Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών Στον Πειραιά Αττικής, σήµερα, την 5 η Ιουλίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11πµ στα γραφεία της ανώνυµης εταιρίας ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΑΕ κείµενα στον Πειραιά Αττικής, επί της οδού Ακτή Μιαούλη, αρ. 3 τα κάτωθι συµβαλλόµενα µέρη, ήτοι: Α) Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε διακριτικό τίτλο «TOP HELLAS TRANSPORT OVERSEAS PROJECT», η οποία εδρεύει στον ήµο Πειραιά Αττικής, επί της οδού Ακτή Μιαούλη, αρ. 3 µε A.Φ.Μ Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 25009/002/Β/91/0293 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ και εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Μάριο Ραφαήλ Σοφιανό, δυνάµει του από Πρακτικού του ιοικητικού Συµβουλίου της (εφεξής: η «Απορροφώσα») Β) Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε διακριτικό τίτλο «TROPIS Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, επί της οδού Φίλωνος, αρ. 46 µε A.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε: 06935/002/Β/86/815 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ και εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Γεώργιο Σοφιανό, δυνάµει του από Πρακτικού του ιοικητικού Συµβουλίου της (εφεξής: η «Απορροφούµενη»), δηλώνουν τα ακόλουθα: α) Τα ιοικητικά Συµβούλια των συµβαλλοµένων ως άνω ανωνύµων εταιριών ήλθαν σε διαπραγµατεύσεις για τη συγχώνευση µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, διότι η συγχώνευση αυτή κρίνεται σκόπιµη και συµφέρουσα για τους µετόχους. Η συγχώνευση αυτή, θα συντελέσει τόσο στον περιορισµό του κόστους λειτουργίας, όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας των δύο εταιριών, µέσα από την ενοποίηση των συστηµάτων και την ορθή κατανοµή των ανθρώπινων πόρων. β) Οι συµβαλλόµενες εταιρίες δηλώνουν ότι έχουν ακριβή γνώση της περιουσίας κάθε µίας µε βάση τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της 31 ης εκεµβρίου 2012 της Απορροφούµενης και τον Ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2012 της Απορροφώσας, που καταρτίσθηκαν από τα ιοικητικά Συµβούλια των εταιριών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των Ν. 2166/1993 και Κ.Ν. 2190/1920, και ελέγχθηκαν από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κώστα Ι. ΜΑΛΙΣΟΒΑ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), µέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» (ΑΜ ΣΟΕΛ:111), καθώς και µε βάση την Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας της Απορροφούµενης του ιδίου ως άνω Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 1

2 γ) Η Απορροφώσα έχει µετοχικό κεφάλαιο, ολοσχερώς καταβεβληµένο, ίσο µε το ποσό των Ευρώ ,00 διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 εκάστης. δ) Η Απορροφούµενη έχει µετοχικό κεφάλαιο, ολοσχερώς καταβεβληµένο ίσο µε το ποσό των Ευρώ ,00, διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 εκάστης. Ήδη, εν όψει των ανωτέρω οι παραπάνω συµβαλλόµενες εταιρίες, καταρτίζουν το παρόν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, το οποίο έχει ως ακολούθως: 1) Η συγχώνευση των εταιριών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 77α του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, µε απορρόφηση από την εταιρία «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της εταιρίας µε την επωνυµία «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία κατέχει το 100 % των µετοχών της Απορροφώσας. 2) Η απόφαση συγχώνευσης των δύο εταιριών µε απορρόφηση της δεύτερης (Απορροφούµενη) από την πρώτη (Απορροφώσα) ελήφθη µε το από Πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρίας «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε το από Πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρίας «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 3) Η απορρόφηση θα γίνει µε βάση τη λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού των συγχωνευόµενων εταιριών και δη των στοιχείων της Απορροφούµενης εταιρίας όπως αυτά προκύπτουν από τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της Απορροφούµενης της 31 ης εκεµβρίου 2012, ο οποίος συντάχθηκε για το σκοπό αυτό από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κώστα Ι. ΜΑΛΙΣΟΒΑ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), µέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» (ΑΜ ΣΟΕΛ:111) µετά από έλεγχο και διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφούµενης του ιδίου ως άνω Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 4) Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρίας, το οποίο ανέρχεται σε Ευρώ ,00, διαιρούµενο σε σύνολο κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 εκάστης, µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την καταχώριση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρµόδιας Αρχής θα διαγραφεί διότι κατέχεται από την Απορροφούµενη εταιρία, της οποίας θα διαγραφεί αντίστοιχα η συµµετοχή της. Στη συνέχεια, το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί µε το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούµενης ποσού Ευρώ ,00 και θα εκδοθούν ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 εκάστη, οι οποίες θα διατεθούν στους µετόχους της Απορροφούµενης σε αντικατάσταση των µετοχών που ήδη κατέχουν, οι τελευταίες δε επίσης θα ακυρωθούν ως µη έχουσες πλέον καµία αξία. 2

3 5) Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης µε την καταχώρηση στο αρµόδιο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρµόδιας Αρχής, και τις σχετικές εγγραφές από την απορρόφηση, θα διαµορφωθεί το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας µε τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού ως εξής: «Μειώνεται κατά το ποσό των Ευρώ ,00 που αντιστοιχεί στην αξία των συµµετοχών της Απορροφούµενης εταιρίας και αυξάνεται κατά το ποσό του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούµενης εταιρίας Ευρώ ,00, ως ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993 και εξάγεται από τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της Απορροφούµενης εταιρίας µε ηµεροµηνία ». Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρίας θα ανέλθει έτσι στο ποσό των Ευρώ ,00 διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 η καθεµία. 6) Αναφορικά µε τη Σχέση Ανταλλαγής των µετοχών: Επειδή το σύνολο των µετοχών της Απορροφώσας εταιρίας κατέχει η Απορροφούµενη, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας ποσού Ευρώ ,00 θα διαγραφεί και θα ακυρωθούν οι µετοχές της γιατί αυτές κατέχονται από την Απορροφούµενη της οποίας θα διαγραφεί αντίστοιχα η συµµετοχή της. Στη συνέχεια το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί µε το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούµενης ποσού ,00 και θα εκδοθούν ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 η κάθε µετοχή, οι οποίες θα διατεθούν στους µετόχους της Απορροφούµενης σε αντικατάσταση των µετοχών που ήδη κατέχουν και οι οποίες επίσης θα ακυρωθούν ως µη έχουσες πλέον καµία αξία. 7) Η συγχώνευση τελειούται από την ηµεροµηνία καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της εγκριτικής απόφασης της αρµόδιας αρχής για την συγχώνευση των δύο εταιριών. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόµενων εταιριών, η µεταξύ των δύο εταιριών οριστική Σύµβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιληφθεί µε τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, και τα λοιπά έγγραφα που προβλέπει ο νόµος θα υποβληθούν στις διατυπώσεις της δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 για κάθε µία από τις συγχωνευόµενες εταιρίες. 8) Η Απορροφώσα εταιρία αναλαµβάνει και αποδέχεται µε την παρούσα σύµβαση, αλλά και εκ του νόµου, το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού της Απορροφούµενης και έτσι από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα επέλθει κατά νόµο µεταβίβαση που εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή. Από την τελείωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, σύµφωνα µε τον Νόµο σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις της Απορροφούµενης, οι δε δίκες της Απορροφούµενης θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα,χωρίς καµία άλλη διατύπωση, µη επερχόµενης βίαιης διακοπής αυτών µε την συγχώνευση και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψη τους. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής, η Απορροφούµενη εταιρία θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει η εκκαθάρισή της και οι µετοχές της θα ακυρωθούν. 3

4 9) Η Απορροφούµενη θα µεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα, µε βάση την περιουσιακή κατάστασή της όπως απεικονίζεται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της 31 ης κι έτσι το σύνολο της περιουσίας της Απορροφούµενης, όπως απεικονίζεται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της , θα µεταφέρεται ως στοιχεία Ισολογισµού στην Απορροφώσα εταιρία. Η Απορροφώσα εταιρία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, των απαιτήσεων κατά τρίτων από οπουδήποτε κι αν προέρχονται, και γενικώς κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφούµενης εταιρίας, υλικού ή άυλου (σήµατα κ.λπ.), όπως αυτά τα περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται στον από Ισολογισµό Μετασχηµατισµού και όπως αυτά θα διαµορφωθούν µέχρι τη νόµιµη τελείωση της συγχώνευσης. Αντιστοίχως η Απορροφώσα αναλαµβάνει την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Απορροφούµενης. Για τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφούµενης για τη µεταβίβαση των οποίων, απαιτείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ορισµένος τύπος, θα τηρηθεί ο τύπος αυτός. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας, των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Απορροφούµενης εταιρίας, που απεικονίζονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της 31 ης θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 2166/1993 από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κώστα Ι. ΜΑΛΙΣΟΒΑ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), µέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» (ΑΜ ΣΟΕΛ:111) και η Έκθεση Ελέγχου θα περιληφθεί στην οριστική Σύµβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου. 10) Από την και εφεξής µέχρι και τη νόµιµη τελείωση της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφούµενης εταιρίας θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασµό της Απορροφώσας εταιρίας και όλα τα οικονοµικά αποτελέσµατα της ως άνω περιόδου θα ωφελούν ή θα βαρύνουν την Απορροφώσα. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης τα σχετικά ποσά θα µεταφερθούν µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφώσας εταιρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/ ) Οι µέτοχοι των εταιριών που συγχωνεύονται έχουν δικαίωµα ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη των αποτελεσµάτων της πράξεως συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα της Απορροφούµενης α) του παρόντος Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης και β) των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου των τριών τελευταίων χρήσεων των συγχωνευόµενων εταιριών. 12) εν υπάρχουν µέτοχοι της Απορροφούµενης, οι οποίοι να έχουν σε αυτήν ειδικά δικαιώµατα ή προνόµια ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην µετοχών. 13) Για τα µέλη των ιοικητικών Συµβουλίων και για τους Τακτικούς Ελεγκτές των συγχωνευόµενων εταιριών δεν προβλέπονται από το καταστατικό ή από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τους, 4

5 ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα, ούτε εξάλλου τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήµατα από το παρόν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης. 14) Η Απορροφώσα θα υποχρεούται από της καταχωρήσεως στα οικεία αρµόδια Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, να παραδώσει στους µετόχους της τις µετοχές που θα εκδώσει λόγω απορροφήσεως της περιουσίας της Απορροφούµενης και της συνεπεία αυτής αυξήσεως του µετοχικού της κεφαλαίου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω προβλεπόµενα, µε ταυτόχρονη παράδοση από τους µετόχους της Απορροφούµενης και της Απορροφώσας των µετοχών που κατέχουν σε αυτή προς ακύρωση. 15) Οι νέες µετοχές που θα πιστωθούν στους µετόχους της Απορροφούµενης εταιρίας σύµφωνα µε το νόµο και κατά την αναλογία του καθενός συµφωνείται ότι θα παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας εταιρίας της χρήσης ) Οι όροι της παρούσας συµφωνίας τελούν υπό την αίρεση της έγκρισής τους, από τα ιοικητικά Συµβούλια της Απορροφώσας και της Απορροφούµενης, που θα συγκληθούν για το σκοπό αυτό και από τις κατά νόµο αρµόδιες αρχές. Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της δεύτερης των συµβαλλοµένων εταιριών από την πρώτη και υπογράφεται από τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους των εταιριών σε οκτώ (8) πρωτότυπα. Κάθε συµβαλλόµενη εταιρία έλαβε (4) αντίτυπα. Για την Απορροφώσα Εταιρία TOP HELLAS TRANSPORT OVERSEAS PROJECT Για την Απορροφούµενη Εταιρία TROPIS Α.Ε. Μάριος Ραφαήλ Σοφιανό Πρόεδρος Σ Γεώργιος Σοφιανός Πρόεδρος Σ 5

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και την εισφορά του στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ INTERPESCA A.E., ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (πρώην «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία») ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» λόγω της συγχώνευσης µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. Απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Εταιριών ALPHA TRUST ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ 2δ ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 23 η Ιανουαρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 του Ν. 3401 / 2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΛΟΓΩ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 285901000

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 285901000 ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 285901000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 58202/01AT/B/0580 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 129 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 ---------------------------------- Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 29 του μηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα