ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç"

Transcript

1 ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 4Ð Å Ñ É Ï Ä Ï Ó Â 4Ô Å Õ Ï Ó 2 5 4Ι Ο Υ Ë É Ï Ó - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ - Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ÔÉÌH: 0,01 Yëïðïßçóç áðï ôï ÅðéìåëçôÞñéï Éùáííßíùí äñüóåùí ôïõ Interreg IIIA EêäÞëùóåéò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Éùáííßíùí KΩΔ.: 6676

2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Ι. 4 Ευκολότερη ίδρυση ΑΕ και ΕΠΕ 4 Η Επιστολή του Προέδρου του Ε.Ι. 5 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ðïõ ôý ôóç É ù Üí íé íá Επέκταση του Δικτύου Enterprise Europe Network στις Η.Π.Α 6 Μετονομασία Συνεταιριστικής Τράπεζας Ιωαννίνων ΣΥΝ.ΠΕ.-ΣΤΟΧΟΣ σε Τράπεζα Ηπείρου 7 Έρχονται οι θυρίδες επιχειρηματικότητας για νέους 9 Ηλεκτρονικό κατάστημα για τα ντόπια προϊόντα από τα Επιμελητήρια της Ηπείρου 11 Το Ταμείο Εγγυοδοσίας στηρίζει χιλιάδες επιχειρήσεις 13 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧÅÉÑÇÓÅÙÍ νέα έργα με συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού τομέα 16 Ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό 17 Υλοποίηση από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων των Αποστολών του Interreg IIIA 18 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στη Θεσσαλονίκη 21 Åκδηλώσεις Διαχειριστικής Åυρωπαϊκών Προγραμμάτων Äυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ηπείρου & É ονίων Νήσων 26 Åνημερώστε μας για να σας ενημερώσουμε! 27 Ï Äéáêñéôéêüò Ôßôëïò ìéáò åðé åßñçóçò êáé ç óçìáóßá ôïõ 29 Ôçë.: (Ðñü å äñïò) (Ä/íôÞò) (Äé ïé êç ôé êü - Ëï ãé óôþ ñéï) (Ìç ôñþá - Ìç áí/öç óç) (ÅÊ ÐÅ/Enterprise Europe Network) fax: É äé ï êôþ ôçò Å ÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ Åêäüôçò ÄçìÞôñçò ÌðáñÜôóáò Ðñü å äñïò Å ðé ìå ëç ôç ñß ïõ É ù áí íß íùí ÓõíôáêôéêÞ Å ðé ôñï ðþ (ÌÝ ëç Ä.Ó.) 1. Íôïý óêïò Äç ìþ ôñé ïò (Ðñü å äñïò) 2. Âá óé ëåß ïõ Âá óß ëåé ïò 3. Ìõ ëù íß äçò Åõ èý ìé ïò 4. Ïé êï íü ìïõ Á èá íü óé ïò Å ðé ìý ëåé á ê äï óçò Next Com Õ ðåý èõ íïò Ðá ñá ãù ãþò Next Com ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΖÇÔÇÓÅÉÓ 30 ΕΚΘÅÓÅÉÓ 32 ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ε.É 34 περιεχόμενα Êáë ëé ôå íé êþ Å ðé ìý ëåé á Äé ïñ èþ óåéò: Next Com Õ ðåý èõ íïò Äé á öç ìß óå ùí Next Com á íôý ëç & ÌðÜñ êá, Ðå ñé ï Þ ÊéÜ öá ÉùÜííéíá Ôçë.: Åêôýðùóç Ó ÇÌÁ & ÑÙÌÁ Óßíäïò - Èåóóáëïíßêç ÔéñÜæ: áíôßôõðá Υλοποίηση από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων των Αποστολών του 18Interreg IIIA Ôá Üñèñá åêöñüæïõí ôéò áðüøåéò ôùí óõããñáöý ùí ôïõò.

3 4 ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Ι. u18/7/2008 Συμμετοχή του Ε.Ι. στην κοινή σύσκεψη των Επιμελητηρίων της Ηπείρου στην Άρτα. u5&6/9/2008 Συμμετοχή της Δ.Ε. στην Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε. και στα εγκαίνια της 73ης Γενικής Έκθεσης της Δ.ΕΘ. u8&9/9/2008 Συμμετοχή του Ε.Ι. στη Διετή Διάσκεψη που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή με θέμα: «Επιχειρηματικότητα με ανθρώπινο πρόσωπο». u14-17/9/2008 Επιμελητηριακή αποστολή του Ε.Ι. στη Βουλγαρία. u17&18/9/2008 Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. στη συνέλευση του ΕΕΣΥΜ στον Πειραιά. u30/9/2008 Συμμετοχή του Ε.Ι. στο 10ο Συνέδριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ευκολότερη ίδρυση ΑΕ και ΕΠΕ Την κατάθεση νομοσχεδίου. με το οποίο περιορίζονται οι ενέργειες που απαιτούνται για την ίδρυση ΑΕ και ΕΠΕ και καθιερώνει την εξυπηρέτηση του επιχειρηματία σε ένα μόνο σημείο υποδοχής, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Φώλιας, ανήμερα της δημοσιοποίησης της έκθεσης Doing Business 2009 της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σύμφωνα με την έκθεση, βελτιώθηκε κατά 10 θέσεις η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα ανέβηκε από την 106η θέση στην 96η θέση. Ο κ. Φώλιας εξέφρασε την ικανοποίησή του και σημείωσε ότι η Χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ έξι χωρών μελών του ΟΟΣΑ που προχώρησαν σε θετικές μεταρρυθμίσεις για να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. H Ελλάδα και η Τσεχία εισήγαγαν το μεγαλύτερο αριθμό μεταρρυθμίσεων. τέσσερις συνολικά. Οι ελληνικές μεταρρυθμίσεις που καταγράφονται στην έκθεση αφορούν στη σύσταση εταιριών, την προστασία των επενδυτών, την πληρωμή των φόρων και τα μέτρα εκσυγχρονισμού του πτωχευτικού δικαίου.

4 Η Επιστολή του Προέδρου του Ε.Ι. Αγαπητά μέλη, Μετά την ένταξη στην ΟΝΕ, ο στρατηγικός στόχος της ελληνικής οικονομίας είναι η σύγκλιση της ανταγωνιστικότητας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με δεδομένες τις σημαντικές οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, η ελληνική οικονομία χρειάζεται να ενισχύσει τις παραγωγικές της ικανότητες και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητά της σε τρεις πυλώνες: την καινοτομία / τεχνολογική αναβάθμιση, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. επιμελητηριο ιωαννινων Ιδιαίτερη εφαρμογή των παραπάνω, αποτελεί και η προώθηση των επιχειρηματικών συνεργασιών εξωστρεφούς προσανατολισμού: Οι επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν τη δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται επιτυχώς σε μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, να αναζητούν της επιχειρηματική αριστεία, να εστιάζουν στις κεντρικές δεξιότητες που διαθέτουν, να ενισχύουν δίκτυα συνεργασίας, να στοχεύουν σε νησίδες της αγοράς, να επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη και να επιχειρούν την έξοδό τους στη διεθνή αγορά. Προκειμένου να επιτευχθούν τέτοιοι στόχοι με σταθερότητα, οι διεθνείς συνεργασίες των επιχειρήσεων έχουν καθοριστική σημασία, καθώς και η καλλιέργεια κουλτούρας εξωστρεφούς συνεργασίας. Όλοι οι παραπάνω συντελεστές της ανταγωνιστικότητας μίας ΜΜΕ θα πρέπει, άλλοι λιγότερο κι άλλοι περισσότερο, να εφαρμοστούν ιδιαίτερα και συνθετικά, στην παραγωγή ενός εξαγώγιμου προϊόντος. ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Μπαράτσας Δημήτριος ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όμως, αυτό προϋποθέτει μία πλήρη αλλαγή στάσης μίας επιχείρησης, να αποκτήσει εξωστρέφεια, δηλαδή το να υιοθετήσει συνειδητά τον εξαγωγικό της προσανατολισμό. Κι αυτό σημαίνει να αποκτήσει τεχνογνωσία σε θέματα εξαγωγικής πολιτικής, ώστε να αναπτύξει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εφαρμογή της πολιτικής της, στην προώθηση των εξαγωγών των προϊόντων της, αλλά και τον συντονισμό της με την εκάστοτε εθνική πολιτική προώθησης των εξαγωγών. Τη σημασία της εξωστρέφειας ως συντελεστή της ανταγωνιστικότητας μιας ΜΜΕ του Νομού μας, στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, την θεωρούμε ως δεδομένη. Όμως, ο επιχειρηματικός κόσμος του Νομού Ιωαννίνων κατά την τελευταία περίοδο, έχει παρουσιάσει μικρή εξαγωγική δραστηριότητα, παρόλο που στο παρελθόν οι παραδοσιακοί Γιαννιώτες έμποροι έκαναν ισχυρή την παρουσία τους στο παραδουνάβιο και παρευξείνιο τόξο. 5 Καθώς οι εξαγωγικές συναλλαγές γενικά, αποτελούν κάτι πιο πολυσύνθετο και δύσκολο από την παραγωγή και διάθεση αγαθών στις ντόπιες αγορές, οι μικρές επιχειρήσεις, όπως είναι οι περισσότερες επιχειρήσεις του Νομού μας, συχνά είναι ελάχιστα προετοιμασμένες, όσον αφορά τις διοικητικο-διαχειριστικές ικανότητες και πόρους, που θα επιτρέψουν είτε την επέκτασή τους προς εξαγωγικό μάρκετινγκ είτε την αντιμετώπιση των τεχνικών, οργανωτικών και οικονομικών προβλημάτων της ανάπτυξής τους σε ανταγωνιστικές διεθνείς και υπερπόντιες αγορές. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων λήψης μέτρων από όλους μας, για την προώθηση της νοοτροπίας και της κουλτούρας της εξωστρέφειας, στον επιχειρηματικό κόσμο του Νομού μας, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων εκμεταλλευόμενο τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Interreg III, πραγματοποίησε μια σειρά Θεσμικών, αλλά και Επιχειρηματικών Αποστολών, στην Ρωσία, στην Βουλγαρία, στην Κων/πολη και την Αλβανία. Στο προηγούμενο, στο παρόν και στο επόμενο τεύχος μας, θα βρείτε τις σχετικές πληροφορίες. Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου μας, θεωρώντας την εξωστρέφεια ως ιδιαίτερης σημασίας παράγοντα της επιχειρηματικότητας, αναζητά και θα αναζητά συνεχώς ευκαιρίες υποστήριξης και προώθησης, του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων-μελών του. Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μπαράτσας.

5 ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 6 Α πό τις 10 Σεπτεμβρίου 2008 οι αμερικανικές επιχειρήσεις και οι ερευνητές των ΗΠΑ θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στις Ευρωπαικές υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης μέσω της σύστασης του Δικτύου «US -EU Match» το ο ποίο θα συνδέεται με το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» που συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του Το Δίκτυο θα υποστηρίζει το δια-ατλαντικό εμπόριο και θα ενθαρρύνει τη μεταφορά καινοτόμων ιδεών και τεχνολογίας βοηθώντας τις αμερικανικές εταιρείες και τα ερευνητικά ινστιτούτα να αναπτύξουν δεσμούς με αντίστοιχους φορείς στην ΕΕ. Υπενθυμίζουμε ότι το Δίκτυο Enterprise Europe Network απαρτίζεται από 600 περίπου φορείς-εταίρους σε περισσότερες από 40 χώρες ενώ ο βασικός του στόχος είναι να υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς και να τους φέρνει μεταξύ τους σε επαφή με σκοπό την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Δημιουργώντας αυτό το Δίκτυο στις ΗΠΑ και συνδέοντάς το με το Enterprise Europe Network,θα συμβάλουμε αποφασιστικά στη διάχυση της δια-ατλαντικής καινοτομίας και θα ενισχύσουμε τις εμπορικές πρωτοβουλίες», τόνισε ο αναπλ. Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στις ΗΠΑ κος. Άγγελος Παγκρατής. The US-EU Match network θα συντονίζεται από μία κοινοπραξία που περιλαμβάνει τους εξής φορείς: Intrasoft International SA (Luxembourg), μία πρωτοπόρο εταιρεία πληροφορικής; NineSigma (Cleveland, OH), ένα μεσάζων φορέα καινοτομίας που παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες και συνδέει τις επιχειρήσεις που αναζητούν τεχνολογία με παγκόσμιους φορείς καινοτομίας RTI International (Research Triangle Park, NC), ένα πρωτοπόρο ερευνητικό ινστιτούτο με δυνατό ιστορικό παροχής καινοτόμων ερευνών και τεχνικών λύσεων σε κυβερνητικό επίπεδο αλλά και σε επιχειρήσεις The European-American Business Organization, Inc. (EABO: New York City, NY), μία εταιρεία συμβούλων στην ανάπτυξη δια-ατλαντικών επιχειρήσεων και σε διεθνείς φοροτεχνικές υπηρεσίες. The US-EU Match network θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ερευνητικά ινστιτούτα, όπως: Πληροφορίες για ευκαιρίες που αφορούν σε προκηρύξεις έρευνας, τεχνολογικές αναζητήσεις και εύρεση συνεργατών Διοργάνωση συναντήσεων του Δικτύου για τη δημιουργία ενημερωτικών forum για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και συναντήσεις με αντίστοιχες ευρωπαικές Ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν στη συγγραφή προτάσεων για ανοιχτές ευρωπαικές προκηρύξεις προγραμμάτων και ερευνητικών επιδοτήσεων, καθώς και για την προετοιμασία προσφορών και Δικτυακό website (web forum, contact database, polls, etc.); Διοργάνωση υποστηρικτικών υπηρεσιών κατ απαίτηση και σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών του Δικτύου. Επέκταση του Δικτύου Enterprise Europe Network στις Η.Π.Α «Δημιουργώντας αυτό το Δίκτυο στις ΗΠΑ και συνδέοντάς το με το Enterprise Europe Network, θα συμβάλουμε αποφασιστικά στη διάχυση της δια-ατλαντικής καινοτομίας και θα ενισχύσουμε τις εμπορικές πρωτοβουλίες» Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο US-EU Match network μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό χώρο:

6 Μετονομασία Συνεταιριστικής Τράπεζας Ιωαννίνων ΣΥΝ.ΠΕ.-ΣΤΟΧΟΣ σε Τράπεζα Ηπείρου Τ ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων σας ενημερώνει ότι η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ- ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. - ΣΤΟΧΟΣ» σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο πέτυχε τα δύο τελευταία χρόνια εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών της και ιδιαίτερα των ιδίων κεφαλαίων αλλά και των κερδών αυτής. Με τη συγκέντρωση των κεφαλαίων που ο Νόμος ορίζει, απέκτησε ήδη το δικαίωμα επέκτασης του Δικτύου της σε ολόκληρη την ΗΠΕΙΡΟ. Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2008 και ήταν ιστορικής σημασίας καθώς η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ. - ΣΤΟΧΟΣ» μετονομάστηκε πλέον σε ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Περισσότερες πληροφορίες: Κεντρικό κατάστημα Αβέρωφ 12, Ιωάννινα Τηλ Fax ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 7

7 Την ίδρυση και Λειτουργία Πιλοτικής Θυρίδας Επιχειρηματικότητας για την Ενθάρρυνση και Στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και στα Ιωάννινα. Οι θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας θα αποτελέσουν έργο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ενταγμένο στο ΕΠΕΑΕΚ 11 και συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αναμένεται να λειτουργούν ως γραφείο πληροφόρησης, συμβουλευτικής παροχής υποστήριξης ολοκληρωμένης μορφής προς όλους τους νέους που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Οι θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας στοχεύουν στην ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, προκειμένου να αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες γέννησης, ανάπτυξης και επιτυχούς εξέλιξης των επιχειρηματικών τους ιδεών. Για αυτό τον λόγο έχει προβλεφθεί και υλοποιηθεί η ίδρυση 79 νέων δομών Επιχειρηματικότητας οι οποίες και καλύπτουν όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αποδέκτες του εν λόγω εγχειρήματος αποτελούν κυρίως οι μαθητές και απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τεχνικής εκπαίδευσης, οι καταρτιζόμενοι σε δημόσια ΙΕΚ και λοιπές σχολές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και οι φοιτητές και απόφοιτοι Θέλεις να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, αλλά δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις; Στις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας (ΘΝΕ) μπορείς να έχεις δωρεάν κάθε βοήθεια και υποστήριξη για τη δημιουργία της επιχείρησής σου. Έρχονται οι θυρίδες επιχειρηματικότητας για νέους ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 9 της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Θέλεις να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, αλλά δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις; Στις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας (ΘΝΕ) μπορείς να έχεις δωρεάν κάθε βοήθεια και υποστήριξη για τη δημιουργία της επιχείρησής σου. Στο σύγχρονο απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, οι επιχειρηματικές ικανότητες των ανθρώπων είναι σημαντικές περισσότερο από ποτέ. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη θέσει τις βάσεις για μια επιχειρηματική κουλτούρα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής στρατηγικής ανάπτυξης. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, αλλά και στην

8 ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 10 προσπάθεια των νέων ανθρώπων να εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία δημιουργώντας μια δική τους επιχείρηση, δημιούργησε τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Με τις «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας» προσπαθούμε να κάνουμε μία παρέμβαση εκεί που φαίνεται ότι υπάρχουν τα μεγαλύτερα εμπόδια για την εκδήλωση της νεανική ς επιχειρηματικότητας: u Στον τομέα της επιχειρηματικής νοοτροπίας ή κουλτούρας. u Και στα πρακτικά εμπόδια που συναντούν οι νέοι στην προσπάθεια εκκίνησης του επιχειρηματικού τους εγχειρήματος. Με την ίδρυση μίας θυρίδας σε κάθε πρωτεύουσα νομού και δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια θέλουμε να έρθουμε εμείς κοντά στους νέους και όχι να περιμένουμε τους νέους να έρθουν σε εμάς. Έτσι: u με επισκέψεις και παρουσιάσεις. στις εκπαιδευτικές μονάδες u με αξιοποίηση του internet για παροχή πληροφόρησης και u με διαγωνισμούς - παιχνίδια εικονικών επιχειρήσεων κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση για την προώθηση της επιχειρηματικής συνείδησης. Ταυτόχρονα συγκεντρώνουμε σημαντική εμπειρία, που μπορεί να λειτουργήσει υποβοηθητικά για την εισαγωγή μαθημάτων επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην προσπάθεια να προσφέρουμε σημαντική πρακτική βοήθεια και στήριξη στις νεανικές επιχειρηματικές προσπάθειες, διευρύνουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι «Θυρίδες νεανικής επιχειρηματικότητας», δίνοντας έμφαση στη δικτύωση με άλλες δομές στήριξης της επιχειρηματικής δράσης και στην παροχή των υπηρεσιών μας μέσω του internet. Οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας έχουν ως στόχο: u Την προώθηση επιχειρηματικής συνείδησης στους νέους u Την στήριξη των νέων που θέλουν να ασχοληθούν με επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νέων που ασχολούνται ήδη με επιχειρηματική δραστηριότητα. u Τα μηνύματα που πρέπει να λάβουν οι νέοι, ώστε να δημιουργηθεί μια υγιής επιχειρηματική συνείδηση μέσα τους, περιλαμβάνουν: Η επιχειρηματικότητα αποτελεί μια ακόμα διέξοδο για την επαγγελματική αποκατάσταση. Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται σοβαρότητα, σχεδιασμό, επιμονή και υπομονή. Δεν έχει σχέση με εύκολο και γρήγορο κέρδος. Η αποτυχία είναι μέρος της επιχειρηματικότητας. Τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου επιχειρηματία. Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας. Βασικά εργαλεία επιχειρηματικότητας. Σχέση επιχειρηματικότητας και κοινωνίας. Σχέση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Τι είναι η Κοινωνική επιχειρηματικότητα. Τρόποι προώθησης επιχειρηματικής συνείδησης μέσω των Θυρίδων: Παρουσιάσεις στις εκπαιδευτικές μονάδες. Παρουσιάσεις σε συνέδρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις. Προώθηση έντυπου υλικού. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων/πόλεως 1 (Μουσικό Σχολείο) Τηλ.: , Ε-mail:

9 Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προωθούν από κοινού οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων των τεσσάρων Νομών της Ηπείρου. Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ζητά το «Καλάθι ηπειρώτικων προϊόντων», μια ιδέα που έχει ως στόχο να προωθήσει και να προβάλλει τα τοπικά προϊόντα. Την πρωτοβουλία για την κατάθεση πρότασης ανέλαβε το Επιμελητήριο Ιωαννίνων που σε συνεργασία με το BIC Ηπείρου προωθεί τη δημιουργία σε πρώτη φάση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με επώνυμα και πιστοποιημένα προϊόντα, τα οποία θα μπορούν να αγοράσουν ενδιαφερόμενοι από κάθε γωνιά της γης μέσω διαδικτύου. Η πρόταση επανήλθε στη συνάντηση που πραγματοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Ηπείρου στην Άρτα όπου παράλληλα συζητήθηκαν δράσεις και παρεμβάσεις με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της περιοχής. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δημήτρης Μπαράτσας, συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που αφορούν τους επιχειρηματίες αλλά και η πρόθεση των διοικήσεων των Επιμελητηρίων να προχωρήσουν σε μία σειρά διεκδικήσεων που θα βελτιώσουν την επιχειρηματικότητα της περιοχής. Ο κ. Μπαράτσας τόνισε πως η πρόταση για το «καλάθι ηπειρωτικών προϊόντων» είναι ιδιαίτερα σημαντική και ανταγωνιστική και αυτό δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ένταξη και την προώθησή της από το ΕΣΠΑ. Ηλεκτρονικό κατάστημα για τα ντόπια προϊόντα από τα Επιμελητήρια της Ηπείρου Παράλληλα, οι διοικήσεις των Επιμελητηρίων συμφώνησαν να πιέσουν για την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων της περιοχής, την προστασία του Αμβρακικού, αλλά και τη βελτίωση των υποδομών με τη δημιουργία του ΒΙΟΠΑ. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή έχει η δημιουργία ΒΙΟΠΑ στην Άρτα, όπου υπάρχει ώριμη πρόταση. «Το Ρυθμιστικό Σχέδιο που βρίσκεται σε εξέλιξη, μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε τέτοιες διαδικασίες, προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου», σημείωσε ο κ. Μπαράτσας. Επισήμανε επίσης πως το Επιμελητήριο Ιωαννίνων πρόκειται τους επόμενους μήνες να προχωρήσει στη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών στη Ρωσία και την Κωνσταντινούπολη, που θα απευθύνονται στους κλάδους των δομικών υλικών, αργυροχρυσοχοΐας, ξυλόγλυπτων και τουρισμού. «Σκοπός όλων των δραστηριοτήτων μας είναι η εξωστρέφεια των τοπικών μας επιχειρήσεων για το καλό όχι μόνο των επιχειρηματιών, αλλά ολόκληρης της Ηπείρου», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Εκτός από αυτά τη συνάντηση απασχόλησαν και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, μεταξύ των οποίων η αύξηση του τέλους ακίνητης περιουσίας για την οποία ήδη εστάλη υπόμνημα διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών και δυσλειτουργία που προκαλούν οι εμπορικές τράπεζες στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 11

10 Το Ταμείο Εγγυοδοσίας στηρίζει χιλιάδες επιχειρήσεις Μη χάνεις την ευκαιρία για εγγύηση και επιδότηση από το ταμέιο εγγυοδοσίας ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 13 Παρέχει εγγυήσεις, με ανώτατη διάρκεια εγγύησης τα 10 έτη, σε επιχειρηματικά δάνεια και σε χρηματοδοτικές μισθώσεις (Ieasing), για ποσά από έως Επιδοτεί τα εγγυημένα από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ επενδυτικά δάνεια και τις χρηματοδοτικές μισθώσεις / leasing μειώνοντας δραστικά το κόστος δανεισμού Για παράδειγμα, σε ένα δάνειο 10ετούς διάρκειας, ύψους και με κόστος 8%, οι συνολικοί τόκοι ανέρχονται σε περίπου και οι επιδοτούμενοι τόκοι είναι ~22.200, δηλαδή η επιδότηση αντιστοιχεί στο 50% του κόστους δανεισμού. Απευθύνεται στο 98% των επιχειρήσεων που έχουν έδρα στην Ελλάδα (δηλαδή στις υπό σύσταση, νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο ισολογισμό έως 1Ο εκατ. ) Συνεργάζεται με όλες τις τράπεζες και τις εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου ο επιχειρηματίας δύναται να απευθυνθεί σε περισσότερα από υποκαταστήματα σε όλες τις γωνιές της χώρας. Επίσης, στηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο παρέχει αντεγγύηση σε επενδυτικά δάνεια εγγυημένα από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Είναι εργαλείο δημιουργίας και ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων, μοχλός τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Αποτελεί την λύση του μέλλοντος γιατί παρέχει τα ελκυστικότερα προϊόντα στην ελληνική αγορά τόσο για τις τράπεζες /εταιρείες leasing όσο και για τις επιχειρήσεις. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 67% από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Λ. Αμαλίας 26, Αθήνα Τηλ , Fax:

11 Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ποσοτικά στοιχεία ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 14 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ IOYΛΙΟΥ 2008 ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΙΩΑΝ Β ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ ΒΜΧ ΒΤΧ ΕΜΠ ΕΠΓ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ IOYΛΙΟΥ 2008 ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΙΩΑΝ Β ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ ΒΜΧ ΒΤΧ ΕΜΠ ΕΠΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΙΩΑΝ Β ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ ΒΜΧ ΒΤΧ ΕΜΠ ΕΠΓ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΙΩΑΝ Β ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ ΒΜΧ ΒΤΧ ΕΜΠ ΕΠΓ ΣΥΝΟΛΟ

12 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & Μ/Γ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΙΩΑΝ Β ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ ΒΜΧ ΒΤΧ ΕΜΠ ΕΠΓ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΙΩΑΝ Β ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ ΒΜΧ ΒΤΧ ΕΜΠ ΕΠΓ ΣΥΝΟΛΟ ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 15 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 7-9/2008 ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΙΩΑΝ Β ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ ΒΜΧ ΒΤΧ ΕΜΠ ΕΠΓ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 7-9/2008 ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΙΩΑΝ Β ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ ΒΜΧ ΒΤΧ ΕΜΠ ΕΠΓ ΣΥΝΟΛΟ

13 ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 16 Δεκαοχτώ έργα συνολικού προϋπολογισμού εκατ. ευρώ εντάσσονται στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) με απόφαση της αρμόδιας Διϋπουργικής Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε στο υπουργείο Οικονομίας. Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρίαση της Διϋπουργικής Επιτροπής για τις ΣΔΙΤ ο υπουργός Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφης, όλα τα έργα που εντάχθηκαν είναι σημαντικά και αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, τις μεταφορές και την εθνική άμυνα.. Με τις ΣΔΙΤ δημιουργούμε, πρόσθεσε ο κ. Αλογοσκούφης, ταχύτερα τις υποδομές και αναπτύσσεται η ελληνική περιφέρεια και ολόκληρη η οικονομία μας που βιώνει μια διεθνή κρίση. Με τις σημερινές εντάξεις, είπε ο κ. Αλογοσκούφης το σύνολο των έργων που θα κατασκευαστούν μέσω των ΣΔΙΤ έφθασαν τα 327 και είναι συνολικού προϋπολογισμού εκατομμυρίων ευρώ. Η μεταρρύθμιση με τις ΣΔΙΤ «παίρνει σάρκα και οστά», κατέληξε ο κ. Αλογοσκούφης. Ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος είπε ότι με τις εντάξεις έργων δόθηκε έμφαση στην εγκατάσταση του Πυροσβεστικού Σώματος και την κατασκευή κτιρίων για την εκπαίδευση τους. Το ίδιο ισχύει και για την Ελληνική Αστυνομία. Τα έργα αφορούν την περιφέρεια Χαλκιδικής, τη Χίο, τη Μυτιλήνη και άλλες περιοχές. Ο υπουργός Πολιτισμού Μιχ. Λιάπης είπε ότι σήμερα αποφάσισε η Διϋπουργική την ένταξη 24 έργων αρμοδιότητας του υπουργείου Πολιτισμού. Τα έντεκα αφορούν γυμναστήρια και τα δεκατρία κολυμβητήρια. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ και η συντριπτική πλειοψηφία των έργων βρίσκεται: στην επαρχία, κατέληξε ο κ. Λιάπης. προϋπολογισμού 82,8 εκατ. ευρώ. Εντάχθηκαν 26 σχολικές μονάδες συνολικού προϋπολογισμού 112,8 εκατ. ευρώ. Ο κ. Στυλιανίδης χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το υπουργείο Παιδείας απαλλάσσεται από τη συντήρηση των κτιρίων, την οποία αναλαμβάνει η εταιρία των συμπράξεων. Τέλος, ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Χατζηδάκης, δήλωσε ότι η Διϋπουργική Επιτροπή ενέκρινε την ένταξη στις ΣΔΙΤ δυο έργων. Πρόκειται για έργο τηλεματικής και του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Με την τηλεματική θα γίνεται η ηλεκτρονική διαχείριση των δρομολογίων, ενώ το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα αντικαταστήσει τα χάρτινα εισιτήρια, με στόχο τον έλεγχο της εισιτηριοδιαφυγής. Πηγή: 18 νέα έργα με συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού τομέα Δεκαοχτώ έργα συνολικού προϋπολογισμού εκατ. ευρώ εντάσσονται στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) με απόφαση της αρμόδιας Διϋπουργικής Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε στο υπουργείο Οικονομίας. Από την πλευρά του ο υπουργός Παιδείας Ευρ. Στυλιανίδης, είπε ότι στις ΣΔΙΤ εντάχθηκε η δημιουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου προϋπολογισμού 255 εκατ. ευρώ και επίσης 25 σχολείων που θα κατασκευαστούν στην Θεσσαλονίκη, τη Δυτική Ελλάδα και τη Στερεά Ελλάδα, συνολικού

14 Στόχος των ρυθμίσεων του Eιδικού Xωροταξικού για τον Τουρισμό είναι η θέσπιση κανόνων για την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας των πόρων, σε διάστημα δεκαπενταετίας Ειδικότερα, όσον αφορά τις τουριστικές επενδύσεις, το Χωροταξικό Πλαίσιο προβλέπει τους εξής όρους για τη δόμηση νέων καταλυμάτων: Απαγόρευση της διάσπαρτης δόμησης εκτός οικισμών στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Αύξηση στα 8 αντί των 4 στρεμμάτων της αρτιότητας στα εκτός σχεδίου γήπεδα στις αναπτυσσόμενες περιοχές. Αύξηση στα 15 αντί των 4 στρεμμάτων της αρτιότητας για εκτός σχεδίου γήπεδα σε περιοχές τουριστικά ανεπτυγμένες. Μείωση των κλινών από 10 έως 15 που είναι σήμερα ανά στρέμμα σε 8 κλίνες ανά στρέμμα. Αύξηση της απόσταση από τον αιγιαλό, ιδιαίτερα στις επίπεδες παράκτιες περιοχές (από τα 50 στα 100 μέτρα). Επίσης τίθεται απαίτηση ελάχιστου υψομέτρου 2 μέτρων στο σημείο τοποθέτησης των κτιρίων. Αρνητική τοποθέτηση για την ανάπτυξη νέων χιονοδρομικών κέντρων. Για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ τίθεται ως προϋπόθεση η εξασφάλιση υδατικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών των εγκαταστάσεων αυτών. Ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 17 Στις σύνθετες τουριστικές εγκαταστάσεις προβλέπεται ότι οι εγκαταστάσεις παραθεριστικής κατοικίας θα μπορούν να καταλαμβάνουν το 30% του συνόλου των εγκαταστάσεων φιλοξενίας. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές θα μπορούν να αναπτυχθούν σε γήπεδα μεγαλύτερα από 150 στρέμματα, με συντελεστή δόμησης 0,2. Eπίσης προβλέπεται διάσπαση των όγκων και διώροφα κτίρια ή τριώροφα σε ποσοστό 30% του συνόλου, τα οποία όμως πρέπει να έχουν απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρα από τη θάλασσα. Για τα ακατοίκητα νησιά και τις βραχονησίδες το χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει ότι δεν μπορούν να γίνουν εκεί τουριστικές εγκαταστάσεις, με εξαίρεση 5 τέτοια νησιά με έκταση άνω των 500 στρεμμάτων, όπου θα υπάρξει ανάπτυξη, τουριστικών υποδομών σε πολύ μικρή έκταση. Στις περιοχές «Natura», ενώ σήμερα ισχύει ποσοστό κάλυψης 20%, το Ειδικό Πλαίσιο θέτει ανώτατο όριο 2%. Σημειώνεται ότι η γνωμοδότηση του Συμβουλίου αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου 2008.

15 ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ι. ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙNTERREG ΙΙΙ 18 Υλοποίηση από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων των Αποστολών του Interreg IIIA Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Πραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων η θεσμική και Αποστολή στη Σόφια (Βουλγαρία), στις 14-17/9/08, στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg IIIA Ελλάδα Ιταλία Η αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με επικεφαλής τον Πρόεδρό του κο Δημ. Μπαράτσα, επισκέφτηκε επιχειρηματικούς φορείς (Βουλγαρικός Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Εμπορο-Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βουλγαρίας & Ένωση Βουλγαρικών Επιχειρήσεων), καθώς και το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, όπου πραγματοποίησε παρουσιάσεις του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και του Νομού Ιωαννίνων και συνάντησε αντίστοιχους επιχειρηματίες. Επίσης, έγιναν οι απαραίτητες συζητήσεις και υπεγράφησαν τα σχετικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας, και για μελλοντικές θεσμικές και επιχειρηματικές συναντήσεις. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν και ιδιαίτερες Συναντήσεις Εργασίας μεταξύ των στελεχών του Ευρωπαϊκού Κέντρου: enterprise europe network του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, με τα αντίστοιχα στελέχη του enterprise europe network του Επιμελητηρίου Σόφιας και του enterprise europe network του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βουλγαρίας. Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων

16 Εμπορο-Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας Εμπορο-Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ι. ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙNTERREG ΙΙΙ 19 Ευρωπαϊκό Κέντρο Εnterprise Εurope Νetwork Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βουλγαρίας

17 Ομιλητής κατά το γεύμα που παρέθεσε το ΕΒΕΘ στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΚΕΕΕ (Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2008), Όταν ο υπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Φώλιας. Στην ομιλία του ο προέδρου του ΕΒΕΘ, Δημήτρης Μπακατσέλοs, αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων - στην ανάγκη λήψης μέτρων για την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων, που θα είναι εξαγωγικού προσανατολισμού. Στην αναγκαιότητα λήψης των έκτακτων φορολογικών μέτρων λόγω της παρατεταμένης διεθνούς κρίσης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γιάννης Παπαθανασίου από το βήμα της Γενικής συνέλευσης της ΚΕΕΕ (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) που πραγματοποιήθηκε - ως είθισται κάθε χρόνο στη διάρκεια της ΔΕΘ - στους χώρους του ΕΒΕΘ. Επίσης, ο κ. Παπαθανασίου επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει με σειρά παρεμβάσεων ότι τοποθετεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο κέντρο της πολιτικής της, αναφέροντας ως παράδειγμα το νέο επενδυτικό νόμο, τη λειτουργία του ΤΕΜΠΜΕ, την τροποποίηση του επιμελητηριακού νόμου και τον εκσυγχρονισμό του πτωχευτικού δικαίου. Την εκδήλωση χαιρέτησε και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γιώργος Βλάχος, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο των Επιμελητηρίων αλλά και στα μέτρα που παίρνει το υπουργείο προκειμένου να επικρατήσουν στην αγορά συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στη Θεσσαλονίκη Η φετινή έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΕ βρίσκει τη χώρα μας σ ένα σύνθετο δυσμενές διεθνές οικονομικό περιβάλλον.. Η πιστωτική κρίση και οι κλυδωνισμοί στις παγκόσμιες χρηματαγορές, από τη μια μεριά και οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και βασικών αγροτικών κυρίως προϊόντων που πυροδότησαν ένα πληθωριστικό ντόμινο από την άλλη, δημιούργησαν αυξημένη αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία. Ομιλητής κατά το γεύμα που ακολούθως παρέθεσε το ΕΒΕΘ, ήταν ο υπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Φώλιας, ο οποίος αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια «να νοικοκυρέψουμε την αγορά και να θωρακίσουμε την ελληνική οικονομία έναντι σημερινών αλλά και μελλοντικών απειλών και κινδύνων». Και πρόσθεσε: «Προχωρήσαμε λοιπόν με αποφασιστικότητα, με τόλμη σε τομές και μεταρρυθμίσεις όπως: - η δημοσιονομική προσαρμογή, - η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, - ο νέος επενδυτικός νόμος, - η στοχευόμενη και με επενδυτική λογική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, - οι συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, - η αναμόρφωση του Πτωχευτικού Δικαίου, - η δημιουργία και η αξιοποίηση νέων εργαλείων χρηματοδότησης, - η απλούστευση των διαδικασιών για την ίδρυση των ΕΠΕ». Στη συνέχεια, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι «το μεγάλο στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε είναι η κινητοποίηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, η αξιοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων που διαθέτουμε ως κοινωνία για να πετύχουμε ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 21

18 ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 22 την ανάπτυξη προς όφελος των πολλών. Γι αυτό και οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιδεικνύουν στάση ευθύνης. Να αποδεικνύουν το σεβασμό τους απέναντι στους νόμους και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, απέναντι στον πολίτη - καταναλωτή. Η κοινή γνώμη δικαίως αγανακτεί όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με αθέμιτες πρακτικές στρέβλωσης της αγοράς και υπονόμευσης του ανταγωνισμού. Οι καταναλωτές έχουν δικαιώματα. Έχουν δικαίωμα σε ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες. Έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή. Έχουν δικαίωμα στην ποιότητα αλλά και στην καλή τιμή, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο της αγοράς σήμερα. Έχουν όμως και μια μεγάλη υποχρέωση. Να είναι ενημερωμένοι. Να είναι υποψιασμένοι». Ο Κ. Μπακατσέλος Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ, Δημήτρης Μπακατσέλος, αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων - στην ανάγκη λήψης μέτρων για την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων, που θα είναι εξαγωγικού προσανατολισμού, σημειώνοντας ότι σήμερα «οι ξένες επενδύσεις στη χώρα μας είναι λίγες και αφορούν κυρίως εξαγορές. Επίσης, είναι μάλλον χαμηλής τεχνολογίας και αφορούν τον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών που στοχεύουν την εγχώρια αγορά. Για να πετύχουμε την προσέλκυση των εξωστρεφών επενδύσεων», πρόσθεσε ο κ. Μπακατσέλος, «απαιτούνται μέτρα και παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος όπως: - η πάταξη της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας και των συνεχών, αιφνιδιαστικών μεταβολών στο φορολογικό περιβάλλον, - η βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, - η πάταξη της διαφθοράς και η εμπέδωση της διαφάνειας, - η καταπολέμηση των ολιγοπωλιακών καταστάσεων και των στρεβλώσεων που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία των αγορών, - η αποκατάσταση της τρωθείσας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων, - η βελτίωση των υποδομών, κυρίως, στην περιφέρεια που παρουσιάζει σημαντική υστέρηση, - η βελτίωση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και η προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας, - η στροφή προς την καινοτομία και τη γνώση με γενναία ενίσχυση των κονδυλίων για έρευνα και τεχνολογία και η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων οργάνωσης παραγωγής και διοίκησης, - η ολοκλήρωση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και - η επίλυση του ασφαλιστικού». Ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ αναφέρθηκε και στα κονδύλια του ΕΣΠΑ που «αποτελούν την τελευταία κοινοτική αρωγή και μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και στη στροφή προς την έρευνα και την καινοτομία. Και κατέληξε: «ο σχεδιασμός υπάρχει και το μόνο που χρειάζεται είναι αποφασιστικότητα. Δυστυχώς, ως χώρα υστερούμε στην ταχύτητα υλοποίησης έργων και μέτρων σήμερα που οι εξελίξεις είναι παγκόσμιες. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να κινούνται άλλοι γρηγορότερα και εμείς να μένουμε πίσω και να εμφανιζόμαστε πάντα στο τέλος των διεθνών κατατάξεων. Η κυβέρνηση που έχει ήδη δείξει αποφασιστικότητα στη λήψη σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως προανέφερα, πρέπει να επιταχύνει το βηματισμό της για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και να μην καμφθεί από μικροσυμφέροντα και υπολογισμό πολιτικού κόστους». Επιμελητηριακό Πανεπιστήμιο. Στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιώργος Κασιμάτης επέκρινε την κυβέρνηση για ατολμία σε ορισμένους τομείς και ζήτησε αντικατάσταση «του άδικου, αναποτελεσματικού και διαβρωμένου φορολογικού συστήματος», με ένα νέο αντικειμενικότερο, αποτελεσματικότερο και αντιγραφειοκρατικό τρόπο φορολόγησης. Ζήτη- σε ακόμη περικοπή των κρατικών δαπανών, ένα άλλο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας και άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Επίσης, ο κ. Κασιμάτης προανήγγειλε τη δημιουργία του πρώτου Δημόσιου Επιμελητηριακού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με μεγάλο Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού. Όπως ο ίδιος διευκρίνισε ότι το νέο Πανεπιστήμιο θα προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ειδικές κατηγορίες μαθημάτων, ανάλογα και με το πτυχίο που επιθυμούν να αποκτήσουν (Bachelor s, Master κ.α.). «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και φιλοδοξούμε ότι πολύ γρήγορα θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε τις λεπτομέρειες», ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, σημειώνοντας ότι το Πανεπιστήμιο θα αποτε-

19 λέσει «μπούσουλα» για την περαιτέρω ανάπτυξη και άλλων παράλληλων δραστηριοτήτων από τα Επιμελητήρια. Παρατίθενται σημεία ως ομιλίας του προέδρου του ΕΒΕΘ, Δημήτρη Μπακατσέλου στο γεύμα που παρέθεσε το Επιμελητήριο με την ευκαιρία της γενικής συνέλευσης ως ΚΕΕΕ. «Η φετινή έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΕ βρίσκει τη χώρα μας σ ένα σύνθετο δυσμενές διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η πιστωτική κρίση και οι κλυδωνισμοί στις παγκόσμιες χρηματαγορές, από τη μια μεριά και οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και βασικών αγροτικών κυρίως προϊόντων που πυροδότησαν ένα πληθωριστικό ντόμινο από την άλλη, δημιούργησαν αυξημένη αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία. Η δοκιμασία αυτή κατέδειξε τις αδυναμίες της Ελληνικής οικονομίας που δεν είναι άλλες από τα γνωστά, χρόνια, διαθρωτικά προβλήματα και τις στρεβλώσεις των αγορών που κρατούν τον πληθωρισμό σταθερά υψηλότερο από τις χώρες της Ευρωζώνης και επιδεινώνουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας αποτρέποντας την προσέλκυση νέων άμεσων επενδύσεων. Στην πρόσφατη τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι η χώρα μας έχει την αρνητική πρωτιά στις χώρες της ευρωζώνης καταγράφοντας υποχώρηση 10% στο δείκτη ανταγωνιστικότητας μεταξύ του πρώτου τριμήνου 2005 και του πρώτου τριμήνου Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν κι άλλοι διεθνείς οργανισμοί όπως για παράδειγμα το ΙMD κατατάσσοντας τη χώρα μας στην 42η θέση μεταξύ 55 χωρών στην παγκόσμια επετηρίδα ανταγωνιστικότητας δηλαδή έξι θέσεις πιο κάτω από πέρσι. Στην πραγματική οικονομία οι εξαγωγές σε σχέση με πέρυσι μειώθηκαν ενώ το εμπορικό έλλειμμα επιδεινώθηκε. Ακόμη και μετά την αφαίρεση των καυσίμων και πλοίων το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνεχίζει να επιδεινώνεται το 2008 υπογραμμίζοντας το γενικότερο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Τι γίνεται όμως με την πορεία των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων; Στην πρόσφατη γνωμοδοτική έκθεση της ΟΚΕ αναφορικά με τους δείκτες παρακολούθησης του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων ( ) αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι η ερευνητική δραστηριότητα στη χώρα μας παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα ενώ οι δαπάνες για εκπαίδευση και κατάρτιση συνεχίζουν να είναι χαμηλές ειδικά για τις πολιτικές απασχόλησης και της δια βίου μάθησης. Στη δημόσια διοίκηση δεν διαφαίνονται αλλαγές σε ζητήματα βάθους όπως η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η διαφθορά και η αποτελεσματική οργάνωση της διοίκησης. Τέλος, διαπιστώνει το στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας μας αναφέροντας ότι χρειάζεται να δρομολογηθούν άμεσες δράσεις που θα αλλάξουν τη σχέση περιφέρειας- κέντρου στη διαδικασία διαμόρφωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων ανάπτυξης. Με όλα αυτά δεν θέλω να υποβαθμίσω σε καμία περίπτωση το έργο της Κυβέρνησης. Η χώρα μας επιτυγχάνοντας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια έχει συγκλίνει σταθερά προς το μέσο ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ αξίζει να σημειωθεί και η αύξηση της απασχόλησης. Ήδη το Μάιο, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ η ανεργία υποχώρησε στο 6,6% από 7,7% τον περασμένο χρόνο. Δυστυχώς όμως η βελτίωση αυτή δεν κατανέμεται εξίσου σε όλη τη χώρα. Έτσι περιοχές όπως η Δυτ. Μακεδονία συνεχίζουν να έχουν διψήφιο ποσοστό ανεργίας που φτάνει και το 13,4%, ενώ ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σημαντικό έργο επίσης έχει επιτευχθεί και με τη δική σας προσωπική συμβολή και σε άλλους βασικούς τομείς όπως αυτός της ενέργειας. Η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης βγάζει την χώρα μας από την αφάνεια και την περιθωριοποίηση και τη φέρνει μέσα στο διεθνή ενεργειακό χάρτη, ενώ προωθεί τη σταδιακή απεξάρτηση της οικονομίας από το πετρέλαιο. Αντίστοιχη πρόοδος σημειώθηκε και στις διεθνείς μεταφορές με την ένταξη των ΣΕΜΠΟ των δύο μεγάλων λιμανιών της χώρας στο διεθνή χάρτη μέσα από τη συνεργασία με δύο από τους μεγαλύτερους διεθνείς παίκτες. ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 23

20 Τέλος, αναφορικά με την ενίσχυση των ΜΜΕ και στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ με το ποσό των 1,3 δις ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά μόνο την κοινοτική συμμετοχή και αποτελεί το 6,4% της κοινοτική αρωγής που συνολικά φτάνει τα 20,2 δις ευρώ. Η χώρα μας έχει ανάγκη από προσέλκυση άμεσων επενδύσεων που θα είναι εξαγωγικού προσανατολισμού. Σήμερα, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα μας είναι λίγες και αφορούν κυρίως εξαγορές, είναι μάλλον χαμηλής τεχνολογίας και αφορούν τον κλάδο του εμπορίου και υπηρεσίες που στοχεύουν την εγχώρια αγορά. Για να πετύχουμε την προσέλκυση των εξωστρεφών επενδύσεων απαιτούνται μέτρα και παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος όπως: - η πάταξη της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας και των συνεχών, αιφνιδιαστικών μεταβολών στο φορολογικό περιβάλλον, - η βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. - η πάταξη της διαφθοράς και εμπέδωση της διαφάνειας. - η καταπολέμηση των ολιγοπωλιακών καταστάσεων και των στρεβλώσεων που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία των αγορών - η αποκατάσταση της τρωθείσας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων - η βελτίωση των υποδομών κυρίως στην περιφέρεια που παρουσιάζει σημαντική υστέρηση, - η βελτίωση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και την προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας - η στροφή προς την καινοτομία και τη γνώση με γενναία ενίσχυση των κονδυλίων για έρευνα και τεχνολογία και ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων οργάνωσης παραγωγής και διοίκησης - η ολοκλήρωση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και - η επίλυση του ασφαλιστικού. Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που αποτελούν την τελευταία κοινοτική αρωγή μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και στη στροφή προς την έρευνα και την καινοτομία. Ο σχεδιασμός υπάρχει και το μόνο που χρειάζεται είναι αποφασιστικότητα. Δυστυχώς ως χώρα υστερούμε στην ταχύτητα υλοποίησης έργων και μέτρων σήμερα που οι εξελίξεις είναι παγκόσμιες, τούτο έχει ως αποτέλεσμα να κινούνται άλλοι γρηγορότερα και εμείς να μένουμε πίσω και να εμφανιζόμαστε πάντα στο τέλος των διεθνών κατατάξεων. Η κυβέρνηση που έχει ήδη δείξει αποφασιστικότητα στη λήψη σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως προανέφερα, πρέπει να επιταχύνει το βηματισμό της για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και να μην καμφθεί από μικροσυμφέροντα και υπολογισμό πολιτικού κόστους». ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 25

ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç

ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 4ÐÅ ÑÉ Ï ÄÏÓ Â 4ÔÅÕ ÏÓ 264OKTΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20084ÔÉÌH: 0,01 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εξωστρέφεια στην Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.»

«Η Εξωστρέφεια στην Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.» 1ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -11/03/06 «Η Εξωστρέφεια στην Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.» του Γιάννη Δασκαλόπουλου Διευθυντή του (Εμπορικού) Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με τη συνεργασία του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Έτος: 2011 Α/Α Έκθεση Κλάδος Ημερομηνίες Χώρος Επικοινωνία

Έτος: 2011 Α/Α Έκθεση Κλάδος Ημερομηνίες Χώρος Επικοινωνία ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος: 2011 Α/Α Έκθεση Κλάδος Ημερομηνίες Χώρος Επικοινωνία 1 PROPERTY 2 FURNIMA 3 FURNIDEC BUSINESS Διαχείριση & Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας 21-23/01/2011 Μηχανήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή Η ελληνική οικονομία, μπροστά στην κρίση Ι. Μετά από μια περίοδο ταχύρρυθμης, αλλά όχι και τόσον ισόρροπης, ανάπτυξης, η ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG. στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking.

Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG. στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking. Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking με θέμα «Οι Νέες Πρωτοβουλίες της Eurobank EFG» Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009 Grande

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ. Αθήνα, Μάιος 2014

Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ. Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση του Σκοπού του Έργου και των Βασικών Στόχων Υφιστάμενη Κατάσταση Ο σκοπός του έργου Βασικοί Στόχοι- Οφέλη Τα κόστος της γραφειοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

CoopStarter. Μπρέχας Λουκάς Φεβρουαρίου 2016

CoopStarter. Μπρέχας Λουκάς Φεβρουαρίου 2016 CoopStarter Μπρέχας Λουκάς 25-27 Φεβρουαρίου 2016 Περιεχόμενα Το έργο CoopStarter Εκπαιδευτική Σύμπραξη Grundtvig Συμμετέχοντες Προφίλ συνεργαζόμενων χωρών και Μελέτες Περιπτώσεων Πρόγραμμα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους στην επιτυχή υλοποίηση δράσεων προγραμμάτων και έργων ΔΣΑ

Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους στην επιτυχή υλοποίηση δράσεων προγραμμάτων και έργων ΔΣΑ Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους στην επιτυχή υλοποίηση δράσεων προγραμμάτων και έργων ΔΣΑ Ημερίδα Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Γενικέ, Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί καλεσμένοι, Κυρίες & κύριοι,

Κύριε Γενικέ, Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί καλεσμένοι, Κυρίες & κύριοι, Κύριε Γενικέ, Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί καλεσμένοι, Κυρίες & κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη σημερινή κοινή μας παρουσίαση με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και την Πρόεδρό του κ. Σακελλαρίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, στην οποία η εσωτερική ζήτηση πιέζεται παντοιοτρόπως και οι παραδοσιακές μας αγορές στην Ευρώπη βρίσκονται ήδη σε οικονομική ύφεση, έχει πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα, 4 Σεπτεµβρίου 2006 Κυρίες και κύριοι,

ευτέρα, 4 Σεπτεµβρίου 2006 Κυρίες και κύριοι, ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΕ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΟΡΕΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ευτέρα, 4 Σεπτεµβρίου 2006 Σας ευχαριστώ που

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs»

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» 20 06 2014 «Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί. Η εμπιστοσύνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Ενότητες 1. Κατάσταση μελών του Ελληνο- Aφρικανικού Επιμελητηρίου 2. Σκοπός του Επιμελητηρίου 3. Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 4. Διεύθυνση Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

H Εκπαίδευση των Μηχανικών ως βασικός συντελεστής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Δημιουργικότητας

H Εκπαίδευση των Μηχανικών ως βασικός συντελεστής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Δημιουργικότητας H Εκπαίδευση των Μηχανικών ως βασικός συντελεστής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Δημιουργικότητας Ρωμοσιός Γεώργιος Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών.

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ +ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ +ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 4ÐÅ ÑÉ Ï ÄÏÓ Γ 4ÔÅÕ ÏÓ 35 4IANOYAΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 20114ÔÉÌH: 0,01 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ +ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ Διαρθρωτική προσαρμογή μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Σύμφωνα με το προσχέδιο του νόμου, τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύονται με τον νέο Επενδυτικό Νόμο μειώνονται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Βασίλειου Ν. Μαγγίνα Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Ομιλία του Βασίλειου Ν. Μαγγίνα Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ EMBARGO 19-5-07 (11:00 pm) Ομιλία Υπουργού Παρασκευή,18.05.2007 Ομιλία του Βασίλειου Ν. Μαγγίνα Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στα Ιωάννινα (26 & 27 Νοεμβρίου 2010) Γ. Κασιμάτης: Μειωμένη κατά 50% η ζήτηση στην αγορά λόγω της οικονομικής κρίσης. Ανάγκη για ανάταξη

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17-12-2015 Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομιλία του Προέδρου του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων - ΕΟΑΕΝ κ. Νικήτα Δολαψάκη στην Πρώτη Διεθνή Συνάντηση για τα Αειφόρα Νησιά την 9 η Σεπτεμβρίου 2006 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης»

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» «Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (Νο 281 / τεύχος 7ο) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βέλγιο Ενημερωτικά δελτία οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων, 1-10 & 11-20 Οκτωβρίου 2012 Βουλγαρία 20η Διεθνής Έκθεση για

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

«Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης, τουρισμός, υποδομές και νέες επενδύσεις.

«Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης, τουρισμός, υποδομές και νέες επενδύσεις. «Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης, τουρισμός, υποδομές και νέες επενδύσεις. Πως θα εξελιχθούν σε ισχυρούς πυλώνες στήριξης της οικονομίας της Ηπείρου. Πλεονεκτήματα, αδυναμίες και αναγκαίες προσαρμογές» Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Έκτη Ελληνογερμανική συνέλευση

Δελτίο Τύπου Έκτη Ελληνογερμανική συνέλευση ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κέρκυρα 9/11/2016 Δελτίο Τύπου Έκτη Ελληνογερμανική συνέλευση Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης, ο οποίος συμμετέχει στην ΚΕΕ με την ιδιότητα του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 20 Οκτωβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Άρτα, 20 Οκτωβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Άρτα, 20 Οκτωβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα αποτελέσματα της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Title Europe of the Network presentation

Διαβάστε περισσότερα