ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 38633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5711/ Τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 594/ Β /2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων για την ενσωμάτωση των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Καν. (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α 32). β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλά δος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Α 70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 38). 2. Το Π.Δ. υπ αριθ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 134). 3. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν: α) Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72. (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου». β) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα» γ) Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου» δ) Καν(ΕΚ) αριθ. 1698/05 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277/ ) ε) Καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανά πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου στ) Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λε πτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτι κών» (ΕΕ L 157 της ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) Καν (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς των οπω ροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» στ) Καν(ΕΚ) 1405/06 του Συμβουλίου σχετικά με τον κα θορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1782/03 ζ) Καν (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου» η) ΚΑΝ(ΕΚ) 885/06 της Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπι ση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/05 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. 4. Την Υ478 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων Παρασκευά Κουκουλόπουλου.» (ΦΕΚ 1880/Β/2014). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η υπ αριθ / (ΦΕΚ 594/Β /2009) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι

2 38634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής και (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής, που αφορούν την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, τη δομή της εθνικής στρα τηγικής για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα και το εθνικό πλαίσιο για τις περιβαλλοντικές δράσεις. 2. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Η διάρκεια της εθνικής στρατηγικής καθορίζεται σε επτά έτη ( ) 3. Ο τίτλος του κεφαλαίου III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΟΠ) ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΕΟΠ) 4. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 8 Νομική έννοια Απαιτήσεις Αναγνώριση. 1. Νομική έννοια των ΟΠ: 1.1. Ως Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ), αναγνωρίζεται κάθε νομική οντότητα ή σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντό τητας το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των γεωρ γών κατά την έννοια του άρθρου 4, σημείο 1α του Καν(ΕΕ) 1307/2013, οι οποίοι καλλιεργούν ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, Μέρος ΙΧ του Καν(ΕΕ) 1308/2013 ή/και προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση. Ο όρος νομική οντότητα του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ή σαφώς οριζόμενο μέρος ενός νομικού προσώπου με εμπορική ιδιότητα, το οποίο έχει συσταθεί νόμιμα. Τέτοια νομικά πρόσωπα είναι: α. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί β. Εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου (Α.Ε.Σ., Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) 1. 2 Ως έδρα της ΟΠ, ορίζεται η περιοχή στην οποία έχει έδρα το νομικό πρόσωπο. 2. Απαιτήσεις: 2.1. Οι ΟΠ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 152, 153, 154, 159 και 160 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 και επιπλέον να συγκεντρώνουν έναν ελάχιστο αριθμό μελών και μια ελάχιστη αξία παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο, σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της παρούσας Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Καν.(ΕΕ) 543/2011 πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά παραδίδονται πράγματι για μεταποίηση ως εξής: Με ετήσιες γραπτές συμβάσεις, που περιλαμβάνουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 168 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, μεταξύ της Οργάνωσης Παραγωγών και των μεταποιητικών μονάδων ή με δέσμευση προμή θειας στην περίπτωση που η ΟΠ είναι και μεταποιητής, οι οποίες θεωρούνται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονο μίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, που έχει την έδρα της η Οργάνωση Παραγωγών Με την τήρηση εκ μέρους της ΟΠ, αρχείου παρα στατικών για τις ποσότητες των προϊόντων που παρέδω σαν τα μέλη της, σε εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων και με τον αριθμό της σχετικής σύμβασης αφ ενός και αφ ετέρου τήρηση αρχείου με τα παραστατικά πώλησης των αντίστοιχων ποσοτήτων προς τις μεταποιητικές μο νάδες με τις οποίες η ΟΠ έχει υπογράψει τις παραπάνω συμβάσεις Το καταστατικό/ειδικός κανονισμός λειτουργίας της ΟΠ υποχρεώνει τους παραγωγούς μέλη της να διαθέτουν στο εμπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της ΟΠ και το οποίο αφορά στα προϊόντα για τα οποία η ΟΠ έχει αναγνωριστεί. Οι ΟΠ δύναται να επιτρέψουν σε παραγωγούς που είναι μέλη τους, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζουν οι ίδιες, να διαθέτουν την παραγωγή τους στην αγορά εκτός του πλαισίου της ΟΠ σύμφωνα με τα διαλαμβανό μενα στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του Καν.(ΕΕ) 499/2014. Το ποσοστό της παραγωγής ή των προϊόντων που οι ΟΠ δύναται να επιτρέπουν στους παραγωγούς μέλη τους να πωλούν στους καταναλωτές για την κάλυψη προσωπικών αναγκών, απευθείας ή εκτός των εγκαταστάσεων της εκ μετάλλευσής τους ορίζεται σε 10%. Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός παραγωγού σαν μέλος σε μια ΟΠ καθορίζεται στο καταστατικό/ειδικό κα νονισμό λειτουργίας της ΟΠ και δεν μπορεί να είναι μικρό τερη του ενός έτους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, σημείο ε του άρθρου 153 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 και στο άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Μέλος που επιθυμεί να αποχωρήσει από την Οργάνωση Παραγωγών στην οποία ανήκει, υποβάλλει σχετική γραπτή αίτηση διαγραφής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Η ΟΠ υποχρεούται να εκδώσει τη σχετική απόφαση διαγραφής εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης διαγραφής. Η εν λόγω απόφαση διαγραφής παράγει αποτέλεσμα από την ημερομηνία έκδοσής της. Στις περιπτώσεις που η ΟΠ υλοποιεί επιχειρησιακό πρό γραμμα ή έχει δεσμευτεί με υπογραφή συμβάσεων μετα ποίησης, ή έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις δυνάμει του επι χειρησιακού προγράμματος σε επιμέρους εκμεταλλεύσεις μελών της ΟΠ ή υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις, κανένα μέλος δεν είναι δυνατόν να απαλλαχθεί από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εκτός αν η ΟΠ του χορηγήσει σχετική άδεια. Στην περίπτωση που έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις δυνάμει του επιχειρησιακού προγράμματος σε επιμέρους εκμεταλλεύσεις μελών της Οργάνωσης Παραγωγών, το μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την ΟΠ όταν θα έχει αποσβεστεί η επένδυση. Στην περίπτωση που η αποχώ ρηση γίνει νωρίτερα πρέπει να επιστραφεί στην ΟΠ η απομένουσα αξία της επένδυσης H διάρθρωση και οι δραστηριότητες της ΟΠ πρέπει να είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 23 και 26 του Καν.(ΕΕ) 543/2011 και στο άρθρο 1, παράγραφος 1 του Καν.(ΕΕ) 499/ Η ΟΠ μπορεί να αναθέτει υπεργολαβικά όλες τις δραστηριότητες της εκτός της παραγωγής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 155 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013. Για την εξωτερική ανάθεση ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 του Καν.(ΕΕ) 543/2011 και από την 1η Ιανου αρίου 2015 τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 499/ Δημοκρατική λειτουργία της ΟΠ (άρθρο 31 του Καν (ΕΕ) 543/2011) Η δημοκρατική λειτουργία της ΟΠ και ειδικότερα η διαδικασία λήψης και εφαρμογής αποφάσεων που αφο ρούν την διαχείριση και λειτουργία της ΟΠ, τη διαδικασία εκλογής των οργάνων διοίκησης και ελέγχου της ΟΠ κ.λπ., διασφαλίζεται, με βάση τα προβλεπόμενα στο καταστατι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κό/ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΠ στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 153 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 και στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Καν.(ΕΕ) 499/ Στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο της ΟΠ είναι εταιρεία του εμπορικού Δικαίου στο καταστατικό/ Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΠ καθορίζεται και το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει για κάθε μέλος το 20% του συνολικού αριθμού των ψήφων κατ αναλογία με τη συμμετοχή του μέλους στη διαμόρφωση της αξίας της παραγωγής που διετέθη στο εμπόριο από την ΟΠ. 3. Αναγνώριση Ο.Π. (Διαδικασία) 3.1. Η αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής που λαμβάνεται υπόψη για την αναγνώριση υπολογίζεται ως η μέση αξία της παραγωγής που διετέθη στο εμπόριο κατά τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη, από όλους τους παραγω γούς μέλη που είναι μέλη του νομικού προσώπου, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης Η αξία της εν λόγω εμπορεύσιμης παραγωγής για κάθε παραγωγό μέλος διαπιστώνεται με βάσει τα προβλε πόμενα από την κείμενη νομοθεσία επίσημα παραστατικά (τιμολόγια πώλησης ή άλλα δικαιολογητικά ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας) Η διαδικασία αναγνώρισης, ανάκλησης της αναγνώ ρισης και οποιασδήποτε μεταβολής, γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Π.Δ. 36/86 (ΦΕΚ 12/Α/1986), 230/91 (ΦΕΚ 86/Α/1991), στα διατηρούμενα σε ισχύ άρθρα του Π.Δ. 614/1981 (ΦΕΚ 155/Α/1981) καθώς και στα άρθρα 60 και 61 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α/1998) και στο άρθρο 4, παρ. 23, 24, 25, 26 και άρθρο 26, παρ. 2. του Ν. 2732/99 (ΦΕΚ 154/Α/1999) Η αίτηση αναγνώρισης κατατίθεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερεια κής Ενότητας που έχει την έδρα της το νομικό πρόσωπο. 5. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 9 Συγχωνεύσεις Οργανώσεων Παραγωγών Οι Οργανώσεις Παραγωγών μπορούν να συγχωνευτούν με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα συγχωνευτούν και τα νομικά πρόσωπα στα οποία έχει δοθεί ειδική γεωργική αναγνώριση σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις (ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61/Α/2000) και κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1963) όπως ισχύουν). Στην περίπτωση που οι Οργανώσεις Παραγωγών πριν τη συγχώνευση υλοποιούν εγκεκριμένα επιχειρησιακά προ γράμματα έχουν τις δυνατότητες που περιγράφονται στο άρθρο 29 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Για δεόντως δικαιολογημένους λόγους, μπορούν να συ νεχίσουν την παράλληλη εφαρμογή χωριστών επιχειρησι ακών προγραμμάτων μέχρι την παράλληλη ολοκλήρωσή τους ή με την ολοκλήρωση του πρώτου επιχειρησιακού προγράμματος των συγχωνευμένων ΟΠ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται άμεσα αίτηση προς την Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής, Τμήμα Πυρηνοκάρπων Μηλοειδών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σχετική έγκριση για την οποία ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 13 της παρούσας απόφασης. 6. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 10 Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π) Η αναγνώριση ΕΟΠ γίνεται με βάση τα οριζόμενα στο 156 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 και το άρθρο 33 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Οι ΕΟΠ τεκμαίρεται ότι ενεργούν εξ ονόματος των μελών τους και για λογαριασμό τους όσον αφορά οικονομικά θέ ματα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 160 του Καν. του Καν. (ΕΕ) 1308/2013. Οι ΕΟΠ εφαρμόζουν, τηρουμένων των αναλογιών, τις δι ατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 32 του Καν. (ΕΕ) 543/2011 και ισχύουν για τις ΟΠ. 7. Ο τίτλος του Μέρους 2 του κεφαλαίου III αντικαθίστα ται από το ακόλουθο κείμενο: ΜΕΡΟΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΟΠ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΕΟΠ) 8. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 11 Επιχειρησιακά Ταμεία 1. Η σύσταση του επιχειρησιακού ταμείου από τις Ορ γανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και/ή τις ενώσεις τους (ΕΟΠ) είναι υποχρεωτική για την υλοποίηση επιχειρησιακού προ γράμματος και προϋποθέτει την τήρηση ενός ξεχωριστού λογαριασμού σε ετήσια βάση, ο οποίος πρέπει να είναι τραπεζικός λογαριασμός και την εγγραφή στην ειδική λο γιστική που τηρεί η ΟΠ ώστε να διασφαλίζεται η απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 52 του Καν (ΕΕ) 543/ Η χρηματοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου προέρ χεται από τις χρηματικές εισφορές της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 και την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013. Οι χρηματικές εισφορές της περίπτωσης α της παραγρά φου 1 του άρθρου 32 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 εγγράφονται λογιστικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. 3. Το επιχειρησιακό ταμείο χρησιμοποιείται μόνο για τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Καν. (ΕΕ) 1308/ Οι ΟΠ και/οι τις ενώσεις τους (ΕΟΠ) υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, που έχει την έδρα της η ΟΠ και/ή η ΕΟΠ και στην αρμόδια Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑ και Τ, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους που προηγείται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος, την αίτηση του επιχειρησι ακού ταμείου, ανεξάρτητα αν το επιχειρησιακό πρόγραμμα τροποποιείται ή όχι για το επόμενο έτος. (Άρθρο 54 του Καν. (ΕΕ) 543/2011). 5. Όταν το επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν τροποποιείται για το επόμενο έτος, η αίτηση επιχειρησιακού ταμείου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου συνοδεύεται από τα διαλαμβανόμενα στα σημεία 4.2, 4.4 και 4.5 της παραγράφου 4 του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης. 6. Τα αναφερόμενα στην παραγράφους 4 και 5 του παρό ντος άρθρου διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ/νση ΠΑΠ Δεν δροκηπευτικής μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά και το εμπρόθεσμο της διαβίβασης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης ή της ταχυμεταφορικής απόδειξης αντίστοιχα. Οι αιτή σεις επιχειρησιακών ταμείων και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5 της παρούσας και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που διαβιβάζονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη παρεληφθέντα. 9. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4 38636 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 12 Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) 1. Οι αναγνωρισμένες ΟΠ έχουν τη δυνατότητα υποβολής επιχειρησιακού προγράμματος διάρκειας τριών έως πέντε ετών σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013, το οποίο εφαρμόζεται σε ετήσιες περιόδους από 1η Ιανουα ρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 67 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Το ανώτερο ετήσιο ύψος επένδυ σης καθορίζεται στο 8,2% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από την ΟΠ κατά την περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 50 και 51 του Καν.(ΕΕ) 543/2011. Η ετήσια περίοδος αναφοράς καθορίζεται από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου δύο έτη πριν το έτος έναρξης της υλοποίησης του προγράμματος. 2. Τα Ε.Π. και οι τροποποιήσεις τους συντάσσονται και υπογράφονται από γεωπόνο σύμφωνα τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α/ ). 3. Τα Ε.Π. περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 59 του Καν. (ΕΕ) 543/2011: i. Περιγραφή της αρχικής κατάστασης με βάση, ενδε χομένως τους δείκτες εκκίνησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII, πίνα κας 5 ΚΑΝ.(ΕΕ) 543/2011, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, πίνακας ε της παρούσας), ii. Τους στόχους του Ε.Π σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013, iii. Λεπτομερή περιγραφή των μέτρων και των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν καθώς και των μέσων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων κατ έτος εφαρ μογής του Ε.Π. και όσων αναφέρονται στο σημείο γ του άρθρου 59 του Καν. (ΕΕ) 543/2011 iv. Τη χρονική διάρκεια του προγράμματος (3 5 έτη) v. Τις χρηματοδοτικές πτυχές του προγράμματος, όπως περιγράφονται στην παράγραφο ε του άρθρου 59 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Επιπλέον τα Ε.Π. περιλαμβάνουν υποχρεωτικά περιβαλ λοντικές δράσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρ θρα 5 έως 7 της παρούσας. 4. Τα επιχειρησιακά προγράμματα συνοδεύονται από: 4.1 Την αίτηση του επιχειρησιακού ταμείου και την από δειξη της δημιουργίας του (βεβαίωση τράπεζας σχετικά με το λογαριασμό που η ΟΠ χρησιμοποιεί ως λογαριασμό επιχειρησιακού ταμείου). 4.2 Γραπτή δήλωση της ΟΠ ότι: α) συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στους Καν(ΕΚ) 1308/2013 και Καν.(ΕΕ) 543/2011, όπως ισχύουν β) δεν έχει λάβει ή δεν θα λάβει άμεσα ή έμμεσα οποια δήποτε άλλη ενωσιακή ή εθνική χρηματοδότηση σχετικά με δράσεις που ενισχύονται δυνάμει του Καν(ΕΕ) 543/2011, και γ) τα αγροτεμάχια των παραγωγών μελών της ΟΠ είναι ταυτοποιημένα στο ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης 4.3 Απόφαση αρμοδίου οργάνου της Ο.Π. σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα. 4.4 Βεβαίωση ορκωτού λογιστή στην οποία προσδιορί ζεται, ελέγχεται και πιστοποιείται η αξία εμπορευθείσας παραγωγής της περιόδου αναφοράς, για τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η οργάνωση παραγωγών και περιλαμ βάνονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος ΙΧ Οπωροκηπευτικά, του Καν. (ΕΕ) 1308/ πρακτικό ελέγχου της λειτουργίας της ΟΠ για την περίοδο αναφοράς, το οποίο συντάσσεται από την αρ μόδια επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 26 της παρούσας. 5. Τα Ε.Π. δεν περιλαμβάνουν τις μη επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IX του Καν.(ΕΕ) 543/ Αναγνωρισμένες Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ) δύνανται να υποβάλουν συνολικό ή μερικό Επιχειρη σιακό Πρόγραμμα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013. Για τα Επιχειρησιακά προγράμματα των ΕΟΠ ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 62 του Καν (ΕΕ) 543/2011 και όσον αφορά το περιεχόμενό του και τα έγγραφα που το συνοδεύουν ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, όσα αναφέρονται στο παρών άρθρο. 10. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 13 Υποβολή και Έγκριση Επιχειρησιακών Ταμείων και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1. Οι ΟΠ/ΕΟΠ υποβάλλουν τα επιχειρησιακά προγράμμα τα στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που έχει την έδρα της η ΟΠ/ΕΟΠ και αποστέλλουν ένα αντίγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑ και Τ, το αρ γότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. 2. Ο έλεγχος των φακέλων των υποβληθέντων επιχει ρησιακών προγραμμάτων (Ε.Π.) και των επιχειρησιακών ταμείων της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 26 της παρούσας, η οποία συντάσσει σχετική εισήγηση. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προαναφερθεισών εισηγήσεων καθώς και τυχόν συμπλη ρωματικών δικαιολογητικών των Ε.Π. και των επιχειρησι ακών ταμείων που ενδεχομένως έχει ζητήσει η αρμόδια ΔΑΟΚ στην αρμόδια Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑ&Τ είναι η 5η Νοεμβρίου. 3. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 διαβι βάζονται στην αρμόδια Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυ μεταφορά και το εμπρόθεσμο της διαβίβασης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης ή της ταχυμεταφορικής απόδειξης αντίστοιχα. Οι εισηγήσεις και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που διαβιβάζονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη παρεληφθέντα. 4. Οι υπάλληλοι του Τμήματος Πυρηνοκάρπων Μηλοειδών: 4.1 ελέγχουν και αξιολογούν τις σχετικές αιτήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων συντάσσουν εισηγητική έκθεση ελέγχου 4.2 ελέγχουν και αξιολογούν τις αιτήσεις επιχειρησιακών ταμείων της παραγράφου 5 του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης, 5. Τα επιχειρησιακά προγράμματα εγκρίνονται ή απορρί πτονται με Απόφαση του αρμόδιου προς τούτο διοικητικού οργάνου. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται πενταμελής επιτροπή στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΑ και Τ η οποία αποτελείται από: τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Πα ραγωγής, ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ΠΑΠ Δενδροκηπευ τικής με τον αναπληρωτή του, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταποίησης, τυπο ποίησης και ποιοτικού ελέγχου με τον αναπληρωτή του, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εισροών φυτικής παραγωγής με τον αναπληρωτή του, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προστασίας φυτικής παραγωγής με τον αναπληρωτή του. Εισηγητής στην επιτροπή είναι ο προϊστάμενος του Τμή ματος Πυρηνοκάρπων Μηλοειδών της Διεύθυνσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής. Η εν λόγω επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα και την αρτιότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τη συνοχή

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τους με τους στόχους της εθνικής στρατηγικής καθώς και την εισηγητική έκθεση ελέγχου και γνωμοδοτεί για την έκδοση σχετικής απόφασης. Η επιτροπή είναι δυνατό μετά από πρόσκληση της Δι εύθυνσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής να συνεπικουρείται από υπαλλήλους του ΥΠΑΑΤ συγκεκριμένων ειδικοτήτων των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με δράσεις των Επι χειρησιακών Προγραμμάτων. Οι αιτήσεις επιχειρησιακών ταμείων της παραγράφου 5 του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης που αφορούν επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία δεν τροποποιούνται για το επόμενο έτος εγκρίνονται ή απορρίπτονται με από φαση της Διεύθυνσης Π.Α.Π. Δενδροκηπευτικής. 6. Η Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑΤ κοι νοποιεί τις αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης των επι χειρησιακών προγραμμάτων και ταμείων στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίες στη συνέχεια κοινοποι ούν τις προαναφερθείσες αποφάσεις στις ΟΠ/ΕΟΠ αρμο διότητάς τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 64 του Καν. (ΕΕ) 543/ Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 14 Τροποποιήσεις επιχειρησιακών προγραμμάτων 1. Οι ΟΠ/ΕΟΠ δύνανται να ζητήσουν τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους για τα επόμενα έτη, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειάς τους, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου ώστε να αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Οι ΟΠ υποβάλλουν τις τροποποιήσεις στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που έχει την έδρα της η ΟΠ/ΕΟΠ και αποστέλλουν ένα αντίγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτι κής του ΥΠΑΑ και Τ, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Η διαβίβαση στην αρμόδια Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής γίνεται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά και το εμπρόθεσμό της κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης ή της ταχυμετα φορικής απόδειξης αντίστοιχα. Οι τροποποιήσεις που δια βιβάζονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη παρεληφθείσες. 2. Με την προϋπόθεση ότι δεν απαξιώνονται οι γενικοί στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος, οι ΟΠ/ΕΟΠ μπο ρούν να ζητήσουν κατά τη διάρκεια του έτους υλοποίησης τους, τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια τους έτους δύναται να περιλαμβάνουν τα δι αλαμβανόμενα στο άρθρο 66 του Καν. ΕΕ) 543/2011. Οι ΟΠ υποβάλλουν τις τροποποιήσεις στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που έχει την έδρα της η ΟΠ/ΕΟΠ και αποστέλλουν ένα αντίγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑ και Τ, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Η διαβίβαση στην αρμόδια Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής γίνεται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά και το εμπρόθεσμό της κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης ή της ταχυμετα φορικής απόδειξης αντίστοιχα. Οι τροποποιήσεις που δια βιβάζονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη παρεληφθείσες. 3. Σε περίπτωση εν μέρει υλοποίησης του εγκεκριμέ νου επιχειρησιακού προγράμματος, δεν απαιτείται τρο ποποίησή του. Η εν μέρει υλοποίηση του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη στην αίτηση ενίσχυσης της ΟΠ. 4. Οι αιτήσεις τροποποίησης εξετάζονται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 13 της παρούσας. Η Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑΤ κοινοποιεί τις αποφά σεις έγκρισης ή απόρριψης των επιχειρησιακών προγραμ μάτων και ταμείων στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίες στη συνέχεια κοινοποιούν τις προαναφερθείσες αποφάσεις στις ΟΠ/ΕΟΠ αρμοδιότητάς τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στα άρθρα 65 και 66 του Καν. (ΕΕ) 543/ Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 16 Χρηματοδότηση Ε.Π. 1. Ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή 1.1 Στα ανωτέρω Ε.Π. η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρο μή ανέρχεται στο 50% των δαπανών που έχουν πραγματο ποιηθεί ή στο 4,1% της αξίας της παραγωγής που διετέθη στο εμπόριο από την ΟΠ ή την ΕΟΠ την περίοδο αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1308/ Το ανωτέρω ποσοστό ενωσιακής ενίσχυσης δύναται να αυξάνεται στο 4,6% για τις ΟΠ και στο 4,7% για τις ΕΟΠ υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Καν. (ΕΕ) 1308/ Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή αυξάνεται στο 100% στην περίπτωση των αποσύρσεων οπωροκηπευτικών από την αγορά που διατέθηκαν με δωρεάν διανομή και υπό τις προϋποθέσεις του τίθενται στο άρθρο 34 Καν. (ΕΕ) 1308/ Μετά από σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης ΟΠ/ ΕΟΠ κατά την αίτηση έγκρισης ή κατά την αίτηση ενίσχυ σης, το ποσοστό 50% της ενωσιακής ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι και 60% όταν ένα επιχειρησιακό πρό γραμμα ή μέρος επιχειρησιακού προγράμματος πληροί τουλάχιστον μια από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 34 του Καν. (ΕΕ) 1308/ Εθνική χρηματοδοτική συνδρομή (άρθρο 35 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013, άρθρα Καν.(ΕΚ) 543/2011) 2.1. Οι ΟΠ δύνανται να επωφεληθούν εθνικής χρηματο δοτικής ενίσχυσης στις περιφέρειες της Χώρας, στις οποί ες ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών είναι ιδιαίτερα χαμηλός (ΟΠ και ομάδες παραγωγών της συγκεκριμένης περιφέρειας έχουν διαθέσει στο εμπόριο λιγότερο από το 20% (άρθρο 91 του Καν. (ΕΕ) 543/2011) της μέσης αξίας της παραγωγής οπωροκηπευτικών κατά τα τρία από τα τέσσερα προηγούμενα έτη), με την προϋπόθεση ότι η Ευ ρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει σχετικό αίτημα. Η εθνική αυτή συνδρομή, κατ ανώτατο όριο, δύναται να ισούται με το 80% των χρηματικών εισφορών των μελών (ή της ΟΠ) στο επιχειρησιακό ταμείο. Η εθνική χρηματοδοτική ενίσχυση προστίθεται στο επιχειρησιακό ταμείο. Η Δ/νση ΠΑΠ Δεν δροκηπευτικής εκδίδει συμπληρωματική απόφαση έγκρισης του επιχειρησιακού προγράμματος που αφορά την επιπλέον δαπάνη για το συγκεκριμένο έτος υλοποίησης. Η εν λόγω εθνική ενίσχυση είναι δυνατόν να επιστρέφεται στο κράτος μέλος από την κοινότητα, σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 4 του Καν.(ΕΕ) 543/11 για τις περιφέρειες του κράτους μέλους στις οποίες οι Ο.Π. διαθέτουν στο εμπόριο λιγότερο από το 15% της αξίας της παραγωγής οπωροκηπευτικών και στις οποίες η παραγωγή οπωροκηπευτικών αντιστοιχεί στο 15% τουλάχιστον της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους (άρθρο 35 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η περιφέρεια καθορίζεται στο επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης δεν εφαρμό ζονται στην εθνική χρηματοδοτική συνδρομή.

6 38638 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2.4. Η εθνική χρηματοδοτική συνδρομή στα επιχειρησι ακά προγράμματα εγκρίνεται, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον τακτικό προϋπολογισμό. Η σχετική ενί σχυση κατανέμεται αναλογικά στα επιχειρησιακά ταμεία στη βάση των αιτήσεων των ΟΠ. Οι σχετικές αιτήσεις των ΟΠ περιλαμβάνουν: α. Το αιτούμενο ποσό της εθνικής χρηματοδοτικής συν δρομής στο επιχειρησιακό ταμείο. β. Απόδειξη για τις εισφορές των μελών ή της ΟΠ στο επιχειρησιακό ταμείο Οι ΟΠ, οι οποίες επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για εθνική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να υπο βάλλουν σχετική αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού τους προγράμματος μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 της παρούσας Η καταβολή της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην ΟΠ γίνεται με τον ίδιο τρόπο που καταβάλλεται η ενίσχυση στα επιχειρησιακά ταμεία για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. 3. Καταβολή της ενίσχυσης 3.1 Χορήγηση ενίσχυσης ή εξόφληση του υπόλοιπου πο σού Ε.Π.: (άρθρο 69 Καν.(ΕΕ) 543/2011) Οι ΟΠ υποβάλλουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότη τας, σχετική αίτηση ενίσχυσης το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Η ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότε ρο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Οι αιτήσεις ενίσχυσης περιλαμβάνουν και τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την 30η Απριλίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρη σιακού προγράμματος, για λόγους πέρα από τον έλεγχο της Ο.Π. Εάν οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβληθούν μετά τις 15 Φε βρουαρίου, η ενίσχυση μειώνεται 1% για κάθε μέρα καθυ στέρησης, εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει ανάγκη διεκπεραίωσης ελέγχων και εφόσον η ενίσχυση καταβλη θεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Οι αιτήσεις ενίσχυσης συνοδεύονται από τα δικαιολογη τικά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 69 του Καν. (ΕΕ) 543/2011 και σε περίπτωση αίτησης ενίσχυσης των κατ αποκοπή ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 81 (έξοδα μεταφοράς για δωρεάν διανομή) και άρθρο 82 (έξοδα διαλογής και συσκευασίας για δωρεάν διανομή) του Καν(ΕΕ) 543/2011, απόδειξη της υλοποίησης της σχε τικής δράσης. 3.2 Προκαταβολή τμήματος της ενίσχυσης: (άρθρο 71 του Καν.(ΕΕ) 543/2011) Οι ΟΠ υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας κατά τους μήνες Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο για προκαταβολή τμήματος της ενίσχυσης που αντιστοι χεί στην προβλεπόμενη δαπάνη δεδομένου έτους για την τετράμηνη περίοδο που αρχίζει το μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Οι προκαταβολές καταβάλλονται στην ενδιαφερόμενη ΟΠ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τον όρο ότι: α. Έχει συσταθεί εγγύηση ίση με το 110% του αιτούμε νου ποσού της προκαταβολής όπως προβλέπεται στον κανονισμό 2220/1985. β. Το αιτούμενο συνολικό ποσό των προκαταβολών δεν μπορεί να υπερβεί το 80% του ποσού που έχει αρχικά εγκριθεί για το συγκεκριμένο έτος. γ. Έχουν καταβληθεί οι οικονομικές εισφορές στο επι χειρησιακό ταμείο για το ύψος της ενίσχυσης. δ. Προηγούμενες προκαταβολές έχουν πράγματι δα πανηθεί. Οι αιτήσεις αποδέσμευσης των εγγυήσεων μπορούν να υποβληθούν κατά τη διάρκεια του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται μέχρι το 80% του ποσού των προκαταβολών. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των διαλαμβανομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 71 του Καν. (ΕΕ) 543/2011 η εγγύηση καταπίπτει. 3.3 Καταβολή τμήματος της ενίσχυσης (μερική πληρωμή) (άρθρο 72 του Καν.(ΕΕ) 543/2011) Οι ΟΠ δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Πε ριφερειακής Ενότητας, για καταβολή τμήματος της ενί σχυσης (μερική πληρωμή) που αντιστοιχεί σε υλοποιηθεί σες δαπάνες οι οποίες προκύπτουν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αιτήσεις για μερική πληρωμή μπορούν να υποβληθούν μέχρι τρεις το έτος. Το ελάχιστο ποσό για το οποίο οι ΟΠ μπορούν να αιτη θούν μερικές πληρωμές είναι Το συνολικό ποσό των πληρωμών με βάση τις αιτήσεις για την καταβολή μέρους της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το 80% του ποσού που έχει εγκριθεί ή των πραγ ματικών δαπανών για ένα συγκεκριμένο έτος, ανάλογα με το ποιό ποσό είναι μικρότερο. Τηρουμένων των αναλογιών, για την εκκαθάριση της δαπάνης ισχύει η παράγραφος 3.1 του παρόντος άρθρου. 13. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 17 Σχέση με το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 58 του Καν. (ΕΕ) 543/2011) 1. Δεν θεωρούνται επιλέξιμες μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα, επενδύσεις οι οποίες ενισχύονται από την ΚΟΑ οπωροκηπευτικών και περιλαμβάνονται στο πρόγραμ μα Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα δεν ενισχύονται: 1.1 Επενδύσεις, στις περιοχές των νησιών Αιγαίου και Ιονίου πελάγους με λιγότερους από κατοίκους 1.2 Επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτε ρου από κατ έτος επιχειρησιακού προγράμματος που περιλαμβάνονται στο μέτρο «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων», οργανώσεων/ ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών, οι οποίες κατα τάσσονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, ή επενδυτικά με δικαιούχους Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις καθώς επίσης και εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου οι οποίες έχουν λάβει ειδική γεωργική αναγνώριση ως οργανώσεις/ ομάδες παραγωγών οπωροκηπευτικών. 1.3 Η βιολογική μέθοδος και η ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής των αρωματικών φυτών. 1.4 Οι ενέργειες για εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων, αντικατάσταση, εκσυγχρονισμό, μετατροπή και επέκταση υφισταμένων θερμοκηπίων. Καθώς και υλικά αντικατάστα σης επί υφισταμένων θερμοκηπίων που αποδεδειγμένα αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής κατά 25% ή αλλάζουν την τεχνολογία της παραγωγικής διαδικασίας. 2. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και η αποφυγή των επικαλύψεων των δράσεων μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυ λώνα. Για το λόγο αυτό:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διενεργούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι στον ΟΠΕ ΚΕΠΕ, 2.2 η Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής κοινοποιεί στην Ει δική Υπηρεσία Διαχείρισης «ΠΑΑ » του ΥΠΑΑΤ τις αποφάσεις έγκρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, νέων και τροποποιήσεων, 2.3 έχει συσταθεί Μονάδα Συντονισμού εντός της ΕΥΔ ΠΑΑ η οποία μεριμνά για τον έλεγχο της συμπληρωμα τικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της κοινοτικής χρηματοδότησης καθώς και την αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης. 14. To Κεφάλαιο IV (μέρος 1 και 2) καταργείται. 15. Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 21 Γενικά (άρθρα 33 και 34 του Καν.(ΕΕ) 1308/2013 και άρθρα Καν.(ΕΕ) 543/2011) 1. Το μέτρο πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων δύναται να περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις: α. Απόσυρση από την αγορά. β. Πρώιμη συγκομιδή. γ. Ασφάλιση της παραγωγής. 2. Για τη χρηματοδότηση των μέτρων πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων της προηγούμενης παραγράφου, οι ΟΠ μπορούν να δανείζονται με εμπορικούς όρους σύμ φωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013. Η αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων αυτών μπορεί να αποτελεί μέρος του επι χειρησιακού προγράμματος και επομένως είναι επιλέξιμη δαπάνη για ενωσιακή ενίσχυση στο πλαίσιο των επιχει ρησιακών προγραμμάτων. Κάθε ειδική δράση στο πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων κατά τη διάρκεια ενός επιχειρησιακού προγράμματος μπορεί να χρηματοδοτείται είτε μέσω αυτών των δανείων, είτε απευθείας, είτε και με τους δυο τρόπους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013. Δάνεια των οποίων η διάρκεια αποπληρωμής ξεπερνά τη διάρκεια του επιχει ρησιακού προγράμματος μπορούν να μετατεθούν σε επό μενο επιχειρησιακό πρόγραμμα για οικονομικούς λόγους δεόντως αιτιολογημένους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Καν. (ΕΕ) 543/ Η δαπάνη για τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων συμπεριλαμβανομένης και της αποπληρωμής του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων για τη χρηματο δότησή τους, περιορίζεται στο ένα τρίτο των δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα με την πα ράγραφο 3 του άρθρου 33 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013. Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΟΠ το προαναφερθέν ανώτατο όριο για τις δαπάνες των μέ τρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων υπολογίζεται στο επίπεδο κάθε ΟΠ που είναι μέλος τους σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 499/ Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 22 Αποσύρσεις από την αγορά 1. Η στήριξη, που αποτελείται από την ενωσιακή συν δρομή και από την εισφορά της ΟΠ, δεν μπορεί να υπερ βαίνει για τις αποσύρσεις από την αγορά, τα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα XI του Καν. (ΕΕ) 543/2011 όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα. Για τα οπωροκηπευτικά προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω παράρτημα τα ανώτατα ποσά στήριξης καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Δ/ νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής. 2. Τα οπωροκηπευτικά τα οποία αποσύρονται από την αγορά δύναται να: α. Οδηγηθούν για βιολογική αποσύνθεση και λιπασμα τοποίηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση / του Υπουργείου Γεωργίας, όπως ισχύει. β. Να διατεθούν για τη διατροφή των ζώων. γ. Να διατεθούν ως δωρεάν διανομή. 3. Ως προς τις προδιαγραφές εμπορίας των αποσυρο μένων προϊόντων, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 76 του Καν(ΕΕ) 543/ Οι ΟΠ/ΕΟΠ κοινοποιούν στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας κάθε ενέργεια απόσυρσης στην οποία προτίθε ται να προβούν. Η προαναφερθείσα κοινοποίηση γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν, με γραπτή τηλεπικοινωνία ή ηλεκτρονικό μήνυμα και περιλαμβάνει τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 78 του Καν.(ΕΕ) 543/ Τα σχετικά με τον υπολογισμό της μέγιστης ποσότη τας προϊόντων που: α) μπορούν να αποσυρθούν από την αγορά καθορίζονται στο άρθρο 79 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. β) μπορούν να αποσυρθούν από την αγορά για δωρεάν διανομή καθορίζονται στο άρθρο 77 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Δωρεάν διανομή μπορεί να γίνει στις φιλανθρωπικές οργανώσεις και τα ιδρύματα που αναφέρονται στην πα ράγραφο 4 του άρθρου 34 του Καν. (ΕΕ) 1308/ Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή για τη δωρεάν διανομή ανέρχεται στο 100% της σχετικής δαπάνης υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 και καλύπτει μόνον όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 79 του Καν. (ΕΕ) 543/ Οι αποδέκτες των αποσυρθέντων προϊόντων αναλαμ βάνουν τις δεσμεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 83 του Καν. (ΕΕ) 543/2011 αντίστοιχα. 17. Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί μενο: Άρθρο 23 Πρώιμη συγκομιδή 1. Ο ορισμός της πρώιμης συγκομιδής δίδεται στην πα ράγραφο 4 του άρθρου 33 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 και το άρθρο 84 του Καν.(ΕΕ) 543/ Όροι για την εφαρμογή της πρώιμης συγκομιδής (άρ θρο 85 Καν (ΕΕ) 543/11) α. Οι ΟΠ ενημερώνουν, τουλάχιστον 48 ώρες πριν, με έγγραφό τους την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, για τις προθέσεις τους να υλοποιήσουν πρώιμη συγκομιδή. β. Το έγγραφο κοινοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης: βα) Το ποσό της αποζημίωσης λόγω της εφαρμογής της δράσης της πρώιμης συγκομιδής. ββ) Το προϊόν στο οποίο θα εφαρμοστεί πρώιμη συγκο μιδή και η αντίστοιχη επιφάνεια σε στρέμματα. βγ) Ανάλυση με βάση την προσδοκώμενη κατάσταση στην αγορά, η οποία δικαιολογεί την υλοποίηση της δρά σης της πρώιμης συγκομιδής ως μέτρο πρόληψης κρίσης. 3. Προκειμένου να μην προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ούτε αρνητικές φυτοϋγειονομικές συνέπει ες από την εφαρμογή αυτής της δράσης πρέπει οι ΟΠ να διαχειρίζονται τα συγκομιζόμενα μη εμπορεύσιμα προϊό ντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση / του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με «διαδικασίες για την βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση των αποσυρόμενων γεωργικών προϊόντων», όπως ισχύει.

8 38640 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Το ποσό της αποζημίωσης για την εφαρμογή της πρώ ιμης συγκομιδής καταβάλλεται ως στρεμματική ενίσχυση σε επίπεδο που καλύπτει το πολύ το 90% του ανώτατου επιπέδου στήριξης για τις αποσύρσεις από την αγορά για προορισμούς εκτός από τη δωρεάν διανομή. 5. Για τη συλλογή των καρπών δεν θα χρησιμοποιηθούν χημικές ουσίες. 6. Τα προϊόντα στα οποία οι ΟΠ έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν πρώιμη συγκομιδή είναι τα πορτοκάλια, τα μήλα, τα ροδάκινα νεκταρίνια (εκτός των πρώιμων ποικιλιών) και η τομάτα. 18. Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί μενο: Άρθρο 24 Ασφάλιση της συγκομιδής Η στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής συμβάλλει στη διασφάλιση των εισοδημάτων των παραγωγών από ζημιές που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, ασθένειες ή επιβλαβείς οργανισμούς. Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια προβλέπεται η υποχρεω τική λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης κινδύνων από τους δικαιούχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013. Ο στόχος των δράσεων ασφάλισης της συγκομιδής ορί ζεται στο άρθρο 88 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Η ασφάλιση της παραγωγής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Τα μέτρα ασφάλισης της συγκομιδής δεν καλύπτουν τις απο ζημιώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 89 του Καν. (ΕΕ) 543/ Το άρθρο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί μενο: Άρθρο 25 Εκθέσεις των Οργανώσεων Παραγωγών (άρθρα 96, 97 Καν. (ΕΕ) 543/2011) 1. Οι ΟΠ υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ 1.1. Τις ετήσιες εκθέσεις οι οποίες συνοδεύουν τις αιτή σεις ενίσχυσης, σχετικά με την εφαρμογή των επιχειρη σιακών προγραμμάτων. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν: α. Λεπτομερή περιγραφή των επιχειρησιακών προγραμ μάτων που υλοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, όσον αφορά τα μέτρα και τις σχετικές δαπάνες. β. Τις τροποποιήσεις που ζητήθηκαν σε σχέση με την αρχική έγκριση και τους λόγους που οδήγησαν στις σχε τικές τροποποιήσεις. γ. Τις αποκλίσεις μεταξύ της προβλεπόμενης ενίσχυσης και της ενίσχυσης για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση. δ. Τα αποτελέσματα των επιχειρησιακών προγραμμάτων με βάση, κατά περίπτωση τους κοινούς δείκτες επιδόσεων και αποτελεσμάτων σύμφωνα με το παράρτημα 2 της παρούσας απόφασης. ε. Περιγραφή και ανάλυση των προβλημάτων που οι ΟΠ αντιμετώπισαν κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τυχόν μέτρα που ελήφθησαν προκειμέ νου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητά τους και ειδικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος από πιθανές αυξημένες πιέσεις στο περιβάλλον Την τελική έκθεση το τελευταίο έτος υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής: α. ο βαθμός επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, β. αιτιολόγηση των τροποποιήσεων που ζητήθηκαν, γ. να προσδιορίζονται οι παράγοντες οι οποίοι συνέβα λαν στην επιτυχία ή αποτυχία του προγράμματος με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους και τη συμβολή τους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της εθνικής στρατηγικής με βάση τους κοινούς δείκτες επιδόσεων, αποτελεσμάτων και αντίκτυπου σύμφωνα με τα παραρτήματα 2 και 3 της παρούσας απόφασης. 2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών (ανεξάρτητα αν υλοποιούν επιχειρησιακό πρόγραμμα) για κάθε έτος λειτουργίας τους, υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε., μέχρι τις 31 Αυγούστου κάθε έτους, ετήσια έκθεση η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που ανα φέρονται στο παράρτημα XIV του Καν (ΕΕ) 543/2011 και αφορά το προηγούμενο έτος λειτουργίας. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε είναι αρ μόδιες για τον έλεγχο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις παραπάνω εκθέσεις και την αποστολή τους στην Δ/ νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑ και Τ. Η καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των ετήσι ων εκθέσεων από την αρμόδια Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκη πευτικής του ΥΠΑΑ και Τ είναι η 30η Σεπτεμβρίου. 20. Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί μενο: Άρθρο 26 Έλεγχοι και Επιτροπές ελέγχου 1. Τριμελής Επιτροπή ελέγχου των Ε.Π.: Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συστήνεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας τριμελής επιτροπή αποτελού μενη από δυο γεωπόνους και ένα οικονομικό υπάλληλο. Η επιτροπή είναι δυνατό μετά από πρόσκληση του Δ/ντη της αρμόδιας ΔΑΟΚ να συνεπικουρείται από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας συγκεκριμένων ειδικοτήτων των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Έργο της επιτροπής είναι: α. η ετήσια παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουρ γίας όλων των ΟΠ, ΕΟΠ της περιοχής αρμοδιότητάς τους και η διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 104 του Καν (ΕΕ) 543/11 και η σύνταξη πρακτικού ελέγχου. β. ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων των επιχειρησια κών προγραμμάτων και των τροποποιήσεων τους σύμφωνα με το άρθρο 104 του Καν (ΕΕ) 543/11. γ. τα ανωτέρω πρακτικά των επιτόπιων ελέγχων διαβιβά ζονται στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑΤ και στον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης που έχει συσταθεί στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομί ας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.4 του άρθρου 8 της παρούσας. Επιπλέον, όταν διαπιστώνονται παρατυπίες τα πρακτικά ελέγχου διαβιβάζονται και στην ελεγχόμενη ΟΠ/ ΕΟΠ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Καν. (ΕΕ) 543/ Τριμελής Επιτροπή παραλαβής των δράσεων. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συστήνεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από δυο γεωπόνους και ένα οικονομι κό υπάλληλο. Τα μέλη αυτής της επιτροπής είναι δια φορετικά από τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η επιτροπή είναι δυνατό μετά από πρόσκληση του Δ/ντη της αρμόδιας ΔΑΟΚ να συνεπικουρείται από υπαλ λήλους της Περιφερειακής Ενότητας συγκεκριμένων ει δικοτήτων των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Έργο της επιτροπής είναι η διεξαγωγή: α. των διοικητικών ελέγχων όλων των αιτήσεων ενίσχυ σης με το άρθρο 105 του Καν. (ΕΕ) 543/2011, β. των επιτόπιων ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 107 του Καν. (ΕΕ) 543/2011 γ. των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 108, 109 και στο άρθρο 110 του Καν. (ΕΕ) 543/2011 και η σύνταξη σχετικού πρακτικού ελέγχου. Τα ανωτέρω πρακτικά ελέγ χου διαβιβάζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 3. Κεντρική Επιτροπή ελέγχου, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του ΥΠΑΑ και Τ και του ΟΠΕΚΕΠΕ ως ακο λούθως: α. Από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ΠΑΠ Δενδρο κηπευτικής ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του. β. Από τον προϊστάμενο του Τμήματος Πυρηνοκάρπων Μηλοειδών της Διεύθυνσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής με αναπληρωτή υπάλληλο του ιδίου τμήματος. γ. Από τον προϊστάμενο του Τμήματος Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών της Διεύθυνσης ΜΤΠΕ, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο του Τμήματος Τυποποίησης και Ποιοτι κού Ελέγχου προϊόντων φυτικής προέλευσης της ίδιας Διεύθυνσης. δ. Από τον προϊστάμενο του Τμήματος Ομαδικών Δρα στηριοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικού Συνεργατισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων, με αναπληρωτή υπάλληλο του ιδίου τμήματος. ε. Από έναν υπαλλήλο της Κεντρικής υπηρεσίας ή των αρμόδιων Περιφερειακών Διευθύνσεων και Μονάδων του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον αναπληρωτή του. Έργο της Επιτροπής είναι η διενέργεια έκτακτων επιτό πιων ελέγχων σε ΟΠ, ΕΟΠ. Η Επιτροπή για να λειτουργήσει είναι απαραίτητη η συμμετοχή υπαλλήλου από το Τμήμα Πυρηνοκάρπων και Μηλοειδών. Το πρακτικό ελέγχου δι αβιβάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδρο κηπευτικής. 4. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί τους διοικητικούς ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 102 του Καν. (ΕΕ) 543/2014 και τους συμπληρωματικούς επιτόπιους ελέγχους σε δειγμα τοληπτική βάση που προβλέπονται στα άρθρα 105 και 106 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Επιπλέον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δύναται να διενεργεί μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων της ενιαίας ενίσχυσης που αφορούν αποκλειστικά τα μέλη των οργανώσεων. 21. Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί μενο: Άρθρο 27 Κυρώσεις Εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 96 και 115 έως και 124 του Καν(ΕΕ) 543/2011 και της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του Καν.(ΕΕ) 499/2014 και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση: 1. μη τήρησης των υποχρεώσεων έγκυρης και εμπρόθε σμης υποβολής των ετήσιων εκθέσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 96 του Καν(ΕΕ) 543/ μη τήρησης των κριτηρίων αναγνώρισης οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του Καν.(ΕΕ) 499/ απάτης όσον αφορά ενίσχυση στα πλαίσια του κανο νισμού (ΕΕ) 1308/2013, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 115 του Καν(ΕΕ) 543/2011, 4. αίτησης μη επιλέξιμων δαπανών, οι κυρώσεις που προ βλέπονται στο άρθρο 117 του Καν(ΕΕ) 543/2011, 5. παρατυπιών κατά την απόσυρση, οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 118 και 119 του Καν(ΕΕ) 543/2011, 6. παρατυπιών των αποδεκτών αποσυρθέντων προϊό ντων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 120 του Καν(ΕΕ) 543/2011, 7. μη τήρησης των υποχρεώσεων των ΟΠ ως προς την πρώιμη συγκομιδή, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 121 του Καν(ΕΕ) 543/2011, 8. παρεμπόδισης διενέργειας επιτόπιων ελέγχων, οι κυ ρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 122 του Καν(ΕΕ) 543/ ανακτηθείσες ενισχύσεις και ποινές όπως προβλέπο νται στο άρθρο 123 του Καν(ΕΕ) 543/2011 Οι αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Αναγνώρισης που έχουν συσταθεί με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3.3 του άρθρου 8 της παρούσας στις Διευθύνσεις Αγρο τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε., επιβάλουν τις κυρώσεις που αναφέρονται στα σημεία 1, 2 του παρόντος άρθρου και των παραγράφων 1α και 2 του άρθρου 115 του Καν(ΕΕ) 543/2011. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ επιβάλει τις κυρώσεις που αναφέρονται στα σημεία 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 1β του άρθρου 115 του Καν(ΕΕ) 543/2011. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επι βάλει την κύρωση της παραγράφου 1γ του άρθρου 115 του Καν(ΕΕ) 543/ Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί μενο: Άρθρο 30 Μεταβατικές διατάξεις 1. Για τα επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 πριν από τις 20 Ιανουαρίου 2014 ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Καν. (ΕΕ) 499/ Το άρθρο 17 της παρούσας απόφασης ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου Το Παράρτημα 1 Ενδεικτικός πίνακας επιλέξιμων δράσεων αντικαθίσταται από το συνημμένο Παράρτημα 1 το οποίο προσαρτάται στη παρούσα απόφαση και απο τελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 24. Το Παράρτημα 4 Κριτήρια αναγνώρισης ΟΠ οπω ροκηπευτικών αντικαθίσταται από το συνημμένο Παράρ τημα 4 το οποίο προσαρτάται στη παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Άρθρο 2 Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθ / (ΦΕΚ 594/Β /2009) ΚΥΑ, όπως ισχύει. Η ισχύς της παρούσας από φασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10 38642 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1- (*) (**) ( ) ( 1,8 ). ( ) ( ) ISO, HACCP ( ) / (, -,,, )(***), ( ) website (internet/intranet) (, ) (,, ),

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (. ). (***) ( ), ( ) -. (2% ) ( ),, (*)., / (**) 1,,. X ( ) 543/2011 (***) 6 7

12 38644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /.. ( ) /..(. ) ,7 2, 200 1,8 3,,,,,, 100 0,7 4,,,,,,,,,,,,, 40 0,31 5,,,,,,,,,,,, 20 0,25 6 &,,,,,,,,,,,,,,, 20 0,1 7.1 :.. (,,...) 20 0, : ,1 7.3 : ,25 8,..,,, - :..,,,,,,,. 10 0, ,03 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1176/27357 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών» 1 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 22 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26207 4 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2413 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3630/87095 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017»

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1022/21891 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2017 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 16652 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ-Κ.ΚΟΝΤΟΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aρ. πρωτ.: 3672/109689 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΜΗΛΟΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Πρωτ.: 3630/87095 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. πρωτ.: 1316/31993 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. αριθ.4810/110876/2015 Υπουργική Απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. αριθ.4810/110876/2015 Υπουργική Απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΑ 4810/110876 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45693 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4506 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30329 22 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2901 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 970/84618 Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10501 7 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1230 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1547/37550 Τροποποίηση της αριθμ. 4810/110876/13.10.2015 υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 607 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/04/09

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/04/09 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/04/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:286886 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ-ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 13845/Α20/2326 Τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων 11627/4.5.2001 (ΦΕΚ 715/Β/8.6.2001) και οικ. 12521/ Α20/2014/4.8.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28/07/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 2066/82545 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 323 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 910 7 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 275759/18.8.2004 απόφα σης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3208 17 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 6743/155668 Καθορισμός διαδικασίας ελέγχων και δικαιολογητικών πληρωμής για το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ..

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ.. (ανήκει στην αριθ. 286886/22-04-09 απόφαση) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ.. Της Οργάνωσης Παραγωγών από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 14.07.2011 Αριθ. Πρωτ.: 177145 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

8.1.: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Δράση : ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ.

8.1.: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Δράση : ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 990/22684 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 990/22684 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11/12/2015 Αριθ. Πρωτ:5620/138619 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. (ΦΕΚ 2703/Β /14-12-2015)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11/12/2015 Αριθ. Πρωτ:5620/138619 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. (ΦΕΚ 2703/Β /14-12-2015) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:4204/136049 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΕΚ:4171/B /23-12-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6055/165510 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 588/84291 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΪΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 975/22622 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 975/22622 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1177 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 64 27 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 136367 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Αριστέα Βολιτάκη Αθήνα 19.12.2016 Αριθμ. Πρωτ.185835 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 380/5792 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 970/84618

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 970/84618 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΦΕΚ: 99/Β /24-01-2017 Αθήνα: 17-01-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10987 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 867 8 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 286886 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19199 31 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1887 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού του κοινωφελούς ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 28/07/2017 Αρ. Πρωτ : 63602 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ ΘΕΜΑ: Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3351 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45 η. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45 η. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ.465 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας

α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 5 Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα Αθήνα,13

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Αθήνα, 28-03-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33727 30 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2968 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της

Διαβάστε περισσότερα