AÑ. ÖÕËËÏÕ 1781 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï ôçë.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1781 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855"

Transcript

1 AÑ. ÖÕËËÏÕ 1781 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Αναστολή πλειστηριασµών για ένα ακόµα έτος, ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ Γιάννης Ραγκούσης: «εν υφίσταται θέµα υποχρηµατοδότησης των ήµων και των Περιφερειών» Óåë. 2-8 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ Κάλεσµα εθελοντισµού για την προστασία της Πάρνηθας Óåë. 5 «Τα 39 σκαλοπάτια» Έρχεται η νέα παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι του ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισµού ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας Óåë. 7 Επιστολή του υπουργού Εσωτερικών προς τους πολιτικούς αρχηγούς για τα οικονοµικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Óåë. 2 Óåë. 7 Θεσµοί και περίπτερα σήµερα στο. Σ. της ΚΕ ΚΕ Στο συνέδριο του «Πληρώνω όσο Πετάω» ο ήµος Ελευσίνας - Στο επίκεντρο η δικαιότερη χρέωση των ηµοτικών Τελών Καθαριότητας Ζοφερή η εικόνα στο λιανικό εµπόριο Για 7η ηµέρα οι φωνές διαµαρτυρίας από το Σύνταγµα ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΜΑΓΕΨΑΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Óåë. 5 Σåë. 3-4 Óåë. 3 Óåë. 16

2 2-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - ÁôôéêÞ Τετάρτη Καιρός: νεφώσεις µε σποραδικές καταιγίδες Άνεµοι: βόρειοι 5-6 µποφόρ Θερµοκρασία : από βαθµούς Κελσίου - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 Wistan Αγιος Αγγλίας, Αγαπητός, Γεράσιµος, ιήγηση Μέτριου του Γεωργού, ιονύσιος, Ευέλπιστος, Θεσπέσιος, Ιουστίνος, Λιβεριανός ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Γιάννης Ραγκούσης: «εν υφίσταται θέµα υποχρηµατοδότησης ήµων και Περιφερειών» Επιστολή του υπουργού Εσωτερικών προς τους πολιτικούς αρχηγούς για τα οικονοµικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Στα 4 δις. ευρώ τα σταθερά έσοδα για τους ήµους και 670 εκατ. ευρώ για τις Περιφέρειες, σύµφωνα µε τον κ. Ραγκούση «εν υφίσταται θέµα υποχρηµατοδότησης των δήµων και των περιφερειών, αφού τα σταθερά έσοδα των ΟΤΑ α- νέρχονται στα 4 δισ ευρώ για τους δήµους και 670 εκ. ε- υρώ για τις περιφέρειες και υπερκαλύπτουν τις δαπάνες για την λειτουργία και άσκηση των αρµοδιοτήτων τους». Αυτό αναφέρεται - µεταξύ άλλων - σε επιστολή που απέστειλε εχθές στους πολιτικούς αρχηγούς ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης, και στην οποία καταγράφονται τα επίσηµα στοιχεία που αφορούν τον εξορθολογισµό της λειτουργίας και των οικονοµικών της Αυτοδιοίκησης, ένα χρόνο µετά την ψήφιση του Καλλικράτη. Με τη συγκεκριµένη δήλωση, ο υπουργός Εσωτερικών αφαιρεί από ηµάρχους το επιχείρηµα της µείωσης των σταθερών εσόδων που έχουν επίπτωση- όπως επισηµαίνουν- στη λειτουργία ήµων ή αποτελούν το εφαλτήριο των οικονοµικών προβληµάτων. Ο κ. Ραγκούσης, µε τη συγκεκριµένη δήλωση βγάζει εκ νέου στην επιφάνεια το ζήτηµα της κακοδιαχείρισης σε ΟΤΑ και της πολιτικής των αλόγιστων δαπανών αλλά των υπεράριθµων προσλήψεων που έχουν οδηγήσει µεταξύ άλλων στην επιβολή της µείωσης του προσωπικού. Μέσω του «Καλλικράτη» προέκυψαν εξοικονοµήσεις Οι εξοικονοµήσεις που έγιναν στην Αυτοδιοίκηση προέκυψαν αρχικά από τον περιορισµό των ήµων και Κοινοτήτων σε 325 ήµους (µείωση 70%), από τη συγχώνευση και κατάργηση περίπου νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης σε λιγότερα από (ποσοστό µείωσης φορέων 75%), από τη συνένωση των 57 οργανισµών νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και 19 επαρχείων σε 13 αιρετές περιφέρειες (ποσοστό µείωσης φο Ζοφερή είναι, σύµφωνα µε τη ΓΣΕΒΕΕ, η κατάσταση που επικρατεί στο λιανεµπόριο µε τους περισσότερους επιχειρηµατίες να πνίγονται από τις υποχρεώσεις. Οι αρνητικές εξελίξεις στο εµπόριο επηρεάζουν πολλούς κλάδους όπως η µεταποίηση, η βιοτεχνία, οι µεταφορές κλπ. Η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος µε αφορµή τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, σηµειώνει ότι η κυβέρνηση "θα πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη την πραγµατικότητα της ελληνικής οικονοµίας κατά τους σχεδιασµούς της για τα νέα µέτρα, ώστε να µην επιφέρει το καίριο πλήγµα στην αγορά''. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, κατά τη ΓΣΕΒΕΕ, η κατάσταση στο λιανικό εµπόριο έχει φτάσει σε οριακό σηµείο, καθώς ο είκτης Όγκου τον Μάρτιο του 2011 παρουσιάζει µείωση κατά 17,7% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και σηµειώνεται ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που αποτύπωναν τις αρνητικές προβλέψεις των επιχειρηµατιών για το πρώτο εξάµηνο του Συγκεκριµένα, οι συναλλαγές στο λιανικό εµπόριο (εκτός καυσίµων και λιπαντικών) µόλις ξεπερνούν το 80% των αντίστοιχων του Σε σχέση µε την αντίστοιχη κατάσταση πριν 3 χρόνια, δηλαδή λίγο πριν το ξέσπασµα της κρίσης (Μάρτιος ρέων 83%), από τον περιορισµό των 13 κρατικών Περιφερειών σε 7 Αποκεντρωµένες ιοικήσεις (ποσοστό µείωσης φορέων 46%), καθώς και των περίπου σχολικών επιτροπών (ΝΠ ) σε κάτω από 1.000, όπως προέβλεψε ο Καλλικράτης (ποσοστό µείωσης 90%). Πέραν του περιορισµού των δοµών, αποφασιστικής σηµασίας ήταν η θεσµική επαναθεµελίωση της αυτοδιοίκησης, που στο χώρο της οικονοµικής διαχείρισης µεταξύ άλλων, συµπεριλαµβάνει για πρώτη φορά τις παρακάτω ριζικές αλλαγές που ήδη εφαρµόζονται: 1. την υπαγωγή κάθε δαπάνης των ΟΤΑ, όλων των νο- µικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και του συνόλου των επιχειρήσεών τους, χωρίς εξαίρεση, στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2. τον έλεγχο της πορείας είσπραξης των εσόδων των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο 3. τον προσυµβατικό έλεγχο συµβάσεων άνω των 100 χιλ. ευρώ, 4. την ενίσχυση των εσόδων των ΟΤΑ µε µέτρα όπως η δηµοτική ενηµερότητα, 5. τη διασφάλιση ισοσκελισµένων πλέον προ πολογισµών χωρίς ελλείµµατα, ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8 Ζοφερή η εικόνα στο λιανικό εµπόριο Μάρτιος 2011), ο είκτης Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο έχει µειωθεί κατά σχεδόν 22% - Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2011, παρατηρείται µείωση του δείκτη σε όλες τις κατηγορίες καταστηµάτων, µε µοναδική εξαίρεση τα πολυκαταστήµατα. Σε ορισµένες µάλιστα κατηγορίες (έπιπλα, οικιακός εξοπλισµός, ένδυση, υπόδηση) η µείωση φτάνει ή ακόµα και ξεπερνά το 25% σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του Γίνεται, έ- τσι προφανές ότι η µικρή αύξηση στο δείκτη για τα πολυκαταστήµατα οφείλεται κυρίως στην εξάπλωσή τους (αύξηση των τετραγωνικών µέτρων).

3 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Στο συνέδριο του «Πληρώνω όσο Πετάω» ο ήµος Ελευσίνας - Στο επίκεντρο η δικαιότερη χρέωση των ηµοτικών Τελών Καθαριότητας ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÈÑÉÁÓÉÏ-3 ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï Στο συνέδριο του Προγράµµατος «Πληρώνω Όσο Πετάω» µε θέµα τη «ίκαιη Χρέωση των ηµοτικών Τελών Καθαριότητας» που διοργανώθηκε στην Αθήνα από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, συµµετείχε ο ήµος Ελευσίνας που έχει επιλεχθεί για την πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκε η δυνατότητα εφαρµογής στην Ελλάδα ανταποδοτικού συστήµατος διαχείρισης απορριµµάτων «Πληρώνω όσο Πετάω» (ΠΟΠ), στο πλαίσιο του ευρωπα κού προγράµµατος LIFE07/ENV/GR/ HEC-PAYT. Το «Πληρώνω όσο Πετάω» στην Ελευσίνα Η κ. Ευαγγελία Μάκρη, εκπρόσωπος του δήµου Ελευσίνας µίλησε για το πρόγραµµα, στο οποίο συµµετείχαν νοικοκυριά. «Τοποθετήθηκε bar-code και ποµποδέκτης αναγνώρισης σε κάθε κάδο, ζυγιστικό εξοπλισµού στο απορριµµατοφόρο και µοιράστηκαν βιοδιασπώµενες σακούλες για τα ζυµώσιµα απορρίµµατα.τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε ήταν καθυστέρηση στην παράδοση των ζυγισµένων απορριµµάτων λόγω γραφειοκρατίας, η µετακίνηση κάδων, η αποκόλληση του ποµποδέκτη και η µη συνεργασία κάποιων πολιτών, είπε. Γ. Καµίνης: «Χρειάζονται σύγχρονες, βιώσιµες και αποτελεσµατικές λύσεις µε το µικρότερο δυνατό κόστος» Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο δήµαρχος Αθηναίων Γιώργος Καµίνης τόνισε, ότι «δεν µπορούµε να αδιαφορούµε για τις επιπτώσεις που έχουν οι χωµατερές στο περιβάλλον και στη δηµόσια υγεία. Χρειάζονται σύγχρονες, βιώσιµες και αποτελεσµατικές λύσεις, που λόγω της οικονοµικής κρίσης πρέπει να έχουν το µικρότερο δυνατό κόστος και τα περισσότερα οφέλη». Ο πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Φίλιππος Κυρκίτσος επισήµανε ότι στη διαχείριση των α- πορριµάτων η Ελλάδα βρίσκεται 20 χρόνια πίσω. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 Ελευσίνα Μανγκάνι -Βιλλιώτη - Παγκάλου 81 τηλ Ασπρόπυργος Καµατερός Γεώργιος - Περικλέους 1 τηλ Μάνδρα Γιάννου Γεώργιος - ήµητρος 8 τηλ Άνω Λιόσια - Ζεφύρι Κων/να Γεωργαρά - Αχαρνών 44 τηλ Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Για 7η ηµέρα οι φωνές διαµαρτυρίας από το Σύνταγµα Εντυπωσιακό ήταν χθες το απόγευµα το µέγεθος του πλήθους των συγκεντρωµένων στα Προπύλαια, όπου η Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Αθηνών διοργάνωσε, µε αφορµή το κίνηµα των «Αγανακτισµένων», ανοικτή συγκέντρωση µε οµιλητές τον πρύτανη Θεοδόση Πελεγρίνη και τον Μίκη Θεοδωράκη. Μετά την εκδήλωση, περίπου απλοί πολίτες -πολλοί από τους οποίους είχαν πάει στα Προπύλαια από το Σύνταγµα- κινήθηκαν προς τη Βουλή, για να ενωθούν µε τους «Αγανακτισµένους». Για πολύ ώρα µάλιστα το κέντρο της πρωτεύουσαν ήταν κλειστό. Ο Μίκης Θεοδωράκης κάλεσε τους Έλληνες να «αντιδράσουν ενωµένοι στις επαίσχυντες συµφωνίες του µνηµονίου που παραχωρούν τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας», λέγοντας χαρακτηριστικά πως «συναίνεση που σηµαίνει τυφλή υπακοή στην Τρόικα δεν µπορεί να υπάρξει». Η κυβέρνηση, ανέφερε ο Μ.Θεοδωράκης «χωρίς τη συναίνεση της Βουλής και την υπογραφή του Προέδρ ου της ηµοκρατίας, έκανε νόµο του κράτους την ε- παίσχυντη δανειοληπτική σύµβαση που µας δένει χειροπόδαρα χωρίς καµιά διαπραγµάτευση, όπως έκαναν η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, µε εντελώς αντισυνταγµατικό και παράνοµο τρόπο, µε µία και µόνο υπογραφή, του κ. Παπακωνσταντίνου».

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Προς τα Μέλη και φίλους της ηµοκρατικής Αριστεράς, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Την Τετάρτη 1 Ιουνίου στις 7:30 µ.µ., οι Οργανώσεις υτικής Αττικής θα βρεθούµε στο κτήριο της Κοινωνικής Υπηρεσίαςτου ήµου Ελευσίνας, (Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως.) Θα συζητήσουµε για τις πολιτικές εξελίξεις. Θα παρευρεθεί ο Στέφανος Μπαγεώργος µέλος της Ε.Ε. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3 Για την Γραµµατεια Γιαννης Καλαφατης Ευχαριστίες σε φορείς για την υλοποίηση του «Βοήθεια στο Σπίτι» Από την πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ελευσίνας Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Ελευσίνας κ. έσποινα Οικονόµου µε την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που απαιτούνταν για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και συγκεκριµένα την εξεύρεση ανέργων µε σκοπό να ενταχθούν ηλικιωµένα άτο- µα του περιβάλλοντος τους στο πρόγραµµα, εκφράζει ευχαριστίες σε όλους όσοι βοήθησαν και ειδικότερα τη ιεύθυνση του ΟΑΕ Κ.Π. Ελευσίνας, τη ιεύθυνση ιοικητικού, το Κ.Ε.Π., το ηµοτολογίο, την Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία, το Γραφείο Εργασιακής Μέριµνας, τα ΚΑΠΗ του ήµου Ελευσίνας και το ΚΑΠΗ Μαγούλας. «Χωρίς τη συνεργασία και τη βοήθεια όλων των παραπάνω, καθώς και των εργαζοµένων στο ανωτέρω πρόγραµµα θα ήταν αδύνατη η συµµετοχή µας στο διαγωνισµό. Η οµή του Βοήθεια στο Σπίτι λειτουργεί εδώ και χρόνια στην πόλη µας και εξυπηρετεί ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (ΑΜΕΑ και Ηλικιωµένους)», τονίζει η κ. Οικονόµου. Ενοποίηση δηµοσίων φορέων πρόνοιας προανήγγειλε το Υπουργείο Υγείας "Το σύστηµα ΠΟΠ θα δώσει κίνητρα για την ενεργή συµµετοχή των πολιτών, µιας και υπάρχει η δυνατότητα να µειωθούν τα δηµοτικά τέλη. Αν παράγουµε λιγότερα σκουπίδια, στέλνοντας µεγάλο µέρος στην ανακύκλωση, θα πληρώνουµε λιγότερα τέλη. Ο διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace Νίκος Χαραλαµπίδης είπε ότι «το πρόγραµµα ΠΟΠ χαρακτηρίζεται ανατρεπτικό, γιατί θα αλλάξει το άδικο καθεστώς διαχείρισης απορριµ- µάτων που διέπει τους δήµους. Κάθε δήµος πληρώνει σε σχέση µε τον προ πολογισµό του ένα κονδύλι για κάθε τόνο σκουπιδιών που παράγει. Αν κάποιος δήµος κάνει ανακύκλωση, το ποσό δεν αφαιρείται από τα λεφτά που πληρώνει ο δήµος. Επίσης πολλοί δήµοι ρίχνουν τα σκουπίδια τους σε άλλους δήµους, γι 'αυτό δεν υπάρχει πραγµατική εικόνα των απορριµµάτων που παράγονται. Με το ΠΟΠ θα υπάρχει ανάγκη να µετρήσεις και να ελέγξεις τα απορρίµµατα και, εν τέλει, να επιβραβεύσεις την ανακύκλωση». Στην ίδια εκδήλωση, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα και οι προτάσεις από την πιλοτική εφαρ- µογή του προγράµµατος σε Ελλάδα, Κύπρο και Εσθονία. Στην Ελλάδα επιλέχθηκε ο δήµος Ελευσίνας και το πρόγραµµα διήρκεσε 36 µήνες. Hενοποίηση δηµόσιων φορέων πρόνοιας έχει ως στόχο την επίτευξη οικονοµίας κλίµακας, τη µείωση της γραφειοκρατίας, την καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού και πόρων και καλύτερες υπηρεσίες στους εξυπηρετούµενους, χωρίς τα στεγανά κάθε µικρού φορέα, αναφέρει το υπουργείο Υγείας το οποίο επισηµαίνει ότι σε κάθε ιοικητική Περιφέρεια θα υπάρχουν ένας Οργανισµός Κοινωνικής Φροντίδας για άτοµα µε Αναπηρία και ένας Οργανισµός Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια. Αναλυτικά, στις 13 ιοικητικές Περιφέρειες, τα 72 ΝΠ προστασίας ΑµεΑ συνενώνονται σε 13 ΝΠ, µε 1 ενιαίο οργανισµό, ο οποίος θα εκδοθεί µε Π.. για τη «Σύσταση Οργανισµού Κοινωνικής Φροντίδας µε Αναπηρία (ΟΚΦΑµεΑ)». Επίσης, τα 19 ΝΠ προστασίας παιδιού συνενώνονται σε 9 ΝΠ, µε 1 ενιαίο οργανισµό, ο οποίος θα εκδοθεί µε Π.. για τη «Σύσταση Οργανισµού Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιού και Οικογένειας (ΟΚΦ Παιδιού και Οικογένειας)». Συνολικά, σε όλη τη χώρα συνενώνονται 91 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας σε 22 Οργανισµούς Κοινωνικής Φροντίδας. Οι υφιστάµενες Μονάδες θα εξακολουθούν να λειτουργούν ως παραρτήµατα του ενιαίου Οργανισµού µε εξειδικευµένο αντικείµενο και οι θέσεις α- πασχόλησης ενσωµατώνονται στο νέο φορέα. Σε ό, τι αφορά την Περιφέρεια Αττικής: 10 NΠ συνενώνονται σε 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Παιδιού και Οικογένειας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Άγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων 3. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων υτ. Αθήνας 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατ. Αθήνας 5. Μιχαλήνειο Κέντρο Προστασίας Παιδιών 6. Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά.

5 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Θεσµοί και περίπτερα σήµερα στο. Σ. της ΚΕ ΚΕ ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Πίστωση 1,74 εκατ. ευρώ για συντήρηση φωτεινών σηµατοδοτών στην Αττική από το ΥΠΟΜΕ Ι Συνεδριάζει, σήµερα 1η Ιουνίου, στις το πρωί το.σ. της ΚΕ ΚΕ στα γραφεία της Ένωσης (Ακαδηµίας 65 και Γενναδίου 8, 3ος όροφος). Μεταξύ των θεµάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής: Ενηµέρωση από τον πρόεδρο της ΚΕ ΚΕ Ν. Κακλαµάνη για θέµατα αυτοδιοικητικής επικαιρότητας. Ενηµέρωση από την Επιτροπή Θεσµών Εισηγητές: Γ. Μαστοράκος, πρόεδρος Επιτροπής Θεσµών Λ. Κυρίζογλου, αντιπρόεδρος Επιτροπής Θεσµών. ιατύπωση απόψεων και παρατηρήσεων του.σ. της ΚΕ ΚΕ α. επί του Ειδικού Πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες β. επί του Π.. για τους µικρούς νησιωτικούς υγροτόπους Εισηγητής: Γ. Κοτρωνιάς, πρόεδρος Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Θεσµικό πλαίσιο για τα περίπτερα Εισηγητές: Α. Κοιµήσης, δήµαρχος Αµφιλοχίας. Κουτσούρη, σύµβουλος ΚΕ ΚΕ. Κάλεσµα εθελοντισµού για την προστασία της Πάρνηθας Κάλεσµα σε όσους θέλουν να βοηθήσουν στην προστασία της Πάρνηθας από τυχόν πυρκαγιές απευθύνουν οι Εθελοντές ασοπυροπροστασίας Αττικής (Ε ΑΣΑ). Σκοπός των δασοπυροφυλάξεων είναι ο εντοπισµός τυχόν εστιών φωτιάς ή και άλλων δραστηριοτήτων που θα µπορούσαν να απειλήσουν το δασικό κοµµάτι της Πάρνηθας και της περιφερειακής της ζώνης. Οι δασοπυροφυλάξεις, που φέτος οργανώνονται για 25η συνεχή χρονιά, διεξάγονται στα στεγασµένα πυροφυλάκια της Σκίπιζας και της Μόλας. Όσοι θέλουν να βοηθήσουν στην προστασία της Πάρνηθας, µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Ε ΑΣΑ (Αγ.Κωνσταντίνου 12, Αθήνα) στο τηλέφωνο , φαξ και στον δικτυακό τόπο Ο Ε ΑΣΑ είναι περιβαλλοντικό µη κερδοσκοπικό σωµατείο. Πρωταρχικός σκοπός του σωµατείου είναι η εθελοντική πυροφύλαξη των δασών της Αττικής και ιδίως ο έγκαιρος εντοπισµός πυρκαγιών και η άµεση ειδοποίηση των αρµόδιων αρχών και υπηρεσιών, καθώς και η παροχή κάθε είδους βοήθειας προς τις υπηρεσίες κατάσβεσης πυρκαγιών. Ο Ε ΑΣΑ συµµετέχει σε ενέργειες αποκατάστασης των καµένων εκτάσεων της Πάρνηθας και οργανώνει ή στηρίζει δράσεις ενηµέρωσης του κοινού για την οικολογική αξία των δασών. Τη διάθεση πίστωσης 1,74 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και άρσης βλαβών φωτεινής σηµατοδότησης στο Νοµό Αττικής, ενέκρινε µε απόφασή του ο Υπουργός Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων, ηµήτρης Ρέππας. Ειδικότερα, για την καθολική συντήρηση, προµήθεια και αλλαγή λαµπτήρων σε εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης αρµοδιότητας ΚΕΣΟ, διατίθεται πίστωση ευρώ και για τη συντήρηση και άρση βλαβών φωτεινής σηµατοδότησης στο Νοµό Αττικής, η εγκεκριµένη πίστωση φθάνει τα ευρώ. Η ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΖΩ Γράφει ο Λάττας Σ αυτή τη χώρα οπού ζω, χρειάστηκε πολλές φορές, να κάνω το χαζό, γιατί νοµίζουν πως οι έξυπνοι περισσεύουν. Αφού βλέπης τη φάτσα τους, πως µοιάζει µ ένα βλάκα, κι όταν µαζί τους συζητάς, νοµίζουν είναι πονηροί, και σε περνούν για αφελή, ηλίθιο, Μ------ΛΑΚΑ. ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ είναι οι έξυπνοι της ΧΩΡΑΣ τα σα νια µας πήραν τις ανέσεις µας, µας έδωσαν Π ΑΤΗ Ν ΙΑ. Στο δρόµο µας πετάξανε µα στην αρχή µας τάξανε, πήραν την εξουσία, µετά σκατά κι απόσκατα, αυτό έχει αξία. Κοµένα επιδόµατα, κοµένες κι οι συντάξεις κι όλα τα δικαιώµατα, γιόµησε η ΧΩΡΑ απεργούς, κι από αναταράξεις. Και δεν άφησαν τίποτα κι αφού τα φαγαν όλα, επέταξαν στα ύπουλα, εις το λαό τη φόλα. Ξέρετε δεν έχουµε λεφτά, για δανεικά θα πάµε κι αν δεν µας δώσουν µάθετε, δεν θα χουµε να φάµε. ΓΙΑ ΠΟΥΛΑ ΤΟ ΚΩΛΟΣΠΙΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ βάλτα τα λεφτά στο µπεζαχτά, για να πληρώσω που χρωστώ, µανάβη και µπακάλη.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ΕΛΣΤΑΤ: Μειωµένα κατά 25,8% τα τροχαία δυστυχήµατα το Μάρτιο 2011 Σε α ν ή λ θ - α ν τ α ο δ ι κ ά τροχαία δυστυχήµατα, που σ υ ν έ β η σ α ν σ ε ολόκληρη τη χώρα τον Μάρτιο εφέτος κ α ι π ρ ο κ ά λ ε σ α ν τ ο ν θ ά ν α τ ο ή τ ο ν τ ρ α υ µ α τ ι σ µ ό α τ ό - µ ω ν, κ α ι µ ε ι ώ θ η - κ α ν κ α τ ά 2 5, 8 %, σ ε σ ύ γ κ ρ ι σ η µ ε τον αντίστοιχο µήνα του Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στα δυστυχήµατα αυτά υπήρξαν 83 νεκροί (ποσοστό µείωσης 26,5%), 117 βαριά τρα υµατίες (ποσοστό µείωσης 5,6%) και ελαφρά τραυµατίες (ποσοστό µείωσης 29,3%). ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Εγκαίνια Ναού στην Σόφια της Βουλγαρίας Το Σάββατο, , τελέσθηκαν µε εκκλησιαστική τάξη, επισηµότητα και µεγαλοπρέπεια τα Εγκαίνια του Καθεδρικού Ναού της Κοιµήσεως της Θεοτόκου στην Σόφια της Βουλγαρίας. Τα Εγκαίνια τέλεσε ο ελληνοµαθής Σεβασµιώτατος Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, ο οποίος διαποιµαίνει τους πολυπληθείς Ορθοδόξους πιστούς της Βουλγαρίας που είναι Αντι-οικουµενιστές και τηρούν στην Λατρεία το Πάτριο Εκκλησιαστικό Ηµερολόγιο. Για το εξαιρετικό αυτό γεγονός προσκλήθηκαν και συµµετείχαν δύο Αρχιερείς από την Μονή του Αγίου Κυπριανού Φυλής, ο Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αµβρόσιος και ο Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήµης, ως αντιπρόσωποι του ασθενούντος Μητροπολίτου Ωρ ωπού και Φυλής κ. Κυπριανού. Ο σύνδεσµος των Βουλγάρων Ορθοδόξων του Πατρίου Ηµερολογίου µε την Μονή του Αγίου Κυπριανού υφίσταται από 20ετίας και πλέον, εφ όσον στην Μονή αυτή ο Επίσκοπος για την Βουλγαρία κ. Φώτιος έλαβε την αρχιερωσύνη από τα χέρια του Μητροπολίτου κ. Κυπριανού. Από την Ελλάδα συµµετείχαν επίσης στα Εγκαίνια στην Σόφια Ιερείς και πολλοί πιστοί. Η όλη τελετή είχε ιορθόδοξο χαρακτήρα, διότι συµµετείχαν Κληρικοί και λα κοί και από άλλες χώρες: Ρουµανία, Ουκρανία και Ρωσία, Η.Π.Α. και Αγγλία. Παράταση προθεσµίας για την πληρωµή των ασφαλιστικών εισφορών του ΟΓΑ Σήµερα καταβάλλεται η σύνταξη του Ιουνίου στους δικαιούχους του Οργανισµού Παρατείνεται η προθεσµία πληρωµής ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης σύµφωνα µε ανακοίνωση της ιοίκησης του ΟΓΑ. Οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ θα µπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές: µέσω ΕΛ.ΤΑ., µε τις ειδικές ειδοποιήσεις που τους έχουν σταλεί, µέχρι και τη ευτέρα 20 Ιουνίου 2011 και µέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ bank) µέχρι και την Πέµπτη 30 Ιουνίου 2011, (αντί για ) χωρίς καµιά επιβάρυνση ή αναπροσαρµογή των εισφορών. Για την καταβολή των εισφορών µέσω της ΑΤΕ bank, θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση µε τις υπηρεσίες του ΟΓΑ και τους αρµόδιους Ανταποκριτές ΟΓΑ για την παραλαβή του ειδικού εντύπου του ΟΓΑ (ΚΜΠ 639) που πρέπει να προσκοµίσουν στην ΑΤΕ bank. Οι πληρωµές των εργοδοτών -επιχειρήσεων θα γίνονται κανονικά µέσω ΑΤΕ µε την προσκόµιση του εντύπου για την ΑΤΕ ΚΜΠ 640. Εν τω µεταξύ, σήµερα αναµένεται να καταβληθεί η σύνταξη του Ιουνίου, στους συνταξιούχους του Οργανισµού, µε πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασµούς τους ή τους λογαριασµούς των ΕΛ.ΤΑ. Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων µηνός Μα ου 2011 ανέρχεται σε ,40 ευρώ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ To.Σ. του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο σας καλεί στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα πραγ- µατοποιηθεί στις 07/06/10 ηµέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στο αµφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας, οδός Χαριλάου & Παγκάλου µε θέµατα : 1. ιαδικαστικά 2. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα Γεν. Συνέλευσης. 3. Οικονοµικός απολογισµός και προ πολογισµός Αρχαιρεσίες για ανάδειξη Εξελεγκτικής Επιτροπής 5. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου.σ. 6. Προτάσεις µελών Με εκτίµηση το.σ. * Σε περίπτωση αναβολής, η συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί την επόµενη ηµέρα(τετάρτη 08/06/2011) στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα.

7 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 «Τα 39 σκαλοπάτια» Έρχεται η νέα παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι του ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισµού ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Αναστολή πλειστηριασµών για ένα ακόµα έτος, ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ 3 & 5 Ιουνίου 2011 στο ηµοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» Ηεξαιρετική δουλειά και η µεγάλη επιτυχία που σηµειώνουν οι θεατρικές παραστάσεις του Θεατρικού Εργαστηρίου του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας, έχουν δηµιουργήσει µεγάλη προσµονή σε ό- λους τους θεατρόφιλους και µη θεατές. Φέτος η οµάδα επέλεξε ένα υπέροχο, ίσως το δηµοφιλέστερο, έργο του Τζόν Μπούκαν, «Τα 39 Σκαλοπάτια», σε διασκευή Πάτρικ Μπάρλοου. Μυστήριο, χιούµορ, ροµαντισµός, ανατροπές, άφθονο γέλιο και πολύ σασπένς. Αυτά είναι τα συστατικά της παράστασης που σε συνδυασµό µε το ταλέντο, το µεράκι και την σκληρή δουλειά όλης της οµάδας το αποτέλεσµα θα είναι εκπληκτικό, όπως άλλωστε µας έχουν «κακοµάθει» και µας «εκπλήσσουν» κάθε χρονιά. Η ιστορία του Θεατρικού Εργαστηρίου ξεκινά τον Οκτώβριο του 2006 που είχε ως στόχο να δηµιουργήσει τα πρώτα βήµατα σε θεατρικά δρώµενα, αλλά κυρίως να ενώσει την αγάπη των πολιτών της Μάνδρας για το θέατρο και την ευρύτερη καλλιτεχνική θεατρική έκφραση. Το Μάιο του 2008 παρουσίασε την παράσταση «Ρωµαίος και Ιουλιέτα» µια παρωδία του Μπόστ και το Γενάρη του 2010 παρουσίασε το αστυνοµικό δράµα «8 Γυναίκες κατηγορούνται» του Ροµπέρ Τοµά. Φέτος µας προσφέρουν τα «39 σκαλοπάτια» µια υπέροχη σάτιρα, µια ιστορία κατασκόπων µε συνεχείς ανατροπές και 35 σκηνικές αλλαγές, η σκηνή µετατρέπεται σε διαφορετικούς χώρους µέσα από τη δράση των ηθοποιών έτσι ώστε από υπαίθριος γίνεται εσωτερικό θεάτρου, δωµάτιο, δρόµος, τρένο, σταθµός τρένου, γραφείο, βαλτοτόπι, ξενοδοχείο, γέφυρα κλπ. δηµιουργώντας έτσι µια ποιητική σκηνική εικόνα όπου ο θεατής αφήνεται στο έλεος της σωµατικής έκφρασης των ηθοποιών, των ήχων και της εικόνας. Συντελεστές της παράστασης Μετάφραση : Ηλίας Παπαζαχαρίας Σκηνοθεσία Μουσική Επιµέλεια: Πέππα Έλενα Κατασκευή σκηνικών : Ανδρέας Mπελέκας ( Τα σκηνικά της παράστασης είναι µια ευγενική χορηγία του ηµάρχου Μάνδρας Ειδυλλίας κυρίου ρίκου Γεώργιου) Ζωγραφική Σκηνικού : Μαρία Τερέζα Τσελεπάκη Κουστούµια : Κοινωφελής επιχείρηση ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας Φωτισµός Ηχοληψία : Βερούτης Σπύρος Παίζουν (αλφαβητικά) οι: Αντωνίου Μαρία, Βασδέκη Λίνα, Γιάννου Παναγιώτης, Γκιώνης Αλέξανδρος, ηµητρίου Κων/να, ούκα Ελένη, Κοροβέση Ελένη, Κωνσταντώνη Ζωρζέτ Μαρούγκας Τριαντάφυλλος Μήτσου Βασιλική, Μπέκα Ελενη, Μπουκουβάλα Ειρήνη, Ρόκα Αθανασία, Ρόκα Μαρία, Σαµπάνη Βίκυ, Στάµου Φανή, Τερζή Μαρίνα, Τσουκαλά Μιχαλίτσα, Φάκος ηµήτρης, Να προστατευτεί µε βάση το νόµο για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά και η κύρια κατοικία των εµπόρων, ακόµα και στις περιπτώσεις επίσπευσης από ιδιώτες και για οφειλές µεγαλύτερες από ευρώ, ζητά η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ). Επίσης, µε βάση τα περιστατικά που διαχειρίζεται, η ένωση των καταναλωτών ζητά να ανασταλούν οι πλειστηριασµοί ακινήτων, συµπεριλαµβανοµένης και της κύριας κατοικίας όσων δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, µέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 και να τροποποιηθεί ο νόµος ώστε να αναστέλλονται τα καταδιωκτικά και ασφαλιστικά µέτρα αυτοδίκαια από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο και να προβλεφθούν προγράµµατα ενίσχυσης των πιστοποιηµένων ενώσεων καταναλωτών για δικαστική συνδροµή σε άτοµα µε ιδιαίτερα χαµηλά ή µηδενικά εισοδήµατα. Η ΕΚΠΟΙΖΩ γνωστοποιεί, µε ανακοίνωσή της, ότι διαχειρίζεται περισσότερους από φακέλους υπερχρέωσης, έχει αποστείλει αιτήσεις οφειλετών, µε τα συνολικά αιτήµατα ανά πιστωτή να φτάνουν τα Ένα ποσοστό µελών της ΕΚΠΟΙΖΩ, της τάξης του 5%, έχουν εµπορική ιδιότητα και ως εκ τούτου δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόµου για τη ρύθµιση χρεών. Σηµειώνει ότι η συµπεριφορά των τραπεζών "γίνεται ολοένα και πιο επιθετική", µιας κι έχουν προσδιορίσει εσπευσµένα πλειστηριασµούς, ήδη από τις πρώτες ηµέρες του Ιουλίου. Χαρακτηριστικά αναφέρει τον πλειστηριασµό κατά του κ. Α.Ε. στις 6 Ιουλίου 2011, κατά του κ. Γ.Ν. στις 6 Ιουλίου 2011, κατά του κ. Β.Α. στις 13 Ιουλίου Όπως προσθέτει, ενώ η αναστολή των πλειστηριασµών παύει επίσηµα την 30η Ιουνίου 2011, συνεχίζουν να εντοπίζονται σηµαντικά διαδικαστικά προβλήµατα. Τόσο οι Ειρηνοδίκες όσο και οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν επαρκούν στον αριθµό, µε αποτέλεσµα την αργή προώθηση των αιτήσεων και την υπέρβαση ορισµένες φορές του νόµου µε ορισµούς δικασίµων σε διάστηµα που υπερβαίνει το προβλεπόµενο εξάµηνο. Μάλιστα, επισηµαίνει η ΕΚΠΟΙΖΩ, δεδοµένου ότι παρατηρείται ήδη ραγδαία αύξηση των αιτήσεων από µήνα σε µήνα, είναι προφανές ότι η συµφόρηση που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν τα Ειρηνοδικεία θα είναι τεράστια.

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ τον περιορισµό του δανεισµού των ΟΤΑ και την απαγόρευση δανεισµού για λειτουργικές δαπάνες, 7. την υπαγωγή κάθε απόφασης των οργάνων της αυτοδιοίκησης στην υποχρεωτική α- νάρτηση στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο της 8. την απαγόρευση κάθε δυνατότητας πρόσληψης ή σύµβασης εκτός ΑΣΕΠ, 9. την κατάργηση ψευδεπίγραφων συµβάσεων και καταχρηστικών µονιµοποιήσεων, 10. τον περιορισµό του προσωπικού και την καλύτερη αξιοποίηση του µέσω µετατάξεων. 11. την ενεργοποίηση του προβλεπόµενου από το νόµο προγράµµατος εξυγίανσης, µε τη συνεργασία του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, προκείµενου να διασφαλιστεί µε τρόπο µόνιµο και ενιαίο η οικονοµική βιωσιµότητα κάθε ΟΤΑ που αντιµετωπίζει πρόβληµα υπερχρέωσης. Μετά το πέρας της εξάµηνης µεταβατικής περιόδου προετοιµασίας, του Καλλικράτη, από την 1η Ιουλίου 2011 θα µεταβιβαστούν στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και αναπτυξιακές αρµοδιότητες, όπως π.χ. η διαχείριση του περιφερειακού σκέλους του ΕΣΠΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ.Σ. ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο ΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 Μ.Μ. ΕΩΣ ΤΙΣ 8 Μ.Μ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μείωση κερδών για την Ελληνική Τράπεζα το Α τρίµηνο του 2011 Κέρδη ύψους 1,3 εκ. παρουσίασε το πρώτο τρίµηνο του 2011 η Ελληνική έναντι 7,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Τράπεζας, η µείωση των κερδών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επισφαλειών και των ζηµιών στην Ελλάδα και προέκυψε παρά τη σηµαντική αύξηση στα κέρδη από επενδύσεις. Σε τριµηνιαία βάση, τα κέρδη της Ελληνικής παρουσιάζουν βελτίωση αφού το τέταρτο τρίµηνο του 2010 η τράπεζα κατάγραψε ζηµιές 3,1 εκ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους µειώθηκαν κατά 2,3% στα 48 εκ. από 49,2 εκ. λόγω βελτίωσης του επιτοκιακού περιθωρίου. Τα καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προ- µήθειες και καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος ανήλθαν στα 28,5 εκ. από 19,1 εκ. Το σύνολο των καθαρών εσόδων αυξήθηκε κατά 12% φθάνοντας τα 76,5 εκ. σε σύγκριση µε 68,3 εκ. το πρώτο τρίµηνο του Το σύνολο των εξόδων παρουσίασε αύξηση 2% φθάνοντας τα 44,3 εκ. σε σύγκριση µε 43,4 εκ. για το τρίµηνο του Ως αποτέλεσµα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαµορφώθηκε στο 57,9% και είναι µειωµένος από τα επίπεδα του 63,5% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η χρέωση για προβλέψεις αποµείωσης της αξίας των χορηγήσεων ανήλθε σε 26,5 εκ. και αυξήθηκε κατά 12,2 εκ. από πέρσι. Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για απο- µείωση στην αξία των χορηγήσεων στις 31 Μαρτίου 2011 ανήλθαν σε 565,5 εκ. (Μάρτιος 2010: 474,5 εκ.) και αποτελούν το 10,2% των συνολικών χορηγήσεων. Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι στην Ελλάδα, «λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης και τις αρνητικές επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία και κατ επέκταση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του δικτύου καταστηµάτων Ελλάδας», η ζηµιά πριν τη φορολογία αυξήθηκε στα 15,4 εκ. σε σύγκριση µε ζηµιά 3,4 εκ. πέρσι. ΜΕ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ.Σ. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΥΝΑΚΗ ΑΡΙΑ ΝΗ

9 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 Ε Ν Θ Ε Τ Ο Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ω Ν ÈÑÉÁÓÉÏ-Α1 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

10 Α2-ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ε Ν Θ Ε Τ Ο Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ω Ν

11 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-Α3 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

12 Α4-ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011

13 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-Α5 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

14 Α6-ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΙΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙ ΟΜΠΑΖΩΝ Αριθµ. Μελέτης: 49/2010 Ασπρόπυργος: Αρ.Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε α- νοικτή µειοδοτική δηµοπρασία µε σφραγισµένες προσφορές η εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙ ΟΜΠΑΖΩΝ". Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά που συµφωνεί µε τις τεχνικές προδιαγραφές και του όρους της παρούσας διακήρυξης, για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών - µίσθωση µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 1) του Π.. 28/1980, 2) του Π.. 60/2007 και 3) του Ν.3463/2006 µε συνολική κατά τον προ πολογισµό της µελέτης δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του ποσού µε το Φ.Π.Α. 23%), Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισµό, ο- ρίζεται η Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ ττ.µ. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη Η παραλαβή των προσφορών, µέχρι την ώρα αυτή θα γίνεται από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού, όπως αναφέρεται στην υττ. αριθµ, 81/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην αίθουσα ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ασπροπύργου, Λ, ηµοκρατίας 18,19300 Ασπρόπυργος, Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ό- λοι οι Έλληνες και αλλοδαποί, νο- µικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά, που έχουν τσ νόµιµα προσόντα γισ την εκτέλεση της εργασίας, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις του Π.. 28/80 και της ΥΠ.ΕΣ /1993, Εγγύηση Συµµετοχής: 9.757,00 (2%). Όλα τα σχέδια και τα τεύχη της µελέτης βρίσκονται κατατεθειµένα στα γραφεία της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου, όττου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση κάθε εργάσιµη µέρα και από ώρα 09:00 µίχρί 13:00 και µέχρι την ευτέρα πριν την διεξαγωγή της ηµοπρασίας. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

15 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-Α7 ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉ ÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO Êéíçôü: Ïéêßá: Éóéäþñïõ ÔñéâÝëëá 4 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

16 Α8-ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

17 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

18 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. /νση: Λεωφ. Συγγρού Τ.κ Αθήνα Πληροφορίες: Σ.Καραγιάννη Τηλ. : FAX: Αθήνα 31/5/2011 Aρ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, ό- πως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β /2003), ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από τη /νση Ανάπτυξης υτικής Αττικής της Περιφέρειας η µε αρ. πρωτ. 7054/11 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του επαγγελµατικού εργαστηρίου κατασκευής µεταλλικών κατασκευών (κουφωµάτων) από αλουµίνιο και σίδηρο του ΠΑΛΗΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που θα εγκατασταθεί στη θέση «Παππά Περιβόλι», στα Μέγαρα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερο- µένου στη /νση Ανάπτυξης υτικής Αττικής (Ηρ. Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρω- µένης ιοίκησης Αττικής µέσα σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. /νση: Λεωφ. Συγγρού Τ.κ Αθήνα Πληροφορίες: Σ.Καραγιάννη Τηλ. : FAX: Αθήνα 31/05/2011 Aρ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, ό- πως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β /2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από τη /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού η µε αρ. πρωτ /11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του συνεργείου επισκευής, συντήρησης και τοποθέτησης συσκευών και εξαρτηµάτων υγραεριοκίνησης αυτοκινήτων της Ε. ΛΙΑΣΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, οδός Γιακουµή, Μάνδρα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου στη /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της α- νωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής µέσα σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 ÐÁÍÔÁÆÇ ÅÕÇ ØÕ ÏËÏÃÏÓ Áðüöïéôïò ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÁÔÏÌÉÊÇ - ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 23, Áóðñüðõñãïò (1ïò üñïöïò) Ôçë Êéí ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ ÌÅ ÁÊÔÉÍÅÓ LASER 4.9 Φθηνότερα κατά περίπου 10% από σήµερα τα ακτοπλο κά εισιτήρια Φθηνότερα κατά περίπου 8 µε 10% θα είναι από σήµερα, 1η Ιουνίου, τα ακτοπλο κά εισιτήρια, µετά τη ψήφιση σχετικής τροπολογίας στη βουλή, για την κατάργηση φόρων και δικαιωµάτων υπέρ τρίτων. Ήδη οι εταιρείες ATTI- CA GROUP, Aegean Speed Lines και HEL- LENIC SEAWAYS, ανακοίνωσαν ότι προχωρούν από αύριο σε µείωση των τιµών στα εισιτήρια, ανταποκρινόµενες άµεσα στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, που προβλέπει υποχρεωτικά τη συµµόρφωση όλων των ακτοπλο κών εταιρειών. Σύµφωνα, πάντως µε ο- ρισµένες εκτιµήσεις από ναυτιλιακές εταιρείες το καθαρό κέρδος στο επιβατικό κοινό α- ναµένεται να κυµανθεί µεταξύ 5,5-6,5%. Συγκεκριµένα µε την τροπολογία που φέρνει µειώσεις στηην τιµή των εισιτηρίων, καταργείται το τέλος του ΚΑΕΟ (σσ ασφάλιση επιβατών και οχηµάτων) που αποδιδόταν στο Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο προκειµένου να καλυφθούν κίνδυνοι από ναυτικά ατυχήµατα και ανέρχοταν στο 6,5% χωρίς ΦΠΑ. Επίσης, καταργούνται τα αχθοφορικά δικαιώµατα (0,55-1,09 ε- υρώ ανάλογα µε το λι- µάνι) καθώς και το τέλος για διαφυγούσα εργασία φορτοεκφόρτωσης, που αφορά στα εισιτήρια για τα φορτηγά που πραγµατοποιούν το ταξίδι Πειραιά - Κρήτη - Πειραιάς και ανέρχεται σε 4%-8%, ανάλογα το λιµάνι.

20 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. /νση: Λεωφ. Συγγρού Τ.κ Αθήνα Πληροφορίες: Σ.Καραγιάννη Τηλ. : FAX: ΓΑΜΟΣ Ο Ηλιόπουλος Αντώνιος του Ηλία και της Ευτυχίας το γένος Πέκοφ που γεννήθηκε στο Καρατάου Ντζαµπούγ και κατοικεί στην περιοχή Τρύπα Αλεπού στον Ασπρόπυργο και η Καγκελίδου Μαρία του Ιωάννη και της Ταµάρα το γένος Μούτα που γεννήθηκε στο Τσιµκέντ Καζαχστάν και κατοικεί στην περιοχή Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο, θα παντρευτούν στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Ασπρόπυργο. Αθήνα 31/05/2011 Aρ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, ό- πως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β /2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από τη /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού η µε αρ. πρωτ /11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του συνεργείου επισκευής και συντήρησης τροχών αυτοκινήτων της ΑΦΟΙ ΛΙΖΑΡ ΟΙ ΟΕ, Μεγ. Αλεξάνδρου & Πέρδικας, Ανω Λιόσια, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου στη /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της α- νωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής µέσα σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Ταχ. / νση: Νικ. Πλαστήρα 69 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: ηµ. Κόκκας Τηλέφωνο: Αιγάλεω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του αρθρ. 14 Ν.998/79 εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της κ. Ευφροσύνης Τσακάµη η µε αριθµό 1510/ πράξη χαρακτηρισµού του ασάρχη Αιγάλεω για έκταση 4,09751 στρ. στη θέση «ΜΑΓΟΥΛΕΖΑ», περιοχής Οικισµού Αγίου Νεκταρίου, περιφέρειας ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας, πρώην ήµου Βιλλίων. Με την πράξη αυτή η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως: Μη δασική άρθρου 3 παρ. 6α Ν. 998/79, έκταση εµβαδού 4,00551 στρέµµατα και ως δασική της παραγρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έκταση εµβαδού 0,092 στρέµµατα. Κατά της πράξης του ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση ενώπιον της Α'βαθµίου Επιτροπής Επίλυσης ασικών Αµφισβητήσεων υτ. Αττικής (Παλληκαρίδη ΑΙΓΑΛΕΩ). Πληροφορίες στο τηλέφωνο σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η ασάρχης Αιγάλεω Σούρα Ειρήνη ασολόγος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-4-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 39 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18980 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού 60.000, πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού 60.000, πλέον ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα, 22/02/2011 Αρ. Πρωτ. Οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 25-01-2017 Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ.17407

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 26 Ιανουαρίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. 1461 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα,

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. Πρωτ. 387729 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21. Έγκριση νοµικής υποστήριξης του κου ηµάρχου Πειραιά ενώπιον του Β Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιά κατά τη δικάσιµο της 26-1-2017 ή σε οποιαδήποτε µετ αναβολή δικάσιµο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/3/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Αρ.Πρωτ.: 8577/374 Τµήµα Σχεδιασµού-Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κουντουριώτου 100, Πειραιάς, ΤΚ 18532 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

2410554358 /241055435 7 1 28/3/201 3 2 28/3/201 3 3 28/3/201 3 2310317633 2311990000 /231199009 9

2410554358 /241055435 7 1 28/3/201 3 2 28/3/201 3 3 28/3/201 3 2310317633 2311990000 /231199009 9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/12-6-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/201 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί µε και µε fax. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας:

Να σταλεί µε  και µε fax. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 389 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 10 εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240 01 Πληροφορίες: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 19 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 19 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-09-14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 187457 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λεωνίδιo 04-01-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Αριθµ. πρωτ.: ( 5 ) ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. /νση: 22300 Λεωνίδιο Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Χρ. Καµβύση Τηλ.: 2757360271 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-01-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11955 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας :121 33 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Σύµβουλος τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Γενική και Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/11-12-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τις υπ αριθµόν 16/2012 συνεδρίασης του Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ω10-ΩΜΛ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ω10-ΩΜΛ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 19 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ»- «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η» Λήψη απόφασης περί εκµισθώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 09 / 06 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αρ. Απόφασης 567 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧ/ΣΗΣ Τµήµα: Εσόδων Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι Αρµόδιος: Καπνισάκης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Νόµος 2130/1993-και θα δούµε συνοπτικά και τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων-Νόµος 3091/2002. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ Τ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 62 η Απόφαση υπ αριθ. 2304/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 20 ης / έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 20 ης / έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 20 ης /09-10-2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 30-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΘΕΜΑ: Μείωση δηµοτικών τελών µέχρι 50%

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων : 12.06.2012 & 25.06.2012

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων : 12.06.2012 & 25.06.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 14.09.2012 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11/09/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25243/07.09.2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

1.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 2.ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

1.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 2.ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές 12/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. Υ ΗΜΟΣ NEAΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Τµήµα:Οικονοµικό Πληροφ.: Καράµπελα Αικατερίνη Τηλ.:2310-679.144 1.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 2.ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣ: Τις εφηµερίδες:

Διαβάστε περισσότερα