VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1"

Transcript

1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

2 1 2 A 3 B

3 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω οδηγίε και κρατήστε τι σε µέρο που να µπορείτε να τι συµβουλε εστε ε κολα. Οδηγίε ασφαλεία Η συγκεκριµένη συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να τίθεται σε λειτουργία µέσω εξωτερικο χρονοδιακ πτη ή ξεχωριστο τηλεχειριστηρίου. Για τη δική σα ασφ λεια, αυτή η συσκευή είναι σ µφωνη µε τα πρ τυπα και του κανονισµο που ισχ ουν (Οδηγίε σον αφορ τη Χαµηλή τ ση, την Ηλεκτροµαγνητική συµβατ τητα, τα Υλικ που βρίσκονται σε επαφή µε τα τρ φιµα, το Περιβ λλον...). Ελέγξτε αν η τ ση που αναγρ φεται στην πλ κα στοιχείων κατασκευή τη συσκευή αντιστοιχεί στην τ ση του ηλεκτρικο δικτ ου σα (εναλλασσ µενο ρε µα). Λ γω τη ποικιλία των προδιαγραφών που ισχ ουν, αν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή σε χώρα διαφορετική απ εκείνη απ την οποία την αγορ σατε, ζητήστε να σα την ελέγξει εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι. Αυτ το προ ν προορίζεται αποκλειστικ για οικιακή χρήση και σε καµία περίπτωση για επαγγελµατική. Σε περίπτωση επαγγελµατική χρήση ή µη τήρηση των οδηγιών χρήση η εγγ ηση δεν ισχ ει. Στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστή δε χορηγεί εγγ ηση και απαλλ σσεται απ κ θε ευθ νη για ενδεχ µενε ζηµιέ. Χρήση Σ νδεση µε το ηλεκτρικ ρε µα Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή ε ν η συσκευή ή το καλώδι τη έχουν π θει κ ποια βλ βη ή ε ν η συσκευή έχει πέσει κ τω ή ε ν δεν λειτουργεί σωστ. Σε κ θε µία απ αυτέ τι περιπτώσει η συσκευή πρέπει να σταλεί σε κ ποιο εξουσιοδοτηµένο κέντρο service προκειµένου να αποφευχθεί κ θε κίνδυνο. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρµολογήσετε µ νοι σα τη συσκευή. Π ντα να συνδέετε τη συσκευή σε µια πρίζα µε γείωση. Μην χρησιµοποιείτε προέκταση καλωδίου. Ε ν αυτ είναι αναγκαίο βεβαιωθείτε τι είναι σε τέλεια κατ σταση, τι έχει πρίζα µε γείωση και τι αντιστοιχεί στην τ ση του ηλεκτρικο δικτ ου σα. Ε ν το καλώδιο τροφοδοσία π θει κ ποια βλ βη, η αντικατ στασή του θα πρέπει να γίνεται απ τον κατασκευαστή κ ποιου εξουσιοδοτηµένου κέντρου service προκειµένου να αποφευχθεί κ θε κίνδυνο. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσία να κρέµεται. Μην βγ ζετε τη συσκευή απ την πρίζα τραβώντα το καλώδιο. Π ντα να βγ ζετε τη συσκευή απ την πρίζα µετ απ κ θε χρήση, κατ τη µετακίνησή τη και πριν απ τον καθαρισµ τη. Τοποθετήστε τη συσκευή σε µία επιφ νεια σταθερή, ανθεκτική στη θερµ τητα και αποφ γετε την επαφή τη µε νερ. Η παρο σα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση απ τοµα (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) των οποίων οι σωµατικέ, αισθητήριε ή πνευµατικέ ικαν τητέ του είναι µειωµένε, ή τοµα που στερο νται εµπειρία ή γνώση, χωρί την επίβλεψη εν ατ µου, το οποίο θα είναι υπε θυνο για την ασφ λει του, καθώ και την τήρηση των οδηγιών που αφορο ν στη χρήση τη συσκευή. Είναι υποχρεωτική η επίβλεψη των παιδιών ώστε να διασφαλιστεί τι δεν θα χρησιµοποιήσουν τη συσκευή ω παιχνίδι.

4 Μην αφήνετε τη συσκευή σα να λειτουργεί χωρί επίβλεψη -ιδιαίτερα ταν υπ ρχουν στο σπίτι µικρ παιδι -. Είναι πιθαν να καείτε ε ν έρθετε σε επαφή µε τα ζεστ µέρη τη συσκευή, µε ζεστ νερ, ατµ ή φαγητ. Μην αγγίζετε τη συσκευή ταν παρ γει ατµ και χρησιµοποιείστε ένα παν κι ή γ ντι φο ρνου για να αφαιρέσετε το καπ κι, το µπολ ρυζιο και το µπολ ατµο. Μην µετακινείτε τη συσκευή ταν είναι γεµ τη µε υγρ ή µε ζεστ φαγητ. Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε πηγή θερµ τητα ή σε ζεστ φο ρνο, αφο είναι πολ επικίνδυνο. Ποτέ µην βουλι ζετε τη συσκευή σε νερ. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντ σε τοίχο ή σε ντουλ πι - ο ατµ που παρ γεται απ τη συσκευή µπορεί να προκαλέσει ζηµι. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται χωρί επίβλεψη απ τοµα των οποίων η σωµατική, αισθητήρια ή πνευµατική ικαν τητα δεν του επιτρέπει να τη χρησιµοποιο ν µε πλήρη ασφ λεια. Μην αφήνετε τα παιδι να παίζουν µε τη συσκευή. Οφέλη του στον ατµ Καλώ ήρθατε στον κ σµο του στον ατµ απ την Tefal! Τα φαγητ που µαγειρε ονται στον ατµ είναι περισσ τερο υγιειν και θρεπτικ καθώ και γευστικ. Ακολουθο ν οι πολλαπλέ χρήσει και τα οφέλη του στον ατµ : Ο Tefal ατµοµ γειρα σα είναι κατ λληλο για τα περισσ τερα είδη φαγητών και σα δίνεται η δυνατ τητα να επιλέξετε απ µία τερ στια ποικιλία συνταγών. ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Με τον ατµοµ γειρα 'Vitacuisine' µπορείτε να µαγειρέψετε ένα γευστικ και ολοκληρωµένο γε µα ε κολα και γρήγορα. Χ ρη στα ξεχωριστ καλ θια και στον δίσκο, τα λαχανικ, το ρ ζι, το ψ ρι, το κρέα τα φρο τα και το επιδ ρπιο µαγειρε ονται ταυτ χρονα. ΙΑΤΗΡΗΣΗ BΙΤΑΜΙΝΩΝ Μοναδικ σ στηµα γρήγορου για την διατήρηση βιταµινών και αντι-οξειδωτικών ουσιών. ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΛΙΠΗ Το µαγείρεµα στον ατµ είναι ιδανικ για ψ ρι, κοτ πουλο και κρέα. Με τον συγκεκριµένο δίσκο διατηρο νται τα λίπη που είναι καλ για την υγεία, Ωµέγα 3 που βρίσκονται σε ψ ρια πλο σια σε λ δι πω σολοµ, σαρδέλε, σκουµπρί, πέστροφα, ρέγκα και φρέσκο τ νο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Ε κολο στη χρήση χωρί επίβλεψη : Αυξήστε την καθηµερινή καταν λωση φρο των και λαχανικών. Τώρα είστε έτοιµοι να µαγειρέψετε ένα πενταν στιµο ολοκληρωµένο γε µα ε κολα και χωρί κ πο. Αρχίστε το µαγείρεµα στον ατµ! 29

5 Περιγραφή 1. Καπ κι 2. Αναστρεφ µενο δίσκο * a. πλευρ για µαγείρεµα µε ζωµο ή µε σ λτσε b. πλευρ για µαγείρεµα στον ατµ 3. Μπολ ρυζιο * 4. Καλ θια ατµο 5. Μπολ µε τη µέγιστη χωρητικ τητα 6. Συλλέκτη ζωµών 7. Εξωτερικ γέµισµα νερο κατ τη δι ρκεια 8. Εσωτερική ένδειξη µέγιστη χωρητικ τητα νερο 9. οχείο νερο 10. Σ στηµα θέρµανση 11. Εξωτερική ένδειξη ποσ τητα νερο 12. B ση λειτουργία 13. Φωτειν διακ πτη On/ off 14. Χρονοδιακ πτη 60 λεπτών 15. Πλήκτρο Vitamin+ 16. Πλήκτρο διατήρηση θερµοκρασία * Χρήση του Vitacuisine Πριν την πρώτη χρήση Πλένετε το δοχείο νερο µε ένα υγρ απαλ παν κι - εικ.1. Πλένετε λα τα αποσπώµενα µέρη µε ένα σφουγγ ρι, ζεστ νερ και υγρ καθαρισµο, τα τρίβετε και τα στεγνώνετε προσεκτικ. Κατ την δι ρκεια καθαρισµο µην βουτ τε το δοχείο νερο σε νερ. Γέµισµα του δοχείου νερο Στο δοχείο νερο επιτρέπεται µ νο η B λτε νερ απευθεία στο δοχείο νερο έω το µέγιστο σηµείο - εικ.2. προσθήκη νερο. Οποιοδήποτε λλο Τοποθετήστε τον συλλέκτη ζωµών στο δοχείο νερο και φροντίστε να εφαρµ σει καλ. υγρ δεν είναι κατ λληλο. Πριν την Τοποθετείστε το µπολ µε τη µέγιστη χωρητικ τητα στον συλλέκτη ζωµών - εικ.3. χρήση τη συσκευή ελέγξτε τι υπ ρχει Χρησιµοποιείτε φρέσκο κρ ο νερ σε κ θε χρήση και ελέγχετε αν το επίπεδο νερο είναι στο µέγιστο σηµείο. νερ στο δοχείο νερο. Τοποθέτηση των καλαθιών ατµο B λτε το φαγητ στο/ στα καλ θι(α). Τοποθετήστε το/ τα καλ θι(α) στο µπολ µε τη µέγιστη χωρητικ τητα και φροντίστε να εφαρµ σουν τα χερο λια στι υποδοχέ - εικ.4. Τοποθετήστε απ π νω το καπ κι. Προκειµένου να µην ζεµατιστείτε µε τον ατµ, τοποθετήστε µε τέτοιο τρ πο τη συσκευή ώστε οι τρ πε ατµο να είναι προ τα πίσω. 30 * αναλ γω το µοντέλο

6 Ο δίσκο (ισχ ει µ νο για την πλευρ Α) µπορεί να τοποθετηθεί απ' ευθεία π νω στο συλλέκτη ζωµών - χωρί το µπολ µε τη µέγιστη χωρητικ τητα - εικ.7. Τοποθέτηση των αναστρεφ µενων δίσκων * Χρησιµοποιήστε την πλευρ Α του δίσκου για φαγητ µε σ λτσε ή για φαγητ που απελευθερώνουν µεγ λη ποσ τητα ζωµο / υγρών. Χρησιµοποιήστε την πλευρ Β για µαγείρεµα χωρί σ λτσε - εικ.5. Τοποθετήστε τον δίσκο π νω στο µπολ µε τη µέγιστη χωρητικ τητα - εικ.6. Τοποθετήστε απ π νω το καπ κι. Μαγείρεµα ρυζιο Έχετε την δυνατ τητα να µαγειρέψετε ρ ζι B λτε το ρ ζι και νερ µέσα στο µπολ ρυζιο (δείτε τον πίνακα µε του χρ νου ) - εικ.8. Τοποθετήστε το µπολ ρυζιο µέσα σε ένα καλ θι ατµο ή στο µπολ µε τη µέγιστη χωρητικ τητα. Μαγείρεµα χωρί τα καλ θια Για ογκώδη φαγητ, µπορείτε να µαγειρέψετε χωρί τα καλ θια. Μαγείρεµα Αφαιρέστε τα καλ θια. Τοποθετήστε το φαγητ στο µπολ µε τη µέγιστη χωρητικ τητα Τοποθετήστε το µπολ µε τη µέγιστη χωρητικ τητα στον συλλέκτη ζωµών - εικ.9. Τοποθετήστε είτε τον δίσκο και το καπ κι - εικ.10 είτε µ νο το καπ κι - εικ.11. Ελέγξτε του χρ νου B λτε τη συσκευή στην πρίζα. Ρυθµίστε τον χρονοδιακ πτη σ µφωνα µε του προτειν µενου χρ νου (δείτε τον πίνακα µε του χρ νου ) - εικ.12. Ο φωτειν διακ πτη On/ off και το πλήκτρο Vitamin+ αν βουν και ξεκιν το µαγείρεµα. Μην αγγίζετε τη συσκευή ή το φαγητ κατ την δι ρκεια γιατί καίνε. *αναλ γω το µοντέλο 31

7 Μπορείτε να διακ ψετε τη λειτουργία Vitamin+ χειροκίνητα πατώντα την φωτεινή ένδειξη. Χρησιµοποιήστε γ ντια φο ρνου ταν πι νετε τα καλ θια κατ την δι ρκεια. Χρήση του πλήκτρου Vitamin+ Αποκλειστικ : η συσκευή σα είναι εξοπλισµένη µε το πλήκτρο Vitamin+ το οποίο µειώνει του χρ νου για καλ τερη διατήρηση των βιταµινών. Κατ την έναρξη η φωτεινή ένδειξη αν βει αυτ µατα - εικ13. Αυτ επιτρέπει πιο γρήγορο µαγείρεµα απ την αρχή, χ ρη στη µεγαλ τερη δι χυση ατµο. Μ λι φτ σει ο ατµ την επιθυµητή θερµοκρασία η φωτεινή ένδειξη Vitamin+ σβήνει αυτ µατα. Αφο ανοίξετε το καπ κι (π.χ. για να προσθέσετε φαγητ ) µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο Vitamin+ ξαν για να επαναφέρετε γρήγορα τον ατµοµ γειρα στην ιδανική θερµοκρασία - εικ.14. Κατ την δι ρκεια Ελέγξτε τη στ θµη νερο κατ την δι ρκεια, µέσω τη εξωτερική ένδειξη ποσ τητα νερο. Ε ν είναι απαραίτητο, προσθέστε νερ χρησιµοποιώντα το εξωτερικ γέµισµα νερο - εικ15. Ε ν επιθυµείτε να σταµατήσετε τη λειτουργία τη συσκευή πριν τον προκαθορισµένο χρ νο, γυρίστε το χρονοδιακ πτη στη θέση Ο - εικ.16. Η συσκευή σταµατ αυτ µατα ταν ο ατµοµ γειρα δεν έχει νερ. Bεβαιωθείτε τι υπ ρχει νερ στο δοχείο νερο κατ την διαδικασία διατήρηση θερµοκρασία. ιατήρηση θερµοκρασία * Μ λι ολοκληρωθεί το µαγείρεµα ακο γεται ένα προειδοποιητικ ήχο : το φαγητ είναι έτοιµο. Ξεκιν αυτ µατα η διαδικασία διατήρηση θερµοκρασία - εικ.17. Η συσκευή διατηρεί το φαγητ ζεστ για 60 λεπτ. Πιέστε το πλήκτρο διατήρηση θερµοκρασία ('keep warm') για την διακοπή λειτουργία. Για να βγ λετε το φαγητ απ τα καλ θια Σηκώστε το καπ κι απ τη λαβή. Τοποθετήστε τον δίσκο στο αναποδογυρισµένο καπ κι - εικ18. Bγ λτε τα καλ θια χρησιµοποιώντα τι λαβέ - εικ19. Σερβίρετε το φαγητ - εικ20. Χρησιµοποιήστε γ ντια φο ρνου για να πι σετε τα καλ θια. * αναλ γω το µοντέλο 32

8 Πίνακα χρ νων Οι χρ νοι είναι ενδεικτικοί και µπορεί να διαφέρουν αν λογα µε την ποσ τητα του φαγητο, το µέγεθο του φαγητο, το κεν που υπ ρχει µεταξ των φαγητών και τι προσωπικέ προτιµήσει του καθεν. Κατ την δι ρκεια, να χρησιµοποιείτε γ ντια ταν πι νετε τα καλ θια. Κρέα - Πουλερικ Φαγητ Είδο Ποσ τητα Στήθο κοτ πουλο (χωρί κ καλα) Φέτε 500 γρ 15 λεπτ Ολ κληρο 450 γρ 17 λεπτ Μπο τι κοτ πουλο Φρέσκο 4 36 λεπτ Γαλοπο λα εσκαλ π Φρέσκο 600 γρ 24 λεπτ Χοιριν φιλέτο Φρέσκο 700 γρ 38 λεπτ κοµµένο σε φέτε 1 εκ. Πα δ κια αρνιο Φρέσκο 500 γρ 14 λεπτ Λουκ νικα Φρέσκο λεπτ Ψ ρι - Θαλασσιν Φαγητ Είδο Ποσ τητα Λεπτ φιλέτο ψαριο Φρέσκο 450 γρ 10 λεπτ Κατεψυγµένο 450 γρ 18 λεπτ Παχ φιλέτο ψαριο Φρέσκο 400 γρ 15 λεπτ Ολ κληρο ψ ρι Φρέσκο 600 γρ 25 λεπτ Μ δια Φρέσκο 1 κιλ λεπτ Γαρίδε Φρέσκο 200 γρ 5 λεπτ Κτένια Φρέσκο 100 γρ 5 λεπτ 33

9 Λαχανικ Φαγητ Είδο Ποσ τητα Αγκιν ρε Φρέσκο 3 43 λεπτ Κ ψτε τη β ση Σπαρ γγια Φρέσκο 600 γρ 17 λεπτ Τα µεγ λα µεγέθη κοµµένα στα δ ο Μπρ κολα Φρέσκο 400 γρ 18 λεπτ Κοµµένο σε κοµµ τια Κατεψυγµένο 400 γρ 12 λεπτ Σέλινο Φρέσκο 350 γρ 22 λεπτ Κοµµένο σε κ βου ή κοµµ τια Μανιτ ρια Φρέσκο 500 γρ 12 λεπτ Μικρ Κουνουπίδι Φρέσκο 1 µέτριο 19 λεπτ Κοµµένο σε κοµµ τια Λ χανο (κ κκινο - πρ σινο) Φρέσκο 600 γρ 22 λεπτ Κοµµένο Κολοκυθ κια Φρέσκο 600 γρ 12 λεπτ Σπαν κι Πρ νια φασολ κια Φρέσκο 300 γρ 13 λεπτ Κατεψυγµένο 300 γρ 15 λεπτ Φρέσκο 500 γρ 30 λεπτ Κατεψυγµένο 500 γρ 25 λεπτ Καρ τα Φρέσκο 500 γρ 15 λεπτ Κοµµένο σε µικρ κοµµ τια Καλαµπ κι ολ κληρο Φρέσκο 500 γρ 40 λεπτ Φασ λια Φρέσκο 500 γρ 15 λεπτ Πρ σο Φρέσκο 500 γρ 30 λεπτ Κοµµένο σε µικρ κοµµ τια Γλυκιέ πιπεριέ Φρέσκο 600 γρ 15 λεπτ Αρακ Φρέσκε πατ τε (ολ κληρε ) Φρέσκο 400 γρ 20 λεπτ Κατεψυγµένο 400 γρ 20 λεπτ Φρέσκο 600 γρ λεπτ Πατ τε Φρέσκο 600 γρ 20 λεπτ Κοµµένε σε µικρ κοµµ τια ή κ βου 34

10 Ρ ζι - Ζυµαρικ - ηµητριακ Φαγητ Ποσ τητα νερο Ποσ τητα νερο Άσπρο Αµερικ νικο ρ ζι 150 γρ 300 ml λεπτ Άσπρο ρ ζι µπασµ τι 150 γρ 300 ml λεπτ Άσπρο ρ ζι 150 γρ 300 ml λεπτ Μα ρο ρ ζι 150 γρ 300 ml λεπτ Κουσκο 200 γρ 350 ml 23 λεπτ Μακαρ νια 200 γρ 400 ml λεπτ Μουσκέψτε για 5 λεπτ σε βραστ νερ πριν το µαγείρεµα Χρησιµοποιήστε βραστ νερ και ανακατέψτε στο µισ χρ νο Φρο τα Φαγητ Είδο Ποσ τητα Μπαν νε Φρέσκο 3 10 λεπτ Ολ κληρε Μήλα Φρέσκο 4 12 λεπτ Κοµµένα σε τέταρτα Αχλ δια Φρέσκο 5 20 λεπτ Ολ κληρα ή κοµµένα στη µέση Αυγ Φαγητ Είδο Ποσ τητα Καλ βρασµένα Μέτρια βρασµένα 6 12 λεπτ 6 8 λεπτ Άλλα φαγητ 35

11 Άλλα φαγητ Καθαρισµ και συντήρηση Μετ απ κ θε χρήση, βγ ζετε τη συσκευή απ την πρίζα. Αφήστε την να κρυώσει εντελώ πριν τον καθαρισµ. Ελέγχετε τι η συσκευή έχει κρυώσει τελείω πριν να αδει σετε τον συλλέκτη ζωµών και το δοχείο νερο. Σκουπίστε το δοχείο νερο µε ένα υγρ παν κι. Πλ νετε λα τα αποσπώµενα µέρη µε ένα σφουγγ ρι, ζεστ νερ και υγρ απορρυπαντικ, τρίψτε τα και σκουπίστε τα προσεκτικ. Π ντα να εκτελείτε την διαδικασία αφαλ τωση ταν η συσκευή έχει κρυώσει για να αποφ γετε τυχ ν µυρωδιέ. Μην χρησιµοποιείτε λλα προ ντα αφαλ τωση. Καθαρισµ τη συσκευή Μην βυθίζετε το δοχείο νερο / τη β ση λειτουργία σε νερ. Μη χρησιµοποιείτε ισχυρ απορρυπαντικ για τον καθαρισµ τη συσκευή. Αφαλ τωση τη συσκευή Για καλ τερα αποτελέσµατα, συνιστ ται η αφαλ τωση τη συσκευή µετ απ κ θε 8 χρήσει. Αφαιρέστε τον συλλέκτη ζωµών. Γεµίστε το εσωτερικ του συστήµατο θέρµανση µε 3 κουταλ κια ξυδιο. Αφήστε το λη ν χτα να αφαλατωθεί. Ξεπλ νετε µε ζεστ νερ το εσωτερικ του δοχείου νερο αρκετέ φορέ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α συµβ λλουµε κι εµεί στην προστασία του περιβ λλοντο! Η συσκευή σα περιέχει πολλ αξιοποιήσιµα ή ανακυκλώσιµα υλικ. Παραδώστε τη παλι συσκευή σα σε κέντρο διαλογή ή ελλείψει τέτοιου κέντρου σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι το οποίο θα αναλ βει την επεξεργασία τη. 36

Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια

Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 1 Ελληνικ Σα ευχαριστο µε που επιλέξατε µια συσκευή τη γκ µα KRUPS. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικ για την επεξεργασία τροφών. k k1 k2 l

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations Important recommendations Safety instructions Please read these instructions carefully before first use. This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ Systemberater_GRIE_test.qxd 15.02.2006 12:39 Uhr Seite 24 ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ CETOL/RUBBOL S Y S T E M B E R A T E R Deutschland Akzo Nobel Deco GmbH Werner-von-Siemens-Straße

Διαβάστε περισσότερα

www.whirlpool.com GR 1

www.whirlpool.com GR 1 www.whirlpool.com 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας. MΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης BS-211 Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Χ ΡΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗΤ Το σ στημα ελέγχου ESP είναι ένα timer για το π τισμα, για ιδιωτική και ελαφρά επαγγελματική χρήση. Το σ στημα

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων CONTRACTOR DIESEL Үхειριδιο οδηуιων Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας ONTRACTOR DIESEL. Είμαστε βέβαιοι τι θα εκπληρώσει τις προσδοκίες σας. Για καλ τερα αποτελέσματα και ασφαλή χρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1.

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1. A028IVZ.fm TKHS 315 C Handleiding.........................3 Manual de operação.................16 Instrukcja obsługi....................29 Οδηγίες Χρήσης...................2 115 168 2207 / 3603-1.1 U2a0280.fm

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER ES PT IT EL Manual de Instrucciones... 1-18 Manual de Instruções... 19-36 Manuale di istruzioni... 37-54 γχειριδιο οδηγιων... 55-72 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να διαβάσετε αυτ το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ www.dolce-gusto.com ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.................. 3-4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ..................... 5 ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ........................ 6-7 ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα