Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης"

Transcript

1 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010

2

3 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010

4 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 5 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7 3. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Βασικά µεγέθη Μετοχική σύνθεση Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Σηµαντικές µεταβολές στην Επιχείρηση κατά τη διάρκεια του Συµµετοχές σε σωµατεία και οργανώσεις Βραβεία διακρίσεις ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Βασική διοικητική οργάνωση οµή διακυβέρνησης Μηχανισµοί επικοινωνίας των µετόχων και των εργαζοµένων µε τη ιοίκηση Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κινδύνων Σύγκρουση συµφερόντων ιακυβέρνηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Συµµόρφωση µε διεθνή πρότυπα και κανόνες ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑ ΡΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΠΕΛΑΤΕΣ Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε όλη την Ελλάδα Κατηγορίες πελατών και αντίστοιχων τιµολογίων Ποιότητα ενέργειας Εξυπηρέτηση πελατών Υπεύθυνες πρακτικές Συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς 49

5 4.3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ Βασικά στοιχεία ανθρώπινου δυναµικού Πρόσθετες παροχές Εκπαίδευση και κατάρτιση Ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώµατα Υγεία και ασφάλεια στην εργασία ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Συµµετέχουµε στην ανάπτυξη της ηµόσιας Πολιτικής Συµβάλλουµε στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών Συµβάλλουµε στην αντιµετώπιση κοινωνικών αναγκών Συνεισφέρουµε στη διατήρηση της ιστορίας µας Αντιµετωπίζουµε τη διαφθορά Επιδιώκουµε την κανονιστική και νοµοθετική συµµόρφωση ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κλιµατική αλλαγή και εκποµπές ρύπων Υγρά απόβλητα και εκροές / απορρίψεις νερού ιαχείριση στερεών αποβλήτων Χρησιµοποιούµενα υλικά Ιδιοκατανάλωση ενέργειας ιαχείριση νερού Οπτική όχληση Βιοποικιλότητα ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙ ΙΩΚΟΥΜΕ ΤΗ ΙΑΡΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ GRI ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 106

6

7 ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 5 1. ήλωση Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου Σας καλωσορίζω στον «Απολογισµό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010» που αποτελεί τον πρώτο στην 60χρονη πορεία της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. Από το 1950 η ΕΗ καινοτοµεί αναβαθµίζοντας το βιοτικό επίπεδο της χώρας, ενώ παράλληλα ήταν και θα συνεχίσει να είναι βασικός υποστηρικτής της αναπτυξιακής πορείας της Ελλάδας. Σήµερα η Επιχείρηση, στο πλαίσιο της καθηµερινής λειτουργίας της, αντιµετωπίζει σύνθετες και αλληλένδετες προκλήσεις οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής φύσης. Συνεργαζόµενη µε άλλους φορείς βρίσκει ευκαιρίες και τρόπους να εφαρµόσει τις γνώσεις και την άριστη τεχνογνωσία που κατέχει, προκειµένου να συµβάλει θετικά στην επίλυση σοβαρών περιβαλλοντικών ζητηµάτων, όπως η κλιµατική αλλαγή και η διαχείριση υδάτινων πόρων. Κύριο στόχο για την ΕΗ αποτελεί η συνεχής µέριµνα για τον παράγοντα άνθρωπο. Η βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και η συµβολή στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινοτήτων αποτελούν αντικείµενα διαρκούς ενδιαφέροντος, αλλά και πεδία έντονης δραστηριοποίησης της Επιχείρησης. Εντάσσοντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο στρατηγικό σχεδιασµό της ΕΗ, ενσωµατώνουµε την αντιµετώπιση των κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών θεµάτων στην µακροπρόθεσµη λειτουργία µας και αναλαµβάνουµε υπεύθυνες πρωτοβουλίες αναφορικά µε: Τη διαχείριση του αποτυπώµατός µας στις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον. Την ανάπτυξή µας, µε αρωγό τους εργαζόµενους και την κοινωνία. Την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες µας. Η δέσµευσή µας στα ιδεώδη που πρεσβεύει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, τώρα που η χώρα µας αντιµετωπίζει µια πολύ σοβαρή οικονοµική κρίση. Ένας οργανισµός του µεγέθους και της δυναµικής της ΕΗ µπορεί, µέσω συγκεκριµένων στρατηγικών, να στηρίξει πολύ-επίπεδα και ουσιαστικά την προσπάθεια για ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και για τη σωστή καταγραφή, συστηµατοποίηση και ανάδειξη των δράσεων και των καλών πρακτικών, ο απολογισµός αυτός δηµοσιοποιεί τα σηµαντικά θέµατα και τις επιδράσεις της ΕΗ σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του Global Reporting Initiative (GRI G3). Η κυρίαρχη πρόκληση που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε στην εποχή µας ως Επιχείρηση -αλλά και ως Κοινωνία γενικότερα- είναι η διασφάλιση ενός βιώσιµου µέλλοντος για εµάς και τις επόµενες γενιές. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω ενός µακροπρόθεσµου ενεργειακού σχεδιασµού, µε κύριους άξονες τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την ορθολογική χρήση ενέργειας, ο οποίος θα καθιστά υπεύθυνη, µε απόλυτα µετρήσιµους όρους, την ίδια την Επιχείρηση απέναντι στην κοινωνία. Μέσα από τον πρώτο της απολογισµό η ΕΗ επιβεβαιώνει τη δυναµική της ως της µεγαλύτερης βιοµηχανίας της χώρας και εκφράζει τη συµβολή της στον εκσυγχρονισµό του ενεργειακού µοντέλου, στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, αλλά και στη βιώσιµη ανάπτυξη της Ελλάδας. Στόχος µας είναι να συνεχίσουµε να ενηµερώνουµε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας τακτικά για τις προσπάθειές µας, µέσω ετήσιων απολογισµών βιώσιµης ανάπτυξης. Αναγνωρίζουµε ότι έχουµε ακόµη πολύ δρόµο να διανύσουµε και σηµαντικές προκλήσεις να αντιµετωπίσουµε. Ωστόσο, προσβλέποντας και στην υποστήριξή σας, είµαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουµε. Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος

8

9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7 2. Βασικές παράµετροι του απολογισµού Ο «Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010», στο εξής «Απολογισµός», συνιστά την πρώτη προσπάθεια της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε. (εφεξής «ΕΗ» ή «Επιχείρηση») να καταγράψει και να δηµοσιοποιήσει τα σηµαντικά θέµατα και τις επιδράσεις της, σε σχέση µε το τρίπτυχο των θεµελιωδών αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), στην Ελληνική επικράτεια. Η σύνταξη του Απολογισµού πραγ- µατοποιήθηκε µε γνώµονα τις κατευθυντήριες γραµµές του Global Reporting Initiative (GRI) έκδοση G3, ενώ συµπληρώνεται µε στοιχεία δεικτών που προβλέπονται στο σχετικό συµπλήρωµα για τον ενεργειακό κλάδο (GRI-Electric Utilities Sector Supplement). Ο «Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010» της ΕΗ αναφέρεται στη δραστηριότητά µας για το ηµερολογιακό έτος Απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη της ΕΗ, δηλαδή στους Πελάτες µας, στην Πολιτεία, στις Ρυθµιστικές Αρχές, σε ηµόσιους Φορείς, στους Μετόχους µας, στους Επενδυτές, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), στους Εργαζόµενούς µας, στους Ανταγωνιστές, σε Συνεργάτες, στους Προ- µηθευτές, σε Περιφέρειες, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και Τοπικές Κοινωνίες. Στόχος µας είναι να ενηµερώνουµε τα ενδιαφερόµενα µέρη µας ετησίως µέσω απολογισµού ΕΚΕ και βιώσιµης ανάπτυξης. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα έκδοση αφορούν στα ουσιώδη θέµατα βιωσιµότητας/αειφορίας της µητρικής εταιρείας ΕΗ. Παράλληλα, γίνεται ξεχωριστή αναφορά στη θυγατρική εταιρεία ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. (εφεξής «ΕΗ Ανανεώσιµες»), σε επιλεγµένες ενότητες του Απολογισµού και χωρίς να γίνεται ενοποίηση στοιχείων (τα στοιχεία παρατίθενται εντός ευδιάκριτου πλαισίου). Η συγκεκριµένη αναφορά γίνεται λόγω του σηµαντικού ρόλου της θυγατρικής στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΗ και της χώρας στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και γενικότερα της βιώσιµης ανάπτυξης. Κατάρτιση Απολογισµού Στη ΕΗ, µε αίσθηµα ευθύνης, έχουµε αναγνωρίσει τα ουσιώδη θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης και τις προκλήσεις αειφορίας που µας αφορούν (Αρχή της Ουσιαστικότητας), συνθέτοντας πληροφορίες από την ανάλυση εσωτερικών και εξωτερικών παραµέτρων της Επιχείρησης, όπως της λειτουργίας µας, των διεθνών κατευθυντήριων γραµµών για την αντιµετώπιση και δηµοσιοποίηση θεµάτων βιώσι- µης ανάπτυξης, της αντιµετώπισης των θεµάτων αυτών από αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου, της αντίληψης για τις επιδράσεις µας, καθώς και της διαθέσιµης πληροφόρησης από τη διάδρασή µας µε τις οµάδες των ενδιαφεροµένων µερών µας (Συµµετοχή Ενδιαφερόµενων Μερών). Εντούτοις, αναγνωρίζοντας την έλλειψη δοµηµένης διαδικασίας που να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στην αρχή της Ουσιαστικότητας, το πρώτο δίµηνο του 2011, θεσπίσαµε και υλοποιήσαµε συγκεκριµένη διαδικασία καθορισµού ουσιωδών θεµάτων αειφορίας, στην οποία εµπλέκονται οι ιοικήσεις όλων των επιχειρησιακών µονάδων της Επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων Μεταφοράς και ιανοµής, καθώς και της θυγατρικής ΕΗ Ανανεώσιµες. Τα αποτελέσµατα της άσκησης αυτής θα τα παρουσιάσουµε µε λεπτοµέρεια στον επόµενο απολογισµό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ευρήµατα επιβεβαίωσαν σε µεγάλο βαθµό τις ήδη αναγνωρισµένες περιοχές ουσιαστικής επίδρασης, οι οποίες είναι οι ακόλουθες (Πλαίσιο Βιωσιµότητας): Οικονοµία: Εταιρική διακυβέρνηση, αγορά ενέργειας και επενδύσεις, και οικονοµική θέση. Κοινωνία: Εργασιακά θέµατα (π.χ. εκπαίδευση, υγεία και ασφάλεια κ.λπ.), σχέσεις µε τοπικές κοινωνίες, ρυθ- µιστικά θέµατα, και ικανοποίηση πελατών. Περιβάλλον: Κλιµατική αλλαγή, βιοποικιλότητα, φυσικοί πόροι, ηλεκτροµαγνητικά πεδία, και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

10 8 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2010 Οι παραπάνω περιοχές διερευνήθηκαν από τον Τοµέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Τοµέας ΕΚΕ) της ΕΗ ο οποίος είχε την ευθύνη για την κατάρτιση του Απολογισµού για τον καθορισµό του περιεχοµένου του. Για τη στήριξη του Τοµέα και την ενεργό συµµετοχή όλων των επιχειρησιακών µονάδων στην προσπάθεια αυτή, συστάθηκε επισήµως, από εργαζόµενους της ΕΗ, η Οµάδα ΕΚΕ. Αντίστοιχη οµάδα δηµιουργήθηκε και στη ΕΗ Ανανεώσιµες. Ο Τοµέας ΕΚΕ παρότρυνε και ενθάρρυνε τη συµµετοχή των µελών των οµάδων αυτών µέσω διαδραστικής προσέγγισης (δια ζώσης συναντήσεις, παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης) για τη συγκέντρωση των απαιτούµενων πληροφοριών. Επίσης, µε αφορµή την έκδοση του πρώτου Απολογισµού και την αποτελεσµατική και συστηµατική συµµετοχή των εργαζοµένων στη σύνταξή του, υλοποιήθηκε ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης ΕΚΕ που περιελάµβανε: Παρακολούθηση από τα στελέχη του Τοµέα ΕΚΕ πιστοποιηµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος για την ανάπτυξη κοινωνικών απολογισµών σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο GRI. Ενηµέρωση της Ανώτατης ιοίκησης της ΕΗ σχετικά µε τις διεθνείς τάσεις στον τοµέα της αειφόρου ανάπτυξης και της ΕΚΕ. Εκπαίδευση των ιευθυντών της ΕΗ, των οποίων οι ιευθύνσεις εµπλέκονται άµεσα µε την παροχή στοιχείων για την κατάρτιση του Απολογισµού, αναφορικά µε την ΕΚΕ και τα διεθνή πρότυπα ανάπτυξης κοινωνικών απολογισµών. Εκπαίδευση της Οµάδας ΕΚΕ και της αντίστοιχης οµάδας της ΕΗ Ανανεώσιµες σχετικά µε την ανάπτυξη του Απολογισµού σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του GRI. Τέλος, για τις ανάγκες της δηµιουργίας του Απολογισµού, συστάθηκε επιτροπή καθοδήγησης (Steering Committee) στην οποία συµµετείχαν µέλη της ιοίκησης και δυο (2) µέλη του Σ, δίνοντας τη δυνατότητα στη ιοίκηση της Επιχείρησης να συµµετέχει άµεσα στη διαδικασία κατάρτισης. Πηγές δεδοµένων Όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Απολογισµό προήλθαν από τις επιµέρους επιχειρησιακές µονάδες της ΕΗ, όπως περιγράφεται παραπάνω. Τα ποσοτικά δεδο- µένα έχουν υπολογιστεί από τις βάσεις δεδοµένων που τηρούνται κεντρικά στη ΕΗ και στις επιµέρους ιευθύνσεις της, µε την υποστήριξη διαφόρων µηχανογραφικών συστηµάτων (π.χ. µηχανογραφικό σύστηµα ΕΡΜΗΣ), εφαρ- µογών, αρχείων και καθιερωµένων διαδικασιών. Ενδεικτικά αναφέρουµε: Τα στοιχεία που σχετίζονται µε την ποιότητα της διανε- µόµενης ενέργειας προκύπτουν από τις συγκεντρωτικές αναφορές της µηχανογραφικής εφαρµογής για την επεξεργασία των Σηµειωµάτων Αποκατάστασης Βλαβών της ιεύθυνσης Σχεδιασµού και Απόδοσης ιανοµής. Τα στοιχεία που αφορούν στις εκποµπές CO2, υπολογίζονται βάσει της πλατφόρµας «Εφαρµογή Παρακολούθησης Ηλεκτροπαραγωγικών Μονάδων», µε τη βοήθεια της οποίας αναπτύχθηκε το πληροφοριακό σύστηµα ΘΕΡΜΟ. Το ΘΕΡΜΟ διαχειρίζεται στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία των θερµικών µονάδων της ιεύθυνσης Εκµετάλλευσης Θερµοηλεκτρικών Σταθµών και της ιεύθυνσης Παραγωγής Νήσων. Μέρος του συστήµατος ΘΕΡΜΟ αποτελεί το υποσύστηµα ENVIRO, µε τη βοήθεια του οποίου γίνεται η διαχείριση των στοιχείων που αφορούν τις εκποµπές CO2 των θερµικών µονάδων της Επιχείρησης. Τα στοιχεία ανάλυσης των κατηγοριών του ανθρώπινου δυναµικού αντλούνται από τη βάση δεδοµένων της ιεύθυνσης Πληροφορικής. Επιπρόσθετα, σε διάφορες ενότητες του Απολογισµού, γίνεται συγκεκριµένη αναφορά στον τρόπο και τη διαδικασία συλλογής των πληροφοριών. Σε περιπτώσεις που δεν ήταν εφικτή η συλλογή οµοιογενών στοιχείων από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΗ, ώστε να προκύψουν συνολικά αποτελέσµατα, στον Απολογισµό παρουσιάζονται επιλεγµένα στοιχεία µε σαφή αναφορά στην επιχειρησιακή µονάδα στην οποία αφορούν. Στοιχεία επικοινωνίας Ο «Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσι- µης Ανάπτυξης 2010» είναι διαθέσιµος και στον ιστότοπο της Επιχείρησης Για σχόλια, απόψεις και υποδείξεις σας µπορείτε να απευθυνθείτε στην: Λένα Σαρικάκη Τοµεάρχη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ιεύθυνση Στρατηγικής ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. Χαλκοκονδύλη 29, Αθήνα

11 Οικονοµία

12 1 0 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συνεισφορά στην οικονοµία 3.1 Εταιρικό Προφίλ Η εταιρεία µε την επωνυµία «ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Ανώνυµη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «.Ε.Η. Α.Ε.» ή «ΕΗ» ιδρύθηκε κατά µετατροπή και ως διάδοχος της προϋφισταµένης ιδιότυπης ηµόσιας Επιχείρησης υπό τον τίτλο «ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού». Το 1999, το Ελληνικό ηµόσιο έθεσε σε εφαρµογή τον Ν.2773/1999 («νό- µος απελευθέρωσης») ο οποίος, µεταξύ άλλων διατάξεων, προέβλεπε την µετατροπή της ΕΗ σε ανώνυµη εταιρεία. Βάσει του Π..333/2000 (καταστατικό) η ΕΗ µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρεία την 1 Ιανουαρίου 2001, µε διάρκεια λειτουργίας 100 έτη. Η ΕΗ είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 47829/06/β/00/2. Υπάγεται στη ΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών, µε Αριθµό Φορολογικού Μητρώου και η έδρα της βρίσκεται στο ήµο Αθηναίων, Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ Σύντοµη ιστορική αναδροµή Τον Αύγουστο του 1950 ιδρύεται η ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, για να λειτουργήσει «χάριν του δηµοσίου συµφέροντος», µε σκοπό τη χάραξη και εφαρµογή µιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής, η οποία, µέσα από την εντατική εκ- µετάλλευση των εγχώριων πόρων, θα κάνει το ηλεκτρικό ρεύµα κτήµα και δικαίωµα του κάθε Έλληνα πολίτη, στη φθηνότερη δυνατή τιµή. Με την ίδρυσή της η ΕΗ στρέφεται προς την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας, µε τη δηµιουργία λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής και υδροηλεκτρικών σταθµών, ενώ ξεκινά και την ενοποίηση των δικτύων σε ένα εθνικό ιασυνδεδε- µένο Σύστηµα. Το 1956 αποφασίζεται η εξαγορά όλων των ιδιωτικών και δηµοτικών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης. Σταδιακά, η ΕΗ εξαγόρασε όλες αυτές τις επιχειρήσεις και ενέταξε το προσωπικό τους στις τάξεις της. Σ όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας της, η ΕΗ πέτυχε την ενεργειακή αυτονοµία της χώρας και έφερε σε πέρας το σπουδαίο έργο του εξηλεκτρισµού της, στηρίζοντας ταυτόχρονα το µεγαλύτερο µέρος της βαριάς Ελληνικής βιο- µηχανίας. Από την η ΕΗ λειτουργεί ως ανώνυµη εταιρεία, ενώ από την έχει εισαχθεί στα Χρηµατιστήρια Αξιών Αθηνών και Λονδίνου. Η ΕΗ σήµερα λειτουργεί σε περιβάλλον απελευθερωµένης αγοράς ενέργειας. Είναι µία πλήρως καθετοποιηµένη επιχείρηση που καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων στην ηλεκτρική ενέργεια και κατέχει ηγετική θέση σε µία από τις ταχύτατα αναπτυσσό- µενες αγορές στην Ευρώπη, όπως είναι η Ελληνική και η ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ΕΗ είναι σήµερα η µεγαλύτερη επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και η µοναδική εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της το εθνικό ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς, το Σύστηµα Μεταφοράς Μη ιασυνδεδεµένων Νήσων, καθώς και το δίκτυο διανοµής. Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στη χώρα µας (Φεβρουάριος 2001), απέκτησαν δικαίωµα ηλεκτροπαραγωγής, εκτός από τη ΕΗ, και άλλες εταιρείες και ιδιώτες. Έτσι η ευθύνη της µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πέρασε σε µια ανεξάρτητη της ΕΗ εταιρεία που συστήθηκε για το σκοπό αυτό, στο ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΕΣΜΗΕ). Τη γενική εποπτεία του Ελληνικού Ηλεκτρικού Συστήµατος (παραγωγή, µεταφορά, διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας) ανέλαβε πλέον η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ MW Εγκατεστηµένη ισχύς 5,79 δις Κύκλος εργασιών 928,10 εκ. Επενδύσεις GWh Καθαρή παραγωγή ενέργειας 726,15 εκ. Κέρδη προ φόρων 95% του κύκλου εργασιών Αξία που κατανέµεται στην κοινωνία Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑ- ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» µε το διακριτικό τίτλο «ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1998, είναι ανώνυµη εταιρεία του Κ.Ν.2190/1920, ασκεί δραστηριότητα στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΗ. Στο χαρτοφυλάκιο της ΕΗ Ανανεώσιµες περιλαµβάνονται µικροί υδροηλεκτρικοί σταθµοί, αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκοί σταθµοί σε όλη την Ελλάδα. Ανάλογα µε τη γεωγραφική τους θέση, προµηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια στο ιασυνδεδε- µένο Σύστηµα (ηπειρωτική Ελλάδα) ή στο Μη ιασυνδεδεµένο Σύστηµα (νησιώτικη Ελλάδα). Πρόκειται για την Ελληνική εταιρεία ΑΠΕ µε τη µεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά έργων, από την Κρήτη µέχρι τη Βόρειο Ελλάδα και από τα ωδεκάνησα µέχρι την Ήπειρο. Χάρτης Έργων Αιολικά πάρκα Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθµοί Φωτοβολταϊκοί σταθµοί Τοµείς δραστηριότητας Βασικός σκοπός λειτουργίας µας, σύµφωνα µε το καταστατικό µας, είναι η άσκηση εµπορικής και βιοµηχανικής δραστηριότητας στον τοµέα της ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαµβάνονται ενδεικτικά η µελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή, η εκµετάλλευση, η συντήρηση και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δικτύων µεταφοράς και διανοµής. Στις δραστηριότητές µας περιλαµβάνονται επίσης η προµήθεια και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, η εξόρυξη, η παραγωγή και η προµήθεια ενεργειακών πρώτων υλών, καθώς και η ανάθεση µε σύµβαση κάθε τέτοιου έργου, σε τρίτους. Επίσης, στον σκοπό της λειτουργίας µας ανήκουν δραστηριότητες όπως η ίδρυση εταιρειών, η συµµετοχή σε κοινοπραξίες, καθώς και η απόκτηση µετοχών άλλων εταιρειών, Ελληνικών ή ξένων και εν γένει η συµµετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν σκοπό παρεµφερή µε αυτούς που περιγράφονται παραπάνω, ή η δραστηριότητα των οποίων συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε τους σκοπούς της Επιχείρησης, ή που έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Επιχείρησης και την εκ- µετάλλευση των πόρων της.

14 1 2 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2010 Ορυχεία Στο συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοποιούµαστε µέσω της Γενικής ιεύθυνσης Ορυχείων (Γ /ΟΡ). Αποστολή της Γ /ΟΡ είναι η έρευνα, η εξόρυξη, η διαχείριση και η εµπορία των στερεών ενεργειακών πρώτων υλών, η αξιοποίηση των παραγώγων της δραστηριότητάς της, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, µε στόχο τη συµβολή στην ενεργειακή ασφάλεια και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, µε σεβασµό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ο λιγνίτης αποτελεί το σηµαντικότερο ενεργειακό καύσιµο για την Ελληνική οικονοµία, στην εξόρυξη και την εκµετάλλευση του οποίου βασίστηκε ο εξηλεκτρισµός της χώρας από τη στιγµή της ίδρυσης της ΕΗ. Η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποφέρει στην Ελλάδα εξοικονόµηση περίπου 1 δις δολαρίων ετησίως. Ο λιγνίτης είναι καύσιµο στρατηγικής σηµασίας για την Επιχείρηση, καθώς έχει χαµηλό κόστος εξόρυξης, σταθερή και άµεσα ελέγξιµη τιµή και παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια στον ανεφοδιασµό καυσίµου. Συγχρόνως, µέσω της διαδικασίας εξόρυξης του λιγνίτη, προσφέρουµε χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ελληνική Περιφέρεια, ιδιαίτερα σε περιοχές που εµφανίζονται µεγάλα ποσοστά ανεργίας. Παραγωγή Στον τοµέα της παραγωγής, δραστηριοποιούµαστε µέσω της Γενικής ιεύθυνσης Παραγωγής (Γ /Π), η οποία έχει ως κύριο έργο την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναµικού των θερµοηλεκτρικών και µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών της Επιχείρησης και τη βέλτιστη λειτουργική εκµετάλλευσή τους, σε συνδυασµό µε την τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Επιπλέον, µέσω της Γ /Π, στοχεύουµε στη διατήρηση της κυρίαρχης θέσης µας στην απελευθερωµένη αγορά ενέργειας. Υιοθετούµε στρατηγικής σηµασίας επιλογές όπως: Την κατασκευή νέων µονάδων που ενσωµατώνουν σύγχρονες τεχνολογίες και βέλτιστες τεχνικές. Την απόσυρση των παλαιών και µη αποδοτικών µονάδων παραγωγής. Την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των υδροηλεκτρικών έργων. Τα έργα αναβάθµισης των αυτόνοµων και τοπικών σταθµών παραγωγής των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών. Τη µείωση των εκποµπών CO2. ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 6 Ατµοηλεκτρικοί Σταθµοί (Συµπεριλαµβανοµένου του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2 Ατµοηλεκτρικοί Σταθµοί ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 24 Σταθµοί (Εκ των οποίων 9 Σταθµοί ανήκουν στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.) ΚΡΗΤΗ / ΡΟΔΟΣ 4 Θερµικοί Σταθµοί (Συµπεριλαµβανοµένων των δυο νέων Μονάδων του ΑΗΣ Αθερινόλακκου) ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΗΣΙΩΝ 32 Αυτόνοµοι και Τοπικοί Σταθµοί ΑΤΤΙΚΗ / ΕΥΒOΙΑ 3 Ατµοηλεκτρικοί Σταθµοί KOMOTHNH 1 Ατµοηλεκτρικός Σταθµός Γεωγραφική Κατανοµή Σταθµών Παραγωγής Θερµικοί σταθµοί Υδροηλεκτρικοί σταθµοί Σηµείωση: Από τις αρχές του 2010, τέθηκε εκτός λειτουργίας η λιγνιτική Μονάδα Ι του Ατµοηλεκτρικού Σταθµού (ΑΗΣ) Πτολεµαΐδας. Η σχετική Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΚΑ εκδόθηκε αρχές του 2011 µε το υπ αριθ. 5/ΗΛ/Α/Φ7/161/3800/ έγγραφο.

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 3 Χαρτοφυλάκιο σταθµών παραγωγής σε σύνολο εγκατεστηµένης ισχύoς MW ανά κατηγορία πρωτογενούς πηγής ενέργειας (16%) (24%) Χαρτοφυλάκιο σταθµών παραγωγής σε σύνολο καθαρής παραγωγής ενέργειας GWh ανά κατηγορία πρωτογενούς πηγής ενέργειας (15%) (19%) (11%) (13%) (61%) Λιγνίτης Πετρέλαιο (41%) Λιγνίτης Πετρέλαιο Φυσικό αέριο Υδροηλεκτρικά Φυσικό αέριο Υδροηλεκτρικά Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται τα ποσοστά διαθεσι- µότητας και µέσης απόδοσης των εγκαταστάσεων της ΕΗ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (%) 1 ΜΕΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗ (%) 2 Λιγνιτικές 81,55 34,99 Πετρελαϊκές ιασυνδεδεµένου Συστήµατος 85,12 36,69 Φυσικού αερίου 90,18 45,76 Σύνολο ιασυνδεδεµένου Συστήµατος 84,03 36,44 Πετρελαϊκές Κρήτης (µαζούτ) 89,80 36,55 Πετρελαϊκές Κρήτης (ντίζελ) 83,45 32,75 Σύνολο Κρήτης 86,20 35,56 Πετρελαϊκές Ρόδου (µαζούτ) 89,47 38,03 Πετρελαϊκές Ρόδου (ντίζελ) 81,02 27,07 Σύνολο Ρόδου 85,80 36,17 Πετρελαϊκές (λοιπά Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά) 87,86 42,30 1 H αναφορά γίνεται στη µέση διαθεσιµότητα. Ο υπολογισµός αφορά στη σταθµισµένη µέση τιµή των διαθεσιµοτήτων όλων των µονάδων που χρησιµοποιούν ένα συγκεκριµένο καύσιµο. Αντίστοιχα, το «Σύνολο» αφορά στη σταθµισµένη µέση διαθεσιµότητα όλων των θερµικών µονάδων της ΕΗ. 2 Η µέση απόδοση υπολογίζεται µε βάση το βαθµό απόδοσης επί της παραχθείσας ενέργειας. Ο υπολογισµός αφορά στη σταθµισµένη µέση τιµή των ετήσιων αποδόσεων όλων των µονάδων που χρησιµοποιούν ένα συγκεκριµένο καύσιµο. Αντίστοιχα, το «Σύνολο» αφορά στη σταθµισµένη µέση απόδοση όλων των θερµικών µονάδων της ΕΗ.

16 1 4 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2010 Η εγκατεστηµένη ισχύς της ΕΗ Ανανεώσιµες το 2010 ανήλθε σε 125,2MW. Στην ισχύ αυτή περιλαµβάνονται και τα παρακάτω συµµετοχικά έργα: Tα Αιολικά Πάρκα (Α/Π) Κω και Λέρου τα οποία λειτουργούνται σε συνεργασία µε την Iberdrola-Ρόκα, και τα Α/Π της Βοιωτίας σε συνεργασία µε την εταιρεία EDF. Εγκατεστηµένη ισχύς 125,2 MW* ανά κατηγορία πρωτογενούς πηγής ενέργειας Ο Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθµός (ΜΥΗΣ) Γιτάνη, σε συνεργασία µε τη Nάνκο Ενέργεια Α.Ε, ο ΜΥΗΣ Βορεινό, σε συνεργασία µε τη ΜΕΚ Ενεργειακή Α.Ε, καθώς και ο ΜΥΗΣ Ελεούσα. Τονίζεται ότι υπάρχουν και συµµετοχικά έργα τα οποία βρίσκονται υπό ανάπτυξη, όπως τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Καλαµά και Λάδωνα, σε συνεργασία µε την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Ε και ο ΜΥΗΣ Αλατόπετρας, σε συνεργασία µε την Ελληνική Τεχνοδοµική Άνεµος. Καθαρή παραγωγή ενέργειας 347,9 GWh* ανά κατηγορία πρωτογενούς πηγής ενέργειας 63,0 (50,3%) Αιολικά Φωτοβολταϊκά 0,2 (0,2%) Μικρά υδροηλεκτρικά 62,0 (49,5%) Αιολικά Φωτοβολταϊκά Μικρά υδροηλεκτρικά 120,6 (35%) 227,1 (65%) 0,2 (0%) * Συµπεριλαµβάνονται τα συµµετοχικά έργα της ΕΗ Ανανεώσιµες. * Συµπεριλαµβάνονται τα συµµετοχικά έργα της ΕΗ Ανανεώσιµες.

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 5 Μεταφορά Η Γενική ιεύθυνση Μεταφοράς (Γ /Μ) έχει στην κυριότητά της το εθνικό ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς µε το οποίο ο ΕΣΜΗΕ µεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια. Η ενέργεια µεταφέρεται, µέσω των γραµµών υψηλής τάσης, από τους σταθµούς παραγωγής (που ανήκουν στη ΕΗ ή σε άλλους παραγωγούς) και από τα σηµεία διασύνδεσης µε τις γειτονικές χώρες στο δίκτυο διανοµής και στους πελάτες υψηλής τάσης. Το Σύστηµα είναι ιδιοκτησία της ΕΗ, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.2773/1999, ενώ ο ΕΣΜΗΕ έχει την ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξή του, καθώς και για την πρόσβαση τρίτων σε αυτό. Στη Γ /Μ έχει αποδοθεί η υποχρεωτική ανάπτυξη νέων έργων µεταφοράς και η φυσική λειτουργία και συντήρηση του ιασυνδεδεµένου Συστήµατος Μεταφοράς, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό και τις οδηγίες του ΕΣΜΗΕ. Η αποστολή της Γ /Μ είναι η µελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων του Συστήµατος Μεταφοράς, η συντήρηση και λειτουργία τους, καθώς και η εξασφάλιση, ανεξαρτήτως συνθηκών, της µεταφοράς της απαιτούµενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας προς όλους τους χρήστες, µε ποιότητα και αξιοπιστία και µε σεβασµό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σύµφωνα µε τον πρόσφατο Νόµο 4001/2011 η δραστηριότητα της Μεταφοράς µεταφέρεται σε ανεξάρτητη θυγατρική, τον Ανεξάρτητο ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α ΜΗΕ). Μήκος (χλµ.) υποβρύχιων γραµµών µεταφοράς και διανοµής ανά τάση στο ιασυνδεδεµένο και Μη ιασυνδεδεµένο ίκτυο 315 Χαµηλή Τάση ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών Μέση Τάση ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών Υψηλή Τάση ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών Μήκος (χλµ.) εναέριων γραµµών µεταφοράς και διανοµής ανά τάση στο ιασυνδεδεµένο και Μη ιασυνδεδεµένο ίκτυο Μήκος (χλµ.) υπόγειων γραµµών µεταφοράς και διανοµής ανά τάση στο ιασυνδεδεµένο και Μη ιασυνδεδεµένο ίκτυο Χαµηλή Τάση ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών Μέση Τάση ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών Υψηλή Τάση ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών Χαµηλή Τάση ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών Μέση Τάση ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών Υψηλή Τάση ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών

18 1 6 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2010 ιανοµή Η ΕΗ, µέσω της Γενικής ιεύθυνσης ιανοµής (Γ / ), είναι ο µοναδικός διανοµέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ παραµένει ιαχειριστής του δικτύου διανοµής. Η επιχειρησιακή µονάδα της ιανοµής είναι υπεύθυνη για τη διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελληνική επικράτεια, τόσο στην περιοχή του ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, όσο και στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά. Σή- µερα η ΕΗ και άλλοι ιδιώτες παραγωγοί, καθώς και οι εισαγωγείς ενέργειας, προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια στη χονδρεµπορική αγορά και την εγχέουν στο ιασυνδεδε- µένο Ηλεκτρικό Σύστηµα της χώρας. Η ενέργεια αυτή διαδοχικά, µέσω των δικτύων µεταφοράς και διανοµής, φθάνει στους καταναλωτές. Η αποστολή της Γ / αφορά στην ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λειτουργία του δικτύου Μέσης και Χαµηλής Τάσης. Στόχος µας είναι η καλύτερη δυνατή ποιοτική εξυπηρέτηση των χρηστών του ικτύου και η παροχή υψηλής ποιότητας ενέργειας, µε τον εκσυγχρονισµό και την βελτίωση του επιπέδου αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων της ιανοµής και τη βελτίωση της απόδοσής µας, ώστε να µειωθεί η έκταση και το πλήθος των διακοπών (προγραµµατισµένων και µη), να επιτευχθούν ταχύτεροι χρόνοι αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, να βελτιωθεί το επίπεδο της ποιότητας της τάσης, κλπ., µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Σύµφωνα µε τον πρόσφατο Νόµο 4001/2011 η δραστηριότητα της ιανοµής µεταφέρεται σε ανεξάρτητη θυγατρική, τον ιαχειριστή Ελληνικού ικτύου ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( Ε ΗΕ). Εµπορία Η Γενική ιεύθυνση Εµπορίας (Γ /Ε) της ΕΗ είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας προς καταναλωτές κάθε κατηγορίας. Αποστολή της Γ /Ε είναι η εκπλήρωση, για λογαριασµό της Επιχείρησης, του ρόλου του Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, ευθυγραµµιζόµενη µε το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο. Επιδιώκει την εξασφάλιση της κυρίαρχης θέσης της ΕΗ στην απελευθερωµένη αγορά, αναπτύσσοντας κατάλληλη εµπορική και τιµολογιακή πολιτική, εστιαζόµενη κυρίως στην εξυπηρέτηση των πελατών της µέσω αξιοπιστίας και καλλιέργειας διαρκούς και ειλικρινούς επικοινωνίας µαζί τους. Στρατηγικοί στόχοι της Γ /Ε είναι η εξασφάλιση και προώθηση ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών για τις ανάγκες των πελατών της µέσω της ανάπτυξης ενός σύγχρονου εκτεταµένου δικτύου πωλήσεων, της χρήσης σύγχρονων εργαλείων µάρκετινγκ, καθώς και της δηµιουργίας εναλλακτικών διαύλων προώθησης πωλήσεων, µε κύριο χαρακτηριστικό µια εµφαίνουσα και διαρκώς αναπτυσσό- µενη πελατοκεντρική κουλτούρα η οποία να διαπερνά όλες τις δραστηριότητές της. Βασική προτεραιότητά της είναι ο εκσυγχρονισµός της υποδοµής της σε πληροφοριακά συστήµατα µε την ανάλογη φιλοσοφία. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας της απελευθερωµένης αγοράς και ο ανταγωνισµός θέτουν νέους όρους και απαιτήσεις. Η Εµπορία αντιµετωπίζει θετικά την υγιή και χωρίς στρεβλώσεις απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στηρίζοντας έµπρακτα όλες τις απαιτούµενες θεσµικές δράσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, ο χαρακτήρας της Γ /Ε είναι διττός: Εξασφαλίζει, µέσω της συµµετοχής της στη χονδρεµπορική αγορά ως προµηθευτής, επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να καλύπτει τη ζήτηση των πελατών της ΕΗ µε τους καλύτερους δυνατούς όρους. Παρέχει, ως προµηθευτής, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συµβάλλοντας ενεργά στη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισµού στο πεδίο της προµήθειας και πώλησης ενέργειας, σε όσο το δυνατό πιο ανταγωνιστικές τιµές για τους πελάτες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες των λογαριασµών/ παροχών πελατών της Επιχείρησης και ο αντίστοιχος αριθµός παροχών για κάθε κατηγορία. Σε σύνολο παροχών το 77,44% αυτών ανήκουν στην οικιακή και το 17,03% στην εµπορική κατηγορία πελατών.

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 7 ΚΑΤΗΓΟΡIΑ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Οικιακή Γεωργική Εµπορική Βιοµηχανική Φωτισµός οδών και πλατειών ηµόσιες αρχές Έλξη (ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, Τραµ, Αττικό Μετρό κ.ά.) 91 Σύνολο Βασικά µεγέθη Η ΕΗ αποτελεί τη µεγαλύτερη βιοµηχανική επιχείρηση στην Ελλάδα, ως προς τα πάγια ενεργητικά της στοιχεία, µε κύκλο εργασιών, το 2010, σχεδόν 5,8 δισ.. Πίνακας βασικών µεγεθών της ΕΗ Κέρδη προ φόρων (χιλ. ) Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (χιλ. ) Μετοχικό κεφάλαιο (χιλ. ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (χιλ. ) Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις (χιλ. ) Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις (χιλ. ) Εγκατεστηµένη ισχύς (MW) Καθαρή παραγωγή (GWh) Πωλήσεις στο εσωτερικό (GWh) Συνολικός αριθµός τακτικού προσωπικού Μερίδιο αγοράς στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας* 95,8% * Αφορά σε εκτίµηση λαµβάνοντας υπόψη τις πωλήσεις τρίτων προµηθευτών.

20 1 8 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2010 Πίνακας βασικών µεγεθών της ΕΗ Ανανεώσιµες Κέρδη προ φόρων (χιλ. ) Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (χιλ. ) Μετοχικό κεφάλαιο (χιλ. ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (χιλ. ) Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις (χιλ. ) 0 Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις (χιλ. ) 250 Εγκατεστηµένη ισχύς σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (MW)* 125,2 Καθαρή παραγωγή (GWh)* 347,9 Συνολικός αριθµός τακτικού προσωπικού (συµβάσεις αορίστου χρόνου) 24 * Συµπεριλαµβανοµένων των συµµετοχικών έργων σε λειτουργία Μετοχική σύνθεση Το µετοχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης κατά την ήταν , διαιρούµενο σε κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας 4,6 η κάθε µία. Η Επιχείρηση δεν γνωρίζει την ύπαρξη µετόχων, πλην του «Ελληνικού ηµοσίου», της «Silchester International Investors» και αθροιστικά των «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ- ΕΗ» και «ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ- ΕΗ» που να κατέχουν άµεσα ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 3% του µετοχικού της κεφαλαίου. Πέραν της νοµοθεσίας για τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες η ΕΗ υπόκειται και σε συγκεκριµένους νόµους και ρυθµίσεις που έχουν εφαρ- µογή στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Εφόσον το Ελληνικό ηµόσιο, ως κύριος µέτοχος, θα κατέχει το 51% του µετοχικού της κεφαλαίου, η ΕΗ θα συνεχίσει να θεωρείται, ως προς ορισµένους τοµείς, Επιχείρηση του Ελληνικού ηµοσίου τοµέα. Συνεπώς, οι λειτουργίες της θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε νόµους και διατάξεις που εφαρµόζονται σε εταιρείες του Ελληνικού ηµόσιου τοµέα και επηρεάζουν συγκεκριµένες διαδικασίες. Mετοχική σύνθεση ΕΗ ( ) 45,07% 3,81% Ελληνικό ηµόσιο Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές* ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ- ΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ- ΕΗ 51,12% * Συµπεριλαµβάνεται η από την συνολική συµµετοχή τηs εταιρείας «Silchester International Investors LLP», µετοχών ή 6,37% των δικαιωµάτων ψήφου της ΕΗ, µε την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων των παρακάτω πελατών της: Silchester International Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust, Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust, The Calleva Trust.

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος 08 Μαΐου 2014 Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι ΑΠΕ ως βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα 4 Σχετικά με τον Απολογισμό 6 Μήνυμα Προέδρου 8

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα 4 Σχετικά με τον Απολογισμό 6 Μήνυμα Προέδρου 8 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011 Aπολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 4 Σχετικά με τον Απολογισμό 6 Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ETΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ETΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ETΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μηνυμα Προεδρου και Διευθυνοντος Συμβουλου 8

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Μήνυμα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 6

Περιεχόμενα. 1. Μήνυμα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 6 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013 5 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 6 2. Σχετικά με τον Απολογισμό 8 3. Παρουσίαση ΔΕΗ 11 3.1 Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε.

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. THESSALONIKI SUMMIT 2016 NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP Σταύρος Γούτσος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΣTO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ : Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας και η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη

Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας και η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας και η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη Ι. Κοπανάκης Γενικός Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. Κοζάνη, 9.7.2016 Διαδρομή στον Ιστορικό Ρόλο της Λιγνιτικής Ηλεκτροπαραγωγής Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό έργο της ΔΕΗ σε περίοδο κρίσης»

«Το κοινωνικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό έργο της ΔΕΗ σε περίοδο κρίσης» «Το κοινωνικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό έργο της ΔΕΗ σε περίοδο κρίσης» KΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ Διευθυντής Τύπου & ΜΜΕ και Αναπλ. Δντής ΔΕΣΕ 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: «Η Κρίση ως Ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Αθήνα, 24 1 2013 Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής (ΓΔ/Π) Η λειτουργία και συντήρηση των Θερμοηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμοσ. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Απολογισμοσ. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Απολογισμοσ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 1 2 3 4 5 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 6 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 10 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΗ 14 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής ιηµερίδα TEE TKM: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά Θέµατα. 2 και Ενδιαφερόµενα Μέρη

Ουσιαστικά Θέµατα. 2 και Ενδιαφερόµενα Μέρη 2 και Ενδιαφερόµενα Μέρη 1. Η Εταιρεία µας Ουσιαστικά Θέµατα ιαµορφώνουµε τη στρατηγική µας λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των ουσιαστικών θεµάτων. Λειτουργούµε µε διαφάνεια και αναπτύσσουµε στενή επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Κοπή πίτας ΔΕΔΔΗΕ 19 Ιανουαρίου 2015, Κωνσταντίνος Ζωντανός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κοπή πίτας ΔΕΔΔΗΕ 19 Ιανουαρίου 2015, Κωνσταντίνος Ζωντανός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κοπή πίτας ΔΕΔΔΗΕ 19 Ιανουαρίου 2015, Κωνσταντίνος Ζωντανός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κύριε Υπουργέ Κύριε Πρόεδρε της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων Κύριε εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. 11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα 29 Ιουνίου 2013 Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 1 Ανασκόπηση δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου, Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Δ/νων Σύµβουλος ΔΕΗ Χαρτοφυλάκιο σταθµών παραγωγής ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Υ/Η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία ιευθύνοντος Συµβούλου Ε ΗΕ Α.Ε. 1. Εισαγωγή Ανασκόπηση Απόσχισης. Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες, Κυρίες και Κύριοι,

Οµιλία ιευθύνοντος Συµβούλου Ε ΗΕ Α.Ε. 1. Εισαγωγή Ανασκόπηση Απόσχισης. Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες, Κυρίες και Κύριοι, Οµιλία ιευθύνοντος Συµβούλου Ε ΗΕ Α.Ε. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας - 8 Φεβρουαρίου 2013 1. Εισαγωγή Ανασκόπηση Απόσχισης Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες, Κυρίες και Κύριοι, Είµαι ιδιαίτερα υπερήφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ CHAIRMAN AND CEO, PUBLIC POWER CORPORATION, GREECE TO THE GREEK EU PRESIDENCY SUMMIT «THE SEA OF EUROPE: ROUTING THE MAP FOR ECONOMIC GROWTH» ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή. Εντεταλμένος Σύμβουλος- Γενικός Διευθυντής 31/10/2011 1

Ντίνος Μπενρουμπή. Εντεταλμένος Σύμβουλος- Γενικός Διευθυντής 31/10/2011 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος- Γενικός Διευθυντής 31/10/2011 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Δ. Μετικάνης Διευθυντής Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής 25.06.2010 Κύρια Σημεία 1. Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον 2. Το Επενδυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης BETTER FUTURE «Boardrooms in Greece What are the practices» 6 Νοεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS Γενική ιεύθυνση Παραγωγής ιεύθυνση Περιβάλλοντος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS» ΗΜΕΡΙ Α ΙΕΝΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Β. ΤΣΑ ΑΡΗ ιευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής Πέµπτη 17 εκεµβρίου 2009, Κοζάνη 1

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος Διευθυντής ΔΣΠ Τομεάρχης ΔΣΠ Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Περιεχόμενο παρουσίασης Στρατηγική της ΔΕΗ για την Κλιματική Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιογραφικό Αίτηµα: Περιβάλλον 21 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 Ερωτήσεις για τον κο Α. Γκαρή.

ηµοσιογραφικό Αίτηµα: Περιβάλλον 21 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 Ερωτήσεις για τον κο Α. Γκαρή. 1 από 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 Ερωτήσεις για τον κο Α. Γκαρή. 1) Ποια είναι τα σηµαντικότερα έργα της ΕΗ Ανανεώσιµες και σε ποιες µορφές ΑΠΕ αναφέρονται (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά). Την τελευταία διετία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ηµιουργία Επιχειρηµατικών Συγκλίσεων για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στον χώρο της Προστασίας του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η συμβολή του ΕΜΠ στον εξηλεκτρισμό της χώρας: - Στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας ) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και το Υποστηρικτικό του Θεσμικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ,, ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Η

Διαβάστε περισσότερα