ES P I GR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ES P I GR www.tefal.com"

Transcript

1 ES P I GR

2

3 fig. 1 fig. 2 fig. 3 M AX I fig. 4 a b fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig.8 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig fig. 13 fig. 14 fig. 15

4 GR 26 Υγιεινή διατροφή και γε ση Εκσυγχρονιστείτε για το καλ τη υγεία σα Καλή διατροφή δεν σηµαίνει µ νο ποικιλία και ισορροπία στην δίαιτα σα αλλ και φροντίδα στην επιλογή σωστών και υγιεινών προ ντων. Ο τρ πο µαγειρέµατ του παίζει πρωταρχικ ρ λο στην διατήρηση των διατροφικών αξιών και τη γε ση. Επειδή λε οι συσκευέ µαγειρική δεν είναι ίδιε η έχει δηµιουργήσει µια σειρ προ ντων που είναι σχεδιασµένα µε την φιλοσοφία ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΦΗ & ΓΕΥΣΗ: Έξυπνα προ ντα που διατηρο ν την διατροφική αξία τη τροφή και αναδεικν ουν λη τη γε ση των υλικών. Σα προσφέρει µοναδικέ λ σει Στι επ λξει των διατροφικών εξελίξεων, η επενδ ει στην έρευνα, εκσυγχρονίζει την παραγωγή τη και προσφέρει µοναδικέ λ σει µε πλεονεκτήµατα αποδεδειγµένα απ επιστηµονικέ µελέτε. Σα ενηµερώνει Στο χώρο τη διατροφή η έχει να επιδείξει πρακτικέ λ σει στην κουζίνα προσφέροντ σα ταχ τητα, πρακτικ τητα και ευχ ριστη ατµ σφαιρα στην προετοιµασία των γευµ των σα. Μέρα µε την µέρα η σειρ τη - υγιεινή διατροφή & γε ση προσφέρει τι υπηρεσίε τη µε στ χο την διατροφική ισορροπία σε συνδυασµ µε την γαστρονοµική απ λαυση: διατηρώντα τι ιδι τητε των φυσικών και βασικών συστατικών που είναι απαραίτητα για τη διατροφή σα, περιορίζοντα τη χρήση λιπαρών υλικών, ευνοώντα την επιστροφή σε ξεχασµένε γε σει και αρώµατα, µειώνοντα τον χρ νο που δαπαν ται για την προετοιµασία εν γε µατο. Στο πλαίσιο αυτή τη σειρ προ ντων, η φριτέζα σα επιτρέπει να ετοιµ σετε 1 κιλ πραγµατικ φρέσκιε πατ τε τηγανιτέ µε ένα κουταλ κι απ το λ δι που προτιµ τε! Kαλωσήρθατε στον κ σµο τη! Μαγειρέψτε πραγµατικέ λαχταριστέ τηγανιτέ πατ τε έτσι πω σα αρέσουν! Οι τηγανιτέ πατ τε τη είναι τραγανέ εξωτερικ και µαλακέ στο εσωτερικ του χ ρη στην µοναδική πατενταρισµένη τεχνολογία: τον αναδευτήρα που απαλ διαχέει το λ δι και τον θερµ αέρα. Επιλέξτε τα υλικ τη αρεσκεία σα : το δικ σα λ δι, µπαχαρικ, αρωµατικ β τανα και καρυκε µατα. Η θα ασχοληθεί µε τα υπ λοιπα. Μ νο 3% λίπο * 1 κουτ. σο πα (14ml) λ δι είναι αρκετή Μια κουταλι σο πα λ δι τη επιλογή σα είναι αρκετή για να µαγειρέψετε 1 κιλ πατ τε. Χ ρη στον ειδικ δοσοµετρητή που συνοδε ει την έχετε την σωστή ποσ τητα λαδιο που χρει ζεστε. *αντιστοιχεί σε 1 κιλ πατ τε µεγέθου 13Χ13 χιλ. που έχει µαγειρευτεί µε 14ml ελει λαδο. Η Τηγανιτέ πατ τε και χι µ νο! σα επιτρέπει να µαγειρέψετε µια µεγ λη ποικιλία συνταγών. Εκτ απ τι τηγανιτέ πατ τε, µπορείτε να διαφοροποιήσετε την καθηµεριν τητ σα µε τραγανιστ λαχανικ, λεπτέ φέτε τρυφερο και ν στιµου κρέατο, τραγανιστέ γαρίδε και φρο τα. : η + Σα παρέχεται ένα βιβλιαρ κι συνταγών που έχουν δηµιουργήσει οι µεγαλ τεροι Σεφ και διατροφολ γοι µε την επιµέλεια του Ηλία Μαµαλ κη. Σε αυτ, θα βρείτε πρωτ τυπε ιδέε για πατ τε τηγανιτέ, λαχταριστ υγιειν πι τα και επιδ ρπια. Η µαγειρε ει εξίσου καλ τα κατεψυγµένα προ ντα που προσφέρουν µια καλή εναλλακτική στα φρέσκα προ ντα. Οι συνταγέ είναι πρακτικέ, διαφυλ σσουν τι θρεπτικέ ιδι τητε και τη γε ση των τροφών.

5 Για να επιτ χουν απολ τω οι συνταγέ σα, η σα συµβουλε ει για τα είδη πατ τα και λαδιο. Η πατ τα: ισορροπία και καθηµερινή απ λαυση! Η πατ τα είναι πηγή ενέργεια και περιέχει βιταµίνε. Oι πατ τε διαφέρουν σε µέγεθο, σχήµα και γε ση αν λογα µε την ποικιλία του, την περιοχή προέλευση και τι κλιµατολογικέ συνθήκε. Η κ θε ποικιλία πατ τα έχει διαφορετικ µέγεθο, χρώµα, χρ νο συντήρηση και τρ πο µαγειρέµατο. Τα αποτελέσµατα του µαγειρέµατο µπορεί να διαφέρουν αν λογα µε την προέλευση και την εποχικ τητα. Τι ποικιλία να χρησιµοποιήσετε µε την? Σα συνιστο µε να χρησιµοποιείτε, γενικ, πατ τε ειδικέ για τηγ νισµα: σε πολλέ περιπτώσει η συγκεκριµένη πληροφορία αναγρ φεται στη συσκευασία. Για τι φρέσκε πατ τε που έχουν υψηλή περιεκτικ τητα σε νερ, σα συνιστο µε να τι µαγειρε ετε λίγα παραπ νω λεπτ. Η επιτρέπει και το µαγείρεµα τη κατεψυγµένη πατ τα. Επειδή αυτο του είδου οι πατ τε είναι προµαγειρεµένε, δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε επιπλέον λ δι. Πο διατηρείται η πατ τα? Τα καλ τερα σηµεία για να διατηρήσετε τι πατ τε είναι µια καλή αποθήκη, ένα δροσερ ντουλ πι (θερµοκρασία µεταξ 6 και 8 C), µακρι απ το φω. Πώ προετοιµ ζεται η πατ τα για την? Για να πετ χετε τα καλ τερα αποτελέσµατα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε τι οι πατ τε δεν κολλ νε µεταξ του. Γι' αυτ το λ γο, συνιστ ται να πλένετε ολ κληρε τι πατ τε µε φθονο νερ και µετ να τι κ βετε µε ένα κοφτερ µαχαίρι ή ειδικ µηχ νηµα κοπή. Οι πατ τε θα πρέπει να είναι παρ µοιου µεγέθου ώστε να µαγειρευτο ν οµοι µορφα. Πλ νετε τι πατ τε µε καθαρ κρ ο νερ προκειµένου να αφαιρέσετε τη µέγιστη ποσ τητα αµ λου. Στεγνώστε καλ τι πατ τε, χρησιµοποιώντα µια πολ απορροφητική, εντελώ στεγνή πετσέτα. Οι πατ τε θα πρέπει να είναι απολ τω στεγνέ προτο τι τοποθετήσετε στην : διαφορετικ δεν θα γίνουν τραγανέ. Για να ελέγξετε αν είναι τελείω στεγνέ ακουµπήστε π νω του ένα χαρτί κουζίνα. Ο χρ νο µαγειρέµατο διαφέρει αν λογα µε το β ρο τη πατ τα και την ποσ τητα. Πώ κ βεται η πατ τα? Το µέγεθο τη πατ τα επηρε ζει το π σο τραγανέ θα γίνουν οι πατ τε. Όσο πιο λεπτέ είναι οι πατ τε σα, τ σο πιο τραγανέ θα είναι και το αντίθετο, σο πιο χοντρέ είναι, τ σο πιο µαλακέ θα είναι στο εσωτερικ. Αν λογα µε τι προτιµήσει σα, µπορείτε να διαφοροποιήσετε τον τεµαχισµ τη πατ τα και να προσαρµ σετε τον χρ νο µαγειρέµατο : Λεπτέ : 8 x 8 mm / Κανονικέ : 10 x 10 mm / Χοντρέ : 13 x 13 mm οκιµ στε διαφορετικ είδη λαδιών για την υγεία Μπορείτε να αλλ ζετε το είδο λαδιο αν λογα µε τι προτιµήσει σα : µε 1 κουταλ κι λ δι µαγειρε ετε 1 κιλ πατ τε. Συνιστο µε να επιλέγετε διαφορετικ είδο λαδιο κ θε φορ που µαγειρε ετε. Με την, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια πολ µεγ λη ποικιλία λαδιών: Συνηθισµένα λ δια: ελαι λαδο, ραφινέλαιο, σπορέλαιο, καλαµποκέλαιο, φυστικέλαιο, ηλιέλαιο, σ για* Λ δια µε γε σει : αρωµατικ ß tανα, σκ ρδο, πιπερι... Ειδικ είδη: φουντο κι, σουσ µι*...(*µαγείρεµα σ µφωνα µε τον παρασκευαστή) Χ ρη στην τεχνολογία -µαγείρεµα µε µία κουταλι λ δι- έχετε µία ισορροπηµένη, υγιεινή και θρεπτική διατροφή. :η + Με την Actifry και το λ δι τη επιλογή σα, οι πατ τε θα είναι υψηλ τηερη θρεπτική αξία. Αν λογα µε τι προτιµήσει σα, µπορείτε να προσθέσετε 1 επιπλέον κουταλ κι λ δι για περισσ τερη γε ση αλλ θα αυξηθεί η περιεκτικ τητα σε λίπο. Με την απολα στε πιο γευστικέ και πιο υγιεινέ πατ τε, έτσι πω σα αρέσουν! GR 27

6 28 Σηµαντικέ συστ σει Οδηγίε ασφ λεια Για τη δική σα ασφ λεια, αυτή η συσκευή είναι σ µφωνη µε τα πρ τυπα και του κανονισµο που ισχ ουν (Οδηγίε σον αφορ τη Χαµηλή τ ση, την Ηλεκτροµαγνητική συµβατ τητα, τα Υλικ που βρίσκονται σε επαφή µε τα τρ φιµα, το Περιβ λλον...). Ελέγξτε αν η τ ση που αναγρ φεται στην πλ κα στοιχείων κατασκευή τη συσκευή αντιστοιχεί στην τ ση του ηλεκτρικο δικτ ου σα (εναλλασσ µενο ρε µα). Λ γω τη ποικιλία των προδιαγραφών που ισχ ουν, αν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή σε χώρα διαφορετική απ εκείνη απ την οποία την αγορ σατε, ζητήστε να σα την ελέγξει εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι Αυτ το προ ν προορίζεται αποκλειστικ για οικιακή χρήση και σε καµία περίπτωση για επαγγελµατική. Σε περίπτωση επαγγελµατική χρήση ή µη τήρηση των οδηγιών χρήση η εγγ ηση δεν ισχ ει. Στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστή δε χορηγεί εγγ ηση και απαλλ σσεται απ κ θε ευθ νη για ενδεχ µενε ζηµιέ. ιαβ στε προσεκτικ τι οδηγίε και φυλ ξτε τι επιµελώ. Σ νδεση µε το ηλεκτρικ ρε µα Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή ε ν η συσκευή ή το καλώδι τη έχουν π θει κ ποια βλ βη ή ε ν η συσκευή έχει πέσει κ τω ή ε ν δεν λειτουργεί σωστ. Σε κ θε µία απ αυτέ τι περιπτώσει η συσκευή πρέπει να σταλεί σε κ ποιο εξουσιοδοτηµένο κέντρο service προκειµένου να αποφευχθεί κ θε κίνδυνο. Μην χρησιµοποιείτε προέκταση καλωδίου. Ε ν αυτ είναι αναγκαίο βεβαιωθείτε τι είναι σε τέλεια κατ σταση, τι έχει πρίζα µε γείωση και τι αντιστοιχεί στην τ ση του ηλεκτρικο δικτ ου σα. Ε ν το καλώδιο τροφοδοσία π θει κ ποια βλ βη, η αντικατ στασή του θα πρέπει να γίνεται απ τον κατασκευαστή κ ποιου εξουσιοδοτηµένου κέντρου service προκειµένου να αποφευχθεί κ θε κίνδυνο. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρµολογήσετε µ νοι σα τη συσκευή. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσία να κρέµεται. Μην βγ ζετε τη συσκευή απ την πρίζα τραβώντα το καλώδιο Π ντα να βγ ζετε τη συσκευή απ την πρίζα µετ απ κ θε χρήση, κατ τη µετακίνησή τη και πριν απ τον καθαρισµ τη. Χρήση Τοποθετήστε τη συσκευή σε µία επιφ νεια σταθερή, ανθεκτική στη θερµ τητα και αποφ γετε την επαφή τη µε νερ. Μην αφήνετε τη συσκευή σα να λειτουργεί χωρί επίβλεψη Η παρο σα συσκευή δεν έχει προβλεφθεί για χρήση απ τοµα (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) των οποίων οι σωµατικέ, αισθητηριακέ ή διανοητικέ ικαν τητε είναι περιορισµένε ή τοµα που στερο νται εµπειρία ή γνώση, εκτ ε ν µπορο ν να ωφεληθο ν, µέσω εν ατ µου που είναι υπε θυνο για την ασφ λει του, απ την επίβλεψη ή προηγο µενε οδηγίε αναφορικ µε τη χρήση τη συσκευή. Τα παιδι πρέπει να βρίσκονται υπ επίβλεψη προκειµένου να διασφαλιστεί τι δεν θα χρησιµοποιήσουν τη συσκευή ω παιχνίδι.

7 Η θερµοκρασία των επιφανειών µπορεί είναι αυξηµένη κατ την ώρα λειτουργία τη συσκευή, γεγον το οποίο µπορεί να προκαλέσει εγκα µατα. Μην αγγίζετε τι ζεστέ επιφ νειε τη συσκευή (καπ κι, εµφανή µεταλλικ µέρη...) Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντ σε ε φλεκτα υλικ (περσίδε, κουρτίνε...), ο τε κοντ σε πηγή εξωτερική θερµ τητα (σ µπα υγραερίου, µ τια ηλεκτρική κσυζίνα...) Σε περίπτωση πυρκαγι, µην δοκιµ σετε να σβήσετε τι φλ γε µε νερ. Κουκουλώστε τι φλ γε µε ένα υγρ πανί. Μην µετακινείτε τη συσκευή ταν περιέχει ζεστέ τροφέ. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή µέσα σε νερ. Περιγραφή 1. ροσερή λαβή καπακιο 2. ιαφανέ καπ κι 3. Εγκοπή σ νδεση - αποσ νδεση καπακιο 4. Κουταλ κι - δοσοµετρητή 5. Ασφ λιση/ απασφ λιση του αναδευτήρα 6. Ένδειξη µέγιστη ποσ τητα (µ νο για τι τηγανιτέ πατ τε ) 7. Αναδευτήρα 8. Αποσπώµενο κ δο Μαγείρεµα Η συγκεκριµένη συσκευή δεν είναι κατ λληλη για την παρασκευή υγρών πι των (σο πε...). Ποτέ µην β ζετε τη συσκευή να λειτουργήσει δεια. Ποτέ µην υπερφορτώνετε τον κ δο µαγειρέµατο. Να σέβεστε τι συνιστώµενε ποσ τητε. 9. Κουµπί απασφ λιση χερουλιο 10. Χερο λι αποσπώµενου κ δου 11. Β ση 12. Αποσπώµενο φίλτρο 13. Κουµπι ανοίγµατο καπακιο 14. Χρονοδιακ πτη 15. ιακ πτη ON/OFF (On = έναρξη, Off = πα ση) 16. Κουµπί ελέγχου χρονοδιακ πτη 17. Αποσπώµενο πίνακα ελέγχου (πρ σβαση στη θήκη τη µπαταρία ) Γρήγορη προετοιµασία Πριν απ την πρώτη χρήση Για να ανοίξετε το καπ κι πιέστε ένα απ τα κουµπι ανοίγµατο καπακιο (12) - εικ να 1 και για να το αφαιρέσετε ανασηκώστε την εγκοπή σ νδεση - αποσ νδεση - εικ να 2. Βγ λτε το κουταλ κι - δοσοµετρητή. Ανασηκώστε το χερο λι του αποσπώµενου κ δου οριζ ντια έω του ακουστεί ένα "ΚΛΙΚ", Βγ λτε τον αποσπώµενο κ δο- εικ να 3. Για να αφαιρέσετε τον αναδευτήρα, ανασηκώστε τον µοχλ -χρώµατο ανοιχτο γκρι- που βρίσκεται στο π νω µέρο του αναδευτήρα. Ο αντίχειρα θα πρέπει να κρατ ει το π νω µέρο του αναδευτήρα και ο δείκτη και το µεσαίο δ κτυλο θα πρέπει να είναι στα κ τω µέρη του µοχλο. Ανασηκώστε τον µοχλ του αναδευτήρα χρησιµοποιώντα τα δ χτυλ σα για να τον απασφαλίσετε - εικ να 4a. Όλα τα αποσπώµενα µέρη πλένονται στο πλυντήριο πι των - εικ να 5 ή µπορο ν να καθαριστο ν µε ένα λειαντικ σφουγγ ρι και υγρ απορρυπαντικ πι των. Καθαρίστε τη β ση τη συσκευή µε ένα υγρ σφουγγ ρι και υγρ απορρυπαντικ πι των. Αφαιρέστε λα τα αυτοκ λλητα και τα υλικ συσκευασία. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή µέσα σε νερ. Για καλ τερα αποτελέσµατα κατ την πρώτη χρήση, σα συµβουλε ουµε να µαγειρέψετε µε την καινο ρια σα συσκευή για τουλ χιστον 30 λεπτ. GR 29

8 Για να τοποθετήσετε τον αναδευτήρα, ανασηκώστε τον µοχλ - χρώµατο ανοιχτο γκρι- και µετ τοποθετήστε τον αναδευτήρα στη µέση του κ δου και πιέστε τον µοχλ ασφ λιση προ τα κ τω - εικ να 4b. Κατ την πρώτη χρήση, µπορεί να εµφανισθεί οσµή η οποία µω δεν είναι βλαβερή. Αυτ το φαιν µενο, το οποίο δεν έχει καµία συνέπεια για τη χρήση τη συσκευή, θα εξαλειφθεί γρήγορα. Για τι τηγανιτέ πατ τε, ποτέ µην ξεπερν τε το µέγιστο επίπεδο που αναγρ φεται στον αποσπώµενο αναδευτήρα - εικ να 6. Μην αφήνετε το κουταλ κι - δοσοµετρητή µέσα στον αποσπώµενο κ δο. Προετοιµασία των τροφών Τοποθετήστε τι τροφέ στον αποσπώµενο κ δο και σεβαστείτε τη µέγιστη ποσ τητα (βλέπε πίνακα ψησίµατο σελ. 31 έω 33). Προσθέστε το λ δι χρησιµοποιώντα τον δοσοµετρητή - εικ να 7 (βλέπε πίνακα ψησίµατο σελ. 31 έω 33). Απασφαλίστε το χερο λι και κατεβ στε το τελείω στη θέση του - εικ να 8. Κλείστε το καπ κι - εικ να 9. Μαγείρεµα Ορισµ χρ νου µαγειρέµατο Ρυθµίστε τον χρ νο πιέζοντα το κουµπί του χρονοδιακ πτη - εικ να 10. Κρατήστε το πατηµένο µέχρι να εµφανισθεί ο επιθυµητ χρ νο µαγειρέµατο (βλέπε πίνακα ψησίµατο σελ. 31 έω 33). Απελευθερώστε. Ο επιλεγµένο χρ νο εµφανίζεται και ξεκιν η αντίστροφη µέτρηση. Σε περίπτωση σφ λµατο, για να σβήσετε τον επιλεγµένο χρ νο, κρατήστε το κουµπί πατηµένο για 2 δευτερ λεπτα και επιλέξτε και π λι τον χρ νο. Προσοχή: ο χρονοδιακ πτη επισηµαίνει το τέλο του χρ νου ψησίµατο, αλλ δεν απενεργοποιεί τη συσκευή. Μ λι ανοίξετε το καπ κι, η συσκευή σταµατ να λειτουργεί. Ξεκινώντα το µαγείρεµα Πατήστε τον διακ πτη ON/OFF. Ξεκιν το µαγείρεµα χ ρη στην κυκλοφορία θερµο αέρα στην εστία ψησίµατο - εικ να 11. Αφαίρεση των τροφών Μ λι ολοκληρωθεί το µαγείρεµα, ηχεί ο χρονοδιακ πτη. Σταµατήστε την ηχητική ένδειξη πατώντα το κουµπί - εικ να 12. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντα τον διακ πτη ON/OFF - εικ να 13 και ανοίξτε το καπ κι - εικ να 1. Ανασηκώστε το χερο λι και βγ λτε τον αποσπώµενο κ δο- εικ να 14 και σερβίρετε! Για να αποφ γετε οποιονδήποτε κίνδυνο εγκα µατο, µην αγγίζετε το καπ κι πέραν τη δροσερή λαβή που έχει προβλεφθεί γι' αυτ ν τον σκοπ - Εικ να 9. 30

9 Οι χρ νοι µαγειρέµατο. Οι χρ νοι µαγειρέµατο δίδονται ενδεικτικ. Μπορεί να διαφέρουν αν λογα µε την εποχικ τητα των τροφών, το µέγεθ του, τι ιδι τητέ του, το γο στο του καθεν και την τ ση του ηλεκτρικο δικτ ου. Η ποσ τητα λαδιο που επισηµαίνεται µπορεί να αυξηθεί αν λογα µε τα γο στα και τι αν γκε σα. Ε ν επιθυµείτε ακ µη πιο τραγανέ τηγανιτέ πατ τε, µπορείτε να προσθέσετε µερικ ακ µη λεπτ στο ψήσιµο. Πατ τε ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Πατ τε τηγανιτέ συνηθισµένο µέγεθο 13 mm x13 mm Φρέσκιε 1000 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Φρέσκιε 750 γραµµ ρια 3/4 κουταλ κι λ δι λεπτ Φρέσκιε 500 γραµµ ρια 1/2 κουταλ κι λ δι λεπτ Πατ τε τεµαχισµένε στα 4 Ροδοτηγανισµένε πατ τε Φρέσκιε 250 γραµµ ρια 1/4 κουταλ κι λ δι λεπτ Φρέσκιε 1000 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Κατεψυγµένε 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Φρέσκιε 1000 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Κατεψυγµένε 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ GR Παραδοσιακέ τηγανιτέ πατ τε Κατεψυγµένε - ειδικέ µ νο για τηγ νισµα Κατεψυγµένε - κατ λληλε για φο ρνο και γκριλ (και για τηγ νισµα) 750 γραµµ ρια συνηθισµένο µέγεθο 750 γραµµ ρια λεπτ µέγεθο 10 mm x10 mm 500 γραµµ ρια 8 mm 8 mm Χωρί λ δι Χωρί λ δι Χωρί λ δι λεπτ λεπτ λεπτ Άλλα λαχανικ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Κολοκυθ κια Φρέσκα σε φέτε 750 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι + 150ml νερ λεπτ Πιπεριέ Μανιτ ρια Ντοµ τε Κρεµµ δια Φρέσκε σε φέτε Φρέσκα σε κοµµατ κια Φρέσκιε σε κοµµατ κια Φρέσκα σε ροδέλε 650 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι + 150ml νερ λεπτ 650 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ 650 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι + 150ml νερ λεπτ 500 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ 31

10 Κρέατα - Πουλερικ Για να δώσετε γε ση στα κρέατ σα, µη διστ σετε να ανακατέψετε µπαχαρικ µε το λ δι (π πρικα, κ ρι, β τανα εξοχή, θυµ ρι, δ Φνη...) ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Μπουκιέ κοτ πουλου Φρέσκιε 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Κατεψυγµένε 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Κατεψυγµένε 12 γραµµ ρια (160γρ) Χωρί λ δι λεπτ Μπο τι κοτ πουλου Φρέσκιε 4 έω 6 Χωρί λ δι λεπτ Φτερο γε Φρέσκιε 2 Χωρί λ δι λεπτ Φιλέτα κοτ πουλου (χωρί κ καλο) Φρέσκα 6 φιλέτα (περίπου 750 γραµµ ρια) Χωρί λ δι λεπτ Spring Rolls Φρέσκα 4 έω 8 µικρ 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Κοµµατ κια αρνιο Κοµµατ κια χοιριν Φρέσκα (2.5-3 εκ π χο ) Φρέσκα (2.5-3 εκ π χο ) 2 έω 6 Χωρί λ δι λεπτ 2 έω 3 Χωρί λ δι λεπτ Χοιρινέ µπριζ λε Φρέσκιε 2 έω 6 κοµµ τια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Λουκ νικα Φρέσκα 4 έω 8 (τσιµπηµένα) Χωρί λ δι λεπτ Bοδιν φιλέτο Φρέσκο (Κιλ το ή κ ντρα φιλέτο π χου 1 εκ.) 600 γραµµ ρια Χωρί λ δι 8-10 λεπτ Κεφτεδ κια Φρέσκα 12 κεφτεδ κια Χωρί λ δι λεπτ Ψ ρια - Οστρακοειδή ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Κροκέτε γαρίδα Κατεψυγµένε 18 τεµ χια (280 γραµµ ρια) Χωρί λ δι 10 λεπτ Bατραχ ψαρο Φρέσκο τεµαχισµένο 500 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Γαρίδε Μαγειρεµένε 400 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Μεγ λε - Jumbo γαρίδε Κατεψυγµένε - ξεπαγωµένε 300 γραµµ ρια (16 τεµ χια) Χωρί λ δι λεπτ 32

11 Επιδ ρπια ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Μπαν νε σε ροδέλε 500 γραµµ ρια (5 µπαν νε ) 1 κουταλ κι λ δι + 1 κουταλ κι µα ρη ζ χαρη 4-6 λεπτ σε αλουµιν χαρτο 2 µπαν νε Χωρί λ δι λεπτ Κερ σια ολ κληρα έω 1000 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι + 1 έω 2 κουταλ κια ζ χαρη λεπτ Φρ ουλε κοµµένε στα τέσσερα έω 1000 γραµµ ρια 1 έω 2 κουταλ κια ζ χαρη 5-7 λεπτ Μήλα κοµµένα σε κοµµατ κια 3 1 κουταλ κι λ δι + 2 κουταλ κια ζ χαρη λεπτ Αχλ δια κοµµένα σε κοµµατ κια έω 1000 γραµµ ρια 1 έω 2 κουταλ κια ζ χαρη 8-12 λεπτ Αναν κοµµένο σε κοµµατ κια 1 1 έω 2 κουταλ κια ζ χαρη 8-12 λεπτ Κατεψυγµένα τρ φιµα ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Τουρλο Κατεψυγµένο 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Τηγανι χωρι τικη Κατεψυγµένη 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ GR Τηγανι αν µικτων λαχανικών Κατεψυγµένη 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Ζυµαρικ καρµπον ρα Κατεψυγµένα 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Παέγια Κατεψυγµένη 650 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Ρ ζι Καντονέ Κατεψυγµένο 650 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Τσίλι κον κ ρνε Κατεψυγµένο 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ 33

12 Μερικέ συµβουλέ... Μην προσθέτετε αλ τι στι πατ τε ταν βρίσκονται στον αποσπώµενο κ δο. Β λτε αλ τι µετ το τέλο µαγειρέµατο, αφο βγ λετε τι πατ τε απ τον κ δο. Όταν προσθέτετε µπαχαρικ και µυρωδικ ανακατέψτε τα µε λίγο λ δι ή κ ποιο λλο υγρ για να µην διασκορπιστο ν στον κ δο λ γω του αέρα. Υπ ρχει περίπτωση τα έντονα χρωµατιστ µπαχαρικ να αφήσουν ένα ελαφρ χρώµα στον αναδευτήρα ή στη συσκευή: αυτ είναι φυσιολογικ. Για καλ τερα αποτελέσµατα, φροντίστε το σκ ρδο να είναι κοµµένο σε πολ µικρ κοµµατ κια - και χι λιωµένο- για να µην κολλήσει τον αναδευτήρα Όταν χρησιµοποιείτε κρεµµ δια στι συνταγέ σα µαγειρε ονται καλ τερα ε ν είναι κοµµένα σε λεπτέ ροδέλε παρ ψιλοκοµµένα. Β λτε πρώτα τα κρεµµ δια στον κ δο ξεχωριστ απ τα υπ λοιπα υλικ και φροντίστε να είναι οµοι µορφα στον κ δο. (tm)τι περιπτώσει που µαγειρε ετε πουλερικ ή κρέα, διακ ψτε τη λειτουργία τη συσκευή και κινείστε τον κ δο µία ή δ ο φορέ κατ την δι ρκεια µαγειρέµατο ώστε να µην ξεραθεί το π νω µέρο των τροφών και να µαγειρευτο ν οµοι µορφα. Τεµαχίστε τα λαχανικ σε κοµµατ κια για να µαγειρευτο ν καλ Αυτή η συσκευή δεν είναι κατ λληλη για συνταγέ υψηλή περιεκτικ τητα σε υγρ (σο πε,σ λτσε...) Ευκολία στο καθ ρισµα Καθαρισµ τη συσκευή Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώ πριν τον καθαρισµ. Ανοίξτε το καπ κι - εικ να 1 και ανασηκώστε την εγκοπή σ νδεση - αποσ νδεση καπακιο για να αφαιρέσετε το καπ κι - εικ να 2. Ανασηκώστε το χερο λι του αποσπώµενου κ δου οριζ ντια έω του ακουστεί ένα "ΚΛΙΚ", ώστε να αφαιρέσετε τον κ δο - εικ να 3. Για να αφαιρέσετε τον αναδευτήρα, ανασηκώστε τον µοχλ - εικ να 4a. Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο - εικ να 3. Όλα τα αποσπώµενα εξαρτήµατα πλένονται στο πλυντήριο πι των - εικ να 5 ή µπορο ν να πλυθο ν µε ένα λειαντικ σφουγγ ρι και υγρ απορρυπαντικ πι των. Καθαρίστε το σώµα τη συσκευή µε ένα υγρ σφουγγ ρι και υγρ απορρυπαντικ πι των. Στεγνώστε επιµελώ προτο τοποθετήσετε τα µέρη στη θέση του. Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε αποσπώµενο κ δο: Το µα ρισµα και οι χαρακιέ που µπορεί να εµφανιστο ν µετ απ µακρ χρήση δεν αποτελο ν πρ βληµα. Εγγυ µαστε τι ο αποσπώµενο κ δο ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ για τα υλικ που έρχονται σε επαφή µε τα τρ φιµα. Μην βουλι ζετε ποτέ τη συσκευή στο νερ. Μην χρησιµοποιείτε ισχυρ ή λειαντικ προ ντα καθαρισµο. Πλ νετε το αποσπώµενο φίλτρο. Για να διατηρήσετε για µεγαλ τερο χρονικ δι στηµα τι ιδι τητε του κ δου σα, µην χρησιµοποιείτε κανένα µεταλλικ εργαλεία για να σερβίρετε φαγητ. 34

13 Μερικέ συµβουλέ σε περίπτωση δυσκολιών... ΠΡΟBΛΗΜΑΤΑ ΑΙΤΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Η συσκευή δεν λειτουργεί Ο αναδευτήρα δεν είναι σταθερ στη θέση του. Το µαγείρεµα των τροφών δεν είναι οµοιογενέ. Οι τηγανιτέ πατ τε δεν είναι αρκετ τραγανέ. Οι πατ τε διαλ ονται κατ τη δι ρκεια του ψησίµατο. Οι τροφέ παραµένουν στο χείλο του τηγανιο. Υγρ ψησίµατο έχουν στ ξει στη β ση τη συσκευή. Η συσκευή δεν είναι καλ συνδεδεµένη στην πρίζα εν έχετε ακ µη πατήσει τον διακ πτη ON/OFF. Πατήσατε τον διακ πτη ON/OFF, αλλ η συσκευή δεν λειτουργεί. Τα µοτέρ περιστρέφονται, αλλ η συσκευή δεν θερµαίνεται. Ο αναδευτήρα δεν περιστρέφεται. Ο αναδευτήρα δεν έχει ασφαλίσει. εν έχετε χρησιµοποιήσει τον αναδευτήρα. Οι τροφέ δεν είναι κοµµένε σε σωστ µέγεθο - π χο. Οι τηγανιτέ πατ τε δεν είναι κοµµένε σε σωστ µέγεθο - π χο. Ο αναδευτήρα είναι σωστ τοποθετηµένο, αλλ δεν περιστρέφεται. εν χρησιµοποιείτε πατ τε ειδικέ για τηγ νισµα. Οι πατ τε δεν έχουν πλυθεί και στεγνώσει επαρκώ. Οι πατ τε είναι πολ χοντρέ. εν υπ ρχει αρκετ λ δι. Το φίλτρο έχει µπουκώσει. Έχετε χρησιµοποιήσει πατ τε που δεν είναι ώριµε. Ο κ δο είναι υπερφορτωµένο µε υλικ. εν έχει τοποθετηθεί σωστ ο αναδευτήρα ή το λαστιχ κι του είναι ελαττωµατικ. Bεβαιωθείτε τι η συσκευή είναι σωστ συνδεδεµένη στην πρίζα. Πατήστε τον διακ πτη ON/OFF. Κλείστε το καπ κι. Πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. Bεβαιωθείτε τι είναι σωστ τοποθετηµένο, διαφορετικ πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. Ελέγξτε ε ν ο µοχλ του αναδευτήρα είναι καλ πιεσµένο µέχρι κ τω. Τοποθετήστε τον στη θέση του. Κ ψτε τι τροφέ στο ιδανικ µέγεθο. Κ ψτε τι τηγανιτέ πατ τε λε στο ίδιο µέγεθο. Bεβαιωθείτε τι ο αναδευτήρα είναι καλ τοποθετηµένο. Ε ν εξακολουθεί να µην περιστρέφεται, πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. Επιλέξτε πατ τε ειδικέ για τηγ νισµα. Πλ νετε, καθαρίστε και στεγνώστε καλ τι πατ τε πριν το µαγείρεµα. Κ ψτε τι πιο λεπτέ. Το µέγιστο µέγεθο είναι 13mmX13mm. Αυξήστε την ποσ τητα του λαδιο (βλέπε πίνακα ψησίµατο σελ. 31 έω 33). Πλ νετε το αποσπώµενο φίλτρο. Μειώστε την ποσ τητα των πατατών στα 750 γραµµ ρια και προσαρµ στε τον χρ νο µαγειρέµατο. Ακολουθείστε τι ποσ τητε που επισηµαίνονται στον πίνακα ψησίµατο. Bεβαιωθείτε τι ο αναδευτήρα είναι σωστ τοποθετηµένο. Ε ν το πρ βληµα παραµένει, πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. GR 35

14 ΠΡΟBΛΗΜΑΤΑ ΑΙΤΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ο χρονοδιακ πτη δεν λειτουργεί. Η µπαταρία έχει εξαντληθεί. Αλλ ξτε την µπαταρία (βλέπε εικ να 15). Ο αναδευτήρα σταµατ να περιστρέφεται κατ την δι ρκεια µαγειρέµατο. Η συσκευή κ νει πολ θ ρυβο. Ο αναδευτήρα δεν έχει τοποθετηθεί σωστ. Υποψι ζεστε ανωµαλία στη λειτουργία των µοτέρ τη συσκευή. Χρησιµοποιώντα ένα γ ντι πιέστε τον αναδευτήρα προ τα κ τω µέχρι να εφαρµ σει καλ. Ε ν π λι δεν λειτουργεί πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. Πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. Α συµβ λλουµε κι εµεί στην προστασία του περιβ λλοντο! Αυτή η συσκευή χρησιµοποιεί επίπεδη µπαταρία - L1154. Για να την αλλ ξετε: ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου, αφαιρέστε το κ λυµµα τη µπαταρία και κατ πιν την µπαταρία - εικ να 15. Για λ γου σεβασµο προ το περιβ λλον, µην πετ τε τι χρησιµοποιηµένε µπαταρίε µαζί µε τα οικιακ απορρίµµατα, αλλ µεταφέρετέ τι στα σηµεία συλλογή που προορίζονται για αυτ ν τον σκοπ. Εισ γετε µια νέα µπαταρία, τοποθετήστε και π λι το κ λυµµα τη µπαταρία και κλείστε τον πίνακα ελέγχου. Η συσκευή σα περιέχει πολλ αξιοποιήσιµα ή ανακυκλώσιµα υλικ. Παραδώστε τη παλι συσκευή σα σε κέντρο διαλογή ή ελλείψει τέτοιου κέντρου σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι το οποίο θα αναλ βει την επεξεργασία τη. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: Σε περίπτωση που έχετε κ ποιο πρ βληµα ή απορίε σχετικ µε το προ ν, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα εξυπηρέτηση πελατών: Αθήνα: Τηλ Θεσ/νίκη: Τηλ: SEB GROUPE ΕΛΛΑ ΟΣ Φραγκοκκλησι 7, Παρ δεισο, Μαρο σι, Θεσ/νίκη: Ακαδήµου 8, Ε οσµο, Θεσ/νίκη 36

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια

Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 1 Ελληνικ Σα ευχαριστο µε που επιλέξατε µια συσκευή τη γκ µα KRUPS. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικ για την επεξεργασία τροφών. k k1 k2 l

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11 5. ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 11 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 12 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations Important recommendations Safety instructions Please read these instructions carefully before first use. This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης AQUALTIS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα AAQCF 81 U. Σημαντικές πληροφορίες, 2-3

Οδηγίες χρήσης AQUALTIS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα AAQCF 81 U. Σημαντικές πληροφορίες, 2-3 Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα GR GR Ελληνικά,1 CZ Český,19 TR Türkçe,37 Σημαντικές πληροφορίες, 2-3 Εγκατάσταση, 4 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Ευθυγράμμιση του στεγνωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER ES PT IT EL Manual de Instrucciones... 1-18 Manual de Instruções... 19-36 Manuale di istruzioni... 37-54 γχειριδιο οδηγιων... 55-72 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να διαβάσετε αυτ το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ii ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender Περιεχ µενα Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή........ 1 Καλωσορίσατε στην Better Lender........ 1 Επισκ πηση επιχειρησιακών εργασιών...... 2

Διαβάστε περισσότερα

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1.

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1. A028IVZ.fm TKHS 315 C Handleiding.........................3 Manual de operação.................16 Instrukcja obsługi....................29 Οδηγίες Χρήσης...................2 115 168 2207 / 3603-1.1 U2a0280.fm

Διαβάστε περισσότερα

KARAGOUNIS PUBLICATIONS

KARAGOUNIS PUBLICATIONS 15 www.hoteldesign.gr Hotel Design Magazine and Guide 2013 KARAGOUNIS PUBLICATIONS No. 15 Hotel Design Magazine and Guide 2013 Mια ελληνική εταιρεία κατακτά τον κόσμο!!! Η Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. είναι

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα