ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980"

Transcript

1 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

2 2

3 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντες υπ' όψει: α) Το άρθρον 25 του υπ' αριθμ. 968/1979 Ν. "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" και β) Την από 22 Μαΐου 1980 γνώμην της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προτάσει του επί των Οικονομικών Υπουργού, αποφασίζομεν: Αι διατάξεις της κατά την έκδοσιν του παρόντος ισχυούσης νομοθεσίας περί του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως αύται αναφέρονται κατωτέρω έναντι εκάστου άρθρου μετά των εν παρενθέσει κάτωθι αυτών τιθεμένων αντιστοίχων διατάξεων του Β.Δ. 29/ "περί κωδικοποιήσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων", κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείμενον, ως έπεται: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρον Εις την αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α) Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, ως και των δι' ειδικών νόμων εις τον έλεγχον αυτού υπαγομένων εκάστοτε οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

4 4 β) Η έκθεσις προς την Βουλήν επί του απολογισμού και ισολογισμού του Κράτους. γ) Η γνωμοδότησις επί των νόμων περί συντάξεων ή αναγνωρίσεως υπηρεσίας δια την παροχήν δικαιώματος συντάξεως κατά το άρθρον 73 παράγραφος 2 του Συντάγματος, ως και επί παντός ετέρου θέματος οριζομένου υπό του νόμου. δ) Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και των εν εδαφίω α οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. ε) Η εκδίκασις ενδίκων μέσων επί διαφορών εξ απονομής συντάξεων, ως και εκ του ελέγχου των λογαριασμών εν γένει. στ) Η εκδίκασις υποθέσεων αναφερομένων εις την ευθύνην των δημοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων, ως και των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, δια πάσαν εκ δόλου ή αμελείας επελθούσαν εις το Κράτος ή εις τους ανωτέρω οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ζημίαν. {Αρθρον 98 παρ. 1 Συντάγματος 1975} 2. Αι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθμίζονται και ασκούνται, ως νόμος ορίζει. Κατά τας υπό στοιχεία α έως δ περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 93, παράγραφοι 2 και 3 του Συντάγματος. {Αρθρον 98 παρ. 2 Συντάγματος 1975} 3. Αι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των εν τη παραγράφω 1 υποθέσεων, δεν υπόκεινται εις τον έλεγχον του Συμβουλίου της Επικρατείας. {Αρθρον 98 παρ. 3 Συντάγματος 1975} Αρθρον 2. (Βλ. και παράρτημα Ι) Το Ελεγκτικόν Συνέδριον, ανεξάρτητον πάσης άλλης Αρχής, εποπτεύεται υπό του επί των Οικονομικών Υπουργού, καθ όν τρόπον τα λοιπά Δικαστήρια υπό του Υπουργού της Δικαιοσύνης. { Αρθρον 6 Ν.Δ. 4/ (άρθρον 6 Δ. Κωδ. 1954)}

5 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β Περί του Προσωπικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αρθρον 3. (Βλ. και παραρτήματα ΙΙ, XIV και XIX) Δικαστικοί Λειτουργοί. 1. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον αποτελείται: α) Εξ ενός Προέδρου, β) Εκ τριών Αντιπροέδρων, γ) Εκ δέκα επτά Συμβούλων και δ) Εξ είκοσι εννέα Παρέδρων 2. Διά την παρά τω Συνεδρίω εκπροσώπησιν της Επικρατείας τάσσεται παρ αυτώ Γενικός Επίτροπος και Αντεπίτροπος. { Αρθρον 1 Ν.Δ. 4/6.7.23,άρθρον μόνον Α.Ν. 1076/38 άρθρον 3 Ν. 67/43, άρθρον μόνον Δ.2/4.8.43, Αρθρον 9 Ν. 108/43, άρθρον 1 Α.Ν. 3247/44, άρθρον 4 ΠΥΣ 333/45, άρθρον 4 Α.Ν. 602/45, άρθρον 2 παρ. 1 Ν.Δ.455/47, άρθρον δωδέκατον Ν.1605/50, άρθρον μόνον Β.Δ. 5/1/51, άρθρον 21 παρ. 1 Ν. 1715/51, άρθρον 2 παρ. 1 Ν. 2088/52 Αρθρον 20 παρ. 2 Ν. 2289/52, άρθρον 11 Ν. 4448/64, άρθρον 12 Ν.Δ.4605/66, άρθρον μόνον Β.Δ. 801/69, άρθρον 6 Ν.Δ. 1250/72, άρθρον μόνον Π.Δ. 59/73, άρθρον 9 παρ. 3 Ν.Δ. 78/74 (άρθρον 1 Δ. Κωδ. 1954), Αρθρον 2 Ν.Δ. 4/6723, άρθρον 4 ΠΥΣ 333/45, άρθρον 9 παρ. 1 Ν. 221/75 (άρθρον 2 Δ. Κωδ. 1954)}. Αρθρον 4. (βλ. και παράρτημα ΙΙΙ) Διοικητικόν Προσωπικόν. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον διά την διεξαγωγήν του έργου του επικουρείται υπό Διοικητικού Προσωπικού, συντιθεμένου κατά κλάδους και βαθμούς, ως ακολούθως: { Αρθρον 3 Ν.Δ. 4/6723 άρθρον 1 παρ. 1 Β.Δ άρθρον 1 παρ. 1 Ν.Δ. 3771/57}. Κλάδος ΑΤ Επί βαθμώ 1ω θέσις Γεν. Δ/ντού...1

6 6 Επί βαθμώ 3ω-2ω θέσεις (Δ/ντών)...32 Επί βαθμώ 5ω-4ω θέσεις (Ελεγκτών-Τμηματαρχών) Επί βαθμώ 8ω-6ω θέσεις (Λογιστών) Σύνολον { Αρθρον ενδέκατον Ν.Δ.3908/58, άρθρον 1 Ν.Δ.3977/59, άρθρα 71,72,74 παρ. 2 Β.Δ. 869/60,άρθρα Β.Δ. 545/62, άρθρον 11 Ν. 4448/64, άρθρον 2 παρ. 8 και 13, και άρθρον 18 παρ. Ε εδ. 4 Ν. 4464/65}. Προσωρινός Κλάδος ΑΡ1-Διοικητικός ( Αρθρον 12 Ν. 887/79) Επί βαθμώ 4ω θέσεις...18 {'Αρθρον 12 Ν.Δ. 4605/66, άρθρον 11 Α.Ν. 599/68, άρθρον μόνον Β.Δ. 801/69, άρθρον 21 Ν.Δ. 751/70, άρθρον μόνον Π.Δ. 59/73} Κλάδος ΜΕ1-Διοικητικός Επί βαθμώ 5ω-4ω θέσεις...44 Επί βαθμώ 10ω-6ω θέσεις Σύνολο 221 ( Αρθρον 43 Ν. 22/75, άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 152/75 Αρθρ , 29 και 30 Ν. 434/76) Κλάδος ΜΕ3-Βοηθών Ταξινόμων Επί βαθμώ 5ω-4ω θέσεις...6 Επί βαθμώ 10ω-6ω θέσεις...23 Σύνολον 29 Οι Βοηθοί Ταξινόμοι διορίζονται δια πράξεως του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. { Αρθρα 4-6 και 12 Ν. 887/79 άρθρα 19,21 και 22 Ν. 968/79, (άρθρ. 3 Δ. Κωδ. 1954)}

7 7 Κλάδος ΣΕ2 Ομάς Κλητήρων-Νυκτοφυλάκων: Επί βαθμώ 7ω θέσεις...9 Κλάδος ΣΕ2α-Κλητήρων: Επί βαθμώ 12ω-8ω θέσεις...21 Κλάδος ΣΕ2β-Νυκτοφυλάκων: Επί βαθμώ 12ω-8ω θέσεις...2 Αρθρον 5. (Βλ. και παραρτήματα ΙΙΙ και IV) Προσωπικόν επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου Αι παρά τω Ελεγκτικώ Συνεδρίω θέσεις του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού ορίζονται ως ακολούθως: α)καθαρίστριαι (N.2314/53, Απ.Υπ.Οικ.14907/70 ΦEK 273/70τ.Β ) β)εργάται Αρχείου (Ν. 968/79)...10 γ)οδηγοί αυτοκινήτων...3 Οι εργάται του αρχείου προσλαμβάνονται δια πράξεως του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. { Αρθρα 2 και 3 Ν. 2314/53, άρθρον ενδέκατον παρ. 5 Ν.Δ. 3908/58, άρθρον 21 παρ. 1 Ν. 968/79, άρθρον 14 Β.Δ. 545/62, άρθρον 1 Ν.Δ. 385/69, άρθρο 19 παρ. 4 Ν. 968/79, άρθρον 44 παρ. 15 Ν.Δ. 4/6-7-23} Άρθρον 6. Διοικητικόν Προσωπικόν Υπηρεσίας Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας δια την διεξαγωγήν του έργου του επικουρείται υπό διοικητικού προσωπικού διατιθεμένου αυτώ κατ' άρθρον 14 παρ. 2 του παρόντος.

8 8 { Αρθρον 4 Ν. 4/6723, άρθρον 73 παρ. 1 Β.Δ. 869/60 (άρθρον 4 Δ. Κωδ. 1954)}. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ Συγκρότησις Ολομελείας-Τμημάτων-Κλιμακίων Αρθρον 7. (βλ. και παραρτήματα V και ΧΧ) 1.Το Συνέδριον, εφ όσον δεν ορίζεται άλλως διά του παρόντος ή των συμφώνως προς τούτο εκδοθησομένων διαταγμάτων, εκτελεί τα εις αυτό ανατιθέμενα καθήκοντα εν Ολομελεία ή δια των Τμημάτων και Κλιμακίων αυτού. { Αρθρον 2 Ν.Δ. 2712/53 (άρθρον 5 παρ. 1 Δ. Κωδ. 1954)} 2.Η Ολομέλεια του Σώματος συγκροτείται εκ του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού του και οκτώ τουλάχιστον μελών αυτού, εχόντων την ιδιότητα Αντιπροέδρου ή Συμβούλου. { Αρθρον 2 Ν.Δ. 2712/53, άρθρο μόνον Α.Ν. 474/68 (άρθρον 5 παρ. 2 Δ. Κωδ. 1954)} 3. Εκαστον των Τμημάτων αποτελείται εξ ενός Αντιπροέδρου, ως Προέδρου, ή του νομίμου αναπληρωτού του και εκ τεσσάρων τουλάχιστον Συμβούλων ως Μελών. Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου δύναται, εν πάση περιπτώσει, να προεδρεύση και οιουδήποτε των Τμημάτων. { Αρθρον 2 Ν.Δ. 2712/53, (άρθρον 5 παρ. 3 Δ.Κωδ. 1954)}. Εις τας συνεδριάσεις των Τμημάτων δύνανται να μετέχουν και Πάρεδροι, μετά συμβουλευτικής ψήφου, μέχρι πέντε εις έκαστον τούτων, εκτελούντες έργα εισηγήσεως. { Αρθρον 6 Ν. 956/1979} Δι' αποφάσεως της Ολομελείας δύνανται οι μετέχοντες των Τμημάτων Πάρεδροι να απαλλάσσωνται της ασκήσεως των ελεγκτικών αυτών καθηκόντων εν όλω ή εν μέρει. { Αρθρον 6 Ν. 956/1979} 4. Εκαστον των Κλιμακίων αποτελείται εξ ενός Συμβούλου, ως Προέδρου, και δύο Παρέδρων ως μελών.

9

10 10 Αρθρον 9 (βλ. και παράρτημα VI) Παράστασις Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας-Γραμματέως Κατά τας συνεδριάσεις της Ολομελείας και των Τμημάτων παρίσταται ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας και ο Γραμματεύς του Συνεδρίου ή οι νόμιμοι αναπληρωταί τούτων, κατά δε τας συνεδριάσεις των Κλιμακίων παρίσταται μόνον ο Γραμματεύς ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής. Δικαιούται εν τούτοις ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας να παρίσταται και εις τας συνεδριάσεις των Κλιμακίων, μη γνωμοδοτών όμως επί των εις ταύτα εισαγομένων προς συζήτησιν υποθέσεων, εξαιρέσει των επί ενστάσεων του άρθρου 5 του Ν. 4448/1964 τοιούτων, καθ' ας εκφέρει εγγράφως την γνώμην του. { Αρθρον 2 Ν.Δ. 2712/53, άρθρον 5 παρ. 9 Δ. Κωδ. 1954, (άρθρον 3 Β.Δ. 598/65}. Αρθρον 10 Λόγοι εξαιρέσεως Οι λόγοι εξαιρέσεως του άρθρου 52 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας ισχύουν και δια τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Γενικόν Επίτροπον της Επικρατείας και τον παρ' αυτώ Αντεπίτροπον, πλην της περιπτώσεως του εδαφίου ε, ο λόγος εξαιρέσεως της οποίας δεν συντρέχει διά τους οπωσδήποτε συμμετασχόντας εις την έκδοσιν της πράξεως ή αποφάσεως κατά της οποίας ασκείται έφεσις, αίτησις αναιρέσεως ή αίτησις αναθεωρήσεως. Κατά πάσαν περίπτωσιν εις τας Συνεδριάσεις της Ολομελείας δεν δύνανται να μετέχουν οι μετασχόντες του αρμοδίου Τμήματος ως Πρόεδρος ή εισηγητής εις την έκδοσιν της καθ' ης η αίτησις αναιρέσεως αποφάσεως. Περί της εξαιρέσεως αποφαίνεται η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή το αρμόδιον Τμήμα αυτού. Οι μετέχοντες τούτων δικασταί, εάν συντρέχη λόγος εξαιρέσεως οφείλουν να δηλώσουν τούτο εις τον Πρόεδρον του Δικαστηρίου. Προκειμένου περί του Κλιμακίου αρμόδιος ν' αποφανθή είναι ο Πρόεδρος αυτού. Η διάταξις του άρθρου 53 του Κ. Πολ. Δικονομίας έχει ανάλογον και εν προκειμένω εφαρμογήν. {Άρθρον 1 Ν.968/79}.

11 11 Αρθρον 11. (βλ. και παράρτημα V) Αποφάσεις-Πράξεις. 1.Το Συνέδριον αποφαίνεται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων, νικώσης εν ισοψηφία της ψήφου του Προέδρου. Αν κατά την ψηφοφορίαν σχηματισθούν πλείονες των δύο γνωμών, μη καταρτιζομένης ούτω πλειοψηφίας, οι έχοντες μεμονωμένην την γνώμην ή αποτελούντες την ασθενεστέραν, οφείλουν να προσχωρήσουν εις την μίαν των επικρατεστέρων γνωμών. Εις την έκδοσιν των αποφάσεων συμπράττουν τα κατά την συζήτησιν της υποθέσεως παραστάντα μέλη του Συνεδρίου. Κωλυομένου ή εκλιπόντος μέλους τινός, εκ των παραστάντων κατά την συζήτησιν, εγκύρως εκδίδεται η απόφασις υπό των υπολοίπων παραστάντων κατά την συζήτησιν μελών εφ' όσον ο αριθμός τούτων είναι επαρκής δια την συγκρότησιν της Ολομελείας ή του Τμήματος, άλλως η υπόθεσις εισάγεται εκ νέου προς συζήτησιν. { Αρθρον 2 παρ. 8 Ν.Δ. 2712/53, (άρθρον 5 παρ. 8 Δ. Κωδ. 1954)}. 2. Δι' αποφάσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορισθή όπως τας υπό των Τμημάτων και της Ολομελείας του Συνεδρίου εκδιδομένας αποφάσεις υπογράφουν μόνον ο Πρόεδρος, ο Γραμματεύς και ο εισηγητής Σύμβουλος ή Πάρεδρος υπέχων και την ευθύνην της ορθής διατυπώσεως και αντιγραφής αυτών. { Αρθρον 8 παρ. 2 Ν. 108/43, άρθρον 6 Ν. 956/79, (άρθρον 18 παρ. 3 Δ. Κωδ. 1954)}. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ Διάρθρωσις και Αρμοδιότης Διοικητικών Υπηρεσιών. Αρθρον 12. (βλ. και παράρτημα VII) Διαίρεσις Υπηρεσιών. 1. Διά την προεργασίαν και διεκπεραίωσιν του έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαιρείται τούτο εις: α) Υπηρεσίας Παρέδρων β) Υπηρεσίας Επιτρόπων παρά τη έδρα εκάστου Νομού.

12 12 γ) Γενικήν Διεύθυνσιν Ελέγχου, Διευθύνσεις, Γραμματείαν και Αρχείον. 2. Παρά τω Ελεγκτικώ Συνεδρίω λειτουργεί Υπηρεσία Οργανώσεως και μεθόδων (Ο και Μ), συσταθείσα κατά τας διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1α του Α.Ν. 340/68. ( Αρθρον 7 παρ. 1 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 2 Ν. 5212/31,, άρθρον 70 παρ. 1 Β.Δ. 869/60, άρθρον 30 Ν.Δ. 321/69, (άρθρον 7 παρ. 1 Δ. Κωδ. 1954), άρθρον 7 παρ. 1α Α.Ν. 340/68, άρθρον 35 Ν. 232/75}. Αρθρον 13. (βλ. και παράρτημα VII) Αρμοδιότης Υπηρεσιών Παρέδρων-Επιτρόπων-Διευθύνσεων κ.λπ. 1. Η αρμοδιότης των Υπηρεσιών Παρέδρων και Επιτρόπων ορίζεται υπό των διατάξεων των άρθρων 77 και 82 του παρόντος. Η αρμοδιότης, ο τίτλος και η δύναμις των Διευθύνσεων και λοιπών υπηρεσιών, ορίζεται δι' αποφάσεως της ολομελείας του Συνεδρίου δημοσιευομένης διά της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. ( Αρθρον 7 παρ. 1 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 2 Ν. 5212/31, άρθρον 28 Ν. 1715/51, άρθρον 70 παρ. 1 Β.Δ. 869/60}. Δι' αποφάσεως επίσης της Ολομελείας του Συνεδρίου δύναται να μεταβάλλεται η αρμοδιότης, ο τίτλος και η δύναμις τούτων, να καθορίζεται η εις Τμήματα και Γραφεία διαίρεσις αυτών και αρμοδιότης εκάστου τούτων και να συνιστώνται Διευθύνσεις, ανεξάρτητοι υπηρεσίαι, Τμήματα και Γραφεία, υπό μόνον τον περιορισμόν ότι δεν δύνανται να υπάρχουν Διευθύνσεις πλείονες ή ελάσσονες του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Διευθυντών ή Τμήματα πλείονα ή ελάσσονα του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων Ελεγκτών- Τμηματαρχών. {'Aρθρον 30 Ν.Δ. 321/69 άρθρον 7 παρ. 1 Δ. Κωδ. 1954) Δι' ομοίων αποφάσεων ορίζονται τα του τρόπου της τοποθετήσεως των υπαλλήλων εις τας Υπηρεσίας, Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, την Γραμματείαν και το Αρχείον και κανονίζονται τα της εσωτερικής υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Διά πράξεως του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου τοποθετούνται προϊστάμενος της Γραμματείας (Γραμματεύς) εκ του προσωπικού του Κλάδου ΑΤ είς των Ελεγκτών-Τμηματαρχών επί βαθμώ 5ω-4ω ή Διευθυντών επί βαθμώ 3ω-2ω

13 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προϊστάμενος δε του Αρχείου είς των Ελεγκτών- Τμηματαρχών τούτου. { Αρθρον 18 παρ. Ε εδ. 3 Ν. 4464/65, άρθρον 17 Ν. 434/76, άρθρον 62 Π.Δ. 611/77}. Επίσης τοποθετούνται ομοίως βοηθοί του Γραμματέως (υπογραμματείς) τρείς (3) εκ του προσωπικού του Κλάδου ΑΤ επί βαθμώ 6ω, 5ω ή 4ω και παρά τω Αρχειοφύλακι είς υπαρχειοφύλαξ εκ του ιδίου προσωπικού επί βαθμώ 7ω ή 6ω. {Άρθρον 70 παρ. 1 Β.Δ. 869/60, άρθρον 17 Ν. 434/76, άρθρον 62 Π.Δ. 611/77, άρθρον 20 Ν. 968/79, (άρθρον 3 παρ. 1 εδ. ζ Δ.Κωδ. 1954)}. Δι' αποφάσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται να τοποθετούνται προσωρινώς ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πάρεδροι, ουχί όμως πλείονες των δύο. {Άρθρον 7 Α.Ν. 25/1/36, άρθρον 70 παρ. 2 Β.Δ. 869/60, (άρθρον 59 παρ. 5 Δ.Κωδ. 1954)}. Αρθρον 14. (βλ. και παράρτημα Ι) Υπηρεσία Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας. 1. Δι' αποφάσεως του επί των Οικονομικών υπουργού επί τη προτάσει του Γενικού Επιτρόπου κανονίζονται τα της διαιρέσεως της Υπηρεσίας του Γενικού Επιτρόπου εις Γραφεία και διεξαγωγής της εν αυτοίς εργασίας. {Άρθρον 7 Ν.Δ. 4/6-7-23, άρθρον 70 παρ. 3 Β.Δ. 869/60, (άρθρον 7 παρ. 2 Δ.Κωδ. 1954)}. 2. Αι θέσεις της Υπηρεσίας Γενικού Επιτρόπου πληρούνται εκ του προσωπικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η δε τοποθέτησις τούτου γίνεται αιτήσει του Γενικού Επιτρόπου, δια κοινής αποφάσεως αυτού και του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πλην της του Διευθυντού, όστις τοποθετείται δι' αποφάσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. { Αρθρον 73 παρ. 2 Β.Δ. 869/60}. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε Αρμοδιότης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αρθρον 15. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον: 13

14 14 1. Ασκεί τον κατά το άρθρον 98 του Συντάγματος έλεγχον επί των εξόδων του Κράτους, ως και επί των δια νόμων εις τον έλεγχον αυτού υπαγομένων εκάστοτε Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. { Αρθρον 8 παρ. 1 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 1 και 18 Ν.Δ. 1265/1972, άρθρον7 παρ. 1 Ν. 968/79, (άρθρον 8 παρ. 1 και 11 παρ. 2 Δ. Κωδ. 1954)}. 2. Ασκεί κατασταλτικόν έλεγχον: α) επί των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Αυτοδιοικουμένων Οργανισμών, ως και πάσης Δημοσίας Υπηρεσίας, μη ωργανωμένης μεν εις ίδιον Νομικόν Πρόσωπον, λειτουργούσης όμως εν αποκεντρώσει από του Δημοσίου Προϋπολογισμού, είτε υπό ιδίαν Διοίκησιν, είτε ως ειδικός λογαριασμός, β) επί του δια της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 992/79 συσταθέντος εκτός κρατικού προϋπολογισμού λογαριασμού ύπό την ονομασίαν "Ειδικός Λογαριασμός εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων" και γ) επί των κατ' εφαρμογήν της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Ν. 992/79 υπαγομένων εις τον κατασταλτικόν έλεγχον αυτού πάσης φύσεως δαπανών, αι οποίαι πραγματοποιούνται υπό φυσικών ή νομικών προσώπων, εκ πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. { Αρθρον 8 παρ. 5 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 1, 7 και 17 Ν.Δ. 1265/1972, άρθρον 10 παρ. 1 και άρθρο 15 Ν. 968/79, άρθρον Ν. 992/79, (άρθρον 8 παρ. 5 και 2 Δ. Κωδ. 1954)}. 3. Παρακολουθεί τα έσοδα του Κράτους. { Αρθρον 8 παρ. 2 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 16 Ν.Δ. 1265/1972, (άρθρον 8 παρ. 2 Δ. Κωδ. 1954)}. 4. Αποφαίνεται επί του απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους. { Αρθρον 8 παρ. 3 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 11 Ν.Δ. 1265/1972, άρθρον 8 παρ. 3 Δ. Κωδ. 1954, άρθρον 8 παρ. 4 Ν.Δ. 4/6.7.23}. 5. Εποπτεύει τους Δημοσίους υπολόγους καθ' όσον αφορά εις το Δημόσιον Λογιστικόν. { Αρθρον 8 παρ. 4 Δ. Κωδ. 1954}. 6. Εποπτεύει επί των κατά τους κειμένους νόμους εγγυήσεων των Δημοσίων υπαλλήλων.

15 15 { Αρθρον 8 παρ. 6 Ν.Δ. 4/6.7.23, (άρθρον 8 παρ. 5 Δ. Κωδ. 1954)}. 7. Αποφαίνεται περί της απαλλαγής από της ευθύνης των ενώπιον του λογοδοτούντων υπολόγων δια πάσαν απώλειαν, έλλειψιν ή φθοράν χρημάτων ή υλικού ή παραστατικών στοιχείων πληρωμής πάσης φύσεως. { Αρθρον 2 Ν.Δ , άρθρον 13 Ν.Δ. 1265/72, (άρθρον 8 παρ. 7 Δ. Κωδ. 1954)}. 8. Κρίνει τας ενστάσεις κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού των Οικονομικών εν τη ασκήσει της αρμοδιότητός του προς εκτέλεσιν των πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεως εις βάρος του Δημοσίου ή την πληρωμήν των συντάξεων εν γένει, συμπεριλαμβανομένων και των αφορωσών καταλογισμόν αχρεωστήτως ληφθείσης συντάξεως. { Αρθρον 5 παρ. 1 Ν. 4448/1964}. 9. Γνωμοδοτεί συμφώνως τω άρθρω 73 παρ. 2 του Συντάγματος επί των προτάσεων Νόμων, δι' ων σκοπείται η τροποποίησις των περί συντάξεων Νόμων, η απονομή συντάξεως ή η αναγνώρισις υπηρεσίας ως παρεχούσης δικαίωμα προς σύνταξιν, εφ όσον η σύνταξις βαρύνει το Δημόσιον Ταμείον ή τον προϋπολογισμόν νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. { Αρθρον 3 Ν.Δ. 2712/53, άρθρον 8 παρ. 9 Δ. Κωδ. 1954}. 10. Γνωμοδοτεί επί των παρά των Υπουργών τιθεμένων θεμάτων, εφ' όσον δεν ήθελε κατά την κρίσιν του θεωρηθή ότι η ζητουμένη γνώμη του αποτελεί πρόκριμα των πράξεων ή των δικαστικών του αποφάσεων. { Αρθρον 8 παρ. 9 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 3 Ν.Δ. 2712/53, (άρθρον 8 παρ. 9 Δ. Κωδ. 1954)}. 11. Δικάζει επί της αστικής ευθύνης: α) των Δημοσίων υπαλλήλων δια πάσαν εκ δόλου ή αμελείας επελθούσαν εις τον Δημόσιον θετικήν ζημίαν, β) των Υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου δικαίου, των υπαγομένων εις τας διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 και γ) των Υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. { Αρθρον 8 παρ. 10 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 3 Ν.Δ. 2712/53, άρθρον 42 Ν.Δ. 1140/72, άρθρον 39 Ν.Δ. 496/74, άρθρον 123 Π.Δ. 933/75, άρθρον 16 παρ. 1 Ν. 993/79, άρθρον 8 παρ. 12 Δ. Κωδ. 1954}. 12. Δικάζει τας εγειρομένας αμφισβητήσεις εκ του ελέγχου των λογαριασμών των υπολόγων.

16 16 { Αρθρον 8 παρ. 11 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 3 Ν.Δ. 2712/53, (άρθρον 8 παρ. 13 Δ. Κωδ. 1954)}. 13. Δικάζει τας κατά τας κειμένας διατάξεις υπαχθείσας εις την αρμοδιότητα αυτού εφέσεις κατά καταλογιστικών αποφάσεων εκδιδομένων παρά των Υπουργών ή των επί τούτω εντεταλμένων συλλογικών ή μη οργάνων της διοικήσεως, επί διαχειρίσεως υλικού ή χρηματικού του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εν γένει. { Αρθρον 3 Ν.Δ. 2712/53, (άρθρον 8 παρ. 15 Δ. Κωδ. 1954)}. 14. Δικάζει τας εφέσεις: α) Κατά των πράξεων του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) κατά των πράξεων Κανονισμού Συντάξεως της Υπηρεσίας Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), γ) κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου πράξεων του άρθρου 1 του Α.Ν. 599/1968 κιαι δ) κατά των πράξεων της Επιτροπής του άρθρου 4 του αυτού Α.Ν. 599/1968. { Αρθρον 1-4 και 7 παρ. 2 Α.Ν. 599/68, (άρθρον 8 παρ. 13 Δ. Κωδ. 1954)}. 15. Δικάζει τας εφέσεις κατά των καταλογιστικών, συμφώνως τω άρθρω 58 του Ν.Δ. 3033/1954, αποφάσεων των Νομαρχών. { Αρθρον 58 Ν.Δ. 3035/54}. 16. Δικάζει τας κατά το άρθρον 129 του Ν.Δ. 2888/54, αιτήσεις προς καταλογισμόν ζημίας Δήμου ή Κοινότητας. ( Αρθρον 129 Ν.Δ. 2884/54, άρθρον 123 Π.Δ. 933/75}. 17. Εκτελεί επίσης και τα δι' άλλων νόμων ανατιθέμενα αυτώ καθήκοντα. { Αρθρον 9 Π.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 9 παρ. 2 Δ. Κωδ. 1954}. (Βλ. και παραρτήματα VIII και ΧΧ) Αρθρον 16. (βλ. και παράρτημα IX) 1. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον δικαιούται να ζητή παρά των Υπουργείων και πάσης άλλης αρχής πάσαν πληροφορίαν ή στοιχείον χρήσιμον εις την ενάσκησιν των καθηκόντων του. { Αρθρον 10 παρ. 1 Ν.Δ. 4/6.7.23, (άρθρον 10 παρ. 1 Δ. Κωδ. 1954)}.

17

18 18 3. Κατά τον υπό του Συνεδρίου ασκούμενον έλεγχον επιτρέπεται η εξέτασις και των παρεμπιπτόντως αναφυομένων ζητημάτων, επιφυλασσομένων των περί δεδικασμένου διατάξεων. { Αρθρον 1 παρ. 2 Ν.Δ. 1265/72}. 4. O κατά τας διατάξεις του παρόντος έλεγχος δύναται να ενεργήται και δειγματοληπτικώς κατά τα δι' αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου οριζόμενα. Εφ όσον εκ του δειγματοληπτικού ελέγχου προκύψουν υπόνοιαι περί υπάρξεως διαχειριστικών ανωμαλιών ο έλεγχος ούτος εκτείνεται επί του συνόλου της διαχειρίσεως. { Αρθρον 21 παρ. 1 Ν.Δ. 1265/72}. 5. Ο έλεγχος της σκοπιμότητος των διοικητικών πράξεων εκφεύγει της αρμοδιότητος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. { Αρθρον 4 παρ. 1 Ν.Δ. 1265/72}. 6. Επί αμφιβολιών του Παρέδρου ή Επιτρόπου αναφερομένων εις το ουσιαστικόν μέρος της δαπάνης, θεωρείται μεν το ένταλμα, αναφέρεται δε συγχρόνως η περίπτωσις εις το αρμόδιον Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπερ μετ' αξιολόγησιν, ανακοινοί ταύτην εις τον Υπουργόν των Οικονομικών και τον αρμόδιον κατά περίπτωσιν Υπουργόν. { Αρθρον 4 παρ. 2 Ν.Δ. 1265/72}. 7. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον, μετ' αξιολόγησιν, επίσης, ποιείται μνείαν των περιπτώσεων τούτων εν τη προς την Βουλήν εκθέσει του. { Αρθρον 4 παρ. 3 Ν.Δ. 1265/72}. 8. Κατά την άσκησιν του ελέγχου των λογαριασμών των υπολόγων δύναται να εξετασθή παρά του Κλιμακίου και το ουσιαστικόν μέρος της διαχειρίσεως, εάν δε προκύψουν αμφιβολίαι αποφαίνεται μεν τούτο επί της ορθότητος των λογαριασμών ανακοινοί δε την περίπτωσιν ταύτην εις τον Υπουργόν των Οικονομικών και τον αρμόδιον Υπουργόν. { Αρθρον 12 Ν.Δ. 1265/72, άρθρον 11 Ν. 968/79}.

19 19 Αρθρον Τα υποβαλλόμενα εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον δικαιολογητικά ενταλμάτων πληρωμής ως και τα δικαιολογητικά πάσης διαχειρίσεως μετά τον έλεγχόν των ακυρούνται κατά τα δι' αποφάσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου οριζόμενα. { Αρθρον 24 παρ. 1 Ν.Δ. 1265/72, άρθρον 16 παρ. 1 Ν. 968/79}. 2. Τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά δαπανών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λπ., μετά την ακύρωσίν των επιστρέφονται εις αυτά προς φύλαξιν. { Αρθρον 24 παρ. 2 Ν.Δ. 1265/72, άρθρον 16 παρ. 1 Ν. 968/79}. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ Προληπτικός Ελεγχος Δαπανών. Αρθρον 19. Οργανα ασκήσεως ελέγχου. 1. Ο Προληπτικός έλεγχος των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών των Υπουργείων, ως και των Επιτροπικών ενταλμάτων, δι' ων μεταβιβάζονται πιστώσεις, κατά τα υπό του Κώδικος περί Δημοσίου Λογιστικού οριζόμενα, εις τους Επιτρόπους των Υπουργών, ασκείται υπό Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου εδρευόντων εις τα καταστήματα των Υπουργείων. Ο προληπτικός έλεγχος των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών των Υπουργείων των εκδιδομένων εις βάρος πιστώσεων μεταβιβαζομένων εις τους Επιτρόπους των Υπουργών (Δευτερεύοντας Διατάκτας) ασκείται, υπό Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου εδρευόντων εις την έδραν των Επιτρόπων των Υπουργών (Δευτερευόντων Διατακτών), εφ όσον, κατά τας κειμένας διατάξεις εν τη έδρα ταύτη δεν εδρεύει Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. { Αρθρον 30 παρ. 1 Ν.Δ. 321/69, άρθρον 2 Ν.Δ. 1265/72}. (βλ. και παράρτημα VII) 2. Οι κατά τας κειμένας διατάξεις, προληπτικός έλεγχος των ενεργουμένων δαπανών υπό των δια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1337/1973 καταστάντων κυρίων

20 20 διατακτών Νομαρχών ως και υπό των κατά το άρθρον 18 του Ν. Δ/τος 1265/1972 Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ασκείται υπό των κατά την προηγουμένην παράγραφον Παρέδρων και Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. { Αρθρον 30 Ν.Δ. 321/69, άρθρον 2 και 18 Ν.Δ. 1265/72, άρθρον 2 Ν.Δ. 1337/73}. 3. Ως Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζονται, δι' αποφάσεως του Προέδρου, υπάλληλοι αυτού επί βαθμώ 5ω ή 4ω του Κλάδου ΑΤ Διοικητικού. Δύναται επίσης να ορίζωνται ως Επίτροποι δι' αποφάσεως του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υπάλληλοι αυτού επί βαθμώ 3ω ή 2ω. { Αρθρον 30 παρ. 3 Ν.Δ. 321/69, άρθρον 11 παρ. 3 Ν. 152/75}. (βλ. και παράρτημα VII) 4. Η ανάθεσις ασκήσεως προληπτικού ελέγχου εις έτερα όργανα πλην των ανωτέρω απαγορεύεται. Εις επικούρησιν των ασκούντων τον προληπτικόν έλεγχον, κατά τα ανωτέρω Παρέδρων και Επιτρόπων δύναται να τοποθετήται παρ' αυτοίς το αναγκαιούν βοηθητικόν προσωπικόν εξ υπαλλήλων επίσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. { Αρθρον 30 παρ. 4 Ν.Δ. 321/69}. 5. Αι παρά ταις έδραις των Νομών του Κράτους Υπηρεσίαι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν αποτελούν Υπηρεσίας της Νομαρχίας ως αι λοιπαί εν τη περιφερεία του Νομού πολιτικαί διοικητικαί υπηρεσίαι νομαρχιακού επιπέδου. { Αρθρον 2 παρ. 2 Ν.Δ. 532/70}. 6. Εις την παρά τω Υπουργείω Βορείου Ελλάδος Υπηρεσίαν Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου τοποθετείται και Επίτροπος αυτού, όστις επικουρεί τον Πάρεδρον εις την άσκησιν των καθηκόντων του και εφ όσον δεν υπηρετεί εν τη έδρα της υπηρεσίας έτερος Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναπληροί τούτον ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον. { Αρθρον 17 παρ. 2 Ν. 968/79}. (βλ. και παράρτημα ΧΧ)

21 21 Αρθρον 20. Επιθεώρησις Παρέδρων-Επιτρόπων. Οι Πάρεδροι και οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως και αι Υπηρεσίαι αυτών επιθεωρούνται υπό του Προέδρου αυτού ή των παρ' αυτού οριζομένων Αντιπροέδρων ή Συμβούλων, προκειμένου δε περί Επιτρόπων και υπό Παρέδρων οριζομένων υπό του Προέδρου, ως προς την λειτουργίαν της Υπηρεσίας και τον τρόπον ασκήσεως των Υπηρεσιακών καθηκόντων. Παρά των ενεργούντων την επιθεώρησιν συντάσσεται εμπεριστατωμένη έκθεσις υποβαλλομένη εις τον Πρόεδρον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ανακοινουμένη εις τον παρ' αυτώ Γενικόν Επίτροπον της Επικρατείας. { Αρθρον 18 Ν. 968/79}. (βλ. και παράρτημα VII) Αρθρον 21. Διαδικασία ασκήσεως Προληπτικού ελέγχου. 1. Εάν εκ του διενεργηθέντος ελέγχου διαπιστωθή ότι διά δαπάνην τινά δεν συντρέχουν έν όλω ή εν μέρει αι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εδαφ. β του, άρθρου 17 του παρόντος ο αρμόδιος Πάρεδρος ή Επίτροπος αρνείται δι' ητιολογημένης πράξεώς του την θεώρησιν του εντάλματος, όπερ επιστρέφει προς την αποστείλασαν αρχήν μετ' αντιγράφου της πράξεώς του. Υποβαλλομένου εκ νέου του εντάλματος προς θεώρησιν ο Πάρεδρος ή ο Επίτροπος ή θεωρεί τούτο εφ' όσον ήρθησαν οι λόγοι της μη θεωρήσεως, ή υποβάλλει τούτο δι' εκθέσεώς του εις το οικείον Τμήμα του Συνεδρίου αποφαινόμενον δια πράξεώς του ή περί της θεωρήσεως, εις ην εν τοιαύτη περιπτώσει υποχρεούται να προβή ο Πάρεδρος ή ο Επίτροπος ή περί της μη θεωρήσεως του εντάλματος. Το αρμόδιον Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιλαμβανόμενον της κατά το προηγούμενον εδάφιον υποθέσεως δύναται λόγω της μείζονος σπουδαιότητος του προκύψαντος θέματος ή ως έχοντος τούτου γενικωτέραν σημασίαν να παραπέμψη την υπόθεσιν εις την Ολομέλειαν του Ελεγκτικού Συνεδρίου δια πρακτικού επέχοντος θέσιν εισηγήσεως την οποίαν αναπτύσσει ενώπιον αυτής ο οριζόμενος διά τούτου εισηγητής.

22 22 Η Ολομέλεια εκφέρουσα γνώμην επί της παραπεμφθείσης υποθέσεως αναπέμπει ταύτην εις το Τμήμα διά την περαιτέρω εξέτασίν της Η γνώμη αύτη είναι υποχρεωτική διά το Τμήμα. {'Αρθρον 2 Ν.Δ. 31/7-4/8-26, άρθρον 56 παρ. 1 Β.Δ. 18/ , άρθρον 3 παρ. 1 Ν.Δ. 1265/72, άρθρον 8 Ν. 968/79}. 2. Εν περιπτώσει μη θεωρήσεως εντάλματος ο αρμόδιος Υπουργός δύναται να αιτήσηται την υπ ευθύνην του θεώρησιν τούτου παρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ην τούτο αποδέχεται εντελλόμενον τω αρμοδίω Παρέδρω ή Επιτρόπω την θεώρησιν τούτου. Θεωρουμένου του εντάλματος υπ ευθύνην του Υπουργού, υποβάλλεται αυθημερόν υπό του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας παρά τω Ελεγκτικώ Συνεδρίω πίναξ εις τον Υπουργόν των Οικονομικών, το Υπουργικόν Συμβούλιον και την Βουλήν, εν ω αναγράφεται η αιτιολογία της μη θεωρήσεως. Εις περίπτωσιν καθ' ήν η Βουλή εντός της πρώτης συνόδου αυτής, από της υποβολής του πίνακος, δεν ήθελε εγκρίνει το ως άνω θεωρηθεν ένταλμα, το Συνέδριον διά πράξεως της Ολομελείας καταλογίζει το ποσόν του εντάλματος εις βάρος του υπευθύνου Υπουργού. {Άρθρον 3 παρ. 2 Ν.Δ. 1265/72}. 3. Αν κατά την άσκησιν του προληπτικού ελέγχου καταδειχθή ποινικώς κολάσιμος πράξις, ανακοινούται τούτο εις τον Υπουργόν των Οικονομικών, τον οικείον διατάκτην και τον αρμόδιον Εισαγγελέα. {Άρθρον 3 παρ. 3 Ν.Δ. 1265/72}. 4. Εις περίπτωσιν αμφιβολιών αναφερομένων εις την θεώρησιν ή μη ενταλμάτων δύναται εκ των προτέρων να προκληθή δι' εκθέσεως του αρμοδίου Παρέδρου ή Επιτρόπου η γνώμη του αρμοδίου Τμήματος. Η διάταξις του εδαφ. β της παρ. 6 του επομένου άρθρου εφαρμόζεται και εν προκειμένω. {Άρθρον 4 παρ. 4 και 16 Ν.Δ. 2712/1953, άρθρον 77 παρ. 1 και 3 Β.Δ. 869/1960, άρθρον 59 παρ. 3 και 66 Δ. Κωδ. 1954}.

23 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η Κατασταλτικός Ελεγχος Λογαριασμών και Απολογισμών Οργανα-Διαδικασία Ασκήσεως αυτού. Γενικαί Διατάξεις. Αρθρον 22. (βλ. και παραρτήματα XV και XVI) 1. Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και των απολογισμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και λοιπών Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εφ ων κατά τας κειμένας διατάξεις ασκείται κατασταλτικός έλεγχος, ως και των δαπανών πάσης Δημοσίας Υπηρεσίας μη οργανωμένης μεν εις ίδιον Νομικόν Πρόσωπον, λειτουργούσης όμως εν αποκεντρώσει από του Δημοσίου Προϋπολογισμού είτε υπό ιδίαν διοίκησιν είτε ως ειδικός λογαριασμός, ασκείται από 1ης Ιανουαρίου 1980 παρά του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος. { Αρθρον 10 παρ. 1 Ν. 968/79}. 2. Κατ' εξαίρεσιν δύναται δι' αποφάσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ανατίθεται εις τον παρά τω Υπουργείω Βορείου Ελλάδος Πάρεδρον και εις τους παρά τοις Νομοίς του Κράτους Επιτρόπους αυτού ο έλεγχος δημοσίων διαχειρίσεων ή απολογισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου το ύψος των τακτικών εσόδων των οποίων κατά την ισχύν του Ν. 968/79 είναι κατώτερον των δραχ. ως και των απολογισμών των Κοινοτήτων. (βλ. και παράρτημα VII) Το ως άνω ποσόν δύναται να αυξάνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών μετά σύμφωνον γνώμην της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εν τη ασκήσει του κατά τ' ανωτέρω ελέγχου παρά των Παρέδρων και Επιτρόπων περιέρχονται εις αυτούς αι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά των εκδιδομένων δε παρ' αυτών πράξεων ασκούνται τα υπό του παρόντος προβλεπόμενα ένδικα μέσα κατά των πράξεων του Κλιμακίου. { Αρθρον 10 παρ. 2 Ν. 968/79}.

24 24 3. Κατά την ενέργειαν του ελέγχου των λογαριασμών των υπολόγων δύναται να ζητήται παρά των αρμοδίων δημοσίων Υπηρεσιών, των υπολόγων, ως και παντός εν γένει φυσικού ή Νομικού Προσώπου πάσα αναγκαία πληροφορία ή στοιχείον, συντρεχούσης δε περιπτώσεως δύναται να ενεργηθή και επιτόπιος έρευνα. { Αρθρον 24 Ν.Δ. 4/6.7.23, άρθρον 8 Ν. 5212/31, άρθρον 9 παρ. 2 Ν.Δ. 1265/72}. 4. Διά τας κατά την επεξεργασίαν των λογαριασμών διαπιστουμένας ελλείψεις ή γεννωμένας αμφιβολίας συντάσσεται φύλλον μεταβολών και ελλείψεων αποστελλόμενον αρμοδίως δια την αναπλήρωσιν των διαπιστουμένων ελλείψεων και παροχήν των απαιτουμένων πληροφοριών κ.λπ., τασσομένης προς τούτο προθεσμίας ουχί ανωτέρας των 15 ημερών, ήτις δύναται να παραταθή επί εύλογον χρόνον. {Άρθρον 24 Δ. Κωδ ('Αρθρον 9 παρ. 3 Ν.Δ. 1265/72)}. 5. Διαφοραί προκύπτουσαι κατά τον έλεγχον των λογαριασμών είτε εις χρέωσιν, είτε εις πίστωσιν των υπολόγων, κατώτεραι ποσού οριζομένου εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, μετά γνώμην του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαγράφονται εξισουμένων των λογαριασμών κατά τα διά της αυτής αποφάσεως καθορισθησόμενα. {'Αρθρον 9 παρ. 4 Ν.Δ. 1265/72, άρθρον 10 παρ. 3 Ν. 968/79}. 6. Εις περίπτωσιν αμφιβολιών επί αναφυομένων κατά την επεξεργασίαν των λογαριασμών ζητημάτων, δύναται εκ των προτέρων να προκληθή δι' εκθέσεως του οικείου Διευθυντού, προς το αρμόδιον Κλιμάκιον, η γνώμη αυτού επί των ζητημάτων τούτων. {'Αρθρον 16 παρ. 1 Ν.Δ. 2712/53, άρθρον 66 παρ. 1 Δ. Κωδ. 1954} O Πρόεδρος του Συνεδριου, δύναται, αν κρίνη τούτο αναγκαίον λόγω της σοβαρότητος ή της γενικότητος, να προκαλή την γνώμην της Ολομελείας, οπότε αύτη είναι υποχρεωτική διά τε τα Κλιμάκια και τα Τμήματα του Συνεδρίου κατά την έκδοσιν των σχετικών πράξεων και αποφάσεών του. { Aρθρον 16 παρ. 3 Ν.Δ. 2712/53, άρθρον 66 παρ. 3 Δ. Κωδ. 1954}. 7. Αν κατά τον έλεγχον των λογαριασμών διαπιστωθή ποινικώς κολάσιμος πράξις ανακοινούται τούτο εις τον αρμόδιον εισαγγελέα, εις τον εις ον υπάγεται ο υπόλογος Υπουργόν ή άλλο αρμόδιον όργανον και εις τον Πρόεδρον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρον Εις την αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως :

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρον Εις την αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως : Π..774 της 21.7/22.8.80 : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείµενο των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλο "Οργανισµός Ελεγκτικού Συνεδρίου".-(Α' 189). *** Με το άρθρο 37 Ν.2721/1999

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΝΔ 721/1970: Οικονομική Μέριμνα & Λογιστικό Ενόπλων Δυνάμεων (32198)

Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΝΔ 721/1970: Οικονομική Μέριμνα & Λογιστικό Ενόπλων Δυνάμεων (32198) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΝΔ 721/1970: Οικονομική Μέριμνα & Λογιστικό Ενόπλων Δυνάμεων (32198) Αρθρο :75 Αρθρον 75. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΣ Ελεγχος οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι δημόσιες δαπάνες - Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών

Οι δημόσιες δαπάνες - Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Οι δημόσιες δαπάνες - Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών Ανδρέας Τσουρουφλής 10.1.2017 Δημόσιες δαπάνες Εκτέλεση Προϋπολογισμού Διενέργεια δημοσίων εσόδων Διενέργεια δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 9.1 Γενικές Παρατηρήσεις... 3 9.2 Μορφή καταλογιστικής πράξης... 3 9.3 Αρμόδια όργανα... 4 9.4 Αντικείμενο και υποκείμενα του καταλογισμού... 4 9.5 Διαδικασία...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 2292/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 2292/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 2292/2011 Ι. Η υπό κρίση αίτηση για αναίρεση της 2248/2004 οριστικής απόφασης του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου νομίμως επανεισάγεται προς

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Αριθ. 124/2001 ΤΜΗΜΑ Ι. Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Αθανάσιο Μπαλκίζα, Αντιπρόεδρο,

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Αριθ. 124/2001 ΤΜΗΜΑ Ι. Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Αθανάσιο Μπαλκίζα, Αντιπρόεδρο, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αριθ. 124/2001 ΤΜΗΜΑ Ι Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Αθανάσιο Μπαλκίζα, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Ιωάννη Κωτσόπουλο και Νικόλαο Αγγελάρα, και τiς Παρέδρους Ευφροσύνη Κραμποβίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ Οι δημόσιες δαπάνες. Ανδρέας Τσουρουφλής

Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ Οι δημόσιες δαπάνες. Ανδρέας Τσουρουφλής Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Οι δημόσιες δαπάνες Ανδρέας Τσουρουφλής 20.12.2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Διενέργεια δημοσίων εσόδων Διενέργεια δημοσίων δαπανών Σκοποί κατά τη διενέργεια των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της γνωμοδότησης αριθμ. 641/1993 του Ν. Σ. Κ.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της γνωμοδότησης αριθμ. 641/1993 του Ν. Σ. Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Ιανουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1148944/10713-13/0016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1021 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Είσ. Δημ. Εσόδων) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Οι δημόσιες δαπάνες - Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών

Οι δημόσιες δαπάνες - Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Οι δημόσιες δαπάνες - Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών Ανδρέας Τσουρουφλής 17.1.2017 Η δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομοθεσία Ν. 4129/2013 (Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Η δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Η δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Η δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ανδρέας Τσουρουφλής 24.1.2017 Νομοθεσία Ν. 4129/2013 (Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο) Π.Δ. 1225/1981 (Περί εκτελέσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

ΘΕΜΑ: «ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 29/1/2015 ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 4779 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ελένη Σκορδά (εισηγήτρια), που

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)»

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: οικ.2/91085/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο... Ρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

Αρθρο... Ρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος Αρθρο... Ρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος 1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει την Κοινωνική Ασφάλιση του προσωπικού της στους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 25 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 25 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 25 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: 2

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ Μιαούλη 33, Πάτρα, ΤΚ 262 22 τηλ. 2610-314.085, φαξ 2610-314.470. κιν. 6974-45.66.51 e-mail: v-anton@otenet.gr Πάτρα, 4 Ιουνίου 2013. Προς το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή) και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή) και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη και Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή) και Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο :210 9569803 ΦΑΞ :210 9531321

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Ελένη. Φώτη, Κωνσταντίνος Κανδρής, Αντώνιος Τομαράς και Φλωρεντία Καλδή,

Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Ελένη. Φώτη, Κωνσταντίνος Κανδρής, Αντώνιος Τομαράς και Φλωρεντία Καλδή, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 8ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 7ης ΜΑΪΟΥ 2008 -----ο----- Μ Ε Λ Η : Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογοι... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8

Πρόλογοι... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8 Πρόλογοι... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 10-8-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη

Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά με την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 76(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4570 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2016 1015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4318, 2/3/2012 9(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4318, 2/3/2012 9(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των. λοιπών Παρέδρων, Βασιλική Δαγαλάκη (εισηγήτρια), Εισηγήτρια.

Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των. λοιπών Παρέδρων, Βασιλική Δαγαλάκη (εισηγήτρια), Εισηγήτρια. Πράξεως 0026 Αριθμ. Συν/ση 5η/20.2.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο, και,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9563608 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, Αικατερίνη Μποκώρου, Πάρεδρο, και κωλυομένων των λοιπών

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, Αικατερίνη Μποκώρου, Πάρεδρο, και κωλυομένων των λοιπών Πράξεως 00018 Αριθμ. Συν/ση 10η/26.3.2013 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, Αικατερίνη Μποκώρου, Πάρεδρο, και κωλυομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ )

Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» ΜΕΡΟΣ Α': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 22/2015

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 22/2015 ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 22 /2015 (άρθρο 77 παρ. 3 Ν. 3852/2010) ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 22/2015 Προς 1. την δημοτική επιχείρηση ΔΕΥΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ gramthle@deyakoz.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α. καθήκοντα αναπληρώτριας Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο----- ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α. καθήκοντα αναπληρώτριας Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο----- ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 5 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 15 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -----ο----- Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Νικόλαος Αγγελάρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο και τα μέλη Ιωάννα Ευθυμιάδου (εισηγήτρια) και Ελένη Νικολάου,

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο και τα μέλη Ιωάννα Ευθυμιάδου (εισηγήτρια) και Ελένη Νικολάου, Πράξεως 0051 Αριθμ. Συν/ση 7η/13.5.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο και τα μέλη Ιωάννα Ευθυμιάδου (εισηγήτρια)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα Νομικού Συμβούλου ΚΕΔΕ Γ. Ζυγούρη

Ενημερωτικό Σημείωμα Νομικού Συμβούλου ΚΕΔΕ Γ. Ζυγούρη Ενημερωτικό Σημείωμα Νομικού Συμβούλου ΚΕΔΕ Γ. Ζυγούρη Κατά την πρόσφατη Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου συζητήθηκε το ζήτημα της Συνταγματικότητας των άρθρων 16 του ν. 4429/2016 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/01/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 79 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Με τον Καλλικράτη θεσμοθετείται ένα εντελώς νέο σύστημα εποπτείας των πράξεων των δήμων, περιφερειών και των νομικών τους προσώπων και πειθαρχικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 31-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3610 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί υποβληθέντος ερωτήματος από τη Δ.Ε.Υ.Α., Αρ. Πρωτ. Εισ /

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί υποβληθέντος ερωτήματος από τη Δ.Ε.Υ.Α., Αρ. Πρωτ. Εισ / ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ: 210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 1. Με την παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), που έχει ως εξής: «1. Η είσπραξις

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕλΣυν/Τμ.1/16/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 16/2014

ΕλΣυν/Τμ.1/16/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 16/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 16/2014 Αποτελούμενο από την Πρόεδρο αυτού Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, και τα μέλη Αριστοτέλη Σακελλαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Ιωάννινα 20-03-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 37671 Απάντηση σε: 194964 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Cm 'Αρ. 20 της 25t)S ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω Άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό υπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 06-08-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2426 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15η/2011 της 24ης ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..92/2011..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15η/2011 της 24ης ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..92/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15η/2011 της 24ης-06-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..92/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 141/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2428 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΡΟΣ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΡΟΣ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψε Απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Σπυρίδωνα Λάβδα (Α.Μ. 61 Δ.Σ. Σύρου), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Σπυρίδωνα Λάβδα (Α.Μ. 61 Δ.Σ. Σύρου), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Λιμενικά Ταμεία. Η παρ. 3 του άρθρου 244 του ΔΚΚ ορίζει τα της συγκρότησης του δ.σ. μόνον των διαδημοτικών λιμενικών Ταμείων, ενώ αν η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017 Άρθρο 127,345 1 και 379 7,8 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 50 Ν.4446/16, το άρθ. 54 παρ. 2 Ν.4465/17 και το αρθ. 47 παρ. 17 Ν.4472/17. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Από 26/6/2017 Ένσταση άρθρου 127 Ν.4412/16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα: 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ.πρωτ 27/985

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Ν.2672/1998: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 26ης Μαρτίου 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 26ης Μαρτίου 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.»

παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 5ης-2-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..21/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Ν. 1199/1981 (ΦΕΚ 237 Α ), Άρθρο 12, Παράγραφος 4 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων καταστάσεως υπαλλήλων του ηµοσίoυ, των Ν.Π..., των Ο.Τ.Α και άλλων τινών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών

Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών ΙΙI. Εποπτεία Έλεγχος στις Πράξεις και τα Όργανα των Φορέων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ντορέττα Αλεξίου Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 13 ΜΕΡΟΣ III ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς Του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας υπογράφοντος την 29ην Σεπτεμβρίου, I960, τον παρόντα κοινοτικόν νόμον δημοσιεύεται ούτος συμφώνως τη παραγράφω

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, 2.3.73 'Αριθμός 31 Οι περί Συλλογικών Στοιχημάτων Κανονισμοί του 1973, κατατεθέντες εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες υπ' αύτης, δημοσιεύονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3512 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3512 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3512 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 05 /01/2017 Αριθμός απόφασης: 78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Καλλιθέα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα