: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα"

Transcript

1 Γ.3010 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα : Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα : Γ 3010 : Υποχρεωτικό / Μεικτό : ΜΕΥ 2:ώρες Θεωρία & 4 ώρες Πρακτικές Ασκήσεις ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 4,9 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα αυτό σκοπό έχει την εκπαίδευση των σπουδαστών στις διαδικασίες άντλησης (data mining) και επεξεργασίας λογιστικών πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από ένα Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστηµα προκειµένου να αντλήσουν εµπειρία και γνώσεις αναφορικά µε το χειρισµό των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων αλλά και να κατανοήσουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων µε στοιχεία που προέρχονται από την λογιστική διαχείριση. Θεωρητικό µέρος Στο µάθηµα αναπτύσσονται θέµατα σχετικές µε την ανάλυση των βασικών δοµών ενός Λογιστικού Πληροφοριακού και ERP Συστήµατος (Επιχειρησιακές ιαδικασίες και Λογιστικά Γεγονότα, Ελληνικό ΓενικόΛογιστικό Σχέδιο, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Λογιστικοποίηση Επιχειρησιακών ιαδικασιών) Στο θεωρητικό επίπεδο αναπτύσσονται επιγραµµατικά έννοιες σχετικές µε τη φορολογία των επιχειρήσεων και οργανισµών. Οι γνώσεις αυτές χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο όπου πραγµατοποιείται σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη. Εργαστηριακό Πρακτικό Σύγχρονα λογιστικά και διοικητικά πληροφοριακά συστήµατα, για Α,Β και Γ κατηγορίας βιβλία Παρουσίαση των επιχειρησιακών προγραµµάτων της Epsilon Net µεταξύ των οποίων: Extra λογιστική διαχείριση, Business Value, Tax Expert, Μισθοδοσία ηµιουργία εταιρείας, Παραµετροποίηση, Συναλλασσόµενοι, ΚΑ εταιρείας. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και διαχείρισή του, πρότυπες εγγραφές Εγγραφές βιβλίου Εσόδων-Εξόδων Εγγραφές βιβλίων Γ κατηγορίας Λογιστικοποίηση, περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ Ισοζύγια, Ισολογισµός, Λογιστικό αποτέλεσµα Καθαρών Κερδών Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προµηθευτών, καταστάσεις ΚΕΠΥΟ, Αποσβέσεις, Μητρώο Παγίων και πρόγραµµα TAXISNET Εµπορική ιαχείριση πωλήσεις, τιµολόγηση, αγορές, διαχείριση πελατών, προµηθευτών και παρακολούθηση αποθήκης Κλείσιµο Βιβλίων. ηµιουργία εταιρείας, εισαγωγή εργαζοµένων και Συλλογικές Συµβάσεις εργαζοµένων Υπολογισµός νόµιµου µισθού, µισθοδοτικών καταστάσεων, πληροφοριακές εκτυπώσεις (Με την βοήθεια Ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και εξειδικευµένου προγράµµατος, οι φοιτητές θα εξασκηθούν στη τήρησης Λογιστικών βιβλίων β και γ κατηγορίας. Στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος θα παρουσιαστούν και θέµατα µισθοδοσίας.) Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Γ εξαµήνου σελ.1 από 12

2 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μετά το πέρας των µαθηµάτων οι σπουδαστές θα είναι σε θέση : Να γνωρίζουν την δοµή του πληροφοριακού συστήµατος λογιστικής. Να γνωρίζουν τις δυνατότητες των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστηµάτων (Λ.Π.Σ.). Να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες των Λ.Π.Σ.. Να είναι εξοικειωµένοι µε θέµατα χρήσης Λογιστικών Πληροφοριακών Συστηµάτων Να µπορούν να ενηµερώνουν (µε απλές εγγραφές) τα βιβλία επιχειρήσεων που λειτουργούν βιβλία Β και Γ κατηγορίες βιβλίων Να µπορούν να εκδίδουν καταστάσεις ΦΠΑ (περιοδικές) Να προσδιορίζουν το φόρο φυσικών και νοµικών προσώπων βασικές έννοιες. Nα κατανοούν το γενικό τρόπο λειτουργίας των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων και πώς αυτά αλληλοσυνδέονται στα πλαίσια της επιχείρησης Να τηρούν µηχανογραφικά τα βιβλία επιχειρήσεων Α, Β και Γ κατηγορίας Να διαχειρίζονται και να υπολογίζουν τη µισθοδοσία εργαζοµένων µε διαφορετικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική : 3. Ξένη : Σηµειώσεις για το Μάθηµα. Γκίνογλου, ηµήτρης, Ταχυνάκης, Παναγιώτης, Πρωτόγερος, Νικόλαος, (2004), Λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα, Rosili Νικολάου, Ανδρέας Ι., (1999), Λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα, Μπένου James L.,Boockholdt, David H.,Li (1999), Accounting Information Systems, McGraw-Hill Education Ulric J.,Gelinas, Richard B.,Dull (2007), Accounting Information Systems, Thomson Learning Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Γ εξαµήνου σελ.2 από 12

3 Γ.3020 Βάσεις εδοµένων : Εφαρµογές στο management Βάσεις εδοµένων : Εφαρµογές στο management Γ.3020 : Υποχρεωτικό / Μεικτό : ΜΕΥ : 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 4,0 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : Γ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η γνωριµία των σπουδαστών µε τη διαχείριση των βάσεων δεδοµένων και η κατανόηση της σπουδαιότητας της ορθής οργάνωσης και χειρισµού των βάσεων δεδοµένων στα πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Χρήση προσωπικού υπολογιστή και του περιβάλλοντος των Windows. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή στις βάσεις δεδοµένων. Οργάνωση Προσπέλαση και Επεξεργασία Αρχείων. Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Οργανωτική δοµή µιας βάσης δεδοµένων.οντότητες, γνωρίσµατα, σχέσεις. Το Σχεσιακό µοντέλο. Σχεσιακές Βάσεις δεδοµένων. Σχεδιασµός βάσης δεδοµένων. Κανονικοποίηση. Το µοντέλο oντοτήτων συσχετίσεων. Τα αντικείµενα της Access. Πίνακες. ηµιουργία και διαχείριση. Τύποι δεδοµένων. Ιδιότητες πίνακα και πεδίων πίνακα. Σχέσεις. ηµιουργία και εφαρµογή σχέσεων µεταξύ πινάκων. Σχηµατισµός και χειρισµός ερωτηµάτων. Ερωτήµατα επιλογής και ερωτήµατα ενέργειας. Φόρµες, σελίδες και εκθέσεις. Αυτοµατοποίηση εφαρµογής. Αντίγραφα ασφαλείας, ασφάλεια και χρήστες στην Ms Access. ιαχείριση Επιχειρηµατικών εδοµένων και Επιχειρηµατικές Εφαρµογές µε την Ms Access. Μελέτες Περίπτωσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ Το περιβάλλον της MS Access. Τα αντικείµενα της Access. Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Γ εξαµήνου σελ.3 από 12

4 Πίνακες. ηµιουργία και διαχείριση. Τύποι δεδοµένων. Ιδιότητες πίνακα και πεδίων πίνακα. ηµιουργία και εφαρµογή σχέσεων µεταξύ πινάκων. Σχηµατισµός και χειρισµός ερωτηµάτων. Ερωτήµατα επιλογής και ερωτήµατα ενέργειας. ηµιουργία φορµών και εκθέσεων. Παράδειγµα αυτοµατοποίησης εφαρµογής. ιαχείριση Επιχειρηµατικών εδοµένων και Επιχειρηµατικές Εφαρµογές µε την Ms Access. Μελέτες Περίπτωσης ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Oι σπουδαστές στο τέλος της µαθησιακής διαδικασίας θα προσεγγίζουν Βασικές έννοιες για τις βάσεις δεδοµένων και τα συστήµατα διαχείρισής τους. Τη σπουδαιότητα των βάσεων δεδοµένων για τα πληροφοριακά συστήµατα. Τις βασικές αρχές σχεδιασµού και διαχείρισης των βάσεων δεδοµένων. Να χρησιµοποιούν ένα σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική Χρ. Στασινός, ουλεύοντας µε την Access, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Έκδοση 2 η John Viescas, ο οδηγός της Microsoft για την Access, Γκιούρδας, Ξενόγλωσση Mark,Whitehorn, Bill,Marklyn, Accessible Access, Springer-Verlag London Ltd, Robert T.,Grauer, Maryann,Barber, Εxploring Ms Office Access, Pearson Education Limited, Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Γ εξαµήνου σελ.4 από 12

5 Γ.3030 Οικονοµική της ιοίκησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ.3030 : Υποχρεωτικό / Θεωρητικό : ΜΓΥ : 4 Θεωρία ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 5,7 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : Γ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η παροχή γνώσεων σχετικών µε τη χρήση ποσοτικών µεθόδων στη ιοίκηση επιχειρήσεων. Η εφαρµογή στατιστικών µεθόδων και της οικονοµικής θεωρίας για τη λύση προβληµάτων της επιχείρησης. Βασικές Εννοιες Οικονοµικής της ιοίκησης, υνάµεις της Αγοράς: Ζήτηση και Προσφορά, Ποσοτική Ανάλυση Ζήτησης, Θεωρία Συµπεριφοράς, Θεωρία Παραγωγής και Κόστους, Οργάνωση της Επιχείρησης. Η Εννοια της Βιοµηχανίας, Μορφές Αγοράς και Συνθήκες Ισορροπίας, Θεωρία Παιγνίων, Τιµολογιακή Πολιτική, Γραµµικός Προγραµµατισµός Θεωρία Μαθηµατικής Αριστοποίησης. Ανάλυση Κινδύνου Επιχειρήσεων, Ερευνα Αγοράς, Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης, Πακέτα Η/Υ για την Εφαρµογή Ποσοτικής Ανάλυσης, Χρήση της Ανάλυσης Παλινδρόµησης στην Οικονοµική της ιοίκησης, Προβλέψεις µε την Ανάλυση Χρονολογ Σειρών, Οικονοµετρικά Μοντέλα, Ανάλυση Εισροών Εκροών και Αριστοποίηση, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Μελέτες Σκοπιµότητας Βιοµηχανικοί Κλάδοι. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Oι σπουδαστές στο τέλος της µαθησιακής διαδικασίας θα γνωρίζουν να: - - Εφαρµόζουν την οικονοµική θεωρία και την οικονοµική µεθοδολογία στην πρακτική της λήψης αποφάσεων. Συνδυάζουν την οικονοµική θεωρία µε την πρακτική της διοίκησης. Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Γ εξαµήνου σελ.5 από 12

6 - Κατανοούν και να αναλύουν τα προβλήµατα τα οποία συνδέονται µε τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. - Χρησιµοποιούν τα εννοιολογικά εργαλεία και τις τεχνικές της οικονοµικής ανάλυσης, ιδιαίτερα της µικροοικονοµικής, για να αναλύουν και επιλύουν προβλήµατα διοίκησης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική Γ. Πολυχρονόπουλος, Κ. Ρόντος, Εργαλεία και Τεχνικές Λήψης Επιχειρησιακών Αποφάσεων (Οικονοµική της ιοίκησης), Εκδόσεις Interbooks. Ξενόγλωσση Edwin Mansfield, Managerial Economics, Εκδόσεις Μπένου. Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Γ εξαµήνου σελ.6 από 12

7 Γ.3040 ίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ (Εµπορικό & Εταιρικό) ίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ (Εµπορικό & Εταιρικό) Γ.3040 : Υποχρεωτικό / Θεωρητικό : ΜΕΥ : 4 Θεωρία ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 5,7 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : Γ Συνιστώµενη Γνώση άλλων Μαθηµάτων: ίκαιο Επιχειρήσεων Ι (Αστικό & Εργατικό) Στόχος του Μαθήµατος Η εξοικείωση των σπουδαστών µε το αντικείµενο του Εµπορικού δικαίου και του ικαίου των Εταιριών που αποτελεί ένα από τους σηµαντικότερους κλάδους του. Θεωρητικό µέρος Έννοια εµπορίου Έννοια εµπορικού ικαίου Πηγές Εµπορικού ικαίου Έννοια και διάκριση εµπορικών πράξεων Συνέπειες της εµπορικότητας µιας πράξης ικανότητα για διενέργεια εµπορικών πράξεων Έννοια Εµπορίου εµπορικής ιδιότητας Περιορισµοί απαγορεύσεις ασυµβίβαστα Συνέπειες Εµπορικής ιδιότητας Τήρηση εµπορικών βιβλίων ιακριτικά γνωρίσµατα επιχείρησης (α. σήµα, β. επωνυµία, γ. διακριτικός τίτλος κλπ) 10. Αθέµιτος ανταγωνισµός 1 Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού 1 Η προστασία του καταναλωτή 13. Έννοια αξιογράφου 14. Συναλλαγµατική Γραµµάτων εις διαταγή Επιταγή 15. έννοια εµπορικής εταιρίας διακρίσεις 16. Προσωπικές εµπορικές εταιρίες 17. Κεφαλαιουχικές εµπορικές εταιρίες Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Γ εξαµήνου σελ.7 από 12

8 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μετά το τέλος του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε θέση Να κατανοούν τις βασικές έννοιες, τις ιδιαιτερότητες του Αντικειµένου και της µεθοδολογίας του Εµπορικού ικαίου και του δικαίου εταιρειών Να αναπτύσσουν την κριτική διερεύνηση επί των προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί στον ευρύτερο χώρο του 3. Να εφαρµόζουν τις αρχές και τα πορίσµατα που προκύπτουν από ένα ευρύ φάσµα µεθοδολογικών προσεγγίσεων στη σύγχρονη θεωρία και πρακτική και ιδίως των σύγχρονων εµπορικών συµβάσεων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 3. Ελληνική Γεωργακόπουλος Λ.<<Εγχειρίδιο Εµπορικού ικαίου Ι, τεύχος 1,Αθήνα 199εκδ.Α.Σάκκουλα Ν.Ρόκα<<Στοιχεία Εµπορικού ικαίου>>,αθήνα,1995,2006 εκδ.α Σάκκουλα Α.Πουλάκου Ευθυµιάτου <<Στοιχεία Εµπορικού ικαίου>>, εκδ.αντ.σάκκουλα,αθήνα 2006,ΤΕΙ Αθηνών ΙΙ.Ξενόγλωσση: 3. Guyon Droit des affaires,droit commercial general et societes,1994 Butterworths, Commercial and Consumer Law, 2 η εκδ Jeantin, Droit des societes, Paris 1994,ed. Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Γ εξαµήνου σελ.8 από 12

9 Γ.3070 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II Γ3070 : Υποχρεωτικό (Y) / Μεικτό : ΜΓΥ : 4 (2-θεωρία, 2-εργαστήριο ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 5,7 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : Γ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να κατανοήσουν βασικές μεθοδολογίες πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων και να χρησιμοποιούν καταλλήλως τα αντίστοιχα εργαλεία (EXCEL, SPSS) με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την λήψη διοικητικό-οικονομικών αποφάσεων. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος: Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση Εφαρμογές στη Διοίκηση, Οικονομία, Μάρκετινγκ, Βιομηχανία. Εύρεση κατάλληλου μοντέλου με τη χρήση διαγνωστικών κριτηρίων. Απλοί έλεγχοι ανεξαρτησίας και συσχέτισης (Χ 2 ) με τη χρήση του SPSS. Εφαρμογές στη Στατιστική ανάλυση προβλημάτων από τον κόσμο των Επιχειρήσεων. 3. Ανάλυση διασποράς. Απλοί Στατιστικοί Σχεδιασμοί στην Οικονομία, Μάρκετινγκ. 4. Βασικές τεχνικές δειγματοληψίας και ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων. 5. Απλές εφαρμογές των τεχνικών της παραγοντικής ανάλυσης, διαχωριστικής ανάλυσης και ανάλυσης συστάδων στη Διοίκηση, Οικονομία και Μάρκετινγκ. Ανάλυση αξιοπιστίας. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος: 1 Επίλυση Στατιστικών προβλημάτων με χρήση του λογισμικού SPSS και EXCEL. 2 Επεξεργασία ερωτηματολογίου με χρήση των κριτηρίων χ 2, (t), (F). 3 Ασκήσεις πολλαπλής παλινδρόμησης. 4 Γραφική παράσταση υπολοίπων. 5 Ανάλυση Διασποράς κατά ένα και δύο παράγοντες. Εφαρμογές στο Marketing, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και εμπόριο. 6 Λογιστική παλινδρόμηση. Εφαρμογές με το SPSS και EXCEL. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική Φράγκος, Χ. Κ. (2011). Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ Βασικές Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Ανάλυσης, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών Ξενόγλωσση Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Γ εξαµήνου σελ.9 από 12

10 Γ.3060 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (Π.Σ..) : Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (Π.Σ..) : Γ.3060 : Υποχρεωτικό / Μεικτό : ΜEΥ : 2 (Θεωρία) + 2(Eργαστήριο) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 4,0 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να εµπεδώσουν οι εκπαιδευόµενοι τον διευρυµένο ρόλο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στη σύγχρονη επιχείρηση και να αποκτήσουν την ικανότητα κατανόησης της διαδικασίας σχεδιασµού, ανάπτυξης και αξιολόγησης ενός ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ιοίκησης. Έµφαση δίνεται στην αξιολόγηση των µεθόδων ανάπτυξης/απόκτησης και υποστήριξης λειτουργίας του κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήµατος από έναν οργανισµό (εσωτερική ανάπτυξη, εξωτερική ανάθεση, κλπ) µε εκτεταµένη χρήση µελέτης περιπτώσεων (case studies). Θεωρητικό Μέρος Μαθήµατος Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην σύγχρονη δικτυωµένη επιχείρηση Πληροφοριακά συστήµατα και εταιρική αποτελεσµατικότητα ιοικητική πυραµίδα και τύποι Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης Οργανωτική Υπαγωγή και στελέχωση της µονάδας Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στο οργανόγραµµα Πληροφοριακά συστήµατα και Τεχνολογία της Πληροφορίας (Information Technology) : ιαδίκτυο- Internet, Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή ραστηριότητα. Μεθοδολογία ανάλυσης των πληροφοριακών απαιτήσεων της οργάνωσης Τεχνικές ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης Αξιολόγηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης: Ανάλυση κόστους-οφέλους επενδύσεων σε Π.Σ.. Οργανωτικές αλλαγές και Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (αυτοµατισµός διεργασιών, επανασχεδιασµός διεργασιών, κλπ) Μελέτη περίπτωσης : Μεθοδολογία σχεδιασµού, ανάπτυξης απόκτησης και υποστήριξης εταιρικού Πληροφοριακού Συστήµατος (εσωτερική ανάπτυξη και υποστήριξη, εξωτερική ανάθεση - outsourcing, αγορά έτοιµου πακέτου λογισµικού, κλπ) Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης : Ο άνθρωπος, το υλικό (hardware), το λογισµικό (software), η Βάση εδοµένων (Data Base), και τα δίκτυα ως µέρη ενός ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος ιοίκησης Μεθοδολογίες και εργαλεία ανάπτυξης λογισµικού (Αντικειµενοστραφής Ανάπτυξη Λογισµικού (object-oriented software engineering), ηµιουργία λογισµικού µε τη βοήθεια υπολογιστή (εργαλεία C.A.S.E.), κλπ). Συστήµατα Επιχειρηµατικής Ευφυΐας (Business Intelligence-BI) όπως Συστήµατα Yποστήριξης Aποφάσεων (DSS), On-line Analytical Processing (OLAP), Αποθήκες εδοµένων (Data Warehouse), Εργαλεία Eξόρυξης Γνώσης (Data Mining), κλπ Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Γ εξαµήνου σελ.11 από 12

11 ιαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών µε Συστήµατα Enterprise Resource Planning (ERP) Συστήµατα διαχείρισης σχέσεων µε τους πελάτες (Customer Relationship Management - CRM) Τεχνολογίες, πρότυπα και συστήµατα ιαχείρισης Γνώσης, Μάθησης και Kαινοτοµίας. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήµατος Πληροφοριακά Συστήµατα και Βάσεις εδοµένων. Πρακτική Εξάσκηση µε σχεδίαση και υλοποίηση βάσεων Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης και χρήση Συστήµατος ιαχείρισης Βάσης εδοµένων όπως η Microsoft Access. Πληροφορικά Συστήµατα και ανάλυση επιχειρηµατικών δεδοµένων. Πρακτική εξάσκηση µε εργαλεία όπως το Microsoft Excel. 3. Πληροφοριακά Συστήµατα και Σχεδίαση διεπαφών(interfaces) τελικού χρήστη µε τεχνολογίες web. Πρακτική εξάσκηση µε την σχεδίαση διεπαφής Πληροφορικού Συστήµατος ιοίκησης µε την χρήση εργαλείου ανάπτυξης ιστοσελίδων όπως το Microsoft FrontPage. 4. Εξοικείωση στην χρήση και εκµετάλλευση σύγχρονων εµπορικών πακέτων Πληροφορικών Συστηµάτων ιοίκησης όπως Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρηµατικών ιεργασιών (Enterprise Resource Planning - ERP), ιαχείρισης Σχέσεων µε τους Πελάτες (Customer Relationship Management - CRM) και Συστήµατα Επιχειρηµατικής Ευφυΐας (Business Intelligence) εταιρειών όπως η SAP, η Oracle και η SAS. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μετά το τέλος του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε θέση : Nα κατανοούν τις βασικές έννοιες, και τον στρατηγικό ρόλο των πληροφοριακών συστηµάτων στην σύγχρονη επιχείρηση. Να κατανοούν τα βασικά µέρη των πληροφορικών συστηµάτων και τις αντίστοιχες σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (υλικό, λογισµικό, βάσεις δεδοµένων, Internet και δίκτυα). 3. Να µπορούν να αναλύουν τις τάσεις σχετικά µε τα σύγχρονα πληροφορικά συστήµατα και πως σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής αξιοποιούνται από επιχειρήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο (Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Business Intelligence, Eξόρυξη Γνώσης - Data Mining, ιαχείριση Γνώσης, κλπ). 4. Να προτείνουν χρήσεις των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, να µπορούν να αξιολογούν Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης και να εκτιµούν τις επιπτώσεις τους στην επιχείρηση. 5. Να έχουν πλήρη εικόνα για το πως πρέπει να οργανωθούν και να διοικηθούν οι λειτουργίες µιας επιχείρησης που αφορούν τα Πληροφορικά Συστήµατα. 6. Να έχουν εξοικειωθεί στην χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής για επιχειρηµατικούς σκοπούς καθώς και στην χρήση σύγχρονων Πληροφορικών Συστηµάτων ιοίκησης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική : Kenneth Laudon, Jane Laudon (2006), ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 6η.ΕΚ., ΚΛΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ Γιαννακόπουλος, ιονύσης, Πολλάλης, Γιάννης Α., Παπουτσής, Ιωάννης (2004), Πληροφοριακά συστήµατα επιχειρήσεων, Σταµούλη Α.Ε. Ξενόγλωσση : Kenneth Laudon, Jane Laudon (2006), Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Prentice Hall, 10th Edition Efraim Turban (2007), Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy, Εκδότης: John Wiley and Sons Ltd. Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Γ εξαµήνου σελ.12 από 12

.4010 ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

.4010 ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων .4010 ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων :. 4010 : Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου)

Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου) Περίγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Τίτλος Μαθήµατος Μικροοικονοµική Κωδικός Μαθήµατος 101 Τύπος Μαθήµατος Θεωρητικό Εξάµηνο Σπουδών Α 2Θ + 2ΑΠ Πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΨΑΧΝΑ 2015 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περιεχόµενο Μαθηµάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περιεχόµενο Μαθηµάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Περιεχόµενο Μαθηµάτων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αγγλικά Ορολογία: ιδασκαλία Αγγλικής σε προηγµένο επίπεδο µε σκοπό να µπορούν οι σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 850101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α) Τίτλος μαθήματος : Μικροοικονομική Β) Τύπος μαθήματος : ΜΓΥ Γ) Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 5 ώρες (2 ώρες θεωρία και 3 ώρες Ασκήσεις Πράξεις) Δ) Διδακτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Πρόγραµµα Σπουδών

4.2 Πρόγραµµα Σπουδών 4.2 Πρόγραµµα Σπουδών Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τύπος Μαθ. Θεωρία Εργαστήριο Σύνολο Υ/ΕΥ Ω/Ε Φ/Ε Ε/Α ΦΕ Ω/Ε ΦΕ Μ Π 1 ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΥ(Υ) 3 9 /1 1 4 10 6 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΓΥ(Υ) 2 6 3 3 5 9 5.5

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Technological Education Institute (T.E.I.) of Patras Branch of Amaliada Department of Marketing ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. Υ/ Μικτό Εξάμηνο

Μάθημα. Υ/ Μικτό Εξάμηνο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ/ Μικτό Ώρες / Εβδομάδα 3 (2 Θ + 1 ΑΠ) Δ. Μ. / Φ.Ε 4 / 7 Περιγραφή Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, Μέθοδοι και εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 860101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (ΣΤ ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο α/α Κωδικοί μαθημάτων Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Παράρτημα Άμφισσας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Technological Education Institute (T.E.I.) of Lamia Branch of Amfissa Department of Marketing Άμφισσα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

: Z.7010 : Υποχρεωτικό / ΜΕΙΚΤΟ

: Z.7010 : Υποχρεωτικό / ΜΕΙΚΤΟ Z.7010 ιοικητική εοντολογία & Πρακτική ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : ιοικητική εοντολογία & Πρακτική : Z.7010 : Υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης

Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών 575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας 587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές σε σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στη διοίκηση, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τύπος

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τύπος ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ/Μικτό Ώρες / Εβδομάδα 5 (3Θ + 2Ε) Δ. Μ. / Φ. Ε. 7 / 11 Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν παραδείγματα και εφαρμογές, καθώς και μέθοδοι ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 8 26 50 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ / ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Θ Ε ΑΠ Σ ΦΕ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4 1 5 8 4

Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 8 26 50 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ / ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Θ Ε ΑΠ Σ ΦΕ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4 1 5 8 4 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2 ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Στο πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνονται τρεις (3) κατηγορίες µαθηµάτων: Μαθήµατα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γνωστοποιούμε στους σπουδαστές του Τμήματος ότι το εγκρίθηκε από το Ι.Τ.Ε. το νέο Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. (Έγγραφο Ι.Τ.Ε. με αριθμ.πρωτ.1921/11-11-02).

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2007-2008 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Επαγγελματικό προφίλ Γραμματέας διεύθυνσης είναι το ειδικευμένο άτομο, που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΒΑ. Οδηγός Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΒΑ. Οδηγός Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΒΑ Οδηγός Σπουδών Χίος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 2. Το Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων 3. Το ΠΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Λογιστικής Συντάκτης Ιωάννης Μαντζάρης Καθηγητής Σέρρες, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαιρετισμός του Προϊσταμένου

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα