.4010 ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ".4010 ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων"

Transcript

1 .4010 ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων : : Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ : ΜΕΥ 4:ώρες Θεωρία ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 5,65 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι την ικανότητα κριτικής ανάλυσης των συστατικών στοιχείων της ιοίκησης Προσωπικού. Έµφαση δίνεται στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ότι αφορά στην αξιολόγηση θέσεων, αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού, διαχείριση αµοιβών και κινήτρων. Η χρήση µε Η/Υ παρέχει σηµαντική βοήθεια στη λήψη τέτοιων αποφάσεων. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων και διοίκηση προσωπικού στο πλαίσιο της οργανωτικής θεωρίας και πρακτικής. 2. Περιγραφή θέσεων ευθύνης και τοµέων εργασίας (job description) 3. Προδιαγραφή θέσεων (job specification) 4. Αξιολόγηση Θέσεων (job evaluation) 5. Αξιολόγηση Απόδοσης ( Performance appraisal) 6. Προγραµµατισµός και προσέλκυση ανθρώπινου δυναµικού. 7. Πολιτικές επιλογής, εκπαίδευσης, 8. Aµοιβές και κίνητρα προσωπικού. 9. Πληροφοριακά συστήµατα ιοίκησης Προσωπικού (Human Resource Information System) 10. Πρότυπα (models) ιαχείρισης Ανθρωπίνου υναµικού 11. Προγραµµατισµός εξελικτικής ροής προσωπικού 12. Πρότυπα (models) κατανοµής προσωπικού 13. Πρότυπα (models) πρόβλεψης αναγκών σε ανθρ. υναµικό 14. Άλυσοι Markov στον προγραµµατισµό Καριέρας 15. Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. 16. ιαχείριση συγκρούσεων και παραπόνων ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μετά το πέρας των µαθηµάτων οι σπουδαστές θα είναι σε θέση : Να ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ την οργανωτική διάρθρωση της /νσης Προσωπικού Να ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ την απόδοση προσωπικού Να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες των Λ.Π.Σ.. Να ΑΝΑΛΥΟΥΝ τις εταιρικές θέσεις εργασίας και να καταρτίζουν τις περιγραφές και προδιαγραφές των θέσεων εργασίας και θέσεων ευθύνης Να ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ τις ανάγκες σε Ανθρώπινο δυναµικό µε βάση ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους προσέγγισης Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- εξαµήνου σελ.1 από 12

2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική : 1. Ιω.. Μπουρής (2003) ιοίκηση Προσωπικού, διδακτικές σηµειώσεις ΤΕΙ-Αθήνας Ξένη : 1. Gary Dessler, Human resource management 10 th ed. Pearson Prentice Hall 2005 Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- εξαµήνου σελ.2 από 12

3 .4020 Επιχειρηµατικότητα & χ. Καινοτοµίας ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : Επιχειρηµατικότητα- χ. Καινοτοµίας : : Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ : ΟΝΑ : 4 (Θεωρία) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 4,75 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Nα κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια και τη σηµασία της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας καθώς και του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο αναπτύσσονται, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε όλες τις φάσεις και τα στάδια της επιχειρηµατικής και της καινοτοµικής διαδικασίας, από την διαµόρφωση της επιχειρηµατικής ιδέας έως και την ανάπτυξη και την αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησης και να εξοικειωθούν µε την προετοιµασία, την σύνταξη και την υλοποίηση των επιχειρηµατικών σχεδίων. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Εισαγωγή στην επιχειρηµατικότητα και περιβάλλον : Έννοια, επιχειρηµατικό περιβάλλον, θεσµικό πλαίσιο παγκόσµιες και εθνικές αγορές, ιαφορετικές επιχειρηµατικές κουλτούρες. 2. Επιχειρηµατική δραστηριότητα και η σπουδαιότητα των µικρών επιχειρήσεων : Ορισµοί και µέτρηση. Υποδείγµατα σταδίων ανάπτυξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Εµπόδια στην ανάπτυξη. Οικογενειακές επιχειρήσεις. 3. Καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα : Έννοια, µέθοδοι και εργαλεία, µέγεθος επιχείρησης, δικτυώσεις καινοτοµίας (clusters), καινοτοµία στην Ελλάδα. 4. Εκκίνηση και Ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας : Επιχειρηµατική ιδέα, αναγνώριση των ευκαιριών, σύνταξη και υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων, είσοδος και έναρξη εργασιών, ανάπτυξη µετά την είσοδο, δικαιόχρηση (Franchising). 5. Πηγές χρηµατοδότησης : Xρηµατοδότηση σε όλες φάσεις της επιχειρηµατικής διαδικασίας, δανειακή χρηµατοδότηση, δηµόσιες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, επιχειρηµατικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου (Venture Capital), προβλήµατα για επιχειρηµατίες και µικρές επιχειρήσεις. 6. Ηλεκρονικό επιχειρείν και νέες τεχνολογίες. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μετά το τέλος του µαθήµατος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: Να κατανοούν τις βασικές έννοιες, τις µεθόδους και τις τεχνικές της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας. Να αναλύουν τα στάδια της επιχειρηµατικής διαδικασίας και της διαδικασίας της καινοτοµίας από την σύλληψη της επιχειρηµατικής ιδέας έως και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Να κατανοούν τις τεχνικές επιχειρηµατικού σχεδιασµού και υλοποίησης των επιχειρηµατικών και καινοτοµικών δραστηριοτήτων. Να κατανοούν και να αξιοποιούν τις πηγές χρηµατοδότησης για την εκκίνηση και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής και της καινοτοµικής δραστηριότητας. Να υποστηρίξουν την πορεία τους στο πρόγραµµα σπουδών. Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- εξαµήνου σελ.3 από 12

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική : 1. Deakins David (2007). Επιχειρηµατικότητα, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 2. Stutely Richard (2003), Το ιδανικό επιχειρηµατικό σχέδιο, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα. Ξενόγλωσση : 1. Zimmerer, W. Thomas, Scarborough M. Norman, Wilson Doug (2007). Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Prentice Hall. 2. Carter Sara and Jones-Evans Dylan (2006). Enterprise and Small Business. Principles, practice and policy, Prentice Hall. 3. Hisrich R. & Peters M. (2002). Entrepreneurship, McGraw Hill. Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- εξαµήνου σελ.4 από 12

5 .4030 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εµπόριο.4030 : Υποχρεωτικό / ΜΕΙΚΤΟ : ΜΕΥ : 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 4,45 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα αποσκοπεί στην παρουσίαση των βασικών αρχών του Ηλεκτρονικού Εµπορίου, στα συστατικά του στοιχεία, στα πεδία εφαρµογής του, στις τεχνολογίες που αξιοποιούνται, στις επιπτώσεις του στις Επιχειρήσεις και την απασχόληση, καθώς και σε ζητήµατα που προσεγγίζουν την επιχειρηµατική του διάσταση. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Χρήση προσωπικού υπολογιστή και του περιβάλλοντος των Windows. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή στο Η.Ε. Η πληροφορική Επανάσταση και η Κοινωνία της Πληροφορίας. Επιπτώσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας στους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις. Προϊόντα, Εταίροι και επιχειρηµατικές διαδικασίες Πεδία εφαρµογής Η.Ε. Χαρακτηριστικά του Η.Ε. Τα συστατικά µέρη του Η.Ε. Τηλεπικοινωνιακή Υποδοµή Τεχνολογίες Η.Ε. Εφαρµογές Η.Ε. Στρατηγικές Επιχειρηµατικής και ιεπιχειρησιακής Ολοκλήρωσης Ηλεκτρονική Ανταλλαγή εδοµένων Ορισµός. Απαιτούµενη Υποδοµή. Οφέλη από τη χρήση του EDI. Η επιχειρηµατική αντιµετώπιση του EDI. Στρατηγική υλοποίησης του EDI. Ανασχεδιασµός Επιχειρησιακών ιαδικασιών. Εφαρµογές E.D.I. Παραδοσιακό και web-based EDI. Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα Γενιές Ηλεκτρονικών καταστηµάτων. Χαρακτηριστικά. Πρότυπα και µεθοδολογία καταστηµάτων και αγοραπωλησιών στον παγκόσµιο ιστό. Σχεδιασµός. Η διαδικασία παραγγελίας και αγοράς. οµή ηλεκτρονικού καταστήµατος Οι ηλεκτρονικές αγορές. Παραδείγµατα ελληνικών και ξένων Ηλεκτρονικών καταστηµάτων Ασφάλεια συναλλαγών Ηλεκτρονικές πληρωµές. Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- εξαµήνου σελ.5 από 12

6 Κρυπτογραφία. Ψηφιακή υπογραφή, ψηφιακό πιστοποιητικό, η έµπιστη Τρίτη οντότητα. Ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές µε πιστωτικές κάρτες. Ηλεκτρονικό Εµπόριο και πραγµατικότητα Πλεονεκτήµατα, οφέλη και µειονεκτήµατα του ΗΕ. Ο ρόλος του κράτους για το Η.Ε. Οι επιπτώσεις του ΗΕ στην απασχόληση. Οι επιπτώσεις του ΗΕ στις οργανωτικές δοµές της επιχείρησης. Νοµικά και ειδικά ζητήµατα που προκύπτουν από το ΗΕ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ Σχεδιασµός ιστοσελίδων Εργαλεία κατασκευής ιστοσελίδων. ηµιουργία δικτυακού τόπου. ηµοσίευση σελίδων. Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα Πρότυπα και µεθοδολογία καταστηµάτων και αγοραπωλησιών στον παγκόσµιο ιστό. Οργάνωση και Σχεδιασµός Ηλεκτρονικών καταστηµάτων. Χαρακτηριστικά.. Η διαδικασία παραγγελίας και αγοράς. οµή ηλεκτρονικού καταστήµατος Οι ηλεκτρονικές αγορές. Παραδείγµατα ελληνικών και ξένων Ηλεκτρονικών καταστηµάτων ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Oι σπουδαστές στο τέλος της µαθησιακής διαδικασίας θα γνωρίζουν Τις βασικές αρχές, τα πεδία εφαρµογής και τα συστατικά στοιχεία του Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Την υποδοµή, τις τεχνολογίες που αξιοποιούνται, και τις εφαρµογές του Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Τις επιπτώσεις του ΗΕ στις Επιχειρήσεις και την απασχόληση Ζητήµατα που προσεγγίζουν την επιχειρηµατική διάσταση του ΗΕ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική ουκίδης Γεώργιος κ.α., Ηλεκτρονικό Εµπόριο, ΟΠΑ, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Rosen Anita, Ηλεκτρονικό Εµπόριο, ίαυλος, Turban, Efraim, King, David, Lee, Jae, Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Γκιούρδας Ξενόγλωσση Janice Reynolds, The Complete E-Commerce Book, CMP Books, Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- εξαµήνου σελ.6 από 12

7 .4040 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΙ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΙ.4040 : Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ : ΜΕΥ :3 Θεωρία ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 4,75 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τα µάθηµα αποσκοπεί στο να παρουσιάσει, αναλύσει την ανθρώπινη συµπεριφορά,τους τύπους προσωπικότητας, τα είδη ηγεσίας, τις τεχνικές επίλυσης προβληµάτων και διαπραγµάτευσης καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν και διαµορφώνουν τα πρότυπα διοίκησης στο εργασιακό περιβάλλον. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Εισαγωγή στην ιοικητική Επιστήµη Οργανωτική Θεωρία & Συµπεριφορά Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ηγεσία-Πρότυπα ηγετικής συµπεριφοράς o Σχολές-Προσεγγίσεις o Το υπόδειγµα Hersey & Blanchard o To ενδεχοµενικό πρότυπο του Fiedler o Μελέτη περίπτωσης : Σχέση Ηγέτη και µελών οµάδας προσδιορισµός του ηγετικού πρότυπου Ισχύς, Εξουσία και Πολιτική Επίλυση προβληµάτων Παρακίνηση (motivation) o Σχολές-Προσεγγίσεις o Υποδείγµατα ( Maslow, Herzberg κ.ά.) Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- εξαµήνου σελ.7 από 12

8 o To πρότυπο της προσδοκίας του V. Vroom o Μελέτη περίπτωσης : παρακίνηση-ανάγκες & προσδοκίες κίνητρα Το κλίµα του οργανισµού Προσδιορισµός τύπων προσωπικότητας o Προσεγγίσεις και διαδικασίες o Υποδείγµατα ( Holland, Super κ.ά.) o Μελέτη περίπτωσης : Τύπος προσωπικότητας και εξελικτική ροή προσωπικού Οργανωτική Ανάπτυξη Οργανισµοί Μάθησης-Organizational Learning Τεχνικές ιαπραγµατεύσεων ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Oι σπουδαστές στο τέλος της µαθησιακής διαδικασίας θα ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ Τις βασικές αρχές, τα πεδία εφαρµογής και τα συστατικά στοιχεία των προτύπων ηγεσίας (leadership styles) Τις τεχνικές της αποτελεσµατικής των διαπραγµατεύσεων και επίλυσης συγκρούσεων τους τύπους προσωπικότητας κατά τα πρότυπα Holland, Super, Cattell, Eysenck Τις βασικές αρχές, τα πεδία εφαρµογής και τα συστατικά στοιχεία των προτύπων υποκίνησης(motivation) Ζητήµατα οργανωτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των οργανισµών µάθησης ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική Γρηγόρης Παπανίκος Ιωάννης Ποζιός Οργάνωση & ιοίκηση Επιχειρήσεων, AIAS Education Consulting, Αθήνα Ιωάννης. Μπουρής, Πρότυπα Ηγετικής Συµπεριφοράς, ιδακτικές Σηµειώσεις ΤΕΙ-Α και Ε.Σ Μ.Μ.Ζαβλανός Οργανωτική Συµπεριφορά, Εκδ. Σταµούλης, 2002 ηµήτρης Μπουραντάς Μανατζµεντ, Οργανωτική θεωρία και Συµπεριφορά Αθήνα 1992 Ξενόγλωσση Greeberg: Behavior in organization, 6/ed/1996, ISBN Robbins: Organizational behavior, 7/E.96, ISBN Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- εξαµήνου σελ.8 από 12

9 .4050 Φορολογική Λογιστική ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : Φορολογική Λογιστική Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων : 4050 : Υποχρεωτικό / Μεικτό : ΜΕΥ :2 ώρες Θεωρία 3 ώρες Πρακτικές Ασκήσεις ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 4,75 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η Εξοικείωση των σπουδαστών µε την εφαρµοσµένη λογιστική, ακολουθώντας τον Ελληνικό Φορολογικό Νόµο και η απόκτηση εισαγωγικών γνώσεων σχετικών µε την εφαρµογή των νοµικών κειµένων στην λογιστική των φυσικών και νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρητικό µέρος Κώδικας βιβλίων και στοιχείων (Εισαγωγικές έννοιες) o Υπόχρεοι στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων o Βιβλία επιτηδευµατιών (βιβλία Α, Β Γ Κατηγορίας) o Στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων o Η φορολογική διάσταση του Ισολογισµού και της Κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης. Φόρος Προστιθέµενης Αξίας o Συναλλαγές µεταξύ επιτηδευµατιών o Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές o Εισαγωγές Εξαγωγές Φορολογία εισοδήµατος (Φυσικών και Νοµικών Προσώπων) o Φορολογία φυσικών προσώπων (µε την κλίµακα του άρθρου 9) o Φορολογία Νοµικών προσώπων (φορολογική αναµόρφωση αποτελεσµάτων) Σύνδεση της Φορολογικής Λογιστικής µε τη διαδικασία Λήψης Αποφάσεων Εργαστηριακό µέρος 1. Παρουσίαση πλήρους άσκησης φορολόγησης Επιχείρησης που τηρεί βιβλία Β Κατηγορίας Εγγραφές Εσόδων Εξόδων στο βιβλίο εσόδων εξόδων Κατάρτιση Περιοδικής δήλωσης Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) Φορολογία εισοδήµατος (µε λογιστικό τρόπο) στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας 2. Παρουσίαση άσκησης µε Λογιστικές εγγραφές. Η άσκηση περιλαµβάνει λογιστικές εγγραφές που δεν έχουν παρουσιαστεί σε προηγούµενα εξάµηνα. Συµψηφιστικές Εγγραφές κλεισίµατος χρήσης Σύγκριση µεταξύ Χρηµατοοικονοµικής και Φορολογικής αντιµετώπισης των οικονοµικών γεγονότων στις επιχειρήσεις για τους οργανισµούς που χρησιµοποιούν ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης. Φορολογική αναµόρφωση αποτελεσµάτων Εγγραφές διανοµής αποτελέσµατος σε επιχείρησης o µε µορφή Οµόρρυθµης και Ετερόρρυθµης Εταιρίας Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- εξαµήνου σελ.9 από 12

10 o o µε µορφή Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης µε µορφή Ανώνυµης Εταιρίας ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μετά το πέρας των µαθηµάτων οι σπουδαστές θα είναι σε θέση : 1. Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της εφαρµοσµένης Λογιστικής στην Ελλάδα. 2. Να γνωρίζουν τις βασικές υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των επιτηδευµατιών. 3. Να είναι εξοικειωµένοι µε θέµατα Φορολογίας επιχειρήσεων και οργανισµών. 4. Να µπορούν να καταρτίζουν ηλώσεις Φορολογίας Προστιθέµενης Αξίας για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β και Γ κατηγορίας. 5. Να προσδιορίζουν το αποτέλεσµα (κέρδη/ζηµίες) της επιχείρησης µε φορολογικό τρόπο. 6. Να προσδιορίζουν το φορολογητέο εισόδηµα (φυσικών και νοµικών προσώπων) βασικές έννοιες. 7. Να προσδιορίζουν το φόρο φυσικών και νοµικών προσώπων βασικές έννοιες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική : 1. Παπαδέας, Παναγιώτης (2007), Κώδικάς Βιβλίων και στοιχείων µε Φ.Π.Α. και ΕΓΛΣ., 2. Λεοντάρης, Μιλτιάδης Κ.(2005), Ανώνυµες εταιρείες : από άποψη νοµική, οικονοµική, οργανωτική, λογιστική και φορολογική, Εκδόσεις Πάµισος 3. Γκίνογλου, ηµήτρης (2004), Φορολογική λογιστική : εφαρµογές, Ανικούλα, c Καούνης, ικαίος Π.(2003), Φορολογική λογιστική ΙΙ : συνοπτική ερµηνεία της φορολογίας εισοδήµατος & Κ.Ν. 2238/1994 : εκπαιδευτικό βοήθηµα. 5. Πεταλάς, Κωνσταντίνος Θ.(2004), Γνωρίζοντας την ανώνυµη εταιρεία : από νοµική, λογιστική και φορολογική άποψη Ξένη : 2. Jerry J.,Weygandt, Terry D.,Warfield, Donald E.,Kieso (2006), Intermediate accounting, 2 Rev Edition, New York John Wiley & Sons. 3. J.David,Spiceland, Jim,Sepe, Lawrence A,Tomassini (2005), Intermediate accounting, McGraw-Hill Education Europe 4. Tom,Rolfe (2007), Financial Accounting and Tax Principles, Elsevier Science & Technology 5. International Accounting Standard No 12. Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- εξαµήνου σελ.10 από 12

11 .4060 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΜΕΥ : 4 (ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 5,65 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η παροχή εφαρµόσιµων γνώσεων σε προβλήµατα Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης. Πιο συγκεκριµένα, σκοπός είναι η εµπέδωση βασικών γνώσεων Χρηµατοοικονοµικής, όπως είναι η λήψη µιας απόφασης για κάποια επένδυση, η εύρεση χρηµατοοικονοµικών πόρων στην επιχείρηση, η σωστή διαχείριση και κατανοµή των πόρων, η ορθή κεφαλαιακή διάρθρωση. Στόχος είναι η γνώση των τρόπων µε τους οποίους µπορεί µια επιχείρηση να µεγιστοποιήσει τον πλούτο της και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρητικό Μέρος Μαθήµατος 1. Σκοπός Χρηµατοδοτικής ιοίκησης 2. Κατηγορίες χρηµαταγορών 3. Αποφάσεις Επενδύσεων 4. ιαχρονική αξία χρήµατος (Μελλοντική αξία, Παρούσα Αξία, Ράντες) 5. Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 6. Επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικούςτίτλους 7. Αποφάσεις µακροπρόθεσµων χρηµατοδοτήσεων 8. Αποφάσεις Κεφαλαιακής ιάρθρωσης 9. Ανάλυση και έλεγχος Οικονοµικής κατάστασης µε δείκτες 10. Μερισµατική Πολιτική επιχείρησης 11. ιαχείρηση αποθεµατικών και ανάπτυξη επιχείρηση Εργαστηριακό Μέρος Μαθήµατος Μελλοντική Αξία Χρήµατος, Παρούσα Αξία χρήµατος, Ράντες Αξιολόγηση Επενδύσεων µε ΚΠΑ και ΕΒΑ Αποτίµηση οµολογιών Αποτίµηση µετοχών Κόστος κεφαλαίου επιχείρησης Είδη µερισµατικής πολιτικής Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- εξαµήνου σελ.11 από 12

12 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μετά το τέλος του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε θέση : 1. Να κατανοούν τα βασικά στοιχεία της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, όπως οι Αποφάσεις Επενδύσεων και οι Αποφάσεις Χρηµατοδοτήσεων µιας επιχείρησης. 2. Να εφαρµόζουν τις θεωρητικές έννοιες σε πρακτικό επίπεδο καθώς οι ασκήσεις που γίνονται αποτελούν παραδείγµατα βασικών χρηµατοδοτικών αποφάσεων. 3. Να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις ώστε να µπορέσουν να παρακολουθήσουν πιο εξειδικευµένα µαθήµατα Χρηµατοοικονοµικής του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική : 1. Φλώρου Κατερίνα, Σηµειώσεις Χρηµατοδοτικής ιοίκησης, Αθήνα 2008, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 2. Αρτίκης Γ, Αποφάσεις Επενδύσεων, Εκδόσεις Ιnterbooks, 2005 Ξενόγλωσση: 1. Van Horne, Financial Management and Policy, Prentice Hall, 11 th edition Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- εξαµήνου σελ.12 από 12

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο α/α Κωδικοί μαθημάτων Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Παράρτημα Άμφισσας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Technological Education Institute (T.E.I.) of Lamia Branch of Amfissa Department of Marketing Άμφισσα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 8 26 50 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ / ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Θ Ε ΑΠ Σ ΦΕ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4 1 5 8 4

Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 8 26 50 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ / ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Θ Ε ΑΠ Σ ΦΕ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4 1 5 8 4 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2 ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Στο πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνονται τρεις (3) κατηγορίες µαθηµάτων: Μαθήµατα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας 587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές σε σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στη διοίκηση, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά

Διαβάστε περισσότερα

αγορά εργασίας. Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση! ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

αγορά εργασίας. Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση! ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Αγαπητέ αναγνώστη, Με χαρά σας παρουσιάζουμε τον κατάλογο των εκδόσεων Rosili. Οι επιστημονικές μας εκδόσεις καλύπτουν τις κατηγορίες: Μάρκετινγκ ιοίκηση Οικονομικά Λογιστικά Χρηματοοικονομικά Γενικά Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. The Executive Program for Financial Directors

METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. The Executive Program for Financial Directors METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ The Executive Program for Financial Directors Εισαγωγή Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προσφέρει από το 2003 το Μεταπτυχιακού Επιπέδου Πρόγραμμα Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Παραδοτέο Π2:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9.01 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ)

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Περίγραμμα Μαθημάτων Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) Η Στρατηγική Διοίκηση αποσκοπεί στη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στηριζόμενη στον ορθό σχεδιασμό, την

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Πρόσφατο Ν.4225/2013 - Πρακτική Μισθοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα