ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 30/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 35423/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ , Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία ΤΗΛ : Fax : ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ HMOY ΙΟΝΥΣΟΥ συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας ,40, συµπ/νου ΦΠΑ. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου Έχοντας υπόψη : 1. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2. Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 3. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 4. την 81/2017 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας. 5. την αριθµ 148/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στους Κ.Α «Προµήθεια εξοπλισµού λογισµικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων )» σχετική πίστωση ,80 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 του ήµου (ΑΑΥ 573/2017)και ii) «Συνδροµή δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων ήµου» σχετική πίστωση ,60 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 του ήµου (ΑΑΥ 574/2017) β) η από 19/04/2017 Μελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ιαφάνειας και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 6. την αριθµ 186/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διευκρινήσεις σχετικά µε τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 7. Την υπ αριθµ. πρωτ /1775/ Απόφαση ηµάρχου προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός (α/α 43436) µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της 1

2 διαδικτυακής πύλης Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες: ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ιαδικτυακή πύλη gov.gr του Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 04/07/ /07/ /07/2017 Ωρα 15:00 Την ευτέρα στις 04/09/2017, συνήλθε στο ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...) για την: «Προμήθεια υλικού και λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημάτων, λογισμικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού και λογισμικού έκδοσης δελτίων κίνησης»» που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 148/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφορών, στο σύστηµα είχαν κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες: Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς & α/α ηλεκτρ. 1 LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ προσφοράς 27/07/ :46:45 8. Το Πρακτικό Ν.ο1 (31772/ ) Η Επιτροπή ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 148/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συνέταξε το Πρακτικό Νο1 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: «Στον Άγιο Στέφανο, στις 4/9/2017 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00πµ, συνεδρίασε η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 148/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθµ ηλεκτρονικό διαγωνισµό της διακήρυξης του ήµου ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ηµάρχου 1775 και Αρ. Πρωτ /3-7-17, για την ανάθεση της προµήθειας υλικού και λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων, λογισµικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού και λογισµικού έκδοσης δελτίων κίνησης, για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% ,40 ήτοι συνολικής δαπάνης ,40.Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την διακήρυξη του ήµου ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ηµάρχου 1775 και Αρ. Πρωτ / για την ανάθεση της εν λόγω προµήθειας και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων ( και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 27/7/2017 και ώρα 15:00µµ. Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ / ορθή επανάληψη της πρόσκλησης προς την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης η 4/9/2017 και ώρα 11:00πµ. Στη συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία (1) προσφορά, από τον ακόλουθο προµηθευτή: Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 2

3 Προµηθευτής LINK TECHNOLOGΙES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 27/07/ :46:45 Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος «ικαιολογητικά συµµετοχής Τεχνική προσφορά» µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο της. Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτός θα αποσφραγιστεί σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού.μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει από το σύστηµα τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος: Προµηθευτής LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Α/Α Αριθ. Πρωτ. προσφοράς συστήµατος Έντυπης Υποβολής / Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής του συµµετέχοντα, διακόπηκε η συνεδρίαση. Η επιτροπή συνέχισε τη συνεδρίαση στις 28/9/2017 προκειµένου να ελεγχθεί η πληρότητα και η επάρκεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών και της υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η οικεία διακήρυξη. Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτών και το σύννοµο του περιεχοµένου τους. Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, η επιτροπή έκρινε αναγκαίο να υποβάλλει στον ενδιαφερόµενο προµηθευτή διευκρινιστική ερώτηση σχετικά µε την υποβληθείσα τεχνική προσφορά. Μετά την υποβολή της διευκρινιστικής ερώτησης µέσω του συστήµατος επικοινωνίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ ΗΣ, η επιτροπή διέκοψε εκ νέου τη συνεδρίασή της. Η επιτροπή συνέχισε τη συνεδρίαση στις 6/10/2017 προκειµένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, λαµβάνοντας υπόψη και την απάντηση που υπέβαλλε ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής στην παραπάνω διευκρινιστική ερώτηση µέσω του συστήµατος επικοινωνίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ ΗΣ. Από την αξιολόγηση αυτή, προέκυψε οτι και η τεχνική προσφορά είναι πλήρης και σύµφωνη µε την σχετική µελέτη της διακήρυξης. Ως εκ τούτου, η επιτροπή κάνει δεκτή µέχρι το στάδιο αυτό την υποβληθείσα προσφορά και προχωρά στο επόµενο στάδιο της αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών που θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ ΗΣ στις 10/10/17 και ώρα 11:30πµ. Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες στις 06/10/2017 και ώρα 14:52:15 µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. 9. Το Πρακτικό Ν.ο2 (33031/ ). Η Επιτροπή ιαγωνισµού µετά τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών συνέταξε το Πρακτικό Νο2 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο : «.Στον Άγιο Στέφανο, στις 10/10/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:30πµ, συνεδρίασε η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 148/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθµ ηλεκτρονικό διαγωνισµό της διακήρυξης του ήµου ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ηµάρχου 1775 και Αρ. Πρωτ /3-7-17, για την ανάθεση της προµήθειας υλικού και λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων, λογισµικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού και λογισµικού έκδοσης δελτίων κίνησης, για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% ,40 ήτοι συνολικής δαπάνης ,40. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη διακήρυξη του ήµου ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ηµάρχου 1775 και Αρ. Πρωτ / για την ανάθεση της εν λόγω προµήθειας και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής :Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων ( και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 3

4 οικονοµικών προσφορών είχε ορισθεί για τις 10/10/2017 και ώρα 11:30πµ.Στη συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και διαπίστωσε ότι οι οικονοµικές προσφορές του διαγωνισµού ήταν χαρακτηρισµένες από το σύστηµα ως «κλειδωµένες».η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η οικονοµική προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος «Οικονοµική προσφορά» µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο της. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονοµική προσφορά», η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονοµική προσφορά της εταιρίας µε την επωνυµία «LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και µε α/α προσφοράς συστήµατος «69305» ήταν εντός προϋπολογισµού, µε συνολικό ποσό προσφοράς ,75 άνευ ΦΠΑ, ήτοι ,57 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1) το ισχύον νοµικό πλαίσιο2) τις αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής µε αρ. 148/2017 και 186/2017.3) τη διακήρυξη του ήµου ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ηµάρχου 1775 και Αρ. Πρωτ / ) την οικονοµική προσφορά του προµηθευτή,προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισµού για την «προµήθεια υλικού και λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων, λογισµικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού και λογισµικού έκδοσης δελτίων κίνησης» στην εταιρία, «LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και µε α/α προσφοράς συστήµατος «69305», µε συνολικό ποσό προσφοράς ,75 άνευ ΦΠΑ, ήτοι ,57 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%...» Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από την έκδοση σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με τη κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση στο ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ ΗΣ Το πρακτικό Νο2 κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 1. Την έγκριση των Πρακτικών Νο / & Νο / της Επιτροπής ιαγωνισµού. 2. Την ανακήρυξη της εταιρίας LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ µε ΑΦΜ ΟΥ ΦΑΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ. µε έδρα στο ήµο Θέρµης, Balcan Center 9 ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Θέρµης Τ.Κ , τηλ: , µε προσφερόµενη τιµή ,57 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. ως προσωρινού αναδόχου καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Συν. 1. Το Πρ της Ε Νο1/ ΜΕ Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ιαχείρισης 2. Το Πρ της Ε Νο2/ Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου , Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο : Αριθ. Fax: Άγιος Στέφανος, 6/10/2017 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟY ΑΝΟΙΚΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Αρ. Απόφ. ηµάρχου 1775 / Αρ. Πρωτ / ) Στον Άγιο Στέφανο, στις 4/9/2017 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00πµ, συνεδρίασε η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 148/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθµ ηλεκτρονικό διαγωνισµό της διακήρυξης του ήµου ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ηµάρχου 1775 και Αρ. Πρωτ /3-7-17, για την ανάθεση της προµήθειας υλικού και λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων, λογισµικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού και λογισµικού έκδοσης δελτίων κίνησης, για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% ,40 ήτοι συνολικής δαπάνης ,40. Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: Α/ Α Ι ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Τσέλιος Παναγιώτης 2. Τακτικό Μέλος Μαντόπουλος Σπυρίδων 3. Τακτικό Μέλος Τσινικάλη Ελένη Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την διακήρυξη του ήµου ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ηµάρχου 1775 και Αρ. Πρωτ / για την ανάθεση της εν λόγω προµήθειας και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων 5

6 Συµβάσεων ( και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 27/7/2017 και ώρα 15:00µµ. Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ / ορθή επανάληψη της πρόσκλησης προς την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης η 4/9/2017 και ώρα 11:00πµ. Στη συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία (1) προσφορά, από τον ακόλουθο προµηθευτή: Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 1 LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 27/07/ :46:45 Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος «ικαιολογητικά συµµετοχής Τεχνική προσφορά» µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο της. Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτός θα αποσφραγιστεί σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει από το σύστηµα τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος: Προµηθευτής 1 LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Α/Α Αριθ. Πρωτ. προσφοράς συστήµατος Έντυπης Υποβολής / Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής του συµµετέχοντα, διακόπηκε η συνεδρίαση. Η επιτροπή συνέχισε τη συνεδρίαση στις 28/9/2017 προκειµένου να ελεγχθεί η πληρότητα και η επάρκεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών και της υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η οικεία διακήρυξη. Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτών και το σύννοµο του περιεχοµένου τους. Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, η επιτροπή έκρινε αναγκαίο να υποβάλλει στον ενδιαφερόµενο προµηθευτή διευκρινιστική ερώτηση σχετικά µε την υποβληθείσα τεχνική προσφορά. Μετά την υποβολή της διευκρινιστικής ερώτησης 6

7 µέσω του συστήµατος επικοινωνίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ ΗΣ, η επιτροπή διέκοψε εκ νέου τη συνεδρίασή της. Η επιτροπή συνέχισε τη συνεδρίαση στις 6/10/2017 προκειµένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, λαµβάνοντας υπόψη και την απάντηση που υπέβαλλε ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής στην παραπάνω διευκρινιστική ερώτηση µέσω του συστήµατος επικοινωνίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ ΗΣ. Από την αξιολόγηση αυτή, προέκυψε οτι και η τεχνική προσφορά είναι πλήρης και σύµφωνη µε την σχετική µελέτη της διακήρυξης. Ως εκ τούτου, η επιτροπή κάνει δεκτή µέχρι το στάδιο αυτό την υποβληθείσα προσφορά και προχωρά στο επόµενο στάδιο της αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών που θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ ΗΣ στις 10/10/17 και ώρα 11:30πµ. Στο σηµείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. Ο Πρόεδρος Τσέλιος Παναγιώτης Τα Μέλη 1) Μαντόπουλος Σπυρίδων 2) Τσινικάλη Ελένη Για την ακρίβεια των υπογραφών, Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ιαχείρισης Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 7

8 Επωνυµία Προµηθευτή: LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ιεύθυνση Αριθµός - Α/Α Συστήµατος: Τίτλος - Αριθµός ιακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθµός Προσφοράς: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚ Ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εγγυητική επιστολή Νο µέχρι του ποσού 1590,70 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.pdf ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.pdf ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΓΕΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΟ.pdf ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ.pdf ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ.pdf ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Ισολογισµός και Οικονοµικές Καταστάσεις Έτους 2014 Ισολογισµός 2014 SIGNED.pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO ΤΕΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ισολογισµός και Οικονοµικές Καταστάσεις 2015 Ισολογισµός και Οικονοµικές Καταστάσεις 2016 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001/2008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 13 ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΜΟ ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SIGNED.pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΕΛΠ SIGNED.pdf LINK TECHNOLOGIES GR.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥ.pdf Τεχνική Προσφορά- ήµος ιονύσου.pdf ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ.pdf Πίνακας Έργων.pdf ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ.pdf ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf 8

9 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1) ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥ ΝΑΙ Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, και της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ήλωσης (ΤΕΥ ) (Β/3698/ ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα II το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ ΗΣΥ ( ) και ( ). 2)ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προσκοµίζεται Φάκελος ικαιολογητικώντο ΕΝΤΥΠΟ Τεχνικής Προσφοράς ΤΕΥ ψηφιακά υπογεγραµµέν ο από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο προς προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν βρίσκεται η εταιρία σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου και ότι πληρεί τα κριτήρια των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, και (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΚΑ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% Για την έγκυρη συµµετοχή στη ΝΑΙ διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής : α) που θα ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ενενήντα ευρω και εβδοµήντα λεπτών 1.590,70 ευρώ (για συµµετοχή στο σύνολο των ΟΜΑ ΩΝ Α,Β,& Γ). β) που θα ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων είκοσι ευρω και εβδοµήντα λεπτών 1.220,70 (για συµµετοχή στις ΟΜΑ ΕΣ Α,Β ) γ) που θα ανέρχεται στο ποσό των επτά ευρω και σαράντα λεπτών 7,40 (συµµετοχή στην ΟΜΑ Α Γ ) Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου της παρούσας Προσκοµίζεται Φάκελος ικαιολογητικών- Εγγυητική Τεχνικής Προσφοράς Επιστολή µέχρι το ποσό των 1.590,70 και ισχύ µέχρι την 28/03/2018. (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΚΑ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Καταλληλόλητα άσκησης ΝΑΙ Προσκοµίζεται Φάκελος ικαιολογητικών- 9

10 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ επαγγελµατικής δραστηριότητας Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας «.. η τεχνική προσφορά της εταιρίας µε αναλυτικά στοιχεία των Τεχνικής Προσφοράς υλικού και λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων, λογισµικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού και λογισµικού έκδοσης δελτίων κίνησης. Η συνθετότητα της προµήθειας απαιτεί την ανάθεση των υπό προµήθεια ειδών σε ανάδοχο µε εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία. Για την διασφάλιση των ανωτέρω επι ποινή αποκλεισµού, απαιτούνται πιστοποιήσεις ISO 9001/2015, κατάλογος τουλάχιστον δέκα (10) εγκαταστάσεων συστηµάτων διαχείρισης, χρηµατοοικονοµική επάρκεια (µέσος κύκλος εργασιών των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων διπλάσιος του προϋπολογισµού της µελέτης ) Ο ανάδοχος θα επιλεγεί µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής προτεινόµενων λύσεων και πιστοποιητικά CE, Βεβαίωση του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, Πίνακας των έργων τηλεµατικής διαχείρισης που έχει εκτελέσει η εταιρία κατά τα 3 τελευταία έτη, Βιογραφικά της (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΚΑ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ) προτεινόµενης οµάδας έργου, Πιστοποιητικό ISO 9001: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να έχουν µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον διπλάσιο από τον προϋπολογισµό της προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή ύψους ,65 ευρώ για τις Οµάδες Α και Β και ,77 ευρώ για την Οµάδα Γ και να αποδεικνύεται από αποσπάσµατα των ισολογισµών του αναδόχου ή από δήλωση περί του ύψους του κύκλου εργασιών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος κύκλος εργασιών όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του προϋπολογισµού της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ,65 ευρώ για τις Οµάδες Α και Β και ,77 ευρώ για την Οµάδα Γ. ΝΑΙ Προσκοµίζοντα Φάκελος ικαιολογητικώνι οι ισολογισµοί Τεχνικής Προσφοράς και οι οικονοµικές καταστάσεις των διαχειριστικών χρήσεων 2014, 2015,2016 για την κάλυψη της οικονοµικής ικανότητας. (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΚΑ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ) Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δέκα (10) ΝΑΙ Προσκοµίζεται κατάλογος µε τα κυριότερα έργα που υλοποίησε η εταιρίας κατά Φάκελος ικαιολογητικών- Τεχνικής Προσφοράς 10

11 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ εγκαταστάσεις συστηµάτων διαχείρισης στόλου οχηµάτων στην Ελλάδα, οι οποίες να αποδεικνύονται από κατάλογο εκ τελεσθέντων έργων ή σχετικές συµβάσεις Οι οικονοµικοί φορείς επίσης αποδεικνύουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τα τρία τελευταία έτη και Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των πελατών για την κάλυψη της τεχνικής τεκµηρίωσης: Κατάλογο µε τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε ο Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2014, 2015, 2016.) και σύµφωνα πάντα µε και επαγγελµατική ς ικανότητας. τους όρους της από 19 Απριλίου 2017 Μελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής και ιαφάνειας (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΚΑ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και ΝΑΙ πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Η εταιρία που κατασκευάζει το κάθε λογισµικό πρέπει να είναι πιστοποιηµένη κατά το ισχύον ISO 9001/2015 Προσκοµίζεται το Πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9001/2008. Φάκελος ικαιολογητικών- Τεχνικής Προσφοράς (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΚΑ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ) 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου , Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: Αριθ. Fax: Άγιος Στέφανος, 17/10/2017 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟY ΑΝΟΙΚΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Αρ. Απόφ. ηµάρχου 1775 / Αρ. Πρωτ / ) Στον Άγιο Στέφανο, στις 10/10/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:30πµ, συνεδρίασε η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 148/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθµ ηλεκτρονικό διαγωνισµό της διακήρυξης του ήµου ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ηµάρχου 1775 και Αρ. Πρωτ /3-7-17, για την ανάθεση της προµήθειας υλικού και λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων, λογισµικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού και λογισµικού έκδοσης δελτίων κίνησης, για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% ,40 ήτοι συνολικής δαπάνης ,40. Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: Α/Α Ι ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Τσέλιος Παναγιώτης 2. Τακτικό Μέλος Μαντόπουλος Σπυρίδων 3. Τακτικό Μέλος Τσινικάλη Ελένη Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη διακήρυξη του ήµου ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ηµάρχου 1775 και Αρ. Πρωτ / για την ανάθεση της εν λόγω προµήθειας και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων ( και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών είχε ορισθεί για τις 10/10/2017 και ώρα 11:30πµ. Στη συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και διαπίστωσε ότι οι οικονοµικές 12

13 προσφορές του διαγωνισµού ήταν χαρακτηρισµένες από το σύστηµα ως «κλειδωµένες». Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η οικονοµική προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος «Οικονοµική προσφορά» µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο της. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονοµική προσφορά», η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονοµική προσφορά της εταιρίας µε την επωνυµία «LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και µε α/α προσφοράς συστήµατος «69305» ήταν εντός προϋπολογισµού, µε συνολικό ποσό προσφοράς ,75 άνευ ΦΠΑ, ήτοι ,57 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1) το ισχύον νοµικό πλαίσιο 2) τις αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής µε αρ. 148/2017 και 186/ ) τη διακήρυξη του ήµου ιονύσου µε Αρ. Απόφασης ηµάρχου 1775 και Αρ. Πρωτ / ) την οικονοµική προσφορά του προµηθευτή, προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισµού για την «προµήθεια υλικού και λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων, λογισµικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού και λογισµικού έκδοσης δελτίων κίνησης» στην εταιρία, «LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και µε α/α προσφοράς συστήµατος «69305», µε συνολικό ποσό προσφοράς ,75 άνευ ΦΠΑ, ήτοι ,57 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. Πρόεδρος Τα Μέλη Τσέλιος Παναγιώτης 1) Μαντόπουλος Σπυρίδων 2) Τσινικάλη Ελένη Για την ακρίβεια των υπογραφών, Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ιαχείρισης Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 13

14 Επωνυµία Προµηθευτή: LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Α/Α Συστήµατος: Τίτλος - Αριθµός ιακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθµός Προσφοράς: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ SIGNED.pdf ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΩΓΙΜΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πίνακας Υπολογισµού Προσφοράς.pdf ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ.pdf ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα I της διακήρυξης καθώς και στο Παράρτηµα III (υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς) ΝΑΙ Προσκοµίζεται η οικονοµική προσφορά της επιχείρησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Ι και ΙΙΙ της διακήρυξης. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς Α. Τιµές Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται σε Ποσοστό % έκπτωσης. [Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα οικονοµικής προσφοράς του ΕΣΗ ΗΣ δεν µπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρµα, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή, µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν 14

15 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ από την ως άνω τιµή αναφοράς για τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες. Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο οικονοµική προσφορά στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του, σε µορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραµµένο και συµπληρωµένο µε το αναγραφόµενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος III της παρούσας διακήρυξης) σε µορφή pdf.] επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.] Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) Α/Α Α/Α Γραµ Προµήθεια συσκευής GPS αυτοκινήτου µε σύστηµα αναγνώρισης οδηγού Εγκατάσταση συσκευής GPS αυτοκινήτου Προµήθεια rfid ΕΙ ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ 15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ Τεµάχιο , , ,00 Τεµάχιο , , ,40 Τεµάχιο , ,06 527,31 ( )

16 Α/Α Α/Α Γραµ. ΕΙ ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. tags ή ανάλογου συστήµατος ταυτοποίησης Συσκευές κινητής τηλεφωνίας Συνδροµή τηλεπικοινωνιακή ς σύνδεσης οχηµάτων Προµήθεια λογισµικού Προµήθεια υπολογιστών Εγκατάσταση λογισµικού και υπολογιστών, παραµετροποίηση κι εκπαίδευση χρηστών ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ Τεµάχιο , ,00 837,00 Τεµάχιο , , ,66 Τεµάχιο , , ,40 Τεµάχιο , , ,00 Τεµάχιο , , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , ,8 2 ( ) ,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : ,75 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ. 16

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 11203/21-3-18 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 31103 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 14/05/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 19024 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14651 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14633 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 6/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8107 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 13/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 37182 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38868 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 9/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 36764 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 4/12/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 41916 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15008 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: 2132030600 Αριθ. Fax: 2132030630 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..300/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..300/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..300/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 21757- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,21/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6394 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..2η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης -1-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..7/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 10959 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 15/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 5550 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 14995 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13240 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 09/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 17042 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 26/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 11771. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10118 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 02/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16094 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 07/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16652 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 35395.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 31/1/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3835 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 8/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13238 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15007 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 508 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 16/06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 18165.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου»

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 35668/1-11-17 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 31491 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38553 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 130/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/07/207 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22428 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 45 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

- ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/10/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 32599 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 5629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/1/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6295 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 4/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12964 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης -3-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..84/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 14/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 14/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 14/24-05-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 04/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 40299 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..358/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..358/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..26η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης -12-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..358/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 06/03/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 11795/7-3-19 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18587 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 01/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14358 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..27 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -8-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..345/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..351/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..351/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..351/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 22/2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 22/2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 22/2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 10/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12445 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:23042/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 24 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:23042/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 24 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:23042/27.05.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26.05.2016 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 3/2/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2641 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΟΥ τηλ: 213 20 30 638 theodosiadou@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα

Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού. Αριθµός απόφασης: 404/2015 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΑΠΟΝΤΕΣ:

Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού. Αριθµός απόφασης: 404/2015 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΑΠΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 36 ης /24-11-2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΡΑΜΑΣ Αριθµός απόφασης: 404/2015 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης -2-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης /24-10-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ Αριθμός απόφασης: 221/2015 ΘΕΜΑ: Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 18 /01/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 2520. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:

Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 36 /09-12-2014 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΡΑΜΑΣ Αριθµός απόφασης: 798/2014 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 482 ΘΕΜΑ:. Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 71/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 144/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..8 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..8 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 9ης-5-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..97/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

:..39 / :..476/ / : / : « ». 2 : « ».

:..39 / :..476/ / : / : « ». 2   : « ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..39 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11 ης -12-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..476/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 30 /06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 19709 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 139/2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 139/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 12-4-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20330 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 17/03/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6993 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ.: 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 7 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 168 /2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 168 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 9-5-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 24678 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..17 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11 ης -6-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..252/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 39/2019

Αριθ. Απόφασης: 39/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 07/30-04-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή 0000158516 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 10608/21-4-2016 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/12/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 41745 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 25/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 27123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑΤΑ : α)έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑΤΑ : α)έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 28/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 33326/29-11-16 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 74/2019

Αριθ. Απόφασης: 74/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/02-09-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, 17/09/2015 Αρ. Πρωτ : 49712

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, 17/09/2015 Αρ. Πρωτ : 49712 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, 17/09/2015 Αρ. Πρωτ : 49712 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/22-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα: 28-01-2015 Αρ. Πρωτ: 1719 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. ιεθνή Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2017 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..11 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..11 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης -6-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..155/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα