ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού , πλέον ΦΠΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού 60.000, πλέον ΦΠΑ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού Τ.Κ Αθήνα, 22/02/2011 Αρ. Πρωτ. Οικ Πληροφορίες: Α. Γκλιάτη Τηλ Φαξ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού , πλέον ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας µας, Συγγρού 80-88, 3 ος όροφος, γραφείο 311, µέχρι και τη , ηµέρα Τρίτη και ώρα µέχρι 14:00, έγγραφες σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών που αναφέρονται στον επισυναπτόµενο πίνακα και σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα περιγραφής των εργασιών, προϋπολογισµού , πλέον ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόµενοι θα προσκοµίσουν µαζί µε την οικονοµική τους προσφορά τα παρακάτω: 1. Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος Ποιότητας της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναµου. 2. Υπεύθυνη δήλωση (µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) σχετικά µε την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία κλαδική ΣΣΕ, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ. H οικονοµική προσφορά θα συµπληρωθεί σύµφωνα µε το παρακάτω υπόδειγµα: Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ. (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ. ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7.475, , , ,62 Η προσφορά πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο των παραπάνω οµάδων.

2 Όλες οι τιµές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. Οι τιµές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι τελικές, µετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή µείωση. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για χρονικό διάστηµα µέχρι αναδείξεως νέου µειοδότη και όχι πέραν των έξι (6) µηνών. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα κάθε µήνα, για την έκδοση του οποίου απαιτούνται: 1. Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. 2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 3. Πρακτικό παρακολούθησης και καλής εκτέλεσης των εργασιών από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις: -Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, -ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, -ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου. Ο ΦΠΑ και τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τη Περιφέρεια Αττικής Η απάνη βαρύνει, τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τον Ε.Φ 072 και ΚΑΕ 0875 έτους 2011 της κάθε περιφερειακής ενότητας και για το ποσό που την αφορά. Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τον καθαρισµό όλων των υπηρεσιών της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών ανά Περιφερειακή Ενότητα, όπως αυτές αναφέρονται στον επισυναπτόµενο πίνακα. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών που στεγάζονται στα κτίρια της που αναφέρονται στον επισυναπτόµενο πίνακα, ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου της οποίας αφορά η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των εργασιών για τα συγκεκριµένα κτίρια διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Τέλος, ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει σε δηµόσια συνεδρίαση από τη Οικονοµική Επιτροπή (Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών). Μ.Ε.Π. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΙ ΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κοινόχρηστοι χώροι : ιάδροµοι, σκάλες άπεδα (κλπ) Γραφεία Τζάµια Εξωτερικά (για όσα δεν απαιτείται ειδικό συνεργείο καθαρισµού) / Τζάµια Εσωτερικά Τζάµια εξωτερικά (για όσα απαιτείται ειδικό συνεργείο) Κοινόχρηστα WC, Τουαλέτες, Νιπτήρες Ανελκυστήρας 2 φορές την 2 φορές την 1 φορά το µήνα 1 φορά το εξάµηνο Σχολαστικός 2 φορές την 2 φορές την Σκούπισµα, Σφουγγάρισµα, καθαρισµός τζαµιών και εξωτερικής πόρτας Ξεσκόνισµα-γυάλισµα γραφείων και των αντικειµένων (επίπλων) που υπάρχουν, σκούπισµα, σφουγγάρισµα, άδειασµα κάδων και τοποθέτηση νέων σακουλών, άδειασµα τασακίων, Σκούπισµα-καθάρισµα µοκετών όπου υπάρχουν. Καθαρισµός των τζαµιών Καθαρισµός τζαµιών µε τη χρήση µηχανικών µέσων Σκούπισµα, σφουγγάρισµα, άδειασµα καλαθιών, καθαρισµός καθρεπτών, απολύµανση, αφαίρεση αλάτων νιπτήρων-λεκανών, βρυσών, δαπέδου µε υγρό καθαρισµού δαπέδου χλώριο απολυµαντικό & αποσµητικό, τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και χαρτιού υγείας τους θήκες τους Καθαρισµός εσωτερικού χώρου και καθρεπτών

4 ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Προϋπολογισµός για έξι µήνες ,00 πλέον ΦΠΑ) ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 416,00 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Λεωφ. Κηφισίας T.K.11524, Αθήνα Γραφεία του κτιρίου COSMOS: 204,205,206, ) /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1.700, ) /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ FAX ) /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Λεωφ. Αλεξάνδρας 196 T.Κ , Αθήνα Περιλαµβάνεται και το κλιµακοστάσιο ) /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.189,84 FAX ) /ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Σταδίου 60 Τ.Κ.10564, Πλατεία Οµονοίας 5 ος όροφος (γραφεία 10 25) και ολόκληρος ο 6ος όροφος: 1.189,84 m ) /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1.450,30 FAX ) /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνείου 4 Τ.Κ , Αθήνα Ισόγειο 123 m 2, 1 ος 4 ος 193,60x 4= m 2, 5 ος όρ. 163,30 m 2, 6 ος ορ. 133 m 2, 7 ος ορ. 104 m 2, και δώµα 42,60 m 2, επέκταση στο ισόγειο 110 m 2 1) /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 1.269,79 2) /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3)ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φειδιππίδου 31 Τ.Κ , Αθήνα Υπόγειο: 163,65 m 2, ισόγειο:135,00 m 2, ηµιώροφος:47,95 m 2, 1 ος έως και 5 ος : 211,60x5=1.058 m 2 και δώµα: 28,84 m 2 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΗΜ. ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟ 550,00

5 ΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΑΦΡΟ ΙΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ιερά Οδός 84 Τ.Κ Βοτανικός Αίθουσες 550 m A) Κ.Ε.Κ. 850, Β) ΝΕΛΕ Γ) /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ) /ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ε) /ΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βούλγαρη 2 Τ.Κ , Πλατεία Οµονοίας 1ος-8ος όροφος, ισόγειο, πατάρι, δώµα. Κος Μπέκας ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 50, ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Ελπίδος 5 Τ.Κ , Αγ. Μαρίνα Ασπρόπυργος, Αττικής ΣΥΝΟΛΟ (m 2 ) 7.475,93 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Προϋπολογισµός για έξι µήνες ,00 πλέον ΦΠΑ) ΚΤΙΡΙΟΥ ) /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1.430,00 2) /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Μεσογείων 448 T.K , Αγ. Παρασκευή ισόγειο: m /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ) 750,00 2) Β' /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ Μεσογείων 448 T.K , Αγ. Παρασκευή 3 ος όροφος: 750 m /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1.500,00 Μεσογείων 448 T.K , Αγ. Παρασκευή 1 ος όρ.: 750 m 2, 2 ος όρ.: 750 m /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2.667,08 Λεωφ. Ηρακλείου 139 & Παπαναστασίου 2 T.K , Νέα Ιωνία Ισόγ.: 570,43 m 2, είσοδος µε κλιµ. : 96,34

6 1 ος όρ., 2 ος όρ., 3 ος όρ. µε κλιµ.:3*(590, ,01) m ) /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 1.698, ) /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μεσογείων 372 T.K , Αγ. Παρασκευή α) Ισόγειο: 584,90 m 2, 1 ος ορ.: 405 m 2, 2ος όρ.: 200 m2 β) 2 ος ορ.: 174,20 m 2, 3 ος ορ.: 334,45 m /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3.120,09 Μεσογείων 156, Τ.Κ.: Χολαργός Κτίριο ,75 m 2 Κτίριο ,34 m 2 Κτίριο m 2 κοινόχρηστες τουαλέτες /ΝΣΗ ΚΤΕΟ 400, Τσιγάντε, Τ.Κ.: Χολαργός Γραφεία 400,00 m 2 ΣΥΝΟΛΟ (m 2 ) ,72 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Προϋπολογισµός για έξι µήνες ,00 πλέον ΦΠΑ) ΚΤΙΡΙΟΥ ) /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2.772, ) /ΝΣΗ Α.Ε. & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 3) /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τρώων & Κων/πολεως & Χαλκίδος Τ.Κ , Περιστέρι Ισόγειο: 711,50 m 2, 1 Ος & 2 Ος όρ.: 2*503,85 m 2 3 Ος όρ.: 493,15 m 2, 4 Ος όρ. & δώµα: 560,52 m /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 1.316,20 Μιλτιάδου 4 Τ.Κ , Αιγάλεω Ισόγειο: α τµήµα 100 m 2 β τµήµα 100 m 2 1 ος όροφος: 480 m 2 2 ος όροφος: 450 m 2 Επέκταση στο ισόγειο : 175 m 2, πατάρι:11,20 m /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 303,00 Μαρµαρά 26 & Κων/πόλεως Τ.Κ ιώροφο κτίριο, συνολικής ωφέλιµης επιφανείας 303 m 2

7 ) /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 739, ) /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω 2 ος όρ.: 739,80 m 2 ΣΥΝΟΛΟ (m 2 ) 5.131,87 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Προϋπολογισµός για έξι µήνες ,00 πλέον ΦΠΑ) ΚΤΗΡΙΟΥ ) \ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 927,46 2) \ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος 133 T.K , Καλλιθέα Υπόγειο, ισόγειο, 3ος, 4ος & 5 ος όρ ) \ΝΣΗ A.E. & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1.279, ) \ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ) 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ' ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 283 T.K , Καλλιθέα Ισόγειο: 210 m 2, πατάρι: 113 m 2, 1 ος,2 ος,3 ος όρ.: 3*239 m /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1.568, Θεοµήτορος & 17ης Νοεµβρίου & Σφακίων T.K Άλιµος Ισόγειο: 817,85 m 2, 1 ος όρ.: 358,56 m 2, 2 ος όρ.: 392,55 m ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ 741, Αργυρουπόλεως T.K , Αργυρούπολη 1 ος όρ.: 741 m /ΝΣΗ ΚΤΕΟ 350,00 Αεροπορίας 6 Ελληνικό Τ.Θ , Αργυρούπολη Γραφεία 350 m 2 ΣΥΝΟΛΟ (m 2 ) 4.866,62

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 10-03-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ 1084 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας αποδεκτών ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΘΕΜΑ: Συµβάσεις- ιαγωνισµοί (Καθαρισµός των Χώρων της 441

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Στην Αθήνα σήμερα την 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 19-7-2014 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ ΔΣ 796/15-09-2014 Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 19-7-2014 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ ΔΣ 796/15-09-2014 Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 19-7-2014 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ ΔΣ 796/15-09-2014 Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προς: Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα