ES P I GR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ES P I GR www.tefal.com"

Transcript

1 ES P I GR

2

3 fig. 1 fig. 2 fig. 3 M AX I fig. 4 a b fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig.8 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig fig. 13 fig. 14 fig. 15

4 GR 26 Υγιεινή διατροφή και γε ση Εκσυγχρονιστείτε για το καλ τη υγεία σα Καλή διατροφή δεν σηµαίνει µ νο ποικιλία και ισορροπία στην δίαιτα σα αλλ και φροντίδα στην επιλογή σωστών και υγιεινών προ ντων. Ο τρ πο µαγειρέµατ του παίζει πρωταρχικ ρ λο στην διατήρηση των διατροφικών αξιών και τη γε ση. Επειδή λε οι συσκευέ µαγειρική δεν είναι ίδιε η έχει δηµιουργήσει µια σειρ προ ντων που είναι σχεδιασµένα µε την φιλοσοφία ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΦΗ & ΓΕΥΣΗ: Έξυπνα προ ντα που διατηρο ν την διατροφική αξία τη τροφή και αναδεικν ουν λη τη γε ση των υλικών. Σα προσφέρει µοναδικέ λ σει Στι επ λξει των διατροφικών εξελίξεων, η επενδ ει στην έρευνα, εκσυγχρονίζει την παραγωγή τη και προσφέρει µοναδικέ λ σει µε πλεονεκτήµατα αποδεδειγµένα απ επιστηµονικέ µελέτε. Σα ενηµερώνει Στο χώρο τη διατροφή η έχει να επιδείξει πρακτικέ λ σει στην κουζίνα προσφέροντ σα ταχ τητα, πρακτικ τητα και ευχ ριστη ατµ σφαιρα στην προετοιµασία των γευµ των σα. Μέρα µε την µέρα η σειρ τη - υγιεινή διατροφή & γε ση προσφέρει τι υπηρεσίε τη µε στ χο την διατροφική ισορροπία σε συνδυασµ µε την γαστρονοµική απ λαυση: διατηρώντα τι ιδι τητε των φυσικών και βασικών συστατικών που είναι απαραίτητα για τη διατροφή σα, περιορίζοντα τη χρήση λιπαρών υλικών, ευνοώντα την επιστροφή σε ξεχασµένε γε σει και αρώµατα, µειώνοντα τον χρ νο που δαπαν ται για την προετοιµασία εν γε µατο. Στο πλαίσιο αυτή τη σειρ προ ντων, η φριτέζα σα επιτρέπει να ετοιµ σετε 1 κιλ πραγµατικ φρέσκιε πατ τε τηγανιτέ µε ένα κουταλ κι απ το λ δι που προτιµ τε! Kαλωσήρθατε στον κ σµο τη! Μαγειρέψτε πραγµατικέ λαχταριστέ τηγανιτέ πατ τε έτσι πω σα αρέσουν! Οι τηγανιτέ πατ τε τη είναι τραγανέ εξωτερικ και µαλακέ στο εσωτερικ του χ ρη στην µοναδική πατενταρισµένη τεχνολογία: τον αναδευτήρα που απαλ διαχέει το λ δι και τον θερµ αέρα. Επιλέξτε τα υλικ τη αρεσκεία σα : το δικ σα λ δι, µπαχαρικ, αρωµατικ β τανα και καρυκε µατα. Η θα ασχοληθεί µε τα υπ λοιπα. Μ νο 3% λίπο * 1 κουτ. σο πα (14ml) λ δι είναι αρκετή Μια κουταλι σο πα λ δι τη επιλογή σα είναι αρκετή για να µαγειρέψετε 1 κιλ πατ τε. Χ ρη στον ειδικ δοσοµετρητή που συνοδε ει την έχετε την σωστή ποσ τητα λαδιο που χρει ζεστε. *αντιστοιχεί σε 1 κιλ πατ τε µεγέθου 13Χ13 χιλ. που έχει µαγειρευτεί µε 14ml ελει λαδο. Η Τηγανιτέ πατ τε και χι µ νο! σα επιτρέπει να µαγειρέψετε µια µεγ λη ποικιλία συνταγών. Εκτ απ τι τηγανιτέ πατ τε, µπορείτε να διαφοροποιήσετε την καθηµεριν τητ σα µε τραγανιστ λαχανικ, λεπτέ φέτε τρυφερο και ν στιµου κρέατο, τραγανιστέ γαρίδε και φρο τα. : η + Σα παρέχεται ένα βιβλιαρ κι συνταγών που έχουν δηµιουργήσει οι µεγαλ τεροι Σεφ και διατροφολ γοι µε την επιµέλεια του Ηλία Μαµαλ κη. Σε αυτ, θα βρείτε πρωτ τυπε ιδέε για πατ τε τηγανιτέ, λαχταριστ υγιειν πι τα και επιδ ρπια. Η µαγειρε ει εξίσου καλ τα κατεψυγµένα προ ντα που προσφέρουν µια καλή εναλλακτική στα φρέσκα προ ντα. Οι συνταγέ είναι πρακτικέ, διαφυλ σσουν τι θρεπτικέ ιδι τητε και τη γε ση των τροφών.

5 Για να επιτ χουν απολ τω οι συνταγέ σα, η σα συµβουλε ει για τα είδη πατ τα και λαδιο. Η πατ τα: ισορροπία και καθηµερινή απ λαυση! Η πατ τα είναι πηγή ενέργεια και περιέχει βιταµίνε. Oι πατ τε διαφέρουν σε µέγεθο, σχήµα και γε ση αν λογα µε την ποικιλία του, την περιοχή προέλευση και τι κλιµατολογικέ συνθήκε. Η κ θε ποικιλία πατ τα έχει διαφορετικ µέγεθο, χρώµα, χρ νο συντήρηση και τρ πο µαγειρέµατο. Τα αποτελέσµατα του µαγειρέµατο µπορεί να διαφέρουν αν λογα µε την προέλευση και την εποχικ τητα. Τι ποικιλία να χρησιµοποιήσετε µε την? Σα συνιστο µε να χρησιµοποιείτε, γενικ, πατ τε ειδικέ για τηγ νισµα: σε πολλέ περιπτώσει η συγκεκριµένη πληροφορία αναγρ φεται στη συσκευασία. Για τι φρέσκε πατ τε που έχουν υψηλή περιεκτικ τητα σε νερ, σα συνιστο µε να τι µαγειρε ετε λίγα παραπ νω λεπτ. Η επιτρέπει και το µαγείρεµα τη κατεψυγµένη πατ τα. Επειδή αυτο του είδου οι πατ τε είναι προµαγειρεµένε, δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε επιπλέον λ δι. Πο διατηρείται η πατ τα? Τα καλ τερα σηµεία για να διατηρήσετε τι πατ τε είναι µια καλή αποθήκη, ένα δροσερ ντουλ πι (θερµοκρασία µεταξ 6 και 8 C), µακρι απ το φω. Πώ προετοιµ ζεται η πατ τα για την? Για να πετ χετε τα καλ τερα αποτελέσµατα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε τι οι πατ τε δεν κολλ νε µεταξ του. Γι' αυτ το λ γο, συνιστ ται να πλένετε ολ κληρε τι πατ τε µε φθονο νερ και µετ να τι κ βετε µε ένα κοφτερ µαχαίρι ή ειδικ µηχ νηµα κοπή. Οι πατ τε θα πρέπει να είναι παρ µοιου µεγέθου ώστε να µαγειρευτο ν οµοι µορφα. Πλ νετε τι πατ τε µε καθαρ κρ ο νερ προκειµένου να αφαιρέσετε τη µέγιστη ποσ τητα αµ λου. Στεγνώστε καλ τι πατ τε, χρησιµοποιώντα µια πολ απορροφητική, εντελώ στεγνή πετσέτα. Οι πατ τε θα πρέπει να είναι απολ τω στεγνέ προτο τι τοποθετήσετε στην : διαφορετικ δεν θα γίνουν τραγανέ. Για να ελέγξετε αν είναι τελείω στεγνέ ακουµπήστε π νω του ένα χαρτί κουζίνα. Ο χρ νο µαγειρέµατο διαφέρει αν λογα µε το β ρο τη πατ τα και την ποσ τητα. Πώ κ βεται η πατ τα? Το µέγεθο τη πατ τα επηρε ζει το π σο τραγανέ θα γίνουν οι πατ τε. Όσο πιο λεπτέ είναι οι πατ τε σα, τ σο πιο τραγανέ θα είναι και το αντίθετο, σο πιο χοντρέ είναι, τ σο πιο µαλακέ θα είναι στο εσωτερικ. Αν λογα µε τι προτιµήσει σα, µπορείτε να διαφοροποιήσετε τον τεµαχισµ τη πατ τα και να προσαρµ σετε τον χρ νο µαγειρέµατο : Λεπτέ : 8 x 8 mm / Κανονικέ : 10 x 10 mm / Χοντρέ : 13 x 13 mm οκιµ στε διαφορετικ είδη λαδιών για την υγεία Μπορείτε να αλλ ζετε το είδο λαδιο αν λογα µε τι προτιµήσει σα : µε 1 κουταλ κι λ δι µαγειρε ετε 1 κιλ πατ τε. Συνιστο µε να επιλέγετε διαφορετικ είδο λαδιο κ θε φορ που µαγειρε ετε. Με την, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια πολ µεγ λη ποικιλία λαδιών: Συνηθισµένα λ δια: ελαι λαδο, ραφινέλαιο, σπορέλαιο, καλαµποκέλαιο, φυστικέλαιο, ηλιέλαιο, σ για* Λ δια µε γε σει : αρωµατικ ß tανα, σκ ρδο, πιπερι... Ειδικ είδη: φουντο κι, σουσ µι*...(*µαγείρεµα σ µφωνα µε τον παρασκευαστή) Χ ρη στην τεχνολογία -µαγείρεµα µε µία κουταλι λ δι- έχετε µία ισορροπηµένη, υγιεινή και θρεπτική διατροφή. :η + Με την Actifry και το λ δι τη επιλογή σα, οι πατ τε θα είναι υψηλ τηερη θρεπτική αξία. Αν λογα µε τι προτιµήσει σα, µπορείτε να προσθέσετε 1 επιπλέον κουταλ κι λ δι για περισσ τερη γε ση αλλ θα αυξηθεί η περιεκτικ τητα σε λίπο. Με την απολα στε πιο γευστικέ και πιο υγιεινέ πατ τε, έτσι πω σα αρέσουν! GR 27

6 28 Σηµαντικέ συστ σει Οδηγίε ασφ λεια Για τη δική σα ασφ λεια, αυτή η συσκευή είναι σ µφωνη µε τα πρ τυπα και του κανονισµο που ισχ ουν (Οδηγίε σον αφορ τη Χαµηλή τ ση, την Ηλεκτροµαγνητική συµβατ τητα, τα Υλικ που βρίσκονται σε επαφή µε τα τρ φιµα, το Περιβ λλον...). Ελέγξτε αν η τ ση που αναγρ φεται στην πλ κα στοιχείων κατασκευή τη συσκευή αντιστοιχεί στην τ ση του ηλεκτρικο δικτ ου σα (εναλλασσ µενο ρε µα). Λ γω τη ποικιλία των προδιαγραφών που ισχ ουν, αν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή σε χώρα διαφορετική απ εκείνη απ την οποία την αγορ σατε, ζητήστε να σα την ελέγξει εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι Αυτ το προ ν προορίζεται αποκλειστικ για οικιακή χρήση και σε καµία περίπτωση για επαγγελµατική. Σε περίπτωση επαγγελµατική χρήση ή µη τήρηση των οδηγιών χρήση η εγγ ηση δεν ισχ ει. Στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστή δε χορηγεί εγγ ηση και απαλλ σσεται απ κ θε ευθ νη για ενδεχ µενε ζηµιέ. ιαβ στε προσεκτικ τι οδηγίε και φυλ ξτε τι επιµελώ. Σ νδεση µε το ηλεκτρικ ρε µα Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή ε ν η συσκευή ή το καλώδι τη έχουν π θει κ ποια βλ βη ή ε ν η συσκευή έχει πέσει κ τω ή ε ν δεν λειτουργεί σωστ. Σε κ θε µία απ αυτέ τι περιπτώσει η συσκευή πρέπει να σταλεί σε κ ποιο εξουσιοδοτηµένο κέντρο service προκειµένου να αποφευχθεί κ θε κίνδυνο. Μην χρησιµοποιείτε προέκταση καλωδίου. Ε ν αυτ είναι αναγκαίο βεβαιωθείτε τι είναι σε τέλεια κατ σταση, τι έχει πρίζα µε γείωση και τι αντιστοιχεί στην τ ση του ηλεκτρικο δικτ ου σα. Ε ν το καλώδιο τροφοδοσία π θει κ ποια βλ βη, η αντικατ στασή του θα πρέπει να γίνεται απ τον κατασκευαστή κ ποιου εξουσιοδοτηµένου κέντρου service προκειµένου να αποφευχθεί κ θε κίνδυνο. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρµολογήσετε µ νοι σα τη συσκευή. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσία να κρέµεται. Μην βγ ζετε τη συσκευή απ την πρίζα τραβώντα το καλώδιο Π ντα να βγ ζετε τη συσκευή απ την πρίζα µετ απ κ θε χρήση, κατ τη µετακίνησή τη και πριν απ τον καθαρισµ τη. Χρήση Τοποθετήστε τη συσκευή σε µία επιφ νεια σταθερή, ανθεκτική στη θερµ τητα και αποφ γετε την επαφή τη µε νερ. Μην αφήνετε τη συσκευή σα να λειτουργεί χωρί επίβλεψη Η παρο σα συσκευή δεν έχει προβλεφθεί για χρήση απ τοµα (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) των οποίων οι σωµατικέ, αισθητηριακέ ή διανοητικέ ικαν τητε είναι περιορισµένε ή τοµα που στερο νται εµπειρία ή γνώση, εκτ ε ν µπορο ν να ωφεληθο ν, µέσω εν ατ µου που είναι υπε θυνο για την ασφ λει του, απ την επίβλεψη ή προηγο µενε οδηγίε αναφορικ µε τη χρήση τη συσκευή. Τα παιδι πρέπει να βρίσκονται υπ επίβλεψη προκειµένου να διασφαλιστεί τι δεν θα χρησιµοποιήσουν τη συσκευή ω παιχνίδι.

7 Η θερµοκρασία των επιφανειών µπορεί είναι αυξηµένη κατ την ώρα λειτουργία τη συσκευή, γεγον το οποίο µπορεί να προκαλέσει εγκα µατα. Μην αγγίζετε τι ζεστέ επιφ νειε τη συσκευή (καπ κι, εµφανή µεταλλικ µέρη...) Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντ σε ε φλεκτα υλικ (περσίδε, κουρτίνε...), ο τε κοντ σε πηγή εξωτερική θερµ τητα (σ µπα υγραερίου, µ τια ηλεκτρική κσυζίνα...) Σε περίπτωση πυρκαγι, µην δοκιµ σετε να σβήσετε τι φλ γε µε νερ. Κουκουλώστε τι φλ γε µε ένα υγρ πανί. Μην µετακινείτε τη συσκευή ταν περιέχει ζεστέ τροφέ. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή µέσα σε νερ. Περιγραφή 1. ροσερή λαβή καπακιο 2. ιαφανέ καπ κι 3. Εγκοπή σ νδεση - αποσ νδεση καπακιο 4. Κουταλ κι - δοσοµετρητή 5. Ασφ λιση/ απασφ λιση του αναδευτήρα 6. Ένδειξη µέγιστη ποσ τητα (µ νο για τι τηγανιτέ πατ τε ) 7. Αναδευτήρα 8. Αποσπώµενο κ δο Μαγείρεµα Η συγκεκριµένη συσκευή δεν είναι κατ λληλη για την παρασκευή υγρών πι των (σο πε...). Ποτέ µην β ζετε τη συσκευή να λειτουργήσει δεια. Ποτέ µην υπερφορτώνετε τον κ δο µαγειρέµατο. Να σέβεστε τι συνιστώµενε ποσ τητε. 9. Κουµπί απασφ λιση χερουλιο 10. Χερο λι αποσπώµενου κ δου 11. Β ση 12. Αποσπώµενο φίλτρο 13. Κουµπι ανοίγµατο καπακιο 14. Χρονοδιακ πτη 15. ιακ πτη ON/OFF (On = έναρξη, Off = πα ση) 16. Κουµπί ελέγχου χρονοδιακ πτη 17. Αποσπώµενο πίνακα ελέγχου (πρ σβαση στη θήκη τη µπαταρία ) Γρήγορη προετοιµασία Πριν απ την πρώτη χρήση Για να ανοίξετε το καπ κι πιέστε ένα απ τα κουµπι ανοίγµατο καπακιο (12) - εικ να 1 και για να το αφαιρέσετε ανασηκώστε την εγκοπή σ νδεση - αποσ νδεση - εικ να 2. Βγ λτε το κουταλ κι - δοσοµετρητή. Ανασηκώστε το χερο λι του αποσπώµενου κ δου οριζ ντια έω του ακουστεί ένα "ΚΛΙΚ", Βγ λτε τον αποσπώµενο κ δο- εικ να 3. Για να αφαιρέσετε τον αναδευτήρα, ανασηκώστε τον µοχλ -χρώµατο ανοιχτο γκρι- που βρίσκεται στο π νω µέρο του αναδευτήρα. Ο αντίχειρα θα πρέπει να κρατ ει το π νω µέρο του αναδευτήρα και ο δείκτη και το µεσαίο δ κτυλο θα πρέπει να είναι στα κ τω µέρη του µοχλο. Ανασηκώστε τον µοχλ του αναδευτήρα χρησιµοποιώντα τα δ χτυλ σα για να τον απασφαλίσετε - εικ να 4a. Όλα τα αποσπώµενα µέρη πλένονται στο πλυντήριο πι των - εικ να 5 ή µπορο ν να καθαριστο ν µε ένα λειαντικ σφουγγ ρι και υγρ απορρυπαντικ πι των. Καθαρίστε τη β ση τη συσκευή µε ένα υγρ σφουγγ ρι και υγρ απορρυπαντικ πι των. Αφαιρέστε λα τα αυτοκ λλητα και τα υλικ συσκευασία. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή µέσα σε νερ. Για καλ τερα αποτελέσµατα κατ την πρώτη χρήση, σα συµβουλε ουµε να µαγειρέψετε µε την καινο ρια σα συσκευή για τουλ χιστον 30 λεπτ. GR 29

8 Για να τοποθετήσετε τον αναδευτήρα, ανασηκώστε τον µοχλ - χρώµατο ανοιχτο γκρι- και µετ τοποθετήστε τον αναδευτήρα στη µέση του κ δου και πιέστε τον µοχλ ασφ λιση προ τα κ τω - εικ να 4b. Κατ την πρώτη χρήση, µπορεί να εµφανισθεί οσµή η οποία µω δεν είναι βλαβερή. Αυτ το φαιν µενο, το οποίο δεν έχει καµία συνέπεια για τη χρήση τη συσκευή, θα εξαλειφθεί γρήγορα. Για τι τηγανιτέ πατ τε, ποτέ µην ξεπερν τε το µέγιστο επίπεδο που αναγρ φεται στον αποσπώµενο αναδευτήρα - εικ να 6. Μην αφήνετε το κουταλ κι - δοσοµετρητή µέσα στον αποσπώµενο κ δο. Προετοιµασία των τροφών Τοποθετήστε τι τροφέ στον αποσπώµενο κ δο και σεβαστείτε τη µέγιστη ποσ τητα (βλέπε πίνακα ψησίµατο σελ. 31 έω 33). Προσθέστε το λ δι χρησιµοποιώντα τον δοσοµετρητή - εικ να 7 (βλέπε πίνακα ψησίµατο σελ. 31 έω 33). Απασφαλίστε το χερο λι και κατεβ στε το τελείω στη θέση του - εικ να 8. Κλείστε το καπ κι - εικ να 9. Μαγείρεµα Ορισµ χρ νου µαγειρέµατο Ρυθµίστε τον χρ νο πιέζοντα το κουµπί του χρονοδιακ πτη - εικ να 10. Κρατήστε το πατηµένο µέχρι να εµφανισθεί ο επιθυµητ χρ νο µαγειρέµατο (βλέπε πίνακα ψησίµατο σελ. 31 έω 33). Απελευθερώστε. Ο επιλεγµένο χρ νο εµφανίζεται και ξεκιν η αντίστροφη µέτρηση. Σε περίπτωση σφ λµατο, για να σβήσετε τον επιλεγµένο χρ νο, κρατήστε το κουµπί πατηµένο για 2 δευτερ λεπτα και επιλέξτε και π λι τον χρ νο. Προσοχή: ο χρονοδιακ πτη επισηµαίνει το τέλο του χρ νου ψησίµατο, αλλ δεν απενεργοποιεί τη συσκευή. Μ λι ανοίξετε το καπ κι, η συσκευή σταµατ να λειτουργεί. Ξεκινώντα το µαγείρεµα Πατήστε τον διακ πτη ON/OFF. Ξεκιν το µαγείρεµα χ ρη στην κυκλοφορία θερµο αέρα στην εστία ψησίµατο - εικ να 11. Αφαίρεση των τροφών Μ λι ολοκληρωθεί το µαγείρεµα, ηχεί ο χρονοδιακ πτη. Σταµατήστε την ηχητική ένδειξη πατώντα το κουµπί - εικ να 12. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντα τον διακ πτη ON/OFF - εικ να 13 και ανοίξτε το καπ κι - εικ να 1. Ανασηκώστε το χερο λι και βγ λτε τον αποσπώµενο κ δο- εικ να 14 και σερβίρετε! Για να αποφ γετε οποιονδήποτε κίνδυνο εγκα µατο, µην αγγίζετε το καπ κι πέραν τη δροσερή λαβή που έχει προβλεφθεί γι' αυτ ν τον σκοπ - Εικ να 9. 30

9 Οι χρ νοι µαγειρέµατο. Οι χρ νοι µαγειρέµατο δίδονται ενδεικτικ. Μπορεί να διαφέρουν αν λογα µε την εποχικ τητα των τροφών, το µέγεθ του, τι ιδι τητέ του, το γο στο του καθεν και την τ ση του ηλεκτρικο δικτ ου. Η ποσ τητα λαδιο που επισηµαίνεται µπορεί να αυξηθεί αν λογα µε τα γο στα και τι αν γκε σα. Ε ν επιθυµείτε ακ µη πιο τραγανέ τηγανιτέ πατ τε, µπορείτε να προσθέσετε µερικ ακ µη λεπτ στο ψήσιµο. Πατ τε ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Πατ τε τηγανιτέ συνηθισµένο µέγεθο 13 mm x13 mm Φρέσκιε 1000 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Φρέσκιε 750 γραµµ ρια 3/4 κουταλ κι λ δι λεπτ Φρέσκιε 500 γραµµ ρια 1/2 κουταλ κι λ δι λεπτ Πατ τε τεµαχισµένε στα 4 Ροδοτηγανισµένε πατ τε Φρέσκιε 250 γραµµ ρια 1/4 κουταλ κι λ δι λεπτ Φρέσκιε 1000 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Κατεψυγµένε 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Φρέσκιε 1000 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Κατεψυγµένε 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ GR Παραδοσιακέ τηγανιτέ πατ τε Κατεψυγµένε - ειδικέ µ νο για τηγ νισµα Κατεψυγµένε - κατ λληλε για φο ρνο και γκριλ (και για τηγ νισµα) 750 γραµµ ρια συνηθισµένο µέγεθο 750 γραµµ ρια λεπτ µέγεθο 10 mm x10 mm 500 γραµµ ρια 8 mm 8 mm Χωρί λ δι Χωρί λ δι Χωρί λ δι λεπτ λεπτ λεπτ Άλλα λαχανικ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Κολοκυθ κια Φρέσκα σε φέτε 750 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι + 150ml νερ λεπτ Πιπεριέ Μανιτ ρια Ντοµ τε Κρεµµ δια Φρέσκε σε φέτε Φρέσκα σε κοµµατ κια Φρέσκιε σε κοµµατ κια Φρέσκα σε ροδέλε 650 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι + 150ml νερ λεπτ 650 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ 650 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι + 150ml νερ λεπτ 500 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ 31

10 Κρέατα - Πουλερικ Για να δώσετε γε ση στα κρέατ σα, µη διστ σετε να ανακατέψετε µπαχαρικ µε το λ δι (π πρικα, κ ρι, β τανα εξοχή, θυµ ρι, δ Φνη...) ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Μπουκιέ κοτ πουλου Φρέσκιε 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Κατεψυγµένε 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Κατεψυγµένε 12 γραµµ ρια (160γρ) Χωρί λ δι λεπτ Μπο τι κοτ πουλου Φρέσκιε 4 έω 6 Χωρί λ δι λεπτ Φτερο γε Φρέσκιε 2 Χωρί λ δι λεπτ Φιλέτα κοτ πουλου (χωρί κ καλο) Φρέσκα 6 φιλέτα (περίπου 750 γραµµ ρια) Χωρί λ δι λεπτ Spring Rolls Φρέσκα 4 έω 8 µικρ 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Κοµµατ κια αρνιο Κοµµατ κια χοιριν Φρέσκα (2.5-3 εκ π χο ) Φρέσκα (2.5-3 εκ π χο ) 2 έω 6 Χωρί λ δι λεπτ 2 έω 3 Χωρί λ δι λεπτ Χοιρινέ µπριζ λε Φρέσκιε 2 έω 6 κοµµ τια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Λουκ νικα Φρέσκα 4 έω 8 (τσιµπηµένα) Χωρί λ δι λεπτ Bοδιν φιλέτο Φρέσκο (Κιλ το ή κ ντρα φιλέτο π χου 1 εκ.) 600 γραµµ ρια Χωρί λ δι 8-10 λεπτ Κεφτεδ κια Φρέσκα 12 κεφτεδ κια Χωρί λ δι λεπτ Ψ ρια - Οστρακοειδή ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Κροκέτε γαρίδα Κατεψυγµένε 18 τεµ χια (280 γραµµ ρια) Χωρί λ δι 10 λεπτ Bατραχ ψαρο Φρέσκο τεµαχισµένο 500 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι λεπτ Γαρίδε Μαγειρεµένε 400 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Μεγ λε - Jumbo γαρίδε Κατεψυγµένε - ξεπαγωµένε 300 γραµµ ρια (16 τεµ χια) Χωρί λ δι λεπτ 32

11 Επιδ ρπια ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Μπαν νε σε ροδέλε 500 γραµµ ρια (5 µπαν νε ) 1 κουταλ κι λ δι + 1 κουταλ κι µα ρη ζ χαρη 4-6 λεπτ σε αλουµιν χαρτο 2 µπαν νε Χωρί λ δι λεπτ Κερ σια ολ κληρα έω 1000 γραµµ ρια 1 κουταλ κι λ δι + 1 έω 2 κουταλ κια ζ χαρη λεπτ Φρ ουλε κοµµένε στα τέσσερα έω 1000 γραµµ ρια 1 έω 2 κουταλ κια ζ χαρη 5-7 λεπτ Μήλα κοµµένα σε κοµµατ κια 3 1 κουταλ κι λ δι + 2 κουταλ κια ζ χαρη λεπτ Αχλ δια κοµµένα σε κοµµατ κια έω 1000 γραµµ ρια 1 έω 2 κουταλ κια ζ χαρη 8-12 λεπτ Αναν κοµµένο σε κοµµατ κια 1 1 έω 2 κουταλ κια ζ χαρη 8-12 λεπτ Κατεψυγµένα τρ φιµα ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Τουρλο Κατεψυγµένο 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Τηγανι χωρι τικη Κατεψυγµένη 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ GR Τηγανι αν µικτων λαχανικών Κατεψυγµένη 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Ζυµαρικ καρµπον ρα Κατεψυγµένα 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Παέγια Κατεψυγµένη 650 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Ρ ζι Καντονέ Κατεψυγµένο 650 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ Τσίλι κον κ ρνε Κατεψυγµένο 750 γραµµ ρια Χωρί λ δι λεπτ 33

12 Μερικέ συµβουλέ... Μην προσθέτετε αλ τι στι πατ τε ταν βρίσκονται στον αποσπώµενο κ δο. Β λτε αλ τι µετ το τέλο µαγειρέµατο, αφο βγ λετε τι πατ τε απ τον κ δο. Όταν προσθέτετε µπαχαρικ και µυρωδικ ανακατέψτε τα µε λίγο λ δι ή κ ποιο λλο υγρ για να µην διασκορπιστο ν στον κ δο λ γω του αέρα. Υπ ρχει περίπτωση τα έντονα χρωµατιστ µπαχαρικ να αφήσουν ένα ελαφρ χρώµα στον αναδευτήρα ή στη συσκευή: αυτ είναι φυσιολογικ. Για καλ τερα αποτελέσµατα, φροντίστε το σκ ρδο να είναι κοµµένο σε πολ µικρ κοµµατ κια - και χι λιωµένο- για να µην κολλήσει τον αναδευτήρα Όταν χρησιµοποιείτε κρεµµ δια στι συνταγέ σα µαγειρε ονται καλ τερα ε ν είναι κοµµένα σε λεπτέ ροδέλε παρ ψιλοκοµµένα. Β λτε πρώτα τα κρεµµ δια στον κ δο ξεχωριστ απ τα υπ λοιπα υλικ και φροντίστε να είναι οµοι µορφα στον κ δο. (tm)τι περιπτώσει που µαγειρε ετε πουλερικ ή κρέα, διακ ψτε τη λειτουργία τη συσκευή και κινείστε τον κ δο µία ή δ ο φορέ κατ την δι ρκεια µαγειρέµατο ώστε να µην ξεραθεί το π νω µέρο των τροφών και να µαγειρευτο ν οµοι µορφα. Τεµαχίστε τα λαχανικ σε κοµµατ κια για να µαγειρευτο ν καλ Αυτή η συσκευή δεν είναι κατ λληλη για συνταγέ υψηλή περιεκτικ τητα σε υγρ (σο πε,σ λτσε...) Ευκολία στο καθ ρισµα Καθαρισµ τη συσκευή Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώ πριν τον καθαρισµ. Ανοίξτε το καπ κι - εικ να 1 και ανασηκώστε την εγκοπή σ νδεση - αποσ νδεση καπακιο για να αφαιρέσετε το καπ κι - εικ να 2. Ανασηκώστε το χερο λι του αποσπώµενου κ δου οριζ ντια έω του ακουστεί ένα "ΚΛΙΚ", ώστε να αφαιρέσετε τον κ δο - εικ να 3. Για να αφαιρέσετε τον αναδευτήρα, ανασηκώστε τον µοχλ - εικ να 4a. Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο - εικ να 3. Όλα τα αποσπώµενα εξαρτήµατα πλένονται στο πλυντήριο πι των - εικ να 5 ή µπορο ν να πλυθο ν µε ένα λειαντικ σφουγγ ρι και υγρ απορρυπαντικ πι των. Καθαρίστε το σώµα τη συσκευή µε ένα υγρ σφουγγ ρι και υγρ απορρυπαντικ πι των. Στεγνώστε επιµελώ προτο τοποθετήσετε τα µέρη στη θέση του. Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε αποσπώµενο κ δο: Το µα ρισµα και οι χαρακιέ που µπορεί να εµφανιστο ν µετ απ µακρ χρήση δεν αποτελο ν πρ βληµα. Εγγυ µαστε τι ο αποσπώµενο κ δο ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ για τα υλικ που έρχονται σε επαφή µε τα τρ φιµα. Μην βουλι ζετε ποτέ τη συσκευή στο νερ. Μην χρησιµοποιείτε ισχυρ ή λειαντικ προ ντα καθαρισµο. Πλ νετε το αποσπώµενο φίλτρο. Για να διατηρήσετε για µεγαλ τερο χρονικ δι στηµα τι ιδι τητε του κ δου σα, µην χρησιµοποιείτε κανένα µεταλλικ εργαλεία για να σερβίρετε φαγητ. 34

13 Μερικέ συµβουλέ σε περίπτωση δυσκολιών... ΠΡΟBΛΗΜΑΤΑ ΑΙΤΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Η συσκευή δεν λειτουργεί Ο αναδευτήρα δεν είναι σταθερ στη θέση του. Το µαγείρεµα των τροφών δεν είναι οµοιογενέ. Οι τηγανιτέ πατ τε δεν είναι αρκετ τραγανέ. Οι πατ τε διαλ ονται κατ τη δι ρκεια του ψησίµατο. Οι τροφέ παραµένουν στο χείλο του τηγανιο. Υγρ ψησίµατο έχουν στ ξει στη β ση τη συσκευή. Η συσκευή δεν είναι καλ συνδεδεµένη στην πρίζα εν έχετε ακ µη πατήσει τον διακ πτη ON/OFF. Πατήσατε τον διακ πτη ON/OFF, αλλ η συσκευή δεν λειτουργεί. Τα µοτέρ περιστρέφονται, αλλ η συσκευή δεν θερµαίνεται. Ο αναδευτήρα δεν περιστρέφεται. Ο αναδευτήρα δεν έχει ασφαλίσει. εν έχετε χρησιµοποιήσει τον αναδευτήρα. Οι τροφέ δεν είναι κοµµένε σε σωστ µέγεθο - π χο. Οι τηγανιτέ πατ τε δεν είναι κοµµένε σε σωστ µέγεθο - π χο. Ο αναδευτήρα είναι σωστ τοποθετηµένο, αλλ δεν περιστρέφεται. εν χρησιµοποιείτε πατ τε ειδικέ για τηγ νισµα. Οι πατ τε δεν έχουν πλυθεί και στεγνώσει επαρκώ. Οι πατ τε είναι πολ χοντρέ. εν υπ ρχει αρκετ λ δι. Το φίλτρο έχει µπουκώσει. Έχετε χρησιµοποιήσει πατ τε που δεν είναι ώριµε. Ο κ δο είναι υπερφορτωµένο µε υλικ. εν έχει τοποθετηθεί σωστ ο αναδευτήρα ή το λαστιχ κι του είναι ελαττωµατικ. Bεβαιωθείτε τι η συσκευή είναι σωστ συνδεδεµένη στην πρίζα. Πατήστε τον διακ πτη ON/OFF. Κλείστε το καπ κι. Πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. Bεβαιωθείτε τι είναι σωστ τοποθετηµένο, διαφορετικ πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. Ελέγξτε ε ν ο µοχλ του αναδευτήρα είναι καλ πιεσµένο µέχρι κ τω. Τοποθετήστε τον στη θέση του. Κ ψτε τι τροφέ στο ιδανικ µέγεθο. Κ ψτε τι τηγανιτέ πατ τε λε στο ίδιο µέγεθο. Bεβαιωθείτε τι ο αναδευτήρα είναι καλ τοποθετηµένο. Ε ν εξακολουθεί να µην περιστρέφεται, πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. Επιλέξτε πατ τε ειδικέ για τηγ νισµα. Πλ νετε, καθαρίστε και στεγνώστε καλ τι πατ τε πριν το µαγείρεµα. Κ ψτε τι πιο λεπτέ. Το µέγιστο µέγεθο είναι 13mmX13mm. Αυξήστε την ποσ τητα του λαδιο (βλέπε πίνακα ψησίµατο σελ. 31 έω 33). Πλ νετε το αποσπώµενο φίλτρο. Μειώστε την ποσ τητα των πατατών στα 750 γραµµ ρια και προσαρµ στε τον χρ νο µαγειρέµατο. Ακολουθείστε τι ποσ τητε που επισηµαίνονται στον πίνακα ψησίµατο. Bεβαιωθείτε τι ο αναδευτήρα είναι σωστ τοποθετηµένο. Ε ν το πρ βληµα παραµένει, πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. GR 35

14 ΠΡΟBΛΗΜΑΤΑ ΑΙΤΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ο χρονοδιακ πτη δεν λειτουργεί. Η µπαταρία έχει εξαντληθεί. Αλλ ξτε την µπαταρία (βλέπε εικ να 15). Ο αναδευτήρα σταµατ να περιστρέφεται κατ την δι ρκεια µαγειρέµατο. Η συσκευή κ νει πολ θ ρυβο. Ο αναδευτήρα δεν έχει τοποθετηθεί σωστ. Υποψι ζεστε ανωµαλία στη λειτουργία των µοτέρ τη συσκευή. Χρησιµοποιώντα ένα γ ντι πιέστε τον αναδευτήρα προ τα κ τω µέχρι να εφαρµ σει καλ. Ε ν π λι δεν λειτουργεί πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. Πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβι. Α συµβ λλουµε κι εµεί στην προστασία του περιβ λλοντο! Αυτή η συσκευή χρησιµοποιεί επίπεδη µπαταρία - L1154. Για να την αλλ ξετε: ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου, αφαιρέστε το κ λυµµα τη µπαταρία και κατ πιν την µπαταρία - εικ να 15. Για λ γου σεβασµο προ το περιβ λλον, µην πετ τε τι χρησιµοποιηµένε µπαταρίε µαζί µε τα οικιακ απορρίµµατα, αλλ µεταφέρετέ τι στα σηµεία συλλογή που προορίζονται για αυτ ν τον σκοπ. Εισ γετε µια νέα µπαταρία, τοποθετήστε και π λι το κ λυµµα τη µπαταρία και κλείστε τον πίνακα ελέγχου. Η συσκευή σα περιέχει πολλ αξιοποιήσιµα ή ανακυκλώσιµα υλικ. Παραδώστε τη παλι συσκευή σα σε κέντρο διαλογή ή ελλείψει τέτοιου κέντρου σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι το οποίο θα αναλ βει την επεξεργασία τη. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: Σε περίπτωση που έχετε κ ποιο πρ βληµα ή απορίε σχετικ µε το προ ν, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα εξυπηρέτηση πελατών: Αθήνα: Τηλ Θεσ/νίκη: Τηλ: SEB GROUPE ΕΛΛΑ ΟΣ Φραγκοκκλησι 7, Παρ δεισο, Μαρο σι, Θεσ/νίκη: Ακαδήµου 8, Ε οσµο, Θεσ/νίκη 36

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια

Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 1 Ελληνικ Σα ευχαριστο µε που επιλέξατε µια συσκευή τη γκ µα KRUPS. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικ για την επεξεργασία τροφών. k k1 k2 l

Διαβάστε περισσότερα

Η μή τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό

Η μή τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Αν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ (GR) TYPE H6001 1 2 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μην προθερμαίνετε τη συσκευή όταν είναι. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φαγητό μέσα. Μπορεί να την καταστρέψετε.

Μην προθερμαίνετε τη συσκευή όταν είναι. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φαγητό μέσα. Μπορεί να την καταστρέψετε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε τις οδηγίες. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ερωτήσεις & απαντήσεις για τον αρτοπαρασκευαστή Πρόβληµα Αιτία Λύση Η συσκευή ή η οθόνη δεν λειτουργούν Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Συναρμολόγηση του αποχυμωτή Συναρμολόγηση των μερών του αποχυμωτή... 9 Προσάρτηση του συναρμολογήματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH Πρόβληµα Αιτία Λύση Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό στο κάτω σηµείο Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από τον κάδο ψησίµατος Τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΜΑΤΙΚ-3 ΣΜΑΤΙΚ-5 1. Οδηγίες ασφαλείας Σας παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες και τις προφυλάξεις προτού χρησιµοποιήσετε το προϊόν. Η συσκευή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΙΤΣΑ2915 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ Model: R-5000 Ασφάλεια ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Βγάζετε το φις από την πρίζα όταν θέλετε να εισάγετε, να αφαιρέσετε ή να καθαρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Universal Powerbank Γενικές Οδηγίες Χρήσης

Universal Powerbank Γενικές Οδηγίες Χρήσης Universal Powerbank Γενικές Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Αυτό το Power Bank περιέχει μπαταρία Ιόντων Λιθίου. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση. 2. Βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή η τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού...

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ μηχανής καφέ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Παυλίδου Κλινικός ιατροφολόγος- ιαιτολόγος Επιστηµονικός Σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ

Χριστιάνα Παυλίδου Κλινικός ιατροφολόγος- ιαιτολόγος Επιστηµονικός Σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ ΝέαΘεµατικήΕνότητα: Απλός, Υγιεινός & Οικονοµικός Τρόπος ιατροφής Χριστιάνα Παυλίδου Κλινικός ιατροφολόγος- ιαιτολόγος Επιστηµονικός Σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ ΣχεδιάγραµµαΠαρουσίασης Παρουσίαση βασικών µηνυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Κουζινομηχανή D 1301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κουζινομηχανή D 1301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κουζινομηχανή D 1301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες ασφάλειας Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής. Παρακαλούμε να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες, την εγγύηση και την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη φρυγανιέρας... 9 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 Πρώτη Έκδοση (Φεβρουάριος 2005) Copyright International Business Machines

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να πεταχτεί στα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να την πετάξετε σε ειδικά σημεία διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MOD. ΗΜ-1014 1 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1. 2 χτενάκια για 22 µήκη (από 3-18mm και από 21-36mm). 2. 1 χτενάκι ακριβείας (0.5-2.5mm) 3. Λεπίδες: Κινούµενη λεπίδα: ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Αρ. μοντέλου ER2403 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σημαντικές πληροφορίες Μέρη της συσκευής Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ μαγειρεμα ΣΤΟΝ ΑΤμΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ μαγειρεμα ΣΤΟΝ ΑΤμΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ μαγειρεμα ΣΤΟΝ ΑΤμΟ ΜΑΓΕΙΡΕμΑ ΣΤΟΝ ΑΤμΟ, μια ΒΕΛΤΙΣΤΗ μεθοδοσ μαγειρεματοσ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙμΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΕΦ8268 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE Η τελευταία λέξη στο µαγείρεµα Το ζέσταµα των φαγητών µε τη χρήση της επαγωγικής λειτουργίας, είναι µία από τις πιο σύγχρονες µεθόδους µαγειρικής. Μέσω ενός ηλεκτροµαγνητικού πεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 4.5 ΛΙΤΡΑ PRESSURE COOKER SET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 4.5 ΛΙΤΡΑ PRESSURE COOKER SET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 4.5 ΛΙΤΡΑ PRESSURE COOKER SET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΚΟΥΚΕΡ924 Πληροφορίες Πριν χρησιµοποιήσετε την χύτρα ταχύτητας για πρώτη φορά, σας παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HKL-840 www.teka.com ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic Φούρνος, Ύψος 48εκ, 90 εκ, πολυλειτουργικός, 8 λειτουργιών Σειρά Classic, Inox, Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709146665 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729

ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729 ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, να τηρείτε τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις ασφαλείας: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Για την καλύτερη χρήση της ζυγαριάς, διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Βασικές δυνατότητες Αυτό το προϊόν υλοποιεί την εξελιγμένη

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα