ΘΕΜΑ : «Ονομαςτικόσ χαρακτηριςμόσ των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «Ονομαςτικόσ χαρακτηριςμόσ των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών»."

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Αλεξανδροφπολθ, Αρικ. Πρωτ. : Φ.11.2/5662 ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΘ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΕΒΡΟΤ Σαχ. Δ/νςθ : Διμθτρασ 19 Σ.Κ. - Πόλθ : Αλεξ/πολθ Ιςτοςελίδα : Πλθροφορίεσ : Μαραςλισ Κωνςταντίνοσ Σθλζφωνο : ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ : «Ονομαςτικόσ χαρακτηριςμόσ των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών». Θ Διευκφντρια Π.Ε. Ζβρου Ζχοντασ υπόψθ 1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπωσ το άρκρο αυτό ζχει τροποποιθκεί ςυμπλθρωκεί μεταγενζςτερα με το άρκρο 12 του Π.Δ. 100/1997 και το άρκρο 1 του Π.Δ. 269/ τθν αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 ( ΦΕΚ 1340 τ.βϋ/ ) Τπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Πρωτ/κμιασ και Δευτ/μιασ Εκπ/ςθσ, των Δ/ντϊν και Τποδ/ντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων». 3. Σθ με αρικμ /δ1/ Εγκφκλιο Διαταγι του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Διευκρινιςεισ επί των τοποκετιςεων των μεταταχκζντων ςτθν Π.Ε. εκπαιδευτικϊν με τθ διαδικαςία των υποχρεωτικϊν μετατάξεων». 4. Σθ με αρικμ /δ1/ Εγκφκλιο Διαταγι του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Διευκρινιςεισ επί τοποκετιςεων εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 5. Σθ με αρικμ /γ1/ Εγκφκλιο Διαταγι του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Οδθγίεσ ςχετικά με τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν ςτα ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία & νθπιαγωγεία». 6. Σθ με αρικμ /ε1/ Εγκφκλιο Διαταγι του Τπουργοφ Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Οδθγίεσ για τθ διαδικαςία τοποκετιςεων ςε οργανικζσ και λειτουργικζσ κζςεισ». 7. Σθν με αρικ /ε2/ Εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα «Προγραμματιςμόσ ενεργειϊν με ςκοπό τθν ομαλι ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ». 8. Σθ με αρικμ.15/ Πράξθ του ΠΤΠΕ Ζβρου. 9. Σθ με αρικμ.16/ Πράξθ του ΠΤΠΕ Ζβρου.

2 Α π ο φ α ς ί ζ ο υ μ ε Ονοματίηουμε λειτουργικά υπεράριθμουσ τουσ παρακάτω εκπαιδευτικοφσ λειτουργοφσ Π.Ε., ωσ εξισ: Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Α Χ Ο Λ Ε Ι Α 10 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΚΙΣΑΚΘ ΘΕΟΦΑΝΘ ΠΕ70 2 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΣΟΡΜΠΑΣΗΙΔΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΕ70 2 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΑΓΓΕΛΙΔΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΠΕ70 8 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΤΔΘ ΟΤΡΑΝΙΑ ΠΕ05 9 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΑΚΙΡΑΚΘ ΗΘΘ ΠΕ70 10 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΚΑΜΠΟΡΟΤΔΘ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕ70 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΘ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ70 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΚΟΤΡΟΤ ΧΡΤΟΤΛΑ ΠΕ70 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΚΟΤΣΡΟΤΛΟΤ ΧΡΤΟΤΛΑ ΠΕ70 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΠΙΣΗΙΚΟΤΔΘ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΕ70 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΕΡΚΟΤΔΘ ΧΡΤΘ ΠΕ70 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΧΑΣΗΘΑΒΒΑ ΦΩΣΕΙΝΘ ΠΕ70 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΚΑΛΟΜΠΡΑΣΙΔΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ11 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΕΦΕΡΙΑΔΟΤ ΩΣΘΡΙΑ ΠΕ06 13 Ο Δ.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ 11 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΚΕΤΑ ΕΛΕΝΘ ΠΕ70 Δ.. ΠΑΛΑΓΙΑ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΔΙΑΜΑΝΣΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ70 Δ.. ΛΟΤΣΡΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΜΑΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 Δ.. ΛΟΤΣΡΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΚΑΡΑΚΘ ΜΤΡΙΝΘ ΠΕ70 Δ.. ΛΟΤΣΡΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΨΑΡΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ ΠΕ70 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΜΑΚΡΘ ΜΕ ΔΘΛΩΘ 9 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟΤΣΗΘ ΒΑΙΛΙΚΘ ΠΕ70 1 Ο Δ.. ΦΕΡΩΝ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΣΑΒΕ ΒΑΙΛΙΚΘ ΠΕ70 1 Ο Δ.. ΦΕΡΩΝ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΒΟΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 1 Ο Δ.. ΦΕΡΩΝ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΓΚΑΝΕ ΜΑΡΘΑ ΠΕ70 1 Ο Δ.. ΦΕΡΩΝ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΑΞΕΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΦΡΟΤΝΘ ΠΕ70 2 Ο Δ.. ΦΕΡΩΝ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΚΑΠΟΤΣΘ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ70 2 Ο Δ.. ΦΕΡΩΝ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΜΠΟΤΝΣΟΤΚΑ ΑΝΝΑ ΠΕ70 3 Ο Δ.. ΦΕΡΩΝ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ

3 8 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΤΒΑΛΑΚΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ70 Δ.. ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΚΟΦΣΕΣΗΙΔΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΕ70 Δ.. ΣΤΧΕΡΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΠΑΛΑΗΘ ΕΛΕΝΘ ΠΕ70 Δ.. ΣΤΧΕΡΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΠΡΩΙΜΟΤΔΘ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ70 Δ.. ΣΤΧΕΡΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΕ70 Δ.. ΣΤΧΕΡΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ 7 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΣΙΠΣΑΚΘ ΕΛΕΝΘ ΠΕ70 1 Ο Δ.. ΟΤΦΛΙΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΚΑΡΑΦΤΪΗΘ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ70 1 Ο Δ.. ΟΤΦΛΙΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΛΑΗΟΤΔΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 1 Ο Δ.. ΟΤΦΛΙΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΓΚΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΘ ΠΕ70 2 Ο Δ.. ΟΤΦΛΙΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ 6 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕ70 Δ.. ΔΑΔΙΑ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΕΙΡΘΝΘ ΠΕ70 Δ.. ΔΑΔΙΑ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ70 Δ.. ΛΑΒΑΡΩΝ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΣΟΤΡΠΟΤΔΘ ΙΩΑΝΝΘ ΠΕ70 Δ.. ΛΑΒΑΡΩΝ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΧΑΣΗΙΔΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ70 Δ.. ΛΑΒΑΡΩΝ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΝΩΛΘ ΕΙΡΘΝΘ ΠΕ70 Δ.. ΠΡΩΣΟΚΛΘΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΘ ΠΕ70 Δ.. ΠΡΩΣΟΚΛΘΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΔΕΜΕΡΣΗΘ ΕΛΕΝΘ ΠΕ70 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΓΕΡΙΚΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΙΧΣΙΑΡΘ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΕ70 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΓΕΡΙΚΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ 4 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΣΗΩΡΣΗΘ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ70 3 Ο Δ.. ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΤ ΧΡΤΘ ΠΕ70 4 Ο Δ.. ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΛΑΓΟΤ ΕΜΙΡΑΜΙ ΠΕ70 4 Ο Δ.. ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΟΤΜΑΚΑ ΗΑΦΕΙΡΩ ΠΕ70 4 Ο Δ.. ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΣΗΑΒΕΛΛΑ ΕΛΕΝΘ ΠΕ70 4 Ο Δ.. ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ 3 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ

4 ΚΟΣΟΒΑ ΕΜΑ ΠΕ70 7 Ο Δ.. ΟΡΕΣΙΑΔΑ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΜΠΕΘ ΧΡΘΣΟ ΠΕ70 7 Ο Δ.. ΟΡΕΣΙΑΔΑ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΠΕ70 7 Ο Δ.. ΟΡΕΣΙΑΔΑ ΜΕ ΔΘΛΩΘ 2 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΣΟΛΑΚΙΔΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕ70 Δ.. ΛΕΠΣΘ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΠΕ70 Δ.. ΝΕΑ ΒΤΑ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΓΚΙΡΔΑ ΕΛΙΑΒΕΣ ΠΕ70 Δ.. ΚΑΣΑΝΕΩΝ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΜΑΛΚΟΣΘ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 Δ.. ΚΑΣΑΝΕΩΝ ΜΕ ΔΘΛΩΘ 1 η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΣΙΑΒΟΤΡΙΔΟΤ ΔΘΜΘΣΡΑ ΠΕ70 Δ.. ΚΤΠΡΙΝΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΑΣΗΑΝΟ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΠΕ11 Δ.. ΔΙΚΑΙΩΝ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΟΜΑΔΑ ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΟ ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΗΛΩΗ ΙΜΠΡΑΪΜΟΓΛΟΤ-ΚΑΦΑΗ ΡΑΧΙΜ ΠΕ73 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΑΤΡΑ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΜΠΕΡΜΠΑΣ ΜΠΙΛΙΑΛ ΠΕ73 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΓΕΡΙΚΟΤ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΚΑΜΠΑΚ ΧΟΤΕΪΝ ΠΕ73 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΓΕΡΙΚΟΤ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΠΕΝΣΗΙΑΛ ΧΟΤΕΪΝ ΠΕ73 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΓΟΝΙΚΟΤ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΜΠΑΜΠΑΧΑΑΝ ΜΕΜΕΣ ΠΕ73 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΜΑΚΡΘ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΚΙΡΣΑΛΘ ΑΗΙΗ ΠΕ73 ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ Χ. ΜΙΚΡΑΚΙΟΤ ΜΕ ΔΘΛΩΘ Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Α 10 η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΕΜΕΡΣΗΟΓΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 1 Ο Ν/Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΚΑΡΑΣΗΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΠΕ60 12 Ο Ν/Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΜΕ ΔΘΛΩΘ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΤ ΕΛΕΝΘ ΠΕ60 21 Ο Ν/Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΣΟΛΑΚΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΠΕ60 23 Ο Ν/Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΜΕ ΔΘΛΩΘ 9 η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΘ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ60 1 Ο Ν/Γ ΦΕΡΩΝ ΜΕ ΔΘΛΩΘ

5 7 η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΕΡΓΙΑΝΝΘ ΛΑΜΠΡΙΝΘ ΠΕ60 2 Ο Ν/Γ ΟΤΦΛΙΟΤ ΧΩΡΙ ΔΘΛΩΘ ΜΠΟΤΧΟΤΝΑ ΣΡΙΑΔΑ ΠΕ60 4 Ο Ν/Γ ΟΤΦΛΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΠΟΓΙΑΣΗΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ ΠΕ60 4 Ο Ν/Γ ΟΤΦΛΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ 6 η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΟΤΒΛΕΡΟΤ ΑΘΘΝΑ ΠΕ60 Ν/Γ ΔΑΔΙΑ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ 4 η ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΡΑΨΙΑ ΑΝΝΑ ΠΕ60 1 Ο Ν/Γ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ ΜΕ ΔΘΛΩΘ Θ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Π.Ε. ΕΒΡΟΤ ΘΕΑΛΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ-ΦΑΝΟΤ