ES P I GR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ES P I GR www.tefal.com"

Transcript

1 ES P I GR

2

3 fig. 1 fig. 2 fig. 3 M AX I fig. 4 a b fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig.8 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig fig. 13 fig. 14 fig. 15

4 GR 26 Υγιεινή διατροφή και γε ση Εκσυγχρονιστείτε για το καλ τη υγεία σα Καλή διατροφή δεν σηµαίνει µ νο ποικιλία και ισορροπία στην δίαιτα σα αλλ και φροντίδα στην επιλογή σωστών και υγιεινών προ ντων. Ο τρ πο µαγειρέµατ του παίζει πρωταρχικ ρ λο στην διατήρηση των διατροφικών αξιών και τη γε ση. Επειδή λε οι συσκευέ µαγειρική δεν είναι ίδιε η έχει δηµιουργήσει µια σειρ προ ντων που είναι σχεδιασµένα µε την φιλοσοφία ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΦΗ & ΓΕΥΣΗ: Έξυπνα προ ντα που διατηρο ν την διατροφική αξία τη τροφή και αναδεικν ουν λη τη γε ση των υλικών. Σα προσφέρει µοναδικέ λ σει Στι επ λξει των διατροφικών εξελίξεων, η επενδ ει στην έρευνα, εκσυγχρονίζει την παραγωγή τη και προσφέρει µοναδικέ λ σει µε πλεονεκτήµατα αποδεδειγµένα απ επιστηµονικέ µελέτε. Σα ενηµερώνει Στο χώρο τη διατροφή η έχει να επιδείξει πρακτικέ λ σει στην κουζίνα προσφέροντ σα ταχ τητα, πρακτικ τητα και ευχ ριστη ατµ σφαιρα στην προετοιµασία των γευµ των σα. Μέρα µε την µέρα η σειρ τη - υγιεινή διατροφή & γε ση προσφέρει τι υπηρεσίε τη µε στ χο την διατροφική ισορροπία σε συνδυασµ µε την γαστρονοµική απ λαυση: διατηρώντα τι ιδι τητε των φυσικών και βασικών συστατικών που είναι απαραίτητα για τη διατροφή σα, περιορίζοντα τη χρήση λιπαρών υλικών, ευνοώντα την επιστροφή σε ξεχασµένε γε σει και αρώµατα, µειώνοντα τον χρ νο που δαπαν ται για την προετοιµασία εν γε µατο. Στο πλαίσιο αυτή τη σειρ προ ντων, η φριτέζα σα επιτρέπει να ετοιµ σετε 1 κιλ πραγµατικ φρέσκιε πατ τε τηγανιτέ µε ένα κουταλ κι απ το λ δι που προτιµ τε! Kαλωσήρθατε στον κ σµο τη! Μαγειρέψτε πραγµατικέ λαχταριστέ τηγανιτέ πατ τε έτσι πω σα αρέσουν! Οι τηγανιτέ πατ τε τη είναι τραγανέ εξωτερικ και µαλακέ στο εσωτερικ του χ ρη στην µοναδική πατενταρισµένη τεχνολογία: τον αναδευτήρα που απαλ διαχέει το λ δι και τον θερµ αέρα. Επιλέξτε τα υλικ τη αρεσκεία σα : το δικ σα λ δι, µπαχαρικ, αρωµατικ β τανα και καρυκε µατα. Η θα ασχοληθεί µε τα υπ λοιπα. Μ νο 3% λίπο * 1 κουτ. σο πα (14ml) λ δι είναι αρκετή Μια κουταλι σο πα λ δι τη επιλογή σα είναι αρκετή για να µαγειρέψετε 1 κιλ πατ τε. Χ ρη στον ειδικ δοσοµετρητή που συνοδε ει την έχετε την σωστή ποσ τητα λαδιο που χρει ζεστε. *αντιστοιχεί σε 1 κιλ πατ τε µεγέθου 13Χ13 χιλ. που έχει µαγειρευτεί µε 14ml ελει λαδο. Η Τηγανιτέ πατ τε και χι µ νο! σα επιτρέπει να µαγειρέψετε µια µεγ λη ποικιλία συνταγών. Εκτ απ τι τηγανιτέ πατ τε, µπορείτε να διαφοροποιήσετε την καθηµεριν τητ σα µε τραγανιστ λαχανικ, λεπτέ φέτε τρυφερο και ν στιµου κρέατο, τραγανιστέ γαρίδε και φρο τα. : η + Σα παρέχεται ένα βιβλιαρ κι συνταγών που έχουν δηµιουργήσει οι µεγαλ τεροι Σεφ και διατροφολ γοι µε την επιµέλεια του Ηλία Μαµαλ κη. Σε αυτ, θα βρείτε πρωτ τυπε ιδέε για πατ τε τηγανιτέ, λαχταριστ υγιειν πι τα και επιδ ρπια. Η µαγειρε ει εξίσου καλ τα κατεψυγµένα προ ντα που προσφέρουν µια καλή εναλλακτική στα φρέσκα προ ντα. Οι συνταγέ είναι πρακτικέ, διαφυλ σσουν τι θρεπτικέ ιδι τητε και τη γε ση των τροφών.

5 Για να επιτ χουν απολ τω οι συνταγέ σα, η σα συµβουλε ει για τα είδη πατ τα και λαδιο. Η πατ τα: ισορροπία και καθηµερινή απ λαυση! Η πατ τα είναι πηγή ενέργεια και περιέχει βιταµίνε. Oι πατ τε διαφέρουν σε µέγεθο, σχήµα και γε ση αν λογα µε την ποικιλία του, την περιοχή προέλευση και τι κλιµατολογικέ συνθήκε. Η κ θε ποικιλία πατ τα έχει διαφορετικ µέγεθο, χρώµα, χρ νο συντήρηση και τρ πο µαγειρέµατο. Τα αποτελέσµατα του µαγειρέµατο µπορεί να διαφέρουν αν λογα µε την προέλευση και την εποχικ τητα. Τι ποικιλία να χρησιµοποιήσετε µε την? Σα συνιστο µε να χρησιµοποιείτε, γενικ, πατ τε ειδικέ για τηγ νισµα: σε πολλέ περιπτώσει η συγκεκριµένη πληροφορία αναγρ φεται στη συσκευασία. Για τι φρέσκε πατ τε που έχουν υψηλή περιεκτικ τητα σε νερ, σα συνιστο µε να τι µαγειρε ετε λίγα παραπ νω λεπτ. Η επιτρέπει και το µαγείρεµα τη κατεψυγµένη πατ τα. Επειδή αυτο του είδου οι πατ τε είναι προµαγειρεµένε, δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε επιπλέον λ δι. Πο διατηρείται η πατ τα? Τα καλ τερα σηµεία για να διατηρήσετε τι πατ τε είναι µια καλή αποθήκη, ένα δροσερ ντουλ πι (θερµοκρασία µεταξ 6 και 8 C), µακρι απ το φω. Πώ προετοιµ ζεται η πατ τα για την? Για να πετ χετε τα καλ τερα αποτελέσµατα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε τι οι πατ τε δεν κολλ νε µεταξ του. Γι' αυτ το λ γο, συνιστ ται να πλένετε ολ κληρε τι πατ τε µε φθονο νερ και µετ να τι κ βετε µε ένα κοφτερ µαχαίρι ή ειδικ µηχ νηµα κοπή. Οι πατ τε θα πρέπει να είναι παρ µοιου µεγέθου ώστε να µαγειρευτο ν οµοι µορφα. Πλ νετε τι πατ τε µε καθαρ κρ ο νερ προκειµένου να αφαιρέσετε τη µέγιστη ποσ τητα αµ λου. Στεγνώστε καλ τι πατ τε, χρησιµοποιώντα µια πολ απορροφητική, εντελώ στεγνή πετσέτα. Οι πατ τε θα πρέπει να είναι απολ τω στεγνέ προτο τι τοποθετήσετε στην : διαφορετικ δεν θα γίνουν τραγανέ. Για να ελέγξετε αν είναι τελείω στεγνέ ακουµπήστε π νω του ένα χαρτί κουζίνα. Ο χρ νο µαγειρέµατο διαφέρει αν λογα µε το β ρο τη πατ τα και την ποσ τητα. Πώ κ βεται η πατ τα? Το µέγεθο τη πατ τα επηρε ζει το π σο τραγανέ θα γίνουν οι πατ τε. Όσο πιο λεπτέ είναι οι πατ τε σα, τ σο πιο τραγανέ θα είναι και το αντίθετο, σο πιο χοντρέ είναι, τ σο πιο µαλακέ θα είναι στο εσωτερικ. Αν λογα µε τι προτιµήσει σα, µπορείτε να διαφοροποιήσετε τον τεµαχισµ τη πατ τα και να προσαρµ σετε τον χρ νο µαγειρέµατο : Λεπτέ : 8 x 8 mm / Κανονικέ : 10 x 10 mm / Χοντρέ : 13 x 13 mm οκιµ στε διαφορετικ είδη λαδιών για την υγεία Μπορείτε να αλλ ζετε το είδο λαδιο αν λογα µε τι προτιµήσει σα : µε 1 κουταλ κι λ δι µαγειρε ετε 1 κιλ πατ τε. Συνιστο µε να επιλέγετε διαφορετικ είδο λαδιο κ θε φορ που µαγειρε ετε. Με την, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια πολ µεγ λη ποικιλία λαδιών: Συνηθισµένα λ δια: ελαι λαδο, ραφινέλαιο, σπορέλαιο, καλαµποκέλαιο, φυστικέλαιο, ηλιέλαιο, σ για* Λ δια µε γε σει : αρωµατικ ß tανα, σκ ρδο, πιπερι... Ειδικ είδη: φουντο κι, σουσ µι*...(*µαγείρεµα σ µφωνα µε τον παρασκευαστή) Χ ρη στην τεχνολογία -µαγείρεµα µε µία κουταλι λ δι- έχετε µία ισορροπηµένη, υγιεινή και θρεπτική διατροφή. :η + Με την Actifry και το λ δι τη επιλογή σα, οι πατ τε θα είναι υψηλ τηερη θρεπτική αξία. Αν λογα µε τι προτιµήσει σα, µπορείτε να προσθέσετε 1 επιπλέον κουταλ κι λ δι για περισσ τερη γε ση αλλ θα αυξηθεί η περιεκτικ τητα σε λίπο. Με την απολα στε πιο γευστικέ και πιο υγιεινέ πατ τε, έτσι πω σα αρέσουν! GR 27

6 28 Σηµαντικέ συστ σει Οδηγίε ασφ λεια Για τη δική σα ασφ λεια, αυτή η συσκευή είναι σ µφωνη µε τα πρ τυπα και του κανονισµο που ισχ ουν (Οδηγίε σον αφορ τη Χαµηλή τ ση, την Ηλεκτροµαγνητική συµβατ τητα, τα Υλικ που βρίσκονται σε επαφή µε τα τρ φιµα, το Περιβ λλον...). Ελέγξτε αν η τ ση που αναγρ φεται στην πλ κα στοιχείων κατασκευή τη συσκευή αντιστοιχεί στην τ ση του ηλεκτρικο δικτ ου σα (εναλλασσ µενο ρε µα). Λ γω τη ποικιλία των προδιαγραφών που ισχ ουν, αν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή σε χώρα διαφορετική απ εκείνη απ την οποία την αγορ σατε, ζητήστε να σα την ελέγξει εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι Αυτ το προ ν προορίζεται αποκλειστικ για οικιακή χρήση και σε καµία περίπτωση για επαγγελµατική. Σε περίπτωση επαγγελµατική χρήση ή µη τήρηση των οδηγιών χρήση η εγγ ηση δεν ισχ ει. Στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστή δε χορηγεί εγγ ηση και απαλλ σσεται απ κ θε ευθ νη για ενδεχ µενε ζηµιέ. ιαβ στε προσεκτικ τι οδηγίε και φυλ ξτε τι επιµελώ. Σ νδεση µε το ηλεκτρικ ρε µα Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή ε ν η συσκευή ή το καλώδι τη έχουν π θει κ ποια βλ βη ή ε ν η συσκευή έχει πέσει κ τω ή ε ν δεν λειτουργεί σωστ. Σε κ θε µία απ αυτέ τι περιπτώσει η συσκευή πρέπει να σταλεί σε κ ποιο εξουσιοδοτηµένο κέντρο service προκειµένου να αποφευχθεί κ θε κίνδυνο. Μην χρησιµοποιείτε προέκταση καλωδίου. Ε ν αυτ είναι αναγκαίο βεβαιωθείτε τι είναι σε τέλεια κατ σταση, τι έχει πρίζα µε γείωση και τι αντιστοιχεί στην τ ση του ηλεκτρικο δικτ ου σα. Ε ν το καλώδιο τροφοδοσία π θει κ ποια βλ βη, η αντικατ στασή του θα πρέπει να γίνεται απ τον κατασκευαστή κ ποιου εξουσιοδοτηµένου κέντρου service προκειµένου να αποφευχθεί κ θε κίνδυνο. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρµολογήσετε µ νοι σα τη συσκευή. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσία να κρέµεται. Μην βγ ζετε τη συσκευή απ την πρίζα τραβώντα το καλώδιο Π ντα να βγ ζετε τη συσκευή απ την πρίζα µετ απ κ θε χρήση, κατ τη µετακίνησή τη και πριν απ τον καθαρισµ τη. Χρήση Τοποθετήστε τη συσκευή σε µία επιφ νεια σταθερή, ανθεκτική στη θερµ τητα και αποφ γετε την επαφή τη µε νερ. Μην αφήνετε τη συσκευή σα να λειτουργεί χωρί επίβλεψη Η παρο σα συσκευή δεν έχει προβλεφθεί για χρήση απ τοµα (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) των οποίων οι σωµατικέ, αισθητηριακέ ή διανοητικέ ικαν τητε είναι περιορισµένε ή τοµα που στερο νται εµπειρία ή γνώση, εκτ ε ν µπορο ν να ωφεληθο ν, µέσω εν ατ µου που είναι υπε θυνο για την ασφ λει του, απ την επίβλεψη ή προηγο µενε οδηγίε αναφορικ µε τη χρήση τη συσκευή. Τα παιδι πρέπει να βρίσκονται υπ επίβλεψη προκειµένου να διασφαλιστεί τι δεν θα χρησιµοποιήσουν τη συσκευή ω παιχνίδι.

7 Η θερµοκρασία των επιφανειών µπορεί είναι αυξηµένη κατ την ώρα λειτουργία τη συσκευή, γεγον το οποίο µπορεί να προκαλέσει εγκα µατα. Μην αγγίζετε τι ζεστέ επιφ νειε τη συσκευή (καπ κι, εµφανή µεταλλικ µέρη...) Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντ σε ε φλεκτα υλικ (περσίδε, κουρτίνε...), ο τε κοντ σε πηγή εξωτερική θερµ τητα (σ µπα υγραερίου, µ τια ηλεκτρική κσυζίνα...) Σε περίπτωση πυρκαγι, µην δοκιµ σετε να σβήσετε τι φλ γε µε νερ. Κουκουλώστε τι φλ γε µε ένα υγρ πανί. Μην µετακινείτε τη συσκευή ταν περιέχει ζεστέ τροφέ. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή µέσα σε νερ. Περιγραφή 1. ροσερή λαβή καπακιο 2. ιαφανέ καπ κι 3. Εγκοπή σ νδεση - αποσ νδεση καπακιο 4. Κουταλ κι - δοσοµετρητή 5. Ασφ λιση/ απασφ λιση του αναδευτήρα 6. Ένδειξη µέγιστη ποσ τητα (µ νο για τι τηγανιτέ πατ τε ) 7. Αναδευτήρα 8. Αποσπώµενο κ δο Μαγείρεµα Η συγκεκριµένη συσκευή δεν είναι κατ λληλη για την παρασκευή υγρών πι των (σο πε...). Ποτέ µην β ζετε τη συσκευή να λειτουργήσει δεια. Ποτέ µην υπερφορτώνετε τον κ δο µαγειρέµατο. Να σέβεστε τι συνιστώµενε ποσ τητε. 9. Κουµπί απασφ λιση χερουλιο 10. Χερο λι αποσπώµενου κ δου 11. Β ση 12. Αποσπώµενο φίλτρο 13. Κουµπι ανοίγµατο καπακιο 14. Χρονοδιακ πτη 15. ιακ πτη ON/OFF (On = έναρξη, Off = πα ση) 16. Κουµπί ελέγχου χρονοδιακ πτη 17. Αποσπώµενο πίνακα ελέγχου (πρ σβαση στη θήκη τη µπαταρία ) Γρήγορη προετοιµασία Πριν απ την πρώτη χρήση Για να ανοίξετε το καπ κι πιέστε ένα απ τα κουµπι ανοίγµατο καπακιο (12) - εικ να 1 και για να το αφαιρέσετε ανασηκώστε την εγκοπή σ νδεση - αποσ νδεση - εικ να 2. Βγ λτε το κουταλ κι - δοσοµετρητή. Ανασηκώστε το χερο λι του αποσπώµενου κ δου οριζ ντια έω του ακουστεί ένα "ΚΛΙΚ", Βγ λτε τον αποσπώµενο κ δο- εικ να 3. Για να αφαιρέσετε τον αναδευτήρα, ανασηκώστε τον µοχλ -χρώµατο ανοιχτο γκρι- που βρίσκεται στο π νω µέρο του αναδευτήρα. Ο αντίχειρα θα πρέπει να κρατ ει το π νω µέρο του αναδευτήρα και ο δείκτη και το µεσαίο δ κτυλο θα πρέπει να είναι στα κ τω µέρη του µοχλο. Ανασηκώστε τον µοχλ του αναδευτήρα χρησιµοποιώντα τα δ χτυλ σα για να τον απασφαλίσετε - εικ να 4a. Όλα τα αποσπώµενα µέρη πλένονται στο πλυντήριο πι των - εικ να 5 ή µπορο ν να καθαριστο ν µε ένα λειαντικ σφουγγ ρι και υγρ απορρυπαντικ πι των. Καθαρίστε τη β ση τη συσκευή µε ένα υγρ σφουγγ ρι και υγρ απορρυπαντικ πι των. Αφαιρέστε λα τα αυτοκ λλητα και τα υλικ συσκευασία. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή µέσα σε νερ. Για καλ τερα αποτελέσµατα κατ την πρώτη χρήση, σα συµβουλε ουµε να µαγειρέψετε µε την καινο ρια σα συσκευή για τουλ χιστον 30 λεπτ. GR 29

8 Για να τοποθετήσετε τον αναδευτήρα, ανασηκώστε τον µοχλ - χρώµατο ανοιχτο γκρι- και µετ τοποθετήστε τον αναδευτήρα στη µέση του κ δου και πιέστε τον µοχλ ασφ λιση προ τα κ τω - εικ να 4b. Κατ την πρώτη χρήση, µπορεί να εµφανισθεί οσµή η οποία µω δεν είναι βλαβερή. Αυτ το φαιν µενο, το οποίο δεν έχει καµία συνέπεια για τη χρήση τη συσκευή, θα εξαλειφθεί γρήγορα. Για τι τηγανιτέ πατ τε, ποτέ µην ξεπερν τε το µέγιστο επίπεδο που αναγρ φεται στον αποσπώµενο αναδευτήρα - εικ να 6. Μην αφήνετε το κουταλ κι - δοσοµετρητή µέσα στον αποσπώµενο κ δο. Προετοιµασία των τροφών Τοποθετήστε τι τροφέ στον αποσπώµενο κ δο και σεβαστείτε τη µέγιστη ποσ τητα (βλέπε πίνακα ψησίµατο σελ. 31 έω 33). Προσθέστε το λ δι χρησιµοποιώντα τον δοσοµετρητή - εικ να 7 (βλέπε πίνακα ψησίµατο σελ. 31 έω 33). Απασφαλίστε το χερο λι και κατεβ στε το τελείω στη θέση του - εικ να 8. Κλείστε το καπ κι - εικ να 9. Μαγείρεµα Ορισµ χρ νου µαγειρέµατο Ρυθµίστε τον χρ νο πιέζοντα το κουµπί του χρονοδιακ πτη - εικ να 10. Κρατήστε το πατηµένο µέχρι να εµφανισθεί ο επιθυµητ χρ νο µαγειρέµατο (βλέπε πίνακα ψησίµατο σελ. 31 έω 33). Απελευθερώστε. Ο επιλεγµένο χρ νο εµφανίζεται και ξεκιν η αντίστροφη µέτρηση. Σε περίπτωση σφ λµατο, για να σβήσετε τον επιλεγµένο χρ νο, κρατήστε το κουµπί πατηµένο για 2 δευτερ λεπτα και επιλέξτε και π λι τον χρ νο. Προσοχή: ο χρονοδιακ πτη επισηµαίνει το τέλο του χρ νου ψησίµατο, αλλ δεν απενεργοποιεί τη συσκευή. Μ λι ανοίξετε το καπ κι, η συσκευή σταµατ να λειτουργεί. Ξεκινώντα το µαγείρεµα Πατήστε τον διακ πτη ON/OFF. Ξεκιν το µαγείρεµα χ ρη στην κυκλοφορία θερµο αέρα στην εστία ψησίµατο - εικ να 11. Αφαίρεση των τροφών Μ λι ολοκληρωθεί το µαγείρεµα, ηχεί ο χρονοδιακ πτη. Σταµατήστε την ηχητική ένδειξη πατώντα το κουµπί - εικ να 12. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντα τον διακ πτη ON/OFF - εικ να 13 και ανοίξτε το καπ κι - εικ να 1. Ανασηκώστε το χερο λι και βγ λτε τον αποσπώµενο κ δο- εικ να 14 και σερβίρετε! Για να αποφ γετε οποιονδήποτε κίνδυνο εγκα µατο, µην αγγίζετε το καπ κι πέραν τη δροσερή λαβή που έχει προβλεφθεί γι' αυτ ν τον σκοπ - Εικ να 9. 30

9 Οι χρ νοι µαγειρέµατο. Οι χρ νοι µαγειρέµατο δίδονται ενδεικτικ. Μπορεί να διαφέρουν αν λογα µε την εποχικ τητα των τροφών, το µέγεθ του, τι ιδι τητέ του, το γο στο του καθεν και την τ ση του ηλεκτρικο δικτ ου. Η ποσ τητα λαδιο που επισηµαίνεται µπορεί να αυξηθεί αν λογα µε τα γο στα και τι αν γκε σα. Ε ν επιθυµείτε ακ µη πιο τραγανέ τηγανιτέ πατ τε, µπορείτε να προσθέσετε µερικ ακ µη λεπτ στο ψήσιµο. Πατ τε ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Πατ τε τηγανιτέ συνηθισµένο µέγεθο 13 mm x13 mm Φρέσκιε 1000 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Φρέσκιε 750 γραµµ ρια 3/4 κουταλ κι λ δι λεπτ Φρέσκιε 500 γραµµ ρια 1/2 κουταλ κι λ δι λεπτ Πατ τε τεµαχισµένε στα 4 Ροδοτηγανισµένε πατ τε Φρέσκιε 250 γραµµ ρια 1/4 κουταλ κι λ δι λεπτ Φρέσκιε 1000 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Κατεψυγµένε 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Φρέσκιε 1000 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Κατεψυγµένε 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ GR Παραδοσιακέ τηγανιτέ πατ τε Κατεψυγµένε - ειδικέ µ νο για τηγ νισµα Κατεψυγµένε - κατ λληλε για φο ρνο και γκριλ (και για τηγ νισµα) 750 γραµµ ρια συνηθισµένο µέγεθο 750 γραµµ ρια λεπτ µέγεθο 10 mm x10 mm 500 γραµµ ρια 8 mm 8 mm Χωρί λ δι Χωρί λ δι Χωρί λ δι λεπτ λεπτ λεπτ Άλλα λαχανικ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Κολοκυθ κια Φρέσκα σε φέτε 750 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι + 150ml νερ λεπτ Πιπεριέ Μανιτ ρια Ντοµ τε Κρεµµ δια Φρέσκε σε φέτε Φρέσκα σε κοµµατ κια Φρέσκιε σε κοµµατ κια Φρέσκα σε ροδέλε 650 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι + 150ml νερ λεπτ 650 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ 650 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι + 150ml νερ λεπτ 500 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ 31

10 Κρέατα - Πουλερικ Για να δώσετε γε ση στα κρέατ σα, µη διστ σετε να ανακατέψετε µπαχαρικ µε το λ δι (π πρικα, κ ρι, β τανα εξοχή, θυµ ρι, δ Φνη...) ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Μπουκιέ κοτ πουλου Φρέσκιε 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Κατεψυγµένε 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Κατεψυγµένε 12 γραµµ ρια (160γρ) Χωρί λ δι λεπτ Μπο τι κοτ πουλου Φρέσκιε 4 έω 6 Χωρί λ δι λεπτ Φτερο γε Φρέσκιε 2 Χωρί λ δι λεπτ Φιλέτα κοτ πουλου (χωρί κ καλο) Φρέσκα 6 φιλέτα (περίπου 750 γραµµ ρια) Χωρί λ δι λεπτ Spring Rolls Φρέσκα 4 έω 8 µικρ 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Κοµµατ κια αρνιο Κοµµατ κια χοιριν Φρέσκα (2.5-3 εκ π χο ) Φρέσκα (2.5-3 εκ π χο ) 2 έω 6 Χωρί λ δι λεπτ 2 έω 3 Χωρί λ δι λεπτ Χοιρινέ µπριζ λε Φρέσκιε 2 έω 6 κοµµ τια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Λουκ νικα Φρέσκα 4 έω 8 (τσιµπηµένα) Χωρί λ δι λεπτ Bοδιν φιλέτο Φρέσκο (Κιλ το ή κ ντρα φιλέτο π χου 1 εκ.) 600 γραµµ ρια Χωρί λ δι 8-10 λεπτ Κεφτεδ κια Φρέσκα 12 κεφτεδ κια Χωρί λ δι λεπτ Ψ ρια - Οστρακοειδή ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Κροκέτε γαρίδα Κατεψυγµένε 18 τεµ χια (280 γραµµ ρια) Χωρί λ δι 10 λεπτ Bατραχ ψαρο Φρέσκο τεµαχισµένο 500 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Γαρίδε Μαγειρεµένε 400 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Μεγ λε - Jumbo γαρίδε Κατεψυγµένε - ξεπαγωµένε 300 γραµµ ρια (16 τεµ χια) Χωρί λ δι λεπτ 32

11 Επιδ ρπια ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Μπαν νε σε ροδέλε 500 γραµµ ρια (5 µπαν νε ) 1 κουταλ κι λ δι + 1 κουταλ κι µα ρη ζ χαρη 4-6 λεπτ σε αλουµιν χαρτο 2 µπαν νε Χωρί λ δι λεπτ Κερ σια ολ κληρα έω 1000 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι + 1 έω 2 κουταλ κια ζ χαρη λεπτ Φρ ουλε κοµµένε στα τέσσερα έω 1000 γραµµ ρια 1 έω 2 κουταλ κια ζ χαρη 5-7 λεπτ Μήλα κοµµένα σε κοµµατ κια 3 1 κουταλ κι λ δι + 2 κουταλ κια ζ χαρη λεπτ Αχλ δια κοµµένα σε κοµµατ κια έω 1000 γραµµ ρια 1 έω 2 κουταλ κια ζ χαρη 8-12 λεπτ Αναν κοµµένο σε κοµµατ κια 1 1 έω 2 κουταλ κια ζ χαρη 8-12 λεπτ Κατεψυγµένα τρ φιµα ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Τουρλο Κατεψυγµένο 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Τηγανι χωρι τικη Κατεψυγµένη 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ GR Τηγανι αν µικτων λαχανικών Κατεψυγµένη 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Ζυµαρικ καρµπον ρα Κατεψυγµένα 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Παέγια Κατεψυγµένη 650 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Ρ ζι Καντονέ Κατεψυγµένο 650 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Τσίλι κον κ ρνε Κατεψυγµένο 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ 33

12 Μερικέ συµβουλέ... Μην προσθέτετε αλ τι στι πατ τε ταν βρίσκονται στον αποσπώµενο κ δο. Β λτε αλ τι µετ το τέλο µαγειρέµατο, αφο βγ λετε τι πατ τε απ τον κ δο. Όταν προσθέτετε µπαχαρικ και µυρωδικ ανακατέψτε τα µε λίγο λ δι ή κ ποιο λλο υγρ για να µην διασκορπιστο ν στον κ δο λ γω του αέρα. Υπ ρχει περίπτωση τα έντονα χρωµατιστ µπαχαρικ να αφήσουν ένα ελαφρ χρώµα στον αναδευτήρα ή στη συσκευή: αυτ είναι φυσιολογικ. Για καλ τερα αποτελέσµατα, φροντίστε το σκ ρδο να είναι κοµµένο σε πολ µικρ κοµµατ κια - και χι λιωµένο- για να µην κολλήσει τον αναδευτήρα Όταν χρησιµοποιείτε κρεµµ δια στι συνταγέ σα µαγειρε ονται καλ τερα ε ν είναι κοµµένα σε λεπτέ ροδέλε παρ ψιλοκοµµένα. Β λτε πρώτα τα κρεµµ δια στον κ δο ξεχωριστ απ τα υπ λοιπα υλικ και φροντίστε να είναι οµοι µορφα στον κ δο. (tm)τι περιπτώσει που µαγειρε ετε πουλερικ ή κρέα, διακ ψτε τη λειτουργία τη συσκευή και κινείστε τον κ δο µία ή δ ο φορέ κατ την δι ρκεια µαγειρέµατο ώστε να µην ξεραθεί το π νω µέρο των τροφών και να µαγειρευτο ν οµοι µορφα. Τεµαχίστε τα λαχανικ σε κοµµατ κια για να µαγειρευτο ν καλ Αυτή η συσκευή δεν είναι κατ λληλη για συνταγέ υψηλή περιεκτικ τητα σε υγρ (σο πε,σ λτσε...) Ευκολία στο καθ ρισµα Καθαρισµ τη συσκευή Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώ πριν τον καθαρισµ. Ανοίξτε το καπ κι - εικ να 1 και ανασηκώστε την εγκοπή σ νδεση - αποσ νδεση καπακιο για να αφαιρέσετε το καπ κι - εικ να 2. Ανασηκώστε το χερο λι του αποσπώµενου κ δου οριζ ντια έω του ακουστεί ένα "ΚΛΙΚ", ώστε να αφαιρέσετε τον κ δο - εικ να 3. Για να αφαιρέσετε τον αναδευτήρα, ανασηκώστε τον µοχλ - εικ να 4a. Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο - εικ να 3. Όλα τα αποσπώµενα εξαρτήµατα πλένονται στο πλυντήριο πι των - εικ να 5 ή µπορο ν να πλυθο ν µε ένα λειαντικ σφουγγ ρι και υγρ απορρυπαντικ πι των. Καθαρίστε το σώµα τη συσκευή µε ένα υγρ σφουγγ ρι και υγρ απορρυπαντικ πι των. Στεγνώστε επιµελώ προτο τοποθετήσετε τα µέρη στη θέση του. Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε αποσπώµενο κ δο: Το µα ρισµα και οι χαρακιέ που µπορεί να εµφανιστο ν µετ απ µακρ χρήση δεν αποτελο ν πρ βληµα. Εγγυ µαστε τι ο αποσπώµενο κ δο ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ για τα υλικ που έρχονται σε επαφή µε τα τρ φιµα. Μην βουλι ζετε ποτέ τη συσκευή στο νερ. Μην χρησιµοποιείτε ισχυρ ή λειαντικ προ ντα καθαρισµο. Πλ νετε το αποσπώµενο φίλτρο. Για να διατηρήσετε για µεγαλ τερο χρονικ δι στηµα τι ιδι τητε του κ δου σα, µην χρησιµοποιείτε κανένα µεταλλικ εργαλεία για να σερβίρετε φαγητ. 34

13 Μερικέ συµβουλέ σε περίπτωση δυσκολιών... ΠΡΟBΛΗΜΑΤΑ ΑΙΤΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Η συσκευή δεν λειτουργεί Ο αναδευτήρα δεν είναι σταθερ στη θέση του. Το µαγείρεµα των τροφών δεν είναι οµοιογενέ. Οι τηγανιτέ πατ τε δεν είναι αρκετ τραγανέ. Οι πατ τε διαλ ονται κατ τη δι ρκεια του ψησίµατο. Οι τροφέ παραµένουν στο χείλο του τηγανιο. Υγρ ψησίµατο έχουν στ ξει στη β ση τη συσκευή. Η συσκευή δεν είναι καλ συνδεδεµένη στην πρίζα εν έχετε ακ µη πατήσει τον διακ πτη ON/OFF. Πατήσατε τον διακ πτη ON/OFF, αλλ η συσκευή δεν λειτουργεί. Τα µοτέρ περιστρέφονται, αλλ η συσκευή δεν θερµαίνεται. Ο αναδευτήρα δεν περιστρέφεται. Ο αναδευτήρα δεν έχει ασφαλίσει. εν έχετε χρησιµοποιήσει τον αναδευτήρα. Οι τροφέ δεν είναι κοµµένε σε σωστ µέγεθο - π χο. Οι τηγανιτέ πατ τε δεν είναι κοµµένε σε σωστ µέγεθο - π χο. Ο αναδευτήρα είναι σωστ τοποθετηµένο, αλλ δεν περιστρέφεται. εν χρησιµοποιείτε πατ τε ειδικέ για τηγ νισµα. Οι πατ τε δεν έχουν πλυθεί και στεγνώσει επαρκώ. Οι πατ τε είναι πολ χοντρέ. εν υπ ρχει αρκετ λ δι. Το φίλτρο έχει µπουκώσει. Έχετε χρησιµοποιήσει πατ τε που δεν είναι ώριµε. Ο κ δο είναι υπερφορτωµένο µε υλικ. εν έχει τοποθετηθεί σωστ ο αναδευτήρα ή το λαστιχ κι του είναι ελαττωµατικ. Bεβαιωθείτε τι η συσκευή είναι σωστ συνδεδεµένη στην πρίζα. Πατήστε τον διακ πτη ON/OFF. Κλείστε το καπ κι. Πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. Bεβαιωθείτε τι είναι σωστ τοποθετηµένο, διαφορετικ πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. Ελέγξτε ε ν ο µοχλ του αναδευτήρα είναι καλ πιεσµένο µέχρι κ τω. Τοποθετήστε τον στη θέση του. Κ ψτε τι τροφέ στο ιδανικ µέγεθο. Κ ψτε τι τηγανιτέ πατ τε λε στο ίδιο µέγεθο. Bεβαιωθείτε τι ο αναδευτήρα είναι καλ τοποθετηµένο. Ε ν εξακολουθεί να µην περιστρέφεται, πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. Επιλέξτε πατ τε ειδικέ για τηγ νισµα. Πλ νετε, καθαρίστε και στεγνώστε καλ τι πατ τε πριν το µαγείρεµα. Κ ψτε τι πιο λεπτέ. Το µέγιστο µέγεθο είναι 13mmX13mm. Αυξήστε την ποσ τητα του λαδιο (βλέπε πίνακα ψησίµατο σελ. 31 έω 33). Πλ νετε το αποσπώµενο φίλτρο. Μειώστε την ποσ τητα των πατατών στα 750 γραµµ ρια και προσαρµ στε τον χρ νο µαγειρέµατο. Ακολουθείστε τι ποσ τητε που επισηµαίνονται στον πίνακα ψησίµατο. Bεβαιωθείτε τι ο αναδευτήρα είναι σωστ τοποθετηµένο. Ε ν το πρ βληµα παραµένει, πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. GR 35

14 ΠΡΟBΛΗΜΑΤΑ ΑΙΤΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ο χρονοδιακ πτη δεν λειτουργεί. Η µπαταρία έχει εξαντληθεί. Αλλ ξτε την µπαταρία (βλέπε εικ να 15). Ο αναδευτήρα σταµατ να περιστρέφεται κατ την δι ρκεια µαγειρέµατο. Η συσκευή κ νει πολ θ ρυβο. Ο αναδευτήρα δεν έχει τοποθετηθεί σωστ. Υποψι ζεστε ανωµαλία στη λειτουργία των µοτέρ τη συσκευή. Χρησιµοποιώντα ένα γ ντι πιέστε τον αναδευτήρα προ τα κ τω µέχρι να εφαρµ σει καλ. Ε ν π λι δεν λειτουργεί πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. Πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. Α συµβ λλουµε κι εµεί στην προστασία του περιβ λλοντο! Αυτή η συσκευή χρησιµοποιεί επίπεδη µπαταρία - L1154. Για να την αλλ ξετε: ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου, αφαιρέστε το κ λυµµα τη µπαταρία και κατ πιν την µπαταρία - εικ να 15. Για λ γου σεβασµο προ το περιβ λλον, µην πετ τε τι χρησιµοποιηµένε µπαταρίε µαζί µε τα οικιακ απορρίµµατα, αλλ µεταφέρετέ τι στα σηµεία συλλογή που προορίζονται για αυτ ν τον σκοπ. Εισ γετε µια νέα µπαταρία, τοποθετήστε και π λι το κ λυµµα τη µπαταρία και κλείστε τον πίνακα ελέγχου. Η συσκευή σα περιέχει πολλ αξιοποιήσιµα ή ανακυκλώσιµα υλικ. Παραδώστε τη παλι συσκευή σα σε κέντρο διαλογή ή ελλείψει τέτοιου κέντρου σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι το οποίο θα αναλ βει την επεξεργασία τη. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: Σε περίπτωση που έχετε κ ποιο πρ βληµα ή απορίε σχετικ µε το προ ν, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα εξυπηρέτηση πελατών: Αθήνα: Τηλ Θεσ/νίκη: Τηλ: SEB GROUPE ΕΛΛΑ ΟΣ Φραγκοκκλησι 7, Παρ δεισο, Μαρο σι, Θεσ/νίκη: Ακαδήµου 8, Ε οσµο, Θεσ/νίκη 36

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ EL ΨΗΣΙΜΟ Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία ενώ είναι άδεια. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο, τηρείτε τις συνιστώμενες ποσότητες. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για κλασικό τηγάνισμα (μη γεμίζετε το

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ A. Διακόπτης ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΦΡΑΠΙΕΡΑ Με ρυθμιζόμενο ύψος Μοντέλο: CM-6058 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά Σημαντικές ειδοποιήσεις ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Για να αποφύγετε τραυματισμό από κακή χρήση, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135 Μίξερ χειρός AC220-240V 50Hz 350W MAX Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1. Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων οδηγίες κεραμικού μπολ Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια του κεραμικού μπολ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 χρήση του Κεραμικού μπολ Τοποθέτηση του κεραμικού μπολ... 6 Αφαίρεση του κεραμικού μπολ... 7 Συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ FOUR TURBO AIR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ FOUR TURBO AIR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ FOUR TURBO AIR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΦΤΟΥΡΜΠΟ Οδηγίες ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 1. Οθόνη 2. Πλήκτρο για ενεργοποίηση της συσκευής 3. Ανεµιστήρας 4. ιαφανής θόλος 5. Έλικας θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Η μή τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό

Η μή τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Αν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθείστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: SM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοστιέρα-Ψηστιέρα με εναλλάξιμες πλάκες ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: SM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοστιέρα-Ψηστιέρα με εναλλάξιμες πλάκες ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SM-2183 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοστιέρα-Ψηστιέρα με εναλλάξιμες πλάκες Αγαπητέ πελάτη, Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες Χρήσης προτού συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος, προκειμένου να αποφευχθούν

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια

Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 1 Ελληνικ Σα ευχαριστο µε που επιλέξατε µια συσκευή τη γκ µα KRUPS. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικ για την επεξεργασία τροφών. k k1 k2 l

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΝ ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Οδηγίες χρήσεως Αγαπητέ Πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόντα LAFE. Είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για τη φροντίδα του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

MILK FROTHER MF 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MILK FROTHER MF 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ MILK FROTHER MF 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL A B C D E F G H 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k EL b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q EL Οδηγίες ασφάλειας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 EL E F B D C A 3 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY 37-40 SLOVENŠČINA 41-44 LIETUVIŲ K 45-48 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 БЪЛГАРСКИ 53-56

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A B C D E F 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66-71 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB8053 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ερωτήσεις & απαντήσεις για τον αρτοπαρασκευαστή Πρόβληµα Αιτία Λύση Η συσκευή ή η οθόνη δεν λειτουργούν Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βασικά μέτρα ασφαλείας: 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH Πρόβληµα Αιτία Λύση Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό στο κάτω σηµείο Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από τον κάδο ψησίµατος Τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ (GR) TYPE H6001 1 2 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Μην προθερμαίνετε τη συσκευή όταν είναι. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φαγητό μέσα. Μπορεί να την καταστρέψετε.

Μην προθερμαίνετε τη συσκευή όταν είναι. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φαγητό μέσα. Μπορεί να την καταστρέψετε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε τις οδηγίες. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONAL HAIR STYLER

PROFESSIONAL HAIR STYLER PROFESSIONAL HAIR STYLER HS 8980 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A 2 B C D G E F 1 3 4 5 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Συναρμολόγηση του αποχυμωτή Συναρμολόγηση των μερών του αποχυμωτή... 9 Προσάρτηση του συναρμολογήματος του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίε χρήση για την καφετιέρα CAFITESSE 300 B-2240

Οδηγίε χρήση για την καφετιέρα CAFITESSE 300 B-2240 Οδηγίε χρήση για την καφετιέρα CAFITESSE 300 B-2240 Περιεχ µενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Οδηγιε για την ασφαλή χρήση... 4 Τεχνικ στοιχεία... 5 Εξαρτήµατα τη συσκευή... 6 Χειρισµοί... 8 Επεξήγηση των εξαρτηµ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

QUICK & HOT AQUA. F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR

QUICK & HOT AQUA.  F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR QUICK & HOT AQUA www.tefal.com F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR K H G I J A H G B C E D on off on off fig.1a fig.1b fig.2 fig.3 fig.4 fig.5 1 2 fig.6 fig.7 fig.8 1 2 2 2 fig.9

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THMX06085

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THMX06085 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THMX06085 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. 2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις ετικέτες. Αφαιρέστε το κάλυμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Πρόκειται για μια ασύρματη, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σειρές 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα πάνελ που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και συμβουλές

Οδηγίες χρήσεως και συμβουλές Οδηγίες χρήσεως και συμβουλές Πριν από την πρώτη χρήση Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τυχόν ετικέτες και αυτοκόλλητα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα σκεύη μαγειρικής αποστέλλονται με προστατευτικό πλαστικό, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τις εξής οδηγίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. 7 Ποτέ μη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα