Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν"

Transcript

1 ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα, το φυσικό ανάγλυφο, ποταµοί που τυχόν διέρχονται από την πόλη και τη θάλασσα, κτίρια, τα έργα υποδοµής, Οι δραστηριότητες στον αστικό χώρο συνεχώς αυξάνονται, µε στόχο την ικανοποίηση νέων και περισσότερων ανθρώπινων αναγκών. Πολλές φορές όµως, οι δραστηριότητες δεν εξασφαλίζουν την απαραίτητη ισορροπία στο φυσικό περιβάλλον, µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση της ποιότητας ζωής. Σε πολλές χώρες η ανεξέλικτη αστικοποίηση οδηγεί σε επέκταση του αστικού χώρου σε βάρος του περιαστικού και αγροτικού δηµιουργώντας σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η εµφάνιση των προβληµάτων αυτών ανέδειξε την ανάγκη µιας ορθολογικής χρήσης των πόρων, χωρίς την εξάντληση ή την καταστροφή τους, διασφαλίζοντας περιβαλλοντική βιωσιµότητα και αειφορία. Στο αστικό περιβάλλον πολλοί από τους φυσικούς πόρους που αναλώνονται είναι ανανεώσιµοι.. Ο αέρας, ο ήλιος, το νερό, η βιοµάζα κ.λ.π. είναι φυσικοί πόροι σε ένα καθεστώς υπερεκµετάλλευσης τους, µπορεί να υποστούν σοβαρές καταστροφές (π.χ. ατµοσφαιρική ρύπανση, υποβάθµιση της ποιότητας του νερού, πυρκαγιές και καταστροφή του δασικού πλούτου, κ.λ.π.) και για µεγάλο χρονικό διάστηµα να καταστούν µη χρήσιµοι για τον άνθρωπο. 1

2 Πόλη, αειφορία και βιωσιµότητα Ορισµός Επιτροπής Brundland (Ηνωµένα Έθνη 1987), «.. αειφόρος ανάπτυξη είναι η κάλυψη των αναγκών του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες..». Κάθε πόλη καταλαµβάνει ένα φυσικό χώρο, ο οποίος διαµορφώνεται κατάλληλα για την ικανοποίηση µε τον καλύτερο τρόπο των ανθρώπινων αναγκών. Η πόλη περιλαµβάνει εκτός του ανθρώπου και άλλα φυσικά στοιχεία (έδαφος, χλωρίδα, πανίδα, αέρα), αλλά και τα τεχνητά ανθρωπογενή στοιχεία (κτίρια, δρόµοι, γέφυρες, έργα υποδοµής κ.λ.π.). Για την πραγµατοποίηση των λειτουργιών της πόλης, τη διατήρηση των φυσικών και ανθρωπογενών στοιχείων της πόλης, απαιτούνται «εισροές», όπως η ενέργεια για την κίνηση των οχηµάτων, τη θέρµανση των κτιρίων, τρόφιµα, νερό και άλλα αγαθά που τροφοδοτούν τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυρά που επιβιώνουν εντός της πόλης. Η κατανάλωση των εισροών παράγει «εκροές», οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες (κατάληψη φυσικού χώρου, απόβλητα, εκποµπές αερίων, ρύπανση κ.λ.π.), τις οποίες θα πρέπει να ελαττώσουµε σε αποδεκτά όρια. ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2

3 Πόλη, αειφορίακαι βιωσιµότητα Οι ανθρώπινες δραστηριότητες εντός της πόλης συνεχώς αυξάνουν, ως αποτέλεσµα της αύξησης τόσο του πληθυσµού των πόλεων, όσο των καθηµερινών αναγκών των ανθρώπων. Οι µεταβολές αυτές καθιστούν αναγκαία και πιο έντονη την ανάγκη διατήρησης µιας ισορροπίας µεταξύ των δραστηριοτήτων αυτών και του αστικού ή εξω-αστικού περιβάλλοντος και ενός βέλτιστου συνδυασµού των καταναλωτικών απαιτήσεων µα τη φέρουσα ικανότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Εισροές Ενέργεια, νερό, τρόφι- µα, λοιπά αγαθά Πόλη Άνθρωποι, ζώα, φυτά, κτίρια κ.λ.π Εκροές Χρήσεις γης, κατανάλωση, απόβλητα, εκποµπές αερίων Οι «εισροές» και οι «εκροές» της πόλης Η διατήρηση και λειτουργία της πόλης απαιτούν εισροές και παράγουν ε- κροές, οι οποίες πολλές φορές δηµιουργούν προβλήµατα στο αστικό περιβάλλον.. ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3

4 Αρχές σχεδιασµού των πόλεων και οργάνωσης των λειτουργιών Χάρτα του Aalborg (1999) και της Αθήνας (1998): (α) Πολεοδοµικός σχεδιασµός: διατήρηση των ανανεώσιµων πόρων, εξοικονόµηση ενέργειας, ελαχιστοποίηση της ρύπανσης, την αποτελεσµατική διαχείριση των απορριµµάτων, καλλιέργεια της ακάλυπτης αστικής γης. (β) Χρήσεις γης Αποτελεσµατική αξιοποίησης των µεταφορών και της ενέργειας. Να επιδιώκεται η µείξη των λειτουργιών και των χρήσεων. Η συνύπαρξη ζωνών κατοικίας και εργασίας µαζί µε άλλες συµβατικές χρήσεις. (γ) Οι µετακινήσεις Ελαχιστοποίηση των µετακινήσεων και να προωθούνται οι µετακινήσεις µε τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον. Να ελαχιστοποιείται η απώλεια χρόνου που επιφέρουν οι καθυστερήσεις λόγω κυκλοφοριακής συµφόρησης,ανεύρεσηχώρουστάθµευσης,κ.λ.π. (δ) Η οικονοµία του αστικού χώρου ιατήρηση των φυσικών πόρων που έχουν αποµείνει, µείωση των ρυθµών κατανάλωσης µη ανανεώσιµων πόρων, επέκταση των ανθρωπογενών φυσικών πόρων εντός της πόλης (πάρκα) µείωση του βαθµού κατανάλωσης ενέργειας. (ε) ιαχείριση των υπολειµµάτων ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4

5 Χρήσεις γης στην πόλη και το αστικό περιβάλλον Αρνητικές επιδράσεις στο αστικό περιβάλλον των χρήσεων γης Κατάληψη φυσικών περιοχών και αγροτικών εκτάσεων, κατάληψη παραλιακών και παραποτάµιων περιοχών καταστροφή βιοτόπων κ.λ.π. Κατάχρηση φυσικών πόρων, υπερκατανάλωση νερού και ενέργειας, που απαιτούνται για την κατασκευή κτιρίων και έργων υποδοµής, τις µετακινήσεις και τη θέρµανση των κτιρίων. Υπερπαραγωγή αποβλήτων υγρών και στερεών. Ατµοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση υπόγειων υδάτων, ηχορύπανση και φωτορύπανση που παράγονται από δραστηριότητες του ανθρώπου εντός της πόλης (κυκλοφορίας οχηµάτων, κατασκευές, κ.λ.π.). Αισθητική υποβάθµιση του χώρου, κακή προσαρµογή στα εδαφικά χαρακτηριστικά και το φυσικό ανάγλυφο. Επιβαρυντικές για την πόλη και το αστικό περιβάλλον χρήσεων γης είναι: 1. Παραγωγικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται εντός της πόλης (βιοµηχανία, βιοτεχνία,κ,λ,π,). 2. Η κυκλοφορία στα αστικά δίκτυα. 3. Η αστική πυκνότητα και η υπερεκµετάλλευση του αστικού χώρου. ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5

6 Αστικό πράσινο και η περιβαλλοντική του αξία Θετικές επιδράσεις του αστικού πρασίνου 1. Εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση των δαπανών καθαρισµού του αέρα και του εδάφους από τους αστικούς ρύπους και τη σκόνη. 2. Βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσµού δια µέσου της αναβάθµισης των όρων και της ποιότητας ζωής του. 3. Αύξηση της διάθεσης για εργασία και βελτίωση της παραγωγικότητας του πληθυσµού µε την αναβάθµιση των συνθηκών εργασίας και την καλύτερη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 4. Βελτίωση της θερµοκρασίας του αέρα µέσω της ρύθµισης της ηλιακής ακτινοβολίας καιµείωσητηςθερµοκρασίαςτουαστικούχώρουτουςθερινούςµήνεςκατά 5 0 Cστην περιοχήτωνπάρκωνκαικατά 2 0 Cστηνυπόλοιπηαστικήπεριοχή. 5. Παραγωγή οξυγόνου, συγκράτηση του διοξειδίου του άνθρακος, συγκράτηση των αιωρούµενων σωµατιδίων και της σκόνης και ανανέωση του αέρα της πόλης. 6. Μείωση αστικού θορύβου, αφού το «υψηλό» αστικό πράσινο απορροφά, εκτρέπει, αντανακλά, διασπά τους ισχυρούς ήχους χάρη στην απορρόφηση των ηχητικών κυµάτων από τα δέντρα και αποτελεί το καλύτερο «ηχοπέτασµα». 7. Αναβάθµιση των κοινωνικών σχέσεων, δηµιουργώντας προϋποθέσεις συγκέντρωσης των κατοίκων και την έννοια της «γειτονιάς» ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6

7 Αστικό πράσινο και η περιβαλλοντική του αξία Έκταση αστικού πρασίνου στις ευρωπαϊκές πόλεις Πόλη Πράσινο m 2 / κάτοικο Πόλη Πράσινο m 2 / κάτοικο Αθήνα 2,55 Άµστερνταµ 27,00 Θεσσαλονίκη 2,73 Ρότερνταµ 28,00 Λονδίνο 9,00 Ζυρίχη 10,00 Παρίσι 8,54 Βόννη 35,00 Ρώµη 9,00 Βιέννη 20,00 Χάγη 27,00 Βερολίνο 13,00 Μεταφορικά δίκτυα και αστικό περιβάλλον Σηµαντικότερες αρνητικές επιδράσεις των δικτύων στο αστικό περιβάλλον: (α) Η ρύπανση από τις εκποµπές αερίων (β)ηχορύπανση (γ) τα τροχαία ατυχήµατα ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7

8 όµηση και αστικό περιβάλλον Παραλιακό µέτωπο Βουνό - δάσος Η αντιστροφή του αέρα λόγω του συνεχούς συστήµατος δόµησης της πόλης Το συνεχές σύστηµα δόµησης της πόλης δεν επιτρέπει τη διείσδυση του αέρα εντός της πόλης, αλλά δηµιουργεί την αντίστροφη κίνηση του. ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8

9 όµηση και αστικό περιβάλλον Παραλιακό µέτωπο Βουνό - δάσος Σχήµα 10.3: Η διείσδυση και κυκλοφορία του αέρα εντός της πόλης στο µη συνεχές σύστηµα δόµησης Το µη συνεχές σύστηµα δόµησης της πόλης επιτρέπει τη διείσδυση και την κυκλοφορία του αέρα εντός της πόλης, επηρεάζοντας θετικά το µικροκλίµα του αστικού περιβάλλοντος και βοηθώντας στη µεταφορά των ρύπων εκτός της πόλης. ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9

10 όµηση και αστικό περιβάλλον d 1 h 1 h 2 d 2 Η επίδραση του ύψους και της απόστασης µεταξύ των κτιρίων στον ηλιασµό και το φυσικό φωτισµό Τα χαµηλά ύψη των κτιρίων και οι µεγάλες µεταξύ τους αποστάσεις ευνοούν τον φυσικό φωτισµό και τον ηλιασµό των κτιρίων σε όλες τους τις επιφάνειες., ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ-ΤΕΙ- ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ

Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κείµενο έρευνας Ιούνιος, 26 1. EΚΤΕΝΗΣ ΣΥΝΟΨΗ Σε έρευνα που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τη στάση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων

Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Άρθρο 1 ο Εισαγωγή Η Αθήνα έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό την σχέση της με την φύση, το τοπίο και το πράσινο γενικότερα. Η ιδιαίτερα πυκνή δόμηση των τελευταίων πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 Πίνακας Περιεχοµένων Κεφάλαιο Αρ. Σελίδας Περίληψη ii 1. Εισαγωγή 1 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 4. Βιώσιµη Κατανάλωση και Παραγωγή 25 5. Προστασία και ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠ - ΥΠΕΧΩ Ε Επιστηµονική Υπεύθυνος: Κ. Γεράρδη, επ. καθ. ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υπεύθυνος για τον τοµέα «περιβάλλον»: Κίµων Χατζηµπίρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Σπουδαστές Κουνάδης Σπυρίδων Κάλτσας Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής Μαυρίδης Κωνσταντίνος Καβάλα 2011 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9 -

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9 - Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9-1.1 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9-1.2 ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι (Βασικές έννοιες και όροι της οικολογίας και του περιβάλλοντος) ρ. Θεόδωρος Κουσουρής περιβαλλοντολόγος -Άβιο: Αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν είναι ζωντανό. -Αβιοτικό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική και το Παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του Ολυμπιακού Χωριού από τον Δημήτρη Παπανικολάου

Αρχιτεκτονική και το Παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του Ολυμπιακού Χωριού από τον Δημήτρη Παπανικολάου Βιώσιμη Αρχιτεκτονική και το Παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του Ολυμπιακού Χωριού από τον Δημήτρη Παπανικολάου 1 Βιώσιμη Αρχιτεκτονική και το παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του «Ολυμπιακού Χωριού»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 57 ΚEΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 58 59 KΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 2.1. Τουρισµός και τα µεγάλα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δεκάλογος των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα

Ο Δεκάλογος των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα Ο Δεκάλογος των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα του Δρ Μιχάλη Χάλαρη, Επιπυραγού - Χημικού PhD, Τμηματάρχη Ασφάλειας και Υγιεινής κατά τις Επιχειρήσεις, Διεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Α.Π.Σ. Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-02-2015 Αριθµ. Πρωτ: 161 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΙTΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παλαιό και νέο ΕΣΠΑ. Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σύµφωνα µε το Ν.1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων της

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα