Οδηγίε χρήση για την καφετιέρα CAFITESSE 300 B-2240

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίε χρήση για την καφετιέρα CAFITESSE 300 B-2240"

Transcript

1 Οδηγίε χρήση για την καφετιέρα CAFITESSE 300 B-2240

2 Περιεχ µενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Οδηγιε για την ασφαλή χρήση... 4 Τεχνικ στοιχεία... 5 Εξαρτήµατα τη συσκευή... 6 Χειρισµοί... 8 Επεξήγηση των εξαρτηµ των χειρισµο... 8 Θλεση σε λειτουργία... 8 Β ση φλυτζανιών... 0 Σερβίρισµα φλυτζανιών κανατών... 0 Σερβίρισµα ροφηµ των... Σερβίρισµα καυτο νερο... 2 ιακοπή λειτουργία τη συσκευή... 3 Μετρητή... 3 Επεξεργασία του συµπυκνώµατο... 4 Επεξεργασία του συµπυκνώµατο... 4 Αλλαγή του δοχείου του συµπυκνώµατο... 4 Καθαρισµ και συντήρηση... 6 Γενικέ οδηγίε... 6 ι γραµµα συντήρηση... 6 Καθηµεριν καθαρισµ εξωτερικ καθαρισµ τη συσκευή... 7 Καθηµεριν καθαρισµ καθαρισµ του πλέγµατο και του δίσκου στ λαξη... 7 Εβδοµαδιαίο καθαρισµ καθαρισµ τη β ση φλυτζανιών ( ταν αυτή έχει εγκατασταθεί)... 8 Εβδοµαδιαίο καθαρισµ καθαρισµ τη ένωση αυλ κων Εβδοµαδιαίο καθαρισµ καθαρισµ τη α λακα εξ δου υγρών... 9 Εβδοµαδιαίο καθαρισµ καθαρισµ του στηρίγµατο έκχυση α λακα εξ δου υγρών 9 Εβδοµαδιαίο καθαρισµ καθαρισµ του χώρου ψ ξη Επιδι ρθωση βλαβών λειτουργία

3 2 0.00

4 Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί επ νω σε ένα τραπέζι ή σε ένα π γκο. Η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το σερβίρισµα του καφέ, καφέ ντεκαφε νέ, τσαγιο ή καυτο νερο. Πρ κειται για µία συσκευή στην οποία χρησιµοποιο νται συµπυκνώµατα υγρών ροφηµ των σε συσκευασία µία χρήση. Εφ σον η συσκευή δεν χρησιµοποιηθεί σ µφωνα µε τον καθορισµένο τρ πο, αποκλείεται κ θε απαίτηση για ευθ νη του κατασκευαστή. Υπ ρχει η δυνατ τητα να προγραµµατιστο ν λειτουργίε αν λογα µε την επιθυµία του πελ τη απ του τεχνικο τη υπηρεσία µα συντήρηση. Υπ ρχει η δυαντ τητα ρ θµιση τη συσκευή για τι εξή λειτουργίε : Πλήκτρα επιλογή ποσ τητα µερίδα Προσθετη έξοδο Χειρισµ µε κερµατοδέκτη Μετρητή σερβιρίσµατο Μον δα χειρισµο σερβιτορων (Αυτέ οι δυνατ τητε λειτουγία δεν περιγρ φονται σε αυτέ τι οδηγίε και µπορο ν να σα τι επεξηγήσουν οι τεχνικοί τη υπηρεσία µα συντήρηση, εφ σον το ζητήσετε). Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, πρέπει να διαβ σετε το κεφ λαιο Οδηγίε για την ασφαλή χρήση

5 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ Πριν απ τη θέση σε λειτουργία τη συσκευή πρέπει να διαβ σετε και να καταλ βετε τι οδηγίε χρήση Στην περίπτση που κ ποιο χρήστη - δεν µπορεί να διαβ σει, πρέπει να ζητήσει απ κ ποιον λλο να του διαβ σει τι οδηγίε χρήση - δεν ξέρει τη γλώσσα, πρέπει να ζητήσει απ κ ποιον λλο να του µεταφρ σει το κείµενο. Τα υγρ που σερβίρονται απ τη συσκευή είναι καυτ! Για την προστασία απ εγκα µατα να αποµακρ νετε τα χέρια σα και λλα µέρη του σώµατ σα πριν απ την ενεργοποίηση πλήκτρων σερβιρίσµατο απ την περιοχή σερβιρίσµατο των ροφηµ των και κρατείστε τα σε απ σταση. Κρατείστε τα παιδι µακρι απ τη συσκευή! Στην περίπτωση που τα ροφήµατα σερβίρονται πιο κρ α, π. χ. µε την συχνή λήψη σε σ ντοµα χρονικ διαστήµατα, πρέπει να προσέξετε τι ειδικέ για κ θε χώρα προδιαγραφέ. ( εν διενεργείται αφαλ τωση. Κίνδυνο βακτηριδίων.) Για λ γου λειτουργικο και υγιεινή απαιτείται ο τακτικ καθαρισµ τη συσκευή. Κατ τον καθαρισµ να προσέχετε τι κοφτερέ ακµέ. Υπ ρχει κίνδυνο τραυµατισµο! Πριν τραβήξετε το φι, γυρίστε τον κεντρικ διακ πτη στο ψ0ψ. Πριν καθαρίσετε µε σκο πισµα τη συσκευή να βγ λετε το διακ πτη απ την πρίζα. Να σκουπίζετε τη συσκευή απ µέσα και απ έξω µ νο µε ένα βρεγµένο, καθαρ πανί, µην την ψεκ ζετε. Να χρησιµοποιείτε για τον καθαρισµ τη µ νο καθαριστικ µέσα που επιτρέπονται απ τι διατ ξει τεχνική τροφίµων. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεµένη µε την παροχή ποσίµου νερο και µε την παροχή ηλεκτρική ενέργεια σ µφωνα µε τι προδιαγραφέ τη χώρα. Ελέγξτε ε ν η παροχή ρε µατο συµπίπτει µε τι ενδείξει στην πινακίδα τ που τεχνικών στοιχείων. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί µε κ κλωµα ρε µατο µε ξεχωριστή ασφ λεια (βλ. τιµέ ασφ λεια στην πινακίδα τ πουτεχνικών στοιχείων). Η σ νδεση πρέπει να γίνεται µε πρίζα σο κο γειωµένη σ µφωνα µε τι προδιαγραφέ. Προσοχή στι προδιαγραφέ τη χώρα! Στην περίπτωση που η συσκευή δεν χρησιµοποιείται για περισσ τερο χρ νο (π. χ. τη ν χτα, το Σαββατοκ ριακο), κλείστε τη βρ ση, γυρίστε τον κεντρικ διακ πτη στο ψ0ψ. Η παροχή ρε µατο δεν πρέπει να διακ πτεται εντελώ, γιατί διαφορετικ θα σταµατ ει η λειτουργία τη ψ ξη. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία, ταν είναι κλεισµένη η παροχή του νερο, αφο τ τε δεν γεµίζει το δοχείο νερο. Η συσκευή πρέπει να παραµένει µεταξ σερβιρισµ των στην θέση λειτουργία, ώστε να διατηρείται η ιδανική θερµοκρασία στο δοχείο νερο. Χρησιµοποιείτε µ νο γνήσια ανταλλακτικ. Ο προγραµµατισµ και τυχ ν επισκευή τη συσκευή επιτρέπεται να γίνονται µ νον απ εκπαιδευµένου τεχνικο συντήρηση

6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τεχνικ στοιχεία Τα στοιχεία των εκ στοτε τ πων συσκευή αναγρ φονται στην πινακίδα τ που τεχνικών στοιχείων. ιαστ σει : Ύψο : 740 χιλιοστ 29 ίντσε (χωρί προέκταση β ση ) Πλ το : 430 χιλιοστ - 7 ίντσε Β θο : 520 χιλιοστ - 20 ίντσε Περίβληµα απ ανοξείδωτο χ λυβα Β ρο : 47 κιλ 04 λίµπρε (κενή) Παροχή νερο : Παροχή ποσίµου νερο µε βαλβίδα κλεισίµατο. Σ νδεση µε την παροχή θερµο νερο µ νο µε χ λκινο σωλήνα. Προδιαγραφέ για το δίκτυο παροχή : Θερµοκρασία: το πολ 95 C ή 203 F Πίεση ροή : το λιγ τερο 0,8 bar ή psi Στατική πίεση: το πολ 0 bar ή 40 psi Ποσ τητα πλήρωση νερο : 9 λίτρα ή 304 Floz, ανοικτ δοχείο νερο Ψ ξη: ψ ξη συµπιεστή µε ρ θµιση µε θερµοστ τη Ικαν τητα απ δοση : 00 VA Χωρητικ τητα ροφηµ των: 0 λίτρα ή 338 Floz αν ώρα και ισχ Θέρµανση σε ΚW Χωρητικ τητα συµπυκνώµατο : οχείο συµπυκνώµατο 2Χ2 λίτρα ή 67,6 Floz Παροχή ηλεκτρικο ρε µατο : µ νο µέσω φι στο καλώδιο του δικτ ου. ιαφορετικ πρέπει να υπ ρχει ένα εξ ρτηµα παντοπολική * διακοπή στο δίκτυο τη παροχή. Η γείωση τη επαφή είναι υποχρεωτική! Συνιστ ται η εγκατ σταση ρελέ ασφαλεία. Μήκο του καλωδίου σ νδεση µε την παροχή ηλεκτρικο ρε µατο : Περίπου,80 µέτρα / 6 π δια Υψ µετρο τοποθέτηση : µέχρι 2000 µέτρα / 6562 π δια Προ ποθέσει : Θερµοκρασία περιβ λλοντο 0 C /50 F, κατ µέγιστο ριο 32 C/ 90 F Η συσκευή προστατε εται απ σταγ νε νερο Εξαρτήµατα: Βο ρτσα καθαρισµο, προεκτ σει β ση, προσθήκε β ση, β σει φλιτζανιών, εξ ρτηµα σ νδεση µε παροχή νερο. Επιφυλασσ µαστε για οποιαδήποτε µεταβολή!

7 Εξαρτήµατα τη συσκευή ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. ) 9. Ένδειξη "Έτοιµη προ λειτουργία" 2 2. Ένδειξη τι το δοχείο συµπυκνώµατο είναι δειο Αριστερ = αριστερ δοχείο συµπυκνώµατο εξι = δεξί δοχείο συµπυκνώµατο 3. Πλήκτρο σερβιρίσµατο καυτο νερο 4. Πλήκτρο σερβιρίσµατο για το σερβίρισµα του ροφήµατο αριστερ και δεξι ίσκο στ λαξη 6. Πλέγµα δίσκου στ λαξη 7. Κλειδαρι 8. Όψη χειρισµο 9. Θ ρα συσκευή

8 Χειρισµ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. 2) 0. Θ ρα ψ κτη. Μετρητή 2. Πλήκτρο επαναλειτουργία (Λειτουργία µ νο για τι περιπτώσει που υπ ρχει µηχανικ µετρητή ) 3. Κεντρικ διακ πτη (προσιτ µετ το νοιγµα τη θ ρα )

9 Χειρισµ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. Ένδειξη "Έτοιµη προ λειτουργία" (Εικ.) Αν βει µ λι η συσκευή είναι έτοιµη προ λειτουργία. Είναι συνδεδεµένη µε το δίκτυο παροχή ρε µατο ( ο κεντρικ διακ πτη βρίσκεται στη θέση "Ι" και η θ ρα τη συσκευή είναι κλειστή). 2. Ένδειξη δειου δοχείου συµπυκνώµατο (Εικ.) Σβηστ λαµπ κι: έτοιµη προ λειτουργία Φωτειν λαµπ κι κ κκινου χρώµατο : το δοχείο του συµπυκνώµατο τη µον δα µέτρηση είναι δειο, φρ σσεται η έξοδο των ροφηµ των, πρέπει να αλλ ξετε το εκ στοτε δοχείο Και τα δυο λαµπ κια αναβοσβήνουν: επισηµαίνει ελ ττωµα, οι έξοδοι των ροφηµ των είναι φραγµένε, αποταθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτηση πελατών. 3. Πλήκτρο εξ δου του καυτο νερο (Εικ.) Το σερβίρισµα του καυτο νερο γίνεται µε πίεση του πλήκτρου. 4. Πλήκτρο σερβιρίσµατο για την έξοδο των ροφηµ των αριστερ και δεξι (Εικ.): Το σερβίρισµα καυτών ροφηµ των µε πίεση του πλήκτρου. Υπ δειξη: Μ νον ένα ρ φηµα µπορεί να σερβιριστεί την ίδια στιγµή. Είτε ρ φηµα αριστερ είτε ρ φηµα δεξι είτε καυτ νερ. 3. Κεντρικ διακ πτη (Εικ. 2) Ι = λε οι λειτουργίε σε θέση λειτουργία 0 = λε οι λειτουργίε εκτ λειτουργία (εκτ τη λειτουργία ψ ξη ) ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ανοίγετε τη βρ ση Ανοίγετε τη θ ρα τη συσκευή και γυρίζετε το κεντρικ διακ πτη () στη θέση "Ι" (Εικ. 3)

10 Χειρισµ Κλείστε τη θ ρα τη συσκευή. Αν βει το λαµπ κι µε την ένδειξη "Έτοιµη προ λειτουργία" (). (Εικ. 4) Όταν η ένδειξη κενο δοχείου (2) αν ψει µε κ κκινο λαµπ κι, το αντίστοιχο δοχείο συµπυκνώµατο είναι δειο και πρέπει να αλλαχθεί (Εικ.4) Στην περίπτωση που το δοχείο δε λειτουργήσει για περισσ τερο χρ νο (π. χ. το Σαββατοκ ριακο), πιέστε το πλήκτρο για καυτ νερ () και αφήστε να τρέξουν περίπου 2 λίτρα νερ (Εικ.5)

11 Χειρισµ ΒΑΣΗ ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ Στερεώστε τον βραχίονα τη β ση φλιτζανιών () στο επιθυµητ σηµείο του πλέγµατο του δίσκου στ λαξη (Εικ.6) Στερεώστε τη β ση φλιτζανιών (2) επ νω στο βραχίονα β ση φλιτζανιών (Εικ. 6). ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ ΚΑΝΑΤΩΝ Προτο σερβιριστεί καφέ, ρυθµίστε το ψο τη β ση φλιτζανιών. Προτο σερβιριστεί καφέ, διπλώστε τη β ση φλιτζανιών () προ τα επ νω και τοποθετείστε την καν τα επ νω στο πλέγµα του δίσκου στ λαξη (Εικ. 7). Βιδώστε την κοχλιωτή βίδα (3) στο επιθυµητ ψο τη β ση φλιτζανιών (Εικ. 6)

12 Χειρισµ 2 8 ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ Τα υγρ που εξέρχονται απ τη συσκευή είναι καυτ. Για λ γου προστασία απ εγκα µατα να κρατ τε κατ την ενεργοποίηση των πλήκτρων σερβιρίσµατο και του πλήκτρου σερβιρίσµατο / καυτο νερο τα χέρια σα και λλα µέρη του σώµατο σε απ σταση απ την περιοχή σερβιρίσµατο ροφηµ των. Αν λογα µε τον προγραµµατισµ τη συσκευή απ τον τεχνικ τη υπηρεσία εξυπηρέτηση πελατών, η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τον ακ λουθο τρ πο: - ω συσκευή εν είδου µε το ίδιο είδο και στι δ ο πλευρέ (Είναι απαραίτητη η µηχανική ένωση των αυλ κων) Καταρχήν καταναλώνεται το ρ φηµα στην αριστερή πλευρ. Αν το δοχείο συµπυκνωµ των είναι κεν, αρχίζει αυτοµ τω η λειτουργία του δεξιο δοχείου. - Συσκευή δ ο ειδών (Εικ. 8) ιαφορετικ είδη αριστερ () και δεξι (2). Αν λογα µε τον προγραµµατισµ τη συσκευή απ τον τεχνικ τη υπηρεσία εξυπηρέτηση πελατών, το ρ φηµα µπορεί να σερβιρισθεί µε τον ακ λουθο τρ πο µε π τηµα εν πλήκτρου σερβιρίσµατο (, 2) [Εικ.8]: - σερβίρισµα µερίδα αν π τηµα πλήκτρου - διαρκώ επαναλαµβαν µενο σερβίρισµα Το σερβίρισµα επαναλαµβ νεται µε διακοπή 0,3 δευτερολέπτων, εφ σον πατιέται το αντίστοιχο πλήκτρο ( ή 2). - Συνεχέ και αδι κοπο σερβίρισµα. 0.00

13 Χειρισµ 3 9 ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΚΑΥΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Τα υγρ που εξέρχονται απ τη συσκευή είναι καυτ. Για λ γου προστασία απ εγκα µατα να κρατ τε κατ την ενεργοποίηση των πλήκτρων σερβιρίσµατο και του πλήκτρου σερβιρίσµατο / καυτο νερο τα χέρια σα και λλα µέρη του σώµατο σε απ σταση απ την περιοχή σερβιρίσµατο ροφηµ των. Για το σερβίρισµα καυτο νερο ενεργοποιήστε το πλήκτρο σερβιρίσµατο / καυτο νερο (3). (Εικ.9) Για σο δι στηµα πιέζετε το πλήκτρο σερβιρίσµατο / καυτο νερο, γίνεται συνεχέ και αδι κοπο σερβίρισµα. Μ λι σταµατήσετε να πιέζετε το πλήκτρο σερβιρίσµατο / καυτο νερο, διακ πτεται το σερβίρισµα

14 Χειρισµ 2 0 ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ Γυρίστε το κεντρικ διακ πτη () στη θέση "0" (Εικ. 0) Στην περίπτωση που η συσκευή δεν θα χρησιµοποιηθεί για περισσ τερο δι στηµα (π. χ. το Σαββατοκ ριακο) κλείστε τη βρ ση του νερο. Μη διακ ψετε την παροχή ηλεκτρικο ρε µατο, γιατί διαφορετικ διακ πτεται και η λειτουργία τη ψ ξη. Ο µετρητή (2) µετρ ει το σ νολο των σερβιρισµ των και για τα τρία πλήκτρα σερβιρίσµατο ξεχωριστ. (Εικ.0) Ο µετρητή πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί για το σκοπ αυτ απ τον τεχνικ τη συντήρηση. Αν γνωση του µετρητή: - Ανοίξτε την θ ρα τη συσκευή - Γυρίστε το κεντρικ διακ πτη () στη θέση "Ι". (Εικ. 0) - Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο σερβιρίσµατο. Ο µετρητή δείχνει το σ νολο των σερβιρισµ των που έχουν γίνει µ αυτ το πλήκτρο. Υπ δειξη: Ο µετρητή δείχνει αυτ µατα το σ νολο ροφηµ των τη αριστερή πλευρ, εφ σον δεν έχει ενεργοποιηθεί κανένα πλήκτρο

15 Επεξεργασία του συµπυκνώµατο τουλ. 5 ηµέρε µέγ. έτο µέγ. 3 εβδοµ δε 2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ (ΕΙΚ. ) Αποθηκε στε τα δοχεία του συµπυκνώµατο σε καταψ κτη βαθεία κατ ψυξη στου -80 C/ 0 F ή και λιγ τερου βαθµο. Αποψ ξτε στο ψυγείο σε +2 C/ 36 F έω +6 C/ 43 F (περίπου 3 5 ηµέρε ). Η δι ρκεια διατήρηση του συµπυκνώµατο στη συσκευή είναι 3 εβδοµ δε. Μη ξεπαγώνετε το συµπ κνωµα σε καυτ νερ ή στο φο ρνο µικροκυµ των. Χρησιµοποιείστε τα δοχεία του συµπυκνώµατο µε τη σειρ που τα αποθηκε σατε. Χρησιµοποιείστε µ νο κατ λληλα συµπυκνώµατα. Θερµοκρασίε αποθήκευση Ψυγείο: Καταφ κτη : +6 C/ 43 F - 8 C/ 0 F ή λιγ τερο ΑΛΛΑΓΗ ΟΧΕΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ Το κ κκινο λαµπ κι () αποτελεί ένδειξη τι η συσκευασία του συµπυκνώµατο είναι κενή. Σβήνει ταν η συσκευασία αντικατασταθεί (Εικ. 2)

16 Επεξεργασία του συµπυκνώµατο Ανοίξτε τη θ ρα τη συσκευή. Ανοίξτε τη θ ρα του χώρου ψ ξη. Αφαιρέστε το κεν δοχείο του συµπυκνώµατο. Π ρετε απ το ψυγείο ένα δοχείο αποψυγµένου συµπυκνώµατο και αναταρ ξτε το µε δ ναµη (Εικ. 3). Αφαιρέστε τη µεµβρ νη συσκευασία, τραβήξτε τη γλώσσα κατ µήκο τη γραµµή µε τι εγκοπέ και τραβήξτε προ τα έξω το δοσιµετρικ σωλήνα (Εικ. 4). Σπρώξτε το δοσιµετρικ σωλήνα στη σχισµή του ανοίγµατο τη συσκευασία έτσι ώστε η συσκευασία να στερεωθεί στο κ κκινο αυλ κι του δοσιµετρικο σωλήνα. Σπρώξτε το δοσιµετρικ σωλήνα µέχρι να "κουµπώσει" το νοιγµα τη συσκευασία (Εικ. 5)

17 Καθαρισµ και συντήρηση ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισµ τη συσκευή, κλείστε τον κεντρικ διακ πτη. Προσέξτε τι οδηγίε καθαρισµο που αναγρ φονται επ νω στη συσκευή. Πρέπει να τηρηθο ν λα τα σηµεία αυτο του προγρ µµατο στι καθοριζ µενε χρονικέ αποστ σει, ειδ λλω δεν ισχ ει οποιαδήποτε απαίτηση απ την εγγ ηση. ιαβ στε τι αντίστοιχε παραγρ φου στι οδηγίε χρήση, πριν ξεκινήσετε τον καθαρισµ, έτσι ώστε να εκτελέσετε µε ακρίβεια τι εκ στοτε εργασίε. Κατ τον καθαρισµ υπ ρχει κίνδυνο τραυµατισµο σε κοφτερέ ακµέ. Μη καθαρίζετε τη συσκευή ποτέ κ τω απ τρεχο µενο νερ, αλλ σκουπίζετέ την µ νο µε ένα βρεγµένο πανί. Χρησιµοποιείτε µ νο κ ποιο καθαριστικ επιτρεπ µενο απ τι διατ ξει τεχνική τροφίµων. Μη χρησιµοποιήσετε για τον καθαρισµ των αυλ κων εξ δων υγρών και του περιβλήµατο υλικ τριψίµατο. Προσέξτε ώστε µετ τον καθαρισµ να συναρµολογήσετε π λι λα τα τεµ χια µε σωστ τρ πο. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Χρονικ ι στηµα Είδο εργασία Καθηµερινή καθαρι τητα Εβδοµαδιαίο καθαρισµ Εξωτερικ καθαρισµ τη συσκευή Καθαρισµ του πλέγµατο και του δίσκου στ λαξη Καθαρισµ τη β ση φλιτζανιών (εφ σον έχει εγκατασταθεί) Καθαρισµ τη ένωση αυλ κων υγρών Καθαρισµ τη α λακα εξ δου υγρών Καθαρισµ του στηρίγµατο τη α λακα Καθαρισµ του χώρου ψ ξη

18 Καθαρισµ και συντήρηση 2 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Να καθαρίζετε καθηµεριν τη συσκευή εξωτερικ µε ένα βρεγµένο και καθαρ πανί ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΚΟΥ ΣΤΑΛΑΞΗΣ Αφαιρέστε το πλέγµα στ λαξη () και το δίσκο στ λαξη (2) και πλ νετέ τα σε καυτ νερ µε λίγο καθαριστικ (Εικ. 6). Ξεπλ νετε το πλέγµα και το δίσκο στ λαξη µε καθαρ νερ, στεγνώστε τα και επανασυναρµολογείστε τα (Εικ. 6). Στο τέλο τοποθετείστε το δίσκο στ λαξη µε το πλέγµα στ λαξη και π λι στη σωστή του θέση στη συσκευή, γιατί αλλιώ µπορεί να πέσει νερ στο π τωµα (κίνδυνο τραυµατισµο )

19 Καθαρισµ και συνήρηση ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ) Αφαιρέστε τη β ση φλιτζανιών () και καθαρίστε την σε καυτ νερ µε λίγο καθαριστικ. (Εικ. 7) Ξεπλ νετε τη β ση φλιτζανιών () µε καθαρ νερ, στεγνώστε την και τοποθετείστε την π λι στη θέση τη. (Εικ. 7) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΥΛΑΚΩΝ Ανοίξτε τη θ ρα τη συσκευή. Πιέστε ταυτ χρονα µε τον αντίχειρα και το δείκτη τι δ ο δαγκ νε () τη ένωση αυλ κων (2) και τραβήξτε τι προ τα έξω. (Εικ. 8) Καθαρίστε την ένωση αυλ κων σε καυτ νερ µε λίγο καθαριστικ. (Εικ.9) Ξεπλ νετε την ένωση αυλ κων µε καθαρ νερ, στεγνώστε την και τοποθετείστε την π λι στη θέση τη. (Εικ. 9)

20 Καθαρισµ και συντήρηση ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟ ΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΑΥΛΑΚΑΣ Ανοίξτε τη θ ρα τη συσκευή. Τραβήξτε έξω προ τα εµπρ την α λακα εξ δου υγρών () (Εικ. 20) Αποσυνδέσετε το καπ κι τη α λακα () απ το κρο εξ δου των υγρών(2). (Εικ. 2) Καθαρίστε και τα δ ο τεµ χια σε καυτ νερ µε λίγο καθαριστικ. Ξεπλ νετε και τα δ ο τεµ χια µε καθαρ νερ και στεγνώστε τα. Τοποθετείστε το καπ κι τη α λακα επ νω στο κρο εξ δου υγρών (Εικ. 2). Μετ την στερέωση του προσθίου κρου τοποθετείστε το καπ κι τη α λακα µέσα προ τα πίσω και πιέστε το να "κουµπώσει". Ε ν χρησιµοποιήσετε υπερβολικ µεγ λη δ ναµη, υπ ρχει κίνδυνο να σπ σει. Ελέγξτε αν έχει στερεωθεί το κρο σε λο το µήκο. Ξεβιδώστε τι δυο κοχλιωτέ βίδε () και αφαιρέστε τι µαζί µε το στήριγµα τη α λακα (2). (Εικ. 22) Καθαρίστε το στήριγµα τη α λακα σε καυτ νερ µε λίγο καθαριστικ. Ξεπλ νετε το στήριγµα τη α λακα µε καθαρ νερ, στεγνώστε το και τοποθετήστε το π λι στη θέση τη. Σφίξτε π λι τι κοχλιωτέ βίδε

21 Καθαρισµ και συντήρηση ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΨΥΞΗΣ Ανοίξτε τη θ ρα τη συσκευή και τη θ ρα του χώρου ψ ξη και αφαιρέστε το δοχείο του συµπυκνώµατο (Εικ. 23) Στην περίπτωση που ο χώρο ψ ξη µένει περισσ τερο απ 0 λεπτ εκτ λειτουργία, π. χ. κατ την απ φυξη, αποθηκε στε τα δοχεία συµπυκνώµατο σε ξεχωριστ ψυγείο. Καθαρίστε το χώρο ψ ξη µε ένα βρεγµένο πανί και καθαρίστε τον µε τη βο ρτσα που σα έχει παραδοθεί µαζί µε τη συσκευή. (Εικ. 24) Στην περίπτωση που ο χώρο ψ ξη έχει πι σει π γο, αποψ ξτε ω εξή : - Ανοίξτε τη θ ρα τη συσκευή - Γυρίστε τον κεντρικ διακ πτη στο 0. - Τραβήξτε την πρίζα του ρε µατο. Αφήστε την θ ρα του χώρου ψ ξη ανοικτή κατ τη δι ρκεια τη απ ψυξη. - καθαρίστε το χώρο ψ ξη µε ένα βρεγµένο πανί και µε τη βο ρτσα που σα έχει παραδοθεί µαζί µε τη συσκευή. Στεγνώστε το χώρο ψ ξη. Μη ρίξετε νερ στο χώρο ψ ξη Επανατοποθετήστε τα δοχεία συµπυκνωµ των. Βεβαιωθείτε για τη σωστή θέση του δίσκου στ λαξη

22 Αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµ των ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ Ν Όταν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστ, ελέγξτε τα εξή σηµεία, προτο ειδοποιήσετε την υπηρεσία εξυπηρέτηση πελατών: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί. Το λαµπ κι ένδειξη Έτοιµη προ λειτουργία δεν αν βει. Η συσκευή δεν σερβίρει ροφήµατα. Υπ ρχει υπερβολικ λίγο νερ στη συσκευή ή καθ λου. Η ψ ξη δεν είναι αρκετή. Γίνεται σερβίρισµα µ νο νερο. εν γίνεται σερβίρισµα. Το κ κκινο λαµπ κι ένδειξη κενο είναι αναµµένο. εν γίνεται σερβίρισµα. Και τα δ ο λαµπ κια ένδειξη κενο αναβοσβήνουν. ΑΙΤΙΑ - Η συσκευή δεν είναι αναµµένη. - Υπ ρχει διακοπή ρε µατο. - Έχει βλ βη η κεντρική ασφ λεια. - Η βρ ση είναι κλειστή. - Τα ανοίγµατα εξαερισµο τη συσκευή είναι σκεπασµένα ή ρυπαρ. - Η θερµοκρασία περιβ λλοντο είναι υπερβολικ υψηλή. - Το δοχείο συµπυκνώµατο δεν είναι σωστ τοποθετηµένο στη θέση του. - Ο δοσιµετρικ σωλήνα δεν είναι σωστ τοποθετηµένο στη σχισµή τη συσκευασία. - Το δοχείο συµπυκνώµατο είναι δειο. - Τεχνική βλ βη. ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ - Να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία - Ελέγξτε την παροχή ρε µατο (τον κεντρικ διακ πτη του τοίχου). - Αλλ ξτε την κεντρική ασφ λεια. - Ανοίξτε τη βρ ση. - Αποµακρ νετε τη συσκευή περίπου 5 εκατοστ απ τον τοίχο. - Ελευθερώστε ή καθαρίστε τα ανοίγµατα του εξαερισµο. - Φροντίστε να υπ ρχει η αν λογη ψ ξη του χώρου. - Τοποθετείστε σωστ το δοχείο συµπυκνώµατο στη θέση του ή αλλ ξτε το. - Τοποθετείστε σωστ το δοσιµετρικ σωλήνα στη θέση που πρέπει. - Αλλ ξτε το δοχείο συµπυκνώµατο. - Ειδοποιείστε την υπηρεσία εξυπηρέτηση πελατών

ΕΞ ΤΕΡΙΚH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΞ ΤΕΡΙΚH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Χ ΡΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗΤ Το σ στημα ελέγχου ESP είναι ένα timer για το π τισμα, για ιδιωτική και ελαφρά επαγγελματική χρήση. Το σ στημα ελέγχου ESP - IESP-M είναι και για εσωτερική και

Διαβάστε περισσότερα

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF Τοποθετήστε τον Παστεριωτή πάνω στο τραπέζι ή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Ο Παστεριωτής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF Τοποθετήστε τον παστεριωτή πάνω στο τραπέζι ή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Ο παστεριωτής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-985 0.2003 Περιεχ µενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 Υποδείξει για ασφαλή λειτουργία... 2 Τεχνικ εδοµένα... 4 Συνιστώσε τη συσκευή... 5 Συνιστώσε τη συσκευή / Εµπρ σθια πλευρ... 5 Συνιστώσε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLOJ-S120P20 CLOJ-S120 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

espresso D 2302 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική αναφορά

espresso D 2302 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική αναφορά espresso D 2302 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική αναφορά Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφάλειας: Πριν τη χρήση αυτής της ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε έναν αφυγραντήρα MERCURY. Παρακαλούµε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως. Έτσι θα αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραστήρας D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

QUICK & HOT AQUA. F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR

QUICK & HOT AQUA.  F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR QUICK & HOT AQUA www.tefal.com F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR K H G I J A H G B C E D on off on off fig.1a fig.1b fig.2 fig.3 fig.4 fig.5 1 2 fig.6 fig.7 fig.8 1 2 2 2 fig.9

Διαβάστε περισσότερα

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Θερµιδοµετρητές Κάψας -tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Καραολή & ηµητρίου 1 175 62 Π. Φάληρο Αθήνα Τηλ.:+30 210 97 67

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 Πρώτη Έκδοση (Φεβρουάριος 2005) Copyright International Business Machines

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης BS-211 Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Έχετε υπόψη σας τις εξής πληροφορίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 1 1 Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 21 21 Capsules Dark Roasting 21 Capsules Medium Roasting 14 Capsules Decaffeinated Το

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον 19. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 257/29 Ο ΗΓΙΑ 98/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 3η Σεπτεµβρ ου 1998 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο τη οδηγ α 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλ ου για την προσ

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31 el Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 680 418 (2009/09) GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και ερμηνεία συμβόλων.................3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Συνδυάστε τα δύο μισά της βάσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 2. Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης της συσκευής. ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 3. Τοποθετήστε τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLMFW-20/26 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής ΓΕΝΙΚΑ: Ο ανεμιστήρας έχει μεγάλη παροχή αέρα, η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ES P I GR www.tefal.com

ES P I GR www.tefal.com ES P I GR www.tefal.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 fig. 1 fig. 2 fig. 3 M AX I fig. 4 a b fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig.8 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 2 1 fig. 13 fig. 14 fig. 15 GR 26 Υγιεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Υποδείξεις ασφαλείας. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Αγαπητέ πελάτη, Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά HDM 330 HDM 500 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLDM-400A Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση H COLORATO συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΠΤΕΡΎΓΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ 3) ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΛΑΒΕΣ 6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιοροφή: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710 Αρ. εγγράφου: Ηµεροµηνία:

Ηλιοροφή: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710 Αρ. εγγράφου: Ηµεροµηνία: Λειτουργία της ηλιοροφής 1. Πίνακες χειρισµού (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εκδόσεις) Ηλεκτρικές εκδόσεις Οι εκδόσεις Hollandia 300 DeLuxe χωρίς συρόµενη αντιηλιακή προστασία (µε ή χωρίς ρολό ηλίου), Hollandia

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

MLD-44S/g V AC/50-60Hz. MLD-34S/g. MLD-28S/g

MLD-44S/g V AC/50-60Hz. MLD-34S/g. MLD-28S/g Ακολουθήστε µας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ/ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΑ LED ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη αναφορά. Τοποθέτηση χαρτιού. Τοποθέτηση χαρτιού στις θήκες. 3 Λυγίστε, ξεφυλλίστε και ισιώστε τις άκρες του χαρτιού πριν το τοποθετήσετε.

Σύντομη αναφορά. Τοποθέτηση χαρτιού. Τοποθέτηση χαρτιού στις θήκες. 3 Λυγίστε, ξεφυλλίστε και ισιώστε τις άκρες του χαρτιού πριν το τοποθετήσετε. Σύντομη αναφορά 2 Ρυθμίστε τους οδηγούς έτσι ώστε να αντιστοιχούν στο μέγεθος του χαρτιού που τοποθετείτε. 3 Λυγίστε, ξεφυλλίστε και ισιώστε τις άκρες του χαρτιού πριν το τοποθετήσετε. Τοποθέτηση χαρτιού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ES 184 CB

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ES 184 CB Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ES 184 CB Γενικές οδηγίες ασφαλείας ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή και κρατήστε το µαζί µε την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες Θερμοστάτης LTC 730 Οδηγίες Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης με απομακρυσμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Η οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LED, και εμφανίζει την τρέχουσα επιθυμητή θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 Πίνακας περιεχομένων 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Περιγραφή... 2 3. Εγκατάσταση συστήματος COMPACT... 2 4. Υδραυλική σύνδεση του ηλιακού συστήματος COMPACT...

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα