ΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Τηλέφωνο : FAX : ΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Αντικείμενο Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τους τεχνικούς συμβατικούς όρους σχετικά με το είδος και την ποιότητα των φωτιστικών σωμάτων καθώς και την διενέργεια των αναγκαίων μέτρων κατά την τοποθέτησή τους ώστε να καταστούν δυνατό το σύνολο των καλλιτεχνικών και τεχνικών χαρακτηριστικών της πρότασης φωτισμού ανάδειξης των όψεων του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας και γενικά την εγκατάσταση της υποδομής του Έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» η οποία περιλαμβάνει: Την εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων (σκαμμάτων) για την τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων, των φρεατίων και της θεμελίωσης των ηλ.πινάκων (πίλαρ), ιστών την αποκατάσταση της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας στη θέση των σκαμμάτων και την απομάκρυνση των περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής. Την προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων. Την προμήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων. Την κατασκευή ή την επιτόπου κατασκευή και τοποθέτηση των βάσεων ηλ.πινάκων (πίλαρ),ιστών. Την κατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων των καλωδίων. Την προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων. Την προκατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ). Την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και ιστών. Το βάψιμο των ιστών Τις δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου. Τυποποιητικές παραπομπές Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, τις παραπομπές που ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. ΕΛΟΤ HD 21-1 S4 Cables of rated voltages up to and including 450/750V and having thermoplastic insulation - Part 1: General requirements -- Καλώδια ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750V που έχουν θερμοπλαστική μόνωση. ΕΛΟΤ Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/7 50 V - Part 4: Sheathed cables for fixed wiring -- Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V. Καλώδια με μανδύα για σταθερή καλωδίωση. ΕΛΟΤ 843 Polyvinyl chloride insulated and sheathed power cables for rated voltage 600/1000 V -- Καλώδια ισχύος ονομαστικής τάσης 600/1000 V μεμόνωση και μανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). ΕΛΟΤ EN Conductors of insulated cables -- Αγωγοί μονωμένων καλωδίων. 1

2 2. Γενικά Για την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, οι εσωτερικές συνδέσεις, η γείωση, η προστασία έναντι ηλεκτρικού πλήγματος, η εσωτερική καλωδίωση, η μόνωση, η αντίσταση και η διηλεκτρική αντοχή θα συμμορφώνονται µε τους ισχύοντες κανονισμούς του φορέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ( ΕΗ) και των λοιπών σχετικών Προδιαγραφών. Οι θέσεις τοποθέτησης των ιστών οδοφωτισµού και των φωτιστικών καθορίζονται στη µελέτη. Όπου απαιτείται η Υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τη μετάθεση των προβλεπόμενων από την µελέτη θέσεων των ιστών, ώστε να αποφευχθούν εµπλοκές µε υφιστάμενα εναέρια ή υπόγεια δίκτυα. Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να διαπιστώνεται η θέση διέλευσης υπογείων δικτύων και να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. Κατά τη φόρτωση από το εργοστάσιο και μεταφορά στη θέση αποθήκευσης ή τοποθέτησης των µεταλλικών στοιχείων των ιστών, θα προστατεύεται επιφάνειά τους από φθορές. Κατά τη στοίβαξη αυτών των στοιχείων για μεταφορά ή αποθήκευση, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποστάτες από υλικό που δεν προξενεί φθορές στην επιφάνεια (π.χ. από ξύλο), ώστε τα µεταλλικά στοιχεία να µην έρχονται σε επαφή µεταξύ τους ή µε τα µεταλλικά µέρη του µέσου μεταφοράς.οποιαδήποτε φθορά της επιφάνειας θα αποκαθίσταται µε διπλή επάλειψη από το χρώµα υλικού. Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα έχουν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη και θα πληρούν τις απαιτήσεις των κατά περίπτωση ισχυόντων Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) και τεχνικών προδιαγραφών και θα φέρουν σήμανση CE. Ειδικότερα το υπό προμήθεια ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει: 2.1. να φέρει σήμανση CE να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις όλων των Ευρωπαϊκών οδηγιών και των εθνικών διατάξεων τεχνικής εναρμόνισης που αφορούν το ηλεκτρολογικό υλικό. Τα υλικά που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Κανονισμού 305/2011 περί δομικών προϊόντων πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση επίδοσης σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό. Κατά την προμήθεια όλα τα προαναφερόμενα, κατά περίπτωση, πιστοποιητικά πρέπει να συνοδεύουν τα προς προμήθεια υλικά και εξαρτήματα. Τα υλικά της σύμβασης θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες και προμηθευτές που εφαρμόζουν παραγωγική ή εμπορική διαδικασία, πιστοποιημένη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 για τα συγκεκριμένα προϊόντα και να φέρουν πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα. Εναλλακτικά η πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να γίνεται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά σχήματα πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν επιθεώρηση της παραγωγής. Για τα υλικά που φέρουν σήμανση CE τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και οι εκθέσεις δοκιμών πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία από κοινοποιημένους στην Ε.Ε. οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπου απαιτείται και σε κάθε περίπτωση τα τυχόν πιστοποιητικά καταλληλότητας και ελέγχου οφείλουν να εκδίδονται από αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης. Για την αξιολόγηση της ορθής σήμανσης CE υποβάλλεται πλήρης τεχνικός φάκελος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ή την Εθνική νομοθεσία εναρμόνισης. Στην περίπτωση δομικών υλικών απαιτούνται επιπλέον πιστοποιητικά σταθερότητας της παραγωγής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007 προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. Οι οδηγίες της Ε.Ε. και τα πρότυπα με τα οποία έγιναν οι δοκιμές τύπου των υλικών, πρέπει να αναφέρονται σαφώς στη δήλωση συμμόρφωσης. Από τη σύμβαση πρέπει να προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί μπορούν να διενεργούνται από οποιοδήποτε εργαστήριο το οποίο είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο αντίστοιχο οργανισμό διαπίστευσης χώρας της Ε.Ε. Το εν λόγω εργαστήριο πρέπει να λειτουργεί εντός των πλαισίων της ΕΑ-MLA (European Accreditation Multilateral Agreement). Η ενσωμάτωση στο έργο θα γίνεται μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας, περί της συμμόρφωσης των υλικών με τα σχετικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, τις απαιτήσεις της μελέτης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τον Κανονισμό ΕΚ 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου. Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης. Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι: Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού σωλήνων, κατασκευής φρεατίων. Συνθετικά καλύμματα και πλαίσια φρεατίων. Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ, χάλκινοι αγωγοί (πολύκλωνοι & μονόκλωνοι) και ακροδέκτες (σφιγκτήρες) 2

3 γείωσης. Γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των καλωδίων. Καλώδια τύπου Ε1VV-U, Ε1VV-R, E1VV-S (NYY κατά ΕΛΟΤ843, J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S). Υλικά κατασκευής κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ). Κοχλίες, περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά. Άμμος εγκιβωτισμού σωληνώσεων. 3. Αποδεκτά υλικά Για τα χρησιμοποιούμενα υλικά, ισχύουν οι εξής απαιτήσεις: 3.1. Το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού των σωλήνων θα είναι κατηγορίας C12/ Το σκυρόδεμα φρεατίων και βάσεων ιστών θα είναι κατηγορίας C20/ Τα συνθετικά καλύμματα και τα πλαίσια των φρεατίων κλάσεων C250 θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις. 3.4 Τα πλαστικά καλύμματα και τα πλαίσια των φρεατίων κλάσεων C400 θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις. 3.5 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο διπλού τοιχώματος υψηλής πυκνότητας (HDPE) διαμέτρου 110/ Ο πολύκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης θα είναι διατομής 16 mm2, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN Το σύρμα-οδηγός θα έχει διατομή 5 mm2 και θα είναι γαλβανισμένο σύμφωνα με το. 3.8Τα καλώδια τύπου A05VV-U ή A05VV-R θα είναι ονομαστικής τάσης 300/500 V (κατά VDE, με μόνωση από θερμοπλαστικό υλικό PVC, σύμφωνα με το Πρότυπο 3.9 Τα καλώδια τύπου Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-S ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση από θερμοπλαστικό υλικό PVC και μανδύα από χλωριούχο πολυβινύλιο, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 843 με διατομές: 5 x 2,5 mm2 3 x 1,5 mm2 1 x 16 mm2 3,10. Ο ακροδέκτης (σφιγκτήρας) θα είναι για αγωγό διατομής 15 mm2. 3,11. Τα υλικά κατασκευής του κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) θα συμμορφώνονται με τις προσωρινές εθνικές τεχνικές προδιαγραφές του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β63, ΠΕΤΕΠ ,12. Οι κοχλίες, τα περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά θα είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO ,13. Η άμμος για τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων, θα είναι από θραυστό υλικό λατομείου. 4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου καθώς επίσης και στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στα Πρότυπα του ΕΛ.Ο.Τ., στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς όρους και στα άρθρα του ΑΤΟΕ, και τέλος σε κάθε άλλη νεώτερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών. Τέλος για ότι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή προμηθευτή. Όπου σημειώνεται ο όρος "Υπηρεσία" εννοείται η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, αλλά και οποιοδήποτε άλλο σχήμα εκπροσωπεί νόμιμα τον κύριο του έργου, κατά περίπτωση και σε συνεννόηση πάντοτε με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, όπως οι επιβλέποντες μηχανικοί που έχουν οριστεί κατά κατηγορία εργασιών ή για το σύνολο του έργου, οι μελετητές, ειδικοί σύμβουλοι ή οι έχοντες την υψηλή επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση πάντως την τελική ευθύνη των εγκρίσεων έχει η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου που αποτελεί και τον νόμιμο εκπρόσωπο του κυρίου του έργου. Όπου σημειώνεται ο όρος "σχέδια της Υπηρεσίας" εννοείται τα επίσημα σχέδια της μελέτης του έργου που έχουν συνταχθεί με ευθύνη των μελετητών και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή μη σύμφωνη προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 προδιαγραφές, και να επιβάλλει την άμεσο αποσύνθεση και ανακατασκευή της, χωρίς καμία αποζημίωση του αναδόχου. 5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και να είναι 3

4 κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές καθώς και στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ποιότητα και επιλογή των φωτιστικών σωμάτων. Όλα τα υλικά θα πρέπει να συμφωνούν με τα χαρακτηριστικά που ορίζει το παρόν έγγραφο και να είναι ισοδύναμα τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά. Ο όρος τεχνικά ισοδύναμα περιλαμβάνει: - Οπτική απόδοση φωτιστικού: φωτομετρική κατανομή, φωτεινές εντάσεις υπό συγκεκριμένη δέσμη, φωτομετρική απόδοση (Lumen/Watt) - Τεχνικά χαρακτηριστικά όπως: IPxx, IKxx, - Τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρα: είδος, ισχύς (Watt), flux (Lumen), χρώμα φωτός (Kelvin), χρωματική απόδοση (CRI), κατηγορία διαλογής LED (binning), διάρκεια ζωής. - Χαρακτηριστικά συντήρησης: εργονομία, υλικά, τρόπος τοποθέτησης, είδος εξαρτημάτων Ο όρος αισθητικά ισοδύναμα περιλαμβάνει: - Το γενικό σχήμα του φωτιστικού - Το μέγεθος/ τον όγκο του - Τα υλικά - Τα χρώματα 5.2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Οι δοκιμές της τελικής εγκατάστασης επιβαρύνουν τον εργολάβο με στόχο τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του έργου. Οι τελικές φωτιστικές ρυθμίσεις γίνονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας ή τον υπεύθυνο τεχνικό σύμβουλο φωτισμού. Ο στόχος τους είναι ο ορισμός των τελικών κατευθύνσεων των φωτιστικών σωμάτων και ο ορισμός των τελικών εντάσεων των φωτιστικών σύμφωνα με την πρόταση φωτισμού που περιγράφεται στα αντίστοιχα σχέδια ή τις φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. 5.3 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ Η Ανάδειξης των όψεων του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας περιλαμβάνει τις παρακάτω αρχές φωτισμού: 5.3α Φωτισμός στέψης κτηρίου 5.3.β Φωτισμός ανάδειξης υποστυλωμάτων 5.3.γ Λειτουργικός φωτισμός εξωστών 5.3.δ Φωτισμός ανάδειξης κεντρικής εισόδου 5.3.ε Φωτισμός εξωτερικής επιγραφής 5.3.ζ Λειτουργικός φωτισμός εσωτερικών αίθριων 5.3.η Φωτισμός πλαϊνών εισόδων 5.3.θ Λειτουργικός φωτισμός νότιας όψης 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 6.1α Φωτισμός στέψης κτηρίου Ο φωτισμός της άνωθεν πλάκας (στέψης) του κτηρίου, επιτυγχάνεται με τη χρήση γραμμικού φωτιστικού Led με οπάλ κάλυμμα διάχυσης φωτός, σύμβολο Α1 στα σχέδια, σε μεταλλικό προφίλ αλουμινίου IP>65, 36W/m, 2100lm/m, χρώματος 3000Κ και ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI 85, 24V. Η τοποθέτησή τους θα γίνει σε περιστρεφόμενα μεταλλικά στηρίγματα με δυνατότητα σταθεροποίησης. Η τελική γωνία περιστροφής των φωτιστικών θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους και μετά από δοκιμές. Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την πρόταση φωτισμού για μια ομοιόμορφη κατανομή φωτός σε όλο το μήκος του κάτω τμήματος της πλάκας. Για τα γραμμικά φωτιστικά LED 24V απαιτείται ειδικό driver τροφοδοσίας με δυνατότητα dimming. To ντιμαριστό τροφοδοτικό (dimmable driver) θα πρέπει να είναι υψηλής συχνότητας, απόλυτα συμβατό με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει ορίσει ο κατασκευαστής. Για την καλύτερη ανάδειξη της πλάκας του 4ου ορόφου, γίνεται κατάργηση των υπαρχόντων φωτιστικών οροφής και η δημιουργία μιας ομοιόμορφης λείας επιφάνειας. 6.1β Φωτισμός ανάδειξης υποστυλωμάτων Ο φωτισμός ανάδειξης των υποστυλωμάτων επιτυγχάνεται με το φωτιστικό αναφερόμενο Β1 στα αντίστοιχα σχέδια. Πρόκειται για προβολέα LED, 4x1,5W, τελικό flux 580lm με υψηλή απόδοση cd/klm, 7 ; χρώματος 3000Κ και ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI 85. IP67, 220V. Η δέσμη των 7 πρέπει να είναι ακριβής και να επιτυγχάνεται μέσω φακού και όχι αποκλειστικά μέσω ανακλαστήρα. Το Β1 θα στηρίζεται σε εριστρεφόμενο στήριγμα και η απόστασή του από το υποστύλωμα θα 4

5 καθοριστεί έπειτα από δοκιμές ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι σύμφωνο μα την αρχική πρόταση φωτισμού, ενός ομοιόμορφου ντεγκραντέ σε όλο το μήκος του υποστυλώματος. Το χρώμα τους θα πρέπει να είναι σε αρμονία το χρώμα του κτηρίου. 6.1γ Λειτουργικός φωτισμός εξωστών Ο λειτουργικός φωτισμός των εξωστών επιτυγχάνεται με τα φωτιστικά αναφερόμενα Γ1 και Γ2 στα αντίστοιχα σχέδια. Το φωτιστικό Γ1 είναι ένα φωτιστικό οροφής led, 3000Κ, 6W, 300lm, ευρείας δέσμης 50, IP65, 220V. To Γ1 έχει μια απλή γεωμετρία παραλληλεπιπέδου και διακριτικές διαστάσεις 83 x 66 x 102 mm. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί η απουσία diffuser και η θέση του LED στο βάθος του φωτιστικού σώματος για την αποφυγή θάμβωσης. Το Γ1 χρησιμοποιείται για τον εξώστη του τρίτου ορόφου και για την κεντρική είσοδο στο ισόγειο. Το φωτιστικό Γ2 είναι ένα φωτιστικό οροφής led, 3000Κ, 12.5W, 650lm, ευρείας δέσμης 46, IP65, 220V. To Γ2 έχει μια απλή γεωμετρία παραλληλεπιπέδου και διακριτικές διαστάσεις, 158 x 66 x 102 mm. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί η απουσία diffuser και η θέση του LED στο βάθος του φωτιστικού σώματος για την αποφυγή θάμβωσης. Το Γ2 χρησιμοποιείται για τον φωτισμό του εξώστη του ισογείου στηριζόμενο στην πλάκα του 2ου ορόφου. Τα Γ1 και Γ2 πρέπει να είναι ιδίου κατασκευαστή και ιδίου μοντέλου. Η μόνη διαφοροποίησή τους θα πρέπει να είναι στην ισχύ τους. Το χρώμα τους θα πρέπει να είναι σε αρμονία με την οροφή του κτηρίου. 6.1δ Φωτισμός ανάδειξης κεντρικής εισόδου Ο φωτισμός της κεντρικής εισόδου του κτηρίου, επιτυγχάνεται με τη χρήση γραμμικού φωτιστικού Led με οπάλ κάλυμμα διάχυσης φωτός, σύμβολο Δ1 στα σχέδια, σε μεταλλικό προφίλ αλουμινίου IP>65, 15W/m, 1000lm/m, χρώματος 3000Κ και ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI 85, 24V. Η τοποθέτησή τους θα γίνει σε περιστρεφόμενα μεταλλικά στηρίγματα με δυνατότητα σταθεροποίησης. Η τελική γωνία περιστροφής των φωτιστικών θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους και μετά από δοκιμές. Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την πρόταση φωτισμού για μια ομοιόμορφη κατανομή φωτός σε όλο το μήκος του κάτω τμήματος της πλάκας εισόδου. Για την τοποθέτηση του Δ1 χρειάζεται η κατασκευή ενός μεταλλικού προφίλ όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα σχέδια. Για τα γραμμικά φωτιστικά LED 24V απαιτείται ειδικό driver τροφοδοσίας με δυνατότητα dimming. To ντιμαριστό τροφοδοτικό (dimmable driver) θα πρέπει να είναι υψηλής συχνότητας, απόλυτα συμβατό με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει ορίσει ο κατασκευαστής. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 6 Το γραμμικό φωτιστικό Δ2 είναι γραμμικό φωτιστικό Led με οπάλ κάλυμμα διάχυσης φωτός, σε μεταλλικό προφίλ αλουμινίου IP>65, 10W/m, τελικο flux 450lm/m, χρώματος 3000Κ και ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI 85, 24V. Η τοποθέτησή τους θα γίνει σε περιστρεφόμενα μεταλλικά στηρίγματα με δυνατότητα σταθεροποίησης. Για τα γραμμικά φωτιστικά LED 24V απαιτείται ειδικό driver τροφοδοσίας με δυνατότητα dimming. To ντιμαριστό τροφοδοτικό (dimmable driver) θα πρέπει να είναι υψηλής συχνότητας, απόλυτα συμβατό με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει ορίσει ο κατασκευαστής. 6.1ε Φωτισμός επιγραφής κεντρικής εισόδου Ο φωτισμός της κεντρικής εισόδου του κτηρίου, επιτυγχάνεται με τη χρήση γραμμικού φωτιστικού Led, σύμβολο Ε1 στα σχέδια, σε μεταλλικό προφίλ αλουμινίου IP>65, 5W/m,τελικό flux 300lm/m, χρώματος 3000Κ και ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI 85, 24V.Η τοποθέτησή τους θα γίνει σε περιστρεφόμενα μεταλλικά στηρίγματα με δυνατότητα σταθεροποίησης. Η τελική γωνία περιστροφής των φωτιστικών θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους και μετά από δοκιμές. Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την πρόταση φωτισμού για μια ομοιόμορφη κατανομή φωτός σε όλο το μήκος του κάτω τμήματος της πλάκας εισόδου. Για την τοποθέτηση του Ε1 χρειάζεται η κατασκευή ενός μεταλλικού προφίλ όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα σχέδια το οποίο θα κρύβει τη θέαση του Ε1. Το Ε1 θα πρέπει να μπορεί να ντιμαριστεί. 6.1ζ Λειτουργικός φωτισμός εσωτερικών αίθριων Ο φωτισμός των εσωτερικών αίθριων γίνεται με την αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών με το φωτιστικό συμβόλου Ζ1. Πρόκειται για προβολέα led, 16W, 230V, IP>65 με δέσμη 30. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η απουσία θάμβωσης για τα φωτιστικά Ζ1. 6.1η Ο φωτισμός ανάδειξης πλαϊνών εισόδων 5

6 Ο φωτισμός ανάδειξης των πλαϊνών εισόδων γίνεται με την τοποθέτηση του φωτιστικού με σύμβολο Η1 στα αντίστοιχα σχέδια. Πρόκειται για προβολέα led, 16W, 230V, IP>65 με δέσμη 40 ή οβάλ. Ο προβολέας Η1 διαθέτει περιστρεφόμενο βραχίονα και η τελικά γωνία περιστροφής του θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασήςτους και μετά από δοκιμές. Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την πρόταση φωτισμού για μια ομοιόμορφη κατανομή φωτός στο κάτω μέρος της πλάκας εισόδου. Για την καλύτερη ανάδειξη της πλάκας εισόδου, γίνεται κατάργηση των υπαρχόντων φωτιστικών οροφής και η δημιουργία μιας ομοιόμορφης λείας επιφάνειας. 6.1θ Λειτουργικός φωτισμός πίσω όψης Ο φωτισμός της πίσω όψης του Δικαστικού Μεγάρου γίνεται με την αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών με το φωτιστικό συμβόλου Θ1. Πρόκειται για προβολέαled, 16W, 230V, IP>65 με δέσμη οβάλ ή ασύμμετρη. Η δέσμη πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω φακού και όχι αποκλειστικά μέσω ανακλαστήρα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η απουσία θάμβωσης για τα φωτιστικά Θ1. 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΝ (DIMMING) ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για το φωτισμό της πρόσοψης του κτηρίου απαιτείται η δυνατότητα ρύθμισης των εντάσεων, dimming για τα φωτιστικά Α1, Β1, Δ1, Δ2 και Ε1 σύμφωνα με το διάγραμμα dimming της πρότασης φωτισμού. Η επιλογή του τύπου dimming θα επιλεχτεί από τον εργολάβο με κριτήριο την απλότητα χειρισμού. Η επιλογή των φωτιστικών θα πρέπει να είναι συμβατή με το είδος dimming. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η χρήση του κατάλληλου ντιμαριστού τροφοδοτικού υψηλής συχνότητας για την αποφυγή flickering των led, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τον κατασκευαστή. Ο ορισμός των τελικών εντάσεων των φωτιστικών θα γίνει στο τέλος της εγκατάστασης και θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Οι ώρες λειτουργίας του συνόλου των φωτιστικών θα ορίζεται από χρονοδιακόπτη τοποθετημένο στην εκάστοτε ασφάλεια ακολουθώντας τα ωράρια «λυκόφως- λυκαυγές». 8. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΒΡΑΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 8.1 Η ανάδειξης του Μνημείου Εβραίων Μαρτύρων περιλαμβάνει τις εξής αρχές φωτισμού: 8.1α Φωτισμός ανάδειξης του γλυπτού 8.1β Γραμμικός φωτισμός καθίσματος από μπετόν 8.1γ Φωτισμός ανάδειξης γλυπτού σιντριβανιού 8.1δ Φωτισμός σκαλοπατιών πλατείας 9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 9.1α Φωτισμός ανάδειξης του γλυπτού Ο φωτισμός ανάδειξης του γλυπτού, επιτυγχάνεται με τη χρήση προβολέων Led, σύμβολων ΠΡ01, ΠΡ02 και ΠΡ03 στα σχέδια. Ο ΠΡ01 είναι προβολέας led σε μεταλλικό προφίλ αλουμινίου κυλινδρικής διατομής διαμέτρου 60χιλ με χαρακτηριστικά: IP>67, 7W, εξαιρετικά στενή δέσμη 9, τελικό flux 360lm με υψηλή απόδοση cd/klm, χρώματος 2700Κ και ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI 80, 230V. Η δέσμη των 9 πρέπει να είναι ακριβής και να επιτυγχάνεται μέσω φακού και όχι αποκλειστικά μέσω ανακλαστήρα. Η τοποθέτησή του ΠΡ01 θα γίνει σε περιστρεφόμενα μεταλλικά στηρίγματα με δυνατότητα μόνιμης σταθεροποίησης. Η τελική γωνία περιστροφής των φωτιστικών θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους και μετά από δοκιμές. Κάθε ΠΡ01 συνοδεύεται από εξάρτημα πτερυγίων διαμόρφωσής δέσμης (barndoors). Χρειάζεται να προβλεφθεί και μία στο σύνολο γρίλια αντιθάμβωσης η χρήση της οποίας θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια των τελικών ρυθμίσεων. Ο ΠΡ02 είναι προβολέας led σε μεταλλικό προφίλ αλουμινίου κυλινδρικής διατομής διαμέτρου 109χιλ με χαρακτηριστικά: IP>67, 10W, στενή δέσμη 16, τελικό flux 340lm με υψηλή απόδοση cd/klm, χρώματος 2700Κ και ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI 80, 230V. Η δέσμη των 16 πρέπει να είναι ακριβής και να επιτυγχάνεται μέσω φακού και όχι αποκλειστικά μέσω ανακλαστήρα. Η τοποθέτηση του ΠΡ02 θα γίνει σε περιστρεφόμενα μεταλλικά στηρίγματα με δυνατότητα μόνιμης σταθεροποίησης. Η τελική γωνία περιστροφής των φωτιστικών θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους και μετά από δοκιμές. Κάθε ΠΡ02 συνοδεύεται από εξάρτημα γρίλιας αντιθάμβωσης (honeycomb). Χρειάζεται να προβλεφθεί και ένα στο σύνολο εξάρτημα πτερυγίων διαμόρφωσής δέσμης (barndoors) η χρήση της οποίας θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια των τελικών ρυθμίσεων. Ο ΠΡ03 είναι προβολέας led σε μεταλλικό προφίλ αλουμινίου κυλινδρικής διατομής διαμέτρου 109χιλ. 6

7 με χαρακτηριστικά: IP>67, 20W, στενή δέσμη 16, τελικό flux 805lm με υψηλή απόδοση cd/klm, χρώματος 2700Κ και ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI 80, 230V. Η δέσμη των 16 πρέπει να είναι ακριβής και να επιτυγχάνεται μέσω φακού και όχι αποκλειστικά μέσω ανακλαστήρα. Η τοποθέτησή του ΠΡ03 θα γίνει σε περιστρεφόμενα μεταλλικά στηρίγματα με δυνατότητα μόνιμης σταθεροποίησης. Η τελική γωνία περιστροφής των φωτιστικών θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους και μετά από δοκιμές. Κάθε ΠΡ03 συνοδεύεται από εξάρτημα γρίλιας αντιθάμβωσης (honeycomb). Χρειάζεται να προβλεφθεί και ένα στο σύνολο εξάρτημα πτερυγίων διαμόρφωσής δέσμης (barndoors) η χρήση της οποίας θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια των τελικών ρυθμίσεων. 9.1β Φωτισμός καθίσματος μπετόν Ο φωτισμός ανάδειξης του μπετονένιου καθιστικού επιτυγχάνεται με τη χρήση γραμμικού φωτιστικού Led με οπάλ κάλυμμα διάχυσης φωτός, σύμβολο L1 στα σχέδια, σε μεταλλικό προφίλ αλουμινίου IP67, 10W/m, τελικό flux 500lm/m, χρώματος 2700Κ και ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI 90, 24V. Η τοποθέτησή τους θα γίνει σε περιστρεφόμενα μεταλλικά στηρίγματα με δυνατότητα σταθεροποίησης. Η τελική γωνία περιστροφής των φωτιστικών θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους και μετά από δοκιμές. Για τα γραμμικά φωτιστικά LED 24V απαιτείται ειδικό driver τροφοδοσίας για το οποίο θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσβαση και στεγανότητα. 9.1γ Φωτισμός ανάδειξης του γλυπτού συντριβανιού Ο φωτισμός ανάδειξης του γλυπτού τοίχου, μέρος του συντριβανιού, επιτυγχάνεται με τη χρήση γραμμικού φωτιστικού Led με οπάλ κάλυμμα διάχυσης φωτός, σύμβολο L1 στα σχέδια, σε μεταλλικό προφίλ αλουμινίου IP67, 10W/m, 500lm/m, χρώματος 2700Κ και ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI 90, 24V. Η τοποθέτησή τους θα γίνει σε περιστρεφόμενα μεταλλικά στηρίγματα με δυνατότητα σταθεροποίησης. Η τελική γωνία περιστροφής των φωτιστικών θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους και μετά από δοκιμές. Για την τοποθέτηση του L1 χρειάζεται η κατασκευή ενός μεταλλικού προφίλ όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα σχέδια για τα οποία θα ληφθεί υπόψη το πιο αντιπροσωπευτικό εξωτερικό όριο του γλυπτού. Για τα γραμμικά φωτιστικά LED 24V απαιτείται ειδικό driver τροφοδοσίας για το οποίο θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσβαση και στεγανότητα. 9.1δ Φωτισμός ανάδειξης σκαλοπατιών Ο φωτισμός ανάδειξης των σκαλοπατιών του βάθρου του μνημείου, επιτυγχάνεται με τη χρήση προβολέα Led, ΠΡ02 στα σχέδια. Ο ΠΡ02 είναι προβολέας led σε μεταλλικό προφίλ αλουμινίου κυλινδρικής διατομής διαμέτρου 109χιλ με χαρακτηριστικά: IP>67, 10W, στενή δέσμη 16, τελικό flux 340lm με υψηλή απόδοση cd/klm, χρώματος 2700Κ και ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI 80, 230V. Η δέσμη των 16 πρέπει να είναι ακριβής και να επιτυγχάνεται μέσω φακού και όχι αποκλειστικά μέσω ανακλαστήρα. Η τοποθέτηση του ΠΡ02 θα γίνει σε περιστρεφόμενα μεταλλικά στηρίγματα με δυνατότητα μόνιμης σταθεροποίησης. Η τελική γωνία περιστροφής των φωτιστικών θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους και μετά από δοκιμές. Κάθε ΠΡ02 συνοδεύεται από εξάρτημα γρίλιας αντιθάμβωσης (honeycomb). Χρειάζεται να προβλεφθεί και ένα στο σύνολο εξάρτημα πτερυγίων διαμόρφωσής δέσμης (barndoors) η χρήση της οποίας θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια των τελικών ρυθμίσεων. Η στήριξη των προβολέων ΠΡ1 και ΠΡ2 θα γίνει σε τρεις νέους στύλους (Σ1,Σ2,Σ3), κυλινδρικής διατομής και ύψους 6-7 μέτρων ανάλογα με το σημείο εγκατάστασής τους. Σε κάθε στύλο θα πρέπει να προβλεφθούν υποδοχές για τρεις προβολείς. Η ενδιάμεση απόσταση μεταξύ των σημείων στήριξης υπολογίζεται στα 25 εκ. Το εξάρτημα και ο τρόπος στήριξης θα επιλεχθεί από τον ανάδοχο αρκεί να επιτρέπει την περιστροφή των προβολέων μέχρι και ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι ώρες λειτουργίας του συνόλου των φωτιστικών θα ορίζεται από χρονοδιακόπτη ακολουθώντας τα ωράρια «λυκόφως-λυκαυγές». 11.ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ Πρότυπο κατασκευής: 7

8 Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, οι δοκιμές, η σήμανση και γενικότερα όλοι οι έλεγχοι ποιότητος θα είναι καθ όλα σύμφωνοι με την προδιαγραφή ΕΝ 124:1994 (ή νεώτερης έκδοσης) Ποιότητα υλικού: Τα καλύμματα φρεατίων θα είναι κατασκευασμένα από σύνθετο υλικό σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ 124:1994. Μετά την χύτευση τους τα καλύμματα θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια δίχως ρωγμές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες, δίχως οποιαδήποτε άλλα ελαττώματα ή αστοχίες έγχυσης τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν την καταλληλότητά τους στην χρήση. Πλήρωση των όποιων κενών με ιδία ή ξένη ύλη, απαγορεύεται ρητώς Κατασκευή: Τα καλύμματα θα παράγονται με την τεχνική της άμεσης έγχυσης (μονολιθική δομή). Απαγορεύεται η χρήση καλυμμάτων που έχουν κατασκευαστεί με την μέθοδο των αλλεπάλληλων στρώσεων καθώς και η προσθήκη αδρανών υλικών (ανθρακικό ασβέστιο) στο μίγμα παραγωγής των καλυμμάτων. Κατασκευάζονται ανάλογα με την εφαρμογή τους με μηχανισμό κλειδώματος. To κάλυμμα στην κάτω επιφάνεια του, θα πρέπει υποχρεωτικώς να φέρει οδηγούς που θα εξασφαλίζουν την απόλυτη εφαρμογή επί του πλαισίου κατά το κλείσιμό του. Η κατασκευή των καλυμμάτων φρεατίων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και καλή εφαρμογή τους πάνω στις βάσεις έδρασής τους. Οι εδράσεις αυτές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η απουσία θορύβων. Προς τούτο και ανάλογα με τον τύπο του καλύμματος μεταξύ της επιφανείας έδρασης του καλύμματος επί του πλαισίου και του καλύμματος θα δύναται να παρεμβάλλεται ειδικός δακτύλιος από πολυαιθυλένιο ή EPDM ή άλλο αποδεδειγμένα καλύτερο υλικό. Ο δακτύλιος αυτός θα πρέπει να αντικαθίσταται εύκολα χωρίς την χρήση (ειδικών για το σκοπό αυτό) εργαλείων. Η άνω επιφάνεια του καλύμματος θα είναι κατάλληλης αντιολισθητικής κατασκευής που θα διευκολύνει την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων ενώ όσον αφορά το ύψος και το εμβαδόν της ανάγλυφης επιφάνειας θα ισχύουν όσα ορίζονται στην ΕΝ Έλεγχοι -- δοκιµές: Τα καλύμματα φρεατίων θα έχουν υποβληθεί σε όλους τους ελέγχους και τις δοκιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή ΕΝ Σήµανση: Τα προσφερόμενα καλύμματα φρεατίων και τα πλαίσια τους θα πρέπει να φέρουν την ακόλουθη σήμανση Την προδιαγραφή'έν124 Την κατηγορία (π.χ.'d400 ) To όνομα ή/και το σήμα αναγνώρισης του κατασκευαστή Την εμπορική ονομασία του καλύμματος Τον τόπο κατασκευής τους (χυτήριο), ο οποίος μπορεί να είναι και σε κωδικό To σήμα ενός Ανεξάρτητου φορέα Πιστοποίησης, κατά προτίμηση προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει πιστοποιήσει την καταλληλότητα του προσφερομένου τύπου καλύμματος φρεατίου για την κατηγορία D400 (ή άλλη) και την συμμόρφωσή του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΕΝ124:1994 To λογότυπο. To έτος παραγωγής. Όλες οι ως άνω αναφερόμενες σημάνσεις πρέπει να είναι ευδιάκριτες και ανθεκτικές στον χρόνο. Πρέπει δε να είναι σε σημεία που να είναι ορατές και μετά την εγκατάσταση τους Έλεγχος ποιότητος: Ο κατασκευαστής των καλυμμάτων φρεατίων θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητος σειράς ISO9001:2000 που θα αναφέρεται οπωσδήποτε στον σχεδιασμό και την παραγωγή καλυμμάτων φρεατίων Έλεγχος των προς εγκατάσταση καλυμμάτων: Ο ανάδοχος οφείλει να παράσχει τα απαραίτητα μέσα καθώς και κάθε πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και τον έλεγχο της ποιότητας των καλυμμάτων. Υποχρεούται να καταθέσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το ΕΝ124:1994, το έντυπο εργαστηριακών δοκιμών των δοκιμίων στη φάση παραγωγής και ένα δείγμα για τους απαιτούμενους ελέγχους για κάθε παρτίδα. Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας παρτίδας, μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση αυτών. Οι έλεγχοι που θα γίνουν θα είναι αφενός επιφανειακοί και θα αφορούν την εικόνα και την συναρμογή (πλαίσιο - καπάκι) των τεμαχίων και αφετέρου εργαστηριακοί και θα αφορούν την αντοχή του και ενδεχομένως την σύστασή του Περιεχόμενο - διάρθρωση πρότασης προσφερόμενου καλύμματος: Ο ανάδοχος θα συμπληρώσει απαραιτήτως το προβλεπόμενο έντυπο (βλ. συνημμένο Πίνακα Συμμόρφωσης) για κάθε παρτίδα που θα παραδίδει και αυτό θα αποτελεί στοιχείο για τη φάση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου. Εννοείται ότι αποκλίσεις από τον Πίνακα 8

9 Συμμόρφωσης δεν γίνονται αποδεκτές και ακυρώνουν άμεσα την παράδοση των καλυμμάτων. Για 3 την αξιολόγηση και τελική επιλογή των καλυμμάτων που προσφέρει ο ανάδοχος του έργου, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω: Πλήρη στοιχεία κατασκευαστή και εργοστασίου κατασκευής των προσφερομένων καλυμμάτων φρεατίων και των πλαισίων τους (επωνυμία, διεύθυνση) Πλήρη στοιχεία εμπορικής εταιρείας που ενδεχομένως μεσολαβεί μεταξύ του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, διεύθυνση) Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητος ISO 9001:2000 του κατασκευαστή και του εργοστασίου παραγωγής των προσφερομένων καλυμμάτων φρεατίων. Τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων που προτείνονται, θα είναι μεταφρασμένα (πλην Ελληνική ή στην Αγγλική και θα είναι πρωτότυπα. Τα διάφορα έγγραφα, πιστοποιητικά, δηλώσεις, κλπ των ξενόγλωσσων οίκων θα είναι νόμιμα μεταφρασμένα στην Ελληνική. Σχέδια του πλαισίου - καλύμματος σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης του προσφερομένου τύπου καλύμματος φρεατίου με την προδιαγραφή ΕΝ 124 και δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν. Πλήρη στοιχεία του Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης (επωνυμία, διεύθυνση) καθώς επίσης και στοιχεία που αποδεικνύουν την ιδιότητα του να μπορεί να πιστοποιεί αποτελέσματα δοκιμών καλυμμάτων φρεατίων. Βεβαίωση του Ανεξάρτητου Φορέα ότι οι διαδικασίες ελέγχου έγιναν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο του ΕΝ 124. Αντίγραφο της έκθεσης του Ανεξάρτητου Φορέα που θα περιλαμβάνει εκτός των προβλεπομένων στην παράγραφο του ΕΝ 124, και τα ακόλουθα: Τις ανεξάρτητες δοκιμές που πραγματοποίησε στα τελικά προϊόντα Τον αριθμό αναφοράς του προσφερομένου τύπου καλύμματος Αντίγραφα των δοκιμών σε συνθήκες δρόμου, εφόσον πραγματοποιήθηκαν, που εποπτεύτηκαν και ελέγχθηκαν από τον Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης. 12. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ(πιλαρ) Το Πίλλαρ θα είναι σύμφωνα με τις προσωρινές εθνικές τεχνικές προδιαγραφές του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β63, ΠΕΤΕΠ που έχει ως ακολούθως: Κάθε Πίλλαρ θα χωρίζεται σε δύο μέρη από τα οποία στο ένα θα εγκατασταθεί ομετρητής της ΔΕΗ και η συσκευή Τ.Α.Σ. (Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας) και στο άλλο ή στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα διακοπής και προστασίας των γραμμών. Η εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόματα και οι εντολές ενεργοποίησης του φωτισμού θα δίνονται από την συσκευή ΤΑΣ, από χρονοδιακόπτη και από εξωτερικό φωτοκύτταρο. Οι εντολές θα ενεργοποιούν αντίστοιχους ηλεκτρονόμους ισχύος που θα ελέγχουν κάθε επί μέρους κύκλωμα φωτισμού. Το φωτοκύτταρο θα είναι βαρέως βιομηχανικού τύπου στεγανό ΙΡ54 και θα διαθέτει ρύθμιση στάθμης φωτισμού (σε lux) και αργή απόκριση της τάξης των 2 min. Το φωτοκύτταρο θα τοποθετείται σε σημείο που δεν θα επηρεάζεται από τον οδοφωτισμό. Το pillar θα είναι ηλεκτρικός πίνακας βαρέως βιομηχανικού τύπου, στεγανός μ ε βαθμό προστασίας ΙΡ54 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο Το pillar θα κατασκευάζεται μ ε πλαίσιο από σιδηρογωνίες και με μαύρη λαμαρίνα (ντεκαπέ) πάχους2mm. Μετά την κατασκευή θα γαλβανίζεται εν θερμώ, εσωτερικά και εξωτερικά Το θερμό γαλβάνισμα θα γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές NF (Γαλλίας) και ASTM (ΗΠΑ) για Hot Dip Galvanizing και θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) Προετοιμασία της μεταλλικής επιφάνειας : Καθαρισμός από βρωμιές, λιπαντικά και αποξείδωση από σκουριές κλπ. β) Προστασία της μεταλλικής επιφάνειας (prefluxing) : Καθαρισμός και προστασία της επιφάνειας από οξειδώσεις, προετοιμασία για γαλβάνισμα με ειδικές ρητίνες. γ) Θερμό γαλβάνισμα με εμβάπτιση σε λειωμένο ψευδάργυρο δ) Τελική επεξεργασία (finishing): ψύξη απομάκρυνση υπερβολικού γαλβανίσματος επιθεώρηση κλπ Η ελάχιστη επικάλυψη σε ψευδάργυρο όλων των επιφανειών θα είναι400gr/m² (50μm) σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN50976/E/1988. Όλες οι επιφάνειες θα είναι λείες, χωρίς προεξοχές αγαλβάνιστα σημεία κλπ Μετά το θερμό γαλβάνισμα το pillar θα βάφεται ως ακολούθως: α) βαφή μ ε αστάρι (primer) ειδικό για πρόσφυση της τελικής βαφής σε γαλβανισμένη λαμαρίνα. β) τελική βαφή με δύο στρώσεις εποξειδικού χρώματος γκρι δύο συστατικών με συνολικό ελάχιστο πάχος250μm. Επίσης θα δίνεται εγγύηση10 ετών πρόσφυσης Της βαφής στο θερμό γαλβάνισμα. Αντί για γαλβανισμένη λαμαρίνα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304. πάχους 1.5mm. Η βαφή θα γίνεται με ανάλογες προδιαγραφές για ανωξ.λαμαρίνα. 9

10 Οι εξωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του πίλλαρ θα είναι κατ ελάχιστον : πλάτος 1.20m, ύψος 1.20m και βάθος 0.40m. Το πίλλαρ θα αποτελείται από δύο μέρη τα οποία θα κλείνουν με χωριστές θύρες Οι πόρτες του πίλλαρ θα φέρουν περιφερειακά στεγανοποιητικά λάστιχα και θα εφάπτονται πολύ καλά και σφιχτά σε όλα τα σημεία με το κύριο σώμα του πίλλαρ ώστε να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό του. Ο πίνακας θα φέρει δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5εκ. για απορροή των βρόχινων υδάτων. Στην μπροστινή όψη της δεξιάς πόρτας του πίλλαρ (χώρος διανομής) θα τοποθετηθεί μεταλλική εγχάρακτη πινακίδα διαστάσεων 40Χ30cm που θα αναφέρει "ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - Ηλεκτροφωτισμός - Μη ρυπαίνετε Ν. 2147". Η πινακίδα θα στηριχθεί με 4 βίδες ή περτσίνια. Το κάθε πίλλαρ θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα C20/25 υπερυψωμένη κατά 40cm τουλάχιστον από τον περιβάλλοντα χώρο για λόγους προστασίας από πλημμύρα. Στην βάση του πίλλαρ θα καταλήγουν οι υπόγειες σωληνώσεις των καλωδίων. Στο σημείο επαφής του με τη βάση θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνία πάχους L 50X5mm. Στις 4 γωνίες θα υπάρχει συγκολλημένη στη σιδηρογωνία τριγωνική λάμα στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες για να βιδωθούν τα μπουλόνια που θα είναι ενσωματωμένα στη βάση από σκυρόδεμα. Το πίλλαρ πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί με αποκοχλίωση. Το πίλλαρ θα είναι συναρμολογημένο στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα παρέχει άνεση χώρου για την είσοδο καλωδίων και τη σύνδεση των καλωδίων μεταξύ των οργάνων λειτουργίας του δικτύου. Θα δοθεί μεγάλη σημασία στη καλή και σύμμετρη εμφάνισή του. και οι οδηγοί της θα βρίσκονται στο άκρο της δεξιάς και αριστεράς πλευράς. Στο χώρο που προορίζεται για τις διανομές θα υπάρχει, στερεωμένη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως πιο πάνω, γαλβανισμένη λαμαρίνα ύψους 1.10m πλάτους 1.10mκαι πάχους 2mm για τη στερέωση των διανομών Τα κλειδιά και οι κλειδαριές θα είναι ανοξείδωτα βαρέως τύπου. Το ζεύγος αυτό των κλειδιών θα είναι το ίδιο για όλα τα πίλλαρ της εργολαβίας. Στο πίλλαρ θα εγκατασταθεί η στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων των υποπινάκων και του φωτισμού. Το κιβώτιο θα περιέχει : - Γενικό διακόπτη φορτίου κατά DIN Γενικές ασφάλειες κατά DIN Αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες κατά VDE Ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού κατά VDΕ Ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όπου προβλέπεται ) - Χρονοδιακόπτη κατά DIN Χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όπου προβλέπεται) - Πρίζα σούκο 16Α κατά DIN Λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα». Στο κάτω μέρος του κιβωτίου θα τοποθετηθούν οι κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων. - Γενικός τριπολικός διακόπτης - Γενικές ασφάλειες βραδείας τήξης - Μαγνητοθερμικός διακόπτης για κάθε κύκλωμα φωτισμού - Ηλεκτρονόμος ισχύος για κάθε κύκλωμα φωτισμού Υποχρεωτικά θα υπάρχει καλή και σύμμετρη εμφάνιση της διανομής και θα τηρηθούν οι παρακάτω γενικές αρχές για την κατασκευή της: α) Η είσοδος για την τροφοδότηση από την ΔΕΗ θα είναι από το κάτω μέρος εφόσον η τροφοδότηση είναι υπόγεια αν όχι, από το πάνω μέρος με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες. β) Η εσωτερική συνδεσμολογία θα είναι άριστα κατασκευασμένη από τεχνική και αισθητική άποψη. Έτσι τα καλώδια που θα είναι μονόκλωνα η πολύκλωνα θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι καλά σφιγμένα στις μπάρες με ακροδέκτες η στις κλέμενς των οργάνων και θα φέρουν όπου απαιτείται στα άκρα τους ακροδέκτες. γ) Τα καλώδια του δικτύου θα συνδέονται με εκείνα της διανομής με ακροδέκτες των αντίστοιχων καλωδίων. 13.ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ Φωτιστικό σώμα δρόμου cut off μαζί με τον βραχίονα θα ειναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο UNI EN1706, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας χαλκού. Το σύστημα στήριξης στον ιστό θα είναι από χυτό αλουμίνιο UNI EN1706 ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας χαλκού διαμέτρου 102mm. Διαθέσιμη έκδοση και για διαμέτρους από 60mm έως και 102mm για τοποθέτηση στην κορυφή ιστού. 10

11 Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού θα γίνεται χωρίς εργαλεία ανοίγοντας το κάλυμμα του φωτιστικού. Το κάλυμμα του φωτιστικού αρθρώνεται στο πίσω μέρος και διαθέτει αυτόματο σύστημα συγκράτησης του στην ανοικτή θέση. Στο μπροστινό του μέρος φέρει μάνδαλο κλεισίματος από δελεασμένο αλουμίνιο και ελατήριο από ανοξείδωτο ατσάλι. ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η οπτική μονάδα θα είναι αποσπώμενη για να μπορεί να αντικατασταθεί απλά µε την χρήση συνηθισμένων εργαλείων. Η μονάδα τροφοδοσίας είναι και αυτή αποσπώμενη και μπορεί να αντικατασταθεί απλά µε την χρήση συνηθισμένων εργαλείων. Το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο µε φίλτρο ανταλλαγής του εσωτερικού αέρα. Η οπτική μονάδα περιλαμβάνει ασύμμετρο ανακλαστήρα STE-M κατάλληλο για φωτισμό δρόμων. Ο ανακλαστήρας της οπτικής μονάδας θα είναι είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο καθαρότητας 99,85%, το οποίο πρεσάρεται ή λυγίζεται. Η οθόνη είναι κατασκευασμένη από επίπεδο σκληρυμένο γυαλί πάχους 4mm και δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οθόνης ή ανακλαστήρων από πλαστικό υλικό. Eίναι ταξινομημένο σύμφωνα µε το πρότυπο φωτοβιολογικής ασφάλειας ΕΝ : Exempt Group (μηδενικό φωτοβιολογικό ρίσκο). Επιφάνεια που εκτίθεται σε πλευρικό άνεμο: 0,05 m2. Επιφάνεια που εκτίθεται στον άνεμο σε κάτοψη: 0,23 m2. Βαθμός προστασίας φωτιστικού: IP66 Βαθμός προστασίας στην κρούση: ΙΚ09 ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ Υψηλής απόδοσης LED (138 lm/w στα 525mA - Tj=85 C) µε θερμοκρασία χρώματος 4000Κ. Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων: CRI 70. Ονομαστική απόδοση: lm Τα LED είναι διατεταγμένα σε τυπωμένα κυκλώματα έχοντας ένα στρώμα στήριξης από αλουμίνιο, κεραμικό μονωτικό στρώμα και χάλκινο αγώγιμο στρώμα - συνολικού πάχος 1,6 χιλιοστά. Ένα στρώμα από θερμικά αγώγιμο υλικό εφαρμόζεται μεταξύ του τμήματος σκεδάσεως και του κυκλώματος των LED για να βελτιωθεί η θερμική συνέχεια μεταξύ των διαφόρων μερών. Εύρος θερμοκρασία λειτουργίας: Από -40ο C έως +45ο C. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: Ονομαστική τάση V Ονομαστικής Ισχύς : max 52W max Τροφοδοσία ρεύματος των LED: 700mA Συντελεστής ισχύος: >0,9 (σε πλήρες φορτίο) Κλάση µόνωσης : Class II Θα εχει ενσωματωμένο μαχαιρωτό διακόπτη ο οποίος διακόπτει αυτόματα την παροχή ηλεκτρικής ισχύος στο εσωτερικό του φωτιστικού όταν ανοιχθεί το κάλυμμα του. Ταχυσύνδεσμο απομόνωσης της μονάδας τροφοδοσίας από την πλευρά της παροχής Θερμική προστασία και προστασία από βραχυκύκλωμα. Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις: προστασία μέχρι 7kV (Class II) σύμφωνα µε το EN Μονάδα τροφοδοσίας (µε δυνατότητα dim,dali) LT E µε τις ακόλουθες προστασίες - εσωτερικός έλεγχος : LEDset - προστασία λειτουργίας χωρίς φορτίο - προστασία από βραχυκύκλωμα : αυτόματη, αναστρέψιμη - προστασία από υπερφόρτιση : αυτόματη, αναστρέψιμη - προστασία από υπερθέρμανση : αυτόματη, αναστρέψιμη Ταχυσύνδεσμο απομόνωσης της μονάδας τροφοδοσίας από την πλευρά των LEDs Σύνδεση µε καλώδιο εισόδου έως 4mm2. Είσοδος του καλωδίου τροφοδοσίας στο φωτιστικό µέσω πλαστικού στυπιοθλίπτη Μ20x1.5mm, IP68. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Το πλαίσιο θα εχει στον εξοπλισμό του σύστημα απαγωγή θερμότητας THERMOFLOW το οποίο µε βάση τα πεταλοειδή πτερύγια που διαθέτει, μεγιστοποιεί την ανταλλαγή της θερμότητας που παράγεται στο εσωτερικό του φωτιστικού µε το εξωτερικό περιβάλλον, ώστε να διατηρηθεί η θερμοκρασία στο σημείο σύνδεσης των LED (junction temperature) σε µια τιμή που να διασφαλίζει την ελάχιστη διάρκεια ζωής των h B20L80 (συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων αποτυχιών) και h L80 στους 25 C και τα 700mA. ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ Προστασία των μεταλλικών μερών είτε µέσω διαδικασίας φωσφοχρωμάτωσης (phosphochromate) ή ισοδύναμης επεξεργασίας νανοκεραμικής επικάλυψης (nanoceramic) και μετέπειτα ηλεκτροστατική βαφή µε πολυεστερική πούδρα. Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 800 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης σε συμμόρφωση µε το πρότυπο EN ISO ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 11

12 Πρότυπα: Το φωτιστικό θα είναι σύμφωνο με: IEC/EN , IEC/EN , IEC/EN 62471, IEC/EN55015, IEC/EN 61547, IEC/EN , IEC/EN Πιστοποιήσεις και εκθέσεις δοκιμών: Οι πιστοποιήσεις που θα διαθέτει είναι CE Certificate, ENEC Certificate, CB certificate, Electrical safety Test Report, Photo biological Test Report, EMI/EMC Test reports. Πιστοποίηση κατασκευάστριας εταιρίας: Η κατασκευάστρια εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2015 για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και πώληση φωτιστικών σωμάτων. Εγγύηση φωτιστικού: 5 έτη 2.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 1.4 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Οι δοκιμές της τελικής εγκατάστασης επιβαρύνουν τον εργολάβο με στόχο τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του έργου. Οι τελικές φωτιστικές ρυθμίσεις γίνονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας ή τον υπεύθυνο τεχνικό σύμβουλο φωτισμού. Ο στόχος τους είναι ο ορισμός των τελικών κατευθύνσεων των φωτιστικών σωμάτων και ο ορισμός των τελικών εντάσεων των φωτιστικών σύμφωνα με την πρόταση φωτισμού που περιγράφεται στα αντίστοιχα σχέδια ή τις φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να είναι της απόλυτης εγκρίσεως του επιβλέποντος και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. Υλικά και λοιπά είδη που θα χρησιμοποιηθούν χωρίς έγκριση, εφ' όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους, διατάσσεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή μη χρησιμοποίησή τους. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γ.Γ.Δ.Ε. ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα κρατικά εργαστήρια. Οι δαπάνες για τις εργαστηριακές έρευνες βαρύνουν τον ανάδοχο. Πρέπει να υπάρχει εργαστηριακό πιστοποιητικό ελέγχου για τις πιο κάτω δοκιμές, σύμφωνα με τους κανονισμούς κατασκευής τους: 2.1 Έλεγχος ακροδεκτών. 2.2 Δοκιμή αντοχής σε υγρασία και δοκιμή μόνωσης. 2.3 Δοκιμή υπερθέρμανσης. 2.4 Έλεγχος απορροφούμενης ισχύος. 2.5 Έλεγχος ρεύματος βραχυκυκλώσεως. 2.6 Τάση ανοιχτού κυκλώματος. 2.7 Έλεγχος προστασίας από μαγνητικές επιδράσεις. 2.8 Δοκιμή στεγανότητας και υπερθερμάνσεως. 2.9 Διηλεκτρική δοκιμή μεταξύ ακροδεκτών και μεταξύ ακροδεκτών και περιβάλλοντος Μέτρηση της χωρητικότητας Δοκιμή αντιστάσεως εκφορτίσεως Δοκιμή θερμικής σταθερότητας Τα πλήρη συναρμολογημένα Φ. Σώματα θα δοκιμαστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, με δαπάνη του κατασκευαστή. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που απαιτηθούν έλεγχοι για το σύνολο του Φ.Σ. ή για επιμέρους τμήματά του, και ο έλεγχος αποβεί ταυτόσημος με τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά, η δαπάνη θα είναι της υπηρεσίας σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη θα είναι του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. Στο εργαστηριακό πιστοποιητικό θα αναφέρονται οι παρακάτω έλεγχοι - δοκιμές. 3.1 Οπτικός έλεγχος αποστάσεως ερπυσμού και διακένων απομονώσεως. 3.2 Δοκιμή υπερθερμάνσεως. 3.3 Έλεγχος σταθερότητας των μονωτικών υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες. 3.4 Δοκιμή προστασίας από υγρασία. 3.5 Μέτρηση της αντιστάσεως μονώσεως. 3.6 Διηλεκτρική δοκιμή. 3.7 Δοκιμή μηχανικής αντοχής. 3.8 Δοκιμή αντοχής σε διάβρωση των σιδηρών μερών. 3.9 Δοκιμή αντιπαρασιτικής προστασίας. Οι πιο πάνω έλεγχοι και δοκιμές τύπου θα πρέπει να γίνουν στα ειδικά εργαστήρια. τα οποία θα χορηγήσουν στον κατασκευαστικό οίκο τα ανάλογα πιστοποιητικά. 4. Εκτός από τις πιο πάνω δοκιμές τύπου θα γίνουν από τον κατασκευαστή και οι πιο κάτω δοκιμές σειράς για τις οποίες θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιμής τα οποία θα ελεγχθούν δειγματοληπτικά από τον επιβλέποντα μηχανικό Δοκιμή καλής λειτουργίας. 12

13 6.4.2 Δοκιμή της αντιστάσεως μονώσεως Δειγματοληπτική δοκιμή σε ποσοστό 2% με τάση 4000 V μεταξύ αγωγών τροφοδοσίας και περιβάλλοντος. 14. ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΙ 1.1. Γενικά Οι ιστοί φωτισμού θα είναι σύμφωνοι με όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ και πρέπει να παράγονται από βιομηχανία που κατέχει Πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 σχετικά με την οργάνωση λειτουργίας της επιχείρησης και θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιμών σύμφωνα με το ΕΝ 40-8 Από διεθνώς αναγνωρισμένο ή κρατικό εργαστήριο. 1.2 Ο Σιδηροιστός θα είναι ύψους 6 μ. μεταβλητής διατομής αποτελούμενος από το πρώτο τμήμα τουμήκους 3m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου 5ins και πάχους 4,25mm, το δεύτερο τμήμα μήκους 2 μ από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου 4ins και πάχους4,05mm, το τρίτο τμήμα μήκους 1 μ από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 3ins και πάχους 3,65mm και το τελευταίο τμήμα μήκους 0,30m από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 2,5ins και πάχους 3,65mm. Οι συνδέσεις των τμημάτων του σιδηροιστού θα είναι καμπύλες. Οι σιδηροσωλήνες μικρότερης διατομής θα εισέρχονται τουλάχιστο 0,10m μέσα στους σιδηροσωλήνες μεγαλύτερης διατομής.ο κορμός του σιδηροιστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως από λαμαρίνα πάχους 20mm και διαστάσεων 0,40 x 0,40m.Η πλάκα εδράσεως θα φέρει κεντρική οπή για την είσοδο των υπογείων καλωδίων μέσαστον ιστό καθώς και τέσσερες οπές διαμέτρου 1ins η κάθε μία για την στερέωση του με κοχλιωτούς ήλους (μπουλόνια) διαμέτρου 1ins. Θα φέρει επίσης τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια πάχους 16mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου, μήκους των δύο καθέτων πλευρών του 0,20 και 0,30m. Ο σιδηροιστός θα φέρει σε απόσταση 1,00m από την βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με θυρίδα από λαμαρίνα πάχους 4mm, διατομής σχήματος τόξου κύκλου διαμέτρου 5ins. Οι συνδέσεις του σιδηροιστού, η πλάκα εδράσεως του και τα ενισχυτικά πτερύγια θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένα καλά. Ο σιδηροιστός θα συνοδεύεται από μια βάση αγκυρώσεως που θα αποτελείται από τέσσερεις ήλους μήκους 1m και διατομής 1ins που θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους 0,20m καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω τους γωνίες 30/30/3mm σε σχήμα τετραγώνου στην βάση τους και χιαστί προ του σπειρώματος τους για να αποφευχθεί μετακίνηση τους κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός μετά από την σχετική προεργασία, δηλαδή την απόξεση, τον καθαρισμό και λοιπές εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία ραφής του, θα βαφεί με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις αποχρώσεως της αρεσκείας της επιβλέψεως. Στους τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 1ins για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθμιση αυτού στερεούμενη με δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση.η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα. 15. Ηλεκτρικό Δίκτυο Το ηλεκτρικό δίκτυο από το πίλλαρ (πίνακα διανομής) μέχρι τους ιστούς, που τροφοδοτεί θα είναι υπόγειο. Τα υπόγεια καλώδια θα οδεύουν μέσα σε σωλήνες διπλού τοιχώματος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) διαμέτρου Φ110. Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται σε βάθος τουλάχιστον 50 εκ. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων θα γίνεται με εκσκαφή, επανεπίχωση και καλή πάκτωση, σύμφωνα με της οδηγίες του κατασκευαστή, έτσι ώστε να αποκλείεται η παραμόρφωσή τους λόγω φορτίων και η αποκάλυψη τους λόγω διάβρωσης του εδάφους. Οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους θα γίνεται με μουφάρισμα, έτσι ώστε η επιτυγχανόμενη σύνδεση να είναι στεγανή, λεία εσωτερικά, χωρίς απομείωση της διατομής και χωρίς μείωση της αντοχής των τοιχωμάτων. Γενικά το δίκτυο των σωληνώσεων σε όλο το μήκος του θα είναι στεγανό με λείες εσωτερικές επιφάνειες. Σε κάθε σωλήνα θα εγκαθίσταται εξ αρχής γαλβανισμένο σύρμα Φ2mm για την έλξη των καλωδίων στο μέλλον. Στις εγκάρσιες διελεύσεις των δρόμων θα προβλέπονται πάντοτε δύο γαλβ. σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου Φ2,5, ανάλογα με το βάθος εγκατάστασης. Οι σωλήνες στη περίπτωση αυτή θα εγκιβωτίζονται μέσα σε οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις λεπτομέρειες κατασκευής των Π.Κ.Ε της ΕΟΑΕ. Τα 13

ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (88.709,68+ΦΠΑ ,32)

ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (88.709,68+ΦΠΑ ,32) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 19-10-2016 Αρ. Πρωτ: 69819 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Ταχ. Κώδικας: 40221 Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 26-03-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Ταχ. Κώδικας: 40221 Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Τηλέφωνο : 2413 500278

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 4-5-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Ταχ. Κώδικας: 412 22 Πληροφορίες : ΗΛΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Τηλέφωνο : 2413 500277 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Φ Υ Λ Λ Ο Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Νο 1 α/α Περιγραφή Προδιαγραφής Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED, ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ Κατασκευαστής φωτιστικού/ μοντέλο : 1. Φωτιστικό τεχνολογίας led με σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 24-04-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Ταχ. Κώδικας: 40221 Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Τηλέφωνο : 2413 500278

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 22-02-2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Ταχ. Κώδικας: 40221 Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Τηλέφωνο : 2413 500278

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1. Περιγραφή Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την κατασκευή του έργου «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ- ΝΗΣΙΔΑ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΛΕΙΔΩΝΟΠΟΥΛΟΥ». Θα κατασκευαστεί πλήρες δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα:Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Μελετών Έργων Αριθμός Μελέτης: 15/10-03-2017 ΕΡΓΟ: Ηλεκτροφωτισμός οδών και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58 Κ ΕΞ : 30.7332.04 CPV: 45215222-9 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ναι ή όχι) ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθµός σελίδας τεχνικής προσφοράς που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 08-03-2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Ταχ. Κώδικας: 40221 Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Τηλέφωνο : 2413 500278

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Ταχ.Δ/νση : Βικέλα 4, 59100 Βέροια Πληροφορίες : Μ. Ιωαννίδης Τηλ. : 23313-50565 FAX : 23310-21777 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 103903/ΤΥ 6901 (20-9-12)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 18/03 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.985,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 22-05-2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Ταχ. Κώδικας: 40221 Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Τηλέφωνο : 2413 500278

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 8 Σελίδα 2 από 8 Σελίδα 3 από 8 Σελίδα 4 από 8 Σελίδα 5 από 8 ΑΡΘΡΑ A.T. :1 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.01.02 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 9-11-2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Ταχ. Κώδικας: 40221 Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Τηλέφωνο : 2413 500278 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Θέση: ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΛΙΧΝΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ιστός χαλύβδινος 6 μέτρων με πλάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΗ: 2011 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠ.: 44.993,64 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ομάδα Α: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Ταχ. Κώδικας: 40221 Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Τηλέφωνο : 2413 500278 FAX : 2410-251339

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS Τεχνική Προδιαγραφή για ABB MS Περιεχόμενα 1. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms132... 2 2. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms116... 4 3. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Ο Δ Ο Υ Ι Ω Ν Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Α Θ Ε Τ Ω Ν ΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ιακήρυξη : ΣΣΜ - 740180 Ηµεροµηνία : 5/10/17 Αντικείµενο : Ηλεκτρολογικό υλικό ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.3 ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 30-06-2017 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 27475 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Π. Καρακατσάνη Τηλ.: 2541026355 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 23 W με πρισματικό κάλυμμα / Ε27 ΙΣΧΥΣ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KΑΛΥΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Εξωτερικός φωτισμός α/α Περιγραφή Ποσότητα Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, κυκλικό, χωνευτό εδάφους, ασύμμετρης δέσμης (wallwasher)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο Πρόχειρου Διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων για το ΕΙΕ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο Πρόχειρου Διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων για το ΕΙΕ Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο Πρόχειρου Διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων για το ΕΙΕ 1. Την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισμός 01 Υποδομή οδοφωτισμού 00 -

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισμός 01 Υποδομή οδοφωτισμού 00 - Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β63 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισμός 01 Υποδομή οδοφωτισμού 00 - Αρχική Έκδοση - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Την 15456/ Απόφαση της Διοικητού του Νοσοκομείου.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Την 15456/ Απόφαση της Διοικητού του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,16

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ : 42 / 2016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.996,16 α) Προμήθειες : 48.384,00 β) Φ.Π.Α. 24%

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Προυπ 121.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 24 %) Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή ΙΔ.ΠΟΡΟΙ/Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 01 Υποδοµή οδοφωτισµού 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ 2ο (ΗΛΜ-105 ΣΧ) ΆΡΘΡΟ 3ο (ΗΛΜ-105 ΣΧ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΆΡΘΡΟ 2ο (ΗΛΜ-105 ΣΧ) ΆΡΘΡΟ 3ο (ΗΛΜ-105 ΣΧ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015.. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι τιμές μονάδας τού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 2. Συμμόρφωση με τα πρότυπα... 2 3. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά... 2 4. Μεταλλική κατασκευή...

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Αριθ. Μελέτης: 62/2016 CPV : 31681410-0 31531000-7 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 216/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 216/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 216/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 575.000,00 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΟΠ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 7,ΣΕΡΡΕΣ ΤΚ 62122 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικών συμπεριλαμβανομένων των. απαιτούμενων αλλαγών στο υπάρχων δίκτυο για την Τ.Κ. Δομβραίνας, Τ.Κ.

Προμήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικών συμπεριλαμβανομένων των. απαιτούμενων αλλαγών στο υπάρχων δίκτυο για την Τ.Κ. Δομβραίνας, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προμήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικών συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αλλαγών στο υπάρχων δίκτυο για την Τ.Κ. Δομβραίνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ.152 34 ΤΗΛ. 2132023975 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια υλικών αντικεραυνικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου για το

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια υλικών αντικεραυνικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου για το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελ. : 32 /2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θέμα: Προμήθεια υλικών αντικεραυνικής ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC ή PE 1. Όλα τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. 14097/757/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ICS:

ICS: 2017-07-20 ICS: 93.080.40 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ TEXNIKHΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Υποδομή οδοφωτισμού Infrastructure for road lighting ΠΡΟΣΟΧΗ! Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

QVF LED συμπαγής και οικονομικός προβολέας

QVF LED συμπαγής και οικονομικός προβολέας Lighting QVF LED συμπαγής και οικονομικός προβολέας QVF LED Η σειρά συμπαγών προβολέων γενικής χρήσης QVF LED έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την οικονομική αντικατάσταση των κλασικών προβολέων με λαμπτήρες

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Βόλος, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 7887/ΤΥ 529 (25.1.2012) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: «Εσωτερική διαρρύθμιση χώρων υγιεινής με ελαφριά διαχωριστικά, στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 16.855,93 ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ Ε.Ο. &

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική λύση για φωτισμό υπαίθριων χώρων και προσόψεων

Οικονομική λύση για φωτισμό υπαίθριων χώρων και προσόψεων Lighting Οικονομική λύση για φωτισμό υπαίθριων χώρων και προσόψεων Coreline tempo μικρού μεγέθους Το CoreLine tempo μικρού μεγέθους είναι μια εξαιρετικά αποδοτική σειρά φωτιστικών σχεδιασμένη για αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ( ,29+ΦΠΑ ,71) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ( ,29+ΦΠΑ ,71) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K.: 412 22 Λάρισα 07-02-2018 Αρ.Πρωτ.:6196 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας ΤΗΛ. : 2413

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3519

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3519 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3519 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.883,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 3 3.3. Σύνδεση 4 3.4. Στεγανοποίηση 4 3.5. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΈΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 95/14 Τ.Υ.Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο αυτών των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο καθορισμός των τεχνικών στοιχείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : ,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2016 Σάμος, Ιούλιος 2016 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν

Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 350.000,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Coreline tempo, μεγάλο μέγεθος - Για κάθε εφαρμογή όπου ο φωτισμός είναι πραγματικά σημαντικός

Coreline tempo, μεγάλο μέγεθος - Για κάθε εφαρμογή όπου ο φωτισμός είναι πραγματικά σημαντικός Lighting Coreline tempo, μεγάλο μέγεθος - Για κάθε εφαρμογή όπου ο φωτισμός είναι πραγματικά σημαντικός Το CoreLine tempo μεγάλου μεγέθους είναι μια εξαιρετικά αποδοτική σειρά προβολέων σχεδιασμένη για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

CoreLine Waterproof η αναμφίβολη επιλογή για λαμπτήρες LED

CoreLine Waterproof η αναμφίβολη επιλογή για λαμπτήρες LED Lighting CoreLine Waterproof η αναμφίβολη επιλογή για λαμπτήρες LED CoreLine Waterproof Είτε πρόκειται για νέο κτίριο, είτε για ανακαίνιση ενός υφιστάμενου χώρου, οι πελάτες θέλουν λύσεις που παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληρ.: Γαβριήλ Μαρινάκης Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Πάτρα 30/06/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Πάτρα 30/06/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. «Ετήσια Προμήθεια και τοποθέτηση στορ σκίασης και ρόλερ ολικής συσκότισης (blackout)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 4 3.3. Σύνδεση 5 3.4. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Η σειρά διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΕΡΓΟ : Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πανοράματος

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΕΡΓΟ : Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πανοράματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης : 71/2016 ΕΡΓΟ : Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πανοράματος ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια εξοπλισμού σιντριβανιών ,00 Με Φ.Π.Α 24%.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια εξοπλισμού σιντριβανιών ,00 Με Φ.Π.Α 24%. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 24-10-2018 Αρ. Πρωτ: 36486 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ι.Δραγούμη 1 Ταχ. Κώδικας: 40221 Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2017 Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017 Προϋπολογισμός: 800.000,00 cpv :45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-08-2016 Αριθμ. Πρωτ. :17238 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ArenaVision MVF404 εξαιρετική οπτική απόδοση

ArenaVision MVF404 εξαιρετική οπτική απόδοση Lighting εξαιρετική οπτική απόδοση Ο προβολέας σχεδιασμένος για ανοιχτά στάδια αυξάνει δραματικά τη θεατρική και συναισθηματική συνιστώσα των αθλητικών γεγονότων για τους θεατές και τηλεθεατές και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

CoreLine Waterproof η αναμφίβολη επιλογή για στεγανά φωτιστικά LED

CoreLine Waterproof η αναμφίβολη επιλογή για στεγανά φωτιστικά LED Lighting η αναμφίβολη επιλογή για στεγανά φωτιστικά LED Είτε πρόκειται για νέο κτίριο, είτε για ανακαίνιση ενός υφιστάμενου χώρου, οι πελάτες θέλουν λύσεις φωτισμού που παρέχουν ποιότητα φωτός και σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

11.700,00. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED 11.700,00 Έντεκα Χιλιάδες Επτακόσια Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑ Λάρισας Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-47 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης : 57/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. Μερική Δαπάνη

Αρ. Μελέτης : 57/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. Μερική Δαπάνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017 Αρ. Μελέτης : 57/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ArenaVision MVF403 απόδοση παγκόσμιας κλάσης

ArenaVision MVF403 απόδοση παγκόσμιας κλάσης Lighting ArenaVision MVF403 απόδοση παγκόσμιας κλάσης ArenaVision MVF403 Το ArenaVision MVF403 ανεβάζει το φωτισμό αθλητικών χώρων με προβολείς στο υψηλότερο επίπεδο και προσφέρει πολύ υψηλή φωτεινή ισχύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΣ ΒΛΥ ΗΜΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΒΛΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 79401/TY 5449

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5x5 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ Ν. ΓΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ. μελ.: 8/2018 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισμός: 148.350,00

Διαβάστε περισσότερα