ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980"

Transcript

1 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

2 2

3 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντες υπ' όψει: α) Το άρθρον 25 του υπ' αριθμ. 968/1979 Ν. "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" και β) Την από 22 Μαΐου 1980 γνώμην της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προτάσει του επί των Οικονομικών Υπουργού, αποφασίζομεν: Αι διατάξεις της κατά την έκδοσιν του παρόντος ισχυούσης νομοθεσίας περί του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως αύται αναφέρονται κατωτέρω έναντι εκάστου άρθρου μετά των εν παρενθέσει κάτωθι αυτών τιθεμένων αντιστοίχων διατάξεων του Β.Δ. 29/ "περί κωδικοποιήσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων", κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείμενον, ως έπεται: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρον Εις την αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α) Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, ως και των δι' ειδικών νόμων εις τον έλεγχον αυτού υπαγομένων εκάστοτε οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

4 4 β) Η έκθεσις προς την Βουλήν επί του απολογισμού και ισολογισμού του Κράτους. γ) Η γνωμοδότησις επί των νόμων περί συντάξεων ή αναγνωρίσεως υπηρεσίας δια την παροχήν δικαιώματος συντάξεως κατά το άρθρον 73 παράγραφος 2 του Συντάγματος, ως και επί παντός ετέρου θέματος οριζομένου υπό του νόμου. δ) Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και των εν εδαφίω α οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. ε) Η εκδίκασις ενδίκων μέσων επί διαφορών εξ απονομής συντάξεων, ως και εκ του ελέγχου των λογαριασμών εν γένει. στ) Η εκδίκασις υποθέσεων αναφερομένων εις την ευθύνην των δημοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων, ως και των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, δια πάσαν εκ δόλου ή αμελείας επελθούσαν εις το Κράτος ή εις τους ανωτέρω οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ζημίαν. {Αρθρον 98 παρ. 1 Συντάγματος 1975} 2. Αι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθμίζονται και ασκούνται, ως νόμος ορίζει. Κατά τας υπό στοιχεία α έως δ περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 93, παράγραφοι 2 και 3 του Συντάγματος. {Αρθρον 98 παρ. 2 Συντάγματος 1975} 3. Αι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των εν τη παραγράφω 1 υποθέσεων, δεν υπόκεινται εις τον έλεγχον του Συμβουλίου της Επικρατείας. {Αρθρον 98 παρ. 3 Συντάγματος 1975} Αρθρον 2. (Βλ. και παράρτημα Ι) Το Ελεγκτικόν Συνέδριον, ανεξάρτητον πάσης άλλης Αρχής, εποπτεύεται υπό του επί των Οικονομικών Υπουργού, καθ όν τρόπον τα λοιπά Δικαστήρια υπό του Υπουργού της Δικαιοσύνης. { Αρθρον 6 Ν.Δ. 4/ (άρθρον 6 Δ. Κωδ. 1954)}

5 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β Περί του Προσωπικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αρθρον 3. (Βλ. και παραρτήματα ΙΙ, XIV και XIX) Δικαστικοί Λειτουργοί. 1. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον αποτελείται: α) Εξ ενός Προέδρου, β) Εκ τριών Αντιπροέδρων, γ) Εκ δέκα επτά Συμβούλων και δ) Εξ είκοσι εννέα Παρέδρων 2. Διά την παρά τω Συνεδρίω εκπροσώπησιν της Επικρατείας τάσσεται παρ αυτώ Γενικός Επίτροπος και Αντεπίτροπος. { Αρθρον 1 Ν.Δ. 4/6.7.23,άρθρον μόνον Α.Ν. 1076/38 άρθρον 3 Ν. 67/43, άρθρον μόνον Δ.2/4.8.43, Αρθρον 9 Ν. 108/43, άρθρον 1 Α.Ν. 3247/44, άρθρον 4 ΠΥΣ 333/45, άρθρον 4 Α.Ν. 602/45, άρθρον 2 παρ. 1 Ν.Δ.455/47, άρθρον δωδέκατον Ν.1605/50, άρθρον μόνον Β.Δ. 5/1/51, άρθρον 21 παρ. 1 Ν. 1715/51, άρθρον 2 παρ. 1 Ν. 2088/52 Αρθρον 20 παρ. 2 Ν. 2289/52, άρθρον 11 Ν. 4448/64, άρθρον 12 Ν.Δ.4605/66, άρθρον μόνον Β.Δ. 801/69, άρθρον 6 Ν.Δ. 1250/72, άρθρον μόνον Π.Δ. 59/73, άρθρον 9 παρ. 3 Ν.Δ. 78/74 (άρθρον 1 Δ. Κωδ. 1954), Αρθρον 2 Ν.Δ. 4/6723, άρθρον 4 ΠΥΣ 333/45, άρθρον 9 παρ. 1 Ν. 221/75 (άρθρον 2 Δ. Κωδ. 1954)}. Αρθρον 4. (βλ. και παράρτημα ΙΙΙ) Διοικητικόν Προσωπικόν. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον διά την διεξαγωγήν του έργου του επικουρείται υπό Διοικητικού Προσωπικού, συντιθεμένου κατά κλάδους και βαθμούς, ως ακολούθως: { Αρθρον 3 Ν.Δ. 4/6723 άρθρον 1 παρ. 1 Β.Δ άρθρον 1 παρ. 1 Ν.Δ. 3771/57}. Κλάδος ΑΤ Επί βαθμώ 1ω θέσις Γεν. Δ/ντού...1

6 6 Επί βαθμώ 3ω-2ω θέσεις (Δ/ντών)...32 Επί βαθμώ 5ω-4ω θέσεις (Ελεγκτών-Τμηματαρχών) Επί βαθμώ 8ω-6ω θέσεις (Λογιστών) Σύνολον { Αρθρον ενδέκατον Ν.Δ.3908/58, άρθρον 1 Ν.Δ.3977/59, άρθρα 71,72,74 παρ. 2 Β.Δ. 869/60,άρθρα Β.Δ. 545/62, άρθρον 11 Ν. 4448/64, άρθρον 2 παρ. 8 και 13, και άρθρον 18 παρ. Ε εδ. 4 Ν. 4464/65}. Προσωρινός Κλάδος ΑΡ1-Διοικητικός ( Αρθρον 12 Ν. 887/79) Επί βαθμώ 4ω θέσεις...18 {'Αρθρον 12 Ν.Δ. 4605/66, άρθρον 11 Α.Ν. 599/68, άρθρον μόνον Β.Δ. 801/69, άρθρον 21 Ν.Δ. 751/70, άρθρον μόνον Π.Δ. 59/73} Κλάδος ΜΕ1-Διοικητικός Επί βαθμώ 5ω-4ω θέσεις...44 Επί βαθμώ 10ω-6ω θέσεις Σύνολο 221 ( Αρθρον 43 Ν. 22/75, άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 152/75 Αρθρ , 29 και 30 Ν. 434/76) Κλάδος ΜΕ3-Βοηθών Ταξινόμων Επί βαθμώ 5ω-4ω θέσεις...6 Επί βαθμώ 10ω-6ω θέσεις...23 Σύνολον 29 Οι Βοηθοί Ταξινόμοι διορίζονται δια πράξεως του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. { Αρθρα 4-6 και 12 Ν. 887/79 άρθρα 19,21 και 22 Ν. 968/79, (άρθρ. 3 Δ. Κωδ. 1954)}

7 7 Κλάδος ΣΕ2 Ομάς Κλητήρων-Νυκτοφυλάκων: Επί βαθμώ 7ω θέσεις...9 Κλάδος ΣΕ2α-Κλητήρων: Επί βαθμώ 12ω-8ω θέσεις...21 Κλάδος ΣΕ2β-Νυκτοφυλάκων: Επί βαθμώ 12ω-8ω θέσεις...2 Αρθρον 5. (Βλ. και παραρτήματα ΙΙΙ και IV) Προσωπικόν επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου Αι παρά τω Ελεγκτικώ Συνεδρίω θέσεις του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού ορίζονται ως ακολούθως: α)καθαρίστριαι (N.2314/53, Απ.Υπ.Οικ.14907/70 ΦEK 273/70τ.Β ) β)εργάται Αρχείου (Ν. 968/79)...10 γ)οδηγοί αυτοκινήτων...3 Οι εργάται του αρχείου προσλαμβάνονται δια πράξεως του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. { Αρθρα 2 και 3 Ν. 2314/53, άρθρον ενδέκατον παρ. 5 Ν.Δ. 3908/58, άρθρον 21 παρ. 1 Ν. 968/79, άρθρον 14 Β.Δ. 545/62, άρθρον 1 Ν.Δ. 385/69, άρθρο 19 παρ. 4 Ν. 968/79, άρθρον 44 παρ. 15 Ν.Δ. 4/6-7-23} Άρθρον 6. Διοικητικόν Προσωπικόν Υπηρεσίας Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας δια την διεξαγωγήν του έργου του επικουρείται υπό διοικητικού προσωπικού διατιθεμένου αυτώ κατ' άρθρον 14 παρ. 2 του παρόντος.

8 8 { Αρθρον 4 Ν. 4/6723, άρθρον 73 παρ. 1 Β.Δ. 869/60 (άρθρον 4 Δ. Κωδ. 1954)}. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ Συγκρότησις Ολομελείας-Τμημάτων-Κλιμακίων Αρθρον 7. (βλ. και παραρτήματα V και ΧΧ) 1.Το Συνέδριον, εφ όσον δεν ορίζεται άλλως διά του παρόντος ή των συμφώνως προς τούτο εκδοθησομένων διαταγμάτων, εκτελεί τα εις αυτό ανατιθέμενα καθήκοντα εν Ολομελεία ή δια των Τμημάτων και Κλιμακίων αυτού. { Αρθρον 2 Ν.Δ. 2712/53 (άρθρον 5 παρ. 1 Δ. Κωδ. 1954)} 2.Η Ολομέλεια του Σώματος συγκροτείται εκ του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού του και οκτώ τουλάχιστον μελών αυτού, εχόντων την ιδιότητα Αντιπροέδρου ή Συμβούλου. { Αρθρον 2 Ν.Δ. 2712/53, άρθρο μόνον Α.Ν. 474/68 (άρθρον 5 παρ. 2 Δ. Κωδ. 1954)} 3. Εκαστον των Τμημάτων αποτελείται εξ ενός Αντιπροέδρου, ως Προέδρου, ή του νομίμου αναπληρωτού του και εκ τεσσάρων τουλάχιστον Συμβούλων ως Μελών. Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου δύναται, εν πάση περιπτώσει, να προεδρεύση και οιουδήποτε των Τμημάτων. { Αρθρον 2 Ν.Δ. 2712/53, (άρθρον 5 παρ. 3 Δ.Κωδ. 1954)}. Εις τας συνεδριάσεις των Τμημάτων δύνανται να μετέχουν και Πάρεδροι, μετά συμβουλευτικής ψήφου, μέχρι πέντε εις έκαστον τούτων, εκτελούντες έργα εισηγήσεως. { Αρθρον 6 Ν. 956/1979} Δι' αποφάσεως της Ολομελείας δύνανται οι μετέχοντες των Τμημάτων Πάρεδροι να απαλλάσσωνται της ασκήσεως των ελεγκτικών αυτών καθηκόντων εν όλω ή εν μέρει. { Αρθρον 6 Ν. 956/1979} 4. Εκαστον των Κλιμακίων αποτελείται εξ ενός Συμβούλου, ως Προέδρου, και δύο Παρέδρων ως μελών.

9

10 10 Αρθρον 9 (βλ. και παράρτημα VI) Παράστασις Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας-Γραμματέως Κατά τας συνεδριάσεις της Ολομελείας και των Τμημάτων παρίσταται ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας και ο Γραμματεύς του Συνεδρίου ή οι νόμιμοι αναπληρωταί τούτων, κατά δε τας συνεδριάσεις των Κλιμακίων παρίσταται μόνον ο Γραμματεύς ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής. Δικαιούται εν τούτοις ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας να παρίσταται και εις τας συνεδριάσεις των Κλιμακίων, μη γνωμοδοτών όμως επί των εις ταύτα εισαγομένων προς συζήτησιν υποθέσεων, εξαιρέσει των επί ενστάσεων του άρθρου 5 του Ν. 4448/1964 τοιούτων, καθ' ας εκφέρει εγγράφως την γνώμην του. { Αρθρον 2 Ν.Δ. 2712/53, άρθρον 5 παρ. 9 Δ. Κωδ. 1954, (άρθρον 3 Β.Δ. 598/65}. Αρθρον 10 Λόγοι εξαιρέσεως Οι λόγοι εξαιρέσεως του άρθρου 52 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας ισχύουν και δια τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Γενικόν Επίτροπον της Επικρατείας και τον παρ' αυτώ Αντεπίτροπον, πλην της περιπτώσεως του εδαφίου ε, ο λόγος εξαιρέσεως της οποίας δεν συντρέχει διά τους οπωσδήποτε συμμετασχόντας εις την έκδοσιν της πράξεως ή αποφάσεως κατά της οποίας ασκείται έφεσις, αίτησις αναιρέσεως ή αίτησις αναθεωρήσεως. Κατά πάσαν περίπτωσιν εις τας Συνεδριάσεις της Ολομελείας δεν δύνανται να μετέχουν οι μετασχόντες του αρμοδίου Τμήματος ως Πρόεδρος ή εισηγητής εις την έκδοσιν της καθ' ης η αίτησις αναιρέσεως αποφάσεως. Περί της εξαιρέσεως αποφαίνεται η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή το αρμόδιον Τμήμα αυτού. Οι μετέχοντες τούτων δικασταί, εάν συντρέχη λόγος εξαιρέσεως οφείλουν να δηλώσουν τούτο εις τον Πρόεδρον του Δικαστηρίου. Προκειμένου περί του Κλιμακίου αρμόδιος ν' αποφανθή είναι ο Πρόεδρος αυτού. Η διάταξις του άρθρου 53 του Κ. Πολ. Δικονομίας έχει ανάλογον και εν προκειμένω εφαρμογήν. {Άρθρον 1 Ν.968/79}.

11 11 Αρθρον 11. (βλ. και παράρτημα V) Αποφάσεις-Πράξεις. 1.Το Συνέδριον αποφαίνεται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων, νικώσης εν ισοψηφία της ψήφου του Προέδρου. Αν κατά την ψηφοφορίαν σχηματισθούν πλείονες των δύο γνωμών, μη καταρτιζομένης ούτω πλειοψηφίας, οι έχοντες μεμονωμένην την γνώμην ή αποτελούντες την ασθενεστέραν, οφείλουν να προσχωρήσουν εις την μίαν των επικρατεστέρων γνωμών. Εις την έκδοσιν των αποφάσεων συμπράττουν τα κατά την συζήτησιν της υποθέσεως παραστάντα μέλη του Συνεδρίου. Κωλυομένου ή εκλιπόντος μέλους τινός, εκ των παραστάντων κατά την συζήτησιν, εγκύρως εκδίδεται η απόφασις υπό των υπολοίπων παραστάντων κατά την συζήτησιν μελών εφ' όσον ο αριθμός τούτων είναι επαρκής δια την συγκρότησιν της Ολομελείας ή του Τμήματος, άλλως η υπόθεσις εισάγεται εκ νέου προς συζήτησιν. { Αρθρον 2 παρ. 8 Ν.Δ. 2712/53, (άρθρον 5 παρ. 8 Δ. Κωδ. 1954)}. 2. Δι' αποφάσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορισθή όπως τας υπό των Τμημάτων και της Ολομελείας του Συνεδρίου εκδιδομένας αποφάσεις υπογράφουν μόνον ο Πρόεδρος, ο Γραμματεύς και ο εισηγητής Σύμβουλος ή Πάρεδρος υπέχων και την ευθύνην της ορθής διατυπώσεως και αντιγραφής αυτών. { Αρθρον 8 παρ. 2 Ν. 108/43, άρθρον 6 Ν. 956/79, (άρθρον 18 παρ. 3 Δ. Κωδ. 1954)}. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ Διάρθρωσις και Αρμοδιότης Διοικητικών Υπηρεσιών. Αρθρον 12. (βλ. και παράρτημα VII) Διαίρεσις Υπηρεσιών. 1. Διά την προεργασίαν και διεκπεραίωσιν του έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαιρείται τούτο εις: α) Υπηρεσίας Παρέδρων β) Υπηρεσίας Επιτρόπων παρά τη έδρα εκάστου Νομού.

12 12 γ) Γενικήν Διεύθυνσιν Ελέγχου, Διευθύνσεις, Γραμματείαν και Αρχείον. 2. Παρά τω Ελεγκτικώ Συνεδρίω λειτουργεί Υπηρεσία Οργανώσεως και μεθόδων (Ο και Μ), συσταθείσα κατά τας διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1α του Α.Ν. 340/68. ( Αρθρον 7 παρ. 1 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 2 Ν. 5212/31,, άρθρον 70 παρ. 1 Β.Δ. 869/60, άρθρον 30 Ν.Δ. 321/69, (άρθρον 7 παρ. 1 Δ. Κωδ. 1954), άρθρον 7 παρ. 1α Α.Ν. 340/68, άρθρον 35 Ν. 232/75}. Αρθρον 13. (βλ. και παράρτημα VII) Αρμοδιότης Υπηρεσιών Παρέδρων-Επιτρόπων-Διευθύνσεων κ.λπ. 1. Η αρμοδιότης των Υπηρεσιών Παρέδρων και Επιτρόπων ορίζεται υπό των διατάξεων των άρθρων 77 και 82 του παρόντος. Η αρμοδιότης, ο τίτλος και η δύναμις των Διευθύνσεων και λοιπών υπηρεσιών, ορίζεται δι' αποφάσεως της ολομελείας του Συνεδρίου δημοσιευομένης διά της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. ( Αρθρον 7 παρ. 1 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 2 Ν. 5212/31, άρθρον 28 Ν. 1715/51, άρθρον 70 παρ. 1 Β.Δ. 869/60}. Δι' αποφάσεως επίσης της Ολομελείας του Συνεδρίου δύναται να μεταβάλλεται η αρμοδιότης, ο τίτλος και η δύναμις τούτων, να καθορίζεται η εις Τμήματα και Γραφεία διαίρεσις αυτών και αρμοδιότης εκάστου τούτων και να συνιστώνται Διευθύνσεις, ανεξάρτητοι υπηρεσίαι, Τμήματα και Γραφεία, υπό μόνον τον περιορισμόν ότι δεν δύνανται να υπάρχουν Διευθύνσεις πλείονες ή ελάσσονες του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Διευθυντών ή Τμήματα πλείονα ή ελάσσονα του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Ελεγκτών- Τμηματαρχών. {'Aρθρον 30 Ν.Δ. 321/69 άρθρον 7 παρ. 1 Δ. Κωδ. 1954) Δι' ομοίων αποφάσεων ορίζονται τα του τρόπου της τοποθετήσεως των υπαλλήλων εις τας Υπηρεσίας, Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, την Γραμματείαν και το Αρχείον και κανονίζονται τα της εσωτερικής υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Διά πράξεως του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου τοποθετούνται προϊστάμενος της Γραμματείας (Γραμματεύς) εκ του προσωπικού του Κλάδου ΑΤ είς των Ελεγκτών-Τμηματαρχών επί βαθμώ 5ω-4ω ή Διευθυντών επί βαθμώ 3ω-2ω

13 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προϊστάμενος δε του Αρχείου είς των Ελεγκτών- Τμηματαρχών τούτου. { Αρθρον 18 παρ. Ε εδ. 3 Ν. 4464/65, άρθρον 17 Ν. 434/76, άρθρον 62 Π.Δ. 611/77}. Επίσης τοποθετούνται ομοίως βοηθοί του Γραμματέως (υπογραμματείς) τρείς (3) εκ του προσωπικού του Κλάδου ΑΤ επί βαθμώ 6ω, 5ω ή 4ω και παρά τω Αρχειοφύλακι είς υπαρχειοφύλαξ εκ του ιδίου προσωπικού επί βαθμώ 7ω ή 6ω. {Άρθρον 70 παρ. 1 Β.Δ. 869/60, άρθρον 17 Ν. 434/76, άρθρον 62 Π.Δ. 611/77, άρθρον 20 Ν. 968/79, (άρθρον 3 παρ. 1 εδ. ζ Δ.Κωδ. 1954)}. Δι' αποφάσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται να τοποθετούνται προσωρινώς ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πάρεδροι, ουχί όμως πλείονες των δύο. {Άρθρον 7 Α.Ν. 25/1/36, άρθρον 70 παρ. 2 Β.Δ. 869/60, (άρθρον 59 παρ. 5 Δ.Κωδ. 1954)}. Αρθρον 14. (βλ. και παράρτημα Ι) Υπηρεσία Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας. 1. Δι' αποφάσεως του επί των Οικονομικών υπουργού επί τη προτάσει του Γενικού Επιτρόπου κανονίζονται τα της διαιρέσεως της Υπηρεσίας του Γενικού Επιτρόπου εις Γραφεία και διεξαγωγής της εν αυτοίς εργασίας. {Άρθρον 7 Ν.Δ. 4/6-7-23, άρθρον 70 παρ. 3 Β.Δ. 869/60, (άρθρον 7 παρ. 2 Δ.Κωδ. 1954)}. 2. Αι θέσεις της Υπηρεσίας Γενικού Επιτρόπου πληρούνται εκ του προσωπικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η δε τοποθέτησις τούτου γίνεται αιτήσει του Γενικού Επιτρόπου, δια κοινής αποφάσεως αυτού και του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πλην της του Διευθυντού, όστις τοποθετείται δι' αποφάσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. { Αρθρον 73 παρ. 2 Β.Δ. 869/60}. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε Αρμοδιότης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αρθρον 15. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον: 13

14 14 1. Ασκεί τον κατά το άρθρον 98 του Συντάγματος έλεγχον επί των εξόδων του Κράτους, ως και επί των δια νόμων εις τον έλεγχον αυτού υπαγομένων εκάστοτε Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. { Αρθρον 8 παρ. 1 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 1 και 18 Ν.Δ. 1265/1972, άρθρον7 παρ. 1 Ν. 968/79, (άρθρον 8 παρ. 1 και 11 παρ. 2 Δ. Κωδ. 1954)}. 2. Ασκεί κατασταλτικόν έλεγχον: α) επί των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Αυτοδιοικουμένων Οργανισμών, ως και πάσης Δημοσίας Υπηρεσίας, μη ωργανωμένης μεν εις ίδιον Νομικόν Πρόσωπον, λειτουργούσης όμως εν αποκεντρώσει από του Δημοσίου Προϋπολογισμού, είτε υπό ιδίαν Διοίκησιν, είτε ως ειδικός λογαριασμός, β) επί του δια της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 992/79 συσταθέντος εκτός κρατικού προϋπολογισμού λογαριασμού ύπό την ονομασίαν "Ειδικός Λογαριασμός εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων" και γ) επί των κατ' εφαρμογήν της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Ν. 992/79 υπαγομένων εις τον κατασταλτικόν έλεγχον αυτού πάσης φύσεως δαπανών, αι οποίαι πραγματοποιούνται υπό φυσικών ή νομικών προσώπων, εκ πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. { Αρθρον 8 παρ. 5 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 1, 7 και 17 Ν.Δ. 1265/1972, άρθρον 10 παρ. 1 και άρθρο 15 Ν. 968/79, άρθρον Ν. 992/79, (άρθρον 8 παρ. 5 και 2 Δ. Κωδ. 1954)}. 3. Παρακολουθεί τα έσοδα του Κράτους. { Αρθρον 8 παρ. 2 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 16 Ν.Δ. 1265/1972, (άρθρον 8 παρ. 2 Δ. Κωδ. 1954)}. 4. Αποφαίνεται επί του απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους. { Αρθρον 8 παρ. 3 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 11 Ν.Δ. 1265/1972, άρθρον 8 παρ. 3 Δ. Κωδ. 1954, άρθρον 8 παρ. 4 Ν.Δ. 4/6.7.23}. 5. Εποπτεύει τους Δημοσίους υπολόγους καθ' όσον αφορά εις το Δημόσιον Λογιστικόν. { Αρθρον 8 παρ. 4 Δ. Κωδ. 1954}. 6. Εποπτεύει επί των κατά τους κειμένους νόμους εγγυήσεων των Δημοσίων υπαλλήλων.

15 15 { Αρθρον 8 παρ. 6 Ν.Δ. 4/6.7.23, (άρθρον 8 παρ. 5 Δ. Κωδ. 1954)}. 7. Αποφαίνεται περί της απαλλαγής από της ευθύνης των ενώπιον του λογοδοτούντων υπολόγων δια πάσαν απώλειαν, έλλειψιν ή φθοράν χρημάτων ή υλικού ή παραστατικών στοιχείων πληρωμής πάσης φύσεως. { Αρθρον 2 Ν.Δ , άρθρον 13 Ν.Δ. 1265/72, (άρθρον 8 παρ. 7 Δ. Κωδ. 1954)}. 8. Κρίνει τας ενστάσεις κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού των Οικονομικών εν τη ασκήσει της αρμοδιότητός του προς εκτέλεσιν των πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεως εις βάρος του Δημοσίου ή την πληρωμήν των συντάξεων εν γένει, συμπεριλαμβανομένων και των αφορωσών καταλογισμόν αχρεωστήτως ληφθείσης συντάξεως. { Αρθρον 5 παρ. 1 Ν. 4448/1964}. 9. Γνωμοδοτεί συμφώνως τω άρθρω 73 παρ. 2 του Συντάγματος επί των προτάσεων Νόμων, δι' ων σκοπείται η τροποποίησις των περί συντάξεων Νόμων, η απονομή συντάξεως ή η αναγνώρισις υπηρεσίας ως παρεχούσης δικαίωμα προς σύνταξιν, εφ όσον η σύνταξις βαρύνει το Δημόσιον Ταμείον ή τον προϋπολογισμόν νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. { Αρθρον 3 Ν.Δ. 2712/53, άρθρον 8 παρ. 9 Δ. Κωδ. 1954}. 10. Γνωμοδοτεί επί των παρά των Υπουργών τιθεμένων θεμάτων, εφ' όσον δεν ήθελε κατά την κρίσιν του θεωρηθή ότι η ζητουμένη γνώμη του αποτελεί πρόκριμα των πράξεων ή των δικαστικών του αποφάσεων. { Αρθρον 8 παρ. 9 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 3 Ν.Δ. 2712/53, (άρθρον 8 παρ. 9 Δ. Κωδ. 1954)}. 11. Δικάζει επί της αστικής ευθύνης: α) των Δημοσίων υπαλλήλων δια πάσαν εκ δόλου ή αμελείας επελθούσαν εις τον Δημόσιον θετικήν ζημίαν, β) των Υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου δικαίου, των υπαγομένων εις τας διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 και γ) των Υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. { Αρθρον 8 παρ. 10 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 3 Ν.Δ. 2712/53, άρθρον 42 Ν.Δ. 1140/72, άρθρον 39 Ν.Δ. 496/74, άρθρον 123 Π.Δ. 933/75, άρθρον 16 παρ. 1 Ν. 993/79, άρθρον 8 παρ. 12 Δ. Κωδ. 1954}. 12. Δικάζει τας εγειρομένας αμφισβητήσεις εκ του ελέγχου των λογαριασμών των υπολόγων.

16 16 { Αρθρον 8 παρ. 11 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 3 Ν.Δ. 2712/53, (άρθρον 8 παρ. 13 Δ. Κωδ. 1954)}. 13. Δικάζει τας κατά τας κειμένας διατάξεις υπαχθείσας εις την αρμοδιότητα αυτού εφέσεις κατά καταλογιστικών αποφάσεων εκδιδομένων παρά των Υπουργών ή των επί τούτω εντεταλμένων συλλογικών ή μη οργάνων της διοικήσεως, επί διαχειρίσεως υλικού ή χρηματικού του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εν γένει. { Αρθρον 3 Ν.Δ. 2712/53, (άρθρον 8 παρ. 15 Δ. Κωδ. 1954)}. 14. Δικάζει τας εφέσεις: α) Κατά των πράξεων του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) κατά των πράξεων Κανονισμού Συντάξεως της Υπηρεσίας Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), γ) κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου πράξεων του άρθρου 1 του Α.Ν. 599/1968 κιαι δ) κατά των πράξεων της Επιτροπής του άρθρου 4 του αυτού Α.Ν. 599/1968. { Αρθρον 1-4 και 7 παρ. 2 Α.Ν. 599/68, (άρθρον 8 παρ. 13 Δ. Κωδ. 1954)}. 15. Δικάζει τας εφέσεις κατά των καταλογιστικών, συμφώνως τω άρθρω 58 του Ν.Δ. 3033/1954, αποφάσεων των Νομαρχών. { Αρθρον 58 Ν.Δ. 3035/54}. 16. Δικάζει τας κατά το άρθρον 129 του Ν.Δ. 2888/54, αιτήσεις προς καταλογισμόν ζημίας Δήμου ή Κοινότητας. ( Αρθρον 129 Ν.Δ. 2884/54, άρθρον 123 Π.Δ. 933/75}. 17. Εκτελεί επίσης και τα δι' άλλων νόμων ανατιθέμενα αυτώ καθήκοντα. { Αρθρον 9 Π.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 9 παρ. 2 Δ. Κωδ. 1954}. (Βλ. και παραρτήματα VIII και ΧΧ) Αρθρον 16. (βλ. και παράρτημα IX) 1. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον δικαιούται να ζητή παρά των Υπουργείων και πάσης άλλης αρχής πάσαν πληροφορίαν ή στοιχείον χρήσιμον εις την ενάσκησιν των καθηκόντων του. { Αρθρον 10 παρ. 1 Ν.Δ. 4/6.7.23, (άρθρον 10 παρ. 1 Δ. Κωδ. 1954)}.

17

18 18 3. Κατά τον υπό του Συνεδρίου ασκούμενον έλεγχον επιτρέπεται η εξέτασις και των παρεμπιπτόντως αναφυομένων ζητημάτων, επιφυλασσομένων των περί δεδικασμένου διατάξεων. { Αρθρον 1 παρ. 2 Ν.Δ. 1265/72}. 4. O κατά τας διατάξεις του παρόντος έλεγχος δύναται να ενεργήται και δειγματοληπτικώς κατά τα δι' αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου οριζόμενα. Εφ όσον εκ του δειγματοληπτικού ελέγχου προκύψουν υπόνοιαι περί υπάρξεως διαχειριστικών ανωμαλιών ο έλεγχος ούτος εκτείνεται επί του συνόλου της διαχειρίσεως. { Αρθρον 21 παρ. 1 Ν.Δ. 1265/72}. 5. Ο έλεγχος της σκοπιμότητος των διοικητικών πράξεων εκφεύγει της αρμοδιότητος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. { Αρθρον 4 παρ. 1 Ν.Δ. 1265/72}. 6. Επί αμφιβολιών του Παρέδρου ή Επιτρόπου αναφερομένων εις το ουσιαστικόν μέρος της δαπάνης, θεωρείται μεν το ένταλμα, αναφέρεται δε συγχρόνως η περίπτωσις εις το αρμόδιον Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπερ μετ' αξιολόγησιν, ανακοινοί ταύτην εις τον Υπουργόν των Οικονομικών και τον αρμόδιον κατά περίπτωσιν Υπουργόν. { Αρθρον 4 παρ. 2 Ν.Δ. 1265/72}. 7. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον, μετ' αξιολόγησιν, επίσης, ποιείται μνείαν των περιπτώσεων τούτων εν τη προς την Βουλήν εκθέσει του. { Αρθρον 4 παρ. 3 Ν.Δ. 1265/72}. 8. Κατά την άσκησιν του ελέγχου των λογαριασμών των υπολόγων δύναται να εξετασθή παρά του Κλιμακίου και το ουσιαστικόν μέρος της διαχειρίσεως, εάν δε προκύψουν αμφιβολίαι αποφαίνεται μεν τούτο επί της ορθότητος των λογαριασμών ανακοινοί δε την περίπτωσιν ταύτην εις τον Υπουργόν των Οικονομικών και τον αρμόδιον Υπουργόν. { Αρθρον 12 Ν.Δ. 1265/72, άρθρον 11 Ν. 968/79}.

19 19 Αρθρον Τα υποβαλλόμενα εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον δικαιολογητικά ενταλμάτων πληρωμής ως και τα δικαιολογητικά πάσης διαχειρίσεως μετά τον έλεγχόν των ακυρούνται κατά τα δι' αποφάσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου οριζόμενα. { Αρθρον 24 παρ. 1 Ν.Δ. 1265/72, άρθρον 16 παρ. 1 Ν. 968/79}. 2. Τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά δαπανών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λπ., μετά την ακύρωσίν των επιστρέφονται εις αυτά προς φύλαξιν. { Αρθρον 24 παρ. 2 Ν.Δ. 1265/72, άρθρον 16 παρ. 1 Ν. 968/79}. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ Προληπτικός Ελεγχος Δαπανών. Αρθρον 19. Οργανα ασκήσεως ελέγχου. 1. Ο Προληπτικός έλεγχος των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών των Υπουργείων, ως και των Επιτροπικών ενταλμάτων, δι' ων μεταβιβάζονται πιστώσεις, κατά τα υπό του Κώδικος περί Δημοσίου Λογιστικού οριζόμενα, εις τους Επιτρόπους των Υπουργών, ασκείται υπό Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου εδρευόντων εις τα καταστήματα των Υπουργείων. Ο προληπτικός έλεγχος των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών των Υπουργείων των εκδιδομένων εις βάρος πιστώσεων μεταβιβαζομένων εις τους Επιτρόπους των Υπουργών (Δευτερεύοντας Διατάκτας) ασκείται, υπό Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου εδρευόντων εις την έδραν των Επιτρόπων των Υπουργών (Δευτερευόντων Διατακτών), εφ όσον, κατά τας κειμένας διατάξεις εν τη έδρα ταύτη δεν εδρεύει Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. { Αρθρον 30 παρ. 1 Ν.Δ. 321/69, άρθρον 2 Ν.Δ. 1265/72}. (βλ. και παράρτημα VII) 2. Οι κατά τας κειμένας διατάξεις, προληπτικός έλεγχος των ενεργουμένων δαπανών υπό των δια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1337/1973 καταστάντων κυρίων

20 20 διατακτών Νομαρχών ως και υπό των κατά το άρθρον 18 του Ν. Δ/τος 1265/1972 Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ασκείται υπό των κατά την προηγουμένην παράγραφον Παρέδρων και Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. { Αρθρον 30 Ν.Δ. 321/69, άρθρον 2 και 18 Ν.Δ. 1265/72, άρθρον 2 Ν.Δ. 1337/73}. 3. Ως Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζονται, δι' αποφάσεως του Προέδρου, υπάλληλοι αυτού επί βαθμώ 5ω ή 4ω του Κλάδου ΑΤ Διοικητικού. Δύναται επίσης να ορίζωνται ως Επίτροποι δι' αποφάσεως του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υπάλληλοι αυτού επί βαθμώ 3ω ή 2ω. { Αρθρον 30 παρ. 3 Ν.Δ. 321/69, άρθρον 11 παρ. 3 Ν. 152/75}. (βλ. και παράρτημα VII) 4. Η ανάθεσις ασκήσεως προληπτικού ελέγχου εις έτερα όργανα πλην των ανωτέρω απαγορεύεται. Εις επικούρησιν των ασκούντων τον προληπτικόν έλεγχον, κατά τα ανωτέρω Παρέδρων και Επιτρόπων δύναται να τοποθετήται παρ' αυτοίς το αναγκαιούν βοηθητικόν προσωπικόν εξ υπαλλήλων επίσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. { Αρθρον 30 παρ. 4 Ν.Δ. 321/69}. 5. Αι παρά ταις έδραις των Νομών του Κράτους Υπηρεσίαι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν αποτελούν Υπηρεσίας της Νομαρχίας ως αι λοιπαί εν τη περιφερεία του Νομού πολιτικαί διοικητικαί υπηρεσίαι νομαρχιακού επιπέδου. { Αρθρον 2 παρ. 2 Ν.Δ. 532/70}. 6. Εις την παρά τω Υπουργείω Βορείου Ελλάδος Υπηρεσίαν Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου τοποθετείται και Επίτροπος αυτού, όστις επικουρεί τον Πάρεδρον εις την άσκησιν των καθηκόντων του και εφ όσον δεν υπηρετεί εν τη έδρα της υπηρεσίας έτερος Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναπληροί τούτον ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον. { Αρθρον 17 παρ. 2 Ν. 968/79}. (βλ. και παράρτημα ΧΧ)

21 21 Αρθρον 20. Επιθεώρησις Παρέδρων-Επιτρόπων. Οι Πάρεδροι και οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως και αι Υπηρεσίαι αυτών επιθεωρούνται υπό του Προέδρου αυτού ή των παρ' αυτού οριζομένων Αντιπροέδρων ή Συμβούλων, προκειμένου δε περί Επιτρόπων και υπό Παρέδρων οριζομένων υπό του Προέδρου, ως προς την λειτουργίαν της Υπηρεσίας και τον τρόπον ασκήσεως των Υπηρεσιακών καθηκόντων. Παρά των ενεργούντων την επιθεώρησιν συντάσσεται εμπεριστατωμένη έκθεσις υποβαλλομένη εις τον Πρόεδρον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ανακοινουμένη εις τον παρ' αυτώ Γενικόν Επίτροπον της Επικρατείας. { Αρθρον 18 Ν. 968/79}. (βλ. και παράρτημα VII) Αρθρον 21. Διαδικασία ασκήσεως Προληπτικού ελέγχου. 1. Εάν εκ του διενεργηθέντος ελέγχου διαπιστωθή ότι διά δαπάνην τινά δεν συντρέχουν έν όλω ή εν μέρει αι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εδαφ. β του, άρθρου 17 του παρόντος ο αρμόδιος Πάρεδρος ή Επίτροπος αρνείται δι' ητιολογημένης πράξεώς του την θεώρησιν του εντάλματος, όπερ επιστρέφει προς την αποστείλασαν αρχήν μετ' αντιγράφου της πράξεώς του. Υποβαλλομένου εκ νέου του εντάλματος προς θεώρησιν ο Πάρεδρος ή ο Επίτροπος ή θεωρεί τούτο εφ' όσον ήρθησαν οι λόγοι της μη θεωρήσεως, ή υποβάλλει τούτο δι' εκθέσεώς του εις το οικείον Τμήμα του Συνεδρίου αποφαινόμενον δια πράξεώς του ή περί της θεωρήσεως, εις ην εν τοιαύτη περιπτώσει υποχρεούται να προβή ο Πάρεδρος ή ο Επίτροπος ή περί της μη θεωρήσεως του εντάλματος. Το αρμόδιον Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιλαμβανόμενον της κατά το προηγούμενον εδάφιον υποθέσεως δύναται λόγω της μείζονος σπουδαιότητος του προκύψαντος θέματος ή ως έχοντος τούτου γενικωτέραν σημασίαν να παραπέμψη την υπόθεσιν εις την Ολομέλειαν του Ελεγκτικού Συνεδρίου δια πρακτικού επέχοντος θέσιν εισηγήσεως την οποίαν αναπτύσσει ενώπιον αυτής ο οριζόμενος διά τούτου εισηγητής.

22 22 Η Ολομέλεια εκφέρουσα γνώμην επί της παραπεμφθείσης υποθέσεως αναπέμπει ταύτην εις το Τμήμα διά την περαιτέρω εξέτασίν της Η γνώμη αύτη είναι υποχρεωτική διά το Τμήμα. {'Αρθρον 2 Ν.Δ. 31/7-4/8-26, άρθρον 56 παρ. 1 Β.Δ. 18/ , άρθρον 3 παρ. 1 Ν.Δ. 1265/72, άρθρον 8 Ν. 968/79}. 2. Εν περιπτώσει μη θεωρήσεως εντάλματος ο αρμόδιος Υπουργός δύναται να αιτήσηται την υπ ευθύνην του θεώρησιν τούτου παρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ην τούτο αποδέχεται εντελλόμενον τω αρμοδίω Παρέδρω ή Επιτρόπω την θεώρησιν τούτου. Θεωρουμένου του εντάλματος υπ ευθύνην του Υπουργού, υποβάλλεται αυθημερόν υπό του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας παρά τω Ελεγκτικώ Συνεδρίω πίναξ εις τον Υπουργόν των Οικονομικών, το Υπουργικόν Συμβούλιον και την Βουλήν, εν ω αναγράφεται η αιτιολογία της μη θεωρήσεως. Εις περίπτωσιν καθ' ήν η Βουλή εντός της πρώτης συνόδου αυτής, από της υποβολής του πίνακος, δεν ήθελε εγκρίνει το ως άνω θεωρηθεν ένταλμα, το Συνέδριον διά πράξεως της Ολομελείας καταλογίζει το ποσόν του εντάλματος εις βάρος του υπευθύνου Υπουργού. {Άρθρον 3 παρ. 2 Ν.Δ. 1265/72}. 3. Αν κατά την άσκησιν του προληπτικού ελέγχου καταδειχθή ποινικώς κολάσιμος πράξις, ανακοινούται τούτο εις τον Υπουργόν των Οικονομικών, τον οικείον διατάκτην και τον αρμόδιον Εισαγγελέα. {Άρθρον 3 παρ. 3 Ν.Δ. 1265/72}. 4. Εις περίπτωσιν αμφιβολιών αναφερομένων εις την θεώρησιν ή μη ενταλμάτων δύναται εκ των προτέρων να προκληθή δι' εκθέσεως του αρμοδίου Παρέδρου ή Επιτρόπου η γνώμη του αρμοδίου Τμήματος. Η διάταξις του εδαφ. β της παρ. 6 του επομένου άρθρου εφαρμόζεται και εν προκειμένω. {Άρθρον 4 παρ. 4 και 16 Ν.Δ. 2712/1953, άρθρον 77 παρ. 1 και 3 Β.Δ. 869/1960, άρθρον 59 παρ. 3 και 66 Δ. Κωδ. 1954}.

23 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η Κατασταλτικός Ελεγχος Λογαριασμών και Απολογισμών Οργανα-Διαδικασία Ασκήσεως αυτού. Γενικαί Διατάξεις. Αρθρον 22. (βλ. και παραρτήματα XV και XVI) 1. Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και των απολογισμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και λοιπών Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εφ ων κατά τας κειμένας διατάξεις ασκείται κατασταλτικός έλεγχος, ως και των δαπανών πάσης Δημοσίας Υπηρεσίας μη οργανωμένης μεν εις ίδιον Νομικόν Πρόσωπον, λειτουργούσης όμως εν αποκεντρώσει από του Δημοσίου Προϋπολογισμού είτε υπό ιδίαν διοίκησιν είτε ως ειδικός λογαριασμός, ασκείται από 1ης Ιανουαρίου 1980 παρά του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος. { Αρθρον 10 παρ. 1 Ν. 968/79}. 2. Κατ' εξαίρεσιν δύναται δι' αποφάσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ανατίθεται εις τον παρά τω Υπουργείω Βορείου Ελλάδος Πάρεδρον και εις τους παρά τοις Νομοίς του Κράτους Επιτρόπους αυτού ο έλεγχος δημοσίων διαχειρίσεων ή απολογισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου το ύψος των τακτικών εσόδων των οποίων κατά την ισχύν του Ν. 968/79 είναι κατώτερον των δραχ. ως και των απολογισμών των Κοινοτήτων. (βλ. και παράρτημα VII) Το ως άνω ποσόν δύναται να αυξάνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών μετά σύμφωνον γνώμην της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εν τη ασκήσει του κατά τ' ανωτέρω ελέγχου παρά των Παρέδρων και Επιτρόπων περιέρχονται εις αυτούς αι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά των εκδιδομένων δε παρ' αυτών πράξεων ασκούνται τα υπό του παρόντος προβλεπόμενα ένδικα μέσα κατά των πράξεων του Κλιμακίου. { Αρθρον 10 παρ. 2 Ν. 968/79}.

24 24 3. Κατά την ενέργειαν του ελέγχου των λογαριασμών των υπολόγων δύναται να ζητήται παρά των αρμοδίων δημοσίων Υπηρεσιών, των υπολόγων, ως και παντός εν γένει φυσικού ή Νομικού Προσώπου πάσα αναγκαία πληροφορία ή στοιχείον, συντρεχούσης δε περιπτώσεως δύναται να ενεργηθή και επιτόπιος έρευνα. { Αρθρον 24 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 8 Ν. 5212/31, άρθρον 9 παρ. 2 Ν.Δ. 1265/72}. 4. Διά τας κατά την επεξεργασίαν των λογαριασμών διαπιστουμένας ελλείψεις ή γεννωμένας αμφιβολίας συντάσσεται φύλλον μεταβολών και ελλείψεων αποστελλόμενον αρμοδίως δια την αναπλήρωσιν των διαπιστουμένων ελλείψεων και παροχήν των απαιτουμένων πληροφοριών κ.λπ., τασσομένης προς τούτο προθεσμίας ουχί ανωτέρας των 15 ημερών, ήτις δύναται να παραταθή επί εύλογον χρόνον. {Άρθρον 24 Δ. Κωδ ('Αρθρον 9 παρ. 3 Ν.Δ. 1265/72)}. 5. Διαφοραί προκύπτουσαι κατά τον έλεγχον των λογαριασμών είτε εις χρέωσιν, είτε εις πίστωσιν των υπολόγων, κατώτεραι ποσού οριζομένου εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, μετά γνώμην του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαγράφονται εξισουμένων των λογαριασμών κατά τα διά της αυτής αποφάσεως καθορισθησόμενα. {'Αρθρον 9 παρ. 4 Ν.Δ. 1265/72, άρθρον 10 παρ. 3 Ν. 968/79}. 6. Εις περίπτωσιν αμφιβολιών επί αναφυομένων κατά την επεξεργασίαν των λογαριασμών ζητημάτων, δύναται εκ των προτέρων να προκληθή δι' εκθέσεως του οικείου Διευθυντού, προς το αρμόδιον Κλιμάκιον, η γνώμη αυτού επί των ζητημάτων τούτων. {'Αρθρον 16 παρ. 1 Ν.Δ. 2712/53, άρθρον 66 παρ. 1 Δ. Κωδ. 1954} O Πρόεδρος του Συνεδριου, δύναται, αν κρίνη τούτο αναγκαίον λόγω της σοβαρότητος ή της γενικότητος, να προκαλή την γνώμην της Ολομελείας, οπότε αύτη είναι υποχρεωτική διά τε τα Κλιμάκια και τα Τμήματα του Συνεδρίου κατά την έκδοσιν των σχετικών πράξεων και αποφάσεών του. { Aρθρον 16 παρ. 3 Ν.Δ. 2712/53, άρθρον 66 παρ. 3 Δ. Κωδ. 1954}. 7. Αν κατά τον έλεγχον των λογαριασμών διαπιστωθή ποινικώς κολάσιμος πράξις ανακοινούται τούτο εις τον αρμόδιον εισαγγελέα, εις τον εις ον υπάγεται ο υπόλογος Υπουργόν ή άλλο αρμόδιον όργανον και εις τον Πρόεδρον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) : Δασικός Κώδιξ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Δασική Ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Γενικοί ορισμοί 'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β':

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4182 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 [ όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585 της 27/29 Σεπτεμβρίου 1945 : περί κυρώσεως του εν Αγίω Φραγκίσκω υπογραφέντος Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α 242) και τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα