«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗ- ΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥ- ΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩ- ΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Με την από 3 Απριλίου 2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2303 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Εύβοιας ανακοινώθηκε ότι στις 3 Απριλίου 2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με ΚΑΚ , το από 31 Μαρτίου 2015 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των εταιριών «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟ- ΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 3 2 του ν. 2166/1993. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των δύο εταιριών έχει ως ακολούθως και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας, προκειμένου να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 70 1 του κ.ν. 2190/1920 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 ν. 4072/2012. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οι άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα διοικητικά συμβούλιά τους, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευσή τους, δια της απορρόφησης της πρώτης (απορροφούμενης) από τη δεύτερη (απορροφούσα), η οποία συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 85,92% στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης. Η έναρξη της διαδικασίας της ως άνω συγχώνευσης της απορροφούμενης με απορρόφησή της από την απορροφούσα αποφασίσθηκε με τις από 17/12/2014 & 18/12/2014 αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των ως άνω εταιρειών αντίστοιχα. Δυνάμει των ιδίων ως άνω αποφάσεων ορίσθηκε ως ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού η 31 η Δεκεμβρίου 2014, και δυνάμει της ανωτέρω από 17/12/2014 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της απορροφούμενης εταιρείας ανατέθηκε, όσον αφορά στην απορροφούμενη εταιρεία, στον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή Δημήτριο Κουτσό-Κουτσόπουλο του Νικολάου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 26751, μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Α.Μ. ΣΟΕΛ E 120 (με το διακριτικό τίτλο Deloitte), η πιστοποίηση της λογιστικής α- ξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2166/1993. Κατόπιν αυτών συντάσσουν το παρόν

2 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 69 του Κ. Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, ως ισχύει. 1.Στοιχεία συγχωνευομένων Εταιρειών: AΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: H εδρεύουσα στο δήμο Βαθέως Αυλίδας Ευβοίας ανώνυμη εταιρεία με την ε- πωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», AΡ.Μ.Α.Ε /12/Β/05/3, ΓΕΜΗ , Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας (εφεξής η «απορροφούσα»), το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ) διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 ) εκάστη, και, η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος, από τον κ. Ιωάννη Χήτο, κατόπιν παρασχεθείσας σ αυτόν εντολής για την υπογραφή του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, δυνάμει του άρθρου 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 κατά την από 31/3/2015 συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου της, κατά την οποία αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε η υπογραφή του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: H εδρεύουσα στο δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης (Βιομηχανική Περιοχή-Σίνδος) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΑΡ.ΜΑΕ 1220/62/Β/86/1480, ΓΕΜΗ , ΑΦΜ ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης (εφεξής η «απορροφούμενη»), το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά ευρώ ( ) διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ο- γδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ) εκάστη, και η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από το μέλος του Δ.Σ. κ. Αικατερίνη Τσίντσιφα κατόπιν παρασχεθείσας σ αυτήν εντολής για την υπογραφή του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δυνάμει του άρθρου 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 του καταστατικού της απορροφούμενης κατά την συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου της 31/3/2015, κατά την οποία αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε η υπογραφή του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. 2. Η συγχώνευση γίνεται με απορρόφηση της απορροφούμενης από την κατά 85,92% μητρική της απορροφούσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, α του Κ.Ν. 2190/1920 και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές (των άρθρων 1-5) του Ν. 2166/1993, με την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών, όπως αυτό εμφανίζεται στον κατωτέρω στην παράγραφο 4 αναφερόμενο Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2014,

3 προκειμένου να επιτευχθούν μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και γενικότερα μικρότερο κόστος λειτουργίας, ταχύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αποτελεσματικότερος σχεδιασμός επενδύσεων και βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών και της εν γένει λειτουργίας τους. 3. Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως αυτής, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κ.Ν. 2190/1920 επέρχεται με την καταχώριση στο οικείο μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, η α- πορροφούμενη θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή της και οι μετοχές της θα ακυρωθούν και δεν θα παρέχουν στους μετόχους που τις κατέχουν κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5 κατωτέρω όσον αφορά στην ακύρωση των μετοχών της απορροφούμενης που κατέχει η απορροφούσα. 4. Η απορροφούμενη θα μεταβιβάσει στην απορροφούσα το σύνολο της εταιρικής της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον ειδικώς καταρτισθέντα κατά το άρθρο 73 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρ. 2 παρ. 1 του Ν. 2166/1993 Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2014, και όπως (το σύνολο της εταιρικής της περιουσίας) θα υφίσταται και θα ευρίσκεται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως των ως άνω εταιρειών. Ολόκληρη η περιουσία της απορροφούμενης και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής μεταβιβάζονται με τη σύμβαση συγχώνευσης αλλά και εκ του νόμου (ex lege) λόγω της επερχόμενης απορροφήσεως, στην απορροφούσα, συγχρόνως δε η απορροφούσα αναλαμβάνει και αποδέχεται λόγω της σύμβασης συγχώνευσης, αλλά και εκ του νόμου (ex lege) το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού της απορροφούμενης, και έτσι από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούσα υποκαθίσταται κατά το νόμο (άρθρο 75 Κ.Ν. 2190/1920) στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της απορροφουμένης, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών, και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή). Σε κάθε περίπτωση, η απορροφούσα θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να λάβει τις αναγκαίες άδειες για την άσκηση της δραστηριότητας της απορροφούμενης ή/και για την μεταβίβαση σε αυτήν των αντίστοιχων αδειών της απορροφούμενης. 5. Δεδομένου ότι η απορροφούσα είναι κυρία, νομέας και κάτοχος τριάντα ο- κτώ εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών ( ) μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 85,92% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης, συνολικής ονομαστικής αξίας έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ ( ,90 ), οι εν λόγω μετοχές της απορροφούμενης, οι οποίες αντιστοιχούν, κατά τα ανωτέρω, στο 85,92% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφουμένης και ανήκουν στην απορρο-

4 φώσα, μετά την κατά νόμον ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα αποσβεσθούν λόγω συγχύσεως και δεν θα ανταλλαγούν με νέες μετοχές της απορροφούσας. Κατόπιν τούτου οι μετοχές αυτές της απορροφούμενης θα ακυρωθούν ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου για τον σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας. 6. Περαιτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας θα αυξηθεί από την απορρόφηση της απορροφούμενης κατά το υπολειπόμενο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης (ήτοι κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης που δεν αντιστοιχεί στις μετοχές της απορροφούμενης που ανήκουν στην απορροφούσα), και συγκεκριμένα κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ ( ,10 ) καθώς και κατά ενενήντα λεπτά του ευρώ (0,90 ) προς το σκοπό της στρογγυλοποίησης από τα αφορολόγητα αποθεματικά της απορροφούμενης, με την έκδοση από την απορροφούσα ενός εκατομμύριου οκτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ( ) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) εκάστης, οι οποίες θα διανεμηθούν στους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών με βάση την πιο κάτω αναφερόμενη σχέση ανταλλαγής. Επομένως, το μετά τη συγχώνευση μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας θα διαμορφωθεί αναλυτικότερα ως εξής: 1. Μετοχικό κεφάλαιο απορροφουμένης (μετά την αφαίρεση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της απορροφούμενης που κατέχει η απορροφούσα): ,10 2. Εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο απορροφούμενης: ,10 3. Μετοχικό κεφάλαιο απορροφούσας: ,00 4. Κεφαλαιοποίηση μέρους αφορολόγητων αποθεματικών 0,90 Μετοχικό κεφάλαιο μετά τη συγχώνευση: ,00 Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας, μετά τη συγχώνευση, θα διαμορφωθεί σε δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε ευρώ ( ) διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα πέντε μετοχές ( ), ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) εκάστη. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφούσα ε- ταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούσας και της απορροφούμενης εταιρείας με την παρακάτω σχέση ανταλλαγής μετοχών. Οι μέτοχοι της απορροφούσας και της απορροφούμενης εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της απορροφούσας, σε ημερομηνία που θα κα-

5 θοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται, ενώ οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της απορροφούμενης και της απορροφούσας θα ακυρωθούν, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της απορροφούμενης, που δεν κατέχονται από την απορροφούσα προς τις νέες μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης από την απορροφούσα προσδιορίσθηκε σε 1:1, , ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή της απορροφούμενης οι μέτοχοι της τελευταίας θα λάβουν 1, μετοχές της απορροφούσας, σχέση ανταλλαγής η οποία κρίνεται δίκαιη και εύλογη. Η σχέση ανταλλαγής των υφιστάμενων μετοχών της απορροφούσας προς τις νέες μετοχές της απορροφούσας που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής από την απορροφούσα προσδιορίσθηκε σε 1:0, , ήτοι για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή της απορροφούσας οι μέτοχοι αυτής θα λάβουν 0, νέες μετοχές της απορροφούσας, σχέση ανταλλαγής η οποία επίσης κρίνεται δίκαιη και εύλογη. Σημειώνεται ότι τυχόν δεκαδικοί θα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα είτε προς τα πάνω εφόσον υπερβαίνουν το 0,5 ή προς τα κάτω εφόσον υπολείπονται αυτού του αριθμού. Κατόπιν αυτών η συμμετοχή των μετόχων της απορροφούμενης και της απορροφούσας στο μετά τη συγχώνευση μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας θα έχει ως κατωτέρω: Μέτοχοι απορροφούμενης Μέτοχοι απορροφούσας ΣΥΝΟΛΟ μετοχές μετοχές μετοχές 7. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχωνεύσεως, ήτοι της καταχώρησής της στο οικείο μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, οι νέες μετοχές της απορροφούσας οι οποίες θα εκδοθούν κατά τα ανωτέρω οριζόμενα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της α- πορροφούσας σε κάθε οικονομική χρήση αυτής, περιλαμβανομένης και της χρήσεως 2014, ήτοι οι νέες μετοχές στην απορροφούσα θα δικαιούνται μερίσματος, το οποίο τυχόν θα εγκριθεί και θα διανεμηθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση της απορροφούσας, η οποία θα συνέλθει εντός του έτους Από 01/1/2015, επομένης ημέρας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, και μέχρι την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα

6 προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την απορροφούσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρ. 69 παρ. 2 περ. ε, 74 και 75 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό και με το άρθρ. 2 παρ. 6 του Ν. 2166/93. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας. 9. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών της απορροφούμενης. Η απορροφούσα δεν θα εξασφαλίσει δικαιώματα στους μετόχους της α- πορροφούμενης που έχουν ειδικά δικαιώματα στην απορροφούμενη πέραν των ό- ποιων ειδικών δικαιωμάτων μετόχων ήδη προβλέπονται στο καταστατικό της απορροφούσας. 10. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των ε- ταιρειών αυτών, ούτε παρέχονται τέτοια ως εκ της συγχωνεύσεως αυτής. Όλοι οι όροι του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων εταιρειών. Προς πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση της εταιρείας «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ» (απορροφούμενη) από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφούσα) και υπογράφεται νομίμως από τους κατά νόμον εκπροσώπους των συμβαλλομένων εταιρειών. Βαθύ Χαλκίδας 31/3/2015 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ. (031) & 135 Fax Αρ.Μ.Α.Ε. 1220/62/Β/86/1480 Αικατερίνη Τσίντσιφα ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΕΣ - ΒΑΘΥ ΑΥ/\ΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΚ: ΤΗΛ FAX: ΑΡΜΑΕ 58184/12/Β/05/3 Ιωάννης Χήτος

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 50690/04/Β/01/62 (2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 068910403000 ΤΗΣ 07/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1.Την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΛΕΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1) Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 9 ης Δεκεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 9 ης Δεκεμβρίου 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 9 ης Δεκεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «Α. Ι. Φ.S. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «Α. Ι. Φ.S. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ «Α. Ι. Φ. ΣΜΠΩΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει κατά το χρόνο σύνταξής του,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 Αρ.Μ.Α.Ε. 15353/06/Β/87/07 Η παρούσα, συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34)

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ΕRGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 σχετικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Τράπεζας EFG

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ή «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΛΟΓΩ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα