Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Προς: Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα Αριθμ. Πρωτ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι Πάτρας Πάτρα Πληροφορίες : Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: FAX: Στην Υπηρεσία μας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του υποέργου 02 με τίτλο Εμπειρική διερεύνηση του ρόλου και της λειτουργίας των Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και του Περιβάλλοντος προϋπολογισμού 7.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στα πλαίσια της πράξης: Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου» με κωδ. ΟΠΣ Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη: 1. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β 826/ όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/2010). 2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ /739/ΦΕΚ 1291/τ.Β / «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,

2 5. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», 6. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19 ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 7. Τις µε αριθμ. 3/ και 2/ αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων στα πλαίσια του υποέργου «Εμπειρική διερεύνηση του ρόλου και της λειτουργίας των ελληνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων στο τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και του περιβάλλοντος» στα πλαίσια της πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου» με κωδ. MIS ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του υποέργου 02 «Εμπειρική διερεύνηση του ρόλου και της λειτουργίας των ελληνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων στο τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και του περιβάλλοντος» στα πλαίσια της πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου» με κωδ. MIS Συνολικός προϋπολογισμός 7.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της προκήρυξης. Επισημαίνεται ότι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά η οποία κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο συμμετέχων δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τις ανάγκες του ερευνητικού χρηματοδοτούμενου έργου, «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). α )Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται μέχρι την ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ. β) Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει στις ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ. στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (ΒΙΛΑ ΚΟΛΑ). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό σε χρόνο που αυτό θα καταστεί δυνατό. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (13.00 μ.μ), επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μ. Αλεξάνδρου 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ μ.

3 Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων (Ειδικός Λογαριασμός) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μ. Αλεξάνδρου 1 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Επίσης μπορούν να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα, ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και προς που απευθύνεται η προσφορά (ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας). Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Α. Δικαιολογητικά: (ένα αντίγραφο) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: α). Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης β). Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. (Ο μειοδότης πριν την κατακύρωση θα πρέπει να προσκομίσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και η προμήθεια ανατίθεται στον επόμενο μειοδότη κ.ο.κ). γ). Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. δ). Δεν έχει καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για τα ακόλουθα αδικήματα: Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της Κοινής δράσης της 98/773_ΕΥ του Συμβουλίου. Για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (σε δύο (2) αντίγραφα). Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (σε δύο (2) αντίγραφα). Τα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων και τα έξοδα μεταφοράς παράδοσης - εγκατάστασης του εξοπλισμού στους υποδεικνυόμενους χώρους των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία 1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης.

4 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό ή να προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα ημέρες (90) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Για τις διοικητικές προσφυγές ισχύει ως έχει το άρθρο 15 του Π.Δ 118/2007. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλεια, κ.λ.π. μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον αναθέτοντα. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η ευθύνη της παραλαβής των ειδών ανήκει στην επιτροπή παραλαβής. Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών και κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ. Τραπεζικά τέλη και άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα εξής: 1) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, 2) Τιμολόγιο του προμηθευτή, 3) Φορολογική ενημερότητα κα 4) Ασφαλιστική ενημερότητα. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές αφού λάβει υπ όψιν του όσα ισχύουν στο άρθρο 34 του Π.Δ 118/2007. Όσα ρητά δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 118/2007. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Πάτρας. Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του πρώην ΤΕΙ-Πάτρας (www.teipat.gr Γενικές πληροφορίες - Προμήθειες), του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου (www.teimes.gr ) και του γ) Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»- Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Σωκράτης Καπλάνης

5 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Παρατήρηση: Όπου και αν στις παρακάτω προδιαγραφές εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, ισχύουν και τα ισοδύναμα αυτών. Κωδικός Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση Περιγραφή Απάντηση Παραπομπή A Φορητός Υπολογιστής A.1 Αριθμός Μονάδων 1 A.2 Κατασκευαστής, μοντέλο, χώρα κατασκευής ΝΑΙ A.3 Διαγώνιος Οθόνης 13,3 A.4 Ανάλυση Οθόνης Τουλάχιστον 1366Χ 768 A.5 Τεχνολογία Οθόνης LED, 16:9 A.7 Επεξεργαστής, διπύρηνος Τουλάχιστον 1.6 GHz A.8 Μνήμη Τουλάχιστον 4GB A.9 Σκληρός Δίσκος SSD, τουλάχιστον 128 GB A.10 WebCam Ναι A.11 Ενσωματωμένα Ηχεία 2 A.12 Ενσωματωμένο Μικρόφωνο Ναι A.13 Συνδεσιμότητα μέσω Wifi, Ethernet, Bluetooth Ναι A.14 Έξοδοι USB 2.0, 3.0, VGA out, Μic in Ναι A.15 Λειτουργικό Windows 7 ή 8 A.16 Βάρος <2 kg Υποχρεώσεις Αναδόχου Εγγύηση: >=2 χρόνων Χρόνος παράδοσης: τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Τόπος παράδοσης: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι), ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος

6 Κωδικός Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση Περιγραφή Απάντηση Παραπομπή B Φορητός Υπολογιστής B.1 Αριθμός Μονάδων 1 B.2 Κατασκευαστής, μοντέλο, χώρα κατασκευής ΝΑΙ B.3 Διαγώνιος Οθόνης Αφής, 13,3 B.4 Ανάλυση Οθόνης 1920Χ1080 B.5 Επεξεργαστής I5,τουλάχιστον 2 πυρήνες, >=1.6 Ghz B.6 Μνήμη Τουλάχιστον 4GB, DDR3 B.7 Σκληρός Δίσκος SSD Τουλάχιστον 128 GB B.8 WebCam Ναι B.9 Ενσωματωμένα Ηχεία 2 B.10 Ενσωματωμένο Μικρόφωνο Ναι B.11 Συνδεσιμότητα Wifi, Bluetooth 4.0 B.12 Είσοδοι/Έξοδοι USB 3.0, HDMI out, Μic in, Headphone out B.13 Λειτουργικό Windows 8, 64bit B.14 Δυνατότητα μετρατροπής σε tablet NAI B.15 Mπαταρία Li-on B.16 Βάρος <1,5 kg B17 Υποδοχή κάρτας 3G NAI B.18 Πληκτρολόγιο Φωτιζόμενο Β.19 Ποντίκι, bluetooth ΝΑΙ Β.20 Τσάντα μεταφοράς ΝΑΙ Υποχρεώσεις Αναδόχου Εγγύηση: >=2 χρόνων Χρόνος παράδοσης: τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Τόπος παράδοσης: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι), ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος

7 Υποχρεωτική Απάντηση Παραπομπή Κωδικός Τεχνικές Προδιαγραφές Περιγραφή Απαίτηση Γ Αll in one PC ΑΔΑ: ΒΛ1Π46914Γ-8ΕΚ Γ.1 Αριθμός Μονάδων 1 Γ.2 Κατασκευαστής, μοντέλο, χώρα κατασκευής ΝΑΙ Αll in οne PC NAI Γ.3 Διαγώνιος Οθόνης Τουλάχιστον 27 Γ.4 Ανάλυση Οθόνης 2560X1440 Γ.5 Τεχνολογία Οθόνης LED Γ.6 Kάρτα Γραφικών Αυτόνομη, τουλάχιστον 512 MB Γ.7 Επεξεργαστής i5, >=2.9Ghz Γ.8 Μνήμη Τουλάχιστον 8 GB, DDR3 Γ.9 Σκληρός Δίσκος Τουλάχιστον 1TB, SATA, 7200 rpm Γ.10 WebCam Ναι Γ.11 Ενσωματωμένο Μικρόφωνο Ναι Γ.12 Συνδεσιμότητα Wifi ( b/g/n), Ethernet (10/100/1000), Bluetooth Γ.13 Είσοδοι/Έξοδοι Headphone out, Card reader Γ.14 Λειτουργικό OS X Γ.15 Πληκτρολόγιο Ασύρματο Γ.16 Ποντίκι Ασύρματο Γ.17 Βάρος <=10 Kg Γ.18 Συμβατή Multitouch track pad ΝΑΙ Υποχρεώσεις Αναδόχου Εγγύηση: >=1 έτος Χρόνος παράδοσης: τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Τόπος παράδοσης: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι), ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος

8 Κωδικός Δ Tablet Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση Δ.1 Αριθμός Μονάδων 1 Δ.2 Κατασκευαστής, μοντέλο, χώρα κατασκευής ΝΑΙ Δ.3 Διαγώνιος Οθόνης 9.7 Δ.4 Ανάλυση Οθόνης 2048Χ1536 (>=264 ppi) Δ.5 Τεχνολογία Οθόνης LED, Multi-touch, Retina Δ.6 Επεξεργαστής Δύο πυρήνες Δ.7 Χωρητικότητα Τουλάχιστον 16GB Δ.8 Κάμερες εμπρός, πίσω Ναι Δ.9 Ανάλυση Κάμερας πίσω >=5Mp, autofocus Δ.10 Ενσωματωμένο Mic, Ηχείο ΝΑΙ Δ.11 Δυνατότητα HD video recording Ναι Δ.12 Συνδεσιμότητα Wifi, Bluetooth Δ.13 Λειτουργικό IOS 6 Δ.14 Βάρος <700 gr Δ.15 Καλώδιο Σύνδεσης USB ΝΑΙ Δ.16 Μπαταρία Li-Ion Δ.17 Αισθητήρες Γυροσκόπιο 3 αξόνων, light sensor, accelerometer Δ.18 Συμβατότητα με AirPlay ΝΑΙ Δ.19 Χρώμα Λευκό Δ.20 Προστατευτική θήκη με θέσεις στήριξης ΝΑΙ Δ21 Lightning to VGA καλώδιο ΝΑΙ Δ22 Lightning to digotal AV καλώδιο ΝΑΙ Υποχρεώσεις Αναδόχου Περιγραφή Εγγύηση: >=1 χρόνου Απάντηση Παραπομπή Χρόνος παράδοσης: τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΔΑ: ΒΛ1Π46914Γ-8ΕΚ Τόπος παράδοσης: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι), ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος

9 Κωδικός Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση Περιγραφή Απάντηση Παραπομπή Ε Οθόνη TV-Monitor Ε.1 Αριθμός Μονάδων 1 Ε.2 Κατασκευαστής, μοντέλο, χώρα κατασκευής ΝΑΙ Ε.3 Διαγώνιος Οθόνης 32, 16:9 Ε.4 Ανάλυση Οθόνης 1920X1080, Full HD Ε.5 Συχνότητα 200Ηz E.6 Motion Rate Τουλάχιστον 60 E.7 Τεχνολογία Οθόνης LED E.8 Επεξεργαστής εικόνας 3D Hyper Real Engine Ε.9 DLNA NAI Ε.10 Είσοδοι HDMI Χ 4, Ethernet, USB Ε.11 Bάρος με βάση <7 kg Ε.12 Vesa 200 X 200 Εγγύηση: >=1 έτους Υποχρεώσεις Αναδόχου Χρόνος παράδοσης: τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Τόπος παράδοσης: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι), ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος

10 Κωδικός Τεχνικές Προδιαγραφές ΣΤ Tablet/SmartPhone Υποχρεωτική Απάντηση Παραπομπή Περιγραφή Απαίτηση ΣΤ.1 Αριθμός Μονάδων 2 ΣΤ.2 Κατασκευαστής, μοντέλο, χώρα κατασκευής Ναι ΣΤ.3 Συνδεσιμότητα QuandBand, 3G, WiFi, Bluetooth ΣΤ.4 Οθόνη Αφής, 4.7 ΣΤ.5 Ανάλυση οθόνης, capacitive Τουλάχιστον 480Χ 800 pixels ΣΤ.6 Χρώματα οθόνης Τουλ ΣΤ.7 Επεξεργαστής Dual Core Τουλάχιστον 1.2GHZ ΣΤ.8 Camera 5MPixels ΣΤ.9 Ενσωματωμένη μνήμη 8GB ΣΤ.10 Θύρα επέκτασης micro SD NAI ΣΤ.11 Bάρος <200 γρ ΣΤ.12 Μπαταρία Τουλ mah ΣΤ.13 Χρώμα Μαύρο ΣΤ.14 Λειτουργικό Σύστημα Windows Phone 8 ΣΤ.15 Θήκη ΝΑΙ ΣΤ.16 Stulys οθόνης αφής ΝΑΙ Υποχρεώσεις Αναδόχου Εγγύηση: >=1 χρόνου Χρόνος παράδοσης: τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Τόπος παράδοσης: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι), ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος

11 Κωδικός Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση Περιγραφή Απάντηση Παραπομπή Z Σουίτα Λογισμικού Επεξεργασίας Κειμένου και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Ζ.1 Αριθμός Μονάδων 1 Ζ.2 Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου ΝΑΙ Ζ.3 Πρόγραμμα Λογιστικού φύλλου ΝΑΙ Ζ.4 Πρόγραμμα επεξεργασίας παρουσιάσεων Ζ.5 Πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΝΑΙ ΝΑΙ Ζ.6 Συμβατότητα με ΙΟS X ΝΑΙ Ζ.7 Συμβατότητα με πρότυπα Microsoft ΝΑΙ Ζ.8 Άδειες χρήσης 1 Υποχρεώσεις Αναδόχου Χρόνος παράδοσης: τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Τόπος παράδοσης: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι), ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Σωκράτης Καπλάνης

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Σύμβαση Προμήθειας για τις ανάγκες υλοποίησης υποέργου 02 με τίτλο Εμπειρική διερεύνηση του ρόλου και της λειτουργίας των Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και του Περιβάλλοντος στα πλαίσια της πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με κωδ. MIS Στην Πάτρα σήμερα την.. μεταξύ: Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας» το οποίο εδρεύει στην Πάτρα Μ. Αλεξάνδρου 1 με ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον., Πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο... με ΑΦΜ..της Δ.Ο.Υ.. (στο εξής καλούμενη «Προμηθευτής») που εδρεύει στο και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον., κάτοικο.., οδός.., με ΑΔΤ. συμφώνησαν τα κάτωθι: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη του το υπ αρίθμ.. πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ. απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού, ο οποίος αναλυτικά περιγράφεται κατ είδος, ποσότητα και τιμή μονάδος και σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές κάθε προσφερόμενου είδους και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Ο εξοπλισμός θα είναι καινούργιος και αμεταχείριστος θα πληροί όλες τις απαιτούμενες από τη διακήρυξη ιδιότητες και σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και της προσφοράς του προμηθευτή και δεν θα παρουσιάζει οιασδήποτε φύσης πραγματικά ή νομικά ελαττώματα. Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τεμ. Τιμή Τεμ. Σύνολο 1 Σύνολο

13 Φ.Π.Α. 23% Γεν. Σύνολο Η συνολική τιμή του ανωτέρω εξοπλισμού ανέρχεται, στο ποσό των.. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Η παράδοση και η εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού θα γίνει εντός. ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με έξοδα και ευθύνη της εταιρείας στους χώρους του ΤΕΙ όπου τους υποδειχθεί. Δυτικής Ελλάδας και Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα εξετάσει ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη. Κατά την παράδοση θα είναι και ο μόνος εκπρόσωπος του προμηθευτή. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μεγίστου προβλεπομένου χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μεγίστου προβλεπομένου χρόνου παράτασης ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων, χωρίς Φ.Π.Α. Εγγύηση: Παρέχεται εγγύηση ( ) έτους σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά. Η παραλαβή του εξοπλισμού για επισκευή, κατά τον χρόνο της εγγύησης, θα γίνεται με ευθύνη της εταιρείας από τους χώρους του ΤΕΙ και το κόστος μεταφοράς θα επιβαρύνει την εταιρεία. ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των υπό προμήθεια ειδών που θα παραδοθούν στην αναθέτουσα αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημίας, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην αναθέτουσα αρχή. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία της αναθέτουσας αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζημίας, που είναι δυνατό να προκληθεί κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον προμηθευτή, εφόσον πρόκειται σε πράξη ή παράλειψη αυτού ή σε ελάττωμα των υπό προμήθεια ειδών. Η ευθύνη του προμηθευτή επεκτείνεται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση της αναθέτουσας αρχής, σε περίπτωση που η παραπάνω προμήθεια δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και των αναπόσπαστων μερών της. Επίλυση Διαφορών Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να προβούν σε απόπειρα φιλικού διακανονισμού οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση. Η ανωτέρω πρόβλεψη δεν καθιερώνει ρήτρα διαιτησίας. Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύεται αποκλειστικά από τα Ελληνικά Δικαστήρια και, συγκεκριμένα, τα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό.

14 Στην παρούσα σύμβαση, επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία αυτής, αποτελώντας ενιαίο κείμενο με αυτή, δεσμεύοντας εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη και με την αναφερόμενη σειρά ισχύος τα εξής, αρχής γενομένης από την παρούσα σύμβαση, ως επέχουσας πρωταρχική ισχύ, έναντι των υπολοίπων συμβατικών εγγράφων: Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού, Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου Το πρακτικό κατακύρωσης, Όλες οι Δηλώσεις του «Αναδόχου» που προβλέπονται από τα άρθρα της Διακήρυξης. Κάθε τιμολόγιο αγοράς θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον Προμηθευτή Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως τιμολογίου. Για την πληρωμή απαιτείται βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στον ανάδοχο θα γίνει παρακράτηση φόρου προμηθειών και κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 5 του άρθρου 61 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90/ ). Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή του προμηθευτή, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με ενέργειες του Χρηματοδότη του έργου δεν επιφέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης ή καταβολής τόκων κ.λπ. από μέρους του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Λοιποί Όροι 1. Ο Προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 2. Ο προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, από αυτά, τα τρία κατατέθηκαν στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής. ΑΔΑ: ΒΛ1Π46914Γ-8ΕΚ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΕΡΕΥΝΩΝ