ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ Πρια Φοίτηςησ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : Κατερίνθ Ιςτοςελίδα : dipe.pie.sch.gr Πλθροφορίεσ : Κρικάρα Μαρία Σθλζφωνο : FAX : Κατερίνθ, 5/06/2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.19/3727/ ΡΟΣ : χολικζσ μονάδεσ Π.Ε Πιερίασ ΚΟΙΝ.: 1) Περιφερειακι Διεφκυνςθ ΠΕ & ΔΕ Κ. Μακεδονίασ Λ. Γεωργικισ χολισ 65 ΣΚ Θεςςαλονίκθ 2)χολικοφσ υμβοφλουσ Π.Ε. Πιερίασ Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ.:60100 Κατερίνθ 3) Φ. Αρχείου ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ Πρια Φοίτηςησ» ΧΕΣ.: 1)Φ.6/1064/Δ1/ /ΤΠΟΠΑΙΘ/Εγγραφζσ Μακθτϊν 2) Φ. 2/4234/ /Δ/ΝΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑ/ «Οριοκζτθςθ των ςχολικϊν περιφερειϊν των μακθτϊν των χολικϊν Μονάδων τθσ Κατερίνθσ» 1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α. ΕΓΓΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ τθν Αϋ Σάξθ για το ςχολικό ζτοσ κα εγγραφοφν τα παιδιά που γεννικθκαν από ζωσ και Οι εγγραφζσ κα πραγματοποιθκοφν από 02 ζωσ και 19 Ιουνίου Τπενκυμίηουμε τθν πιςτι εφαρμογι τθσ, με Αρ. Πρωτ.: Φ.6/1064/7658/Δ1/ , εγκυκλίου του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα: Εγγραφζσ Μακθτϊν ςτισ χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε. τθσ χϊρασ για το ςχολικό ζτοσ Εφιςτοφμε την προςοχή για την αυςτηρή τήρηςη των ορίων φοίτηςησ, ώςτε να επιτευχθεί η ιςομερήσ κατανομή των μαθητών και η ιςόρροπη ςτήριξη των Δημοτικών Σχολείων μασ. Τπενκυμίηουμε ότι θ μθ εγγραφι μακθτι-τριασ ςτο Δθμοτικό χολείο-νθπιαγωγείο, αποτελεί πεικαρχικό και ποινικό αδίκθμα.

2 Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΩΝ Σα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι των μακθτϊν είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ και είναι τα παρακάτω: Α. Πιςτοποιθτικό Γζννθςθσ Διμου ι Κοινότθτασ για τθν εγγραφι του νθπίου ςτα οικεία μθτρϊα ι δθμοτολόγια το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν τθν εγγραφι τρίμθνο. Β. Επίδειξθ του Βιβλιαρίου Τγείασ του Παιδιοφ (Β.Τ.Π.) ι προςκόμιςθ άλλου ςτοιχείου, ςτο οποίο φαίνεται ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. Γ. Σο Ατομικό Δελτίο Τγείασ Μακθτι (Α.Δ.Τ.Μ.). Δ. Αποδεικτικό ςτοιχείο από το οποίο, κατά τθν κρίςθ του Διευκυντι του ςχολείου, φαίνεται θ διεφκυνςθ κατοικίασ του μακθτι. Ε. Βεβαίωςθ Παρακολοφκθςθσ Νθπίου. Όπου δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ Νθπιαγωγείου, οι γονείσ και κθδεμόνεσ των νθπίων υποβάλουν, μζςω του Διευκυντι του ςχολείου, ςχετικι αίτθςθ ςτο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, ςτθν οποία κα αναφζρονται οι λόγοι μθ φοίτθςθσ (ςφμφωνα με το Φ.7/229/53868/Γ1/ ζγγραφο του Τπ. Παιδείασ). τθν περίπτωςθ που θ τελευταία δε γίνει δεκτι ο μακθτισ εγγράφεται ςτο νθπιαγωγείο και ταυτόχρονα κινείται από τον αρμόδιο Διμο θ διαδικαςία τθσ επιβολισ κυρϊςεων (αρκ. 458 Ποινικοφ Κϊδικα) ςε βάροσ των γονζων ι κθδεμόνων. Ο ζλεγχοσ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κα πρζπει να γίνεται όχι μόνο κατά τθν περίοδο των εγγραφϊν αλλά και για κάκε μακθτι που ζρχεται ςτο ςχολείο ςασ με μετεγγραφι. Επιςθμαίνουμε ότι ο εμβολιαςμόσ είναι υποχρεωτικόσ για όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκν. Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν (ζγγραφο Γ1/115136/ του ΤΠ.Ε.Π.Θ.) φμφωνα με το ανωτζρω, επιτρζπεται ο μθ εμβολιαςμόσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που οι γονείσ προςκομίςουν βεβαίωςθ ιατρικισ αντζνδειξθσ. Σζλοσ, κα πρζπει να διευκολφνονται οι γονείσ κατά τθν εγγραφι ωσ προσ τθ προςκόμιςθ του Α.Δ.Τ.Μ. Γ. ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΕΓΓΑΦΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Οι εγγραφζσ των μακθτϊν τθσ Αϋ Σάξθσ των νζων ςχολικϊν μονάδων κα γίνουν, ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. Φ.2/4234/ Απόφαςθ του Διευκυντι Π.Ε. Πιερίασ με Θζμα: «Οριοκζτθςθ των χολικϊν Περιφερειϊν των μακθτϊν των ςχολικϊν μονάδων τθσ Κατερίνθσ»,με υπεφκυνουσ τουσ Τποδιευκυντζσ του κάκε ςχολείου ωσ εξισ:

3 Οι εγγραφζσ των μακθτϊν του 17 ου Δ.. Κατερίνθσ κα πραγματοποιθκοφν ςτο 11 ο Δ.. Κατερίνθσ Οι εγγραφζσ των μακθτϊν του 18 ου Δ.. Κατερίνθσ κα πραγματοποιθκοφν ςτο 12 ο Δ.. Κατερίνθσ Οι εγγραφζσ των μακθτϊν του 19 ου Δ.. Κατερίνθσ κα πραγματοποιθκοφν ςτο 9 ο Δ.. Κατερίνθσ τα παραπάνω ςχολεία κα διατεκοφν εκπαιδευτικοί από τθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Πιερίασ για γραμματειακι υποςτιριξθ, προκειμζνου να διευκολυνκεί το ζργο των εγγραφϊν. 2. ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΑ Α ΕΓΓΑΦΕΣ Ωσ προσ τισ εγγραφζσ ςτο Νθπιαγωγείο, ενθμερϊνουμε τουσ/τισ Προϊςταμζνουσ/νεσ ότι ωσ Νιπια Αϋ θλικίασ κα εγγραφοφν (κατά προτεραιότθτα) τα παιδιά που γεννικθκαν το 2010 και ωσ νιπια Βϋ θλικίασ όςα γεννικθκαν το Εάν ο αρικμόσ των προνθπίων είναι μεγαλφτεροσ από τον αρικμό των κζςεων που δεν καλφφκθκαν με νιπια, τότε γίνεται κλιρωςθ (Π.Δ. 200/98, άρκρο 7, παρ.10,11 και 12). Φζτοσ οι εγγραφζσ κα πραγματοποιθκοφν από 02 ζωσ 19 Ιουνίου. Τπενκυμίηουμε, επίςθσ ότι το Βιβλίο Μθτρϊου των νθπιαγωγείων κλείνεται με τθ λιξθ των μακθμάτων, ςτισ 15 Ιουνίου. (Π.Δ. 200/98,άρκρο 6, παρ.2 α ) Για τα προνιπια που γράφονται ωσ νιπια, το επόμενο ςχολικό ζτοσ, επανακαταχωροφνται, ςτθ νζα ςελίδα, όλα τουσ τα ςτοιχεία. Επιςθμαίνουμε ότι ο Αρικμόσ Μθτρϊου τουσ είναι ίδιοσ με αυτόν που είχαν ωσ προνιπια. Μετά τθν επανεγγραφι και του τελευταίου προνθπίου, ωσ νθπίου, δίδονται οι επόμενοι απ' αυτόν αρικμοί Μθτρϊου για τισ νζεσ εγγραφζσ (Π.Δ. 200/98, αρκ.6, παρ 1) Επανάλθψθ φοίτθςθσ ςτο νθπιαγωγείο είναι δυνατι, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθν παρ 7, αρκ 7 του Π.Δ. 200/98. Όλα τα νιπια-προνιπια φοιτοφν ςτο νθπιαγωγείο του τομζα τουσ. ε περίπτωςθ αυξθμζνου αρικμοφ προνθπίων αυτά εγγράφονται ςε όμορα νθπιαγωγεία μετά από ζγκριςθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΩΝ Σα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι των μακθτϊν είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ και είναι τα εξισ: Α. Ριςτοποιητικό Γζννηςησ Διμου ι Κοινότθτασ για τθν εγγραφι του νθπίου ςτα οικεία μθτρϊα ι δθμοτολόγια. Για το νιπιο που κα ςυνεχίςει τθ φοίτθςι του ςτο ίδιο νθπιαγωγείο και δεφτερθ χρονιά δεν απαιτείται νζο πιςτοποιθτικό γζννθςθσ.

4 Β. Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείασ Ραιδιοφ (Β.Υ.Ρ.) ι προςκόμιςθ άλλου ςτοιχείου, ςτο οποίο φαίνεται ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. Γ. Ατομικό Δελτίο Υγείασ Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νιπιο που κα ςυνεχίςει τθ φοίτθςι του ςτο ίδιο νθπιαγωγείο και δεφτερθ χρονιά δεν απαιτείται νζο Α.Δ.Τ.Μ. Σο Α.Δ.Τ.Μ. πλζον αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφήσ. Θα πρζπει να διευκολφνονται οι γονείσ κατά τθν εγγραφι ωσ προσ τθ προςκόμιςθ του Α.Δ.Τ.Μ., κζτοντασ τουσ ωσ χρόνο υποβολισ τθν 12 θ επτεμβρίου (Σο αργότερο τζλοσ επτεμβρίου). Δ. Υπεφθυνη Δήλωςη του γονζα ή κηδεμόνα ι άλλο ςτοιχείο κατά τθν κρίςθ του Προϊςταμζνου του Νθπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται θ διεφθυνςη κατοικίασ του νηπίου. Ε. Δήλωςη Γονζα ότι αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν αςφαλή προςζλευςη και αποχώρηςη του νηπίου. Επιςθμαίνουμε ότι ο εμβολιαςμόσ είναι υποχρεωτικόσ για όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκν. Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν (ζγγραφο Γ1/115136/ του ΤΠ.Ε.Π.Θ). φμφωνα με το ανωτζρω, επιτρζπεται ο μθ εμβολιαςμόσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που οι γονείσ προςκομίςουν βεβαίωςθ ιατρικισ αντζνδειξθσ. Περαιτζρω, ςφμφωνα με τα εδάφια Εϋ και ςτϋ τθσ παρ. 3 του άρκρ. 7 του Π. Δ. 201/1998, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρ. 27 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/τ. Αϋ) για τθν εγγραφι των μακθτϊν ςτθν Αϋ τάξθ Δθμοτικοφ εκτόσ από τα προβλεπόμενα από τισ παρ. 3 περιπτ. β) και γ) του άρκρου 7 του Π.Δ. 201/98, κα πρζπει να προςκομίηουν και βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ Νθπιαγωγείου, ςφμφωνα με το αρικμ. Φ.6/278/56068/Γ1/ ζγγραφο του Τπ. Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. (Η διαδικαςία αναηιτθςθσ και εκτφπωςθσ τθσ βεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ Νθπιαγωγείου ςασ ζχει κοινοποιθκεί μζςω τθσ ιςτοςελίδασ μασ) υνεπϊσ, οι Προϊςτάμενοι/εσ κα μποροφν μετά τθν 1 Ιουνίου να εκδίδουν τισ βεβαιώςεισ παρακολοφθηςησ των νθπίων που φοίτθςαν ςτο νθπιαγωγείο τουσ κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ και να τισ παραδίδουν ςτουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ αυτϊν, προκειμζνου να τισ χρθςιμοποιιςουν ωσ δικαιολογθτικό εγγραφισ των παιδιϊν τουσ ςτο Δθμοτικό. Σα πιςτοποιθτικά γζννθςθσ των μακθτϊν, οφείλουν οι Προϊςτάμενοι/εσ να τα αναηθτιςουν με τθ διαδικαςία τθσ αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ δικαιολογθτικϊν (Ν.3242/04-ΦΕΚ 102/Α) και Τ.Α. ΔΙΑΔΠ/5185/2005 (ΦΕΚ 373/Βϋ) από το Διμο όπου τθροφν οικογενειακι μερίδα ( προσ αποφυγι άςκοπθσ ταλαιπωρίασ αναηιτθςθσ εκ μζρουσ των Δθμ. Τπαλλιλων καλό είναι να προςδιορίηετε το Διμο αναηιτθςθσ των ςτοιχείων με κριτιριο το Διμο που κα δθλϊςει ο γονζασ ότι ψθφίηει και όχι τθσ κατοικίασ ι τθσ διαμονισ του) ςφμφωνα και με τα αρικμ. Φ. 6/320/58038/Γ1/ και Φ. 6/350/67503/Γ1/ ζγγραφα του Τπ. Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ.

5 Γ. ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΕΓΓΑΦΩΝ ΣΤΑ ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Οι εγγραφζσ των νθπίων-προνθπίων, που ανικουν ςτο νθπιαγωγείο 17 ο -18 ο -19 ο Κατερίνθσ, κα γίνουν ςτθ βάςθ των νθπιαγωγείων αυτϊν, όπου λειτουργοφν ςιμερα, λαμβάνοντασ όμωσ υπόψθ τθ νζα Απόφαςθ Χωροταξικισ κατανομισ και Οριοκζτθςθ φοίτθςθσ μακθτϊν 2.Οι εγγραφζσ όλων των νθπίων και προνθπίων γίνονται τθρϊντασ απαρζγκλιτα τθν νζα απόφαςθ οριοκζτθςθσ φοίτθςθσ μακθτϊν τθσ Κατερίνθσ και όλεσ κα γίνονται εντόσ τομζα. ΚΟΙΝ.: Περιφερειακι Διεφκυνςθ ΠΕ & ΔΕ Κ. Μακεδονίασ Λ. Γεωργικισ χολισ 65 ΣΚ Θεςςαλονίκθ Ο Δ/ντησ Ρ.Ε. Ριερίασ Κρίτογλου Αςτζριοσ

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ,

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ, Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΤΙΜΩΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 2 Ανοιχτι Επιςτολι του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα