ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος"

Transcript

1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Για να πραγµατοποιηθεί, θα πρέπει να συνδυαστεί η κοινωνική πρόοδος - που θα αναγνωρίζει και θα λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των πολιτών - η αποτελεσµατική περιβαλλοντική διαχείριση και η διατήρηση υψηλών ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης και απασχόλησης. Στόχος της βιώσιµης ανάπτυξης είναι µία καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες τόσο για αυτούς που ζουν και δουλεύουν σήµερα όσο και για τις επόµενες γενεές. Η ταύτιση της ανάπτυξης µόνο µε την οικονοµική µεγέθυνση δεν µπορεί πλέον να προσφέρει σύγχρονες λύσεις. Έχει οδηγήσει σε οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες που είναι υπεύθυνες για εντάσεις που εκδηλώνονται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο αλλά και για ανισορροπίες που προκαλούν ιδιαίτερα διεθνή προβλήµατα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα των προβληµάτων που έχει δηµιουργήσει ο «παραδοσιακός» τρόπος αλλά και οι στόχοι της βιώσιµης ανάπτυξης, σε διεθνές επίπεδο, είναι ότι το ένα τέταρτο του παγκόσµιου πληθυσµού διαβιώνει µε εισόδηµα λιγότερο από ένα δολάριο την ηµέρα και το ένα πέµπτο του παγκόσµιου πληθυσµού δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, έχει πετύχει υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης. Το ζητούµενο είναι να διατηρηθούν και να αυξηθούν χωρίς όµως να διαταραχθεί ο κοινωνικός ιστός και χωρίς να υποβαθµιστεί το περιβάλλον. Σε περίπτωση που οι δύο αυτές συνιστώσες δεν ληφθούν υπόψη, πολύ σύντοµα θα οδηγήσουν σε συγκρούσεις και θα αποτελέσουν σηµαντικό παράγοντα επιβράδυνσης της οποιασδήποτε οικονοµικής µεγέθυνσης. Η διεθνής κοινότητα από το 1987 έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα στροφής στη βιώσιµη ανάπτυξη. Σε µία βασανιστική, πολλές φορές, πορεία δεκαπέντε χρόνων η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης αλλά και η αναγκαιότητα λήψης συγκεκριµένων αποφάσεων και υλοποίησης σχετικών πολιτικών, δράσεων και µέτρων, γίνεται ολοένα περισσότερο αποδεκτή. Σε αυτά τα πλαίσια η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα πολύ σηµαντικό και πρωτοποριακό ρόλο. Σε όλα τα επίσηµα κείµενά της έχει ενσωµατώσει τις βασικές αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Παράλληλα, ο στόχος της βιωσιµότητας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον 21ο αιώνα. 1

2 Η εξειδίκευση των στόχων και των στρατηγικών της βιώσιµης ανάπτυξης δεν µπορεί να είναι ίδια για όλες τις χώρες. Οι κοινωνικές, οικονοµικές, περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες αλλά και το επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην πορεία προς τη βιώσιµη ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αποτύπωσης της σηµερινής πραγµατικότητας διαπιστώνεται ότι τόσο το κοινωνικό όσο και το φυσικό περιβάλλον δέχονται πιέσεις οι οποίες προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και σχετίζονται µε τους οικονοµικούς ρυθµούς ανάπτυξης αλλά και αυτούς του βιοτικού επιπέδου. Αυτό σηµαίνει ότι για να προστατεύσουµε το περιβάλλον θα πρέπει να σταµατήσουµε οποιαδήποτε ανθρωπογενή δραστηριότητα; Η στρατηγική της βιώσιµης ανάπτυξης παρέχει την δυνατότητα χρησιµοποίησης των τεχνολογικών και επιστηµονικών επιτευγµάτων µε τρόπο ώστε να δηµιουργηθούν εναλλακτικές πολιτικές προτάσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν αύξηση της παραγωγικότητας, αποτελεσµατικότητα, κοινωνική συνοχή και συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων. Σε αυτά τα πλαίσια η περιβαλλοντική πολιτική θα πρέπει να περιλαμβάνει µέτρα και δράσεις που αφορούν: την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την µείωση των αερίων ρύπων, την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, των δασικών και των υδατικών πόρων, την αντιµετώπιση της ερηµοποίησης και την προστασία της βιοποικιλότητας. Υπάρχουσα Κατάσταση στην Ελλάδα Η Ελλάδα διαθέτει ένα πλούσιο περιβαλλοντικό απόθεµα. Το σχετικά µηυποβαθµισµένο φυσικό περιβάλλον που διακρίνεται για την υψηλή βιοποικιλότητα σε συνδυασµό µε µεγάλη ποικιλία βιοτόπων, η ποιότητα των νερών κολύµβησης και των ακτών της χώρας, η ποιότητα της ατµόσφαιρας, βρίσκονται σε γενικές γραµµές σε καλύτερη κατάσταση απ ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες - παρά τα επιµέρους προβλήµατα. Η συστηµατική αποκατάσταση µνηµείων και η ανακαίνιση έργων αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία δικτύων πεζοδρόµων στις µεγάλες πόλεις της χώρας, αναζωογόνησαν ορισµένα ιστορικά κέντρα. Ταυτόχρονα, το δίκτυο NATURA 2000, ένα µεγάλης κλίµακας Ευρωπαϊκό πρόγραµµα που αφορά στη διατήρηση και διαχείριση της φυσικής κληρονοµιάς, έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης από τους φορείς διαχείρισης. Όµως, σε άλλους τοµείς και ειδικότερα σε αυτούς όπου η οικονοµική πολιτική δεν ενσωµάτωσε την περιβαλλοντική διάσταση, παρουσιάστηκε µικρότερη πρόοδος. Παράλληλα, οι δραµατικές κοινωνικο-οικονοµικές αλλαγές των τελευταίων ετών αρχίζουν να κάνουν αισθητές τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Τα συνεχώς αυξανόµενα καταναλωτικά επίπεδα σε συνδυασµό µε την περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, αναµένεται να δηµιουργήσουν σηµαντικές πιέσεις στους φυσικούς πόρους και σε πολλές 2

3 περιπτώσεις να απειλήσουν την ισορροπία των οικοσυστηµάτων και τη δηµόσια υγεία. Τουρισµός και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα Το ιδιαίτερα ελκυστικό φυσικό περιβάλλον του ελληνικού χώρου, έχει καταστήσει την Ελλάδα ισχυρό πόλο έλξης για τον τουρισµό. Μετά από µια περίοδο ταχύτατης ανάπτυξης δύο περίπου δεκαετιών, ο τουρισµός σήµερα συµµετέχει µε 6% στο ΑΕΠ της χώρας συµβάλλοντας ταυτόχρονα σηµαντικά στην απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Όµως, ενώ ο αριθµός των αφίξεων των ξένων τουριστών, που σήµερα κυµαίνεται γύρω στα 12 εκ. αφίξεις ετησίως (παρουσιάζει µια µακροπρόθεσµα ανοδική τάση), τα έσοδα από την τουριστική δραστηριότητα ακολουθούν πτωτική πορεία ως αποτέλεσµα του έντονα αναπτυσσόµενου µαζικού τουρισµού. Ο µαζικός τουρισµός έχει παράλληλα και σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, µε συνέπεια η συνέχιση του ίδιου µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης ουσιαστικά να υπονοµεύει µακροπρόθεσµα την ανάπτυξή του. Οι πλέον ευαίσθητες στην τουριστική πίεση περιοχές είναι φυσικά οι παράκτιες στις οποίες συγκεντρώνεται και ο κύριος όγκος τουριστών, καθώς και µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού. Επιπλέον, ο παράκτιος χώρος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από την πλευρά των φυσικών οικοσυστηµάτων λόγω της συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης τριών βασικών στοιχείων της φύσης: της θάλασσας, της ξηράς και του αέρα. Δέλτα ποταµών, λιµνοθάλασσες και άλλοι υγροβιότοποι, αµµοθίνες, λιβάδια ποσειδωνίας, κλειστοί κόλποι κλπ. αποτελούν περιοχές αναπαραγωγής και διαβίωσης πολλών και σηµαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας. Οι πλέον ορατές συνέπειες της υποβάθµισης του περιβάλλοντος είναι η πληθώρα οδικών αρτηριών κατά µήκος των ακτών που οδηγούν στους τουριστικούς προορισµούς και ο συνωστισµός στις παραλίες. Η αλόγιστη κατανάλωση νερού κατά την άνοµβρη περίοδο, προκαλεί πιέσεις στους υδάτινους πόρους, ιδιαίτερα στα µικρά νησιά. Η υψηλή ζήτηση νερού και ιδιαίτερα η υπεράντληση έχει πολλαπλές επιπτώσεις σε αυτές τις περιοχές, όπως η µη-αντιστρεπτή υφαλµύρωση των υπόγειων υδροφορέων. Η τουριστική βιοµηχανία είναι, επίσης, παραγωγός µεγάλων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων. Οι τοπικές αρχές αδυνατούν, τις περισσότερες φορές, να αντεπεξέλθουν αποτελεσµατικά σε αυτή την παραγωγή. Ο καθαρισµός των ακτών µε τη χρήση ειδικών µηχανηµάτων έχει γίνει κοινή πρακτική, παρότι οι µέθοδοι αυτές ενδέχεται να προκαλούν διάβρωση στις παραλίες. Παράλληλα, η επεξεργασία των λυµάτων, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, οι ιατρικές και άλλες υπηρεσίες, παρουσιάζονται συχνά ανεπαρκείς κατά τις περιόδους αιχµής. Στη Ελλάδα έχει ήδη εκπονηθεί Πρόγραµµα για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη των Ελληνικών Ακτών και Νησιών, που παρείχε γενικές και ειδικές αρχές για τη διαχείριση των περιοχών αυτών, κατευθύνσεις για την οριοθέτηση της παράκτιας 3

4 ζώνης, τοµεακές κατευθύνσεις στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης διαχείρισης και ειδικές προτάσεις. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος διαµορφώθηκε Σχέδιο Οδηγίας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη των Παράκτιων Περιοχών. Ο πρόσφατος Νόµος για το Χωροταξικό Σχεδιασµό και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη προβλέπει τη διαµόρφωση Ειδικών Πλαισίων Χωρικής Ανάπτυξης για περιοχές µε ειδικά προβλήµατα όπως οι παράκτιες και νησιωτικές. Τα προβλήµατα και οι δυνατότητες ανάπτυξης του παράκτιου χώρου στην Ελλάδα επιβάλλουν την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισής του µε την προοπτική µιας στρατηγικής Βιώσιµης Ανάπτυξης που θα λαµβάνει υπόψη τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής. 4

5 Στόχος της Περιβαλλοντικής Πολιτικής θα πρέπει να είναι η αρμονική ένταξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον µέσω της αποφυγής και της αποτελεσµατικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πιέσεων που δηµιουργούν. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε τις εξής δράσεις: Αποτελεσματικότερη διαχείριση του μαζικού τουρισμού, µε έμφαση σε προγράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα αποσκοπούν στη µείωση των πιέσεων στους τοπικούς φυσικούς πόρους όπως στο πόσιμο νερό, µέσω της υιοθέτησης μέτρων για την εξοικονόμηση και ανακύκλωση του νερού ή στην ενέργεια, µέσω της εξοικονόμησης και της προώθησης των ΑΠΕ. Κατά προτεραιότητα επίσης πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, µε έμφαση στην ανάπτυξη του οικοτουρισµού που προβάλλει ως βασική αξία το σεβασμό και όχι απλά την εκµετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, ο αγροτουρισµός και ο συνεδριακός τουρισµός αποτελούν περισσότερο ήπιες τουριστικές δραστηριότητες που δίνουν και τη δυνατότητα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου. Ανάπτυξη τουριστικών υποδοµών, µε στόχο την προσέλκυση και καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών και γνώµονα τη συµβατότητά τους µε το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Προϋπόθεση είναι η ενεργός συµµετοχή και διαβούλευση µε τους τοπικούς φορείς. Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη του τουρισµού είναι αναγκαίο να εντάσσεται στην ευρύτερη Στρατηγική για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και οι επιµέρους δράσεις θα πρέπει να προωθούνται στο πλαίσιο µιας διαδικασίας ολοκληρωµένης διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό είναι καθοριστικός ο ρόλος του χωροταξικού σχεδιασµού ως πολιτικής συντονισµού και εξειδίκευσης στο χώρο επί µέρους τοµεακών πολιτικών, της κατανοµής των οικισµών, των δραστηριοτήτων και των υποδοµών στον χώρο, παράλληλα µε την προστασία των φυσικών πόρων και οικοσυστηµάτων. Θεσµικά, διοικητικά και λοιπά µέτρα Η επιτυχής εφαρµογή της Στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη θα πρέπει να διασφαλισθεί µε την προώθηση των αναγκαίων θεσµικών και διοικητικών µεταρρυθµίσεων. Στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στις ακόλουθες δράσεις: Πλήρης ενσωµάτωση της Κοινοτικής Νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο: Το θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα έχει ήδη επηρεαστεί σηµαντικά από τις θεσµικές ρυθµίσεις που προωθούνται σε κοινοτικό επίπεδο. Είναι προφανές ότι η εξέλιξη αυτή θα συνεχισθεί και θα ενισχυθεί µε την αποφυγή καθυστερήσεων και την ουσιαστική προώθηση και εφαρµογή των κοινοτικών οδηγιών στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής της χώρας. 5

6 Επικύρωση διεθνών συµβάσεων: Η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει και επικυρώσει τις περισσότερες από τις διεθνείς συµβάσεις για το περιβάλλον. Συγκεκριµένα, από τις 80 πιο σηµαντικές Επιλεγµένες Πολυµερείς Συµφωνίες για την περιβαλλοντική προστασία που έχουν υπογραφεί σε διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα έχει επικυρώσει το 55% και έχει αποκηρύξει µόλις το 2,5%. Προώθηση συναινετικών θεσµών και µηχανισµών που προάγουν την ενδυνάµωση του διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και τη συµφωνία σε κοινώς αποδεκτά προγράµµατα δράσης. Οι δράσεις αυτές είναι απαραίτητες για την κατανόηση και υιοθέτηση του στόχου της Βιώσιµης Ανάπτυξης από όλους τους φορείς που εµπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και του δηµόσιου διαλόγου για τη διάχυση της έννοιας και των προϋποθέσεων της Βιώσιµης Ανάπτυξης µε ταυτόχρονη ανάδειξη του αδιέξοδου χαρακτήρα των µη βιώσιµων επιλογών και πολιτικών. Μακροπρόθεσµος στόχος πρέπει να είναι η ριζική αναθεώρηση των κυρίαρχων προτύπων κατανάλωσης, που αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο για την επίτευξη της βιωσιµότητας. Ανάπτυξη σύγχρονων Υποδοµών Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας (ηλεκτρονικό εµπόριο, ενεργειακά δίκτυα) που στηρίζονται στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και της πληροφορικής. Οι δράσεις αυτές διευκολύνουν την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ενώ κατά κανόνα έχουν θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εκπόνηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων Βιώσιµης Ανάπτυξης σε επίπεδο ΟΤΑ, στα οποία θα περιλαµβάνονται όλα τα µέτρα και οι δράσεις επί µέρους προγραµµάτων που αφορούν άµεσα ή έµµεσα στο περιβάλλον, όπως και οι απαραίτητες δράσεις για την εφαρµογή της πολιτικής Βιώσιµης Ανάπτυξης: εφαρµογή χωροταξικών µελετών, διαχειριστικών µελετών, καθορισµού χρήσεων γης, αστικών αναπλάσεων κλπ. Γενικότερα, είναι απαραίτητη η επένδυση στις υποδοµές καθώς και στην κατάρτιση των στελεχών των ΟΤΑ, προκειµένου να µπορέσουν ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η εφαρµογή της Στρατηγικής Βιώσιµης Ανάπτυξης. Παροχή κινήτρων και διοικητικής υποστήριξης για την ενθάρρυνση επενδύσεων Τεχνολογικού Εκσυγχρονισµού του παραγωγικού δυναµικού, την αναβάθµιση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου δυναµικού και την αναδιάρθρωση της ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης. Επιπλέον, μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της επιτυχούς υλοποίησης μιας πολιτικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη τα εξής εργαλεία: 6

7 Η Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο το οποίο εφαρµόζεται ήδη από το Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσονται για κάθε σηµαντικό έργο ή δραστηριότητα που σχεδιάζεται ή λειτουργεί µε στόχο να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ένας επιπλέον µηχανισµός που συστάθηκε το 2001 είναι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η οποία έχει αναλάβει το καθήκον να ελέγχει την εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων που έχουν οριστεί από τη διοίκηση. H εφαρµογή του νέου συστήµατος (οδηγία 2001/42/EK) σχετικά µε τη στρατηγική εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων. Στόχος είναι η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στο σχεδιασµό ώστε να εξασφαλίζονται οι αρχές της Βιώσιµης Ανάπτυξης εξασφαλίζοντας ότι θα γίνεται εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισµένα σχέδια και προγράµµατα που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις. Τέλος, είναι αναγκαία η συνέχιση και ενδυνάµωση της παρουσίας της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς που προάγουν τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και η προώθηση διεθνών συνεργασιών σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος. Η Ελλάδα ήδη συµµετέχει στις δραστηριότητες όλων των σχετικών διεθνών οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων των: ΟΟΣΑ, UN-ECE και UNEP. Έχει αναπτύξει διεθνείς περιβαλλοντικές συνεργασίες στα Βαλκάνια και την περιοχή της Μεσογείου µε στόχο τη διαφύλαξη του πλούσιου αλλά και ιδιαίτερα ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. 7

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ. Από τους συναδέλφους: Ανηψητάκη Αντώνη (ΠΜ), Αρχοντάκη Γιώργο (ΜΜ), Γοργοράπτη Νίκο (ΜΜ), Ζωγραφάκη Νίκο (ΧΜ), Κουτρούλη Μπάµπη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012»

Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Δούλεψαν οι παρακάτω μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη»

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Διπλωματική εργασία «Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα