ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 06/03/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 11795/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ , Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία ΤΗΛ : Fax : ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: 1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ CPV: , ΑΔΑΜ: 18REQ ) Κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία DRASIS CAMP IKE Έχοντας υπόψη : 1. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2. Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 3. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 4. του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/ τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 5. την υπ αριθμ.9160/782/ απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου 6. το υπ άριθμ πρωτ ΕΞ /10001 / ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) 7. την ΑΑΥ 686 /2018 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της εν θέματι υπηρεσίας η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στον Κ.Α : «Έξοδα μαθημάτων καλλιτεχνικής επιμόρφωσης και προγραμμάτων αθλητισμού για την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών αναγκών των δημοτών» με ποσό 700,00, του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, ενώ ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί σε αντίστοιχο ΚΑ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 (σύνολο ,00 ) 1

2 8. την αριθμ 470/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν: α)η αριθμ. 35/2018 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Β) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 9. Την υπ αριθμ. πρωτ /5061/ Απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός (α/α 68648) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού ήταν οι ακόλουθες: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Διαδικτυακή πύλη v.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20/12/ /12/ /01/2019 και ώρα 15:00μμ. Τη , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) για την: «Υλοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης στον Δήμο Διονύσου», που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 470/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να διενεργήσει τον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προμήθειας. Μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφορών, στο σύστημα είχαν κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες: Ημ/νία & ώρα Υποβολής Προμηθευτής προσφοράς & α/α ηλεκτρ. προσφοράς 1. DRASIS CAMP IKE 15/01/ :32:10 2. YOUR CONSULTING PARTNER ΓΙΟΡ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΠΑΡΤΝΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 15/01/ :32: την αριθμ 54/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. σύμφωνα με την οποία η εταιρία «DRASIS CAMP IKE», ΑΦΜ , ΔΟΥ ΘΗΒΩΝ με έδρα επί της οδού Δίρκης 1 Τ.Κ Θήβα,τηλ : , fax : , ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και συμφέρουσα από οικονομικής άποψης. 11. Την υπ αριθμ 8525/ πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την εταιρεία DRASIS CAMP IKE. Η πρόσκληση απεστάλη ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 12. Την από ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 13. Τα υπ άριθμ πρωτ 9074/ δικαιολογητικά κατακύρωσης (σε έντυπη μορφή). 2

3 14. Το Πρακτικό Νο. 3 ( δικαιολογητικών κατακύρωσης) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με το οποίο: «.Στον Άγιο Στέφανο σήµερα , ηµέρα Τρίτη και ώρα π.µ., στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ αριθµ. 470/ Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου και κατόπιν της αρ. πρωτ / έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ιαχείρισης, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ηλεκτρονικά ο προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού και συγκεκριµένα στον υπ αριθµ Ηλεκτρονικό ιαγωνισµό στο σύστηµα ΕΣΗ ΗΣ, της υπ αριθµ. πρωτ /5061/ διακήρυξης του ήµου ιονύσου, για την για την Παροχή Υπηρεσιών ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΙΟΝΥΣΟΥ, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: (Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων) - Α ΑΜ: 18REQ Με το Πρακτικό Νο2 της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας DRASIS CAMP IKE, ΑΦΜ: , ΟΥ: ΘΗΒΩΝ, µε Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) 100 και προφερόµενη τιµή ,09 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Με την υπ αριθ. 52/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ ΗΣ. Σε συνέχεια της 52/ ΑΟΕ, απεστάλη από 14/02/2019 στην εταιρεία DRASIS CAMP IKE, µέσω ΕΣΗ ΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση, µε την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα ( προσωρινό ανάδοχο ), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ ΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ήµου στις (αρ. πρωτ. 9074). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη. Η Επιτροπή προχώρησε στις στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: Υπεύθυνη ήλωση σύµφωνα µε την οποία τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είχαν ήδη κατατεθεί στο σύστηµα από (υπ αριθµ / Ηλεκτρονικά Κατατιθέµενη Προσφορά), στην κατηγορία ( ικαιολογητικά Συµµετοχής/ Τεχνική Προσφορά), τα οποία βρίσκονται σε ισχύ. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Επωνυµία Προµηθευτή: DRASIS CAMP IKE ιεύθυνση Αριθµός - Α/Α Συστήµατος: Τίτλος - Αριθµός ιακήρυξης: ΑΡ.ΠΡ.43983/18 Υλοποίησης πολ & καλλιτεχνικών δράσ. επιµόρφ. στον ήµο ιονύσου Αριθµός Προσφοράς:

4 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ _rs.pdf ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ _rs.pdf ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ _rs.pdf ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ _rs.pdf 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2015_signed ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2015_signed ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2015_signed.pdf 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2016_signed ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2016_signed ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2016_signed.pdf 7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2017_signed ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2017_signed ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2017_signed.pdf ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed.pdf 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.pdf ΤΕΥ _signed 1. ΤΕΥ _signed 1. ΤΕΥ _signed.pdf ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ.pdf Υ.. ΕΣΜΕΥΣΗΣ_signed 3. Υ.. ΕΣΜΕΥΣΗΣ_signed 3. Υ.. ΕΣΜΕΥΣΗΣ_signed.pdf 4. Υ.. ΤΗΡΗΣΗ Υ.. ΤΗΡΗΣΗ 4. Υ.. ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_si ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_signed ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_signed gned.pdf Υ.. ΣΥΝΟ.ΠΟΙΝ.ΜΗΤΡ_signed ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ_ΓΚΑΝΤΑΡΑ ΧΡΥΣΕΛΠΗ Υ.. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ_signed Υ.. ΑΣΦΑΛ. ΦΟΡΕΙΣ_signed ΦΟΡΟΛ. DRASIS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ_ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙ_ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ_ ΑΣΦ. DRASIS CAMP_ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ ΑΣΦ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ_ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ ΑΣΦ. ΙΚ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ_ΩΣ ΑΤΟΜΟ 5.1 Υ.. ΣΥΝΟ.ΠΟΙΝ.ΜΗΤΡ_signed 5.2 ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 5.3 ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ_ΓΚΑΝΤΑΡΑ ΧΡΥΣΕΛΠΗ 5.4 Υ.. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ_signed Υ.. ΑΣΦΑΛ. ΦΟΡΕΙΣ_signed 5.5 ΦΟΡΟΛ. DRASIS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ_ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙ_ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ_ ΑΣΦ. DRASIS CAMP_ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ ΑΣΦ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ_ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ ΑΣΦ. ΙΚ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ_ΩΣ ΑΤΟΜΟ 5.1 Υ.. ΣΥΝΟ.ΠΟΙΝ.ΜΗΤΡ_sign ed.pdf 5.2 ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ.pdf 5.3 ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ_ΓΚΑΝΤΑΡΑ ΧΡΥΣΕΛΠΗ.pdf 5.4 Υ.. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ_signed.pdf Υ.. ΑΣΦΑΛ. ΦΟΡΕΙΣ_signed.pdf 5.5 ΦΟΡΟΛ. DRASIS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ_ pdf 5.6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙ_ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ_ pdf 5.7 ΑΣΦ. DRASIS CAMP_ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ pdf 5.8 ΑΣΦ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ_ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ pdf 5.9 ΑΣΦ. ΙΚ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 4

5 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ_ΩΣ ΑΤΟΜΟ.pdf ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ_ΠΙΣΤ. ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ_ΠΙΣΤ. ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ_ΠΙΣΤ. ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ pdf ΓΕΜΗ_ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_ ΓΕΜΗ_ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_ ΓΕΜΗ_ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_ pdf 5.12 TAXIS TAXIS 5.12 TAXIS NET_ΚΑ _ NET_ΚΑ _ pd NET_ΚΑ _ f ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΜΗ 5.13 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ 5.13 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΑΡ. ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΑΡ. ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΑΡ _signed _signed _signed.pdf ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ pdf ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ pdf 5.16 Υ.. ΟΧΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.. ΟΧΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 5.16 Υ.. ΟΧΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ_signed.p ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ_signed ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ_signed df 6.1 Υ.. ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ Υ.. ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ 6.1 Υ.. ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ_signed.p ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ_signed ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ_signed df ΓΕΜΗ ΚΑ ΓΕΜΗ ΚΑ ΓΕΜΗ ΚΑ pdf Υ.. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_signed 7.1 Υ.. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_signed 7.1 Υ.. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_signed.pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017_1 7.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017_1 7.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017_1.pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016.pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015.pdf 8.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 8.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ_signe ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ_signed ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ_signed d.pdf ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 8.3 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 8.3 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.pdf 8.5 Υ Υ.. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ 8.5 Υ.. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_signed ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_signed ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_signed.pdf ISO ISO ISO 9001.pdf ISO ISO ISO pdf ISO ISO ISO pdf ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΑΓ. ΚΙΝ ΥΝΩΝ _ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ _ ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ _ΦΕΚ Ε ΤΡΟΠ_ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 9.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΑΓ. ΚΙΝ ΥΝΩΝ _ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ _ ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ _ΦΕΚ Ε ΤΡΟΠ_ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 9.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΑΓ. ΚΙΝ ΥΝΩΝ.pdf _ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ.pdf _ ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.pdf _ΦΕΚ Ε ΤΡΟΠ_ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 5

6 .pdf _ ΦΕΚ _ ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ _ ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.pdf _ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ _ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ _ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.pdf _ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2017_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΙΚΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΙΚΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΙΚΕ.pdf _ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2018_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΙΚΕ ΙΚΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΙΚΕ.pdf _ΜΕΤΑΒΟΛΗ _ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2018_ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΚΕ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΚΕ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΚΕ ΑΠΟ ΙΚΕ ΙΚΕ ΕΦΟΡΙΑ ΙΚΕ.pdf 10.9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤ. ΙΚΕ ΚΑΤΑΣΤ. ΙΚΕ ΙΚΕ _ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ _ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΕΜΗ _ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΕΜΗ ΓΕΜΗ.pdf ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_2018 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_2018 _12_6 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_2018 _12_6 _12_6.pdf _11_22_ ΓΕΜΗ ΚΑ _11_22_ ΓΕΜΗ ΚΑ _11_22_ ΓΕΜΗ ΚΑ.pdf ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_ pdf ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39_signed ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39_signed ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39_signed.pdf 11. Υ.. ΜΗ Υ.. ΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 11. Υ.. ΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ.pdf 12. Υ Υ Υ.. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed pdf Υ.. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ_signed 13. Υ.. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ_signed 13. Υ.. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ_signed.pdf ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 6.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 6.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑ _ ΚΑ _ ΚΑ _ pdf _ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ _ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ _ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ_.pdf Υ _signed 3.Υ _signed 3.Υ _signed.pdf 63. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Supplier_Quote_150119_ signed.pdf Επίσης η Επιτροπή προχώρησε στις και στην αποσφράγιση του αριθ. πρωτ. 9074/ φακέλου των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, όπου υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν τα κάτωθι στοιχεία: ικαιολογητικά Κατακύρωσης: 1. Υπεύθυνη ήλωση ότι τα ικαιολογητικά έχουν υποβληθεί µε την υπ αριθµ Προσφορά από και είναι σε ισχύ Τα δικαιολογητικά είχαν αρχικά είχαν κατατεθεί µε τον υπ αριθ. πρωτ. 4378/ φάκελο στο πρωτόκολλο του ήµου. 6

7 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν τόσο ηλεκτρονικά, όσο και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσιών για την ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΙΟΝΥΣΟΥ, στην εταιρεία DRASIS CAMP IKE, ΑΦΜ: , ΟΥ: ΘΗΒΩΝ, µε προφερόµενη τιµή ,09 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Προµηθευτής α/α Προσφοράς Συστήµατος 1. DRASIS CAMP IKE Είδος Ποσότητα Καθαρή Αξία ΦΠΑ 24% Συνολική Αξία Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων , , ,09 Το πρακτικό Νο3 κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για: 1. Την έγκριση του Πρακτικού Νο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής ιαγωνισµού 2. Την ανακήρυξη της εταιρίας «DRASIS CAMP IKE», ΑΦΜ , ΟΥ ΘΗΒΩΝ µε έδρα επί της οδού ίρκης 1 Τ.Κ Θήβα, τηλ : , fax : , µε προσφερόµενη τιµή ,09 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% ως οριστικού αναδόχου καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης. Η Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αναρτάται : i) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ιαύγεια" και ii) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ.38, Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α): «ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων - ΚΗΜ ΗΣ Συν. 1. Το Πρ της ΕΔ Νο3 / ΜΕΔ Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Άγιος Στέφανος, 20 Φεβρουαρίου 2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ (που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ αριθµ.: 470/2018 ΑΟΕ) (Αριθµ. ιακήρυξης: 43983/5061/ ) (Α.Μ. 35/2018) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: , ,20 (ΦΠΑ 24%) = ,00 Στον Άγιο Στέφανο σήµερα , ηµέρα Τρίτη και ώρα π.µ., στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ αριθµ. 470/ Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου και κατόπιν της αρ. πρωτ / έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ιαχείρισης, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ηλεκτρονικά ο προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού και συγκεκριµένα στον υπ αριθµ Ηλεκτρονικό ιαγωνισµό στο σύστηµα ΕΣΗ ΗΣ, της υπ αριθµ. πρωτ /5061/ διακήρυξης του ήµου ιονύσου, για την για την Παροχή Υπηρεσιών ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΙΟΝΥΣΟΥ, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: (Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων) - Α ΑΜ: 18REQ Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι υπάλληλοι: Α/Α Ι ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Πρόεδρος Όλγα Καψούρου ΠΕ ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό Α 2. Μέλος Ειρήνη Πατέλη Ε ιοικητικού, µε βαθµό Α 3. Μέλος Αρβανίτη Βασιλική Ε ιοικητικού, µε βαθµό Α Με το Πρακτικό Νο2 της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας DRASIS CAMP IKE, ΑΦΜ: , ΟΥ: ΘΗΒΩΝ, µε Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) 100 και προφερόµενη τιµή ,09 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Με την υπ αριθ. 52/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ ΗΣ. Σε συνέχεια της 52/ ΑΟΕ, απεστάλη από 14/02/2019 στην εταιρεία DRASIS CAMP IKE, µέσω ΕΣΗ ΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση, µε την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α 74) 8

9 όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα ( προσωρινό ανάδοχο ), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ ΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ήµου στις (αρ. πρωτ. 9074). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη. Η Επιτροπή προχώρησε στις στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: Υπεύθυνη ήλωση σύµφωνα µε την οποία τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είχαν ήδη κατατεθεί στο σύστηµα από (υπ αριθµ / Ηλεκτρονικά Κατατιθέµενη Προσφορά), στην κατηγορία ( ικαιολογητικά Συµµετοχής/ Τεχνική Προσφορά), τα οποία βρίσκονται σε ισχύ. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Επωνυµία Προµηθευτή: DRASIS CAMP IKE ιεύθυνση Αριθµός - Α/Α Συστήµατος: Τίτλος - Αριθµός ιακήρυξης: ΑΡ.ΠΡ.43983/18 Υλοποίησης πολ & καλλιτεχνικών δράσ. επιµόρφ. στον ήµο ιονύσου Αριθµός Προσφοράς: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ _rs.pdf ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ _rs.pdf ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ _rs.pdf ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ _rs.pdf 68. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2015_signed ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2015_signed ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2015_signed.pdf 69. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2016_signed ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2016_signed ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2016_signed.pdf 70. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2017_signed ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2017_signed ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ 2017_signed.pdf ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed.pdf 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.pdf ΤΕΥ _signed 1. ΤΕΥ _signed 1. ΤΕΥ _signed.pdf ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ.pdf Υ.. ΕΣΜΕΥΣΗΣ_signed 3. Υ.. ΕΣΜΕΥΣΗΣ_signed 3. Υ.. ΕΣΜΕΥΣΗΣ_signed.pdf Υ.. ΤΗΡΗΣΗ 4. Υ.. ΤΗΡΗΣΗ 4. Υ.. ΤΗΡΗΣΗ 9

10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_signed ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_signed ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_si gned.pdf 5.1 Υ Υ Υ.. ΣΥΝΟ.ΠΟΙΝ.ΜΗΤΡ_signe ΣΥΝΟ.ΠΟΙΝ.ΜΗΤΡ_signed ΣΥΝΟ.ΠΟΙΝ.ΜΗΤΡ_signed d.pdf ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 5.2 ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 5.2 ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ.pdf 5.3 ΠΟΙΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ 5.3 ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ_ΓΚΑΝΤΑΡΑ ΜΗΤΡΩΟ_ΓΚΑΝΤΑΡΑ ΧΡΥΣΕΛΠΗ ΜΗΤΡΩΟ_ΓΚΑΝΤΑΡΑ ΧΡΥΣΕΛΠΗ ΧΡΥΣΕΛΠΗ.pdf 5.4 Υ.. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Υ.. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΩΝ & 5.4 Υ.. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΩΝ & ΦΟΡΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ_signed ΕΙΣΦΟΡΩΝ_signed ΕΙΣΦΟΡΩΝ_signed.pdf Υ.. ΑΣΦΑΛ. ΦΟΡΕΙΣ_signed Υ.. ΑΣΦΑΛ. ΦΟΡΕΙΣ_signed Υ.. ΑΣΦΑΛ. ΦΟΡΕΙΣ_signed.pdf 5.5 ΦΟΡΟΛ. DRASIS ΓΙΑ ΦΟΡΟΛ. DRASIS ΓΙΑ ΚΑΘΕ 5.5 ΦΟΡΟΛ. DRASIS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ_ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ_ ΧΡΗΣΗ_ pdf 5.6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙ_ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ_ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙ_ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ_ ΚΙ_ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ_ p df 5.7 ΑΣΦ. DRASIS CAMP_ ΑΣΦ. DRASIS CAMP_ ΓΙΑ 5.7 ΑΣΦ. DRASIS CAMP_ ΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_2019- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ pdf 5.8 ΑΣΦ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΣΦ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ_ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ ΑΣΦ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ_ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ ΙΩΑΝΝΗΣ_ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ pdf ΑΣΦ. ΙΚ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ_ΩΣ ΑΤΟΜΟ 5.9 ΑΣΦ. ΙΚ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ_ΩΣ ΑΤΟΜΟ 5.9 ΑΣΦ. ΙΚ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ_ΩΣ ΑΤΟΜΟ.pdf ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ_ΠΙΣΤ. ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ_ΠΙΣΤ. ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ_ΠΙΣΤ. ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ pdf ΓΕΜΗ_ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_ ΓΕΜΗ_ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_ ΓΕΜΗ_ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_ p df TAXIS 5.12 TAXIS 5.12 TAXIS NET_ΚΑ _ NET_ΚΑ _ NET_ΚΑ _ pdf ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΜΗ 5.13 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ 5.13 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΑΡ. ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΑΡ. ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΑΡ _signed _signed _signed.pdf ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ pdf ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ pdf 5.16 Υ.. ΟΧΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.. ΟΧΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 5.16 Υ.. ΟΧΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ_signed.pd ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ_signed ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ_signed f 6.1 Υ.. ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ Υ.. ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ 6.1 Υ.. ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ_signed.p ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ_signed ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ_signed df ΓΕΜΗ ΚΑ ΓΕΜΗ ΚΑ ΓΕΜΗ ΚΑ 10

11 pdf Υ.. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_signed 7.1 Υ.. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_signed 7.1 Υ.. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_signed.pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017_1 7.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017_1 7.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017_1.pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016.pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015.pdf 8.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 8.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ_signe ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ_signed ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ_signed d.pdf ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 8.3 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 8.3 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.pdf 8.5 Υ Υ.. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ 8.5 Υ.. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_signed ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_signed ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_signed.pdf ISO ISO ISO 9001.pdf ISO ISO ISO pdf ISO ISO ISO pdf ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΑΓ. ΚΙΝ ΥΝΩΝ _ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ _ ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ _ΦΕΚ Ε ΤΡΟΠ_ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ _ ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ _ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ _ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΙΚΕ _ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΙΚΕ _ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΚΕ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ ΙΚΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤ. ΙΚΕ _ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΕΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_2018 _12_ _11_22_ ΓΕΜΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΑΓ. ΚΙΝ ΥΝΩΝ _ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ _ ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ _ΦΕΚ Ε ΤΡΟΠ_ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ _ ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ _ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ _ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΙΚΕ _ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΙΚΕ _ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΚΕ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ ΙΚΕ 10.9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤ. ΙΚΕ _ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΕΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_2018 _12_ _11_22_ ΓΕΜΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΑΓ. ΚΙΝ ΥΝΩΝ.pdf _ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ.pdf _ ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.pdf _ΦΕΚ Ε ΤΡΟΠ_ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.pdf _ ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.pdf _ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.pdf _ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΙΚΕ.pdf _ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΙΚΕ.pdf _ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΚΕ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ ΙΚΕ.pdf 10.9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤ. ΙΚΕ _ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΕΜΗ.pdf ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_2018 _12_6.pdf _11_22_ ΓΕΜΗ ΚΑ.pdf ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_

12 .04.pdf ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39_signed ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39_signed ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39_signed.pdf 11. Υ.. ΜΗ Υ.. ΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 11. Υ.. ΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ.pdf 12. Υ Υ Υ.. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed.p ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed df Υ Υ Υ.. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ_signed ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ_signed ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ_signed.pdf ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑ _ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑ _ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑ _ pdf _ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ _ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ _ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ_.pdf Υ _signed 3.Υ _signed 3.Υ _signed.pdf 126. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Supplier_Quote_150119_s igned.pdf Επίσης η Επιτροπή προχώρησε στις και στην αποσφράγιση του αριθ. πρωτ. 9074/ φακέλου των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, όπου υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν τα κάτωθι στοιχεία: ικαιολογητικά Κατακύρωσης: 2. Υπεύθυνη ήλωση ότι τα ικαιολογητικά έχουν υποβληθεί µε την υπ αριθµ Προσφορά από και είναι σε ισχύ Τα δικαιολογητικά είχαν αρχικά είχαν κατατεθεί µε τον υπ αριθ. πρωτ. 4378/ φάκελο στο πρωτόκολλο του ήµου. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν τόσο ηλεκτρονικά, όσο και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσιών για την ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΙΟΝΥΣΟΥ, στην εταιρεία DRASIS CAMP IKE, ΑΦΜ: , ΟΥ: ΘΗΒΩΝ, µε προφερόµενη τιµή ,09 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Προµηθευτής α/α Προσφοράς Συστήµατος Είδος Ποσότητα Καθαρή Αξία ΦΠΑ 24% Συνολική Αξία 2. DRASIS CAMP IKE Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων , , ,09 Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. Η Πρόεδρος Όλγα Καψούρου Τα Μέλη 1. Ειρήνη Πατέλη 2. Αρβανίτη Βασιλική Για την ακρίβεια των υπογραφών, Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Παιδείας Πολιτισµού, Αθλητισµού & Κοινωνικών οµών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ 12

13 13

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 09/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 17042 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14633 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14651 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 11203/21-3-18 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 14/05/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 19024 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38868 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 9/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 36764 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15008 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 13/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 37182 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

- ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/10/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 32599 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 07/02/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 7690 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 26/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 11771. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 07/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16652 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/1/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6295 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15007 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13240 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης -3-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..84/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 8/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,21/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6394 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..9 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..9 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 23ης-5-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..117/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 6/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8107 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 4/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12964 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 31/1/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3835 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 31103 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..351/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..351/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..351/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 5629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13238 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 14995 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου»

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 35668/1-11-17 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 4/12/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 41916 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 01/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14358 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10118 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38553 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 35395.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..2η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης -1-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..7/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..17 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11 ης -6-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..252/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: 2132030600 Αριθ. Fax: 2132030630 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΣ Αριθ. Πρωτ : 15545 ΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΙΕΥΘΥΝΣ ΤΜΜΑ ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ /ΝΣ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία ΤΛ : 213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 16/06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 18165.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..27 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -8-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..345/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 21757- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18587 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 18 /01/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 2520. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..8 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..8 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 9ης-5-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..97/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 3/2/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2641 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΟΥ τηλ: 213 20 30 638 theodosiadou@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12445 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 28 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..124/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 04/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 40299 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..358/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..358/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..26η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης -12-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..358/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/07/207 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22428 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 45 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 19/12/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44223 Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Χρυσαφογεώργη Μαρία ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόµενο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 10 ης -7-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..296/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 13/ 11 / 2018 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 13/ 11 / 2018 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΔΑ: Ω4ΜΠΩΗΖ-Ρ1Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 13/ 11 / 2018 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 19786 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..125/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος,04/12/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 41976 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 02/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16094 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 10 ης -7-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..298/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:23042/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 24 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:23042/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 24 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:23042/27.05.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26.05.2016 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 482 ΘΕΜΑ:. Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 18 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2015 της νέας Δημοτικής Περιόδου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2015 της νέας Δημοτικής Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι:24/2/2015 ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 9255 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 34 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 171/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 34 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 171/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 30/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 35423/1-11-17 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 10/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..3 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..3 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3 η /2019.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 5 ης -2-2019 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..49/2019.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 195 /2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 195 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 19-5-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 26713 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 71/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης -7-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..201/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 21/12/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ: 44670 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 130/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προμήθεια τριών ηλεκτρικών πιάνων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια τριών ηλεκτρικών πιάνων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 14/11/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 39514 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..7 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..7 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7 η /2019.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 5 ης -3-2019 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..70/2019.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..34 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 6 ης -11-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..412/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αρ. 11 ης /2018 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αρ. 11 ης /2018 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αρ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/12/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 41745 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 686ΑΩΗ3-Ε13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. πρωτ.: 10835/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: 686ΑΩΗ3-Ε13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. πρωτ.: 10835/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: 686ΑΩΗ3-Ε13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. πρωτ.: 10835/29-05-2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. αποφάσεως : 72 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 18 ης /2018 τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22 Τίτλος: «Προµήθεια ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του.

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 22/11/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 40478 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..34 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 6 ης -11-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..416/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 30/07/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 25603 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:48401/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:48401/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:48401/31.12.2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 54 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 31.12.2018 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΦΙΣΙΑ, 13/10/2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 49136

ΚΗΦΙΣΙΑ, 13/10/2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 49136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 13/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 49136 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΛ :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 21 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..321/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 21 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..321/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 21 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..321/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙV Τηλ. (Εσωτ.) 5278 Φ.600.163/76/38412 Σ.4067 Θεσσαλονίκη, 11 Σεπ 15 ΘΕΜΑ : ιαγωνισµοί Συµβάσεις (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Γραφείο Προµηθειών ΤΗΛ. 2132025902-7 Νέα Σµύρνη: 10-6-2014 Αριθ.Πρωτ. : 28598 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 24/03/2017 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 8277 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα