ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Ειδική Έκθεση 2014 (άρθρο 23 παρ. 6 Ν. 3907/2011) Συνήγορος του Πολίτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Ειδική Έκθεση 2014 (άρθρο 23 παρ. 6 Ν. 3907/2011) Συνήγορος του Πολίτη"

Transcript

1

2

3 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ειδική Έκθεση 2014 (άρθρο 23 παρ. 6 Ν. 3907/2011) Συνήγορος του Πολίτη

4 Ο Συνήγορος καλείται να συμβάλει στην αναγκαία λογοδοσία και διαφάνεια των διαδικασιών επιστροφής 1 αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους από την ελληνική πολιτεία. Η αξιοπιστία και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος επιστροφών με σεβασμό της νομιμότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί κοινή επιδίωξη με την ελληνική διοίκηση και οι προτάσεις της παρούσας έκθεσης, οι οποίες επικεντρώνονται στην κράτηση αλλοδαπών εν όψει απομάκρυνσης, αποσκοπούν να διασφαλίσουν μια κοινή βάση διαλόγου με τα αρμόδια όργανα επιστροφών. Το νομικό πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου των επιστροφών αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους Με τον Ν. 3907/2011 (άρθρο 23 παρ. 6) 2 προβλέφθηκε ένα σύστημα εξωτερικού ελέγχου στις διαδικασίες απομάκρυνσης των πολιτών τρίτων χωρών, το οποίο λειτουργεί με μέριμνα του Συνηγόρου, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Ο νόμος προέβλεψε επίσης ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Συνηγόρου, ρυθμίζεται η οργάνωση και η λειτουργία του ως άνω συστήματος ελέγχου. Η ρύθμιση αυτή ακολουθεί τη σχετική πρόβλεψη της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ (άρθρο 8 παρ. 6) η οποία, καθιερώνοντας κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-μέλη για την «επιστροφή» των παράτυπα διαμενόντων αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους («Οδηγία Επιστροφών», Return Directive ), προβλέπει μεταξύ άλλων κι ένα αποτελεσματικό σύστημα εξωτερικού 3 ελέγχου (monitoring), με στόχο οι διαδικασίες απομάκρυνσης των αλλοδαπών να καταστούν δίκαιες και διαφανείς (παρ. 6 του προοιμίου της Οδηγίας). Καθώς δεν προκύπτει να υπάρχουν κοινοί κανόνες και κριτήρια εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων απομάκρυνσης στα κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι κρίσιμη η εμπειρία του Συνηγόρου από τη μακρόχρονη ενασχόλησή του με ζητήματα του δικαίου αλλοδαπών, και ιδίως θέματα νομιμότητας παραμονής, διαδικασιών απέλασης, διοικητικής κράτησης αλλοδαπών καθώς και θέματα αστυνομικής συμπεριφοράς και αναλογικότητας στην επιβολή διοικητικών μέτρων. Στην προπαρασκευαστική φάση εφαρμογής της νέας αυτής αρμοδιότητας ο Συνήγορος: Διοργάνωσε συνάντηση εργασίας τον Δεκέμβριο 2012 με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, (βλ. Ετήσια Έκθεση 2012, σελ. 35 & 147) με συμμετέχοντες από άλλα ευρωπαϊκά κράτη που είχαν ήδη εγκαταστήσει ένα λειτουργικό σύστημα ελέγχου επιστροφών. Μετέχει από το 2013 σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αναγκαστικές επιστροφές (FReM) που υλοποιεί το International Centre for Migration Policy Development. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία κοινών προδιαγραφών για εξωτερικούς ελεγκτές (monitors) επιχειρήσεων απομάκρυνσης καθώς και εγχειριδίου με συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τη διενέργεια εξωτερικού ελέγχου επιστροφών. Ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο 2013 την επεξεργασία σχεδίου διατάξεων με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της αρμοδιότητας εξωτερικού ελέγχου και υπέβαλε σχετική πρόταση στα συναρμόδια υπουργεία για την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ). Συναντήθηκε με την υπεύθυνη θεμελιωδών δικαιωμάτων της FRONTEX τον Μάρτιο 2014 στην Αθήνα για ενημέρωση σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας στις κοινές επιχειρήσεις επιστροφών (JRO). Η πλήρης ενεργοποίηση της πρόσθετης αυτής αρμοδιότητας του Συνηγόρου, η οποία συμπληρώνει την κατά νόμο (Ν. 3094/2003) γενική αρμοδιότητά του, επετεύχθη πολύ αργότερα, με την έκδοση της ΚΥΑ τον Οκτώβριο 2014 (ΦΕΚ Β 2870/ ). Σύμφωνα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 4, για το προβλεπόμενο από τη σχετική Οδηγία «αποτελεσματικό σύστημα εξωτερικού ελέγχου» των επιστροφών, απαιτούνται έλεγχοι όλων των σταδίων των διαδικασιών επιστροφής, από ανεξάρτητο φορέα και με συστηματικό τρόπο. Η ΚΥΑ πληροί τα κριτήρια αυτά, δεδομένου ότι ο Συνήγορος, συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή, έχει πλέον αρμοδιότητα τακτικού εξωτερικού ελέγχου όλης της διαδικασίας, από την έκδοση της απόφασης επιστροφής αλλοδαπού μέχρι και την υλοποίησή της με χερσαία, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά στη χώρα καταγωγής του. Η ΚΥΑ προβλέπει σταθερή ροή δεδομένων από όλες τις αρμόδιες για τις επιστροφές υπηρεσίες, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πράξεις των αρμόδιων αρχών, οι οποίες αποσκοπούν στην υλοποίηση με μέσα καταναγκασμού της επιστροφής του αλλοδαπού στην χώρα προέλευσής του, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης απέλασης, καθώς και των διαδικασιών επανεισδοχής. Ο Συνήγορος προβαίνει 1 Κατά την κοινοτική ορολογία, βλ. σχετική Οδηγία 2008/115/ΕΚ 2 «Οι διαδικασίες της απομάκρυνσης υπόκεινται σε σύστημα εξωτερικού ελέγχου, που λειτουργεί με μέριμνα της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Πολίτη, η οποία συνεργάζεται για τον σκοπό αυτόν με διεθνείς οργανισμούς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» 3 Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 10 κράτη μέλη έχουν επιλέξει να αναθέσουν την αρμοδιότητα του φορέα εξωτερικού ελέγχου απευθείας σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εκ των οποίων 6 Μη Κυβερνητικές οργανώσεις, έναντι 8 χωρών που έχουν αναθέσει την αρμοδιότητα αυτή στον αντίστοιχο Συνήγορο (βλ. συγκριτική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Monitoring%20Study%20Final%20Report.pdf σελ. 24 και ετήσια έκθεση για το 2011 του FRA 4 σελ. 45 σελ. 52

5 σε έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων, παραλείψεων και υλικών ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, διαθέτοντας παράλληλα όλα τα θεσμικά εργαλεία που προβλέπουν οι καταστατικές του διατάξεις (Ν. 3094/2003, ως ισχύει). Σημειώνεται ότι έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε κάθε χώρο κράτησης, αναμονής ή διέλευσης (transit) σε όλη την επικράτεια, ενώ μπορεί να συμμετέχει ως παρατηρητής στις επιχειρήσεις εκτέλεσης αποφάσεων. Ο Συνήγορος απευθύνει επιμέρους εκθέσεις και προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών επιστροφής προς τη διοίκηση, η οποία υπέχει υποχρέωση αιτιολογημένης απάντησης. Επίσης υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων και δημοσιοποιεί την κατ έτος ειδική έκθεσή του με τη συνολική εικόνα των διαπιστώσεων και προτάσεών του. Παράλληλα, για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, καθώς επίσης και με ΜΚΟ και κοινότητες μεταναστών, σε επίπεδο τακτικού διαλόγου που διασφαλίζεται με τη δημιουργία σχετικού δικτύου αλλά και με δυνατότητα ανάθεσης επιμέρους έργων. Στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του νόμου Ο Συνήγορος αμέσως μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ, ξεκίνησε συνεργασία με τον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) για τη διαβίβαση συγκεκριμένων στοιχείων επιστροφών με ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους, προς εξαγωγή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων και προς άμεση ενημέρωση του Συνηγόρου για τον προγραμματισμό και τη διαδικασία επιχειρήσεων απομάκρυνσης. Η γενικότερη εικόνα για το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3907/2011 έχει ως εξής. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΑΣ 5, ο αριθμός συλλήψεων αλλοδαπών για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα παρουσιάζει μεγάλη αύξηση κατά το 2014, συγκεκριμένα 25,7% για το πρώτο εξάμηνο του 2014, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του Ο αριθμός συλλήψεων για το εξάμηνο αυτό ανέρχεται σε άτομα και είναι χαρακτηριστικός των αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων που δέχεται η Ελλάδα σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ωστόσο, στον αριθμό συλλήψεων της ΕΛΑΣ πρέπει να συνυπολογιστεί και ο αριθμός συλλήψεων από το Λιμενικό. Έτσι, σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ, για τους πρώτους 10 μήνες του 2014 ο αριθμός συλλήψεων της ΕΛΑΣ ήταν , αντίστοιχα του Λιμενικού και ο συνολικός αριθμός συλλήψεων για παράνομη είσοδο και παραμονή περίπου (64.996). Υπό το πρίσμα αυτό πρέπει να εξεταστεί και το δύσκολο εγχείρημα της τήρησης των προβλέψεων της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ όσον αφορά το μεγάλο αριθμό αλλοδαπών προς επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους. Το πρώτο εξάμηνο 2014 πραγματοποιήθηκαν επιστροφές παράτυπα διαμενόντων μεταναστών, έναντι το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Από αυτές, οι περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω των προγραμμάτων αναγκαστικής επιστροφής και οι μέσω των εθελούσιων διαδικασιών επιστροφής 6. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Συνηγόρου από την ΕΛΑΣ, τους πρώτους 10 μήνες του 2014 πραγματοποιήθηκαν αναγκαστικές επιστροφές και επαναπροωθήσεις βάσει διμερών συμφωνιών με όμορες χώρες (βλ. γράφημα). Ως προς τους χώρους κράτησης, η ΕΛΑΣ ενημέρωσε τον Συνήγορο ότι την κρατούνταν συνολικά άτομα από την ΕΛΑΣ για παράνομη είσοδο και παραμονή. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι από αυτούς κρατούνταν σε κρατητήρια αστυνομικών διευθύνσεων και τμημάτων (βλ. γράφημα). Ο Συνήγορος έχει επανειλημμένα επισημάνει το προβληματικό γεγονός της πολύμηνης κράτησης αλλοδαπών σε αστυνομικά κρατητήρια ανά την επικράτεια, σχεδιασμένα για ολιγοήμερη παραμονή υπόδικων κρατουμένων και παντελώς ακατάλληλα από πλευράς χώρου και συνθηκών διαβίωσης για την διοικητική κράτηση αλλοδαπών προς επιστροφή που μπορεί να διαρκέσει νομίμως έως 18 μήνες. Οι σχετικές προτάσεις που διατύπωσε ο Συνήγορος στην Ετήσια Έκθεσή του για το 2013 (σελ. 137) παραμένουν επίκαιρες, ωστόσο ο Συνήγορος θεωρεί πολύ θετικό βήμα τη δέσμευση της ΕΛΑΣ το Νοέμβριο 2014 ότι οι αλλοδαποί θα μεταφερθούν σταδιακά από τα κρατητήρια σε προαναχωρησιακά κέντρα. Η άσκηση της αρμοδιότητας του Συνηγόρου στην πράξη Ένα «αποτελεσματικό σύστημα εξωτερικού ελέγχου» (άρθρο 8 παρ. 6 της Οδηγίας) πρέπει να είναι και λειτουργικό στην πράξη. Ο Συνήγορος δημιούργησε, εν αναμονή δημοσίευσης της ΚΥΑ, δωδεκαμελή ομάδα ειδικών επιστημόνων τον Ιούνιο 2014 για να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες υποχρεώσεις του. Επίσης, προέβη σε προγραμματισμό δράσεων, διασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή τους με υποβολή τεχνικού δελτίου, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών, νυν ενιαίο ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, ο Συνήγορος ξεκίνησε τακτικούς ελέγχους από τον Ιούνιο 2014 σε προαναχωρησιακά κέντρα και άλλους χώρους κράτησης αλλοδαπών προς επιστροφή, βάσει του Ν. 3907/2011 και των αρμοδιοτήτων αυτοψίας που διαθέτει από τις καταστατικές του διατάξεις (Ν. 3094/2003). Η επιτόπια επίσκεψη στελεχών του Συνηγόρου περιελάμβανε αυτοψία των χώρων κράτησης, επικοινωνία με τους κρατούμενους αλλοδαπούς, καθώς και συζήτηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις συνθήκες και το διάστημα κράτησης, τη ροή των διαδικασιών επιστροφής, την τήρηση των εγγυήσεων της νομοθεσίας σε κάθε στάδιο (Ν. 3907/2011) και τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν στην πράξη. 5 Δελτίο τύπου της σε 6 Βλ. προηγούμενη υποσημείωση ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3

6 Επελέγησαν χώροι κράτησης σε σημεία που αντιμετωπίζουν ζητήματα αιχμής, στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της χώρας, συγκεκριμένα: Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ( ): προαναχωρησιακά κέντρα Φυλακίου, Κομοτηνής, Ξάνθης, Παρανεστίου. Επίσης Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, Φερών, Ιάσμου. Τον Οκτώβριο 2014 ανεστάλη η λειτουργία του προαναχωρησιακού κέντρου Κομοτηνής. Στις νήσους Χίο ( ) και Μυτιλήνη ( ): Χώροι κράτησης Λιμενικού, χώροι κράτησης ΕΛΑΣ προς ταυτοποίηση ιθαγένειας αλλοδαπών. Επίσης έγιναν αυτοψίες στα προαναχωρησιακά κέντρα της Αμυγδαλέζας ( ) και της Κορίνθου ( ), τα οποία λόγω εγγύτητας με την Αθήνα συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό κρατουμένων για πολλούς μήνες, όπως είχε διαπιστωθεί σε προηγούμενες επισκέψεις της ανεξάρτητης αρχής 7. Η επίσκεψη του Συνηγόρου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πραγματοποιήθηκε εν μέρει με την υποστήριξη και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και συμμετοχή εκπροσώπου της. Επίσης, εν όψει των επισκέψεων σε χώρους κράτησης ανά τη χώρα, ο Συνήγορος πραγματοποίησε επαφές με διάφορες ΜΚΟ που βοήθησαν στην ανάδειξη των πραγματικών προβλημάτων και με την υποβολή αναφορών. Διαπιστώσεις από τις αυτοψίες σε προαναχωρησιακά κέντρα Χαρακτηριστικό για τις διαδικασίες επιστροφής είναι ότι σε όλα τα κέντρα και μάλιστα ιδίως στα κέντρα των συνόρων (Παρανέστι, Φυλάκιο), βρέθηκαν να κρατούνται αλλοδαποί που έχουν ζήσει για χρόνια στη χώρα με νόμιμο τίτλο διαμονής και εξέπεσαν της νομιμότητας λόγω μη έγκαιρης ανανέωσης της άδειας ή του δελτίου αιτούντος άσυλο. Η κράτηση πραγματοποιείται πολλές φορές και με αόριστη επίκληση λόγων δημόσιας τάξης κατά προσώπων για τα οποία είναι ανέφικτη η απέλαση 8. Η πιο προβληματική πρακτική που διαπιστώθηκε σε όλα τα κέντρα που επισκέφθηκε ο Συνήγορος, ήταν η κράτηση πέραν του ορίου των 18 μηνών του νόμου, η οποία αποτελεί συνάμα και παράβαση κοινοτικού κανόνα. δικαίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στην πράξη οι κρατούμενοι με τη συμπλήρωση του 18μήνου προσέφευγαν στη διαδικασία ασύλου για να αφεθούν ελεύθεροι, γεγονός ενδεικτικό για το πώς η μη ομαλή λειτουργία της διαδικασίας επιστροφής μπορεί να επιφέρει αλυσιδωτές συνέπειες για τον φόρτο των νέων περιφερειακών υπηρεσιών ασύλου. Υπήρχε βασικός διαχωρισμός γυναικών κρατουμένων, ωστόσο σε όλα τα προαναχωρησιακά κέντρα ο Συνήγορος συνάντησε νεαρούς κρατούμενους που ισχυρίστηκαν ότι είναι ανήλικοι αλλά δεν είχαν περάσει από τη διαδικασία πρώτης υποδοχής για τη διαπίστωση της ανηλικότητάς τους. Χαρακτηριστική η περίπτωση της Αμυγδαλέζας, όπως προκύπτει από σχετική έκθεση αυτοψίας και πόρισμα του Συνηγόρου 9. Κατά τα λοιπά, οι συνθήκες διαβίωσης στα προαναχωρησιακά κέντρα διαφέρουν ανάλογα εάν πρόκειται για χώρο διαμορφωμένο σε κοιτώνες μαζικής κράτησης (Φυλάκιο, Κόρινθος) ή σε πτέρυγες με τοποθέτηση οικίσκων (containers) (Παρανέστι, Αμυγδαλέζα) που επιτρέπουν κατά κανόνα περισσότερο ιδιωτικό χώρο ανά κρατούμενο. Προβληματική είναι ωστόσο η έλλειψη συνεχούς συντήρησης και λειτουργίας των μηχανημάτων ψύξης-θέρμανσης που διαπιστώθηκε στην Αμυγδαλέζα, όπως και η έλλειψη ειδών προσωπικής υγιεινής στο ίδιο κέντρο. Σημαντικές είναι οι προσπάθειες αναβάθμισης της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής σε όλα τα κέντρα από την ΕΛΑΣ. Επαρκείς κρίθηκαν οι χώροι προαυλισμού και η σίτιση των κρατουμένων στα κέντρα, επίσης η πρόβλεψη χώρου άσκησης λατρευτικών καθηκόντων, ενώ προβληματική ήταν η έλλειψη χώρων ψυχαγωγίας, σε συνδυασμό με το μεγάλο διάστημα κράτησης. Σημειώθηκε επίσης τρίμηνο τουλάχιστον κενό το καλοκαίρι του 2014 σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και διερμηνείς, λόγω εκκρεμότητας του νέου διαγωνισμού του υπουργείου για τις σχετικές συμβάσεις. Η παντελής έλλειψη ιατρού μέσα σε κάποια κέντρα (Φυλάκιο) ή η ανεπαρκής ιατρική στελέχωσή τους σε συνδυασμό με την μη πρόβλεψη κάλυψης φαρμακευτικής δαπάνης (Αμυγδαλέζα, Κομοτηνή) μπορεί να θεωρηθεί η σοβαρότερη παραβίαση δικαιωμάτων των κρατουμένων. Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι γινόταν ενημέρωση για τα δικαιώματα των κρατουμένων και δη την πρόσβαση στο άσυλο (πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας), ωστόσο η κατά τα άλλα έλλειψη νομικής συνδρομής στους κρατούμενους αποτελεί σημαντικό κενό, με δεδομένη την αβεβαιότητα ως προς το πέρας του χρόνου κράτησης και την ανασφάλεια ως προς την τύχη τους. Η έλλειψη επικοινωνίας με ΜΚΟ, πλην των συμβεβλημένων για μετάφραση ή για τις υπηρεσίες υποδοχής, σε συνδυασμό με αντιφατικές πρακτικές ως προς τη χρήση κινητών τηλεφώνων, που σε κάποιους χώρους απαγορευόταν (Αμυγδαλέζα) και σε κάποιους όχι (Φυλάκιο, Κομοτηνή) επέτεινε την ανασφάλεια και δυσανεξία των κρατουμένων. Διαπιστώσεις από τις αυτοψίες σε χώρους κράτησης αλλοδαπών στα νησιά Η κατακόρυφη αύξηση των εισερχομένων από τα θαλάσσια σύνορα της χώρας το 2014 (βλ. στατιστική απεικόνιση -γράφημα 1- της ΕΛΑΣ, εισόδων ανά μεθόριο δεκαμήνου 2014) 10 σε συνδυασμό με τις έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη 7 Βλ. Βλ. προηγούμενη υποσημείωση 8 Βλ. έγγραφο Συνηγόρου /38526/ προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 9 Βλ. 10

7 Γράφημα 1 Αναγκαστικές επιστροφές (α δεκάμηνο 2014) Γράφημα 2 Κράτηση αλλοδαπών 34,38% 37,61% 62,39% 65,62% Αναγκαστικές επιστροφές Επαναπροωθήσεις βάσει διμερών συμφωνιών Κέντρα κράτησης Κρατητήρια λειτουργία προαναχωρησιακών κέντρων στα νησιά, οδηγούν σε λύσεις κράτησης αλλοδαπών εκ των ενόντων, που είναι προβληματικές τόσο ως προς την ομαλή κίνηση της διαδικασίας επιστροφής όσο και από πλευράς συνθηκών διαβίωσης και διαφύλαξης των δικαιωμάτων των αλλοδαπών. Το ευρύτερο πρόβλημα συνίσταται στην κράτηση από την Αστυνομία σε «κέντρα ταυτοποίησης» μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης της ιθαγένειας και να εκδοθούν αποφάσεις επιστροφής των αλλοδαπών, οι οποίοι στην πράξη οδηγούνται στο πλοίο για να συνεχιστεί η κράτησή τους σε άλλα κέντρα κράτησης, συνήθως της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής. Οι πολίτες Συρίας και αυτοί οδηγούνται στο πλοίο για την Αθήνα αλλά στη συνέχεια αφήνονται ελεύθεροι με πράξη αναβολής εξάμηνης απομάκρυνσης λόγω της εμπόλεμης σύρραξης στη χώρα τους. Τα κέντρα ταυτοποίησης δεν είναι ούτε προαναχωρησιακά κέντρα ούτε βεβαίως κέντρα πρώτης υποδοχής, όπως επιβάλλει ο Ν. 3907/2011, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται διαδικασίες πρώτης υποδοχής με κατάλληλη εκτίμηση της ευάλωτης κατάστασης των ατόμων. Στη μεν Χίο δεν υφίσταται ούτε τυπικά μονάδα πρώτης υποδοχής, στη δε Μυτιλήνη λειτουργεί κινητή μονάδα, η οποία βλέπει όσους παραπέμπει η αστυνομία, συνήθως ασυνόδευτους ανήλικους και όχι όλους τους εισερχόμενους αλλοδαπούς, σε κλειστό με διπλό συρματόπλεγμα χώρο στη Μόρια, ο οποίος είχε κατασκευασθεί ως προαναχωρησιακό κέντρο που τελικώς δεν λειτούργησε για τον σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, στην Μυτιλήνη, μολονότι λειτουργεί κινητή μονάδα, δεν εφαρμόζονται οι διαδικασίες πρώτης υποδοχής, απαραίτητες για τη διάγνωση του ψυχοκοινωνικού προφίλ, τη διενέργεια ιατρικού ελέγχου και την παροχή της τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για την πλειονότητα των εισερχομένων αλλοδαπών. Ειδικότερα, κρίσιμη παράμετρος της ανεπάρκειας στη διαχείριση των εισερχομένων αλλοδαπών, αναδεικνύεται η παράλειψη διενέργειας ιατρικών εξετάσεων στο σύνολο των νεοεισερχομένων αλλοδαπών. Επίσης διαπιστώθηκαν: Ανυπαρξία κατάλληλων χώρων στα λιμεναρχεία Χίου και Μυτιλήνης για διαμονή έως 24 ώρες, με αποτέλεσμα οι αλλοδαποί να κρατούνται στο λιμάνι σε συνθήκες προσβλητικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σύγχυση αρμοδιοτήτων ως προς τον υπεύθυνο λειτουργίας των προσωρινών χώρων κατά άτυπη παραχώρηση από τις δημοτικές αρχές (χώρος πλησίον του Δημαρχείου Χίου, κατασκηνώσεις ΠΙΚΠΑ στη Μυτιλήνη) στους οποίους κρατούνταν οι αλλοδαποί, αφού παραδίδονταν από το λιμεναρχείο στην αστυνομία. Θα έπρεπε να είναι σαφές ότι στη διοικητική κράτηση η αρμοδιότητα της Αστυνομίας δεν αφορά μόνο τη σίτιση αλλά το σύνολο των προδιαγραφών του νόμου για τις συνθήκες διαβίωσης (Ν. 3907/11). Είναι χαρακτηριστικό ότι την ημέρα της αυτοψίας ο Συνήγορος ενημερώθηκε ότι κρατούνταν 160 αλλοδαποί στον προσωρινό χώρο των 190 τετραγωνικών μέτρων πλησίον του Δημαρχείου Χίου, μαζί άνδρες και οικογένειες. Πέρα από την έλλειψη διαχωρισμού των κρατουμένων, είναι προφανές ότι έστω για μια διανυκτέρευση, ο χώρος αυτός δεν πληρούσε το στοιχειώδες μίνιμουμ των 4 τετραγωνικών ανά κρατούμενο 11. Επιμέρους προβλήματα σίτισης και καθαριότητας στους χώρους κράτησης της αστυνομίας στα νησιά (όπως 2 γεύματα αντί για 3 στη Χίο επειδή οι εστιάτορες παρείχαν επιπλέον πόσιμο νερό, ανεπαρκής καθαριότητα εσωτερικών χώρων στο Μερσινίδι Χίου λόγω της σύμβασης με το αρμόδιο Υπουργείο). 11 Η Επιτροπή Πρόληψης Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης συνιστά τουλάχιστον 4 τ.μ. ανά κρατούμενο σε χώρους μαζικής κράτησης ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5

8 Κοινές διαπιστώσεις ως προς τους ανήλικους κρατούμενους Με την εισαγωγική παρατήρηση ότι σε όλους τους χώρους κράτησης, πλην εκείνων όπου λειτουργεί Κέντρο Πρώτης Υποδοχής, τα προβλήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τον ανήλικο πληθυσμό των εισερχομένων αλλοδαπών είναι κοινά, παρατίθενται τα σημαντικότερα ζητήματα ως προς τη μεταχείρισή τους: Απουσία συστήματος διακρίβωσης της ηλικίας: Η καταγραφή της ηλικίας των αλλοδαπών που στερούνται εγγράφων γίνεται από τις αστυνομικές αρχές με βάση τη δήλωση των ιδίων και ανάλογα με την κρίση του διενεργούντος την καταγραφή αστυνομικού οργάνου. Απόρροια αυτού αποτελεί το γεγονός ότι ανήλικοι καταγράφονται από τις αστυνομικές αρχές ως ενήλικες, πρακτική που συχνά αποδίδεται μεταξύ άλλων και στην αδυναμία επικοινωνίας των αρχών με τους αλλοδαπούς, ελλείψει κατάλληλης διερμηνείας. Είναι συχνές οι περιπτώσεις, όπου χρέη διερμηνέα εκτελεί άλλος κρατούμενος, όχι πάντα ομοεθνής του αλλά από την ευρύτερη περιοχή της χώρας καταγωγής, ο οποίος δεν γνωρίζει με επάρκεια τη γλώσσα του ασυνόδευτου ανηλίκου. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο συλλαμβανόμενος αλλοδαπός αντιμετωπίζεται από τις αστυνομικές αρχές ως ενήλικος και όχι ως ανήλικος ακόμα και όταν προσκομίζει έγγραφα απόδειξης του ισχυρισμού του, με την αιτιολογία ότι στερούνται επίσημης επικύρωσης. Επίσης ως ενήλικος αντιμετωπίζεται και ο αλλοδαπός του οποίου η ιατρική γνωμάτευση εκφέρει αμφιβολίες ως προς την ακριβή ηλικία του. Η απουσία, ωστόσο, ενός αξιόπιστου συστήματος διακρίβωσης της ηλικίας συνεπάγεται τον ελλιπή εντοπισμό των ασυνόδευτων ανηλίκων με δυσμενή αποτελέσματα ως προς την ανάγκη για προστασία και φροντίδα των παιδιών σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (εφεξής ΔΣΔΠ, Ν. 2101/1992, άρθρο 3 παρ. 2). Το ζήτημα της κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων: Η κοινή μεταχείριση των καταγεγραμμένων ασυνόδευτων ανηλίκων με τους ενήλικες κρατούμενους (λ.χ ως προς τις συνθήκες κράτησης) και μάλιστα στη δυσμενέστερη εκδοχή, αυτή της παράτασης της κράτησής τους, όταν δεν ανευρίσκεται χώρος φιλοξενίας, συνιστά de facto χειροτέρευση της θέσης τους. Όπως είναι γνωστό το μέτρο της διοικητικής κράτησης και γενικά στης στέρησης της ελευθερίας στους ανηλίκους δεν μπορεί παρά να αποτελεί «ένα έσχατο μέτρο και της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας» (ΔΣΔΠ, άρθρο 37 εδ. β ). Ειδικά δε για τους αιτούντες άσυλο ανηλίκους η αποφυγή της κράτησής τους προβλέπεται ήδη στην Οδηγία 9/2003 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 19 παρ. 2). Ωστόσο, σε αντίθεση με τα παραπάνω διαπιστώθηκε ότι η κράτηση των ανηλίκων όχι μόνο δεν αποτελεί το έσχατο μέτρο αλλά τον κανόνα, η δε πρακτική της διοίκησης να επιβάλλει το μέτρο αδιακρίτως και ανεξαιρέτως σε όλους τους ασυνόδευτους ανηλίκους, παραγνωρίζει το γεγονός ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι πάνω από όλα παιδιά και για το λόγο αυτό η μεταχείρισή τους δεν μπορεί παρά να είναι σύμφωνη με τις διεθνείς επιταγές για προστασία και φροντίδα (ΔΣΔΠ, άρθρο 3 παρ. 2). Οι συνθήκες κράτησης: Οι γενικότερες συνθήκες κράτησης σε όλα τα παραπάνω κέντρα δεν αντιστοιχούν από πλευράς υποδομών στην ολοκληρωμένη μέριμνα που απαιτείται για τη φροντίδα των ανήλικων πληθυσμών. Οι προβληματικές έως ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής, ειδικά στους χώρους προσωρινής παραμονής, η ελλιπής έως ανύπαρκτη ιατρική φροντίδα και η ακατάλληλη για ανηλίκους σίτιση δεν συνάδουν με την απαίτηση για ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση του άρθρου 3 ΕΣΔΑ. Προτάσεις για την κράτηση εν όψει επιστροφής Το πρόβλημα της διαχείρισης των μικτών ροών, μετανάστευσης και ασύλου, στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕΕ, είναι αυτό που υπολανθάνει και επικαθορίζει και το ζήτημα της κράτησης. Ωστόσο, ο Συνήγορος επαναλαμβάνει 12 ότι η διοικητική κράτηση συμβάλλει στο πρόβλημα και όχι στη λύση, δεδομένου του μεγάλου αριθμού κρατουμένων που κρατούνται για πολλούς μήνες, σε συνδυασμό με την ανασφάλεια των αλλοδαπών για το μέλλον τους. Η ΕΛΑΣ δεν διαθέτει τις δομές και την τεχνογνωσία για να διασφαλίσει επαρκείς εγγυήσεις στέρησης της προσωπικής ελευθερίας σε μαζικούς χώρους, παρά τις συνεχείς προσπάθειές της για βελτίωση των συνθηκών στα προαναχωρησιακά κέντρα. Η δέσμη προτάσεων που ακολουθεί αποσκοπεί να συμβάλει ώστε να υπάρξουν οι αντικειμενικές συνθήκες και ο κατάλληλος σχεδιασμός ώστε η κράτηση εν όψει απέλασης/απομάκρυνσης, ο ακραίος αυτός περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας, να περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο χρονικά μέτρο, διασφαλίζοντας παράλληλα το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων. Ο Συνήγορος επισημαίνει ότι θεωρεί κομβικής σημασίας: Την άμεση μεταφορά των αλλοδαπών προς επιστροφή από τα αστυνομικά κρατητήρια σε χώρους που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές του Ν. 3907/2011 για τη διοικητική κράτηση αλλοδαπών, δεδομένης της συνήθως πολύμηνης κράτησής τους. Χαιρετίζει τη σχετική δέσμευση της ΕΛΑΣ και αναμένει την υλοποίησή της. Τον περιορισμό, εν γένει, της κράτησης στο απολύτως αναγκαίο χρονικά μέτρο ενόψει απομάκρυνσης, με εξατομικευμένη και αιτιολογημένη κρίση επί της αναγκαιότητας συνέχισης της κράτησης κάθε αλλοδαπού σε συνδυασμό με το εφικτό ή μη της απέλασής του. Την εφαρμογή εναλλακτικών της κράτησης μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 Ν. 3907/2011, προκειμένου η κράτηση να καταστεί η εξαίρεση όπως επιβάλλει ο νόμος (άρθρο 30 παρ. 1 Ν. 3907/11) και όχι, όπως συμβαίνει στην πράξη, ο γενικός κανόνας. 12 Βλ.

9 Την τήρηση του χρονικού ορίου των 18 μηνών για την κράτηση εν όψει επιστροφής, το οποίο επιβάλλει ο νόμος (άρθρο 30 παρ. 5-6 Ν. 3907/2011). Σε καμία περίπτωση δεν είναι σύννομη η παράκαμψη του ορίου αυτού της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ (άρθρο 15 παρ. 5-6, ΔΕΕ Katzoev C-457/09, Bashir Mohammed Ali Mahdi C-146/14) και οι σχετικές εσωτερικές οδηγίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης πρέπει να τροποποιηθούν, με ανάκληση αποδοχής της σχετικής γνωμοδότησης υπ αριθ. 44/2014 ΝΣΚ. Την πλήρη λειτουργία Κέντρων Πρώτης Υποδοχής στα νησιά της Χίου και της Μυτιλήνης και σε άλλους τόπους αυξημένων ροών εισόδου μεταναστών και προσφύγων. Την εξεύρεση από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κατάλληλων χώρων για τις ανάγκες πρώτης υποδοχής, σε συνεργασία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, που να διασφαλίζουν ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Σε πτέρυγα των ίδιων χώρων Πρώτης Υποδοχής να οδηγούνται οι συλληφθέντες-διασωθέντες από το Λιμενικό, δεν υπάρχει λόγος να εξευρεθούν δύο χώροι επειδή προχωρά ο φάκελος του αλλοδαπού. Η πρώτη υποδοχή να μην γίνεται σε συνθήκες κράτησης υψηλής ασφαλείας και γενικότερα να τηρούνται πλήρως οι προδιαγραφές του Ν. 3907/2011 αλλά και να διασφαλίζεται η επαφή με την τοπική κοινωνία και τις οργανώσεις των πολιτών. Την ενίσχυση των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, όπου αυτές λειτουργούν, σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων σε όλους τους νεοεισερχόμενους αλλοδαπούς, καθώς και την παροχή ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης σε όσους το έχουν ανάγκη, σε όλα τα σημεία εισόδου, προκειμένου να προστατεύονται οι ίδιοι αλλά και να μην δημιουργείται κίνδυνος για μετάδοση ασθενειών όπως η φυματίωση ούτε να καταλείπεται περιθώριο καλλιέργειας φόβου από τα ΜΜΕ στην κοινή γνώμη. Την πλήρη ιατρική και φαρμακευτική κάλυψη των κρατουμένων σε όλα τα κέντρα κράτησης που επιβάλλεται από την ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Σωφρονιστικού κώδικα (εν προκειμένω το άρθρο 27 Σωφρονιστικού Κώδικα, το οποίο επιβάλλει την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη των κρατουμένων σε επίπεδο ανάλογο με αυτό του λοιπού πληθυσμού). Την παροχή νομικής συνδρομής σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας και με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα διασφαλίζουν τους κρατούμενους από τυχόν φαινόμενα εκμετάλλευσης. χώρων κράτησης να περιλαμβάνουν τους εσωτερικούς χώρους διαβίωσης και ο ανάδοχος να κηρύσσεται έκπτωτος από το υπουργείο σε περίπτωση αναφορών για πλημμελή τήρηση της συμβάσεως. Οι συμβάσεις σίτισης να προκηρύσσονται με όρο την παροχή και πρωινού και τυχόν πόσιμου νερού και όχι μόνον 2 γευμάτων και να γίνεται μνεία της πρόσθετης παροχής γάλακτος για τα μικρά παιδιά. Ειδικά για τους ασυνόδευτους ανηλίκους ο Συνήγορος επί πλέον προτείνει: Την ολιγοήμερη παραμονή τους σε ειδικούς χώρους φύλαξης και όχι κέντρα κράτησης, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την παραπομπή τους σε χώρους φιλοξενίας. Στους χώρους αυτούς θα παρέχονται όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες προς όφελος τους και κυρίως θα προστατεύονται από την ενδεχόμενη κακοποίησή τους σε συνθήκες που σήμερα όπως αποτυπώνονται στην παρούσα έκθεση, συνιστούν απάνθρωπη μεταχείριση. Την παροχή ατομικών ειδών πρώτης ανάγκης (σαπούνι, κλινοσκεπάσματα), διενέργεια προληπτικού ιατρικού ελέγχου και εμβολιασμός των παιδιών. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να παρέχεται η απαραίτητη ψυχοκοινωνική βοήθεια κατ ανάλογη εφαρμογή του πεδίου εφαρμογής της ΥΑ που αφορά τα ΚΕΠΥ. Την πλήρη ενημέρωση με ενημερωτικό υλικό σε γλώσσα που κατανοούν για τις δυνατότητες υποβολής αιτήματος ασύλου και δυνατότητα επικοινωνίας με συγγενείς και δικηγόρους. Την επαναλειτουργία του κέντρου φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της Αγιάσου, καθώς η εγγύτητά του με τις πύλες εισόδου των αλλοδαπών το καθιστά ιδανικό χώρο φιλοξενίας των ανηλίκων μέχρι είτε την παραπομπή τους σε άλλες δομές φιλοξενίας είτε την οικογενειακή επανένωσή τους. Την υιοθέτηση εναλλακτικών της κράτησης μέτρων, καθώς ο δυσανάλογα μεγάλος αριθμός ανηλίκων σε σχέση με τις υπάρχουσες δομές φιλοξενίας συνεπάγεται την παράταση της κράτησης και την ακύρωση εν τοις πράγμασι οποιασδήποτε προστασίας. Ο Συνήγορος θεωρεί πολύ σημαντική τη δέσμευση της ΕΛΑΣ (Νοέμβριος 2014) για ελεύθερη χρήση κινητών τηλεφώνων στην Αμυγδαλέζα και θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή πρέπει να επιτραπεί παγίως σε όλα τα κέντρα κράτησης. Οι συμβάσεις καθαριότητας των κατά τόπους αστυνομικών ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 7

10 Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα τον Μάϊο 2015 με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών Συνήγορος του Πολίτη

11

12

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Ειδική έκθεση 2014 (άρθρο 23 παράγρ. 6 Ν. 3907/2011)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Ειδική έκθεση 2014 (άρθρο 23 παράγρ. 6 Ν. 3907/2011) ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ειδική έκθεση 2014 (άρθρο 23 παράγρ. 6 Ν. 3907/2011) Το νομικό πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου των επιστροφών αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους Στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε

προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε www.hlhr.gr Υπόµνηµα προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε Ζητήµατα νοµιµότητας και σκοπιµότητας που προκύπτουν από την κύρωση της από

Διαβάστε περισσότερα

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α.

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Πρόσβαση στην Ελληνική Επικράτεια Το τελευταίο διάστημα, ένας αυξανόμενος αριθμός Σύρων προσφύγων καταφθάνει στην Ελληνική επικράτεια χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση των ευρημάτων αυτοψίας διενεργηθείσας από τον Συνήγορο του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αθήνας (Πέτρου Ράλλη 24)

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση των ευρημάτων αυτοψίας διενεργηθείσας από τον Συνήγορο του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αθήνας (Πέτρου Ράλλη 24) Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ: 15503/09. 2.1 Χειριστές: Ελένη Κουτρούμπα Τηλ: 210-7289754 Χαρ. Σιμόπουλος Τηλ: 210-7289624 Προς : 1. τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 06 Απριλίου 2015 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιθυμεί να θέσει υπόψη της νέας ελληνικής Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ 13253/2013 Επικοινωνία: Σταματίνα Πούλου

Αθήνα, 3 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ 13253/2013 Επικοινωνία: Σταματίνα Πούλου Αθήνα, 3 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ 13253/2013 Επικοινωνία: Σταματίνα Πούλου Προς: Κύριο Ν. Δένδια, Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Π.Κανελλοπούλου 4 Αθήνα Θέμα: Διοικητική κράτηση αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ Ειδική έκθεση 2014 (άρθρο 23 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο Ηράκλειο 30 Ιουνίου 2014 Γρηγόρης Τσιούκας 1 Πολίτες τρίτων χωρών µε νόµιµη διαµονή σύµφωνα µε το µεταναστευτικό νόµο Οµογενείς: Αλβανία, χώρες πρώην ΕΣΣ, άλλες χώρες Πολίτες κρατών µελών της ΕΕ Αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Χρηματοδότηση Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας 19 Ιουνίου 2014 (Α) Περίληψη Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ. 2015/21.7.06 Προς: Γενικό Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Αιλιανό Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Στρατηγό κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Μέλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ & EYROCOP ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Πρόεδρος: Ακίδης Ηλίας τηλ. 6945828100 Γ. Γραμματέας : Τζιαμπαζάκης Βασίλειος τηλ. 6932583211 Τηλ & Fax :25520-28141 Δικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» Καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

(σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής)

(σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής) Αθήνα, 19/08/2015 Προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο

Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο Δεκέμβριος 2010 Απρίλιος 2011 Μάρτιος 2011 Ένας γιατρός των ΓΧΣ περιθάλπει ένα μικρό κορίτσι στο τμήμα συνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων

To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων 6 Οκτωβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ****/49832/2014 Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ Ι. Διαδικασία και αντικείμενο της έρευνας Κλιμάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη, αποτελούμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα υποθέσεων M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (Αριθ. 30696/09)

Ομάδα υποθέσεων M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (Αριθ. 30696/09) H/Exec(2014)4rev 6 Ιουνίου 2014 Ομάδα υποθέσεων M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (Αριθ. 30696/09) Γενικά μέτρα συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

23 Ιουλίου 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 202782/28669/2015 Πληροφορίες: Ε.Κουτρούµπα Α.Μοσχοπούλου Χ.Χατζή. Προς

23 Ιουλίου 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 202782/28669/2015 Πληροφορίες: Ε.Κουτρούµπα Α.Μοσχοπούλου Χ.Χατζή. Προς Προς 23 Ιουλίου 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 202782/28669/2015 Πληροφορίες: Ε.Κουτρούµπα Α.Μοσχοπούλου Χ.Χατζή -Γενικό Γραµµατέα ηµόσιας Τάξης και ΠροΠΟ κ.. Αναγνωστάκη, fax 210 6911995 -Γενικό Γραµµατέα Πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 67 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ MOBILE SUPPORT Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων - Επείγοντα Μέτρα - Οικονομικό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία έτους 2011

Στατιστικά στοιχεία έτους 2011 Στατιστικά στοιχεία έτους 2011 Κρατητήρια Αλλοδαπών Αττικής: Πέτρου Ράλλη (Δ/νση Αλλοδαπών), Αμυγδαλέζα, Διεθνής Αερολιμένας Ελ. Βενιζέλος, Ελληνικό, Ασπρόπυργος Δημογραφικά Στοιχεία ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Άνδρες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ» ΑΝΤΙΓΟΝΗ -- 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ζητήματα διακρίσεων έναντι ευπαθών κοινωνικών ομάδων στους τομείς της εκπαίδευσης και της στέγασης στην Ελλάδα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 156952/21310/2013 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Ελένη Κουτρούµπα Έλενα Μάρκου Χρύσα Χατζή

Αριθµ. Πρωτ.: 156952/21310/2013 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Ελένη Κουτρούµπα Έλενα Μάρκου Χρύσα Χατζή 29 Μαίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 156952/21310/2013 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Ελένη Κουτρούµπα Έλενα Μάρκου Χρύσα Χατζή Προς Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας /νση Αλλοδαπών Π.Κανελλοπούλου 4 10177 Αθήνα ΓΑ Α /νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων

Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ: 2251037040-60 ΦΑΞ 2251037046 E-MAIL: grafeiotypou@mytilene.gr Μυτιλήνη 12/09/2015 Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟ ΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟ ΟΠΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟ ΟΠΗΣ Κατά το χρονικό διάστηµα 25-30 Ιουνίου κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

Αθέατος Πόνος MSF. Παρατεταμένη και συστηματική κράτηση μεταναστών και αιτούντων άσυλο σε ακατάλληλές συνθήκες στην Ελλάδα

Αθέατος Πόνος MSF. Παρατεταμένη και συστηματική κράτηση μεταναστών και αιτούντων άσυλο σε ακατάλληλές συνθήκες στην Ελλάδα Αθέατος Πόνος MSF Παρατεταμένη και συστηματική κράτηση μεταναστών και αιτούντων άσυλο σε ακατάλληλές συνθήκες στην Ελλάδα Προγράμματα των MSF σε Κέντρα Κράτησης Μεταναστών στην Ελλάδα 2008-2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚ0 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Υ.Π.Υ.) 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα. Υπουργικές Αποφάσεις. 2. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ Άρθρο 103, παρ.9 του Συντάγµατος, Νόµος 3094/2003 (ΦΕΚ Α 10/22.01.2003) Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4, Παράγραφος 6 ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΝΟ ΕΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ «λερώνει» τα χέρια της

Η ΕΕ «λερώνει» τα χέρια της Η ΕΕ «λερώνει» τα χέρια της Εμπλοκή του Frontex σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης κρατουμένων μεταναστών στην Ελλάδα ΣΥΝΟΨΗ Μεταξύ 2 Νοεμβρίου 2010 και 2 Μαρτίου 2011, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως φορέας για την Διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. Επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία...5 Διαχείριση συνόρων και πρόσβαση στην ελληνική επικράτεια...7

3. Επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία...5 Διαχείριση συνόρων και πρόσβαση στην ελληνική επικράτεια...7 Romania Η Ελλάδα Serbia ontenegro Kosovo (UNSCR 1244) The former Yugoslav Republic of Macedonia Bulgaria Ως Xώρα Ασύλου Turkey Albania Greece Greece Παρατηρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ Ελένη Χρονοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός Συντονίστρια Πολυιατρείου Περάματος socialperama@mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

της Υπηρεσίας Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

της Υπηρεσίας Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Διευθύντρια 2106988650 / F. 2106988586 e-mail: asylo@asylo.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

L 180/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013

L 180/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013 L 180/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/33/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703

Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703 Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703 Προς κο Μαρίνο Σκανδάµη Ειδικό Γραµµατέα Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Θέµα: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005.

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ B 2)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα