ΘΕΜΑ : «Ονομαςτικόσ χαρακτηριςμόσ των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «Ονομαςτικόσ χαρακτηριςμόσ των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών»."

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Αλεξανδροφπολθ, Αρικ. Πρωτ. : Φ.11.2/5662 ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΘ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΕΒΡΟΤ Σαχ. Δ/νςθ : Διμθτρασ 19 Σ.Κ. - Πόλθ : Αλεξ/πολθ Ιςτοςελίδα : Πλθροφορίεσ : Μαραςλισ Κωνςταντίνοσ Σθλζφωνο : ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ : «Ονομαςτικόσ χαρακτηριςμόσ των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών». Θ Διευκφντρια Π.Ε. Ζβρου Ζχοντασ υπόψθ 1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπωσ το άρκρο αυτό ζχει τροποποιθκεί ςυμπλθρωκεί μεταγενζςτερα με το άρκρο 12 του Π.Δ. 100/1997 και το άρκρο 1 του Π.Δ. 269/ τθν αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 ( ΦΕΚ 1340 τ.βϋ/ ) Τπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Πρωτ/κμιασ και Δευτ/μιασ Εκπ/ςθσ, των Δ/ντϊν και Τποδ/ντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων». 3. Σθ με αρικμ /δ1/ Εγκφκλιο Διαταγι του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Διευκρινιςεισ επί των τοποκετιςεων των μεταταχκζντων ςτθν Π.Ε. εκπαιδευτικϊν με τθ διαδικαςία των υποχρεωτικϊν μετατάξεων». 4. Σθ με αρικμ /δ1/ Εγκφκλιο Διαταγι του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Διευκρινιςεισ επί τοποκετιςεων εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 5. Σθ με αρικμ /γ1/ Εγκφκλιο Διαταγι του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Οδθγίεσ ςχετικά με τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν ςτα ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία & νθπιαγωγεία». 6. Σθ με αρικμ /ε1/ Εγκφκλιο Διαταγι του Τπουργοφ Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Οδθγίεσ για τθ διαδικαςία τοποκετιςεων ςε οργανικζσ και λειτουργικζσ κζςεισ». 7. Σθν με αρικ /ε2/ Εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα «Προγραμματιςμόσ ενεργειϊν με ςκοπό τθν ομαλι ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ». 8. Σθ με αρικμ.15/ Πράξθ του ΠΤΠΕ Ζβρου. 9. Σθ με αρικμ.16/ Πράξθ του ΠΤΠΕ Ζβρου.

2 Α π ο φ α ς ί ζ ο υ μ ε Ονοματίηουμε λειτουργικά υπεράριθμουσ τουσ παρακάτω εκπαιδευτικοφσ λειτουργοφσ Π.Ε., ωσ εξισ: Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Α Χ Ο Λ Ε Ι Α 10 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΚΙΣΑΚΘ ΘΕΟΦΑΝΘ ΠΕ70 2 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΣΟΡΜΠΑΣΗΙΔΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΕ70 2 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΑΓΓΕΛΙΔΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΠΕ70 8 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΤΔΘ ΟΤΡΑΝΙΑ ΠΕ05 9 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΑΚΙΡΑΚΘ ΗΘΘ ΠΕ70 10 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΚΑΜΠΟΡΟΤΔΘ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕ70 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΘ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ70 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΚΟΤΡΟΤ ΧΡΤΟΤΛΑ ΠΕ70 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΚΟΤΣΡΟΤΛΟΤ ΧΡΤΟΤΛΑ ΠΕ70 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΠΙΣΗΙΚΟΤΔΘ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΕ70 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΕΡΚΟΤΔΘ ΧΡΤΘ ΠΕ70 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΧΑΣΗΘΑΒΒΑ ΦΩΣΕΙΝΘ ΠΕ70 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΚΑΛΟΜΠΡΑΣΙΔΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ11 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΕΦΕΡΙΑΔΟΤ ΩΣΘΡΙΑ ΠΕ06 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ 11 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΚΕΤΑ ΕΛΕΝΘ ΠΕ70 Δ.. ΠΑΛΑΓΙΑ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΔΙΑΜΑΝΣΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ70 Δ.. ΛΟΤΣΡΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΜΑΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 Δ.. ΛΟΤΣΡΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΚΑΡΑΚΘ ΜΤΡΙΝΘ ΠΕ70 Δ.. ΛΟΤΣΡΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΨΑΡΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ ΠΕ70 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΜΑΚΡΘ ΜΕ ΔΘΛΩΘ 9 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟΤΣΗΘ ΒΑΙΛΙΚΘ ΠΕ70 1 Ο Δ.. ΦΕΡΩΝ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΣΑΒΕ ΒΑΙΛΙΚΘ ΠΕ70 1 Ο Δ.. ΦΕΡΩΝ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΒΟΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 1 Ο Δ.. ΦΕΡΩΝ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΓΚΑΝΕ ΜΑΡΘΑ ΠΕ70 1 Ο Δ.. ΦΕΡΩΝ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΑΞΕΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΦΡΟΤΝΘ ΠΕ70 2 Ο Δ.. ΦΕΡΩΝ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΚΑΠΟΤΣΘ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ70 2 Ο Δ.. ΦΕΡΩΝ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΜΠΟΤΝΣΟΤΚΑ ΑΝΝΑ ΠΕ70 3 Ο Δ.. ΦΕΡΩΝ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ

3 8 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΤΒΑΛΑΚΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ70 Δ.. ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΚΟΦΣΕΣΗΙΔΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΕ70 Δ.. ΣΤΧΕΡΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΠΑΛΑΗΘ ΕΛΕΝΘ ΠΕ70 Δ.. ΣΤΧΕΡΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΠΡΩΙΜΟΤΔΘ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ70 Δ.. ΣΤΧΕΡΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΕ70 Δ.. ΣΤΧΕΡΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ 7 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΣΙΠΣΑΚΘ ΕΛΕΝΘ ΠΕ70 1 Ο Δ.. ΟΤΦΛΙΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΚΑΡΑΦΤΪΗΘ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ70 1 Ο Δ.. ΟΤΦΛΙΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΛΑΗΟΤΔΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 1 Ο Δ.. ΟΤΦΛΙΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΓΚΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΘ ΠΕ70 2 Ο Δ.. ΟΤΦΛΙΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ 6 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕ70 Δ.. ΔΑΔΙΑ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΕΙΡΘΝΘ ΠΕ70 Δ.. ΔΑΔΙΑ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ70 Δ.. ΛΑΒΑΡΩΝ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΣΟΤΡΠΟΤΔΘ ΙΩΑΝΝΘ ΠΕ70 Δ.. ΛΑΒΑΡΩΝ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΧΑΣΗΙΔΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ70 Δ.. ΛΑΒΑΡΩΝ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΝΩΛΘ ΕΙΡΘΝΘ ΠΕ70 Δ.. ΠΡΩΣΟΚΛΘΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΘ ΠΕ70 Δ.. ΠΡΩΣΟΚΛΘΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΔΕΜΕΡΣΗΘ ΕΛΕΝΘ ΠΕ70 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΓΕΡΙΚΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΙΧΣΙΑΡΘ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΕ70 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΓΕΡΙΚΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ 4 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΣΗΩΡΣΗΘ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ70 3 Ο Δ.. ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΤ ΧΡΤΘ ΠΕ70 4 Ο Δ.. ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΛΑΓΟΤ ΕΜΙΡΑΜΙ ΠΕ70 4 Ο Δ.. ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΟΤΜΑΚΑ ΗΑΦΕΙΡΩ ΠΕ70 4 Ο Δ.. ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΣΗΑΒΕΛΛΑ ΕΛΕΝΘ ΠΕ70 4 Ο Δ.. ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ 3 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ

4 ΚΟΣΟΒΑ ΕΜΑ ΠΕ70 7 Ο Δ.. ΟΡΕΣΙΑΔΑ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΜΠΕΘ ΧΡΘΣΟ ΠΕ70 7 Ο Δ.. ΟΡΕΣΙΑΔΑ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΠΕ70 7 Ο Δ.. ΟΡΕΣΙΑΔΑ ΜΕ ΔΘΛΩΘ 2 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΣΟΛΑΚΙΔΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕ70 Δ.. ΛΕΠΣΘ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΠΕ70 Δ.. ΝΕΑ ΒΤΑ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΓΚΙΡΔΑ ΕΛΙΑΒΕΣ ΠΕ70 Δ.. ΚΑΣΑΝΕΩΝ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΜΑΛΚΟΣΘ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 Δ.. ΚΑΣΑΝΕΩΝ ΜΕ ΔΘΛΩΘ 1 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΣΙΑΒΟΤΡΙΔΟΤ ΔΘΜΘΣΡΑ ΠΕ70 Δ.. ΚΤΠΡΙΝΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΑΣΗΑΝΟ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΠΕ11 Δ.. ΔΙΚΑΙΩΝ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΟΜΑΔΑ ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΟ ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΗΛΩΗ ΙΜΠΡΑΪΜΟΓΛΟΤ-ΚΑΦΑΗ ΡΑΧΙΜ ΠΕ73 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΑΤΡΑ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΜΠΕΡΜΠΑΣ ΜΠΙΛΙΑΛ ΠΕ73 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΓΕΡΙΚΟΤ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΚΑΜΠΑΚ ΧΟΤΕΪΝ ΠΕ73 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΓΕΡΙΚΟΤ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΠΕΝΣΗΙΑΛ ΧΟΤΕΪΝ ΠΕ73 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΓΟΝΙΚΟΤ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΜΠΑΜΠΑΧΑΑΝ ΜΕΜΕΣ ΠΕ73 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΜΑΚΡΘ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΚΙΡΣΑΛΘ ΑΗΙΗ ΠΕ73 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΜΙΚΡΑΚΙΟΤ ΜΕ ΔΘΛΩΘ Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Α 10 η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΕΜΕΡΣΗΟΓΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 1 Ο Ν/Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΚΑΡΑΣΗΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΠΕ60 12 Ο Ν/Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΤ ΕΛΕΝΘ ΠΕ60 21 Ο Ν/Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΣΟΛΑΚΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΠΕ60 23 Ο Ν/Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΜΕ ΔΘΛΩΘ 9 η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΘ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ60 1 Ο Ν/Γ ΦΕΡΩΝ ΜΕ ΔΘΛΩΘ

5 7 η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΕΡΓΙΑΝΝΘ ΛΑΜΠΡΙΝΘ ΠΕ60 2 Ο Ν/Γ ΟΤΦΛΙΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΜΠΟΤΧΟΤΝΑ ΣΡΙΑΔΑ ΠΕ60 4 Ο Ν/Γ ΟΤΦΛΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΠΟΓΙΑΣΗΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ ΠΕ60 4 Ο Ν/Γ ΟΤΦΛΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ 6 η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΟΤΒΛΕΡΟΤ ΑΘΘΝΑ ΠΕ60 Ν/Γ ΔΑΔΙΑ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ 4 η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΡΑΨΙΑ ΑΝΝΑ ΠΕ60 1 Ο Ν/Γ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ ΜΕ ΔΘΛΩΘ Θ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Π.Ε. ΕΒΡΟΤ ΘΕΑΛΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ-ΦΑΝΟΤ

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΘ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΤΘ ΕΒΡΟΤ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αλεξανδροφπολθ, 25/6/2018 Αρικ. Πρωτ.: 5232 ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΒΡΟΤ Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία χολικών Μονάδων Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ζβρου για το χολικό Ζτοσ ». Η Διευκφντρια Π.Ε. Ζβρου Ζχοντασ υπόψθ:

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία χολικών Μονάδων Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ζβρου για το χολικό Ζτοσ ». Η Διευκφντρια Π.Ε. Ζβρου Ζχοντασ υπόψθ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΒΡΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ : Διμθτρασ 19

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρεριφερειακι Διευκφντρια Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ

Θ Ρεριφερειακι Διευκφντρια Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σαχ. Δ/νςθ :Μακρυγιάννθ 22 Σ.Κ. Πόλθ :50100 - Κοηάνθ Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σοποκετιςεισ εκπαιδευτικών τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καβάλασ».

ΘΕΜΑ: «Σοποκετιςεισ εκπαιδευτικών τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καβάλασ». ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΘ ΑΤΣΟΣΕΛΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη υποβολήσ δηλϊςεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικϊν».

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη υποβολήσ δηλϊςεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικϊν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΒΡΟΤ Π.Τ..Π.Ε. ΕΒΡΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη υποβολήσ δηλϊςεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικϊν».

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη υποβολήσ δηλϊςεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικϊν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΒΡΟΤ Π.Τ..Π.Ε. ΕΒΡΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςη: Αν. Σςόχα 15-17, 115 21 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποκετιςεισ υπεράρικμων και οριςτικοποίθςθ μετακζςεων εκπαιδευτικών τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ξάνκθσ».

ΘΕΜΑ: «Τοποκετιςεισ υπεράρικμων και οριςτικοποίθςθ μετακζςεων εκπαιδευτικών τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ξάνκθσ». ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΘ ΑΤΣΟΣΕΛΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σοποκζτθσθ Τποδιευκυντών χολικών Μονάδων τθς Διεφκυνσθς Π.Ε. Α Ακινας» Ο Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αϋ Αθήνασ

ΘΕΜΑ: «Σοποκζτθσθ Τποδιευκυντών χολικών Μονάδων τθς Διεφκυνσθς Π.Ε. Α Ακινας» Ο Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αϋ Αθήνασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, EΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ------------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Α ΑΘΗΝΑ ΣΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ------------ Σαχ. Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, Ανακοινοποίηση στο ορθό ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, Ανακοινοποίηση στο ορθό ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, Ανακοινοποίηση στο ορθό ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ Αθήνα 9-3-2018 -------- Ο Περιυερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ----- Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Δ/ντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ

Ο Περιφερειακόσ Δ/ντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σαχ. Δ/νςθ: :Μακρυγιάννθ 5 Σ.Κ. Πόλθ: :50 132- Κοηάνθ Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Π.Ε. ςτα Πανεπιςτιμια για το ςχολικό ζτοσ Α Π Ο Φ Α Η Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Π.Ε. ςτα Πανεπιςτιμια για το ςχολικό ζτοσ Α Π Ο Φ Α Η Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Βαθμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθθεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟ/ΚΟΤ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΣΜΘΜΑ Γ ----- Σαχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ϊ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ϊ ν ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΛΕΙΑ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Εκνικισ Αντίςταςθσ 17 Σαχ. Κώδ. - Πόλθ: 271

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ. Σρίπολη, Αρ. Πρωτ.: 6257 ΑΠΟΦΑΗ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ. Σρίπολη, Αρ. Πρωτ.: 6257 ΑΠΟΦΑΗ 1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ : Σ. εχιώτθ 38-40 Σ.Κ. Πόλθ : 22132 ΣΡΙΠΟΛΘ Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Θζμα: «Κδρυςθ Σάξεων Τποδοχισ (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.»

ΑΠΟΦΑΗ. Θζμα: «Κδρυςθ Σάξεων Τποδοχισ (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.» ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Ακινα, 30 /08/2018 Αρ. πρωτ.: Φ.22.1/13239 Σαχ. Δ/νςθ : Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΝΟΣ. ΑΙΓΑΙΟΤ Ρόδοσ, Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η N. ΔΩΔ/ΟΤ Αρ. Πρωτ. : 9540

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΝΟΣ. ΑΙΓΑΙΟΤ Ρόδοσ, Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η N. ΔΩΔ/ΟΤ Αρ. Πρωτ. : 9540 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 21-11-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Ωσ ΠΡΟ ΣΟ ΝΓ ΑΛΑΚΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΝΟΣ. ΑΙΓΑΙΟΤ Ρόδοσ, 20-11-2018 Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αιγάλεω, Αρ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Σοποκζτθςθ Τποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γ Ακινασ.

Αιγάλεω, Αρ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Σοποκζτθςθ Τποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γ Ακινασ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Γϋ ΑΘΗΝΑ ΣΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σαχ. Δ/νςθ: Μάκρθσ 3, Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Λ9-Ζ0Ξ Α Π Ο Φ Α Η ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΘΕΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Ε ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΘ Δ.Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑ»

ΑΔΑ: ΒΛ9Λ9-Ζ0Ξ Α Π Ο Φ Α Η ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΘΕΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Ε ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΘ Δ.Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 11/09/2013 ΑΔΑ: ΒΛ9Λ9-Ζ0Ξ Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σρίπολη : 09-09-2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Φ. 6162 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ςτα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κζντρα (Π.Ε.Κ.) τθσ χώρασ για το ςχολικό ζτοσ »

ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ςτα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κζντρα (Π.Ε.Κ.) τθσ χώρασ για το ςχολικό ζτοσ » ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Π.Ε. ςτα Πανεπιςτήμια και Σ.Ε.Ι. για το ςχολικό ζτοσ

ΘΕΜΑ: Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Π.Ε. ςτα Πανεπιςτήμια και Σ.Ε.Ι. για το ςχολικό ζτοσ Βαθμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθθεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΠΡΟ/ΚΟΤ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΡΟ/ΚΟΤ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΣΜΘΜΑ Γ ----- Σαχ. Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σροποποίηςη Απόφαςησ υγκρότηςησ χολικϊν Δικτφων Εκπαίδευςησ και Τποςτθριξησ».

ΘΕΜΑ: «Σροποποίηςη Απόφαςησ υγκρότηςησ χολικϊν Δικτφων Εκπαίδευςησ και Τποςτθριξησ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

O Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ

O Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεςςαλονίκθ, 2-4-2018 Αρ. Πρωτ.: 3902 Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑ 1 ΠΟΛΤΜΕΡΘ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 06 5ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 81,50 2 ΣΙΛΑΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ 06 ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΘ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑ 1 ΠΟΛΤΜΕΡΘ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 06 5ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 81,50 2 ΣΙΛΑΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ 06 ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΘ 1 ΠΟΛΤΜΕΡΘ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 06 5ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 81,50 2 ΣΙΛΑΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ 06 ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΘ 56,10 3 ΜΠΑΔΕΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ 06 1ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΛΕΤΚΙΜΜΘ 49,30 4 ΒΕΚΙΟ ΑΓΓΕΛΟ ΠΕ 06 ΠΕΙΡΑΙΑ 44,83 5 ΚΟΤΛΟΤΡΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Σαχ. Διεφθυνςη : Σ. εχιϊτη 38-40 Σαχ. Κϊδικασ : 22132 ΣΡΙΠΟΛΗ Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ---- Σαχ. Δ/νςθ : Σ. εχιϊτθ 38-40 Σ.Κ. Πόλθ : 22132 Σρίπολθ Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςληψη οδηγϊν και ςυνοδϊν ςχολικϊν λεωφορείων των χολικϊν Μονάδων Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ (ΜΕΑΕ)»

ΘΕΜΑ: «Πρόςληψη οδηγϊν και ςυνοδϊν ςχολικϊν λεωφορείων των χολικϊν Μονάδων Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ (ΜΕΑΕ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Γ' Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Σάξεων Τποδοχισ (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.

Κδρυςθ Σάξεων Τποδοχισ (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ Αθήνα, 08 /09/2017 Αρ. πρωτ. Φ.22.1/12731 Σαχ. Δ/νςη Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Θεςςαλονίκθ, Αρικμ. Πρωτ.: 21851

ΑΠΟΦΑΗ. Θεςςαλονίκθ, Αρικμ. Πρωτ.: 21851 Θεςςαλονίκθ, 24.07.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Αρικμ. Πρωτ.: 21851 ΑΠΟΦΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιλογθ μαιητϊν για ςυμμετοχθ ςτην ημερίδα Euroscola» Ο Περιφερειακόσ Διευιυντθσ Πρωτοβάιμιασ και Δευτεροβάιμιασ Εκπαίδευςησ Αττικθσ

ΘΕΜΑ: «Επιλογθ μαιητϊν για ςυμμετοχθ ςτην ημερίδα Euroscola» Ο Περιφερειακόσ Διευιυντθσ Πρωτοβάιμιασ και Δευτεροβάιμιασ Εκπαίδευςησ Αττικθσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςη : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/3650

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/3650 Ηράκλειο, 14-5-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/3650 ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Β ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: Σχολικζσ Μονάδεσ Δ/νςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Σάξεων Τποδοχισ (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. (Β ΦΑΗ)

Κδρυςθ Σάξεων Τποδοχισ (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. (Β ΦΑΗ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ Αθήνα, 07/11/2017 Αρ. πρωτ. Φ.22.1/17244 Σαχ. Δ/νςη Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Ιζηοζελίδα:

ΑΠΟΦΑΗ. Ιζηοζελίδα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ KAI ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ -------------------------- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αλεξανδπούπολη, 26 Φεβποςαπίος 2018 ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ Απιθμ. Ππωη.: Φ.19.1/2302

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναςυγκρότθςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) Περιφερειακισ Ενότθτασ Ζβρου»

ΘΕΜΑ: «Αναςυγκρότθςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) Περιφερειακισ Ενότθτασ Ζβρου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Π.Ε. ςτα Πανεπιςτήμια και Σ.Ε.Ι. για το ςχολικό ζτοσ

ΘΕΜΑ: Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Π.Ε. ςτα Πανεπιςτήμια και Σ.Ε.Ι. για το ςχολικό ζτοσ Βαθμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθθεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΠΡΟ/ΚΟΤ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΡΟ/ΚΟΤ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΣΜΘΜΑ Γ ----- Σαχ. Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυςθ Σάξεων Τποδοχισ (Σ.Τ.) Ζ.Ε.Π.

Ίδρυςθ Σάξεων Τποδοχισ (Σ.Τ.) Ζ.Ε.Π. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ------ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΘ Σαχ. Δ/νςη Αν. Σςόχα 15-17 Σ.Κ. - Πόλη 11521 Αθήνα Ιςτοςελίδα http//attik.pde.sch.gr/ Πληροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιλογθ μαιητϊν για ςυμμετοχθ ςτην ημερίδα Euroscola» Ο Περιφερειακόσ Διευιυντθσ Πρωτοβάιμιασ και Δευτεροβάιμιασ Εκπαίδευςησ Αττικθσ

ΘΕΜΑ: «Επιλογθ μαιητϊν για ςυμμετοχθ ςτην ημερίδα Euroscola» Ο Περιφερειακόσ Διευιυντθσ Πρωτοβάιμιασ και Δευτεροβάιμιασ Εκπαίδευςησ Αττικθσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςη : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΣΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙ ΚΙ ΘΡΘΚΕΤΜΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΙ ΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΙΔΕΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΙ ΔΙΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : νδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 151 0 ΜΡΟΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ναφπλιο Αρ. Πρωτ.: 1338 ΑΠΟΦΑΗ

Ναφπλιο Αρ. Πρωτ.: 1338 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΘ Δ/ΝΘ Π. & Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ Δ/ΝΘ ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΡΓΟΛΙΔΑ Σαχ. Δ/νςθ: Αμυμϊνθσ 7Β Σ.Κ. Πόλθ: 21100 - Ναφπλιο mail@dipe.arg.sch.gr Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΣΤΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ» Ενημερωτικό ςημείωμα

«ΔΙΚΣΤΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ» Ενημερωτικό ςημείωμα «ΔΙΚΣΤΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ» Ενημερωτικό ςημείωμα Ολοκλθρϊκθκε ο ζλεγχοσ των φακζλων των υποψθφίων για τθν Κεντρικι Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΤΚΑ ΝΕΡΑ,

ΓΛΤΚΑ ΝΕΡΑ, ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΖΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ ΠΤΠΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ--- Σαχ. Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΠΟΦΑΗ. Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Μαροφςι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΠΟΦΑΗ. Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Μαροφςι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Βακμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Σάξεων Τποδοχισ (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.

Κδρυςθ Σάξεων Τποδοχισ (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ Αθήνα, 10/12/2015 Αρ. πρωτ. Φ.22.1/17038 Σαχ. Δ/νςη Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακιρυξθ υποψθφίων αιρετϊν εκπροςϊπων για το ΠΤΔΕ Ηρακλείου. Η Aναπλθρϊτρια Διευκφντρια τθσ Δ/νςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Νομοφ Ηρακλείου

ΘΕΜΑ: Ανακιρυξθ υποψθφίων αιρετϊν εκπροςϊπων για το ΠΤΔΕ Ηρακλείου. Η Aναπλθρϊτρια Διευκφντρια τθσ Δ/νςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Νομοφ Ηρακλείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ EΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΜΙΑ & Δ/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ Δ/ΝΗ ΔΕΤΣ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Σαχ. Δ/νςθ: Μονοφατςίου 8 Σαχ. Κϊδικασ: 712 01 Ηράκλειο Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Βαθμόσ Αςφαλείασ : Να διατηρηθεί μζχρι :

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Βαθμόσ Αςφαλείασ : Να διατηρηθεί μζχρι : ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ --- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

Προσ: Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου

Προσ: Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ Ηράκλειο, 13 επτεμβρίου 2018 Αρ. Πρωτ. : 12582 ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ ----------- ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΣΤΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ» Ενημερωτικό ςημείωμα

«ΔΙΚΣΤΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ» Ενημερωτικό ςημείωμα «ΔΙΚΣΤΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ» Ενημερωτικό ςημείωμα Ολοκλθρϊκθκε ο ζλεγχοσ των φακζλων των υποψθφίων για τθν Κεντρικι Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΜΘΜΑ Αϋ ---------- Σαχ. Δ/νςθ: Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: Προσ: Θζμα: «Πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ εκπαιδευτικών ςε τριιμερο ςεμινάριο του Δικτφου Γεωργία και Περιβάλλον που ςυντονίηει το Κ.Π.Ε.

Α.Π.: Προσ: Θζμα: «Πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ εκπαιδευτικών ςε τριιμερο ςεμινάριο του Δικτφου Γεωργία και Περιβάλλον που ςυντονίηει το Κ.Π.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σαχ. Δ/νςθ: Αγίου Νικολάου Σ.Κ. Πόλθ: 59200 Νάουςα Ιςτοςελίδα: http://www.kpenaousas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναςυγκρότθςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) Περιφερειακισ Ενότθτασ Ξάνκθσ»

ΘΕΜΑ: «Αναςυγκρότθςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) Περιφερειακισ Ενότθτασ Ξάνκθσ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Ψ9-71 ΝΑ ΔΙΑΣΘΡΘΘΕΙ ΜΕΧΡΙ Βακμόσ Αςφαλείασ... Αγία Παραςκευι, 03/03/2011 Αρικ.Πρωτ. Βακμόσ Προτεραιότθτασ. Σαχ.

ΑΔΑ: 4Α1Ψ9-71 ΝΑ ΔΙΑΣΘΡΘΘΕΙ ΜΕΧΡΙ Βακμόσ Αςφαλείασ... Αγία Παραςκευι, 03/03/2011 Αρικ.Πρωτ. Βακμόσ Προτεραιότθτασ. Σαχ. Σαχ. Δ/νςθ Πλθροφορίεσ Σθλζφωνο Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ Π.Ι. Πράξθ «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευκυντισ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

Ο Διευκυντισ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα 15-17 Σ.Κ. - Πόλθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Σαχ. Διεφθυνςη : Σ. εχιϊτη 38-40 Σαχ. Κϊδικασ : 22132 ΣΡΙΠΟΛΗ Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Παρασκευή, Σαχ. Δ/νςθ

Αγία Παρασκευή, Σαχ. Δ/νςθ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ και ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πειραιάσ, 03 / 11 /2016

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πειραιάσ, 03 / 11 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΔΟ Β (ΝΑΤΣΙΛΙΑ) ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πειραιάσ, 03 / 11 /2016 Αρ. Πρωτ.:2232.3/ 94352 /2016 Δ/ΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Α Αθήνασ

Ο Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Α Αθήνασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Α ΑΘΗΝΑ ------------ Σαχ. Δ/νςη: Δώρου 9, 104 32, Αθήνα http://dipe-a-athin.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για πλήρωςη κενών/κενoφμενων θζςεων Τποδιευθυντών χολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δ Αθήνασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για πλήρωςη κενών/κενoφμενων θζςεων Τποδιευθυντών χολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δ Αθήνασ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Δ ΑΘΗΝΑ ΣΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σαχ. Δ/νςη : Λ. υγγροφ 165 Πληροφορίεσ : ακογιάννησ Γ. Σηλ. : 2131617423-4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ TMHMA Α ----- Σατ. Δ/νση :Αν. Σσότα 15-17 Σ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 21/01/2019 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Αριιμ. Πρωτ.:548

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 21/01/2019 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Αριιμ. Πρωτ.:548 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ 21/01/2019 ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριιμ. Πρωτ.:548 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Σάςου εχιϊτθ 38-40 Σ.Κ. Πόλθ : 22132-Σρίπολθ Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Fax :

ΑΠΟΦΑΗ Fax : ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ:6ΞΣ04653Π-ΙΝΙ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Θεςςαλονίκη: Αρικμ. Πρωτ. : ΑΠΟΦΑΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Θεςςαλονίκη: Αρικμ. Πρωτ. : ΑΠΟΦΑΗ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΡΑΣΙΑ ΤΠΡΤΡΓΕΙΡ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΙ ΘΡΘΜΕΤΞΑΣΩΟ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΘ Δ/ΟΘ Α/ΘΞΙΑ & Β/ΘΞΙΑ ΕΜΠ/Θ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ----- Σαχ. Δ/νςη: Νεωφ. Γεωργικήσ χολήσ 65 Σ.Μ. Πόλη: 57001, Θεςςαλονίκη Πληροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ

Ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σαχ.Διεφκυνςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Επιμόρφωςη των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων για τα Ολοήμερα Δημοτικά χολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

Θζμα: Επιμόρφωςη των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων για τα Ολοήμερα Δημοτικά χολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ----- Σαχ. Δ/νςθ: Ανδρζα

Διαβάστε περισσότερα

Λάριςα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΛΑΙΣΑΣ

Λάριςα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΛΑΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΛΑΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νςθ : Δ. Τςάτςου 2 & Φαρςάλων 41335 Λάριςα Ρλθροφορίεσ : Ιωάννα Κολαξι Τθλζφωνο

Διαβάστε περισσότερα

5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 24 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ). 6. Ση με αριθμ. Φ.350/42/148986/Δ1/18-9-2014 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.

5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 24 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ). 6. Ση με αριθμ. Φ.350/42/148986/Δ1/18-9-2014 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ. Αθήνα, 9-10- 2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.30/13031 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤMAΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΣΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μεταβολζσ χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Πιερίασ χολικοφ Ζτουσ (Πρόταςη Ειςήγηςη)»

ΘΕΜΑ: «Μεταβολζσ χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Πιερίασ χολικοφ Ζτουσ (Πρόταςη Ειςήγηςη)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΠΙΕΡΙΑ Ταχ. Δ/νςη : Π. Τςαλδάρη 8 Ταχ. Κϊδικασ : 60100 Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο Αρ.Πρωτ: Φ.11.2/ 9916 ΑΠΟΦΑΗ

Ηράκλειο Αρ.Πρωτ: Φ.11.2/ 9916 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ.

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακιρυξθ υποψθφίων αιρετϊν εκπροςϊπων για το Α.Π.Τ..Δ.Ε. Αττικισ.

ΘΕΜΑ: Ανακιρυξθ υποψθφίων αιρετϊν εκπροςϊπων για το Α.Π.Τ..Δ.Ε. Αττικισ. Αθήνα, 10-10 2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.30/13033 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤMAΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΣΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΧΑΑΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΧΑΑΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι 12-8-2015 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΧΑΑΠΗ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 11-8 - 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΦΑ Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΠΑΡΑ ΚΕΤΑ ΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΙ ΣΟΠΟΙΗ Η ΣΗΝ Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΤ».

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΦΑ Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΠΑΡΑ ΚΕΤΑ ΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΙ ΣΟΠΟΙΗ Η ΣΗΝ Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΤ». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.06.22 12:54:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ27Α4653ΠΣ-ΞΕ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ. 2. Οι Α.Ε.Ν. ςτισ οποίεσ φοιτοφν μζχρι ςήμερα οι μετεγγραφζντεσ ςπουδαςτζσ να τουσ ενημερώςουν ενυπογράφωσ ςχετικά.

ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ. 2. Οι Α.Ε.Ν. ςτισ οποίεσ φοιτοφν μζχρι ςήμερα οι μετεγγραφζντεσ ςπουδαςτζσ να τουσ ενημερώςουν ενυπογράφωσ ςχετικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ &ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΔΟ Β (ΝΑΤΣΙΛΙΑ) Δ/ΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σαχ. Δ/νςη : ΑΚΣΘ ΒΑΙΛΕΙΑΔΘ Σαχ. Κϊδικασ : 185

Διαβάστε περισσότερα

Βάςει των ανωτζρω ςχετικών, ςασ προςκαλοφμε ςτισ Επιμορφωτικζσ Ημερίδεσ ανά Περιφερειακι Ενότθτα οι οποίεσ κα πραγματοποιθκοφν με ςκοπό :

Βάςει των ανωτζρω ςχετικών, ςασ προςκαλοφμε ςτισ Επιμορφωτικζσ Ημερίδεσ ανά Περιφερειακι Ενότθτα οι οποίεσ κα πραγματοποιθκοφν με ςκοπό : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικήσ Ελλάδασ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πάηρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ Π. & Δ. ΕΚΠ/Θ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΘ ΑΤΣΟΣΕΛΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ενθμζρωςθ για τθν παράλλθλθ ςτιριξθ και τθν ςτιριξθ μακθτϊν που δεν αυτοεξυπθρετοφνται»

Θζμα : «Ενθμζρωςθ για τθν παράλλθλθ ςτιριξθ και τθν ςτιριξθ μακθτϊν που δεν αυτοεξυπθρετοφνται» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ Γϋ ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ-Κομοτθνι-Θεςςαλονίκθ από 30 Μαρτίου 2017 ωσ 1 Απριλίου 2017.

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ-Κομοτθνι-Θεςςαλονίκθ από 30 Μαρτίου 2017 ωσ 1 Απριλίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Ιωάννινα, 22-2-2017 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ Αρ. Πρωτ.: 49 ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κθφιςιά 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αρικ. πρωτ.: 18437 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΑΡΓΟΛΙΓΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Γ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΑΡΓΟΛΙΓΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΑΡΓΟΛΙΓΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ναφπλιο, 28 Φεβρουαρίου 2018 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΘΡΑΚΛΕΙΟ, 18/12/2018. Αριθμ. Πρωτ.: 15728

EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΘΡΑΚΛΕΙΟ, 18/12/2018. Αριθμ. Πρωτ.: 15728 EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΡΘΣΘ ΑΤΣΟΣΕΛΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευκυντισ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

Ο Διευκυντισ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΤΣΟΣΕΛΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΣΤΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ» Ενημερωτικό σημείωμα

«ΔΙΚΣΤΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ» Ενημερωτικό σημείωμα «ΔΙΚΣΤΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ» Ενημερωτικό σημείωμα Ολοκλθρϊκθκε ο ζλεγχοσ των φακζλων των υποψθφίων για το Δίκτυο Εξωτερικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΜΘΜΑ Αϋ ---------- Σαχ. Δ/νςθ: Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ. Αττικήσ,

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ. Αττικήσ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ/χολικζσ υμβοφλουσ Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Ανάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ/χολικζσ υμβοφλουσ Δ.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μεηαθέζεις - Σοποθεηήζεις εκπαιδεσηικών ηης Γιεύθσνζης Β/θμιας Δκπαίδεσζης Λαζιθίοσ»

Θέμα: «Μεηαθέζεις - Σοποθεηήζεις εκπαιδεσηικών ηης Γιεύθσνζης Β/θμιας Δκπαίδεσζης Λαζιθίοσ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΡΖΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΜΖΜΑ Α Γ/νζη Τ.Κ. Πληροθορίες Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Περιφερειακι Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ

Θ Περιφερειακι Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΧΣΡΧΤΓΕΙΡ ΣΑΙΔΕΙΑΥ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘΥ ΜΑΙ ΘΤΘΥΜΕΧΞΑΦΩΟ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΤΩΦΡΒΑΘΞΙΑΥ & ΔΕΧΦΕΤΡΒΑΘΞΙΑΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΔΧΦΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ Φαχ. Δ/νςθ :Ξακρυγιάννθ 22 Φ.Μ. Σόλθ :50100

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οριςμόσ Εξεταςτικϊν Κζντρων Ειδικϊν Μακθμάτων και κατανομι υποψθφίων 2014.

ΘΕΜΑ : Οριςμόσ Εξεταςτικϊν Κζντρων Ειδικϊν Μακθμάτων και κατανομι υποψθφίων 2014. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΤΣΘΡΙΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΖΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΖΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΖΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΠΤΠΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ--- Σαχ. Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρθρου 1 8 του Ν.3194/2003 (Φ.Ε.Κ. 267/τ.Α / ), με θζμα: «Ρφθμιςη εκπαιδευτικϊν θεμάτων και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρθρου 1 8 του Ν.3194/2003 (Φ.Ε.Κ. 267/τ.Α / ), με θζμα: «Ρφθμιςη εκπαιδευτικϊν θεμάτων και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ ----------- ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Σαχ. Δ/νςη Σ.Θ. Πληροφορίεσ Σηλζφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Λάριςα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΛΑΡΙΑ Α.Π.

Λάριςα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΛΑΡΙΑ Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ, ωσ προσ τον τρόπο υποβολήσ δηλϊςεων του κλάδου ΠΕ70-ΜΕΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΛΑΡΙΑ Σαχ. Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 Ζργο: «Λειτουργία δικτφου οριηόντιασ υποςτιριξθσ των Διμων και των φορζων τουσ, ωσ δυνθτικϊν δικαιοφχων του Σομζα Περιβάλλοντοσ» Ολοκλήρωςη διαδικαςίασ αξιολόγηςησ υποψηφίων Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ Ζχοντασ υπόψη:

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ Ζχοντασ υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----------- ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ---------- Σαχ. Δ/νςθ: Γ. Μαφρου 2 Σαχ. Κϊδ.

Διαβάστε περισσότερα