ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα Σ.Κ Ακινα Ιςτοςελίδα: Πλθροφορίεσ:. Φαρςάρθ Σθλ: Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. : Φ.33.2/11636 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε. Αττικήσ» Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ Αττικήσ Ζχοντασ υπόψθ : 1. Σθν υπϋ αρικμ /324/105657/Δ1/ Τ.Α. (ΦΕΚ 1340/ τ.βϋ) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, των Διευκυντϊν και Τποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων διδαςκόντων». 2. Σθν υπϋ αρικμ. 573/208092/Ε3/ Τ.Α. (ΦΕΚ 3530/ , τ.βϋ), με τθν οποία κακορίηονται οι ζδρεσ και οι περιφζρειεσ των χολικϊν υμβοφλων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και των χολείων τθσ δικαιοδοςίασ τουσ. 3. Σθν υπϋ αρικμ. Φ.33.2/4439/ Σροποιθτικι Απόφαςι μασ περί ανάκεςθσ τθσ Γενικισ Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ των χολικϊν Μονάδων Δ.Ε. Αττικισ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ. 4. Σθν υπϋ αρικμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/ Τ.Α. περί Διοριςμοφ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ Παφςθ των μζχρι ςιμερα υπθρετοφντων. 5. Σθν υπ αρικμ. Φ /64/102785/Ε3/ Τ.Α. με κζμα «Επανατοποκζτθςθ χολικοφ υμβοφλου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 6. Σθν υπ αρικμ. 7616/Y1/ Διαπιςτωτικι Πράξθ του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 7. Σθν υπ αρικμ. Φ.821/141406/Θ2/ Κ.Τ.Α. με κζμα «Απόςπαςθ και τοποκζτθςθ υντονιςτϊν Εκπαίδευςθσ Εξωτερικοφ» (ΑΔΑ: 7ΤΠΦ465ΦΘ3-Ψ0Ι). [1]

2 8. Σθν υπ αρικμ. Φ. 33.2/12054/ ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου του Σμιματοσ Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ. Α Π Ο Φ Α Ι Ζ Ο Τ Μ Ε Ανακζτουμε τθν Γενική Παιδαγωγική Ευθφνη των χολικϊν Μονάδων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Αττικισ ςτουσ/ςτισ χολικοφσ υμβοφλουσ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα: ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 4 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΗΘΡΩ ΟΛΓΑ 5 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΒΑΡΛΑΜΘ ΕΛΕΝΘ 6 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΣΑΓΑΝΘ ΓΕΩΡΓΙΑ 7 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΛΑΗΑΡΘ ΕΒΑΣΘ 8 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 9 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΣΑΓΑΝΘ ΓΕΩΡΓΙΑ 12 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ ΕΤΦΡΟΤΝΘ 13 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΛΑΗΑΡΘ ΕΒΑΣΘ 14 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΙΩΣΑΚΗ ΑΠΟΣΟΛΟ 15 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 16 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 17 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΛΑΗΑΡΘ ΕΒΑΣΘ 18 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΕΚΚΟΤ ΜΑΡΙΑ 19 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 20 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΦΕΣΗΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 21 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΗΟΛΩΣΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 23 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ 24 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ-ΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 26 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΣΙΓΚΡΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 38 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΒΑΡΛΑΜΘ ΕΛΕΝΘ 39 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΦΕΣΗΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 40 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΗΟΛΩΣΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 41 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΗΘΡΩ ΟΛΓΑ 42 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΗΘΡΩ ΟΛΓΑ 43 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΜΠΕΛΕΙΩΣΘ ΒΑΙΛΕΙΟ 46 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΦΕΣΗΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 48 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΣΙΓΚΡΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 49 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΜΠΙΣΑΚΘ ΑΝΣΩΝΙΟ 50 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΜΠΙΣΑΚΘ ΑΝΣΩΝΙΟ 51 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΜΘΣΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ 52 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΙΣΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ 54 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΡΘΣΙΚΟΤ ΕΛΕΝΘ [2]

3 56 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΣΙΓΚΡΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 57 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΦΕΣΗΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 59 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΗΟΛΩΣΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 60 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΣΙΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ 62 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΠΑΠΑΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 63 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΜΠΕΛΕΙΩΣΘ ΒΑΙΛΕΙΟ 65 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΗΘΡΩ ΟΛΓΑ 66 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΣΙΓΚΡΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 67 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΣΘΛΑΒΕΡΙΔΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 68 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΣΘΛΑΒΕΡΙΔΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 72 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΣΘΛΑΒΕΡΙΔΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΘΘΝΩΝ ΗΘΡΩ ΟΛΓΑ ΕΙΔΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΣΗΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ -Λ.Σ. ΝΟ.ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ" ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 2 ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 3 ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΙΓΚΡΗ ΧΡΤΟΤΛΑ 4 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΚΕΚΚΟΤ ΜΑΡΙΑ 6 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΘΕΟΔΟΙΟ 7 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΛΑΗΑΡΘ ΕΒΑΣΘ 8 ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 9 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ ΕΤΦΡΟΤΝΘ 12 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ ΕΤΦΡΟΤΝΘ 13 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΛΑΗΑΡΘ ΕΒΑΣΘ 14 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΚΕΚΚΟΤ ΜΑΡΙΑ 15 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΣΘΛΑΒΕΡΙΔΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 16 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΦΕΣΗΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 17 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΘΕΟΔΟΙΟ 18 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΣΙΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ 19 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΣΙΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ 20 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΜΘΣΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ 21 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΣΙΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ 22 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΜΠΙΣΑΚΘ ΑΝΣΩΝΙΟ 24 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ-ΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 26 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΣΙΓΚΡΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 27 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΗΘΡΩ ΟΛΓΑ 38 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΒΑΡΛΑΜΘ ΕΛΕΝΘ 39 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 40 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΚΡΘΣΙΚΟΤ ΕΛΕΝΘ 41 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΜΘΣΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ 42 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΚΕΚΚΟΤ ΜΑΡΙΑ 43 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 46 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΘ ΣΤΛΙΑΝΟ 49 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΣΙΓΚΡΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 50 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΠΑΠΑΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ [3]

4 52 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΠΑΠΑΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 53 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΚΡΘΣΙΚΟΤ ΕΛΕΝΘ 56 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΣΙΓΚΡΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 57 ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΦΕΣΖΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 59 ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΗΟΛΩΣΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 63 ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΙΩΣΑΚΗ ΑΠΟΣΟΛΟ 65 ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΖΗΡΩ ΟΛΓΑ 67 ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΛΑΒΕΡΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 1 ΕΠ. ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΜΘΣΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ 2 ΕΠ. ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 3 ΕΠ. ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΜΑΣΟΡΙΔΘ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 6 ΕΠ. ΓΕΛ ΑΘΘΝΩΝ ΗΘΡΩ ΟΛΓΑ 1 ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 2 ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΜΑΚΡΘ ΔΘΜΘΣΡΑ 3 ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΚΡΘΣΙΚΟΤ ΕΛΕΝΘ 1 ΓΕΛ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΣΡΑ 2 ΓΕΛ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΚΡΘΣΙΚΟΤ ΕΛΕΝΘ 3 ΓΕΛ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ ΚΑΣΙΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΕΛ Ν. ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ ΜΑΚΡΘ ΔΘΜΘΣΡΑ 1 ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΜΠΙΣΑΚΘ ΑΝΣΩΝΙΟ 2 ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΗΟΛΩΣΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 3 ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΠΑΣΟ ΧΡΘΣΟ 4 ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΜΠΙΣΑΚΘ ΑΝΣΩΝΙΟ 5 ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΣΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΘ 6 ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΣΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΘ 1 ΓΕΛ ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΗΟΛΩΣΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 2 ΓΕΛ ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΖΟΛΩΣΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 3 ΓΕΛ ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΠΑΣΟ ΧΡΘΣΟ 4 ΓΕΛ ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΠΑΣΟ ΧΡΘΣΟ 1 ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΩΓΡΑΦΟΤ ΣΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΘ 3 ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΩΓΡΑΦΟΤ ΣΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΘ 4 ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΩΓΡΑΦΟΤ ΒΟΤΞΙΝΟΤ ΑΝΔΡΙΑΝΘ 5 ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΩΓΡΑΦΟΤ ΣΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΘ 6 ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΩΓΡΑΦΟΤ ΒΟΤΞΙΝΟΤ ΑΝΔΡΙΑΝΘ 1 ΓΕΛ ΗΩΓΡΑΦΟΤ ΣΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΘ 3 ΓΕΛ ΗΩΓΡΑΦΟΤ ΣΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΘ 4 ΓΕΛ ΗΩΓΡΑΦΟΤ ΒΟΤΞΙΝΟΤ ΑΝΔΡΙΑΝΘ 5 ΓΕΛ ΗΩΓΡΑΦΟΤ ΒΟΤΞΙΝΟΤ ΑΝΔΡΙΑΝΘ 6 ΓΕΛ ΗΩΓΡΑΦΟΤ ΒΟΤΞΙΝΟΤ ΑΝΔΡΙΑΝΘ 1 ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΤΡΩΝΑ ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ ΕΤΦΡΟΤΝΘ 3 ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΤΡΩΝΑ ΞΑΝΘΘ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 4 ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΤΡΩΝΑ ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ ΕΤΦΡΟΤΝΘ 1 ΓΕΛ ΒΤΡΩΝΑ ΛΑΗΑΡΘ ΕΒΑΣΘ [4]

5 3 ΓΕΛ ΒΤΡΩΝΑ ΞΑΝΘΘ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 5 ΓΕΛ ΒΤΡΩΝΑ ΜΠΙΚΕΝΣΗΘ ΝΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΡΕΑ ΞΑΝΘΘ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΛ ΚΑΡΕΑ ΞΑΝΘΘ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1 ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΘ ΜΠΙΚΕΝΣΗΘ ΝΙΚΟ 2 ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΘ ΜΠΙΚΕΝΣΗΘ ΝΙΚΟ 1 ΓΕΛ ΚΑΙΑΡΙΑΝΘ ΜΠΙΚΕΝΣΗΘ ΝΙΚΟ 2 ΓΕΛ ΚΑΙΑΡΙΑΝΘ ΜΠΙΚΕΝΣΗΘ ΝΙΚΟ 1 ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΜΘΣΣΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΘΕΟΔΟΙΟ 3 ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΜΘΣΣΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΘΕΟΔΟΙΟ 1 ΓΕΛ ΤΜΘΣΣΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΘΕΟΔΟΙΟ 3 ΓΕΛ ΤΜΘΣΣΟΤ ΞΑΝΘΘ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1 ΓΤΜΝΑΙΟ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ ΚΑΣΑΓΑΝΘ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 ΓΤΜΝΑΙΟ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ ΚΑΣΑΓΑΝΘ ΓΕΩΡΓΙΑ 3 ΓΤΜΝΑΙΟ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ ΜΠΙΚΕΝΣΗΘ ΝΙΚΟ 4 ΓΤΜΝΑΙΟ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ ΜΑΣΟΡΙΔΘ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 5 ΓΤΜΝΑΙΟ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ ΚΑΣΑΓΑΝΘ ΓΕΩΡΓΙΑ 7 ΓΤΜΝΑΙΟ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ ΚΑΣΑΓΑΝΘ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 ΓΕΛ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ ΜΑΣΟΡΙΔΘ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 2 ΓΕΛ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ ΚΑΦΕΣΗΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 3 ΓΕΛ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ ΜΠΕΛΕΙΩΣΘ ΒΑΙΛΕΙΟ 4 ΓΕΛ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ ΜΠΕΛΕΙΩΣΘ ΒΑΙΛΕΙΟ 5 ΓΕΛ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ ΚΕΚΚΟΤ ΜΑΡΙΑ 1 ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΑΦΝΘ ΜΠΕΛΕΙΩΣΘ ΒΑΙΛΕΙΟ 4 ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΑΦΝΘ ΜΠΕΛΕΙΩΣΘ ΒΑΙΛΕΙΟ 2 ΓΕΛ ΔΑΦΝΘ ΜΠΕΛΕΙΩΣΘ ΒΑΙΛΕΙΟ 3 ΓΕΛ ΔΑΦΝΘ ΜΠΕΛΕΙΩΣΘ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΣΑΛΙΚΘ ΧΟΛΘ ΜΘΣΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΓΕΛ ΙΣΑΛΙΚΘ ΧΟΛΘ ΒΑΡΛΑΜΘ ΕΛΕΝΘ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΕΟΝΣΕΙΟΤ ΧΟΛΘ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΣΙΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΕΛ ΛΕΟΝΣΕΙΟΤ ΧΟΛΘ ΑΘΘΝΩΝ ΜΑΣΟΡΙΔΘ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ "ΘΕΟΜΘΣΩΡ" ΚΑΣΑΓΑΝΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔ. ΓΕΛ "ΘΕΟΜΘΣΩΡ" ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΘΕΟΔΟΙΟ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ "ΤΓΧΡΟΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ" ΠΑΣΟ ΧΡΘΣΟ ΙΔ. ΓΕΛ "ΤΓΧΡΟΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ" ΚΕΚΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ "ΑΡΜΕΝΙΚΟ ΣΑΤΡΟ" ΣΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ 1 ΕΠΑΛ ΑΘΘΝΩΝ ΠΑΓΚΑΛΟ ΣΑΤΡΟ 2 ΕΠΑΛ ΑΘΘΝΩΝ ΠΑΓΚΑΛΟ ΣΑΤΡΟ 3 ΕΠΑΛ ΑΘΘΝΩΝ ΦΩΣΙΟΤ ΕΙΡΘΝΘ 4 ΕΠΑΛ ΑΘΘΝΩΝ ΠΑΠΑΕΤΘΤΜΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ 6 ΕΠΑΛ ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΝΣΑΞΘ ΑΘΑΝΑΙΟ 9 ΕΠΑΛ ΑΘΘΝΩΝ ΦΩΣΙΟΤ ΕΙΡΘΝΘ 10 ΕΠΑΛ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΘ ΣΤΛΙΑΝΟ 5 ΕΠ. ΕΠΑΛ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΘ ΣΤΛΙΑΝΟ 7 ΕΠ. ΕΠΑΛ ΑΘΘΝΩΝ ΠΑΠΑΕΤΘΤΜΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ [5]

6 1 ΕΠΑΛ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 2 ΕΠΑΛ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΠΑΠΑΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 3ο ΕΠ. ΕΠΑΛ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1 ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΠΑΠΑΕΤΘΤΜΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ 2 ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΜΑΚΡΘ ΔΘΜΘΣΡΑ ΕΠΑΛ ΗΩΓΡΑΦΟΤ ΠΑΠΑΕΤΘΤΜΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΙΑΡΙΑΝΘ ΠΑΓΚΑΛΟ ΣΑΤΡΟ ΕΠΑΛ ΤΜΘΣΣΟΤ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΘ ΣΤΛΙΑΝΟ ΕΠΑΛ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ ΚΟΝΣΑΞΘ ΑΘΑΝΑΙΟ ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΘ ΠΑΓΚΑΛΟ ΣΑΤΡΟ 1ο ΕΚ ΑΘΘΝΩΝ (ΑΜΠΕΛΟΚΘΠΟΙ) ΚΟΝΣΑΞΘ ΑΘΑΝΑΙΟ 2ο ΕΚ ΑΘΘΝΩΝ (ΤΜΘΣΣΟ) ΠΑΓΚΑΛΟ ΣΑΤΡΟ 3ο ΕΚ ΑΘΘΝΩΝ (ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ) ΚΟΝΣΑΞΘ ΑΘΑΝΑΙΟ 4ο ΕΚ ΑΘΘΝΩΝ (ΜΕΣΑΞΟΤΡΓΕΙΟ) ΠΑΓΚΑΛΟ ΣΑΤΡΟ 5ο ΕΚ ΑΘΗΝΩΝ (Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 6ο ΕΚ ΑΘΘΝΩΝ (ΓΑΛΑΣΙ) ΚΟΝΣΑΞΘ ΑΘΑΝΑΙΟ 7ο ΕΚ ΑΘΘΝΩΝ (ΗΩΓΡΑΦΟΤ) ΠΑΠΑΕΤΘΤΜΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΕΕΕΚ ΚΩΦΩΝ - ΒΑΡΤΚΟΩΝ ΑΘΘΝΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΘΠΟΙ) ΣΗΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ KATIPUNAN PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY-KAPHILCA ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΤΦΡΟΤΝΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΚΟΡΕΣΘ ΕΛΕΝΘ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΚΟΡΕΣΘ ΕΛΕΝΘ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΜΠΑΛΣΑ ΒΕΝΕΣΙΑ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΚΟΡΕΣΘ ΕΛΕΝΘ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΚΟΡΕΣΘ ΕΛΕΝΘ ΕΙΔΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ & ΓΕΛ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΣΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΕ Ε.Α.Ε. ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ [6] ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΓΕΩΡΓΟΤΛΘ ΣΤΛΙΑΝΘ 2 ο ΓΕΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΨΑΡΡΑ ΛΕΜΟΝΘ 3 ο ΓΕΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ 4 ο ΓΕΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΨΑΡΡΑ ΛΕΜΟΝΘ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΟΤΛΘ ΣΤΛΙΑΝΘ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΜΠΑΛΣΑ ΒΕΝΕΣΙΑ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΜΠΑΛΣΑ ΒΕΝΕΣΙΑ 6 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΟΤΛΘ ΣΤΛΙΑΝΘ 7 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΚΟΡΕΣΘ ΕΛΕΝΘ 8 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΚΑΙ Λ.Σ. ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ

7 1 ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΦΩΣΙΑΔΟΤ-ΖΑΧΑΡΙΟΤ ΘΗΡΕΙΑ 2 ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΑΣΟΤ ΜΑΡΙΑ 3 ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΦΩΣΙΑΔΟΤ-ΖΑΧΑΡΙΟΤ ΘΗΡΕΙΑ 4 ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΜΠΑΛΣΑ ΒΕΝΕΣΙΑ 5 ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ ΕΚΚΛΘΙΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΡΙΗΑΡΕΙΟΤ ΧΟΛΘ ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ ΑΓΓΕΛΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΤ ΓΕΩΡΓΟΤΛΘ ΣΤΛΙΑΝΘ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΤ ΦΩΣΙΑΔΟΤ-ΗΑΧΑΡΙΟΤ ΘΘΡΕΙΑ 1 ο ΓΕΛ ΧΟΛΑΡΓΟΤ ΜΠΑΛΣΑ ΒΕΝΕΣΙΑ 2 ο ΓΕΛ ΧΟΛΑΡΓΟΤ ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ ΓΤΜΝΑΙΟ Π. ΨΤΧΙΚΟΤ ΜΠΑΛΣΑ ΒΕΝΕΣΙΑ ΓΕΛ Π. ΨΤΧΙΚΟΤ ΜΠΑΛΣΑ ΒΕΝΕΣΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΨΤΧΙΚΟΤ ΣΡΙΠΟΔΘ ΝΙΚΟΛΑΟ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΨΤΧΙΚΟΤ ΣΡΙΠΟΔΘ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΛ Ν. ΨΤΧΙΚΟΤ ΣΡΙΠΟΔΘ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΑΚΕΙΟ ΓΕΛ ΣΡΙΠΟΔΘ ΝΙΚΟΛΑΟ 1 ο ΑΡΑΚΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΨΤΧΙΚΟΤ ΣΡΙΠΟΔΘ ΝΙΚΟΛΑΟ 1 ο ΑΡΑΚΕΙΟ ΓΕΛ ΨΤΧΙΚΟΤ ΣΡΙΠΟΔΘ ΝΙΚΟΛΑΟ 2 ο ΑΡΑΚΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΨΤΧΙΚΟΤ ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ 2 ο ΑΡΑΚΕΙΟ ΓΕΛ ΨΤΧΙΚΟΤ ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΝΙΔΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΓΕΛ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΨΤΧΙΚΟΤ ΨΑΡΡΑ ΛΕΜΟΝΗ ΓΕΛ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΨΤΧΙΚΟΤ ΣΡΙΠΟΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΦΙΛΟΘΕΘ ΣΡΙΠΟΔΘ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΛ ΦΙΛΟΘΕΘ ΣΡΙΠΟΔΘ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΜΠΑΛΣΑ ΒΕΝΕΣΙΑ ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΤ ΜΠΑΛΣΑ ΒΕΝΕΣΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΡΙΛΘΙΩΝ ΚΑΝΙΔΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΡΙΛΘΙΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ-ΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΡΙΛΘΙΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ-ΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 1 ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΘΙΩΝ ΚΑΝΙΔΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 2 ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΘΙΩΝ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΛΙΙΩΝ ΛΑΓΟΤΔΑΚΟ ΜΙΧΑΘΛ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΛΙΙΩΝ ΛΑΓΟΤΔΑΚΟ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΛ ΜΕΛΙΙΩΝ ΚΑΝΙΔΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΝΣΕΛΘ ΚΟΡΕΣΘ ΕΛΕΝΘ ΓΕΛ ΠΕΝΣΕΛΘ ΓΕΩΡΓΟΤΛΘ ΣΤΛΙΑΝΘ ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΠΕΝΣΕΛΗ ΚΟΡΕΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΛ Ν. ΠΕΝΣΕΛΘ ΦΩΣΙΑΔΟΤ-ΗΑΧΑΡΙΟΤ ΘΘΡΕΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΛΑΓΟΤΔΑΚΟ ΜΙΧΑΘΛ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΜΕΣΑΞΑΚΘ ΦΩΣΕΙΝΘ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΚΩΣΣΟΤΛΑ ΜΑΡΙΑ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΦΩΣΙΑΔΟΤ-ΗΑΧΑΡΙΟΤ ΘΘΡΕΙΑ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΚΑΝΙΔΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ [7]

8 6 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΚΑΝΙΔΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 7 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΡΙΠΟΔΘ ΝΙΚΟΛΑΟ 8 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΦΩΣΙΑΔΟΤ-ΗΑΧΑΡΙΟΤ ΘΘΡΕΙΑ 1 ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΓΕΩΡΓΑΣΟΤ ΜΑΡΙΑ 2 ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΜΕΣΑΞΑΚΘ ΦΩΣΕΙΝΘ 3 ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 4 ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 5 ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΚΩΣΣΟΤΛΑ ΜΑΡΙΑ 6 ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΚΑΝΙΔΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 8 ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 9 ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΦΩΣΙΑΔΟΤ-ΗΑΧΑΡΙΟΤ ΘΘΡΕΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΘΦΙΙΑ ΓΕΩΡΓΑΣΟΤ ΜΑΡΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΗΦΙΙΑ ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΘΦΙΙΑ ΓΕΩΡΓΑΣΟΤ ΜΑΡΙΑ 1 ο ΓΕΛ ΚΘΦΙΙΑ ΓΕΩΡΓΑΣΟΤ ΜΑΡΙΑ 2 ο ΓΕΛ ΚΘΦΙΙΑ ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ 3 ο ΓΕΛ ΚΘΦΙΙΑ ΓΕΩΡΓΑΣΟΤ ΜΑΡΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΤΚΘ ΓΕΩΡΓΑΣΟΤ ΜΑΡΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΤΚΘ ΓΕΩΡΓΑΣΟΤ ΜΑΡΙΑ 1 ο ΓΕΛ ΠΕΤΚΘ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 2 ο ΓΕΛ ΠΕΤΚΘ ΚΩΣΣΟΤΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΕΡΤΘΡΑΙΑ ΓΕΩΡΓΟΤΛΗ ΣΤΛΙΑΝΗ ΓΕΛ Ν. ΕΡΤΘΡΑΙΑ ΓΕΩΡΓΟΤΛΗ ΣΤΛΙΑΝΗ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΩΣΣΟΤΛΑ ΜΑΡΙΑ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΟΡΕΣΗ ΕΛΕΝΗ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΛΑΓΟΤΔΑΚΟ ΜΙΧΑΗΛ 6 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΨΑΡΡΑ ΛΕΜΟΝΗ ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΣΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΩΣΣΟΤΛΑ ΜΑΡΙΑ 2 ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 3 ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΩΣΣΟΤΛΑ ΜΑΡΙΑ 4 ο ΓΕΛ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΜΕΣΑΞΑΚΘ ΦΩΣΕΙΝΘ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΜΕΣΑΞΑΚΘ ΦΩΣΕΙΝΘ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΨΑΡΡΑ ΛΕΜΟΝΘ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΜΕΣΑΞΑΚΘ ΦΩΣΕΙΝΘ 6 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΚΑΝΙΔΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 7 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΜΕΣΑΞΑΚΘ ΦΩΣΕΙΝΘ ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΜΕΣΑΞΑΚΘ ΦΩΣΕΙΝΘ 1 ο ΓΕΛ Ν.ΙΩΝΙΑ ΜΕΣΑΞΑΚΗ ΦΩΣΕΙΝΗ 2 ο ΓΕΛ Ν.ΙΩΝΙΑ ΜΕΣΑΞΑΚΘ ΦΩΣΕΙΝΘ 3 ο ΓΕΛ Ν.ΙΩΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 4 ο ΓΕΛ Ν.ΙΩΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 5 ο ΓΕΛ Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΤΛΗ ΣΤΛΙΑΝΗ [8]

9 6 ο ΓΕΛ Ν.ΙΩΝΙΑ ΚΑΝΙΔΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΕΠ. ΓΕΛ Ν.ΙΩΝΙΑ ΜΕΣΑΞΑΚΘ ΦΩΣΕΙΝΘ ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ ΚΩΣΣΟΤΛΑ ΜΑΡΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΕΛ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ ΚΩΣΣΟΤΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΤΚΟΒΡΤΘ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΕΛ ΛΤΚΟΒΡΤΘ ΚΩΣΣΟΤΛΑ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΛΑΓΟΤΔΑΚΟ ΜΙΧΑΘΛ ΙΔ. ΓΕΛ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΧΟΛΘ ΑΘΘΝΩΝ ΚΩΣΣΟΤΛΑ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΓΕΛ ΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΧΟΛΘ ΑΘΘΝΩΝ ΚΩΣΣΟΤΛΑ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΧΟΛΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΦΩΣΙΑΔΟΤ-ΖΑΧΑΡΙΟΤ ΘΗΡΕΙΑ ΙΔ. ΓΕΛ ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΦΩΣΙΑΔΟΤ-ΗΑΧΑΡΙΟΤ ΘΘΡΕΙΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ «ΑΓ.ΙΩΘΦ» ΦΩΣΙΑΔΟΤ-ΗΑΧΑΡΙΟΤ ΘΘΡΕΙΑ ΙΔ. ΓΕΛ ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ «ΑΓ. ΙΩΘΦ» ΦΩΣΙΑΔΟΤ-ΗΑΧΑΡΙΟΤ ΘΘΡΕΙΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ ΟΤΡΟΤΛΙΝΩΝ ΜΠΑΛΣΑ ΒΕΝΕΣΙΑ ΙΔ. ΓΕΛ ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ ΟΤΡΟΤΛΙΝΩΝ ΜΠΑΛΣΑ ΒΕΝΕΣΙΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΟΝΙΟΤ ΧΟΛΘ ΓΕΩΡΓΑΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΓΕΛ ΙΟΝΙΟΤ ΧΟΛΘ ΓΕΩΡΓΑΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΟΛΘ ΜΩΡΑΪΣΘ ΓΕΩΡΓΟΤΛΘ ΣΤΛΙΑΝΘ ΙΔ. ΓΕΛ ΧΟΛΘ ΜΩΡΑΪΣΘ ΓΕΩΡΓΟΤΛΘ ΣΤΛΙΑΝΘ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΚΠΑΔΕΤΣΘΡΙΩΝ ΔΟΤΚΑ ΚΑΝΙΔΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΙΔ. ΓΕΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΩΝ ΔΟΤΚΑ ΚΩΣΣΟΤΛΑ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΩΝ ΚΑΝΣΑ ΚΟΡΕΣΘ ΕΛΕΝΘ ΙΔ. ΓΕΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΩΝ ΚΑΝΣΑ ΨΑΡΡΑ ΛΕΜΟΝΘ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΩΝ ΜΑΝΕΘ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΔ. ΓΕΛ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΩΝ ΜΑΝΕΘ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΨΑΡΡΑ ΛΕΜΟΝΘ ΙΔ. ΓΕΛ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΕΩΡΓΟΤΛΘ ΣΤΛΙΑΝΘ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΚΟΡΕΣΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔ. ΓΕΛ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΚΟΡΕΣΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ "ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΑΘΘΝΑΪΚΘ ΑΓΩΓΘ & ΠΑΙΔΕΙΑ" ΜΕΣΑΞΑΚΘ ΦΩΣΕΙΝΘ ΙΔ. ΓΕΛ "ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΑΘΘΝΑΪΚΘ ΑΓΩΓΘ & ΠΑΙΔΕΙΑ" ΓΕΩΡΓΑΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 1 ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΨΑΡΡΑ ΛΕΜΟΝΘ 2 ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΣΡΙΠΟΔΘ ΝΙΚΟΛΑΟ 3 ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΠ. ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΛΑΓΟΤΔΑΚΟ ΜΙΧΑΘΛ 1 ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2 ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΛΑΓΟΤΔΑΚΟ ΜΙΧΑΘΛ 3 ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΛΑΓΟΤΔΑΚΟ ΜΙΧΑΘΛ ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΤΣΩΝ ΛΑΓΟΤΔΑΚΟ ΜΙΧΑΘΛ ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑ ΨΑΡΡΑ ΛΕΜΟΝΘ [9]

10 ΕΠ. ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑ ΕΚ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΕΚ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΕΚ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΕΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΨΑΡΡΑ ΛΕΜΟΝΘ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΓΟΤΔΑΚΟ ΜΙΧΑΘΛ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΨΑΡΡΑ ΛΕΜΟΝΘ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΛΙΓΝΟ ΙΩΑΝΝΗ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΛΙΓΝΟ ΙΩΑΝΝΗ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΕΤΛΑΜΠΙΑ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΙΚΟΛΟΤΔΑΚΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΛΙΓΝΟ ΙΩΑΝΝΗ 7 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΕΤΛΑΜΠΙΑ 9 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΙΚΟΛΟΤΔΑΚΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΖΩΓΟΠΟΤΛΟ ΕΤΣΑΘΙΟ ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΣΣΑΛΙΩΣΟΤ ΚΤΡΙΑΚΘ ΕΕΕΕΚ ΣΤΦΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΤΑΝΑΠΘΡΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΣΣΑΛΙΩΣΟΤ ΚΤΡΙΑΚΘ ΣΕΕ Ε.Α.Ε. Α ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΣΣΑΛΙΩΣΟΤ ΚΤΡΙΑΚΘ 1 ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΙΚΟΛΟΤΔΑΚΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ 3 ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΙΚΟΛΟΤΔΑΚΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ 4 ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΙΚΟΛΟΤΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ 5 ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΕΦΑΝΘ ΧΡΙΣΙΝΑ 6 ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΙΚΟΛΟΤΔΑΚΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ ΕΠ. ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΛΙΓΝΟ ΙΩΑΝΝΗ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΕΤΛΑΜΠΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ ΚΑΛΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΕΤΛΑΜΠΙΑ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΘ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΕΤΛΑΜΠΙΑ 6 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΕΤΛΑΜΠΙΑ 7 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ ΟΡΦΑΝΟ ΧΑΡΙ 1 ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2 ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΘ 3 ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΘ 4o ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΘ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΟΤΔΑΚΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΕΤΛΑΜΠΙΑ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΕΤΛΑΜΠΙΑ 1 ο ΓΕΛ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΟΤΔΑΚΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ 2 ο ΓΕΛ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΟΤΔΑΚΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΚΟΤΓΙΟΤΜΣΗΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ [10]

11 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΚΟΤΓΙΟΤΜΣΗΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΚΟΤΓΙΟΤΜΣΗΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΠΤΡΠΤΡΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ 6 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΠΤΡΠΤΡΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ 7 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΚΟΤΓΙΟΤΜΣΗΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 8 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΠΤΡΠΤΡΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ 9 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΚΟΤΓΙΟΤΜΣΗΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 10 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΚΟΤΓΙΟΤΜΣΗΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 12 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΣΕΦΑΝΘ ΧΡΙΣΙΝΑ 13 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΣΕΦΑΝΘ ΧΡΙΣΙΝΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΘ 15 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΘ 16 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΘ 17 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΚΟΤΓΙΟΤΜΣΗΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΣΕΦΑΝΘ ΧΡΙΣΙΝΑ 1 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΠΤΡΠΤΡΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ 2 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΠΤΡΠΤΡΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ 3 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΠΤΡΠΤΡΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ 5 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΠΤΡΠΤΡΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ 6 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΠΤΡΠΤΡΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ 7 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΣΕΦΑΝΘ ΧΡΙΣΙΝΑ 8 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΝΙΚΟΛΟΤΔΑΚΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ 9 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΣΕΦΑΝΘ ΧΡΙΣΙΝΑ 10 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΣΕΦΑΝΘ ΧΡΙΣΙΝΑ 11 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΠΤΡΠΤΡΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ 13 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΣΕΦΑΝΘ ΧΡΙΣΙΝΑ 14 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΣΕΦΑΝΘ ΧΡΙΣΙΝΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΠΑΠΑΗΘΘ ΧΡΙΣΙΝΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΠΑΠΑΗΘΘ ΧΡΙΣΙΝΑ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΠΑΠΑΗΘΘ ΧΡΙΣΙΝΑ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΠΑΠΑΗΘΘ ΧΡΙΣΙΝΑ ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΚΑΣΩΠΟΔΘ ΑΠΟΣΟΛΟ 1 ο ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΑΘΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2 ο ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΠΑΠΑΗΘΘ ΧΡΙΣΙΝΑ 3 ο ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΑΘΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΠ. ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΚΑΣΩΠΟΔΘ ΑΠΟΣΟΛΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ ΜΑΚΡΘ ΔΘΜΘΣΡΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΕΤΛΑΜΠΙΑ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΕΤΛΑΜΠΙΑ 1 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΕΡΓΘ ΕΛΕΝΘ 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΕΡΓΘ ΕΛΕΝΘ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΛΙΟΤ ΑΘΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΛΙΟΤ ΚΑΣΩΠΟΔΘ ΑΠΟΣΟΛΟ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΛΙΟΤ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΘ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΛΙΟΤ ΠΑΠΑΗΘΘ ΧΡΙΣΙΝΑ [11]

12 6 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΛΙΟΤ ΑΘΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 7 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΛΙΟΤ ΚΑΣΩΠΟΔΘ ΑΠΟΣΟΛΟ 8 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΛΙΟΤ ΚΑΣΩΠΟΔΘ ΑΠΟΣΟΛΟ 9 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΛΙΟΤ ΚΑΣΩΠΟΔΘ ΑΠΟΣΟΛΟ 10 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΛΙΟΤ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΕΡΓΘ ΕΛΕΝΘ 11 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΛΙΟΤ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΕΡΓΘ ΕΛΕΝΘ ΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΤ ΓΕΩΡΓΟΤΛΘ ΣΤΛΙΑΝΘ ΕΙΔΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ - ΓΕΛ ΙΛΙΟΤ ΑΣΣΑΛΙΩΣΟΤ ΚΤΡΙΑΚΘ ΣΕΕ Ε.Α.Ε. Βϋ ΒΑΘΜΙΔΑ ΙΛΙΟΤ ΑΣΣΑΛΙΩΣΟΤ ΚΤΡΙΑΚΘ 1 ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΤ ΚΟΤΓΙΟΤΜΣΗΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 2 ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΤ ΚΑΣΩΠΟΔΗ ΑΠΟΣΟΛΟ 3 ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΤ ΚΑΣΩΠΟΔΘ ΑΠΟΣΟΛΟ 4 ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΤ ΚΑΣΩΠΟΔΘ ΑΠΟΣΟΛΟ 5 ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΤ ΑΘΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 6 ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΤ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΕΡΓΘ ΕΛΕΝΘ 7 ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΤ ΜΑΚΡΘ ΔΘΜΘΣΡΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΕΡΓΘ ΕΛΕΝΘ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ ΑΘΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΕΡΓΘ ΕΛΕΝΘ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ ΑΘΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ ΚΟΤΓΙΟΤΜΣΗΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 6 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ ΑΘΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1 ο ΓΕΛ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΕΡΓΘ ΕΛΕΝΘ 2 ο ΓΕΛ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ ΠΑΠΑΗΘΘ ΧΡΙΣΙΝΑ 3 ο ΓΕΛ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΕΡΓΘ ΕΛΕΝΘ 4 ο ΓΕΛ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ ΠΑΠΑΗΘΘ ΧΡΙΣΙΝΑ 5 ο ΓΕΛ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ ΠΑΠΑΗΘΘ ΧΡΙΣΙΝΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΕΤΛΑΜΠΙΑ ΙΔ. ΓΕΛ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ «ΠΟΛΤΣΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ» ΖΩΓΟΠΟΤΛΟ ΕΤΣΑΘΙΟ ΙΔ. ΓΕΛ «ΠΟΛΤΣΡΟΠΘ ΑΡΜΟΝΙΑ» ΝΙΚΟΛΟΤΔΑΚΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΣΑΓΚΑ- Ν. ΠΑΙΔΕΙΑ ΝΙΚΟΛΟΤΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΙΔ. ΓΕΛ ΝΣΑΓΚΑ- Ν. ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΕΡΓΘ ΕΛΕΝΘ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΤΓΟΤΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΣΟΤ ΠΤΡΠΤΡΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΙΔ. ΓΕΛ ΑΤΓΟΤΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΣΟΤ ΚΑΣΩΠΟΔΘ ΑΠΟΣΟΛΟ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΙΑΜΟΤΛΘ ΣΕΦΑΝΘ ΧΡΙΣΙΝΑ ΙΔ. ΓΕΛ ΣΙΑΜΟΤΛΘ ΠΑΠΑΗΘΘ ΧΡΙΣΙΝΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΚΟΤΓΙΟΤΜΣΗΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΔ. ΓΕΛ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΘ 1 ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΦΑΝΟ ΧΑΡΙ 2 ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΦΑΝΟ ΧΑΡΙ ΕΠ. ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΛΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 1ο ΕΠΑΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ ΛΙΓΝΟ ΙΩΑΝΝΗ 1 ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΟΡΦΑΝΟ ΧΑΡΙ 2 ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΟΡΦΑΝΟ ΧΑΡΙ [12]

13 3 ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΚΑΛΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 1 ο ΕΠ. ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΛΙΓΝΟ ΙΩΑΝΝΗ 2 ο ΕΠ. ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΟΡΦΑΝΟ ΧΑΡΙ 1 ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΗΩΓΟΠΟΤΛΟ ΕΤΣΑΘΙΟ ΕΠ. ΕΠΑΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΗΩΓΟΠΟΤΛΟ ΕΤΣΑΘΙΟ 1 ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΤ ΗΩΓΟΠΟΤΛΟ ΕΤΣΑΘΙΟ 2 ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΤ ΗΩΓΟΠΟΤΛΟ ΕΤΣΑΘΙΟ 1 ο ΕΠΑΛ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ ΟΡΦΑΝΟ ΧΑΡΙ ΕΠΑΛ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ ΗΩΓΟΠΟΤΛΟ ΕΤΣΑΘΙΟ 1ο ΕΚ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ) ΗΩΓΟΠΟΤΛΟ ΕΤΣΑΘΙΟ 2ο ΕΚ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΟΡΦΑΝΟ ΧΑΡΙ 3ο ΕΚ (ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ) ΟΡΦΑΝΟ ΧΑΡΙ 4ο ΕΚ (ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ) ΛΙΓΝΟ ΙΩΑΝΝΗ 5ο ΕΚ (ΙΛΙΟΤ) ΛΙΓΝΟ ΙΩΑΝΝΗ 6ο ΕΚ (ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ) ΛΙΓΝΟ ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ.Ε. Δ ΑΘΗΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΑΒΡΙΛΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΙΑ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΟΛΤΜΕΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 6 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 7 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΙΑ 9 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΑΒΡΙΛΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 10 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΑΒΡΙΛΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 12 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΙΑΛΟΤΡΘ ΠΑΡΑΚΕΤΑ 13 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΑΒΡΙΛΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΑΒΡΙΛΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΟΧΑΣΟΤ ΓΙΑΛΟΤΡΘ ΠΑΡΑΚΕΤΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΟΧΑΣΟΤ ΓΙΑΛΟΤΡΘ ΠΑΡΑΚΕΤΑ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΟΧΑΣΟΤ ΓΙΑΛΟΤΡΘ ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΟΧΑΣΟΤ ΓΙΑΛΟΤΡΘ ΠΑΡΑΚΕΤΑ 1 ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΑΒΡΙΛΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 2 ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΝΟ ΑΝΣΩΝΙΟ 3 ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΑΒΡΙΛΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 4 ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΑΒΡΙΛΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 5 ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΑΒΡΙΛΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 6 ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΑΒΡΙΛΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 7 ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΕΠ. ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΑΒΡΙΛΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 1 ο ΓΕΛ ΜΟΧΑΣΟΤ ΓΙΑΛΟΤΡΘ ΠΑΡΑΚΕΤΑ 2 ο ΓΕΛ ΜΟΧΑΣΟΤ ΓΙΑΛΟΤΡΘ ΠΑΡΑΚΕΤΑ [13]

14 ΙΔ. ΓΕΛ "ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΛΑΜΠΙΡΘ" ΓΙΑΛΟΤΡΘ ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ "ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΑ ΛΑΜΠΙΡΘ" ΓΙΑΛΟΤΡΘ ΠΑΡΑΚΕΤΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΛΙΜΟΤ ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΛΙΜΟΤ ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΛΙΜΟΤ ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΛΙΜΟΤ ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΛΙΜΟΤ ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΓΤΡ/ΠΟΛΘ ΓΚΑΡΣΗΟΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΓΤΡ/ΠΟΛΘ ΓΚΑΡΣΗΟΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΓΤΡ/ΠΟΛΘ ΓΚΑΡΣΗΟΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΓΤΡ/ΠΟΛΘ ΓΚΑΡΣΗΟΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΓΚΑΡΣΗΟΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΓΚΑΡΣΗΟΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΙΧΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΙΧΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΙΧΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΙΧΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΙΧΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ 6 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ 7 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΙΧΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ 8 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΙΧΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ 1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΤ ΛΑΔΙΑ ΑΝΑΣΑΙΟ 2 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΤ ΛΑΔΙΑ ΑΝΑΣΑΙΟ 3 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΤ ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ 4 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΤ ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ 1 ο ΓΕΛ ΑΡΓΤΡ/ΠΟΛΘ ΓΚΑΡΣΗΟΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 2 ο ΓΕΛ ΑΡΓΤΡ/ΠΟΛΘ ΓΚΑΡΣΗΟΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 3 ο ΓΕΛ ΑΡΓΤΡ/ΠΟΛΘ ΓΚΑΡΣΗΟΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 4 ο ΓΕΛ ΑΡΓΤΡ/ΠΟΛΘ ΓΚΑΡΣΗΟΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 1 ο ΓΕΛ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΓΚΑΡΣΗΟΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 1 ο ΓΕΛ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΙΧΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ 2 ο ΓΕΛ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΙΧΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ 3 ο ΓΕΛ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΙΧΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ 4 ο ΓΕΛ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΙΧΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ 5 ο ΓΕΛ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΙΧΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ 6 ο ΓΕΛ ΓΛΤΦΑΔΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ "ΜΑΛΙΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ" ΜΙΧΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ ΙΔ. ΓΕΛ "ΜΑΛΙΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ" ΜΙΧΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ " ΕΚΠ/ΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ Α.Ε " ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔ. ΓΕΛ " ΕΚΠ/ΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ Α.Ε " ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ Κ.ΗΩΘ Α.Ε. ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔ. ΓΕΛ ΓΕΝΝΑΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ Κ.ΗΩΘ Α.Ε. ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ "ΕΚΠ/ΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΗΩΘ Α.Ε" ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ "ΕΚΠ/ΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΗΩΘ Α.Ε" ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΜΤΡΝΘ ΠΟΝΘΡΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ [14]

15 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΜΤΡΝΘ-OMHΡEIO ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΜΤΡΝΘ-ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΜΤΡΝΘ ΠΟΝΘΡΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΜΤΡΝΘ ΠΟΝΘΡΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 6 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΜΤΡΝΘ ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ 7 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΜΤΡΝΘ ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ 8 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΜΤΡΝΘ ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Π. ΦΑΛΘΡΟΤ ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Π. ΦΑΛΘΡΟΤ ΠΟΝΘΡΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Π. ΦΑΛΘΡΟΤ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΙΑ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Π. ΦΑΛΘΡΟΤ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΙΑ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Π. ΦΑΛΘΡΟΤ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΣΟΤΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΣΟΤΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΣΟΤΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΣΟΤΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΣΟΤΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 6 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΣΟΤΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΣΟΤΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1 ο ΓΕΛ Ν. ΜΤΡΝΘ ΠΑΝΟ ΑΝΣΩΝΙΟ 2 ο ΓΕΛ Ν. ΜΤΡΝΘ ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ 3 ο ΓΕΛ Ν.ΜΤΡΝΘ ΠΑΝΟ ΑΝΣΩΝΙΟ 4 ο ΓΕΛ Ν. ΜΤΡΝΘ ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 5 ο ΓΕΛ Ν. ΜΤΡΝΘ ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 6 ο ΓΕΛ Ν. ΜΤΡΝΘ ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ 7 ο ΓΕΛ Ν. ΜΤΡΝΘ ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ 1 ο ΓΕΛ Π. ΦΑΛΘΡΟΤ ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 2 ο ΓΕΛ Π. ΦΑΛΘΡΟΤ ΠΟΝΘΡΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 3 ο ΓΕΛ Π. ΦΑΛΘΡΟΤ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΙΑ 4 ο ΓΕΛ Π. ΦΑΛΘΡΟΤ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΙΑ 1 ο ΓΕΛ ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΣΟΤΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2 ο ΓΕΛ ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΣΟΤΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 3 ο ΓΕΛ ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΣΟΤΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠ.ΓΕΛ ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΣΟΤΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΛΛΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΙΔ. ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΛΛΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ "ΧΟΛΘ ΞΕΝΟΠΟΤΛΟΤ" ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΙΔΙΩΣ. ΛΤΚΕΙΟ "ΧΟΛΘ ΞΕΝΟΠΟΤΛΟΤ" ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΙΔ. ΕΠ. ΓΕΛ «ΒΑΙΛΙΚΘ ΚΟΡΟΠΟΤΛΘ» ΣΟΤΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΤΚΕΙΟ ΕΑΕ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΘΚΟΩΝ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ ΜΟΤΣΑΒΕΛΘ ΑΝΔΡΙΑΝΟ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΙΑΠΟΛ/ΚΘ ΕΚΠ/Θ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΙΑ 2 ο ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠ/Θ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΙΑ ΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΤ ΠΟΛΤΜΕΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ «ΛΕΟΝΣΕΙΟ ΛΤΚΕΙΟ Ν. ΜΤΡΝΘ» ΓΙΑΛΟΤΡΘ ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΙΔ. ΓΕΛ «ΛΕΟΝΣΕΙΟ ΛΤΚΕΙΟ Ν. ΜΤΡΝΘ» ΓΙΑΛΟΤΡΘ ΠΑΡΑΚΕΤΑ [15]

16 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΜΟΤΣΑΒΕΛΘ ΑΝΔΡΙΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΜΟΤΣΑΒΕΛΘ ΑΝΔΡΙΑΝΟ 1 ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΚΑΣΙΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ 2 ο ΕΠ. ΕΠΑΛ ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 1 ο ΕΠΑΛ ΑΛΙΜΟΤ ΟΦΙΑΝΙΔΘ ΛΑΗΑΡΟ 1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ ΟΦΙΑΝΙΔΘ ΛΑΗΑΡΟ 1 ο ΕΠΑΛ ΓΛΤΦΑΔΑ ΚΑΛΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 1 ο ΕΠΑΛ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΟΦΙΑΝΙΔΘ ΛΑΗΑΡΟ 1 ο ΕΠΑΛ Ν. ΜΤΡΝΘ ΚΑΛΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 2 ο ΕΠΑΛ Ν. ΜΤΡΝΗ ΠΑΠΑΕΤΘΤΜΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ 1 ο ΕΠΑΛ ΙΒΙΣΑΝΙΔΕΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 2 ο ΕΠΑΛ ΙΒΙΣΑΝΙΔΕΙΟΤ ΚΑΛΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 3 ο ΕΠΑΛ ΙΒΙΣΑΝΙΔΕΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 4 ο ΕΠΑΛ ΙΒΙΣΑΝΙΔΕΙΟΤ ΚΑΛΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΕΚ ΙΒΙΣΑΝΙΔΕΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 1 Ο ΕΚ (ΑΓ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ) ΚΟΝΣΑΞΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 2 Ο ΕΚ (ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ) ΟΦΙΑΝΙΔΘ ΛΑΗΑΡΟ 3 ο ΕΚ (Ν. ΜΤΡΝΗ) ΠΑΠΑΕΤΘΤΜΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ 1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΑΤΡΟΤ ΠΟΝΘΡΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 2ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΑΤΡΟΤ ΠΟΝΘΡΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 1ο ΓΕΛ ΣΑΤΡΟΤ ΠΟΝΘΡΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΕΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΚΑΛΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΕΠ. ΕΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΚΑΛΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 8ο ΕΚ (ΣΑΤΡΟΤ) ΚΑΛΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ.Ε. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΣΕΜΙΔΑ ΣΕΦΟΤ ΛΟΤΚΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΣΕΜΙΔΑ ΣΕΦΟΤ ΛΟΤΚΙΑ ΓΕΛ ΑΡΣΕΜΙΔΑ ΣΕΦΟΤ ΛΟΤΚΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ-ΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΘ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ Λ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΣΟ ΧΡΘΣΟ 1 ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ-ΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 2 ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ ΣΕΦΟΤ ΛΟΤΚΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΛΤΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΛΤΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΝΘΟΤΑ ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ 1 ο ΓΕΛ ΓΛΤΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ-ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 2 ο ΓΕΛ ΓΛΤΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡΒΑΝΙΣΘ ΚΑΝΕΛΛΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΕΦΟΤ ΛΟΤΚΙΑ [16]

17 ΓΕΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΕΦΟΤ ΛΟΤΚΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΜΑΚΡΘ ΑΡΒΑΝΙΣΘ ΚΑΝΕΛΛΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΜΑΚΡΘ ΑΡΒΑΝΙΣΘ ΚΑΝΕΛΛΑ ΕΕΕΕΚ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟΤ Ν. ΜΑΚΡΗ ΑΣΣΑΛΙΩΣΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΕΕΕΚ ΝΣΑΟΤ ΠΙΚΠΑ ΠΕΝΣΕΛΗ ΑΣΣΑΛΙΩΣΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΓΕΛ Ν. ΜΑΚΡΘ ΣΕΦΟΤ ΛΟΤΚΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΕΛ ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΣΘ ΚΑΝΕΛΛΑ ΜΟΤΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΛΛΘΝΘ ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ ΑΓΓΕΛΟ ΜΟΤΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΛΛΘΝΘ ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ ΑΓΓΕΛΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΛΛΘΝΘ ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ-ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΛΛΘΝΘ ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ ΑΓΓΕΛΟ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΛΛΘΝΘ ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ-ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΛΛΘΝΘ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ 1 ο ΓΕΛ ΠΑΛΛΘΝΘ ΑΡΒΑΝΙΣΘ ΚΑΝΕΛΛΑ 2 ο ΓΕΛ ΠΑΛΛΘΝΘ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ ΕΠ. ΓΕΛ ΠΑΛΛΘΝΘ ΣΕΦΟΤ ΛΟΤΚΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΤ ΑΡΒΑΝΙΣΘ ΚΑΝΕΛΛΑ ΓΕΛ ΠΙΚΕΡΜΙΟΤ ΑΡΒΑΝΙΣΘ ΚΑΝΕΛΛΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΡΑΦΘΝΑ ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ-ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 1ο ΓΕΛ ΡΑΦΘΝΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΣΩΝ ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ-ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 1ο ΓΕΛ ΠΑΣΩΝ ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΘ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΤΒΙΩΝ ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΟ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΤΒΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ 1 ο ΓΕΛ ΚΑΛΤΒΙΩΝ ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ 2 ο ΓΕΛ ΚΑΛΤΒΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΤΒΑΡΑ ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΕΡΑΣΕΑ ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ ΓΕΛ ΚΕΡΑΣΕΑ ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΝΑΒΤΟΤ ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ ΑΓΓΕΛΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΤΟΤ ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ ΑΓΓΕΛΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΩΝΙΔΑ ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΗ ΓΕΛ ΛΑΤΡΙΟΤ ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ-ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 1 ο ΓΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ-ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 2 ο ΓΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ-ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΤ ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ ΑΓΓΕΛΟ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΤ ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ ΑΓΓΕΛΟ ΣΕΕ Ε.Α.Ε. Α ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΟΡΩΠΙΟΤ ΜΟΤΣΑΒΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟ [17]

18 1 ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΤ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ 3 ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΤ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΑΡΗ ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ ΑΓΓΕΛΟ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΑΡΗ ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΗ ΓΕΛ ΒΑΡΘ ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΘ ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΘ ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ-ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΓΕΛ ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΘ ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ-ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΟΤΛΑ ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ-ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΟΤΛΑ ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΗ 1 ο ΓΕΛ ΒΟΤΛΑ ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ-ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 2 ο ΓΕΛ ΒΟΤΛΑ ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΘ ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΦΩΣΙΟΤ ΕΙΡΘΝΘ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΦΩΣΙΟΤ ΕΙΡΘΝΘ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 6 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΘ 7 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ-ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 8 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 9 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 10 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 11 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ 12 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΕ Ε.Α.Ε. Α ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ 1 ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ 2 ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ 3 ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 4 ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 5 ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡΒΑΝΙΣΘ ΚΑΝΕΛΛΑ 6 ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 7 ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ-ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΕΠ. ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΤΛΩΝΑ ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ ΑΓΓΕΛΟ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ Λ.Σ. ΑΤΛΩΝΑ ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ ΑΓΓΕΛΟ ΓΕΛ ΑΤΛΩΝΑ ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ ΑΓΓΕΛΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΓΕΛ ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΝΟΙΞΘ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΓΕΛ ΑΝΟΙΞΘ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΕΛ ΔΙΟΝΤΟΤ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΡΟΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΓΕΛ ΔΡΟΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ [18]

19 ΓΤΜΝΑΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΦΩΣΙΟΤ ΕΙΡΘΝΘ ΓΕΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΦΩΣΙΟΤ ΕΙΡΘΝΘ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΑΜΟΤ ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΟΤ ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΣΙΟΤ ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΛ ΚΑΠΑΝΔΡΙΣΙΟΤ ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΡΤΟΝΕΡΙΟΤ ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΛ ΚΡΤΟΝΕΡΙΟΤ ΣΕΦΟΤ ΛΟΤΚΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΤ ΣΕΦΟΤ ΛΟΤΚΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΤ ΣΕΦΟΤ ΛΟΤΚΙΑ ΓΕΛ ΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΤ ΣΕΦΟΤ ΛΟΤΚΙΑ 1 ο ΣΟΙΣΕΙΟ-ΑΡΑΚΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΚΑΛΘ ΠΑΣΟ ΧΡΘΣΟ 1 ο ΣΟΙΣΕΙΟ- ΑΡΑΚΕΙΟ ΓΕΛ ΕΚΑΛΘ ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ-ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 2 ο ΣΟΙΣΕΙΟ-ΑΡΑΚΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΚΑΛΘ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ 2 ο ΣΟΙΣΕΙΟ- ΑΡΑΚΕΙΟ ΓΕΛ ΕΚΑΛΘ ΣΕΦΟΤ ΛΟΤΚΙΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ «EΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ» ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΙΔ. ΓΕΛ «ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ» ΑΡΒΑΝΙΣΘ ΚΑΝΕΛΛΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΡΑΜΕΙΟΤ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΧΟΛΘ ΚΑΝΙΔΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΙΔ. ΓΕΛ ΕΡΑΜΕΙΟΤ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΧΟΛΘ ΣΕΦΟΤ ΛΟΤΚΙΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ» ΣΕΦΟΤ ΛΟΤΚΙΑ ΙΔ. ΓΕΛ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΗΘΡΙΔΘ» ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΤ-ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΩΝ ΚΩΣΕΑ-ΓΕΙΣΟΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΙΔ. ΓΕΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΩΝ ΚΩΣΕΑ-ΓΕΙΣΟΝΑ ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΩΝ ΓΕΙΣΟΝΑ ΑΡΒΑΝΙΣΘ ΚΑΝΕΛΛΑ ΙΔ. ΓΕΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ ΓΕΙΣΟΝΑ ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΟΛΘ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΒΑΝΙΣΘ ΚΑΝΕΛΛΑ ΙΔ. ΓΕΛ ΧΟΛΘ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΒΑΝΙΣΘ ΚΑΝΕΛΛΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΩΝ «Ο ΠΛΑΣΩΝ» ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΔ. ΓΕΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΩΝ «Ο ΠΛΑΣΩΝ» ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΘ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΑΝΑΓΕΝΝΘΘΘ» ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ ΙΔ. ΓΕΛ «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΑΝΑΓΕΝΝΘΘ» ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΙΔ. ΓΕΛ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘΡΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΘ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙΑΡΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ ΙΔ. ΓΕΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙΑΡΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ «ΩΘΘΘ» ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ ΙΔ. ΓΕΛ «ΩΘΘΘ» ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΗΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΤ ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΘ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ» ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΝΣΙΔΟ ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ ΙΔ. ΕΠΑΛ ΠΑΝΣΙΔΟ ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ BYRON COLLEGE ΠΑΣΟ ΧΡΘΣΟ CAMPION SCHOOL ΑΡΒΑΝΙΣΘ ΚΑΝΕΛΛΑ ST. LAWRENCE COLLEGE ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ 1 ο ΕΠΑΛ ΡΑΦΘΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ-ΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ [19]

20 1 ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΤ ΛΑΓΟΤΔΑΚΟ ΜΙΧΑΘΛ 1 ο ΕΠ. ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΤ ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΘ 1 ο ΕΠΑΛ ΛΑΤΡΙΟΤ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 1 ο ΕΠΑΛ ΒΑΡΘ ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΘ 1 ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΦΩΣΙΟΤ ΕΙΡΘΝΘ 2 ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΦΩΣΙΟΤ ΕΙΡΘΝΘ 3 ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 1 ο ΕΠ. ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΦΩΣΙΟΤ ΕΙΡΗΝΗ 2 ο ΕΠ. ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΛ ΚΡΤΟΝΕΡΙΟΤ ΚΑΝΙΔΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΕΠΑΛ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ-ΩΡΩΠΟΤ ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΘ ΕΠ. ΕΠΑΛ ΡΑΦΘΝΑ ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΘ 1 ο ΕΚ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΘ (ΑΧΑΡΝΕ) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2 ο ΕΚ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ (ΚΟΡΩΠΙ) ΣΕΦΟΤ ΛΟΤΚΙΑ 3 ο ΕΚ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΘ (ΡΑΦΘΝΑ) ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΘ 4 ο ΕΚ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΘ (ΒΑΡΘ) ΣΕΝΣΕ ΠΑΝΣΕΛΘ 5 ο ΕΚ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΘ (ΑΧΑΡΝΕ) ΦΩΣΙΟΤ ΕΙΡΘΝΘ "ΙΔΙΩΣ. ΓΤΜΝΑΙΟ-ΚΟΡΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΕ" ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ.Ε. ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΜΠΑΛΙΟΤ ΕΛΕΝΘ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΜΠΑΧΑΛΗ ΤΜΕΩΝ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΜΠΙΣΑ ΠΟΛΤΞΕΝΗ 1ο ΓΕΛ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΑΝΔΡΑ ΜΠΑΛΙΟΤ ΕΛΕΝΘ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΕΛΕΤΙΝΑ ΑΣΣΑΛΙΩΣΟΤ ΚΤΡΙΑΚΘ ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ Λ.Σ. ΕΛΕΤΙΝΑ ΜΠΙΣΑ ΠΟΛΤΞΕΝΘ ΓΕΛ ΜΑΝΔΡΑ ΜΠΑΛΙΟΤ ΕΛΕΝΘ ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΑΓΟΤΛΑ ΜΠΑΧΑΛΘ ΤΜΕΩΝ ΓΕΛ ΜΑΓΟΤΛΑ ΜΠΙΣΑ ΠΟΛΤΞΕΝΘ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΜΠΑΛΙΟΤ ΕΛΕΝΘ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Ε.Α.Ε. ΕΛΕΤΙΝΑ ΑΣΣΑΛΙΩΣΟΤ ΚΤΡΙΑΚΘ 1 ο ΓΕΛ ΕΛΕΤΙΝΑ ΜΠΙΣΑ ΠΟΛΤΞΕΝΘ 2 ο ΓΕΛ ΕΛΕΤΙΝΑ ΜΠΙΣΑ ΠΟΛΤΞΕΝΘ ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΓΕΛ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ [20]

21 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΤΛΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΠΙΣΑ ΠΟΛΤΞΕΝΘ 1ο ΓΕΛ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΤΛΙΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 2 ο ΓΕΛ ΜΕΓΑΡΩΝ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ Λ.Σ. ΒΙΛΛΙΩΝ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΡΤΘΡΩΝ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΓΕΛ ΕΡΤΘΡΩΝ ΠΑΤΛΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ ΜΠΑΛΙΟΤ ΕΛΕΝΗ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ ΜΠΑΧΑΛΘ ΤΜΕΩΝ ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ & Λ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ ΠΑΤΛΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ ΜΠΑΛΙΟΤ ΕΛΕΝΗ 2 ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ ΜΠΑΧΑΛΘ ΤΜΕΩΝ 3 ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ ΜΠΑΧΑΛΗ ΤΜΕΩΝ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΕΦΤΡΙΟΤ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΕΦΤΡΙΟΤ ΜΠΑΧΑΛΘ ΤΜΕΩΝ ΓΕΛ ΗΕΦΤΡΙΟΤ ΜΠΑΛΙΟΤ ΕΛΕΝΘ ΓΤΜΝΑΙΟ ΦΤΛΘ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΛ ΦΤΛΘ ΜΠΙΣΑ ΠΟΛΤΞΕΝΘ 1 ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΤΙΝΑ ΜΠΑΧΑΛΘ ΤΜΕΩΝ 2 ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΤΙΝΑ ΜΠΑΧΑΛΗ ΤΜΕΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΤΛΙΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΠΑΤΛΙΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 1ο ΕΚ (ΕΛΕΤΙΝΑ) ΠΑΤΛΙΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 2ο ΕΚ (ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ) ΠΑΤΛΙΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 3ο ΕΚ (ΜΕΓΑΡΩΝ) ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ 4ο ΕΚ (ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ) ΜΠΙΣΑ ΠΟΛΤΞΕΝΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΑΡΑΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΑΡΑΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΣΡΑΠΑ ΑΝΣΩΝΙΟ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΦΑΝΙΔΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΧΑΣΗΘΙΩΑΝΝΟΤ ΑΝΣΙΓΟΝΘ-ΜΕΛΙΑ- 6 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΡΙ 7 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 8 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΦΑΝΙΔΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 9 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΕΧΛΙΚΟΤΔΘ ΔΘΜΘΣΡΑ 10 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΑΡΑΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 13 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ [21]

22 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΣΡΑΠΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΘΘΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ [22] ΣΕΦΑΝΙΔΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΛΤΜΕΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 1 ο ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΕΧΛΙΚΟΤΔΘ ΔΘΜΘΣΡΑ 1 ο ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΑΛΑΜΩΣΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 2 ο ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΝΟΙΞΘ» ΜΠΑΛΑΜΩΣΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΕ Ε.Α.Ε. Αϋ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΑΛΑΜΩΣΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΑΡΑΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 2 ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΑΡΑΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 3 ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΕΗΘ ΜΑΡΙΑ 7 ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΦΑΝΙΔΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 8 ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΦΑΝΙΔΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 9 ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΚΙΝΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 10 ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΝΘΡΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 13 ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΑΛΑΗΘΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 15 ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΟ ΑΝΣΩΝΙΟ ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΕΛ ΘΘΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΤΜΠΑΡΟΤ ΧΡΤΑΝΘΘ 1 ο ΕΠ. ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΚΙΝΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΘ ΠΟΛΤΜΕΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΘ ΠΟΛΤΜΕΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΠΟΛΘ ΓΤΜΝΑΙΟ Ν. ΦΑΛΘΡΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΓΕΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΜΠΕΧΛΙΚΟΤΔΘ ΔΘΜΘΣΡΑ ΚΟΤΜΠΑΡΟΤ ΧΡΤΑΝΘΘ ΚΟΤΜΠΑΡΟΤ ΧΡΤΑΝΘΘ ΚΟΤΜΠΑΡΟΤ ΧΡΤΑΝΘΘ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΘ ΡΕΝΣΘ ΚΟΤΜΠΑΡΟΤ ΧΡΤΑΝΘΘ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΘ ΡΕΝΣΘ ΚΟΤΜΠΑΡΟΤ ΧΡΤΑΝΘΘ ΓΕΛ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΘ ΡΕΝΣΘ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΙΚΑΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΜΠΕΧΛΙΚΟΤΔΘ ΔΘΜΘΣΡΑ ΧΑΣΗΘΙΩΑΝΝΟΤ ΑΝΣΙΓΟΝΘ-ΜΕΛΙΑ- ΙΡΙ ΧΑΣΗΘΙΩΑΝΝΟΤ ΑΝΣΙΓΟΝΘ-ΜΕΛΙΑ- ΙΡΙ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΓΟΤΡΔΟΜΙΧΑΛΘ ΔΘΜΘΣΡΑ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΔΙΣΙΟΤ ΜΑΛΑΜΑΣΘ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΓΟΤΡΔΟΜΙΧΑΛΘ ΔΘΜΘΣΡΑ ΧΑΣΗΘΙΩΑΝΝΟΤ ΑΝΣΙΓΟΝΘ-ΜΕΛΙΑ- 6 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΙΡΙ ΧΑΣΗΘΙΩΑΝΝΟΤ ΑΝΣΙΓΟΝΘ-ΜΕΛΙΑ- 7 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΙΡΙ 9 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΔΙΑ ΑΝΑΣΑΙΟ 10 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΓΟΤΡΔΟΜΙΧΑΛΘ ΔΘΜΘΣΡΑ 11 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΓΟΤΡΔΟΜΙΧΑΛΘ ΔΘΜΘΣΡΑ ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΓΚΙΝΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΛΑΗΘΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 2 ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑ ΠΑΝΟ ΑΝΣΩΝΙΟ 3 ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑ ΔΙΣΙΟΤ ΜΑΛΑΜΑΣΘ 4 ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑ ΠΑΝΟ ΑΝΣΩΝΙΟ

23 5 ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑ ΚΟΤΜΠΑΡΟΤ ΧΡΤΑΝΘΘ ΕΠ. ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑ [23] ΓΚΙΝΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΛΑΔΙΑ ΑΝΑΣΑΙΟ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΛΑΔΙΑ ΑΝΑΣΑΙΟ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΡΕΪΘ ΜΑΣΟΤΚΑ ΦΩΣΕΙΝΘ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΓΟΤΡΔΟΜΙΧΑΛΘ ΔΘΜΘΣΡΑ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΓΟΤΡΔΟΜΙΧΑΛΘ ΔΘΜΘΣΡΑ 7 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΔΙΣΙΟΤ ΜΑΛΑΜΑΣΘ 8 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΓΟΤΡΔΟΜΙΧΑΛΘ ΔΘΜΘΣΡΑ ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΓΚΙΝΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΛΑΔΙΑ ΑΝΑΣΑΙΟ 2 ο ΓΕΛ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΔΙΣΙΟΤ ΜΑΛΑΜΑΣΘ 3 ο ΓΕΛ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΔΙΣΙΟΤ ΜΑΛΑΜΑΣΘ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΣΕΦΑΝΙΔΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 5 ο ΓΕΛ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΚΟΤΜΠΑΡΟΤ ΧΡΤΑΝΘΘ ΕΠ. ΓΕΛ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΠΟΛΤΜΕΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ ΜΑΣΡΑΠΑ ΑΝΣΩΝΙΟ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ ΜΠΕΧΛΙΚΟΤΔΘ ΔΘΜΘΣΡΑ 1 ο ΓΕΛ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ ΜΠΕΧΛΙΚΟΤΔΘ ΔΘΜΘΣΡΑ 2 ο ΓΕΛ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ ΜΠΕΧΛΙΚΟΤΔΘ ΔΘΜΘΣΡΑ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΚΕΛΛΘ ΘΡΑΚΛΘ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΚΕΛΛΘ ΘΡΑΚΛΘ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 4 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 5 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΣΗΑΧΡΙΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 6 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΚΕΛΛΘ ΘΡΑΚΛΘ 7 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΚΕΛΛΘ ΘΡΑΚΛΘ 1 ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΣΗΑΧΡΙΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 2 ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΣΗΑΧΡΙΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 3 ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΣΗΑΧΡΙΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 4 ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΣΕΦΑΝΙΔΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ ΣΗΑΧΡΙΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ ΣΗΑΧΡΙΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΣΗΘΙΩΑΝΝΟΤ ΑΝΣΙΓΟΝΘ-ΜΕΛΙΑ- 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ ΙΡΙ ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ ΣΖΑΧΡΙΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΜΑΣΟ ΚΕΛΛΘ ΘΡΑΚΛΘ 2 ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΜΑΣΟ ΚΕΛΛΘ ΘΡΑΚΛΘ ΕΠ. ΓΕΛ ΠΕΡΑΜΑΣΟ ΓΚΙΝΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΛΑΜΙΝΑ ΡΕΪΘ ΜΑΣΟΤΚΑ ΦΩΣΕΙΝΘ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΛΑΜΙΝΑ ΡΕΪΘ ΜΑΣΟΤΚΑ ΦΩΣΕΙΝΘ 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΛΑΜΙΝΑ ΣΗΑΧΡΙΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΣΗΘΙΩΑΝΝΟΤ ΑΝΣΙΓΟΝΘ-ΜΕΛΙΑ- ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΛΑΜΙΝΑ ΙΡΙ ΧΑΣΗΘΙΩΑΝΝΟΤ ΑΝΣΙΓΟΝΘ-ΜΕΛΙΑ- ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΑΝΣΕΙΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ ΙΡΙ

24 1 ο ΓΕΛ ΑΛΑΜΙΝΑ ΜΑΣΡΑΠΑ ΑΝΣΩΝΙΟ 2 ο ΓΕΛ ΑΛΑΜΙΝΑ ΜΑΣΡΑΠΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΛΑΜΙΝΑ ΡΕΪΘ ΜΑΣΟΤΚΑ ΦΩΣΕΙΝΘ 1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΑΓΡΟΤ ΑΙΓΙΝΑ ΔΙΣΙΟΤ ΜΑΛΑΜΑΣΘ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ Λ.Σ ΑΓΚΙΣΡΙΟΤ ΡΕΪΘ ΜΑΣΟΤΚΑ ΦΩΣΕΙΝΘ ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΑ ΔΙΣΙΟΤ ΜΑΛΑΜΑΣΘ ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΑΛΑΣΑ ΝΕΗΘ ΜΑΡΙΑ ΕΕΕΕΚ ΓΑΛΑΣΑ ΜΠΑΛΑΜΩΣΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ Λ.Σ. ΓΑΛΑΣΑ ΝΕΗΘ ΜΑΡΙΑ ΓΕΛ ΓΑΛΑΣΑ ΝΕΗΘ ΜΑΡΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ Λ.Σ. ΜΕΘΑΝΩΝ ΝΕΗΘ ΜΑΡΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΟΡΟΤ ΝΕΗΘ ΜΑΡΙΑ ΓΕΛ ΠΟΡΟΤ ΝΕΗΘ ΜΑΡΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΔΡΑ ΡΕΪΘ ΜΑΣΟΤΚΑ ΦΩΣΕΙΝΘ ΓΕΛ ΤΔΡΑ ΡΕΪΘ ΜΑΣΟΤΚΑ ΦΩΣΕΙΝΘ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΩΝ ΜΠΕΧΛΙΚΟΤΔΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΓΕΛ ΠΕΣΩΝ ΜΠΕΧΛΙΚΟΤΔΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΤΘΘΡΩΝ ΡΕΪΘ ΜΑΣΟΤΚΑ ΦΩΣΕΙΝΘ ΓΕΛ ΚΤΘΘΡΩΝ ΡΕΪΘ ΜΑΣΟΤΚΑ ΦΩΣΕΙΝΘ ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΕΡΑ ΜΘΣΡΟΠΟΛΕΩ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΟΝΘΡΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ «ΗΑΝ ΝΣϋΑΡΚ» ΜΠΑΡΑΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΔ. ΓΕΛ ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ «ΗΑΝ ΝΣϋΑΡΚ» ΜΠΑΡΑΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΔ. ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ «ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ» (ΓΤΜΝΑΙΟ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΕΛΛΘΝΟΓΑΛΛΙΚΘ ΧΟΛΘ «ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ» (ΓΕΛ ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ «ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΕΙΟΝ» ΠΑΝΟ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΔ. ΓΕΛ «ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΕΙΟΝ» ΠΑΝΟ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ «ΘΕΜΙΣΟΚΛΗ» ΣΕΦΑΝΙΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΔ. ΓΕΛ «ΘΕΜΙΣΟΚΛΗ» ΣΕΦΑΝΙΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ "ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΤ" ΜΑΣΡΑΠΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΔ. ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΕΓΚΑ ΚΕΛΛΗ ΗΡΑΚΛΗ 1 ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 3 ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΑΛΑΗΘΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 4ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΑΛΑΗΘΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 9 ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΑΛΑΗΘΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 2 ο ΕΠ. ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 7 ο ΕΠ. ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΣΡΑΠΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΘ ΡΕΝΣΘ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 1ο ΕΠΑΛ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΛΑΗΘΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ ΛΑΛΑΗΘΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 2ο ΕΠ. ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΛΑΔΙΑ ΑΝΑΣΑΙΟ 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΣΟ ΜΑΣΡΑΠΑ ΑΝΣΩΝΙΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΑΜΙΝΑ ΟΦΙΑΝΙΔΘ ΛΑΗΑΡΟ [24]

25 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΑ ΔΙΣΙΟΤ ΜΑΛΑΜΑΣΘ 1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΣΑ ΝΕΗΘ ΜΑΡΙΑ ΕΠ. ΕΠΑΛ ΑΛΑΜΙΝΑ ΟΦΙΑΝΙΔΘ ΛΑΗΑΡΟ 1 ο ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 2 ο ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΑΛΑΗΘΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 3ο ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ) ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 4ο ΕΚ Αϋ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΝΙΚΑΙΑ-ΡΕΝΣΘ) ΛΑΛΑΗΘΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 4ο ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΘ ΡΕΝΣΘ παράρτθμα) ΛΑΛΑΗΘΘ ΧΡΤΟΤΛΑ 6ο ΕΚ ΑϋΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ) ΛΑΔΙΑ ΑΝΑΣΑΙΟ 7ο ΕΚ ΑϋΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΡΑΜΑΣΟ) ΟΦΙΑΝΙΔΘ ΛΑΗΑΡΟ 1ο ΕΚ ΒϋΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΛΑΜΙΝΑ) ΟΦΙΑΝΙΔΘ ΛΑΗΑΡΟ 2ο ΕΚ ΒϋΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΙΓΙΝΑ) ΔΙΣΙΟΤ ΜΑΛΑΜΑΣΘ Κοινοποίθςθ: 1. Διευκφνςεισ Δ.Ε. Αττικισ 2. χολικζσ Μονάδεσ Δ.Ε. Αττικισ (μζςω των Διευκφνςεων Δ.Ε.) 3. ιβιτανίδειοσ Δθμόςια χολι Σεχνϊν & Επαγγελμάτων (μζςω τθσ Δ.Δ.Ε. Δϋ Ακινασ) 4. Αναφερόμενοι χολικοί φμβουλοι Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΟΝΣΟ [25]

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤ ΟΡΓΑΝ ΜΑΘ ΓΥΝ Α ΑΘΗΝΑ 47o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑ 48o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 Α ΑΘΗΝΑ 49o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 38 Α ΑΘΗΝΑ 50o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ.

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ/νςη: Ανδρζα Υαπανδρζου 37 Ψ.Ξ. Υόλη: 151 80 Παροφςι Υληροφορίεσ: Ψςιμιτάκησ Ρικόλαοσ Υιτςικάλησ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Βαθμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθθεί μζχρι ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ.

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ. Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Δήμου Καλαμαριάσ Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα Θες/νικη τ.κ.55132 Σηλ.& Fax 2310 455988 Καλαμαριά 25/09/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό τθσ 10/25.9.2011 ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΟΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠ.4 Περιφζρειεσ Κρήτησ, Ιονίων Νήςων, Β. Αιγαίου, Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ, Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Δυτικήσ Ελλάδασ, Πελοποννήςου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε.

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. Σελίδα 1 από 49 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ: Ο παρακάτω εμφανιηόμενοσ πίνακασ δεν ζχει ςκοπό να διαφθμίςει ςυγκεκριμζνουσ φορείσ παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν αλλά αποκλειςτικά και μόνο να ενθμερϊςει τουσ αςφαλιςμζνουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ E-MAIL 1 ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ Εργαςία ςε όλα τα τμήματα τησ υπηρεςίασ που αφορά ςε τουριςτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Αϋ & Βϋ)

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Αϋ & Βϋ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι:

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13/12/2010 Αρ. Πρωτ. 158013/Γ6 Βαθμός Προτερ.

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13/12/2010 Αρ. Πρωτ. 158013/Γ6 Βαθμός Προτερ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6378

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6378 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ,

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ, Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα