ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση παρακολούθησης σχετικά με τις προετοιμασίες προσχώρησης της Κροατίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση παρακολούθησης σχετικά με τις προετοιμασίες προσχώρησης της Κροατίας"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 171 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση παρακολούθησης σχετικά με τις προετοιμασίες προσχώρησης της Κροατίας EL EL

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση παρακολούθησης σχετικά με τις προετοιμασίες προσχώρησης της Κροατίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Συνθήκη Προσχώρησης υπεγράφη στις 9 Δεκεμβρίου 2011, μετά την ευνοϊκή γνώμη της Επιτροπής, τον Οκτώβριο του 2011, και με τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Δεκέμβριο του Η Κροατία θα καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου 2013, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα κράτη μέλη θα επικυρώσουν τη Συνθήκη Προσχώρησης. Επί του παρόντος, 19 κράτη μέλη, καθώς και η Κροατία, επικύρωσαν την εν λόγω Συνθήκη, ενώ η Επιτροπή αναμένει ότι όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα την επικυρώσουν πριν από την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας. Ως προσχωρούσα χώρα, η Κροατία απολαύει καθεστώτος ενεργού παρατηρητή κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την προσχώρηση. Κατά τις διαπραγματεύσεις, η Κροατία αποδέχθηκε σειρά δεσμεύσεων τις οποίες πρέπει να εκπληρώσει το αργότερο έως την ημερομηνία προσχώρησης, εκτός αν συμφωνηθούν ειδικές μεταβατικές διατάξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 36 της Πράξης Προσχώρησης, η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλες τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κροατία κατά τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης, επικεντρωνόμενη ειδικότερα στην πολιτική ανταγωνισμού, στον δικαστικό τομέα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Ως αναπόσπαστο μέρος της τακτικής παρακολούθησης, η Επιτροπή εκδίδει εξαμηνιαίες αξιολογήσεις σχετικά με την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Κροατίας σε αυτούς τους τομείς. Η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση παρακολούθησης σχετικά με τις προετοιμασίες προσχώρησης της Κροατίας, τον Απρίλιο του , καθώς και μια γενική έκθεση παρακολούθησης 2, τον Οκτώβριο του 2012, ενώ η Κροατία θέσπισε ένα σχέδιο δράσης για τη συνέχεια που θα δώσει στις συστάσεις των εν λόγω εκθέσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 36, αυτή η τελική έκθεση παρακολούθησης αξιολογεί την πρόοδο της Κροατίας όσον αφορά τις προετοιμασίες της για την προσχώρηση στο διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2012 και 28ης Φεβρουαρίου Η παρούσα αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν από την Επιτροπή, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που παρέσχε η Κροατία, αποστολές αξιολόγησης από ομοτίμους, καθώς και πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη, διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατά τις τακτικές επαφές τους με την Επιτροπή. Η αξιολόγηση βασίζεται επίσης στα πορίσματα των ενημερωμένων εξαμηνιαίων πινάκων παρακολούθησης, οι οποίοι αποτελούν ένα εργαλείο που αποβλέπει στη διεξοδική εξέταση όλων των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Κροατία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Η αξιολόγηση σχετικά με τις δέκα δράσεις προτεραιότητας τις οποίες η γενική έκθεση παρακολούθησης προσδιορίζει ως χρήζουσες ιδιαίτερης προσοχής, παρέχεται ξεχωριστά για κάθε μία από αυτές στη σχετική θεματική ενότητα. 2. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ 1 2 COM(2012) 186 τελικό. COM(2012) 601 τελικό και SWD(2012) 338 τελικό. EL 2 EL

3 2.1. Πολιτική ανταγωνισμού Υπογραφή της σύμβασης ιδιωτικοποίησης του ναυπηγείου του Brodosplit και λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για τα ναυπηγεία 3.Maj και Brodotrogir, ώστε να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση της κροατικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Η Κροατία έχει ολοκληρώσει αυτήν τη δράση προτεραιότητας. Μετά την έγκριση, με απόφαση της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013, της δεύτερης τροποποίησης στο αναθεωρημένο σχέδιο για το ναυπηγείο του Brodosplit, η σύμβαση ιδιωτικοποίησης υπεγράφη στις 28 Φεβρουαρίου Η τροποποίηση προβλέπει συγκρατημένη αύξηση του συνολικού ποσού των ενισχύσεων αναδιάρθρωσης, καθώς και πρόσθετα αντισταθμιστικά μέτρα. Όσον αφορά το 3. Maj, η Κροατία ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή της να υποβάλει αναθεωρημένο και ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο βασίζεται τώρα στην εξαγορά του ναυπηγείου από τα ναυπηγεία Uljanik. Η Κροατία υπέβαλε επίσημα ένα αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για το ναυπηγείο Brodotrogir στις 12 Φεβρουαρίου 2013 και μονογράφησε τη σύμβαση ιδιωτικοποίησης την οποία απέστειλε στην Επιτροπή, σύμφωνα με το παράρτημα VIII της Πράξης Προσχώρησης. Στις 20 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή εξέφερε τη σύμφωνη γνώμη της σχετικά με το αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης και τη σύμβαση ιδιωτικοποίησης. Η Κροατία έχει δεσμευθεί να υπογράψει τη συμφωνία ιδιωτικοποίησης του ναυπηγείου Brodotrogir το αργότερο δύο εβδομάδες μετά τη θετική απόφαση της Επιτροπής. Επιπλέον, η Κροατία πληροί τις άλλες δεσμεύσεις και απαιτήσεις όσον αφορά την καταπολέμηση των μονοπωλίων, των συγκεντρώσεων και των κρατικών ενισχύσεων. Η νομοθεσία της έχει εναρμονιστεί με το κεκτημένο, η διοικητική ικανότητά της είναι επαρκής και η επιβολή της νομοθεσίας θεωρείται ικανοποιητική. Η κροατική αρχή ανταγωνισμού (ΚΑΑ) είναι πλήρως επιχειρησιακή και λειτουργικά ανεξάρτητη. Τον Οκτώβριο του 2012, η ΚΑΑ διαβίβασε στην Επιτροπή την τελευταία εξαμηνιαία έκθεσή της με λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό και τον τύπο των αποφάσεων που λαμβάνονται, καθώς και αξιολόγηση και γνώμες στους τομείς της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, των συγκεντρώσεων και των κρατικών ενισχύσεων. Η ΚΑΑ εξέδωσε, τον Δεκέμβριο του 2012, μια απόφαση στον τομέα της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας σχετικά με περιφερειακούς μεταφορείς με λεωφορεία στους οποίους επιβλήθηκε σημαντικό πρόστιμο. Επίσης, τον ίδιο μήνα, κινήθηκε διαδικασία κατά ενός παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων της Κροατίας οι οποίες απορρέουν από το παράρτημα VIII της Πράξης Προσχώρησης, η Κροατία υπέβαλε την τρίτη έκθεση για τη βιομηχανία χάλυβα στην Κροατία, τον Δεκέμβριο 2012, και την εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την αναδιάρθρωση της ναυπηγικής βιομηχανίας τον Ιανουάριο Οι εκθέσεις πληρούν τους απαιτούμενους όρους που επιτρέπουν στην Επιτροπή να προβεί στην αξιολόγησή της. Σχετικά με τον τομέα του χάλυβα, η πτωχευτική διαδικασία που κινήθηκε τον Μάρτιο του 2011 κατά της Željezara Split συνεχίστηκε. Το χαλυβουργείο CMC Sisak (τώρα ABS Sisak) πωλήθηκε σε νέο επενδυτή, ο οποίος διεξάγει διαβουλεύσεις με την ΚΑΑ σχετικά με το ποσό που πρέπει να επιστραφεί, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του παραρτήματος IX της Πράξης Προσχώρησης. Όσον αφορά τις υφιστάμενες ενισχύσεις, η ΚΑΑ έχει υποβάλει νέα μέτρα και καθεστώτα ενισχύσεων στις υπηρεσίες της Επιτροπής προς αξιολόγηση, όπως απαιτείται από το παράρτημα IV της Πράξης Προσχώρησης. 2.2 Δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη δικαιώματα EL 3 EL

4 1) Να συνεχίσει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για τη δικαστική μεταρρύθμιση Η εφαρμογή της στρατηγικής δικαστικής μεταρρύθμισης ( ) και του σχεδίου δράσης συνεχίστηκε. Το νομοθετικό πλαίσιο βελτιώθηκε περαιτέρω, ιδίως με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος. Η διαδικασία εξορθολογισμού του δικαστικού δικτύου συνεχίστηκε. Μια νέα στρατηγική για την ανάπτυξη του δικαστικού συστήματος για το εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του Η στρατηγική καταρτίστηκε σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής για τη δικαστική μεταρρύθμιση. Ο βασικός στόχος της νέας στρατηγικής αφορά την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος. Τα μακροπρόθεσμα σχέδια απασχόλησης για τους δικαστές και τους εισαγγελείς για την περίοδο εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον Οκτώβριο του Ο προγραμματισμός και η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω, ιδίως στο πλαίσιο εξορθολογισμού του δικαστικού δικτύου. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται στον δικαστικό τομέα μειώθηκε ελαφρά και ανέρχεται σε 313 εκατ. ευρώ περίπου για το 2013 (έναντι των 337 εκατ. ευρώ το 2012), ποσό που θεωρείται επαρκές. Ο προϋπολογισμός για τις επενδύσεις σε υποδομή των δικαστηρίων έχει αυξηθεί κατά 50% και ανέρχεται σε περίπου 8 εκατ. ευρώ. 2) Να εξακολουθήσει η ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της υποχρέωσης λογοδοσίας, της αμεροληψίας και του επαγγελματισμού του δικαστικού σώματος. Μετά τη μεταρρύθμισή τους, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) και η Κρατική Εισαγγελική Αρχή (ΚΕΑ) συνέχισαν να λειτουργούν ανεξάρτητα. Αμφότερα τα όργανα συνέχισαν να διορίζουν δικαστικούς λειτουργούς με βάση διαφανή, ομοιόμορφα και αντικειμενικά κριτήρια. Κατά την περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου 2012 και Φεβρουαρίου 2013 διορίστηκαν 40 δικαστές. Ορισμένες από τις προσλήψεις που προβλέπονται από τα σχέδια προσλήψεων για το 2011 και 2012 δεν έχουν γίνει ακόμη. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, εφαρμόζεται πλήρως ένα νέο σύστημα διορισμού των δικαστών πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Το σύστημα αυτό απαιτεί από όλους τους υποψηφίους να έχουν ολοκληρώσει την κρατική σχολή δικαστικών λειτουργών. Τα δύο έτη εκπαίδευσης για την πρώτη σειρά εισαχθέντων στην κρατική σχολή δικαστικών λειτουργών ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του Μετά την έκδοση του διατάγματος σχετικά με την τελική εξέταση και την τελική αξιολόγηση στην κρατική σχολή δικαστικών λειτουργών τον Φεβρουάριο του 2013, οι τελικές εξετάσεις προγραμματίζονται για τον Μάιο του Η εκπαίδευση για το πρώτο έτος της δεύτερης σειράς εισαχθέντων στην κρατική σχολή δικαστικών λειτουργών άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2012 (η ΚΕΑ επέλεξε 35 υποψηφίους και το ΑΔΣ 20 υποψηφίους). Οι τροποποιήσεις του νόμου του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο 2013, απαλλάσσουν τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που είναι δικαστές από την κανονική άσκηση των καθηκόντων τους κατά 75% και 50% αντίστοιχα. Πρόκειται για ένα θετικό βήμα που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Πρέπει να παρασχεθούν συμπληρωματικοί διοικητικοί πόροι για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά του. Είναι σημαντικό το ΑΔΣ να αυξήσει τη διαφάνεια και να επιδεικνύει υπευθυνότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Περαιτέρω μεταρρυθμίσεις πρέπει να περιλαμβάνουν έναν μηχανισμό για τον δικαστικό έλεγχο αποφάσεων, δημόσιες συνεδριάσεις και εκτεταμένη υποχρέωση για την έκδοση αιτιολογημένων αποφάσεων. EL 4 EL

5 Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και η Κρατική Εισαγγελική Αρχή συνέχισαν την εφαρμογή του νέου συστήματος δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων σε συνεργασία με τη φορολογική διοίκηση. Κινήθηκαν πειθαρχικές διαδικασίες κατά των δικαστών που δεν υπέβαλαν τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων τους εμπρόθεσμα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, επιβλήθηκαν κυρώσεις (επιπλήξεις). Ως προς την επαλήθευση των δεδομένων, οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται βάσει των πληροφοριών που λαμβάνονται από τη φορολογική διοίκηση δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Πειθαρχικά μέτρα λαμβάνονται σε περιπτώσεις παραβάσεων από μέρους δικαστικών λειτουργών. Τόσο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο όσο και η Κρατική Εισαγγελική Αρχή κατέστησαν περισσότερο προορατικά και συνέχισαν να βελτιώνουν το ιστορικό των επιδόσεών τους όσον αφορά τις ληφθείσες αποφάσεις και τις επιβληθείσες κυρώσεις. Ο νέος νόμος περί Δικαστηρίων που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2013, περιορίζει την ασυλία των δικαστών και έτσι εναρμονίζει το παράγωγο δίκαιο με το Σύνταγμα. Το θετικό έργο που επιτέλεσε έως τώρα η Δικαστική Ακαδημία θα πρέπει να συνεχιστεί, ενώ όλοι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι του δικαστικού τομέα πρέπει να στηρίξουν τις δραστηριότητές της και τη διαχείριση που ασκεί. Η επαγγελματική δια βίου κατάρτιση των δικαστών και εισαγγελέων αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της ποιότητας του δικαστικού συστήματος. Θα πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης κατάρτισης σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ. Η Κροατία συμμετείχε στο πρόγραμμα ποινικής δικαιοσύνης και σε δραστηριότητες κατάρτισης που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών. 3) Να συνεχίσει να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος Εφαρμογή των άμεσων μέτρων και πρόοδος στην εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων που καθορίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2012, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος και να μειωθούν οι καθυστερημένες υποθέσεις στα δικαστήρια. Η Κροατία έχει ολοκληρώσει αυτήν τη δράση προτεραιότητας. Έχουν εφαρμοστεί τα άμεσα και βραχυπρόθεσμα μέτρα που εκπόνησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον Σεπτέμβριο του 2012, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και τη μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων στα δικαστήρια. Κατά τη διάρκεια του 2012, ο αριθμός των υποθέσεων για τις οποίες τα δικαστήρια εξέδωσαν απόφαση ήταν, συνολικά, υψηλότερες από τον αριθμό των νέων υποθέσεων. Οι συσσωρευμένες αστικές και εμπορικές δικαστικές υποθέσεις και οι υποθέσεις επιβολής της νομοθεσίας υπερβαίνουν τον μέσο όρο της ΕΕ. Στις προσπάθειές του για σταθερή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δημιουργήσει επιτυχώς ένα προηγμένο εργαλείο στατιστικής ανάλυσης των επιδόσεων του δικαστικού συστήματος, το οποίο θα επιτρέψει την κατανομή των ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων κατά τρόπο που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του φόρτου εργασίας ως προς τις νέες υποθέσεις και στην επίλυση των συσσωρευμένων υποθέσεων. Αυτό το νέο στατιστικό σύστημα θα μπορεί να εφαρμόζεται σε εθνική κλίμακα αμέσως μόλις εξοπλιστούν όλα τα δικαστήρια με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων (ICMS). Σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος στην εγκατάσταση του ICMS στα υπόλοιπα 33 ειρηνοδικεία, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του Ένα ενιαίο συνολικό σύστημα στατιστικού ελέγχου του χειρισμού των υποθέσεων παραμένει ουσιαστικής σημασίας. EL 5 EL

6 Το 2012, διορίστηκαν 110 υπάλληλοι σε μόνιμη βάση για να καλυφθούν οι κενές θέσεις, ενώ διορίστηκαν επιπλέον 250 υπάλληλοι σε προσωρινή βάση. Πολλοί διορισμοί δικαστών που προβλέπονταν για το 2012 αναβλήθηκαν για το Το 2012, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε να αναθέσει σε άλλα δικαστήρια υποθέσεις από τα δικαστήρια που είναι επιβαρυμένα με υπερβολικό φόρτο εργασίας (έναντι των το 2011). Το 2012, έγινε μεγάλη χρήση της δυνατότητας προσωρινής ή μόνιμης κινητικότητας δικαστών σε δικαστήρια με υπερβολικό φόρτο εργασίας. Το 2012, μετατέθηκαν συνολικά 48 δικαστικές σε μόνιμη βάση (έναντι των 13 το 2011) και 22 δικαστές σε προσωρινή βάση (έναντι των 6 το 2011). Το 2012, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 23 δικαστικές επιθεωρήσεις. Η προσφυγή σε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονταν κρατικές ή κρατικά ελεγχόμενες επιχειρήσεις και αυτή η πρακτική θα πρέπει να ενθαρρυνθεί περαιτέρω. Ένας νέος νόμος περί Δικαστηρίων εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του Ο νόμος αυτός ενισχύει την εποπτική εξουσία των προέδρων Δικαστηρίων, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους, και θεσπίζει έναν μηχανισμό για την προστασία του δικαιώματος σε δίκη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εκτός των μεταρρυθμίσεων που εισάγονται με τον νέο νόμο περί Δικαστηρίων, οι πρόεδροι των Δικαστηρίων θα πρέπει να εκπονήσουν ετήσια σχέδια διαχείρισης που πρέπει να ελέγχονται. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που αναπτύχθηκε σε ορισμένα δικαστήρια θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Οι τροποποιήσεις του νόμου του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2013, προβλέπουν μεγαλύτερη διαφάνεια στη μετάθεση δικαστών και θα διευκολύνουν την οριζόντια κινητικότητα. Τον Φεβρουάριο του 2013 εκδόθηκαν τροποποιήσεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας, οι οποίες περιορίζουν τη δυνατότητα πολλαπλής παραπομπής υποθέσεων από ανώτατα σε πρωτοβάθμια δικαστήρια, εισάγουν την ηλεκτρονική κλήτευση σε εμποροδικεία και επιβάλλουν αυστηρότερους κανόνες για την προσκόμιση νέων στοιχείων. Η δυνατότητα που διαθέτει το εφετείο να παραπέμπει μια υπόθεση σε δικαστήριο χαμηλότερου βαθμού μπορεί να περιορίζεται περισσότερο σε εξαιρετικές περιστάσεις. Το νέο πλαίσιο κριτηρίων για την απόδοση των δικαστών που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 αυξάνει τα κίνητρα για την επίλυση πολύ παλαιών υποθέσεων, αλλά θα πρέπει να αντικατοπτρίζει καλύτερα το είδος και την πολυπλοκότητα των υποθέσεων, το μέγεθος του δικαστηρίου και το επίπεδο εξειδίκευσης καθώς και το επίπεδο της σχετικής δικαιοδοσίας. Σχέδιο τροποποιήσεων του νόμου περί πλημμελημάτων και του κτηματολογίου προβλέπεται να εγκριθεί κατά τα τέλη Μαρτίου/αρχές Απριλίου. Όλα αυτά τα νομοθετικά μέτρα αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος και στη μείωση των συσσωρευμένων υποθέσεων, εάν εφαρμοστούν σωστά. Θέσπιση νέας νομοθεσίας επιβολής προκειμένου να εξασφαλιστεί η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και να μειωθούν οι καθυστερήσεις στις υποθέσεις εκτέλεσης της νομοθεσίας. Η Κροατία έχει ολοκληρώσει αυτήν τη δράση προτεραιότητας. Η νέα πράξη εκτέλεσης των αποφάσεων και οι τροποποιήσεις του νόμου περί εφαρμογής της επιβολής χρηματικών πόρων ετέθησαν σε ισχύ στις 15 Οκτωβρίου Το νέο σύστημα δίνει έμφαση στην εκτέλεση των αποφάσεων σε επίπεδο ειρηνοδικείων και έτσι μειώνει τον φόρτο εργασίας των εμποροδικείων. Τα ειρηνοδικεία είναι αρμόδια μόνο για την εκτέλεση των αποφάσεων μη χρηματικής φύσης, ενώ για την εκτέλεση των χρηματικών αξιώσεων είναι άμεσα και αποκλειστικά υπεύθυνη η Οικονομική Υπηρεσία (FINA). Παρατηρείται ήδη μείωση του EL 6 EL

7 αριθμού των υποθέσεων που εκδικάζονται από τα δικαστήρια και αφορούν την εκτέλεση των αποφάσεων, ενώ ήδη διαφαίνεται μια βελτίωση του συντελεστή εκκαθάρισης υποθέσεων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης βελτίωσε το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων για να επιτραπούν η καταχώρηση και ο υπολογισμός του ποσοστού ανάκτησης που συνιστά βασικό δείκτη για την αποτελεσματικότητα του συστήματος εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων. Το Υπουργείο άρχισε επίσης να εργάζεται για την εκπόνηση περαιτέρω μεταρρυθμιστικών μέτρων, ώστε να αυξηθούν η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στην επιβολή της νομοθεσίας για την ακίνητη περιουσία. 4) Να συνεχίσει να βελτιώνει τον χειρισμό των εθνικών υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου Όσον αφορά τον χειρισμό των εθνικών εγκλημάτων πολέμου, ξεκίνησε μία νέα έρευνα, ασκήθηκαν έξι απαγγελίες κατηγοριών και εκδόθηκαν οκτώ προσωρινές αποφάσεις. Καταρτίστηκε νέος κατάλογος εθνικών και περιφερειακών υποθέσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας. Πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την αμερόληπτη αντιμετώπιση της ατιμωρησίας και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην έναρξη και την επιτάχυνση των ερευνών. Μετά την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΙCTY) σχετικά με την υπόθεση Gotovina/Markac τον Νοέμβριο του 2012, η Εισαγγελία ζήτησε από το ICTY όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δίκης των τριών κροατών στρατηγών (Gotovina, Markac και Cermak), προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη δίωξη των δραστών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά τη στρατιωτική επιχείρηση «Storm». Η Κροατία έχει ήδη λάβει, από το ICTY, τους φακέλους του Δικαστηρίου. Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με τον νόμο για την ακύρωση ορισμένων νομικών πράξεων των δικαιοδοτικών οργάνων του πρώην γιουγκοσλαβικού εθνικού στρατού, της πρώην Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας εξακολουθεί να εκκρεμεί. Εντούτοις, η διμερής συνεργασία με τη Σερβία συνεχίστηκε. Η Κροατία εξακολούθησε επίσης να συμμετέχει στην περιφερειακή συνεργασία όσον αφορά τον χειρισμό των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου και υπέβαλε στοιχεία και έγγραφα στον σέρβο εισαγγελέα για εγκλήματα πολέμου και στον Ανώτατο Εισαγγελέα του Μαυροβουνίου. Η διοικητική ικανότητα των εξειδικευμένων δικαστηρίων έχει αυξηθεί. Αναμένεται ότι η έναρξη ισχύος του νέου ποινικού κώδικα την 1η Ιανουαρίου 2013 θα απαλλάξει σημαντικά τα εξειδικευμένα δικαστήρια και θα τους επιτρέψει να επικεντρωθούν περισσότερο σε σοβαρές μορφές εγκλήματος, όπως τα εγκλήματα πολέμου. Επίσης, μια περισσότερο προορατική προσέγγιση για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας θα απαιτήσει ενισχυμένη διοικητική ικανότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αυξημένος αριθμός υποθέσεων. Όσον αφορά άλλα μέτρα για τη βελτίωση του χειρισμού υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου, η Δικαστική Ακαδημία συμπεριέλαβε και μαθήματα κατάρτισης για το θέμα αυτό στο πρόγραμμά της για το Το ανεξάρτητο τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη στήριξη θυμάτων και μαρτύρων και οι υπηρεσίες των περιφερειακών δικαστηρίων για τη στήριξη θυμάτων και μαρτύρων εξακολούθησαν να διευκολύνουν την παράσταση μαρτύρων σε δίκες εγκλημάτων πολέμου. Πρέπει να δίνεται συνεχώς προσοχή στην προστασία των μαρτύρων. Στις 23 Ιανουαρίου 2013, το περιφερειακό δικαστήριο του Knin αποφάσισε ότι το κροατικό κράτος οφείλει να καταβάλει αποζημίωση στα παιδιά των Σέρβων που θανατώθηκαν στο χωριό Varivode μετά την επιχείρηση «Storm», ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι δράστες είναι άγνωστοι. Έτσι, εξέτασε για πρώτη φορά μια μακροχρόνιο αιτίαση που ισχύει και για EL 7 EL

8 άλλες παρεμφερείς υποθέσεις. Το ζήτημα της αποζημίωσης θυμάτων εγκλημάτων πολέμου μεταξύ των αμάχων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται πλέον συστηματικά. 5) Να εξακολουθήσει να εγγυάται σταθερές επιδόσεις όσον αφορά την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων βάσει αποτελεσματικών, αποδοτικών και αμερόληπτων ερευνών, ποινικών διώξεων και δικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένης της διαφθοράς στα ανώτατα επίπεδα, καθώς και σε ευαίσθητους τομείς όπως οι δημόσιες συμβάσεις Έχει δημιουργηθεί κατάλληλο νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Με την έναρξη ισχύος του νέου ποινικού κώδικα την 1η Ιανουαρίου 2013, αυξήθηκαν οι κυρώσεις σε ορισμένους τομείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αδικήματα διαφθοράς. Εξακολουθεί να αναπτύσσεται μια σταθερή πορεία εφαρμογής. Τα όργανα επιβολής του νόμου παραμένουν προορατικά, ιδίως σε υποθέσεις διαφθοράς σε ανώτατα επίπεδα (π.χ. πρώην δήμαρχοι, πρώην υφυπουργοί) και διαφθοράς στα όργανα επιβολής του νόμου (πολλοί αστυνομικοί). Μεταξύ των νέων εξελίξεων αξίζει να αναφερθεί η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε υπόθεση που κινήθηκε εις βάρος ενός πρώην πρωθυπουργού τον Νοέμβριο του Γενικά, το επίπεδο των ποινών που επιβλήθηκαν σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος παραμένει χαμηλό. Επίσης στον τομέα της διαφθοράς ο αριθμός δικαστικών ποινών είναι χαμηλός, ενώ πολύ συχνά επιβάλλονται ποινές με αναστολή. Για να αποτραπεί η δημιουργία ενός κλίματος ατιμωρησίας και να συνεχιστεί η πορεία σταθερών επιδόσεων, είναι αναγκαίο να επιβληθούν αποτελεσματικές και αποτρεπτικές ποινές σε υποθέσεις διαφθοράς, καθώς και σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Το συνολικό ποσό των περιουσιακών στοιχείων που έχει κατασχεθεί ή δημευθεί παραμένει περιορισμένο. Το νομικό πλαίσιο για την κατάσχεση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων πρέπει να εφαρμοστεί συνεκτικότερα και με αποφασιστικότητα. Μέχρι στιγμής δεν χρησιμοποιήθηκε το μέσο δήμευσης περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές ενέργειες με σκοπό να διασπαστεί η οικονομική βάση των εγκληματικών οργανώσεων. Η καταπολέμηση της διαφθοράς σε τοπικό επίπεδο πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, ιδίως στον ευάλωτο τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Όσον αφορά το σύστημα για τον έλεγχο της αρχειοθέτησης ποινικών υποθέσεων από τον εισαγγελέα, το ισχύον σύστημα δεν προβλέπει ανεξάρτητους ελέγχους όσον αφορά τις αποφάσεις των δημοσίων κατηγόρων για αρχειοθέτηση καταγγελιών εγκλήματος. 6) Να εξακολουθήσει να βελτιώνει τις επιδόσεις της όσον αφορά τα ενισχυμένα μέτρα πρόληψης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη σύγκρουση συμφερόντων Η Κροατία συνέχισε να ενισχύει το νομοθετικό της πλαίσιο για την πρόληψη της διαφθοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων, το οποίο πρέπει τώρα να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Πρέπει επίσης να εντείνει τις προσπάθειές της για να εδραιώσει τις σημαντικές επιδόσεις της στην ενίσχυση των προληπτικών μέτρων. Επιπλέον, μετά την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου τον Νοέμβριο του 2012, η οποία ακύρωσε πολλές διατάξεις του νόμου για τη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά τις βασικές αρμοδιότητες της επιτροπής για θέματα σύγκρουσης συμφερόντων (ιδίως των αρμοδιοτήτων της επαλήθευσης και επιβολής κυρώσεων), η Κροατία πρέπει να εξασφαλίσει τη θέσπιση άμεσων μέτρων με σκοπό την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, με αυστηρούς ελέγχους και αποτρεπτικές κυρώσεις. Συγκροτήθηκε μια ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχουν το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και η κοινωνία των πολιτών (GONG, Transparency International) με σκοπό την εξέταση των απαιτούμενων τροποποιήσεων του νόμου. EL 8 EL

9 Συγκρότηση της επιτροπής για θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, ώστε να μπορέσει η επιτροπή να αρχίσει τις τακτικές εργασίες της. Η Κροατία έχει ολοκληρώσει αυτήν τη δράση προτεραιότητας. Τα μέλη της επιτροπής για θέματα σύγκρουσης συμφερόντων διορίσθηκαν από το Κοινοβούλιο στις 25 Ιανουαρίου 2013 και ανέλαβαν καθήκοντα στις 11 Φεβρουαρίου Η επιτροπή για θέματα σύγκρουσης συμφερόντων άρχισε να εξετάζει τις αιτήσεις που υπέβαλαν υπάλληλοι προς γνωμοδότηση, ώστε να διαπιστωθεί εάν στην περίπτωσή τους υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων και έχει ήδη εκδώσει πολλές γνώμες. Όσον αφορά τις υποθέσεις που βασίζονται σε ισχυρισμούς περί σύγκρουσης συμφερόντων, η επιτροπή κίνησε διαδικασία κατά 26 υπαλλήλων. Η επιτροπή για θέματα σύγκρουσης συμφερόντων οφείλει τώρα να διασφαλίσει την καθιέρωση ενός μηχανισμού για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την επιβολή κυρώσεων σε υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και να διασφαλίσει χωρίς καθυστέρηση σταθερό μητρώο επιδόσεων όσον αφορά τον έλεγχο και τις κυρώσεις. Θέσπιση του νέου νόμου για την πρόσβαση στις πληροφορίες, προκειμένου να ενισχυθεί το νομικό και διοικητικό πλαίσιο στον τομέα της πρόσβασης σε πληροφορίες. Η Κροατία έχει ολοκληρώσει αυτήν τη δράση προτεραιότητας. Τον Φεβρουάριο του 2013, εκδόθηκε ο νέος νόμος για την πρόσβαση στις πληροφορίες. Ο νόμος προβλέπει την αποκαλούμενη εξέταση της αναλογικότητας και του δημόσιου συμφέροντος σε όλες τις περιπτώσεις άρνησης της πρόσβασης στις πληροφορίες και εφαρμόζει το κεκτημένο της ΕΕ για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών. Καθιερώνει επίσης μια νέα θεσμική ρύθμιση για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας: αν και, μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων ασχολείτο με την προστασία των δεδομένων και την πρόσβαση στις πληροφορίες, ο νέος νόμος προβλέπει τον διορισμό, από το Κοινοβούλιο, ενός επιτρόπου που θα είναι επιφορτισμένος με θέματα πρόσβασης στις πληροφορίες. Κατά την άσκηση των αντίστοιχων εντολών τους, η Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων και ο αρμόδιος για θέματα πρόσβασης στις πληροφορίες νέος επίτροπος πρέπει να εξασφαλίσουν τη συνοχή των λαμβανόμενων αποφάσεων. Το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς αναθεωρήθηκε με στόχο να θεσπιστούν κατάλληλα μέτρα που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής του και θα καλύπτουν επίσης πτυχές καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο ρόλος και η ικανότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως οργάνου επιφορτισμένου με τον καθορισμό, τον συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος δράσης στον τομέα καταπολέμησης της διαφθοράς θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. Όσον αφορά άλλες δράσεις στο πεδίο αυτό, οι τροποποιήσεις του νόμου για τη χρηματοδότηση πολιτικών δραστηριοτήτων και εκλογικής εκστρατείας που θεσπίστηκε τον Φεβρουάριο του 2013 αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας με την απλούστευση των ρυθμίσεων, τον εξορθολογισμό των χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και την ενίσχυση των ελέγχων. Οι προσεχείς τοπικές εκλογές θα αποτελέσουν μια δοκιμή για την εφαρμογή των βελτιωμένων κανόνων. Η Εθνική Εκλογική Επιτροπή και το Κρατικό Ελεγκτικό Συνέδριο συνέχισαν να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των εκλογικών εκστρατειών και κοινοποίησαν στην Εισαγγελία τα πολιτικά κόμματα και τα ανεξάρτητα μέλη των φορέων τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης που δεν είχαν υποβάλει EL 9 EL

10 οικονομικές εκθέσεις για το 2011 ή δεν τις είχαν δημοσιεύσει στους δικτυακούς τόπους τους εμπρόθεσμα. Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, η διαφάνεια έχει αυξηθεί σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που ισχύει από τον Ιανουάριο του Πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί και εκτελεστεί δημοσιεύονται από όλους τους δημόσιους φορείς. Επιπλέον, η Κροατία πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη παρατυπιών στις συμβάσεις έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, με τη δημιουργία ενός ισχυρού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Η Κροατία πρέπει να διασφαλίσει τη δημιουργία ισχυρού μηχανισμού για την πρόληψη της διαφθοράς στις δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και όσον αφορά τη συμμετοχή στα εποπτικά και διοικητικά συμβούλια. Πρέπει επίσης να ολοκληρωθεί η νομική βάση για μια επαγγελματική δημόσια διοίκηση με την καθιέρωση νέου μισθολογικού συστήματος, ώστε να εξασφαλιστούν αξιοκρατικές προαγωγές, μηχανισμοί ανταμοιβής και διατήρηση του εξειδικευμένου προσωπικού. Πρέπει να καθιερωθούν οι αναγκαίοι μηχανισμοί για την αποτελεσματική προστασία των ατόμων που καταγγέλλουν δυσλειτουργίες. 7) Να συνεχίσει να ενισχύει την προστασία των μειονοτήτων, μεταξύ άλλων με την αποτελεσματική εφαρμογή του συνταγματικού νόμου για τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων (CARNM) Η εφαρμογή του συνταγματικού νόμου για τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων (CARNM) συνεχίστηκε. Όσον αφορά την απασχόληση μελών των μειονοτήτων στη δημόσια διοίκηση και στο δικαστικό σώμα μέσα σ ένα πλαίσιο μικρού αριθμού συνολικών προσλήψεων, τον Νοέμβριο του 2012, περίπου το 3,4% των μελών της κρατικής διοίκησης ανήκε σε εθνικές μειονότητες. Μετά την πιο προορατική προσέγγιση που εφήρμοσε η κυβέρνηση, επετεύχθη ο στόχος 5% για τις νέες προσλήψεις 400 υπαλλήλων της αστυνομίας συνόρων. Τον Νοέμβριο του 2012, η κυβέρνηση ενέκρινε την εθνική στρατηγική για την ένταξη των Ρομ. Το αντίστοιχο προσχέδιο δράσης υποβλήθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να εγκριθεί στο τέλος Μαρτίου Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά Ρομ ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η κυβέρνηση συνέχισε να λαμβάνει μέτρα για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων τους. Είναι θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να διασφαλίζει την εφαρμογή των συνταγματικών διατάξεων σχετικά με τη χρήση της κυριλλικής γραφής στην πόλη του Vukovar, όπου Κροάτες της σερβικής εθνότητας αντιπροσωπεύουν το 38,5% του πληθυσμού. Η Κροατία συνέχισε να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των ατόμων που δέχονται απειλές ή υφίστανται διακρίσεις, πράξεις εχθρότητας ή βίας. Το νομικό πλαίσιο έχει ενισχυθεί περαιτέρω από την άποψη αυτή: εγκρίθηκαν τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα τον Δεκέμβριο του 2012 για την εναρμόνιση του ποινικού κώδικα με το κεκτημένο της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου. Ένας νέος νόμος περί πλημμελημάτων κατά της δημόσιας τάξης και της ειρήνης θα εισαγάγει το πλημμέλημα των παραβάσεων κατά της δημόσιας ειρήνης και τάξης που προκαλούνται για ρατσιστικούς, εθνοτικούς, θρησκευτικούς και άλλους λόγους. Ο νόμος βρίσκεται σε κοινοβουλευτική διαδικασία και προβλέπεται να εκδοθεί στο τέλος του δευτέρου τριμήνου του Η εξειδικευμένη κατάρτιση των αστυνομικών σε θέματα καταστολής των εγκλημάτων μίσους έχει επιταχυνθεί. EL 10 EL

11 8) Να συνεχίσει να διευθετεί εκκρεμή ζητήματα επιστροφής προσφύγων Η Κροατία εξακολούθησε να συνεργάζεται με τις άλλες χώρες της περιοχής στο πλαίσιο της διαδικασίας της δήλωσης του Σεράγεβο. Η απόφαση σχετικά με την επικύρωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων συνεχίζει να εφαρμόζεται. Τα προγράμματα στέγασης για πρόσφυγες που επιστρέφουν συνεχίζουν να εφαρμόζονται, αν και με βραδύτερο ρυθμό. Στο πλαίσιο του σχεδίου του Μαρτίου 2011 για τη διεκπεραίωση των περίπου αιτήσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, έως τον Φεβρουάριο του 2013 διευθετήθηκαν 366 αιτήσεις [έναντι των 259 τον Αύγουστο του 2012], και στεγάστηκαν 213 οικογένειες [έναντι των 139 τον Αύγουστο του 2012]. Τον Φεβρουάριο του 2013, χορηγήθηκαν εγκρίσεις για παροχή στέγης [έναντι των τον Αύγουστο του 2012]. Η εφαρμογή των νέων δυνατοτήτων αγοράς υπό ευνοϊκούς όρους για τους δικαιούχους στεγαστικών προγραμμάτων ήταν περιορισμένη. Δώδεκα από τις εναπομένουσες 15 υποθέσεις απαράγγελτων επενδύσεων αναμένεται να επιλυθούν μετά την έκδοση της κυβερνητικής απόφασης πρόκειται να εκδοθεί στο τέλος Μαρτίου Οι άλλες τρεις υποθέσεις προβλέπεται να επιλυθούν με ειδική απόφαση της κυβέρνησης κατά το τρίτο τρίμηνο του ) Να εξακολουθήσει να βελτιώνει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τα ανθρώπινα δικαιώματα εξακολουθούν, σε γενικές γραμμές, να γίνονται σεβαστά. Ο διαμεσολαβητής και οι ειδικοί διαμεσολαβητές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εφαρμογή των συστάσεων του διαμεσολαβητή απαιτεί συνεχή παρακολούθηση. Ένας νέος διαμεσολαβητής εξελέγη στις 15 Φεβρουαρίου Εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των γραφείων του διαμεσολαβητή, με επαρκή χρηματοδότηση και κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις. Η Κροατία έχει βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις της όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και τη νομοθεσία κατά των εγκλημάτων μίσους. Η εξειδικευμένη κατάρτιση αστυνομικών σε θέματα καταστολής των εγκλημάτων μίσους έχει επιταχυνθεί. Η διερεύνηση και δίωξη πράξεων εκφοβισμού και βίας κατά δημοσιογράφων συνεχίστηκαν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκπόνησε σχέδιο τροποποιήσεων του νόμου περί δωρεάν νομικής συνδρομής και διεξήγαγε σχετικά διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους. Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε νομική συνδρομή και την ενίσχυση του ρόλου των ΜΚΟ ως φορέων παροχής νομικής συνδρομής, και προβλέπεται να εγκριθούν μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του Η Κροατία ολοκλήρωσε τη νομοθετική εναρμόνιση στους τομείς της καταπολέμησης των διακρίσεων και των ίσων ευκαιριών. 10) Να συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) Η συνεργασίας της Κροατίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία συνεχίστηκε. 2.3 Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια Ολοκλήρωση και θέσπιση της στρατηγικής για τη μετανάστευση με σαφή καθορισμό μέτρων για την ένταξη των πιο ευάλωτων ομάδων μεταναστών. Η Κροατία έχει ολοκληρώσει αυτήν τη δράση προτεραιότητας. Η μεταναστευτική στρατηγική («Μεταναστευτική πολιτική της Δημοκρατίας της Κροατίας για την περίοδο EL 11 EL

12 2015»), στην οποία καθορίζει σαφώς τα μέτρα για την ένταξη των πιο ευάλωτων ομάδων μεταναστών, ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του Στον τομέα της μετανάστευσης η εναρμόνιση με το κεκτημένο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Το 2012, εντοπίστηκαν παράνομοι μετανάστες (έναντι των το 2011). Τα κέντρα υποδοχής για τους παράνομους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο φθάνουν στο μέγιστο δυναμικό τους. Για να αυξηθεί η ικανότητα υποδοχής και να βελτιωθεί η κατάσταση, το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη στην επίταξη ενός πρώην ξενοδοχείου όπου μπορούν να στεγαστούν 400 αιτούντες άσυλο και, ύστερα από μικρές εργασίες ανακαίνισης, έως και 600 άτομα. Βρέθηκαν συμπληρωματικές προσωρινές λύσεις στις βόρειες και νότιες παραμεθόριες περιοχές, ενώ αναμένεται η κατασκευή δύο νέων μόνιμων κέντρων αλλοδαπών που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της διευκόλυνσης Σένγκεν. Η Κροατία δεν έχει ακόμη αρχίσει την κατασκευή χωριστών εγκαταστάσεων για ανηλίκους και άλλες ευάλωτες ομάδες μεταναστών εντός της περιμέτρου του υφιστάμενου κέντρου για τους παράνομους μετανάστες. Για τον σκοπό αυτό, είναι ήδη εξασφαλισμένα τα κεφάλαια του ΜΠΒ. Η νέα συμφωνία επανεισδοχής με τη Γερμανία ετέθη σε ισχύ τον Νοέμβριο του Επί του παρόντος διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία επανεισδοχής με το Κοσσυφοπέδιο 3. Οι προετοιμασίες για την εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα του ασύλου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Τα διοικητικά δικαστήρια συνέχισαν να λειτουργούν ως δευτεροβάθμιο όργανο για την εξέταση αιτήσεων παροχής ασύλου. Επί του παρόντος έχει δρομολογηθεί μια διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη συμπληρωματικών δικαστών. Η κατάρτιση για τη μεθοριακή αστυνομία συνεχίστηκε, ενώ τον Ιανουάριο του 2013 άρχισε η κατάρτιση 66 αστυνομικών συνόρων σε θέματα παροχής ασύλου. Το Τμήμα Ασύλου ενισχύθηκε με πρόσθετο προσωπικό. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 έως τις 9 Ιανουαρίου 2013, χορηγήθηκε προστασία σε 16 αιτούντες άσυλο. Επιπλέον, την ίδια περίοδο, απορρίφθηκαν 63 αιτήσεις και ανεστάλησαν 300 διαδικασίες. Θα εξασφαλιστούν επιπλέον θέσεις για τη στέγαση 600 ατόμων στο ξενοδοχείο που έχει επιταχθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών (βλ. ανωτέρω), λαμβανομένου υπόψη του αυξημένου αριθμού των αιτούντων άσυλο που φθάνουν στην Κροατία (1.193 το 2012 έναντι των 807 το 2011). Επί του παρόντος υπάρχουν δύο σταθμοί EURODAC για ολόκληρη τη χώρα, ενώ προβλέπονται άλλοι 30. Εν τω μεταξύ, η Κροατία οφείλει να εξασφαλίσει την καταγραφή των αιτούντων άσυλο όταν εισέρχονται στη χώρα, χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες σαρωτές στα κυριότερα σημεία διέλευσης των συνόρων. Η νομοθετική εναρμόνιση όσον αφορά την πολιτική θεωρήσεων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Για τις απαιτήσεις έκδοσης θεωρήσεων η Κροατία έχει εναρμονίσει περαιτέρω τη νομοθεσία της σχετικά με τον κατάλογο χωρών των οποίων οι υπήκοοι χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στο έδαφος της Κροατίας με βάση τον κανονισμό 539/2001. Από την 1η Νοεμβρίου 2012, έληξε η ισχύς της απόφασης για την προσωρινή αναστολή του καθεστώτος θεωρήσεων για τους υπηκόους του Αζερμπαϊτζάν, του Καζακστάν, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας. Οι διαπραγματεύσεις για ένα νέο καθεστώς θεωρήσεων με την Τουρκία βρίσκονται σε εξέλιξη. Το καθεστώς αυτό θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Απριλίου Όσον αφορά τη Ρωσική Ομοσπονδία, η συμφωνία σχετικά με την ελεύθερη αμοιβαία κυκλοφορία υπηκόων των δύο χωρών στα αντίστοιχα εδάφη θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος Μαρτίου Η επιμόρφωση για προξενικούς υπαλλήλους συνεχίστηκε με σκοπό την απόσπασή τους στα νέα προξενεία που θα αρχίσουν να λειτουργούν τον Απρίλιο του Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θίγει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. EL 12 EL

13 Όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα και το Σένγκεν, η νομοθετική εναρμόνιση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Επί του παρόντος λαμβάνει χώρα η αναθεώρηση του σχεδίου δράσης του 2013 για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής έννοιας με εκείνη της ΕΕ. Η πρώτη φάση της ίδρυσης του κέντρου θαλάσσιας επιτήρησης του Zadar, καθώς και η αγορά εξοπλισμού, έχουν ήδη ολοκληρωθεί και το προσωπικό του κέντρου έχει ενισχυθεί. Η δεύτερη φάση βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο του 2013, προκειμένου να διασφαλιστεί η σύνδεση μεταξύ των συστημάτων των διαφόρων υπουργείων. Η εφαρμογή των εργασιακών ρυθμίσεων με τον FRONTEX, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε κοινές επιχειρήσεις, συνεχίστηκε. Το σημείο επαφής της Κροατίας με τον Frontex δημιουργήθηκε στον μεθοριακό σταθμό Bajakovo. Ολοκλήρωση της κατασκευής των σημείων διέλευσης των συνόρων στον διάδρομο Neum. Αυτή η δράση προτεραιότητας αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Οι εργασίες για την κατασκευή των σημείων διέλευσης των συνόρων στον διάδρομο Neum (Klek και Zaton Doli) επιταχύνθηκαν σημαντικά. Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και πρέπει να τεθούν πλήρως σε λειτουργία κατά την ημερομηνία προσχώρησης. Το σημείο διέλευσης των συνόρων Nova Sela, κοντά στο Metkovic, βρίσκεται επίσης στο στάδιο ολοκλήρωσης. Όταν τεθεί σε λειτουργία, αυτό το σημείο διέλευσης θα γίνει επίσης το κοινό σημείο επαφής με τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη. Η νέα συμφωνία για την τοπική διασυνοριακή κίνηση με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που συνάδει με το κεκτημένο, έχει εκπονηθεί και αναμένεται να υπογραφεί μαζί με τις συμφωνίες για τα σημεία διέλευσης των συνόρων έως το τέλος Μαΐου. Όσον αφορά τη συνεργασία με τις άλλες χώρες της περιοχής, η Κροατία εκπόνησε και υπέβαλε στη Σερβία και στο Μαυροβούνιο δύο πρωτόκολλα για κοινές περιπολίες και για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο των συνόρων. Οι συνομιλίες με τις δύο χώρες όσον αφορά την εναρμόνιση των διμερών συμφωνιών για την τοπική διασυνοριακή κίνηση με το κεκτημένο συνεχίστηκαν. Οι συμφωνίες πρέπει να είναι εναρμονισμένες με το κεκτημένο κατά τη στιγμή της προσχώρησης. Οργανώνονται ήδη κοινές περιπολίες. Υλοποίηση του στόχου όσον αφορά τις προσλήψεις για τη μεθοριακή αστυνομία για το Η Κροατία έχει ολοκληρώσει αυτήν τη δράση προτεραιότητας. Η πρόσληψη 467 αστυνομικών των συνόρων έχει ολοκληρωθεί και έτσι υλοποιείται ο στόχος της Κροατίας για το Τον Ιανουάριο του 2013, ο συνολικός αριθμός των αστυνομικών των συνόρων ήταν 6.338, εκ των οποίων οι αστυνομικοί τοποθετήθηκαν στα μελλοντικά εξωτερικά σύνορα. Οι προσλήψεις θα εξακολουθήσουν με τη συμπλήρωση 100 νέων θέσεων αστυνομικών το 2013, συμπεριλαμβανομένου του εξειδικευμένου λιμενικού προσωπικού για τα «μπλε σύνορα». Συνεχίστηκε η εξειδικευμένη κατάρτιση για την αστυνομία και η επικαιροποιημένη έκδοση του κοινού βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος εστάλη στην Αστυνομική Ακαδημία προκειμένου να εκπονηθεί το αντίστοιχο εξειδικευμένο πρόγραμμα μαθημάτων για τη μεθοριακή αστυνομία. Η κατάρτιση για τη λιμενική αστυνομία χρήζει συνεχούς προσοχής. Το εθνικό σύστημα πληροφοριών για τη διαχείριση των συνόρων (NBMIS) στα σημεία διέλευσης των συνόρων που βρίσκονται στα μελλοντικά εξωτερικά σύνορα έχει αρχίσει να λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2013 σε 76 σταθμούς. Η Κροατία θα διασφαλίσει την αύξηση αυτών των σημείων διέλευσης των συνόρων σε 93 τον Ιούνιο του 2013, όπως έχει EL 13 EL

14 προγραμματιστεί. Χορηγήθηκε επίσης πρόσθετος τεχνικός εξοπλισμός. Οι δραστηριότητες για την ίδρυση του κέντρου EUROSUR έχουν αρχίσει και βρέθηκαν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Σχετικά με τη διυπηρεσιακή συνεργασία για θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων (ΟΔΣ), συνεχίστηκαν οι συνεδριάσεις συντονισμού. Όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, διεξήχθησαν συνολικά αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις κατά την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 έως τις 31 Ιανουαρίου Η Κροατία συνέχισε τη διαδικασία εναρμόνισης με το σχετικό κεκτημένο του Σένγκεν, καθώς και την εφαρμογή και επιβολή του. Το πρώτο σχέδιο του αναθεωρημένου σχεδίου δράσης του Σένγκεν έχει εκπονηθεί. Το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων επεξεργάζεται επί του παρόντος ένα ενδεικτικό πρόγραμμα όσον αφορά τη Διευκόλυνση Σένγκεν. Είναι σημαντικό η Κροατία να είναι δεόντως προετοιμασμένη για την εφαρμογή της Διευκόλυνσης Σένγκεν και του Ταμείου αλληλεγγύης και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων (SOLID). Οι προετοιμασίες της Κροατίας ως προς την εναρμόνιση της νομοθεσίας στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Μετά τις συμφωνίες με το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις, η Κροατία υπέγραψε παρόμοια συμφωνία με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τον Νοέμβριο του Ένας νέος νόμος περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αναμένεται να εγκριθεί το πρώτο εξάμηνο του Η συμφωνία σχετικά με την αμοιβαία εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων με το Μαυροβούνιο και η συμφωνία έκδοσης με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ετέθησαν σε ισχύ. Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, αυξήθηκε ο αριθμός των σημείων επαφής για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο με σκοπό την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την προσχώρηση στην ΕΕ. Συνεχίστηκε η καλή συνεργασία με την EUROJUST. Μια υπηρεσία για την αμοιβαία συνδρομή σχετικά με την έκδοση και τις ποινικές υποθέσεις συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο νόμος για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχει ακόμα θεσπιστεί. Ολοκλήρωση της θέσπισης των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του νόμου περί αστυνομίας. Η Κροατία έχει ολοκληρώσει αυτήν τη δράση προτεραιότητας. Και οι 36 νομοθετικές ρυθμίσεις εκδόθηκαν το 2012 και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου Έχει, επομένως, θεσπιστεί το νομικό πλαίσιο για την πλήρη εφαρμογή του νόμου περί αστυνομίας. Οι προετοιμασίες της Κροατίας ως προς την εναρμόνιση με το κεκτημένο στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Το τμήμα SIRENE (αιτήσεις συμπληρωματικών πληροφοριών για εθνικές καταχωρήσεις) έχει πλέον συσταθεί νομίμως. Τον Δεκέμβριο του 2012 διορίστηκε ο προϊστάμενός του και επί του παρόντος εργάζονται εκεί 5 αστυνομικοί. Η διαδικασία πρόσληψης του υπόλοιπου προσωπικού συνεχίζεται. Πέντε άτομα εργάζονται για το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στο τμήμα ΤΠ του Υπουργείου Εσωτερικών. Η στενή συνεργασία με την Ευρωπόλ συνεχίστηκε. Το ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος βελτιώθηκε αναφέρθηκαν νέες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και αναφορές για τη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για την κατάχρηση των κονδυλίων της ΕΕ. Το επίπεδο της EL 14 EL

15 επιβολής ποινών παραμένει συχνά χαμηλό και, επομένως, δεν είναι επαρκώς αποτρεπτικό σε σύγκριση με τη σοβαρότητα των αδικημάτων. Αυτό ισχύει ιδίως για τις υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων. Ωστόσο, συνεχίστηκε η δήμευση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές ενέργειες, αλλά πρόκειται συχνά για μικρά ποσά, γεγονός που δεν συμβάλλει στην εξάρθρωση εγκληματικών χρηματοοικονομικών ροών. Ως εκ τούτου, οι νομικές διατάξεις για την κατάσχεση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων πρέπει να εφαρμόζονται πιο συστηματικά και με αποφασιστικότητα. Η διϋπηρεσιακή συνεργασία έχει βελτιωθεί σημαντικά και έχουν επιτευχθεί θετικά αποτελέσματα από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ) κατά την περίοδο μεταξύ του Ιουλίου και του Δεκεμβρίου 2012 η ΜΧΠ έλαβε 288 πληροφορίες για ύποπτες συναλλαγές, εκ των οποίων οι 3 αφορούσαν τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι 285 τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Από αυτές τις 288 ύποπτες συναλλαγές, κινήθηκαν 164 διαδικασίες. Σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τα θύματα σοβαρών εγκλημάτων δικαιούνται αποζημίωση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων, ο νέος Ποινικός Κώδικας, ο οποίος ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, περιλαμβάνει τροποποιημένο ορισμό της εμπορίας ανθρώπων που είναι πλέον εναρμονισμένος με τα διεθνή πρότυπα, δεδομένου ότι κάνει σαφή διάκριση μεταξύ της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων. Ο προϊστάμενος της εθνικής επιτροπής για την καταστολή της εμπορίας ανθρώπων διορίσθηκε τον Νοέμβριο του 2012 και η επιτροπή πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση τον Δεκέμβριο του Η επιτροπή αυτή πρέπει να λάβει επειγόντως προορατικά και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και την ευαισθητοποίηση των εθνικών αρχών σχετικά με αυτήν τη μορφή εγκλήματος, καθώς και να αρχίσει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της πολιτικής και να εντείνει τις εκτεταμένες δράσεις σε τόπους όπου τα θύματα ή τα δυνάμει θύματα εμπορίας ανθρώπων ενδέχεται να τύχουν καταχρηστικής εκμετάλλευσης. Η κατάρτιση του δικαστικού προσωπικού και των φορέων επιβολής του νόμου σε θέματα εμπορίας ανθρώπων πρέπει να συνεχιστεί, ιδίως, για να εντοπίζονται τα θύματα εμπορίας ανθρώπων στα κυριότερα σημεία διέλευσης των εθνικών συνόρων και για να γίνεται καλύτερη διάκριση μεταξύ εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης μεταναστών. Το γεγονός ότι έχει εντοπιστεί μικρός αριθμός θυμάτων εμπορίας ανθρώπων δημιουργεί ανησυχίες. Η Κροατία οφείλει να επιταχύνει τις προσπάθειες για να εντοπίσει προορατικά τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, ιδίως μεταξύ των ευάλωτων στρωμάτων του πληθυσμού. Θα πρέπει να ερευνήσει, να ασκήσει δίωξη και να καταδικάσει τους δράστες εμπορίας και να διασφαλίσει ποινές ανάλογες με τη σοβαρότητα των διαπραχθέντων αδικημάτων. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να ενισχυθούν η διοικητική ικανότητα και η ικανότητα επιβολής της νομοθεσίας. Η κατάρτιση συνεχίστηκε όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ενισχύθηκε η συνεργασία μεταξύ των αρχών σχετικά με αυτήν τη συγκεκριμένη μορφή εγκληματικότητας. Ο αριθμός των υποθέσεων που καταγράφηκαν το 2012 παραμένει χαμηλός. 2.4 Άλλα κεφάλαια του κεκτημένου και οικονομικά θέματα Η Κροατία ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης και θα είναι σε θέση να εφαρμόσει το κεκτημένο τη στιγμή της προσχώρησης. Στη συνολική της έκθεση παρακολούθησης του Οκτωβρίου 2012, η Επιτροπή είχε καθορίσει περιορισμένο αριθμό κεφαλαίων για τα οποία καλείτο η Κροατία να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες. Αυτά ήταν τα κεφάλαια 11 Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, 12 Ασφάλεια των τροφίμων, κτηνιατρική και φυτοϋγειονομική πολιτική, 13 Αλιεία, 22 Περιφερειακή πολιτική και συντονισμός των διαρθρωτικών μέσων και 27 Περιβάλλον. EL 15 EL

16 Στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, η Κροατία έχει ολοκληρώσει το νομικό πλαίσιο για τις άμεσες πληρωμές για το Ο Οργανισμός Πληρωμών έλαβε την προσωρινή διαπίστευση για τις άμεσες πληρωμές και για τα οριζόντια θέματα τον Δεκέμβριο του Οι κροατικές αρχές πρέπει τώρα να εφαρμόσουν τις συστάσεις που έγιναν στον Οργανισμό Πληρωμών. Κατά τη διάρκεια του 2013, η Κροατία πρέπει να διαπιστεύσει τον οργανισμό πληρωμών για τη διαχείριση των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης και να σημειώσει πρόοδο στην εκπόνηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης Στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονομικής πολιτικής, η Κροατία έχει επιταχύνει την κατασκευή και τον εξοπλισμό των επτά συνοριακών σταθμών ελέγχου (ΣΣΕ). Η Κροατία πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ΣΣΕ θα είναι έτοιμοι εγκαίρως, ούτως ώστε να μπορέσουν να διαπιστευθούν από την Επιτροπή και να αρχίσουν να λειτουργούν σε πλήρη συμμόρφωση με το κεκτημένο από την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας. Στον τομέα της αλιείας, η εναρμόνιση της νομοθεσίας και η εφαρμογή του κεκτημένου στους τομείς της διαχείρισης των πόρων και του στόλου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ περατώνεται και η εκπόνηση διαρθρωτικών μέτρων και η επεξεργασία εθνικών σχεδίων διαχείρισης. Η Κροατία πρέπει πλέον να εντείνει τις προσπάθειές της για να περατώσει τις εργασίες της στον τομέα της επιθεώρησης και του ελέγχου, ολοκληρώνοντας τη σταδιακή εξάλειψη της κατηγορίας αλιείας επιβίωσης και το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης πλοίων, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και τον συντονισμό των διαρθρωτικών μέσων, η Κροατία ήταν σε θέση να αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τους εκ των προτέρων ελέγχους για όλες τις συνιστώσες του ΜΠΒ. Η Κροατία πρέπει να επιταχύνει τη δημιουργία της διοικητικής ικανότητας στις σχετικές δομές, να ολοκληρώσει τις επενδυτικές στρατηγικές και να εντείνει την εκπόνηση σειράς ώριμων έργων υψηλής ποιότητας, δεδομένου ότι ο αριθμός των συγχρηματοδοτούμενων έργων, των σχετικών τομέων και των συνομιλητών θα αυξηθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Πρέπει να καθιερωθεί ένα πλήρως επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης για τα μελλοντικά ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Η Κροατία πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλες οι σχετικές και αναγκαίες διαδικασίες έχουν δημιουργηθεί, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, τακτική και διαφανής χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, ιδίως, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Όσον αφορά το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, έχει ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα. Σχετικά με το περιβάλλον, η εναρμόνιση και η εφαρμογή της νομοθεσίας έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της κατάλληλης αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλα τα επενδυτικά σχέδια, της έγκαιρης έκδοσης αδειών και της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων ελέγχου της βιομηχανικής ρύπανσης και διαχείρισης του κινδύνου. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, η μεταφορά της οδηγίας για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς πρέπει να ολοκληρωθεί. Η Κροατία πρέπει να εξασφαλίσει την εφαρμογή του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ, ιδίως την πλήρη παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων για τις εγκαταστάσεις και να προετοιμάσει την ένταξη των αεροπορικών μεταφορών στο σύστημα αυτό, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Ενίσχυση της ικανότητας μετάφρασης και αναθεώρησης του κεκτημένου έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο εγκαίρως για την προσχώρηση. EL 16 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.10.2016 C(2016) 6265 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2018 COM(2018) 250 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προόδου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση παρακολούθησης σχετικά με τις προετοιμασίες προσχώρησης της Κροατίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση παρακολούθησης σχετικά με τις προετοιμασίες προσχώρησης της Κροατίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 COM(2012) 186 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση παρακολούθησης σχετικά με τις προετοιμασίες προσχώρησης της Κροατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 601 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Για τα κύρια πορίσματα της γενικής έκθεσης παρακολούθησης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0177 Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0278 (NLE) 15308/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PROAPP 28 JAI 851 CATS 172 SCHENGEN 45 COMIX 599

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0062/9. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0062/9. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF 7.6.2017 A8-0062/9 9 Αιτιολογική σκέψη B Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι (εν δυνάμει) υποψήφιες χώρες κρίνονται βάσει των επιδόσεών τους, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΣΥΝΔΕΣΗΣ (SAPC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ. 5η Συνεδρίαση Νοεμβρίου 2012 Βρυξέλλες

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΣΥΝΔΕΣΗΣ (SAPC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ. 5η Συνεδρίαση Νοεμβρίου 2012 Βρυξέλλες ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΣΥΝΔΕΣΗΣ (SAPC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 5η Συνεδρίαση 28-29 Νοεμβρίου 2012 Βρυξέλλες ΔΗΛΩΣΗ και ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Εγκρίθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2012 Η κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.2017 COM(2017) 354 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7118/16 ΘΚ/νκ 1 DG C 2A

7118/16 ΘΚ/νκ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7118/16 COVEME 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: με ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0477/ σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0477/ σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Έγγραφο συνόδου B8-0477/207 5.7.207 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 97 του Κανονισμού σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία, τις αρμοδιότητές της,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.6.2017 COM(2017) 350 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τέταρτη έκθεση προόδου για

Διαβάστε περισσότερα

A8-0250/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0250/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 0..05 A8-050/ 00-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 00-00 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Claude Moraes Kατάργηση ορισμένων πράξεων του κεκτημένου του Σένγκεν A8-050/05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

14300/15 ΠΧΚ/γομ 3 DG D 1 A LIMITE EL

14300/15 ΠΧΚ/γομ 3 DG D 1 A LIMITE EL ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η μεταναστευτική και η προσφυγική κρίση έχουν θέσει υπό έντονη πίεση την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν και του κεκτημένου για το άσυλο, με πρωτοφανή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΣΧΕ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

10139/17 ΜΑΠ/μκ 1 DG D 2B

10139/17 ΜΑΠ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10139/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7281/17 ENFOPOL 121 JAI 239 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Σχέδιο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εγκρίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

7417/12 ΘΚ/νκ 1 DG H 1C

7417/12 ΘΚ/νκ 1 DG H 1C ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2012 (13.03) (OR. en) 7417/12 JAI 154 SCHENGEN 20 COMIX 159 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του: Συμβουλίου (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(208)049 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 7.11.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με την έκθεση προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2012 (OR. en) 10449/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0431 (APP) LIMITE

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2012 (OR. en) 10449/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0431 (APP) LIMITE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 202 (OR. en) 0449/2 Διοργανικός φάκελος: 20/043 (APP) LIMITE FREMP 8 JAI 366 COSCE 7 COHOM 22 OC 292 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2018 COM(2018) 168 final 2018/0078 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, το Παγκόσμιο Σύμφωνο

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL A8-0062/17. Τροπολογία

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL A8-0062/17. Τροπολογία 12.6.2017 A8-0062/17 17 του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο Αιτιολογική σκέψη Δ Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, περιλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

A8-0251/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0251/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 20..205 A8-025/ 00-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 00-00 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Claude Moraes A8-025/205 Κατάργηση ορισμένων πράξεων από το κεκτημένο του Σένγκεν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final 2014/0296 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.4.2012 COM(2012) 191 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση της προόδου που ανέφερε η Ιταλία στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο όσον αφορά την ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.11.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την έκθεση προόδου

Διαβάστε περισσότερα

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15516/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 14633/14 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.4.2016 2015/2110(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2010 COM(2010)256 τελικό 2010/0137 (COD) C7-0134/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για την τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 31 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την από κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 85 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της

Βρυξέλλες, COM(2016) 85 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δράσεων προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final 2017/0238 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Επιτροπή του άρθρου 36 κατά τη συνεδρίασή της στις Μαΐου 2009 έλαβε υπό σημείωση το παρόν έγγραφο.

2. Η Επιτροπή του άρθρου 36 κατά τη συνεδρίασή της στις Μαΐου 2009 έλαβε υπό σημείωση το παρόν έγγραφο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (02.06) (OR. en) 10232/1/09 REV 1 ENFOPOL 148 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2015 COM(2015) 507 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος Pericles για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2017 COM(2017) 205 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίτη έκθεση προόδου για το

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 54/1/15 REV 1 EL

PE-CONS 54/1/15 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 0 Ιανουαρίου 06 (OR. en) 04/07 (COD) LEX 64 PE-CONS 54//5 REV PROAPP 8 CATS 95 SCHENGEN 0 COMIX 458 CODEC 8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.5.2017 COM(2017) 227 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τον καθορισμό της θέσης της Επιτροπής σε συνέχεια του ψηφίσματος του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Κροατία

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Κροατία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 914 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Κροατία {SWD(2013)

Διαβάστε περισσότερα

6996/18 1 DG D. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2018 (OR. en) 6996/18 PV CONS 13 JAI 211 COMIX 122

6996/18 1 DG D. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2018 (OR. en) 6996/18 PV CONS 13 JAI 211 COMIX 122 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2018 (OR. en) 6996/18 PV CONS 13 JAI 211 COMIX 122 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) 8 και 9 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 219/10 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 800/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και άλλων πρακτικών ρυθμίσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12441/17 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.4.2018 SWD(2018) 117 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

7281/15 ΜΑΚ/νκ 1 DG C 2A

7281/15 ΜΑΚ/νκ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2015 (OR. en) 7281/15 COVEME 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Συμπεράσματα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ NON PAPER ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Για πιο λόγο δίνεται έμφαση στην πειθαρχική ευθύνη στο Δημόσιο; Η εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο Δημόσιο Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 419 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος «Pericles 2020»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

7048/17 ΘΚ/γομ 1 DG C 2A

7048/17 ΘΚ/γομ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7048/17 COVEME 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 7 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 910 final 2013/0397 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών EL EL 2013/0397 (NLE) Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 4.10.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού Έκθεση Προόδου του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.3.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 12.2.2008 B6-0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-0005/2008 και B6-0006/2008 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την παράταση ισχύος της απόφασης 2011/492/ΕΕ και την αναστολή της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων της

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την παράταση ισχύος της απόφασης 2011/492/ΕΕ και την αναστολή της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την παράταση ισχύος της απόφασης 2011/492/ΕΕ και την αναστολή της εφαρμογής των κατάλληλων

Διαβάστε περισσότερα

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50 50 Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει μαζί πολύ περισσότερα για να θέσει τα θεμέλια για μελλοντική γενικευμένη ευημερία θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 267 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Άρθρο 14 Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 21 Άρθρο 24 Άρθρο 33 Υπηρεσίες γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

8185/11 ΚΣ/γομ 1 DG H 3A

8185/11 ΚΣ/γομ 1 DG H 3A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2011 (06.4) (OR. en) 8185/11 JAI 190 JAIEX 26 ENFOPOL 82 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ αριθ. προηγ. εγγρ.: 6504/2/11 REV 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 318 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 318 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0163 (NLE) 9361/18 EPPO 12 EUROJUST 58 CATS 38 FIN 407 COPEN 164 GAF 21 CSC 171 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.11.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με την Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.3. COM() 120 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αποκατάσταση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα