jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó"

Transcript

1 L09 cloj=klk=tsvjmosopa jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

2

3 P

4 Éå Ñê ÇÉ áí dbq=ql=hklt=vlro=^mmif^k`b mo pbkq^qflk=ab=slqob=^mm^obfi ibokbk=pfb=feo=dboûq=hbkkbk `lklp`bob=id^mm^ob``efl éí Éë åä Éä `lkeb ^=l=pbr=^m^obiel `lklw`^=pr=bnrfml ibbo=ebq=^mm^o^^q=hbkkbk ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ Q

5 aéëåêáéíáçå=çñ=íüé=é~êíë NK ^áê=ñáäíéê=åçîéê VK e~åçäé OK q~åâ=å~é NMK föåáíáçå=ëïáíåü PK fåí~âé=éìãéléêáãéê NNK qüêçííäé QK pé~êâ=éäìö NOK ajëü~ééç=ü~åçäé RK bñü~ìëí=åçîéê NPK pü~ñí SK bñü~ìëí NQK iáåé=åìííéê TK pí~êíéê=ü~åçäé NRK dì~êç UK aáéëíáåâ NSK iáåé=åçáä aéëåêáéíáçå=çéë=éá ÅÉë NK `çìîéêåäé=çì=ñáäíêé= =~áê VK mçáöå É OK _çìåüçå=çì=ê ëéêîçáê NMK fåíéêêìéíéìê=çd~ääìã~öé PK mçãéé=çd~ãçê ~ÖÉ=L_çìíçå=NNK j~åéííé=çéë=ö~ò ÇD~ãçê ~ÖÉ NOK mçáöå É=Éå=ÂaÊ QK _çìöáé NPK ^êäêé RK `çìîéêåäé=çì=éçí= NQK aáëéçëáíáñ=åçìééjñáä ÇD ÅÜ~ééÉãÉåí NRK `çìîéêåäé=çé=éêçíéåíáçå SK mçí=çd ÅÜ~ééÉãÉåí NSK _çäáåé=çé=ñáä TK mçáöå É=Çì=ä~åÅÉìê UK g~ìöé=çdüìáäé _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÉáäÉ NK iìñíñáäíéê~äçéåâìåö VK dêáññ OK q~åâçéåâéä NMK wωåçëåü~äíéê PK ^åë~ìöéìãéélmêáãéê NNK d~ëüéäéä QK wωåçâéêòé NOK ajñ êãáöéê=dêáññ RK ^ìëéìññ~äçéåâìåö NPK påü~ñí SK ^ìëéìññ NQK c~çéå~äëåüåéáçéê TK pí~êíéêöêáññ NRK påüìíò~äçéåâìåö UK äãéëëëí~ä NSK c~çéåëéìäé aéëåêáòáçåé=çéääé=é~êíá NK `çééêåüáç=ñáäíêç=~êá~ VK j~åáöäá~ OK q~ééç=çéä=ëéêä~íçáç NMK fåíéêêìííçêé=çá=~ååéåëáçåé PK mçãé~=çá=~ëéáê~òáçåél NNK iéî~=çéääd~ååéäéê~íçêé áåáéííçêé NOK j~åáöäá~=~=ñçêã~=çá=a QK `~åçéä~=çá=~ååéåëáçåé NPK ^ëí~ RK `çééêåüáç=çéää~=ã~êãáíí~ NQK i~ã~=í~öäáç=ñáäá SK j~êãáíí~ NRK `çééêíìê~=çá=éêçíéòáçåé TK j~åáöäá~=çá=~îîá~ãéåíç NSK _çäáå~=~=ñáäá=çá=åóäçå UK ^ëí~=çá=äáîéääç=çéäädçäáç aéëåêá ç=ç~ë=éé ~ë NK q~ãé~=çç=ñáäíêç=çé=~ê VK mìåüç OK q~ãé~=çç=çééµëáíç NMK fåíéêêìéíçê=çé=áöåá ç PK _çãä~=çé=~ëéáê~ çl NNK ^ä~î~åå~=çé=~åéäéê~ ç ÂmêáãÉêÊ NOK mìåüç=éã=ñçêã~=çé=a QK séä~=çé=áöåá ç NPK i~å ~ RK q~ãé~=çç=éëå~éé NQK ißãáå~=çé=åçêíé=çç=ñáç SK bëå~éé NRK `çäéêíìê~=çé=éêçíéå ç TK mìåüç=çé=~êê~åèìé NSK _çäáå~=çç=ñáç UK s~êéí~=áåçáå~ççê~=çé=å îéä= Çç µäéç aéëåêáéåáµå=çé=ä~ë=é~êíéë NK `çäéêíìê~=çéä=ñáäíêç=çé=~áêé VK j~åáà~ OK q~é~=çéä=í~åèìé NMK `çåãìí~ççê=çé=éååéåçáçç PK _çãä~=çé=~ëéáê~åáµåléêáãéênnk ^ÅÉäÉê~Ççê QK _ìà ~ NOK j~åáà~=éå=ñçêã~=çé=a RK `çäéêíìê~=çéä=éëå~éé NPK bãéì ~Çìê~ SK bëå~éé NQK `çêí~ççê=é~ê~=éä=üáäç TK j~åáà~=çéä=~êê~åå~ççê NRK `çäéêíìê~=çé=éêçíéååáµå UK pçåç~=çé=ãéçáåáµå=çéä=åáîéä=nsk _çäáå~=é~ê~=éä=üáäç ÇÉ=~ÅÉáíÉ _ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉå NK iìåüíñáäíéê~ñçéââáåö VK dêééé OK q~åâçéâëéä NMK `çåí~åíëåü~âéä~~ê PK ^~åòìáöéçãéléêáãéê NNK d~ëüéåçéä QK _çìöáé NOK ajîçêãáöé=öêééé RK ráíä~~í~ñçéââáåö NPK påü~åüí SK ráíä~~í NQK aê~~ç~ñëåáàçéê TK pí~êíéêöêééé NRK séáäáöüéáçë~ñçéââáåö UK läáéééáäëíçâ NSK aê~~çëéçéä Περιγραφή των µερών NK Κάλυµµα φίλτρου αέρα VK Λαβή OK Καπάκι ρεζερβουάρ NMK ιακόπτης ανάφλεξης PK Αντλία αναρρόφησης/ NNK Σκανδάλη γκαζιού ιασκορπιστήρας NOK Λαβή σχήµατος D QK Μπουζί NPK Στέλεχος RK Κάλυµµα εξάτµισης NQK Κόφτης πετονιάς SK Εξάτµιση NRK Προφυλακτήρας TK Λαβή µίζας NSK Καρούλι πετονιάς UK Βέργα µέτρησης στάθµης λαδιού R

6 N 1 O P Q R S

7 aéëåêáéíáçå=çñ=íüé=é~êíë=ó=cáöëk=nór NK cáääáåö=å~é NMK aáëí~ååé=åçää~ê OK láäjñáääáåö=çêáñáåé NNK ajëü~ééç=ü~åçäé PK aáéëíáåâ NOK _çäí QK ljêáåö NPK táåö=åìí RK fåäéí=åçòòäé NQK t~ëüéê SK q~åâ=áåäéí=åçòòäé NRK qê~åëãáëëáçå TK q~åâ=å~é NSK dì~êç UK cìéä=í~åâ NTK _çäí VK e~åçäé aéëåêáéíáçå=çéë=éá ÅÉë=Ó=cáÖK=NÓR NK `çáññé=çdçäíìê~íáçå VK mçáöå É OK lêáñáåé=çé=êéãéäáëë~öé= NMK j~ååüéííé=çd Å~êíÉãÉåí ÇDÜìáäÉ NNK mçáöå É=Éå=ÂaÊ PK g~ìöé=çdüìáäé NOK sáë QK gçáåí=íçêáèìé NPK Åêçì= =~áäéííéë RK lêáñáåé=çé=êéãéäáëë~öé NQK oçåçéääé=áåíéêå~ä~áêé SK lêáñáåé=çé=êéãéäáëë~öé=çì= NRK qê~åëãáëëáçå ê ëéêîçáê NSK `çìîéêåäé=çé=éêçíéåíáçå TK _çìåüçå=çì=ê ëéêîçáê NTK sáë UK o ëéêîçáê=çé=å~êäìê~åí _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÉáäÉ=Ó=^ÄÄK=NÓR NK séêëåüäìëëâ~ééé NMK ^Äëí~åÇëã~åëÅÜÉííÉ OK äéáåñωää ÑÑåìåÖ NNK ajñ êãáöéê=dêáññ PK äãéëëëí~ä NOK påüê~ìäé QK ljoáåö NPK cäωöéäãìííéê RK báåñωääëíìíòéå NQK råíéêäéöëåüéáäé SK q~åâéáåñωääëíìíòéå NRK déíêáéäé TK q~åâçéåâéä NSK påüìíò~äçéåâìåö UK hê~ñíëíçññí~åâ NTK påüê~ìäé VK dêáññ aéëåêáòáçåé=çéääé=é~êíá=ó=cáök=nór NK `~ééìååáç=çá=åüáìëìê~ VK j~åáöäá~ OK cçêç=çá=êáéãéáãéåíç=çäáç NMK j~åáåçííç=çáëí~åòá~íçêé PK ^ëí~=çá=äáîéääç=çéäädçäáç NNK j~åáöäá~=~=ñçêã~=çá=a QK ljêáåö NOK sáíé RK _çååüéííçåé=çá=êáéãéáãéåíç NPK a~çç=~ç=~äéííé SK _çååüéííçåé=çá=êáéãéáãéåíç=nqk oçåçéää~ ëéêä~íçáç NRK qê~ëãáëëáçåé TK q~ééç=çéä=ëéêä~íçáç NSK `çééêíìê~=çá=éêçíéòáçåé UK péêä~íçáç=çéä=å~êäìê~åíé NTK sáíé aéëåêá ç=ç~ë=éé ~ë=ó=cáök=nór NK `~é~=çé=ñéåüç UK aééµëáíç=çé=åçãäìëí îéä OK ^ÄÉêíìê~=ÇÉ=ÉåÅÜáãÉåíç= VK mìåüç ÇÉ µäéç NMK _~êê~=çáëí~ååá~ççê~ PK s~êéí~=áåçáå~ççê~=çé=å îéä= NNK mìåüç=éã=ñçêã~=çé=a ÇÉ µäéç NOK m~ê~ñìëç QK ÂlJoáåÖÊ=EZ~åÉä=Éã=lF NPK mçêå~=çé=çêéäü~ë RK _çå~ä=çé=éååüáãéåíç NQK ^êêìéä~=éä~å~ SK _çå~ä=çé=éååüáãéåíç= NRK båöêéå~öéã Çç ÇÉéµëáíç NSK `çäéêíìê~=çé=éêçíéå ç TK q~ãé~=çç=çééµëáíç NTK m~ê~ñìëç aéëåêáéåáµå=çé=ä~ë=é~êíéë=ó=cáöìê~ë=n=~=r NK `~é~=çé=åáéêêé VK j~åáà~ OK ^ÄÉêíìê~=é~ê~=ä~=Å~êÖ~= NMK j~åöìáíç=çáëí~ååá~ççê ÇÉ ~ÅÉáíÉ NNK j~åáà~=çéå=ñçêã~=çé=a PK pçåç~=çé=ãéçáåáµå=çé=åáîéä= NOK qçêåáääç ÇÉ=~ÅÉáíÉ NPK j~êáéçë~ QK ljoáåö NQK ^ê~åçéä~ RK qìäç=çé=å~êö~ NRK båöê~å~àé SK qìäç=çé=å~êö~=çéä=í~åèìé NSK `çäéêíìê~=çé=éêçíéååáµå TK q~é~=çéä=í~åèìé NTK qçêåáääç UK q~åèìé=çé=åçãäìëíáääé _ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=NÓR NK päìáíççé NMK ^Ñëí~åÇëã~åÅÜÉí OK läáéîìäçééåáåö NNK ajîçêãáöé=öêééé PK läáéééáäëíçâ NOK påüêçéñ QK ljêáåö NPK säéìöéäãçéê RK sìä~~åëäìáíëíìâ NQK låçéêäéöêáåö SK q~åâîìä~~åëäìáíëíìâ NRK qê~åëãáëëáé TK q~åâççé NSK séáäáöüéáçë~ñçéââáåö UK _ê~åçëíçñí~åâ NTK påüêçéñ VK dêééé Περιγραφή των µερών Εικ.=1Ó5 NK Καπελάκι κλεισίµατος VK Λαβή OK Άνοιγµα πλήρωσης λαδιού NMK Μανσέτα διαχωρισµού PK Βέργα µέτρησης στάθµης NNK Λαβή σχήµατος D λαδιού NOK Βίδα QK Λαστιχάκι NPK Παξιµάδι πεταλούδα RK Στόµιο πλήρωσης NQK Ροδέλα ασφαλείας SK Στόµιο συµπλήρωσης NRK Μετάδοση κίνησης καυσίµων NSK ροφυλακτήρας TK Καπάκι ρεζερβουάρ NTK Βίδα UK Ρεζερβουάρ T

8 S 1 2 VNM 3 T 4 VNN U 9 10 V U

9 aéëåêáéíáçå=çñ=íüé=é~êíë=ó=cáöëk=sóu NK lññ=elf TK e~äñ=åüçâé=éçëáíáçå=eof OK lk=eff EáåíÉêãÉÇá~íÉ=éçëáíáçåF PK qüêçííäé UK lééê~íáåö=éçëáíáçå=epf QK `ÜçâÉ=äÉîÉê VK pí~êíéê=å~ääé RK fåí~âé=éìãéléêáãéê NMK qüêçííäé SK cìää=åüçâé=éçëáíáçå=enf aéëåêáéíáçå=çéë=éá ÅÉë=Ó=cáÖK=SÓU NK ^êêæí=emf SK pí~êíéê=éå=éçëáíáçå=~åíáîé=enf OK j~êåüé=eff TK pí~êíéê= =ãájéçëáíáçå=eof PK j~åéííé=çéë=ö~ò Emçëáíáçå=áåíÉêã Çá~áêÉF QK j~åéííé=çé=ëí~êíéê UK mçëáíáçå=çé=ëéêîáåé=epf RK mçãéé=çd~ãçê ~ÖÉ=L= VK `çêççå=çì=ä~ååéìê _çìíçå=çd~ãçê ~ÖÉ NMK j~åéííé=çéë=ö~ò _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÉáäÉ=Ó=^ÄÄK=SÓU NK ^ìë=emf TK e~ääé=`üçâééçëáíáçå=eof OK báå=eff EwïáëÅÜÉåéçëáíáçåF PK d~ëüéäéä UK _ÉíêáÉÄëéçëáíáçå=EPF QK `ÜçâÉÜÉÄÉä VK pí~êíéêëéáä RK ^åë~ìöéìãéélmêáãéê NMK d~ëüéäéä SK sçääé=`üçâééçëáíáçå=enf aéëåêáòáçåé=çéääé=é~êíá=ó=cáök=sóu NK pééåíç=elf TK mçëáòáçåé=ëí~êíéê=~=ãéí =EOF OK ^ÅÅÉëç=EfF EáåíÉêãÉÇá~F PK iéî~=çéääd~ååéäéê~íçêé UK mçëáòáçåé=çá= QK iéî~=çéääç=ëí~êíéê Ñìåòáçå~ãÉåíç EPF RK mçãé~=çá=~ëéáê~òáçåél VK cìåé=çd~îîá~ãéåíç áåáéííçêé NMK iéî~=çéääd~ååéäéê~íçêé SK mçëáòáçåé=ëí~êíéê= íìíí~ ~ééêí~ ENF aéëåêá ç=ç~ë=éé ~ë=ó=cáök=sóu NK aéëäáö~çç=emf TK mçëá ç=áåíéêã Çá~= OK iáö~çç=enf Çç Éëíê~åÖìä~Ççê=EOF PK ^ä~î~åå~=çé=~åéäéê~ ç Emçëá ç=áåíéêã Çá~F QK ^ä~î~åå~=çé=éëíê~åöìä~ççê= UK mçëá ç=çé= ÇÉ=~ê=EZ=`elhbF ÑìåÅáçå~ãÉåíç EPF RK _çãä~=çé=~ëéáê~ çl VK `~Äç=ÇÉ=~êê~åèìÉ ÂmêáãÉêÊ NMK ^ä~î~åå~=çé=~åéäéê~ ç SK mçëá ç=çç=éëíê~åöìä~ççê= ÑÉÅÜ~Çç=ENF aéëåêáéåáµå=çé=ä~ë=é~êíéë=ó=cáöìê~ë=s=~=u NK ^é~ö~çç=emf TK mçëáåáµå=ãéçá~= OK bååéåçáçç=eff ÇÉä ÅÉÄ~Ççê EOF PK ^ÅÉäÉê~Ççê EéçëáÅáµå=áåíÉêãÉÇá~F QK m~ä~åå~=çéä=åéä~ççê UK mçëáåáµå=çé=ã~êåü~=epf RK _çãä~=~ëéáê~åáµåléêáãéê VK `ìéêç~=çé=~êê~åèìé SK mçëáåáµå=ã ñáã~= NMK m~ä~åå~=çéä=~åéäéê~ççê ÇÉä ÅÉÄ~Ççê=ENF _ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=SÓU NK ráí=elf TK pí~åç=ü~äîé=åüçâé=eof OK ^~å=eff EíìëëÉåëí~åÇF PK d~ëüéåçéä UK _ÉÇêáàÑëëí~åÇ=EPF QK `ÜçâÉÜÉåÇÉä VK pí~êíéêâççêç RK ^~åòìáöéçãéléêáãéê NMK d~ëüéåçéä SK pí~åç=îçääé=åüçâé=enf Περιγραφή των µερών Εικ.=SÓU NK Off (O) TK Μισή θέση Choke (2) OK On (I) (Ενδιάµεση θέση) PK Σκανδάλη γκαζιού UK Θέση λειτουργίας (3) QK Μοχλός Choke VK Σχοινί µίζας RK Αντλία αναρρόφησης/ NMK Σκανδάλη γκαζιού ιασκορπιστήρας SK Πλήρης θέση Choke (1) V

10 NO 1 2 NU 8 NV NP OM 9 NQ 6 NR 7 NS 8 NT NM

11 aéëåêáéíáçå=çñ=íüé=é~êíë=ó=cáöëk=noóom NK máå SK o~íåüéí=íééíü OK _ìãé=üé~ç TK päçííéç=üçäéë PK péççä=üçìëáåö UK iççé QK péêáåö VK eçäçáåö=ëäçíë RK péççä aéëåêáéíáçå=çéë=éá ÅÉë=Ó=cáÖK=NOÓOM NK dçìàçå SK aéåíë=çé=åçããìí~íáçå OK _çìíçå=~åíáçåå =é~ê=äé=ëçä TK qêçìë=çääçåöë PK `~êíéê=çé=äçäáåé UK _çìåäé QK oéëëçêí VK céåíéë=çé=êéíéåìé RK _çäáåé _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÉáäÉ=Ó=^ÄÄK=NOÓOM NK _çäòéå SK påü~äíò ÜåÉ OK ^ìñíáééâåçéñ TK påüäáíòñ êãáöé=i ÅÜÉê PK péìäéåöéü ìëé UK påüä~ìñé QK céçéê VK e~äíéëåüäáíòé RK péìäé aéëåêáòáçåé=çéääé=é~êíá=ó=cáök=noóom NK méêåç SK aéåíá=çá=ëå~ííç OK mìäë~åíé=~=ééêåìëëáçåé TK cçêá=~=ñéëëìê~ PK på~íçä~=éçêí~äçäáå~ UK `~ééáç QK jçää~ VK céëëìê~=çá=~êêéëíç RK _çäáå~ aéëåêá ç=ç~ë=éé ~ë=ó=cáök=noóom NK máåç RK _çäáå~ OK q~ãé~=çé=ääçèìéáç=çé=ñáç= SK aéåíéë=çé=äáö~ ç=ç~=äçäáå~ Ç~ ÄçÄáå~ TK cìêçë=éã=ñçêã~=çé=ê~åüìê~ PK `~áñ~=ç~=äçäáå~ UK m~ê~ñìëç QK jçä~ VK o~åüìê~=çé=êéíéå ç aéëåêáéåáµå=çé=ä~ë=é~êíéë=ó=cáöìê~ë=no=~=om NK méêåç SK aáéåíéë=çé=åçåãìí~åáµå OK _çíµå=çé=~ëáéåíç TK lêáñáåáçë=åçå=ñçêã~=çé=ê~åìê~ PK `~êå~ë~=çé=ä~=äçäáå~ UK _ìåäé QK jìéääé VK o~åìê~ë=çé=ëìàéåáµå RK _çäáå~ _ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=NOÓOM NK _çìí SK påü~âéäí~åçéå OK ^~åíáéâåçé TK päéìñîçêãáöé=ö~íéå PK péçéäüìáë UK iìë QK sééê VK s~ëíüçìçëäéìñ RK péçéä Περιγραφή των µερών Εικ.=NOÓOM NK Μπουλόνι SK Οδόντες ζεύξης OK Κουµπί αφής TK Σχισµοειδείς τρύπες PK Περίβληµα καρουλιού UK Θηλιά QK Ελατήριο VK Σχισµές συγκράτησης RK Καρούλι NN

12 ON 2 1 aéëåêáéíáçå=çñ=íüé=é~êíë=ó=cáöëk=onóoq NK aáéëíáåâ QK jáåáãìã=ã~êâ OK ljêáåö RK fåäéí=åçòòäé PK j~ñáãìã=ã~êâ SK cáääáåö=èì~åíáíó=vm=ãä 4 3 aéëåêáéíáçå=çéë=éá ÅÉë=Ó=cáÖK=ONÓOQ NK g~ìöé=çdüìáäé RK lêáñáåé=çé=êéãéäáëë~öé OK gçáåí=íçêáèìé SK nì~åíáí =ÇÉ=êÉãéäáëë~ÖÉ= PK oéé êé=çé=ã~ñáãìã VM ãä QK oéé êé=çé=ãáåáãìã _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÉáäÉ=Ó=^ÄÄK=ONÓOQ OO NK äãéëëëí~ä QK jáåáãìãjj~êâáéêìåö OK ljoáåö RK báåñωääëíìíòéå PK j~ñáãìãjj~êâáéêìåö SK cωääãéåöé=vm=ãä aéëåêáòáçåé=çéääé=é~êíá=ó=cáök=onóoq NK ^ëí~=çá=äáîéääç=çéäädçäáç RK _çååüéííçåé=çá=êáéãéáãéåíç OK ljêáåö SK nì~åíáí =Çá=êáÉãéáãÉåíç PK fåçáåé=çá=ã~ëëáãç VM ãä QK fåçáåé=çá=ãáåáãç OP aéëåêá ç=ç~ë=éé ~ë=ó=cáök=onóoq NK s~êéí~=áåçáå~ççê~=çé=å îéä= QK j~êå~=çé=ã åáãç= Çç µäéç RK _çå~ä=çé=éååüáãéåíç OK ljoáåö=ez^åéä=éã=lf SK nì~åíáç~çé=çé=éååüáãéåíç= PK j~êå~=çé=ã ñáãç VM=ãä aéëåêáéåáµå=çé=ä~ë=é~êíéë=ó=cáöìê~ë=on=~=oq OQ NK pçåç~=çé=ãéçáåáµå=çé=åáîéä= QK j~êå~=çé=åáîéä=ã åáãç ÇÉ=~ÅÉáíÉ RK qìäç=çé=å~êö~ OK ljêáåö SK `~åíáç~ç=~=å~êö~êw=vm=ãä PK j~êå~=çé=åáîéä=ã ñáãç _ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=ONÓOQ 6 NK läáéééáäëíçâ QK jáåáãìãã~êâéêáåö OK ljêáåö RK sìä~~åëäìáíëíìâ PK j~ñáãìãã~êâéêáåö SK sìäüçéîééäüéáç=vm=ãä Περιγραφή των µερών Εικ.=ONÓOQ NK Βέργα µέτρησης στάθµης QK Σηµάδι Minimum λαδιού RK Στόµιο πλήρωσης OK Λαστιχάκι SK Ποσότητα πλήρωσης 90 ml PK Σηµάδι Maximum NO

13 OR 2 1 aéëåêáéíáçå=çñ=íüé=é~êíë=ó=cáöëk=oróot NK ^áê=ñáäíéê QK eçìëáåö OK ^áê=ñáäíéê=åçîéê RK päçíë PK oéí~áåáåö=éä~íé SK päçí=áå=íüé=üçìëáåö aéëåêáéíáçå=çéë=éá ÅÉë=Ó=cáÖK=ORÓOT 3 NK cáäíêé= =~áê QK `~êíéê OK `çìîéêåäé=çì=ñáäíêé= =~áê RK céåíéë PK m~ííé=çé=êéíéåìé SK céåíé=ç~åë=äé=å~êíéê OS _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÉáäÉ=Ó=^ÄÄK=ORÓOT NK iìñíñáäíéê QK déü ìëé OK iìñíñáäíéê~äçéåâìåö RK påüäáíòé PK e~äíéä~ëåüé SK påüäáíò=áã=déü ìëé aéëåêáòáçåé=çéääé=é~êíá=ó=cáök=oróot OT NK cáäíêç=~êá~ QK `çêéç=çéä=ñáäíêç OK `çééêåüáç=çéä=ñáäíêç=~êá~ RK céëëìê~ PK má~ëíêáå~=çá=~êêéëíç SK céëëìê~=åéä=åçêéç=çéä=ñáäíêç aéëåêá ç=ç~ë=éé ~ë=ó=cáök=oróot NK cáäíêç=çé=~ê QK `~áñ~ OK q~ãé~=çç=ñáäíêç=çé=~ê RK o~åüìê~ë PK _ê~ ~ÇÉáê~=ÇÉ=êÉíÉå ç SK o~åüìê~=å~=å~áñ~ aéëåêáéåáµå=çé=ä~ë=é~êíéë=ó=cáöìê~ë=or=~=ot NK cáäíêç=çé=~áêé QK `~êå~ë~ OK `çäéêíìê~=çéä=ñáäíêç=çé=~áêé RK o~åìê~ë PK båäáë~=çé=ëìàéåáµå SK o~åìê~=éå=ä~=å~êå~ë~ _ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=ORÓOT NK iìåüíñáäíéê QK _ÉÜìáòáåÖ OK iìåüíñáäíéê~ñçéââáåö RK päéìîéå PK s~ëíüçìçëíêáé SK päéìñ=áå=äéüìáòáåö Περιγραφή των µερών Εικ.=ORÓOT NK Φίλτρο αέρα QK Περίβληµα OK Κάλυµµα φίλτρου αέρα RK Σχισµές PK Αφτί συγκράτησης SK Σχισµή στο περίβληµα NP

14 OU 1 aéëåêáòáçåé=çéääé=é~êíá=ó=cáök=ouópm NK sáíé=çá=êéöçä~òáçåé= SK céëëìê~=~åíéêáçêé ÇÉä=ãáåáãç TK ^êêéëíç=~åíéêáçêé OK `çééêíìê~=çéä=ãçíçêé UK `çééêíìê~=çéä=ãçíçêé PK céëëìê~l~êêéëíç=éçëíéêáçêé VK sáíé QK céëëìê~=áåíéêãéçá~ NMK j~êãáíí~ RK ^êêéëíç=áåíéêãéçáç aéëåêá ç=ç~ë=éé ~ë=ó=cáök=ouópm OV NK m~ê~ñìëç=çé=êéöìä~ ç RK båí~äüé=åéåíê~ä ÇÉ=éçåíç=ãçêíç SK o~åüìê~=ç~=ñêéåíé =EZ=ã~êÅÜ~=Éã=î~òáçF TK båí~äüé=ç~=ñêéåíé OK q~ãé~=çç=ãçíçê UK q~ãé~=çç=ãçíçê PK o~åüìê~=íê~ëéáê~léåí~äüé VK m~ê~ñìëç QK o~åüìê~=åéåíê~ä NMK bëå~éé PM aéëåêáéåáµå=çé=ä~ë=é~êíéë=ó=cáöìê~ë=ou=~=pm NK qçêåáääç=çé=~àìëíé=é~ê~ RK qê~ä~=åéåíê~ä ä~=îéäçåáç~ç=çé=öáêç=éå SK o~åìê~=~åíéêáçê éìåíç=ãìéêíç TK qê~ä~=~åíéêáçê OK `çäéêíìê~=çéä=ãçíçê UK `çäéêíìê~=çéä=ãçíçê PK o~åìê~=éçëíéêáçê=l=íê~ä~ VK qçêåáääç QK o~åìê~=åéåíê~ä NMK bëå~éé _ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=OUÓPM aéëåêáéíáçå=çñ=íüé=é~êíë=ó=cáöëk=ouópm NK fçäé=~çàìëíáåö=ëåêéï SK cêçåí=ëäçí OK båöáåé=åçîéê TK cêçåí=åçíåü PK oé~ê=ëäçílåçíåü UK båöáåé=åçîéê QK jáççäé=ëäçí VK _çäí RK jáççäé=åçíåü NMK bñü~ìëí aéëåêáéíáçå=çéë=éá ÅÉë=Ó=cáÖK=OUÓPM NK sáë=çé=ê Öä~ÖÉ=Çì=ê~äÉåíá SK céåíé=~î~åí OK `~éçí=ãçíéìê TK `ê~å=~î~åí PK céåíé=l=åê~å=~êêá êé UK `~éçí=ãçíéìê QK céåíé=ã Çá~åÉ VK sáë RK `ê~å=ã Çá~å NMK mçí=çd ÅÜ~ééÉãÉåí 10 _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÉáäÉ=Ó=^ÄÄK=OUÓPM NK iééä~ìñéáåëíéääëåüê~ìäé SK sçêçéêéê=påüäáíò OK jçíçê~äçéåâìåö TK sçêçéêé=o~ëíé PK eáåíéêéê=påüäáíòlo~ëíé UK jçíçê~äçéåâìåö QK jáííäéêéê=påüäáíò VK påüê~ìäé RK jáííäéêé=o~ëíé NMK ^ìëéìññ NK fåëíéäëåüêçéñ=çåäéä~ëí=äçééå SK sççêëíé=ëäéìñ OK jçíçê~ñçéââáåö TK sççêëíé=åçâ PK ^ÅÜíÉêëíÉ=ëäÉìÑLåçâ UK jçíçê~ñçéââáåö QK jáççéäëíé=ëäéìñ VK påüêçéñ RK jáççéäëíé=åçâ NMK ráíä~~í Περιγραφή των µερών Εικ.=OUÓPM NK Βίδα ακριβούς ρύθµισης SK Εµπρόσθια σχισµή ρελαντί TK Εµπρόσθιο κούµπωµα OK Καπό κινητήρα UK Καπό κινητήρα PK Οπίσθια σχισµή/κούµπωµα VK Βίδα QK Μεσαία σχισµή NMK Εξάτµιση RK Μεσαίο κούµπωµα NQ

15 PN 1 2 aéëåêáòáçåé=çéääé=é~êíá=ó=cáök=pnópo NK j~êãáíí~ RK sáíé OK dêáöäá~=é~ê~ëåáåíáääé SK céëëìê~ PK pìééçêíç TK `~åçéä~=çá=~ååéåëáçåé QK `çééêíìê~=öêáöäá~=é~ê~ëåáåíáääé aéëåêá ç=ç~ë=éé ~ë=ó=cáök=pnópo PO mm aéëåêáéíáçå=çñ=íüé=é~êíë=ó=cáöëk=pnópo NK bñü~ìëí RK _çäí OK pé~êâ=~êêéëíçê SK päçí PK eçäçéê TK pé~êâ=éäìö QK pé~êâ=~êêéëíçê=åçîéê aéëåêáéíáçå=çéë=éá ÅÉë=Ó=cáÖK=PNÓPO NK mçí=çd ÅÜ~ééÉãÉåí RK sáë OK dêáääé=~åíáj íáååéääéë SK céåíé PK cáñ~íáçå TK _çìöáé QK `çìîéêåäé=çé=ä~=öêáääé= ~åíáj íáååéääéë _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÉáäÉ=Ó=^ÄÄK=PNÓPO NK ^ìëéìññ RK påüê~ìäé OK cìåâéåöáííéê SK påüäáíò PK e~äíéêìåö TK wωåçâéêòé QK cìåâéåöáííéê~äçéåâìåö 7 NK bëå~éé RK m~ê~ñìëç OK dêéäü~=çé=áöåá ç SK o~åüìê~ PK pìéçêíé TK séä~=çé=áöåá ç QK `çäéêíìê~=ç~=öêéäü~= ÇÉ áöåá ç aéëåêáéåáµå=çé=ä~ë=é~êíéë=ó=cáöìê~ë=pn=~=po NK bëå~éé RK qçêåáääç OK oéàáää~=ëìéêéëçê~=çé=åüáëé~ë SK o~åìê~ PK pçéçêíé TK _ìà ~ QK `çäéêíìê~=çé=ä~=êéàáää~= ëìéêéëçê~=çé=åüáëé~ë _ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=PNÓPO NK ráíä~~í RK påüêçéñ OK sçåâéåêççëíéê SK päéìñ PK eçìçéê TK _çìöáé QK sçåâéåêççëíéê~ñçéââáåö Περιγραφή των µερών Εικ.=PNÓPO NK Εξάτµιση RK Βίδα OK Πλέγµα σπινθήρων SK Σχισµή PK Συγκράτηση TK Μπουζί QK Κάλυµµα πλέγµατος σπινθήρων NR

16 Εγγράψτε όλα τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου του µηχανήµατός σας στο παρακάτω πεδίο. Την πινακίδα τύπου θα τη βρείτε κοντά στον κινητήρα. Τα στοιχεία είναι πολύ σηµαντικά για την µετέπειτα αναγνώριση για την παραγγελία ανταλλακτικών του µηχανήµατος και για την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών µας. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΡΜΟΖΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Το µηχάνηµα αυτό προορίζεται αποκλειστικά Ó για τη χρήση σύµφωνα µε τις περιγραφές και τις υποδείξεις ασφαλείας που δίνονται σ' αυτές τις οδηγίες χειρισµού. Ó για τη χρήση στον οικιακό τοµέα και στην ερασιτεχνική κηπουρική, Ó για το κούρεµα ακριανών περιοχών µε χλόη και µικρών ή δυσπρόσιτων επιφανειών µε χλόη (π.χ. κάτω από θάµνους). Το µηχάνηµα αυτό δεν είναι εγκεκριµένο για χρήσεις διαφορετικές από αυτές. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για όλες τις ζηµιές σε τρίτους και στην περιουσία τους. Λειτουργείτε το µηχάνηµα µόνον στην από τον κατασκευαστή προδιαγραµµένη τεχνική κατάσταση, στην οποία παραδίδεται το µηχάνηµα. Αυθαίρετες αλλαγές στο µηχάνηµα αποκλείουν την ευθύνη του κατασκευαστή για ζηµιές που απορρέουν από αυτές. ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ιαβάστε αυτές τις υποδείξεις προσεκτικά. Εξοικειωθείτε µε τον χειρισµό και τη σωστή χρήση του µηχανήµατος. Να µη χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα αυτό εάν είστε κουρασµένος, άρρωστος ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρµάκων. Παιδιά και έφηβοι κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν το µηχάνηµα. Επιθεωρείτε το µηχάνηµα πριν τη χρήση. Αντικαθιστάτε τα µέρη που έχουν πάθει ζηµιά. Ελέγχετε για τυχόν διαρροή καυσίµων. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία σύνδεσης είναι στη θέση τους και στερεωµένα. Αντικαθιστάτε τα µέρη του επιθέµατος κοπής που φέρουν ρωγµές, που είναι σπασµένα, ήέχουν πάθει οποιαδήποτε άλλη ζηµιά. Βεβαιωθείτε ότι το επίθεµα κοπής είναι σωστά τοποθετηµένο και καλά στερεωµένο. Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό κάλυµµα για την προσθήκη κοπής είναι σωστά τοποθετηµένο και ότι βρίσκεται στη συνιστώµενη θέση. Η µη τήρηση των υποδείξεων αυτών µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό του χρήστη και των θεατών, όπως και σε ζηµιά στο µηχάνηµα. Να χρησιµοποιείτε µόνο τη γνήσια εφεδρική πετονιά διαµέτρου 2 mm. Μη χρησιµοποιήσετε ποτέ σπάγκο, σύρµα, αλυσίδα ή συρµατόσχοινο ενισχυµένα µε µέταλλο, ή κάτι παρόµοιο. Αυτά µπορεί να σπάσουν και να αποτελέσουν επικίνδυνα εκσφενδονιζόµενα αντικείµενα. Μην υποτιµάτε ποτέ τον κίνδυνο τραυµατισµού στο κεφάλι, χέρια και πόδια. Πιέζετε την σκανδάλη γκαζιού. Αυτή πρέπει να επιστρέφει αυτόµατα στη µηδενική (νεκρά) θέση. Κάνετε όλες τις ρυθµίσεις ή επισκευές πριν τη λειτουργία του µηχανήµατος. Καθαρίζετε την περιοχή κοπής πριν από κάθε χρήση. Αποµακρύνετε όλα τα αντικείµενα όπως πέτρες, σπασµένα γυαλιά, καρφιά, σύρµατα ή σχοινιά που µπορούν να εκτοξευτούν ή να µπλεχτούν στο επίθεµα κοπής. Αποµακρύνετε τα παιδιά, τους θεατές και τα ζώα από την περιοχή. Κρατάτε τα παιδιά, τους θεατές και τα ζώα µακριά σε ακτίνα τουλάχιστον 15 µέτρων. Για τους θεατές υπάρχει ακόµα ο κίνδυνος να τραυµατιστούν από εκσφενδονιζόµενα αντικείµενα. Οι θεατές πρέπει να φορούν προστατευτικά µατογυάλια. Εάν κάποιος σας πλησιάσει, σβήστε αµέσως τον κινητήρα και το επίθεµα κοπής. ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και οι ατµοί της µπορεί να εκραγούν εάν αναφλεγούν. Λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις. Αποθηκεύετε τη βενζίνη µόνο σε ειδικά γι' αυτή προβλεπόµενα και εγκεκριµένα δοχεία. Αποφεύγετε τη δηµιουργία πηγής ανάφλεξης σε περίπτωση που τυχόν έχει διαρρεύσει βενζίνη. Ανάβετε τον κινητήρα, αφού πρώτα έχουν εξατµιστεί πλήρως οι ατµοί της βενζίνης. Σβήνετε πάντοτε τον κινητήρα και να τον αφήνετε να κρυώσει, προτού γεµίσετε το ρεζερβουάρ. Μην αφαιρείτε ποτέ την τάπα του ρεζερβουάρ, και µη συµπληρώνετε καύσιµα, όσο είναι καυτός ο κινητήρας. Μη λειτουργείτε ποτέ το µηχάνηµα χωρίς τοποθετηµένη και καλά βιδωµένη την τάπα καυσίµων. Ξεβιδώνετε αργά την τάπα του ρεζερβουάρ ώστε να µειωθεί αργά η πίεση στο ρεζερβουάρ. VP

17 ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γεµίζετε το ρεζερβουάρ µε βενζίνη σε καθαρή, καλά αεριζόµενη περιοχή στο ύπαιθρο, όπου δεν υπάρχουν σπινθήρες ή φλόγες. Ξεβιδώνετε αρχικά αργά την τάπα του ρεζερβουάρ, µόνον αφού έχετε σβήσει τον κινητήρα. Μην καπνίζετε κατά την ανάµιξη ή πλήρωση βενζίνης. Σκουπίζετε τη χυµένη βενζίνη αµέσως από το µηχάνηµα. Μετακινήστε το µηχάνηµα τουλάχιστον 10 µέτρα από τον σταθµό πλήρωσης καυσίµων, προτού ανάψετε τον κινητήρα. Μην καπνίζετε και κρατάτε τους σπινθήρες και τις ανοιχτές φλόγες µακριά από την περιοχή, ενώ συµπληρώνετε βενζίνη ή χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα. ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μην ξεκινάτε ποτέ και µη λειτουργείτε ποτέ το µηχάνηµα, όταν βρίσκεστε µέσα σε κλειστό χώρο ήκτίριο. Τα εισπνεόµενα καυσαέρια µπορεί να προκαλέσουν θάνατο. Χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα αυτό µόνο στο ύπαιθρο. Να φοράτε προστατευτικά µατογυάλια και ωτασπίδες όταν, λειτουργείτε το µηχάνηµα. Σε περίπτωση εργασίας υπό έκλυση σκόνης φοράτε προστασία προσώπου ή µάσκα προστασίας από σκόνη. Συνιστώνται µακρυµάνικα ρούχα. Φοράτε χοντρά, µακριά παντελόνια, µπότες και γάντια. Να µη φοράτε χαλαρά ρούχα, κοσµήµατα, κοντά παντελόνια, σανδάλια ούτε να είστε ξυπόλητοι. έστε ήκαρφώστε τα µαλλιά σας πάνω από τους ώµους. Ο προφυλακτήρας του επιθέµατος κοπής πρέπει να είναι πάντοτε τοποθετηµένος κατά τη χρήση του µηχανήµατος ως κουρευτικό χλόης. Για τη λειτουργία πρέπει να έχουν τραβηχτεί προς τα έξω και οι δύο πετονιές κουρέµατος και να έχει τοποθετηθεί η σωστή πετονιά. Η πετονιά δεν επιτρέπεται να έχει τραβηχτεί πέρα από το τέλος της προστατευτικής λαµαρίνας. Ρυθµίστε ο κοντάρι λαβής στο ύψος σας ώστε να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό κράτηµα του µηχανήµατος. Το µηχάνηµα δεν είναι εφοδιασµένο µε συµπλέκτη και το καρούλι της πετονιάς εξακολουθεί να περιστρέφεται, όταν ο κινητήρας βρίσκεται στο ρελαντί. Πριν τη θέση του µηχανήµατος σε λειτουργία διασφαλίστε, ότι το καρούλι πετονιάς δεν έρχεται σε επαφή µε κανένα αντικείµενο. Μην αγγίζετε το επίθεµα κοπής του µηχανήµατος. Χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα µόνο στο φως ηµέρας ήσε επαρκή τεχνητό φωτισµό. Αποφεύγετε τις αθέλητες εκκινήσεις. Να είστε πάντοτε έτοιµοι για τον χειρισµό του µηχανήµατος, όταν τραβήξετε το σχοινί της µίζας. Ο χειριστής και το µηχάνηµα πρέπει να βρίσκονται σε σταθερή θέση κατά την εκκίνηση. Προσέξτε τις υποδείξεις Start/Stop. Χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα µόνο για την αρµόζουσα χρήση. Μην προσπαθείτε να τεντωθείτε για να φτάσετε πιο µακριά. Στέκεστε πάντοτε σταθερά και διατηρείτε την ισορροπία σας. Κρατάτε πάντοτε το µηχάνηµα µε τα δύο χέρια. Κρατάτε τα χέρια, το πρόσωπο και τα πόδια µακριά από όλα τα κινούµενα µέρη. Μην αγγίζετε το επίθεµα κοπής, όσο περιστρέφεται και µην προσπαθήσετε ποτέ να το ακινητοποιήσετε. Μην πιάνετε τον κινητήρα και τον σιγαστήρα. Τα µέρη αυτά θερµαίνονται ισχυρά κατά τη χρήση. Επίσης µετά την απενεργοποίηση καίνε ακόµα για κάµποσο χρόνο. Μην αφήνετε τον κινητήρα να δουλεύει γρηγορότερα, απ' ότι χρειάζεται για το κούρεµα και κλάδεµα των ακρών. Μην αφήνετε τον κινητήρα να δουλεύει µε πολλές στροφές χωρίς να κουρεύετε. Σβήνετε πάντοτε τον κινητήρα, όταν καθυστερεί το κούρεµα ή όταν περπατάτε από τη µία θέση στην άλλη. Αν συναντήσετε ξένο σώµα ή αν µπερδευτεί σ' αυτό ηπετονιά, σβήστε αµέσως τον κινητήρα και ελέγξτε µήπως προέκυψε βλάβη. Μη χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα ποτέ µε χαλαρά ή κατεστραµµένα µέρη. Σβήνετε ΑΜΕΣΩΣ τον κινητήρα σε περίπτωση ασυνήθιστων κραδασµών. Οι κραδασµοί αποτελούν ένδειξη προβληµάτων. Ελέγχετε επισταµένα για χαλαρά µπουλόνια, παξιµάδια ή άλλες ζηµιές, προτού συνεχίσετε το κούρεµα. Αν είναι απαραίτητο επισκευάστε ή αντικαταστήστε τα αντίστοιχα µέρη. Σταµατάτε και σβήνετε τον κινητήρα για τη συντήρηση, επισκευή ή για την αλλαγή του επιθέµατος κοπής ήάλλων επιθεµάτων. Τραβήξτε επιπλέον το µπουζοκαλώδιο από το µπουζί. Για την επισκευή αυτών των µερών χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά. Τα ανταλλακτικά µπορείτε να τα προµηθευτείτε από το κατάστηµα, απ' όπου αγοράσατε το µηχάνηµα. Μη χρησιµοποιείτε µέρη, εξαρτήµατα ή επιθέµατα, τα οποία δεν είναι εγκεκριµένα για το µηχάνηµα αυτό. Οι συνέπειες από τέτοια συµπεριφορά µπορεί να είναι σοβαροί τραυµατισµοί για τον χρήστη και βλάβες στο µηχάνηµα. Εκτός αυτού παύει να ισχύει η αξίωση παροχής εγγύησης σε περίπτωση βλάβης. ιατηρείτε το µηχάνηµα καθαρό και προσέχετε να µην επικαθίσουν φυτά ή άλλα αντικείµενα ανάµεσα στο επίθεµα κοπής και στον προφυλακτήρα. Για να µειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, παρακαλείσθε να αντικαθιστάτε έγκαιρα τον σιγαστήρα και τον σβεστήρα σπινθήρων που έχουν βλάβη και να καθαρίζετε τον κινητήρα και τον σιγαστήρα από χόρτο, φύλλα, παραπανίσιο γράσο και στρώµατα αιθάλης. Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από εξειδικευµένο συνεργείο. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Προσέξτε τις εθνικές/κοινοτικές προδιαγραφές σχετικά µε τις ώρες χρήσης του µηχανήµατος (ενδεχοµένως απευθύνεστε στην αρµόδια αρχή του τόπου κατοικίας σας). VQ

18 ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όσο υπάρχει βενζίνη µέσα στο ρεζερβουάρ, µην αποθηκεύετε το µηχάνηµα ποτέ µέσα σε κτίριο, όπου οι ατµοί θα µπορούσαν να έρθουν σε επαφή µε σπινθήρες ή ανοιχτή φλόγα. Πριν τη µεταφορά ή την αποθήκευση αφήνετε τον κινητήρα να κρυώνει. Στερεώνετε το µηχάνηµα καλά για τη µεταφορά. Αποθηκεύετε το µηχάνηµα σε στεγνό, κλειστό ή υψηλό µέρος, για την αποφυγή αναρµόδιας χρήσης και ζηµιών. Κρατάτε το µηχάνηµα µακριά από παιδιά. Μη χύνετε και µην πιτσιλίζετε ποτέ νερό ή άλλα υγρά στο µηχάνηµα. ιατηρείτε το κοντάρι λαβής στεγνό, καθαρό και χωρίς σκόνη. Το καθαρίζετε µετά από κάθε χρήση, προσέξτε τις υποδείξεις για τον καθαρισµό και την αποθήκευση. Αποσύρετε την παλιά βενζίνη /το παλιό λάδι ή τα κατάλοιπα συσκευασίας σύµφωνα µε τις τοπικές προδιαγραφές. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Τις διαβάζετε συχνά και τις χρησιµοποιείτε τες, για να κατατοπίσετε άλλους χρήστες. Σε περίπτωση που δανείσετε το µηχάνηµα αυτό, δώστε µαζί και τις οδηγίες αυτές. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΟΛΑ Αυτό το εγχειρίδιο χειριστή περιγράφει τα σύµβολα ασφαλείας και τα διεθνή σύµβολα και τα διαγράµµατα που µπορεί να εµφανίζονται σ' αυτό το προϊόν. ιαβάστε το εγχειρίδιο χειριστή ή για ολοκληρωµένες πληροφορίες ασφάλειας, συναρµολόγησης, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών. ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ είχνει κίνδυνο, προειδοποίηση ή αιτία προσοχής. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε άλλα σύµβολα ή εικονογράµµατα. ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η µη τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας και των προφυλακτικών µέτρων µπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρούς τραυµατισµούς. ιαβάστε τις οδηγίες χειρισµού πριν την εκκίνηση ή τη λειτουργία του µηχανήµατος. ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΩΤΟΑΣΠΙ ΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκσφενδονιζόµενα αντικείµενα µπορούν να προξενήσουν σοβαρά τραύµατα στα µάτια και ουπερβολικός θόρυβος µπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής. Φοράτε προστατευτικά µατογυάλια και ωτοασπίδες κατά τη λειτουργία του µηχανήµατος. ΦΟΡΑΤΕ ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:=Πίπτοντα αντικείµενα µπορούν να προκαλέσουν βαριές εγκεφαλικές κακώσεις. Φοράτε κράνος κατά τη λειτουργία του µηχανήµατος. ΚΡΑΤΑΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι θεατές, ιδιαίτερα τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 15 m µακριά από την περιοχή εργασίας. VR

19 ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΗΜΑΣΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ Χρησιµοποιείτε πάντοτε καθαρή και καινούργια αµόλυβδη βενζίνη. ΛΑ ΙΑ Χρησιµοποιείτε µόνον εγκεκριµένα λάδια βάσει των οδηγιών χειρισµού. ΕΚΣΦΕΝΤΟΝΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΞΕΝΗΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα, όταν το προστατευτικό περίβληµα για την κοπή δεν είναι σωστά τοποθετηµένο. Κρατάτε απόσταση από το περιστρεφόµενο καρούλι πετονιάς και τη λεπίδα κοπής. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ON/START/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ OFF ή STOP ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΥΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ µην αγγίζετε τον καυτό σιγαστήρα, µετάδοση κίνησης ή τον κύλινδρο. είναι δυνατόν να καείτε. Τα µέρη αυτά θερµαίνονται εξαιρετικά από τη λειτουργία και παραµένουν ακόµα και παραµένουν ακόµα για κάµποσο χρόνο καυτά µετά τη θέση του µηχανήµατος εκτός λειτουργίας. ΚΟΦΤΕΡΗ ΛΕΠΙ Α ΠΡΟΣΟΧΗ: Κοφτερή λεπίδα στον προφυλακτήρα καθώς και κοφτερή λεπίδα κοπής. Για να αποφύγετε σοβαρούς τραυµατισµούς, µην αγγίζετε τη λεπίδα. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ CHOKE 1 ΠΛΗΡΕΣ CHOKE θέση εκκίνησης 2 ΜΙΣΟ CHOKE ενδιάµεση θέση 3 Θέση λειτουργίας ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ µην αφήνετε το µηχάνηµα να δουλεύει γρηγορότερα απ' ότι µε τον µέγιστο αριθµό στροφών. ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ Κατά τη λειτουργία του µηχανήµατος αυτού φοράτε ανθεκτικές µπότες και γάντια εργασίας. VS

20 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ D 1. Για την ασφάλειά σας πρέπει να είναι συναρµολογηµένη η ράβδος λαβής σχήµατος D µπροστά από τη µανσέτα διαχωρισµού. Ωθήστε τη ράβδο λαβής προς τα κάτω πάνω από το στέλεχος έτσι, ώστε η λαβή να βρίσκεται σε λοξή θέση ως προς τον κινητήρα (Εικ. 4). ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΙΞΗ: Μην ωθήσετε τη ράβδο λαβής σχήµατος D πάνω από τη µανσέτα διαχωρισµού. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε ζηµιά της ράβδου λαβής ή του µηχανήµατος. 2. Τοποθετήστε και σφίξτε τα µπουλόνια, τη ροδέλα ασφαλείας και το παξιµάδι πεταλούδα. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ D 1. Λύστε την πεταλούδα. εν χρειάζεται να αφαιρέσετε τις βίδες και τη ροδέλα ασφαλείας. 2. Γυρίστε τη λαβή σχήµατος D, για να τοποθετηθεί ηλαβή πάνω από το στέλεχος. 3. Κρατώντας το µηχάνηµα στη θέση λειτουργίας (Εικ. 9), φέρτε τη λαβή σχήµατος D στη θέση, η οποία διασφαλίζει το καλύτερο δυνατό κράτηµα του µηχανήµατος και βιδώστε την πεταλούδα (Εικ. 4). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ 1. Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα επάνω στο στέλεχος πάνω από τη διάταξη στερέωσης (Εικ. 5). 2. Γέρνετε τον προφυλακτήρα για το κούρεµα επάνω στο πάνω µέρος της διάταξης κουρέµατος, στρέφετε κατόπιν το περίβληµα, ώστε να έχει αυτό κατεύθυνση ανάλογη µε τα ανοίγµατα, για να τοποθετήσετε τις βίδες και να µπορέσετε να τις εισάγετε στην προβλεπόµενη θέση (Εικ. 5). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑ Ι ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το µηχάνηµα παραδίδεται για λόγους µεταφοράς χωρίς λάδι κινητήρα. Ó Πριν την θέση για πρώτη φορά σε λειτουργία γεµίστε τον κινητήρα µε λάδι. Ó Ελέγχετε τη στάθµη του λαδιού πριν από κάθε λειτουργία. Ó Χρησιµοποιείτε µόνον λάδια για 4χρονους κινητήρες SAE 30 της κατηγορίας SF, SG, SH. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΛΑ Ι Εικ. 1 και 2 ΥΠΟ ΕΙΞΗ: Ανάλογα µε την παραλλαγή µαζί µε το µηχάνηµα παραδίδεται και λάδι (90 ml) για την πρώτη πλήρωση (Εικ. 1). Τοποθετήστε το µηχάνηµα επάνω σε επίπεδη επιφάνεια (Εικ. 2). Ξεβιδώστε τη βέργα µέτρησης στάθµης λαδιού (Εικ. 2). Γεµίστε το αντίστοιχο δοχείο µε 90 ml λάδι. Υπόδειξη: Μη χύσετε ποτέ το λάδι µέσα στο ρεζερβουάρ ούτε να το αναµίξετε µε τη βενζίνη. Ξαναβιδώστε τη βέργα µέτρησης στάθµης λαδιού. ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΙΝ ΥΝΟΣ: Η βενζίνη είναι υπό ορισµένες συνθήκες εξαιρετικά εύφλεκτη και εκρηκτική. Ó Συµπληρώνετε καύσιµα µόνο σε καλά αεριζόµενο περιβάλλον και µε σβηστό τον κινητήρα. Στο περιβάλλον του ρεζερβουάρ ή στον χώρο αποθήκευσης των καυσίµων µην καπνίζετε και σβήστε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Ó Μην παραγεµίζετε το ρεζερβουάρ µε βενζίνη (δεν επιτρέπεται να βρίσκονται καύσιµα στο στόµιο πλήρωσης). Μετά τη συµπλήρωση καυσίµων προσέχετε να είναι κλεισµένο και ασφαλισµένο το καπάκι του ρεζερβουάρ. Ó Προσέχετε, να µην χυθούν καύσιµα κατά τη συµπλήρωση καυσίµων. Τα χυµένα καύσιµα ή οι ατµοί της βενζίνης µπορούν να αναφλεχθούν. Σε περίπτωση που χύθηκαν καύσιµα, προσέχετε να στεγνώσει ηπεριοχή, προτού επανατεθεί οκινητήρας σε λειτουργία. Ó Αποφεύγετε την επανειληµµένη ή µακρότερη επαφή µε το δέρµα ή την εισπνοή των ατµών. Χρησιµοποιείτε πάντοτε καθαρή, φρέσκια αµόλυβδη βενζίνη (το πολύ 60 ηµερών). ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ Εικ. 3 Αφαιρέστε το καπάκι του ρεζερβουάρ. Γεµίστε το ρεζερβουάρ. Μη το παραγεµίσετε ποτέ! Ξανακλείστε καλά το ρεζερβουάρ. Αποµακρύνετε το µηχάνηµα περ. 10 m από το σηµείο συµπλήρωσης καυσίµων / το δοχείο καυσίµων, προτού ανάψετε τον κινητήρα. VT

21 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΙΝ ΥΝΟΣ: Ανάβετε το µηχάνηµα µόνο στο ύπαιθρο. Τοποθετήστε το µηχάνηµα βάσει της εικόνας 8 επάνω σε επίπεδη επιφάνεια και κρατήστε το. 1. Ελέγξτε τη στάθµη του λαδιού, ενδεχοµένως συµπληρώστε λάδι. 2. Γεµίστε µε καύσιµα. 3. Φέρτε τον διακόπτη στη θέση ΟΝ [Ι] (Εικ. 6). 4. Πατήστε την αντλία αναρρόφησης αργά και πλήρως 10 φορές. Το καύσιµο πρέπει να φαίνεται µέσα στην αντλία (Εικ. 7). ΑΝ αυτό δε συµβαίνει, πατήστε άλλες τρεις φορές ή τόσες φορές, µέχρι να φαίνεται το καύσιµο στην αντλία. 5. Φέρτε τον µοχλό Choke στη θέση 1 (Εικ. 7). 6. Με το µηχάνηµα στο έδαφος, πατήστε τη σκανδάλη γκαζιού και κρατήστε τη σκανδάλη πατηµένη. 7. Τραβήξτε γερά το σχοινί της µίζας (γενικά 5 προσπάθειες) (Εικ. 8). 8. Φέρτε τον µοχλό Choke στη θέση 2 (Εικ. 7). 9. Για την εκκίνηση του κινητήρα τραβήξτε 1 έως 5 φορές γερά στο σχοινί της µίζας (Εικ. 8). 10. Πατήστε τη σκανδάλη γκαζιού, για να ζεσταθεί ο κινητήρας επί 15 έως 30 δευτερόλεπτα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε χαµηλότερες θερµοκρασίες ο κινητήρας µπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, για να ζεσταθεί και να φθάσει στη µέγιστη ταχύτητα. 11. Μόλις ζεσταθεί ο κινητήρας, φέρτε τον µοχλό Choke στη θέση 3 (Εικ. 7). Το µηχάνηµα είναι τότε έτοιµο για λειτουργία. ΟΤΑΝ...=ο κινητήρας δεν ανάβει, επαναλαµβάνετε τα βήµατα 4Ó7. ΟΤΑΝ...=Φέρτε τον µοχλό Choke στη θέση P (Εικ. 7), όταν ο κινητήρας µπουκώσει κατά την προσπάθεια εκκίνησης. Πατήστε την σκανδάλη γκαζιού. Τραβήξτε γερά το σκοινί της µίζας. Ο κινητήρας πρέπει να ξεκινήσει µετά από 3 έως 8 προσπάθειες. ΟΤΑΝ...= εν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσετε το Choke για να ανάψετε ένα ζεστό κινητήρα. Φέρτε τον διακόπτη στη θέση lå [f] και τον µοχλό του Choke στη θέση 2 (Εικ. 7). ΣΒΗΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1. Αφήστε τη σκανδάλη γκαζιού ελεύθερη (Εικ. 6). Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει στο ρελαντί. 2. Φέρτε τον διακόπτη στη θέση Off [O] (Εικ. 6). ΚΡΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΤΟΝΙΑΣ Προτού χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα, πάρτε οι ίδιοι τη θέση εργασίας (Εικ. 9). Ελέγξτε τα εξής: Ο χρήστης φοράει προστατευτικά µατογυάλια και το σωστό ρουχισµό. Ο δεξιός βραχίονας είναι ελαφρά λυγισµένος και το χέρι κρατά τη λαβή στέλεχος. Ο αριστερός βραχίονας είναι ευθύς και κρατά τη λαβή σχήµατος D. Το µηχάνηµα είναι κάτω από το ύψος της µέσης σας. Κρατάτε το επίθεµα κοπής παράλληλα στο έδαφος, ώστε να µπορείτε να φθάσετε εύκολα στα φυτά που πρόκειται να κοπούν, χωρίς να χρειάζεται οχρήστης να σκύβει προς τα εµπρός. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΤΟΝΙΑΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ Το καρούλι πετονιάς καθιστά δυνατή την ελευθέρωση της πετονιάς, χωρίς να σβήσετε τον κινητήρα. Για τον σκοπό αυτό προσκρούστε ελαφρά το καρούλι στο έδαφος (Εικ. 10), όπου η µηχανοκίνητη κόσα θα πρέπει να δουλεύει µε υψηλή ταχύτητα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η πετονιά κουρέµατος θα πρέπει να έχει πάντοτε το µέγιστο µήκος. Είναι πολύ δύσκολο να ελευθερωθεί η πετονιά, όταν η πετονιά κουρέµατος έχει κοπεί πολύ κοντή. Αν ελευθερωθεί µεγάλο µήκος πετονιάς, µία λεπίδα στο προστατευτικό περίβληµα κόβει την πετονιά κουρέµατος πίσω στο σωστό µήκος. Για να έχετε καλύτερα αποτελέσµατα, προσκρούστε το καρούλι επάνω σε λείο δάπεδο ή σκληρό έδαφος. Αν προσπαθήσετε να ελευθερώσετε την πετονιά, προσκρούοντας το καρούλι σε υψηλή χλόη, τότε µπορεί να σβήσει ο κινητήρας. Η πετονιά κουρέµατος µπορεί να σπάσει στις ακόλουθες περιπτώσεις: Κανονική φθορά της πετονιάς. Χτύπηµα της πετονιάς σε κάποιο αντικείµενο, όπως τοίχος ή πάσσαλος φράχτη. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ Κρατάτε το επίθεµα κοπής παράλληλα στο έδαφος. Κουρεύετε πάντοτε µε την άκρη της πετονιάς, ιδιαίτερα κατά µήκος τοίχων. Το κούρεµα µε περισσότερη από την άκρη µειώνει την ικανότητα κοπής και µπορεί να υπερφορτώσει τον κινητήρα. Κουρεύετε τη χλόη πάνω από 20 cm από πάνω προς τα κάτω σε µικρές βαθµίδες, για να αποφύγετε την πρόωρη φθορά της πετονιάς και την αντίσταση του κινητήρα. Αν είναι δυνατόν, κουρεύετε από αριστερά προς τα δεξιά. Με το κούρεµα προς τα δεξιά βελτιώνεται η ικανότητα κοπής του µηχανήµατος. Έτσι εκτοξεύονται καλύτερα τα κατάλοιπα της κοµµένης χλόης από τον χρήστη. Κινείτε το κουρευτικό αργά στο επιθυµητό ύψος µέσα και έξω από την περιοχή κουρέµατος. Κινείστε εσείς είτε προς τα εµπρός και προς τα πίσω είτε από πλευρά σε πλευρά. Το κούρεµα µικρότερων κοµµατιών δίνει καλύτερα αποτελέσµατα. Κουρεύετε µόνον, όταν η χλόη και τα αγριόχορτα είναι στεγνά. Η διάρκεια ζωής της πετονιάς εξαρτάται από το: Ακολουθήστε τις παραπάνω συµβουλές για το κούρεµα, είδος των προς κόψιµο φυτών, που κουρεύετε. Για παράδειγµα η πετονιά φθείρεται γρηγορότερα κατά το κούρεµα σε τοίχο σπιτιού απ' ότι κατά το κούρεµα γύρω από ένα δέντρο. VU

22 ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ Αυτό πραγµατοποιείται µε το κούρεµα όλων των φυτών γύρω από τα δέντρα, τους στύλους, φράχτες κτλ. Στρέψτε ολόκληρο το µηχάνηµα έτσι, ώστε να κρατάτε το επίθεµα κοπής σε γωνία 30ø από το έδαφος (Εικ. 11). ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από όλες τις εργασίες στο µηχάνηµα: Ó Σβήνετε τον κινητήρα. Ó Περιµένετε, µέχρι να ακινητοποιηθούν πλήρως όλα τα κινούµενα µέρη, ο κινητήρας πρέπει να έχει κρυώσει. Ó Αφαιρέστε το µπουζοκαλώδιο από το µπουζί στον κινητήρα, έτσι ώστε να µην είναι πλέον δυνατή ηαθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από εξειδικευµένο συνεργείο. Στο τέλος της σεζόν απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο συνεργείο για τον έλεγχο και τη συντήρηση του µηχανήµατος. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Εργασία συντήρησης Γεµίζετε το ρεζερβουάρ και ελέγχετε τη στάθµη του λαδιού πριν από κάθε χρήση ñ µετά τις πρώτες 10 ώρες ανά 10 ώρες ανά 25 ώρες Αλλάζετε το λάδι ñ ñ Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα/το ñ λαδώνετε Kαθαρίζετε το φίλτρο σπινθήρων ñ Ελέγχετε τον τζόγο της βαλβίδας / τον ñ ñ ρυθµίζετε 1) Ελέγχετε το µπουζί/το µπουζοκαλώδιο ñ 1) Αυτές οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευµένο συνεργείο. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΟΝΙΑΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τόσο την εγκατάσταση της πετονιάς Split-Line TM όσο και της απλής στάνταρ πετονιάς. Χρησιµοποιείτε πάντοτε εφεδρική πετονιά κουρέµατος µε διάµετρο 2 mm. Αν χρησιµοποιήσετε πετονιά διαφορετικού µήκους από αυτό που συνιστάται εδώ, τότε µπορεί να ζεσταθεί υπερβολικά ή να υποστεί βλάβη ο κινητήρας. Η αντικατάσταση της πετονιάς κουρέµατος µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: Τυλίγοντας την καινούργια πετονιά στο εσωτερικό καρούλι, τοποθετώντας ένα εσωτερικό καρούλι µε προτυλιγµένη πετονιά Περιτύλιξη της πετονιάς στο υπάρχον εσωτερικό καρούλι 1. Κρατάτε το εξωτερικό καρούλι µε το ένα χέρι και ξεβιδώνετε το κουµπί αφής, στρέφοντας αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού µε το άλλο χέρι (Εικ. 12). Ελέγξτε αν η βίδα µέσα στο κουµπί αφής µπορεί να κινηθεί ελεύθερα. Αντικαταστήστε το κουµπί αφής, σε περίπτωση που αυτό είναι χαλασµένο. 2. Πάρτε το εσωτερικό από το εξωτερικό καρούλι. (Εικ. 13). 3. Αφαιρέστε το ελατήριο από το εσωτερικό καρούλι (Εικ. 13). 4. Για τον καθαρισµό του εσωτερικού καρουλιού, του ελατηρίου, του άξονα και της εσωτερικής επιφάνειας του εξωτερικού καρουλιού χρησιµοποιείτε ένα καθαρό πανί (Εικ. 14). 5. Ελέγχετε την οδόντωση στο εσωτερικό και το εξωτερικό καρούλι για φθορά (Εικ. 14). Αν είναι απαραίτητο αφαιρείτε τα γρέζια ή αντικαθιστάτε τα καρούλια. ΥΠΟ ΕΙΞΗ: Η Split-Line TM (διπλή πετονιά) µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε ένα καρούλι µε σχισµοειδείς τρύπες. Η απλή πετονιά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στους δύο τύπους καρουλιού. Χρησιµοποιήστε την εικόνα 15 για την αναγνώριση του τύπου του καρουλιού σας. ΥΠΟ ΕΙΞΗ: Χρησιµοποιείτε κατά την εγκατάσταση της πετονιάς κουρέµατος στο µηχάνηµα πάντοτε το σωστό µήκος. Σε περίπτωση που η πετονιά είναι πολύ µακριά, τότε µπορεί ανάλογα µε τις περιστάσεις να µην ελευθερωθεί σωστά. Εγκατάσταση της απλής πετονιάς Για την εγκατάσταση της Split-Line TM παρακαλείσθε να συνεχίσετε µε το σηµείο Πάρτε περίπου 7,6 µέτρα νέα πετονιά και διπλώστε την στο µισό µήκος. Περάστε από µία άκρη πετονιάς µέσα από µία από τις δύο τρύπες στο καρούλι (Εικ. 16). Τραβήξτε τις πετονιές µέσα από το καρούλι έτσι, ώστε η θηλιά να είναι όσο το δυνατόν πιο µικρή. 7. Τυλίξτε τις πετονιές σε στενές, οµοιόµορφες στρώσεις επάνω στο καρούλι (Εικ. 17). Περιτυλίξτε την πετονιά στην κατεύθυνση που δίνεται στο καρούλι. Τοποθετήστε τον δείκτη σας ανάµεσα στις δύο πετονιές, για να εµποδίσετε την αλληλοεπικάλυψη. Μην αλληλοεπικαλύψετε τις άκρες της πετονιάς. Συνεχίστε µε το βήµα 11. VV

23 péäáíjiáåé» 8. Πάρτε περίπου 3,65 µέτρα νέα πετονιά. Περάστε από µία άκρη της πετονιάς µέσα από µία από τις δύο τρύπες στο καρούλι (Εικ. 18). Τραβήξτε την πετονιά µέσα από το καρούλι, µέχρι να υπολείπονται ακόµα µόνο περίπου 10 cm. 9. Περάστε την άκρη της πετονιάς µέσα στην ανοιχτή τρύπα του καρουλιού και τεντώστε την πετονιά, για να είναι η θηλιά όσο το δυνατόν πιο µικρή (Εικ. 18). 10. Πριν την τύλιξη χωρίστε την πετονιά σε µήκος περίπου 15 cm. 11. Τυλίξτε την πετονιά σε στενές, οµοιόµορφες στρώσεις στην κατεύθυνση που δίνεται επάνω στο καρούλι. ΥΠΟ ΕΙΞΗ: Αν η πετονιά δεν τυλιχτεί στην κατεύθυνση που δίνεται στο καρούλι, τότε για τον λόγο αυτό δεν κινείται σωστά το επίθεµα κοπής. 12. Οδηγήστε τις άκρες της πετονιάς µέσα στις δύο σχισµές συγκράτησης (Εικ. 19). 13. Οδηγήστε τις άκρες της πετονιάς µέσα από τους οφθαλµούς των εδράνων στο περίβληµα του καρουλιού και τοποθετήστε το καρούλι µε το ελατήριο στο περίβληµα του καρουλιού (Εικ. 20). Πιέστε µαζί το καρούλι και το περίβληµά του. Κρατήστε το καρούλι και το περίβληµα του καρουλιού και πιάστε ταυτόχρονα τις άκρες της πετονιάς και τραβήξτε τες γερά, για να λυθεί η πετονιά από τις σχισµές συγκράτησης στο καρούλι. ΥΠΟ ΕΙΞΗ: Το ελατήριο πρέπει να είναι στερεωµένο πάνω στο καρούλι, προτού επανατοποθετηθεί το επίθεµα κοπής. 14. Κρατήστε το καρούλι στη θέση του και τοποθετήστε το κουµπί αφής, στρέφοντάς το προς τα δεξιά. Σφίξτε το γερά. NMM

24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Τοποθέτηση καρουλιού µε προτυλιγµένη πετονιά 1. Κρατάτε το εξωτερικό καρούλι µε το ένα χέρι και ξεβιδώνετε το κουµπί αφής, στρέφοντας αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού µε το άλλο χέρι (Εικ. 12). Ελέγξτε αν η βίδα µέσα στο κουµπί αφής µπορεί να κινηθεί ελεύθερα. Αντικαταστήστε το κουµπί αφής, σε περίπτωση που αυτό είναι χαλασµένο. 2. Πάρτε το παλιό εσωτερικό καρούλι από το εξωτερικό καρούλι (Εικ. 13). 3. Αφαιρέστε το ελατήριο από το εσωτερικό καρούλι (Εικ. 13). 4. Για τον καθαρισµό του εσωτερικού καρουλιού, του ελατηρίου, του άξονα και της εσωτερικής επιφάνειας του εξωτερικού καρουλιού χρησιµοποιείτε ένα καθαρό πανί. 5. Τοποθετήστε το ελατήριο µέσα στο νέο εσωτερικό καρούλι. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ελατήριο πρέπει να είναι τοποθετηµένο στο εσωτερικό καρούλι, προτού επανατοποθετηθεί το καρούλι πετονιάς. 6. Περάστε τις άκρες της πετονιάς στα θηλύκια του εξωτερικού καρουλιού (Εικ. 20). 7. Τοποθετήστε το νέο εσωτερικό καρούλι µέσα στο εξωτερικό καρούλι (Εικ. 20). Κατόπιν πιέστε, για να ενωθούν µεταξύ τους τα δύο καρούλια. Κρατώντας το εσωτερικό και το εξωτερικό καρούλι, πιάστε τις άκρες της πετονιάς και τραβήξτε τες γερά, για να λυθεί η πετονιά από τις σχισµές συγκράτησης του καρουλιού. 8. Κρατάτε το εσωτερικό καρούλι και στρέφοντας το κουµπί αφής στη φορά των δεικτών του ρολογιού το ξανασφίγγετε γερά. Ελέγχετε τη στάθµη του λαδιού ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση. Μη χρησιµοποιήσετε ποτέ το µηχάνηµα, αν η στάθµη του λαδιού βρίσκεται κάτω από το σηµάδι για το ελάχιστο (Minimum) στη βέργα µέτρησης στάθµης λαδιού. Η στάθµη του λαδιού πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στο σηµάδι για το µέγιστο (Maximum) (Εικ. 21). 1. Τοποθετήστε το µηχάνηµα επάνω σε επίπεδη επιφάνεια. 2. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από τη βέργα µέτρησης στάθµης λαδιού. 3. Ξεβιδώστε τη βέργα µέτρησης, σκουπίστε την και ξαναβιδώστε την. 4. Ξεβιδώστε τη βέργα µέτρησης και ελέγξτε τη στάθµη του λαδιού. Η στάθµη του λαδιού πρέπει να βρίσκεται πάνω στο σηµάδι για το µέγιστο (Maximum). 5. Αν η στάθµη του λαδιού είναι πολύ χαµηλή, συµπληρώστε λάδι σε µικρές ποσότητες µέχρι το σηµάδι για το µέγιστο (Maximum). ΥΠΟ ΕΙΞΗ: Μην συµπληρώσετε πάρα πολύ λάδι! Προσέχετε, να έχει το λαστιχάκι (Εικ. 22) σωστή εφαρµογή στη βέργα µέτρησης. Αλλαγή λαδιού ΠΡΟΣΟΧΗ:=Τηρείτε τις συχνότητες συντήρησης σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης. Η µη τήρηση µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες στον κινητήρα. Φοράτε γάντια εργασίας. ΥΠΟ ΕΙΞΗ: Ο κινητήρας πρέπει να είναι ακόµα ζεστός Eόχι καυτόςfk 1. Ξεβιδώστε τη βέργα µέτρησης. 2. Χύστε όλο το λάδι από το άνοιγµα πλήρωσης µέσα σε ένα δοχείο. Για τον σκοπό αυτό στρέψτε το µηχάνηµα σε όρθια θέση προς τα πάνω (Εικ. 23). ΥΠΟ ΕΙΞΗ: Αποσύρετε το λάδι σύµφωνα µε τις τοπικές προδιαγραφές. 3. Σκουπίστε τα κατάλοιπα λαδιού/ τους ρύπος. 4. Γεµίστε τον κινητήρα µε 90 ml λάδι για 4χρονους κινητήρες SAE30 της κατηγορίας SF, SG, SH. 5. Βιδώνετε πάντοτε τη βέργα µέτρησης. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Τηρείτε τις συχνότητες συντήρησης σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης. Η µη τήρηση µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες στον κινητήρα. 1. Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου αέρα. Πιέστε το αφτί συγκράτησης (3) και ανοίξτε το καπάκι (2) προς τα αριστερά (Εικ. 25). ΥΠΟ ΕΙΞΗ: Ενδεχοµένως είναι απαραίτητο, να αποµακρύνετε το καπάκι του ρεζερβουάρ. 2. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα (1) (Εικ. 25). 3. Καθαρίστε το φίλτρο µε απορρυπαντικό οικιακής χρήσης και νερό. Ξεπλύνετε καλά και αφήστε το να στεγνώσει (Εικ. 26). 4. Λαδώστε ελαφρά το φίλτρο µε καθαρό λάδι SAE Στύψτε το φίλτρο, για να αποµακρυνθεί το πλεόνασµα του λαδιού (Εικ. 26). 6. Τοποθετήστε το φίλτρο. ΥΠΟ ΕΙΞΗ: Η λειτουργία χωρίς φίλτρο οδηγεί στην ακύρωση της ισχύος της εγγύησης. 7. Ξανακλείστε το καπάκι του φίλτρου αέρα, προσέχοντας να κουµπώσει αισθητά (Εικ. 27). 8. Ξαναστερώστε το καπάκι του ρεζερβουάρ (αν αποµακρύνθηκε προηγουµένως). ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ Ο αριθµός στροφών στο ρελαντί µπορεί να ρυθµιστεί στη βίδα (Εικ. 28). Αυτή η ρύθµιση πρέπει να εκτελείται µόνο από εξειδικευµένο συνεργείο. ΕΛΕΓΧΟΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΖΙ ΠΡΟΣΟΧΗ: Τηρείτε τις συχνότητες συντήρησης σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης. Σε περίπτωση αλλαγής χρησιµοποιείτε µόνο αυθεντικά µπουζιά. 1. Σβήνετε τον κινητήρα και τον αφήνετε να κρυώσει. 2. Τραβήξτε το µπουζοκαλώδιο από το µπουζί. 3. Αποµακρύνετε τους ρύπους γύρω από το µπουζί. 4. Ξεβιδώστε το µπουζί µε κλειδί για µπουζιά στρέφοντας προς τα αριστερά. 5. Ελέγξτε/Ρυθµίστε την απόσταση των ηλεκτροδίων σε MIS=ãã (Εικ. 32). ΥΠΟ ΕΙΞΗ: Αντικαταστήστε το χαλασµένο, καµένο ή λερωµένο µπουζί. 6. Βιδώστε το µπουζί και σφίξτε το µε ροπή σύσφιξης των 12,3Ó13,5 Nm. Μην το παρασφίξετε. NMN

25 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΓΜΑΤΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ 1. Αφαιρέστε το κάλυµµα της εξάτµισης, πιέζοντας τα κουµπώµατα συγκράτησης (Εικ. 29). 2. Αφαιρέστε τη βίδα (5) (Εικ. 31). 3. Αφαιρέστε το κάλυµµα του πλέγµατος σπινθήρων (4) (Εικ. 31). 4. Καθαρίστε το πλέγµα σπινθήρων (2) µε συρµατόβουτσα ή αντικαταστήστε το (Εικ. 31). 5. Επανασυναρµολογήστε το πλέγµα σπινθήρων, το κάλυµµα του πλέγµατος σπινθήρων και το κάλυµµα της εξάτµισης. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Για τον καθαρισµό των εξωτερικών µερών του µηχανήµατος χρησιµοποιείτε µία µικρή βούρτσα. Μη χρησιµοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά. Τα απορρυπαντικά οικιακής χρήσης περιέχουν αρωµατικά λάδια όπως λάδια κωνοφόρων ή λεµόνι καθώς και διαλυτικά όπως κηροζίνη µπορούν να προκαλέσουν ζηµιές στη λαβή ή στο περίβληµα από πλαστικό υλικό. Αποµακρύνετε µε τη βοήθεια στεγνού πανιού κάθε ίχνος υγρασίας. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Μην αποθηκεύσετε το µηχάνηµα ποτέ σε τόπους όπου οι ατµοί µπορεί να έρθουν σε επαφή µε σπινθήρες ήανοιχτή φλόγα, όταν υπάρχει βενζίνη µέσα στο ρεζερβουάρ. Πριν την αποθήκευση αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει. Αποθηκεύετε το µηχάνηµα σε στεγνό µέρος που µπορεί να κλειδωθεί ή αρκετά ψηλά, ώστε να εµποδίζονται η κατά λάθος χρήση ή οι ζηµιές. Φυλάτε το µηχάνηµα µακριά από παιδιά. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Αν το µηχάνηµα πρόκειται να αποθηκευτεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες: 1. Αδειάστε όλα τα καύσιµα από το ρεζερβουάρ σε δοχείο καυσίµων. Μη χρησιµοποιήσετε πλέον τα καύσιµα τα οποία αποθηκεύτηκαν πάνω από 60 ηµέρες. 2. Ανάψτε τον κινητήρα και αφήστε τον να δουλέψει, µέχρι να σβήσει από µόνος του. Έτσι µπορεί να διασφαλιστεί, ότι αδειάστηκε όλη η ποσότητα των καυσίµων από το καρµπυρατέρ. 3. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει. Αφαιρέστε το µπουζί και γεµίστε τον κύλινδρο µε 15 ml υψηλής ποιότητας λάδι κινητήρων για 4χρονους κινητήρες. Τραβάτε αργά το σκοινί της µίζας, για να κατανεµηθεί οµοιόµορφα το λάδι. Επανατοποθετήστε το µπουζί. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:=Μετά την αποθήκευση, προτού το κουρευτικό πετονιάς πρόκειται να ξανατεθεί σε λειτουργία, βγάλτε το µπουζί και χύστε όλο το λάδι έξω από τον κύλινδρο. 4. Αλλάζετε το λάδι. Αποσύρετε τα παλιά λάδια σύµφωνα µε τις τοπικές προδιαγραφές. 5. Καθαρίστε καλά το µηχάνηµα και ελέγξτε το για χαλαρά ή χαλασµένα µέρη. Επισκευάστε τα χαλασµένα µέρη ή αντικαταστήστε τα µε καινούργια και αν χρειάζεται σφίξτε εκ νέου τις βίδες, τα παξιµάδια και τα µπουλόνια. Το µηχάνηµα είναι τώρα έτοιµο για αποθήκευση. 6. Αποθηκεύετε το µηχάνηµα σε στεγνό µέρος που µπορεί να κλειδωθεί ή αρκετά ψηλά, ώστε να εµποδίζονται η κατά λάθος χρήση ή οι ζηµιές. Φυλάτε το µηχάνηµα µακριά από παιδιά. NMO

26 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΝ ΑΝΑΒΕΙ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ο διακόπτης ανάφλεξης είναι στο OFF. Ρυθµίστε τον διακόπτη στο ΟΝ. Το ρεζερβουάρ είναι άδειο. Γεµίστε το ρεζερβουάρ. εν πατήθηκε επαρκώς προς τα κάτω ο διασκορπιστήρας Πατήστε τον διασκορπιστήρα 10 φορές αργά µέχρι το τέρµα προς τα κάτω Ο κινητήρας µπούκωσε. Χρησιµοποιήστε τη διαδικασία εκκίνησης µε τον µοχλό Choke στη θέση λειτουργίας. Παλιά καύσιµα Γεµίστε το ρεζερβουάρ µε φρέσκα καύσιµα Λερωµένο µπουζί Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το µπουζί. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΜΑΛΑ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Το φίλτρο του αέρα είναι βουλωµένο. Καθαρίστε το φίλτρο του αέρα ή αλλάξτε το. Παλιά καύσιµα Γεµίστε το ρεζερβουάρ µε φρέσκα καύσιµα Το καρµπυρατέρ είναι λανθασµένα ρυθµισµένο. Ρυθµίστε το σύµφωνα µε τις οδηγίες. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Παλιά καύσιµα Γεµίστε το ρεζερβουάρ µε φρέσκα καύσιµα Το καρµπυρατέρ είναι λανθασµένα ρυθµισµένο. Ρυθµίστε το σύµφωνα µε τις οδηγίες. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Ή ΣΒΗΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Στην κεφαλή κοπής έχει περιτυλιχτεί χλόη. Σβήστε τον κινητήρα κι καθαρίστε το επίθεµα κοπής. Το φίλτρο του αέρα είναι λερωµένο. Καθαρίστε το φίλτρο του αέρα ή αλλάξτε το. Παλιά καύσιµα Γεµίστε το ρεζερβουάρ µε φρέσκα καύσιµα Το καρµπυρατέρ είναι λανθασµένα ρυθµισµένο. Ρυθµίστε το σύµφωνα µε τις οδηγίες. Η ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΤΟΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Στην κεφαλή κοπής έχει περιτυλιχτεί χλόη. Σβήστε τον κινητήρα κι καθαρίστε το επίθεµα κοπής. εν υπάρχει πετονιά στην κεφαλή κοπής. Περιτυλίξτε καινούργια πετονιά. Το καρούλι είναι µαγκωµένο. Τοποθετήστε καρούλι. Η κεφαλή κοπής είναι λερωµένη. Καθαρίστε το καρούλι και το περίβληµά του. Η πετονιά έχει λειώσει. Αποσυναρµολογήστε το, αφαιρέστε το λειωµένο κοµµάτι και περιτυλίξτε εκ νέου την πετονιά. Η πετονιά στρίφτηκε κατά τη πλήρωση. Αποσυναρµολογήστε το και περιτυλίξτε εκ νέου την πετονιά. εν ελευθερώθηκε επαρκώς πετονιά. Πατήστε το κουµπί αφής και τραβήξτε την πετονιά προς τα έξω, µέχρι να βρίσκονται 10 cm πετονιάς έξω από το επίθεµα κοπής. Σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων απευθυνθείτε στο αρµόδιο κατάστηµα του τόπου κατοικίας σας. Κάθε πληροφορία, εικόνες και τεχνικές ιδιαιτερότητες στο εγχειρίδιο αυτό βασίζονται στις τελευταίες διαθέσιµες πληροφορίες για το προϊόν τη στιγµή της εκτύπωσης. Τηρούµε το δικαίωµα να προβούµε σε αλλαγές ανά πάσα στιγµή και χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. NMP

ÈÑÉÁÓÉÏ. στις 200 διαθεσιµότητες στην Χαλυβουργική

ÈÑÉÁÓÉÏ. στις 200 διαθεσιµότητες στην Χαλυβουργική ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2422 ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ωρεά ασθενοφόρου στο Θριάσιο Νοσοκοµείο από τον ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Ήλθεν

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2353 Tετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-12

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2353 Tετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-12 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 3 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2353 Tετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΤΕΙΧΟΣ γύρω από το ΧΥΤΑ Φυλής Σχεδιάζει ο Ε ΣΝΑ για τον περιορισµό του

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÊÕÑÉÁÊÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2003: ÃéïñôÞ ÔéìÞò êáé ÌíÞìçò óå äáóêüëïõò êáé êáèçãçôýò ðïõ ðñüóöåñáí óôïí ôüðï ìáò

Ç ÂÇÑÁ. ÊÕÑÉÁÊÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2003: ÃéïñôÞ ÔéìÞò êáé ÌíÞìçò óå äáóêüëïõò êáé êáèçãçôýò ðïõ ðñüóöåñáí óôïí ôüðï ìáò ôïò 8 ï ö. 45-46 ï ÓåðôÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2151 Παρασκευή 21 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2151 Παρασκευή 21 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2151 Παρασκευή 21 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ιχάζει

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2254 Πέµπτη 30 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2254 Πέµπτη 30 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2254 Πέµπτη 30 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κίνδυνος να µείνουν έργα 56 εκατ. εκτός ΕΣΠΑ, στην Αττική Αφορούν αναβάθµιση υποδοµών

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2148 Τρίτη 18 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2148 Τρίτη 18 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 4 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2148 Τρίτη 18 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέα αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2196 ευτέρα 4 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 στα πρατήρια καυσίµων

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2196 ευτέρα 4 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 στα πρατήρια καυσίµων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2196 ευτέρα 4 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Με την εποπτεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ AΠΟ ZΩΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Υλικά Διαλύματα -

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2332 ευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 9 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2332 ευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 9 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2332 ευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αποκαλυπτικοί οι

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφηκε η µεγαλύτερη άνοδος τον Ιούνιο µε ποσοστό 2,8% ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Α.Ο:

ÈÑÉÁÓÉÏ. Στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφηκε η µεγαλύτερη άνοδος τον Ιούνιο µε ποσοστό 2,8% ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Α.Ο: ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2053 Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «Γέφυρα ζωής» για δυο ανθρώπους Μεταξύ Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού και Θριάσιου Νοσοκοµείου

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1919 Παρασκευή 30 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Πρόγραµµα 150.000 νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικές δράσεις σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1995 ευτέρα 23 Απριλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1995 ευτέρα 23 Απριλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1995 ευτέρα 23 Απριλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Ανεπιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2232 Πέµπτη 25 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2232 Πέµπτη 25 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 16 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2232 Πέµπτη 25 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Πρόσφορο έδαφος η Αυτοδιοίκηση για τη διαφθορά Μεγάλα ποσοστά κακοδιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Τη στιγµή που. Αρµοστεία του ΟΗΕ διατυπώνει επιφυλάξεις για το κέντρο κράτησής τους Óåë. 2-13

ÈÑÉÁÓÉÏ. Τη στιγµή που. Αρµοστεία του ΟΗΕ διατυπώνει επιφυλάξεις για το κέντρο κράτησής τους Óåë. 2-13 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2002 Πἐµπτη 3 Μα ου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Εισβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2753 Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr. Óåë. 3

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2753 Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr. Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2753 Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Τέσσερις πυλώνες για συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο.

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο. Συνταξιοδοτικός οδηγός Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015 Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας Δημόσιο ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΠΟΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2223 Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2223 Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-7 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 «Lets Do It Greece» Καθαρίζουµε τη υτική Αττική σε µία µέρα Μεγάλη κινητοποίηση από την Αντιπεριφέρεια και εκατοντάδες εθελοντές σε 13 σηµεία Óåë. 5 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2223 Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές συναντήσεις ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΕ4) στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ρεθύμνου για την σχολική περίοδο 2010-2011.

Επιμορφωτικές συναντήσεις ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΕ4) στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ρεθύμνου για την σχολική περίοδο 2010-2011. 1 ΔΕΥΤΕΡΑ 22 Νοεμβρίου 2010: Εκπαιδευτικοί Σχολείων Πόλης με αντικείμενο «Πειραματικές δραστηριότητες ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ». ΤΡΙΤΗ 23 Νοεμβρίου 2010: Εκπαιδευτικοί Σχολείων Επαρχίας με αντικείμενο «Πειραματικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Σε σκούπα της ΕΛ.ΑΣ. στην Αυλίζα Αχαρνών O ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ 2-0 TH ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

ÈÑÉÁÓÉÏ. Σε σκούπα της ΕΛ.ΑΣ. στην Αυλίζα Αχαρνών O ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ 2-0 TH ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2175 Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κοινωνική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1930 ευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1970 Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 6

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1970 Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 6 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1970 Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ X ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ X ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ X ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Ονομασία 4 ΦΟΡΟΙ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 38 495 000 37 094 000 37 430 263,51 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΜΑ. www. Θέμα τιμής και δικαίωσης. η εκτέλεση της απόφασης για το Δίστομο. Κοινωνικές Συμπράξεις στη Βοιωτία και τη Στερεά για βοήθεια σε άπορους

ΔΙΑΒΗΜΑ. www. Θέμα τιμής και δικαίωσης. η εκτέλεση της απόφασης για το Δίστομο. Κοινωνικές Συμπράξεις στη Βοιωτία και τη Στερεά για βοήθεια σε άπορους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κοινωνικές Συμπράξεις στη Βοιωτία και τη Στερεά για βοήθεια σε άπορους Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση των πέντε "Περιφερειακών Κοινωνικών Συμπράξεων" και κατατέθηκαν οι σχετικοί φάκελοι

Διαβάστε περισσότερα

ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 6ï - IANOYAÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ

ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 6ï - IANOYAÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 6ï - IANOYAÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Εξάτμιση. Εγχειρίδιο Σωλήνας. Βοηθητική λαβή. Αναφλεκτήρα. Ρύθμιση βοηθητικής λαβής Κουμπί έκχυσης καυσίμου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Εξάτμιση. Εγχειρίδιο Σωλήνας. Βοηθητική λαβή. Αναφλεκτήρα. Ρύθμιση βοηθητικής λαβής Κουμπί έκχυσης καυσίμου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εγχειρίδιο Σωλήνας Βοηθητική λαβή Αναφλεκτήρα Εξάτμιση Κοπτική κεφαλή Ρύθμιση βοηθητικής λαβής Κουμπί έκχυσης καυσίμου Γκάζι Προφυλακτήρας Κλειδί διακόπιη ON/OFF Τσοκ Ρεζερβουάρ καυσίμων Λαβή

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2234 ευτέρα 29 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2234 ευτέρα 29 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2234 ευτέρα 29 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συζήτηση για την Α φάση εργασιών του 2ου ΧΥΤΑ στη θέση Σκαλιστήρι Φυλής Στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας σήµερα µετά τα συνεχή περιστατικά απόρριψης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

ÈÑÉÁÓÉÏ. Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας σήµερα µετά τα συνεχή περιστατικά απόρριψης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 3 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2386 ευτέρα 23 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κλειστό Γυµναστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. κινητικότητα Ξεκίνησε την πορεία της η 1η Ανθοκομική. Αχαρνών. Η Διαβούλευση για το βοηθήματα του ΟΓΑ. Τσιρώνη ο Τατούλης

ÈÑÉÁÓÉÏ. κινητικότητα Ξεκίνησε την πορεία της η 1η Ανθοκομική. Αχαρνών. Η Διαβούλευση για το βοηθήματα του ΟΓΑ. Τσιρώνη ο Τατούλης ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2732 Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΣτΕ: Συνταγματική η διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2366 ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Καταγραφή της

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2366 ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Καταγραφή της ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2366 ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Εκτεταµένοι φορολογικοί έλεγχοι Σε ιατρεία των Αχαρνών, της Μεταµόρφωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2203 Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2203 Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2203 Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Υποδείγματα των ψηφοδελτίων που ακολουθούν αναγράφηκαν προς διευκόλυνση των συνδυασμών. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα. Νομοθεσία Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδ.β και της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1931 Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2346 Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 το ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2346 Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 το ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ένεση 17,8 εκατ. ευρώ στους δήµους Από παρακρατηθέντα ποσά παρελθόντων ετών HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2346 Παρασκευή 25 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

την ουσία του ρόλου μας ως πολιτών, όχι όμως και ως καταναλωτών, καταναλωτές της πολιτικής ή πολιτικοί της κατανάλωσης, διαλέγετε και παίρνετε...

την ουσία του ρόλου μας ως πολιτών, όχι όμως και ως καταναλωτών, καταναλωτές της πολιτικής ή πολιτικοί της κατανάλωσης, διαλέγετε και παίρνετε... Ο ι γκρίζες ανταύγειες από την ανοιχτή τηλεόραση, στέλνουν πίσω έναν κόσμο θρυμματισμένο και αινιγματικό. Η Ζίμενς και τα «Βατοπέδια» είναι σίγουρο ότι δεν ροκανίζουν την καρέκλα του συστήματος και ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Επίκαιρες Ερωτήσεις ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αριθμός Επίκαιρης Ερώτησης 324 25/9/2012 Νέα Δημοκρατία Σχετικά με την χρηματοδότηση της 359 Μονάδας Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών της Πολεμικής

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2314 Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2314 Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2314 Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Υπογραφή συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1896 ευτέρα 28 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1896 ευτέρα 28 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1896 ευτέρα 28 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1910 Σάββατο 17 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1910 Σάββατο 17 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1910 Σάββατο 17 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας Ενημερωτικό σημείωμα Ένα πρόγραμμα ριζικών τομών και ανατροπών Το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) της Ελλάδας είναι ο οδικός

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1977 Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-4 στην επιχειρούµενη εκκένωση οικίσκων

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1977 Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-4 στην επιχειρούµενη εκκένωση οικίσκων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1977 Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ «Στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2060 Πέµπτη 26 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2060 Πέµπτη 26 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2060 Πέµπτη 26 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 3 ατόµων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στα Μέγαρα Κατασχέθηκε ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 Το 32 ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πραγματοποιείται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την κορύφωση της πολυδιάστατης

Διαβάστε περισσότερα

ÐåñéïäéêÞ Ýêäïóç ôïõ Óõëëüãïõ ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí ôïõ Ëåïíôåßïõ Ëõêåßïõ Í.Óìýñíçò Ôåý ïò 4 íïéîç 2007

ÐåñéïäéêÞ Ýêäïóç ôïõ Óõëëüãïõ ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí ôïõ Ëåïíôåßïõ Ëõêåßïõ Í.Óìýñíçò Ôåý ïò 4 íïéîç 2007 Ðåñé... ÓõëëïãéêÜ ÐåñéïäéêÞ Ýêäïóç ôïõ Óõëëüãïõ ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí ôïõ Ëåïíôåßïõ Ëõêåßïõ Í.Óìýñíçò Ôåý ïò 4 íïéîç 2007 editorial Áðü ôçí ôåëåõôáßá åðéêïéíùíßá ìáò ìýóá áðü ôéò óåëßäåò ôïõ åíôýðïõ ìáò

Διαβάστε περισσότερα

Το νιτρικό είναι κύρια πηγή ανόργανου αζώτου

Το νιτρικό είναι κύρια πηγή ανόργανου αζώτου Νιτρικό άζωτο (ΝΟ 3 -Ν) ή νιτρικό ανιόν: NO 3 - Το νιτρικό είναι κύρια πηγή ανόργανου αζώτου Προσλαµβάνεται από τη ρίζα Εισέρχεται στο φυτικό κύτταρο µε µεταφορέα Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2036 Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2036 Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2036 Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ορκίσθηκε η νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΜΑ. Στον «αέρα» τα νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θήβας. www. Σύσκεψη φορέων για το μέλλον

ΔΙΑΒΗΜΑ. Στον «αέρα» τα νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θήβας. www. Σύσκεψη φορέων για το μέλλον Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Παρακάμψεις Γιάλτρων» στην Εύβοια ΔΙΑΒΗΜΑ Ç ðñþôç åöçìåñßäá ôçò Âïéùôßáò óôï äéáäßêôõï www.diavima24.gr ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΔΩΣΑΣ Σελ. 3 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ÊÙÄÉÊÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φύλλου 2775 Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr. Óåë. 2

Αρ. Φύλλου 2775 Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr. Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ Αρ. Φύλλου 2775 Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr Δικογραφία σε βάρος 53χρονης που έπαιρνε

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2260 Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2260 Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2260 Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Στη «ζώνη απένταξης» έργο στα Άνω Λιόσια του ήµου Φυλής Ενώ υπάρχει σύµβαση το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκαύτωμα της Κάσου

Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το βρίκιον Άρης, 1881 Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2010 Τρίτη 15 Μα ου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 και µέτρα προστασίας» στα Άνω Λιόσια

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2010 Τρίτη 15 Μα ου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 και µέτρα προστασίας» στα Άνω Λιόσια ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2010 Τρίτη 15 Μα ου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο σηµερινό.σ. Ελευσίνας Óåë. 4 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1954 Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ιακόσιες τριάντα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1954 Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ιακόσιες τριάντα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Και το όνοµα αυτού «ηµοτικό Ωδείο Φυλής» Με 4 Σχολές και τριµελή επιτροπή για διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων του HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015» Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015» Η ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις και διερεύνησε τη στάση και τις απόψεις των

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2263 Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2263 Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2263 Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Μόνο πέντε ενεργές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τελωνείο.. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τελωνείο.. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τ.Κ : ΤΗΛ.:. ΠΡΟΣ: Τελωνείο.. Με την παρούσα, παρακαλούμε για την έγκριση παραλαβής του ΕΙΧ.. με αριθμό πλαισίου. σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ναύπλιο 7 4 2015 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέμα «Κατάργηση της Ηλεκτρονικής Καταγραφής και αλλαγή του ν. 4036/2012» Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 53 Λάρισα, 04//205 Έρευνα αγοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.8/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Επιμέλεια : Παπασταματίου Ιωάννα, Αεράκης Ηρακλής, Δαματόπουλος Δημήτριος Μυγδάλης Γεώργιος, Μποσταντζόγλου Εριφύλη Νοέμβριος 011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2173 Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2173 Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2173 Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ιευθέτηση ρεµάτων και µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Στο επίκεντρο της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Άπαντα τα Α.Ε.Ι. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Άπαντα τα Α.Ε.Ι. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Α. Εμμανουήλ Θεσσαλονίκη, 13-07- 2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ. : 2310 99 5190 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÊÄÉÊÇÓÇ ÔÏÕ ÓÅÚ Ç 9 ÊÅÖÁËÁÉÏ 1

Ç ÅÊÄÉÊÇÓÇ ÔÏÕ ÓÅÚ Ç 9 ÊÅÖÁËÁÉÏ 1 Ç ÅÊÄÉÊÇÓÇ ÔÏÕ ÓÅÚ Ç 9 ÊÅÖÁËÁÉÏ 1 Η Λία είχε τη δυσάρεστη αίσθηση ότι την παρακολουθούσαν. Ήταν παράξενο^ λες και κάποια ισχυρή παρουσία απειλούσε την ηρεµία της. Είναι γελοίο, είπε στον εαυτό της. Αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝ ΗΛΑΡΑΣ EK ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝ ΗΛΑΡΑΣ EK ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝ ΗΛΑΡΑΣ EK ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΠΙΘΑΝΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΥ ΙΑΣ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΚΟΙΛΑ Α Συγγραφέας: Φίλιππος Μανδηλαράς ιόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου Ζωγραφιές: Έλλη Γρίβα 2015, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Οι αλλαγές είναι μαρκαρισμένες με κίτρινο χρώμα ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ I. ΓΕΝΙΚΑ Δομή περιεχόμενο της άσκησης Η αθλήτρια πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ HORECA

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ HORECA Αθήνα 07.02.2014 ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ HORECA Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να εγκαινιάσω την 9 η Διεθνή Έκθεση HORECA. Μια

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2364 Πέµπτη 21 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 2-4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2364 Πέµπτη 21 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 2-4 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2364 Πέµπτη 21 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Τραυµατισµός υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι σκοποί αυτοί καθορίζουν και τους στόχους του οργανισμού που είναι:

Οι σκοποί αυτοί καθορίζουν και τους στόχους του οργανισμού που είναι: Ομιλία Δ.Λιντζέρη στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 25-09-2013 Ο ΕΟΦ εκ του ιδρυτικού του νόμου Ν1316/83 έχει ως πρώτιστο σκοπό την προστασία και βελτίωση της δημόσιας υγείας καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

H κίνηση των εμπορικών καταστημάτων την περίοδο των εορτών

H κίνηση των εμπορικών καταστημάτων την περίοδο των εορτών H κίνηση των εμπορικών καταστημάτων την περίοδο των εορτών Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΝΕΜΥ- ΕΣΕΕ για την κίνηση της αγοράς την περίοδο των Χριστουγέννων, οι πωλήσεις που παρουσίασαν φέτος στην πλειονότητά

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

OPEL COMBO Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL COMBO Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL COMBO Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 21 Καθίσματα, προσκέφαλα... 35 Αποθήκευση... 62 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τόπος : Ιωάννινα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τόπος : Ιωάννινα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2079 Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2079 Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2079 Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Στον ΕΟΠΥΥ αντιπροσωπεία της Ελευσίνας για τα τηλεφωνικά ραντεβού στο ΙΚΑ Υπόσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΊΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΊΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 154 783 464 141 824 893 151 844 215,77 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ. Ένα χαμογελαστό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ. Ένα χαμογελαστό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ Ένα χαμογελαστό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2016. Μια νέα χρονιά μόλις μπήκε στη ζωή μας και περιμένει να την διασχίσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2747 Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr. Óåë. 2. «Ο λαός δεν θα τους ακολουθήσει»

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2747 Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr. Óåë. 2. «Ο λαός δεν θα τους ακολουθήσει» ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2747 Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Δήλωση Προέδρου ΚΕΔΕ Γιώργου

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

7/10/2014. Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 33622/2014. Προς τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων. Κύριε Πρόεδρε,

7/10/2014. Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 33622/2014. Προς τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων. Κύριε Πρόεδρε, Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 7/10/2014 33622/2014 Προς τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Κύριε Πρόεδρε, Σας αποστέλλουµε συνηµµένα το πλήρες πρόγραµµα της Α φάσης των αγώνων των Πανελληνίων Πρωταθληµάτων Προεπιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.)

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.) ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.) ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τους Συναδέλφους Μέλη του Ο.Ε.Ε. 1. Η ταυτότητά µας Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι Οικονοµολόγοι, Η Παράταξή

Διαβάστε περισσότερα

Τη δυνατότητα ρύθµισης των χρεών

Τη δυνατότητα ρύθµισης των χρεών ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 3 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2211 Tετάρτη 27 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Εµβολιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΜ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΗΜΕΡΙ Α : Εισηγητής : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΡΗΣ Οικονοµολόγος-Φοροτεχνικός Πρόεδρος ΕΦΟΒΕ

ΤΚΜ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΗΜΕΡΙ Α : Εισηγητής : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΡΗΣ Οικονοµολόγος-Φοροτεχνικός Πρόεδρος ΕΦΟΒΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΚΜ ΗΜΕΡΙ Α : ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Εισηγητής : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΡΗΣ Οικονοµολόγος-Φοροτεχνικός Πρόεδρος ΕΦΟΒΕ Ν.. 3427/27.12.2005 (ΦΕΚ( 312 Α) Καθιέρωση του ΦΠΑ στις νεόδµητες οικοδοµές Καθιέρωση του φόρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ζήσε την αυθεντική εμπειρία Ψηφίδες ανθρώπινης παρουσίας Ψηφίδες πολιτισμού

Ζήσε την αυθεντική εμπειρία Ψηφίδες ανθρώπινης παρουσίας Ψηφίδες πολιτισμού Ζήσε την αυθεντική εμπειρία Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη απλώνεται στη βορειοανατολική άκρη της Ελλάδας, στη σκιά της κυρίαρχης οροσειράς της Ροδόπης, ανεβοκατεβαίνει σε βουνά και πεδιάδες, χάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Επί της αρχής. Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ευεργετών. Ελπίζουμε πως η συλλογική προσπάθεια των φοιτητών θα βοηθήσει το έργο της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Διασποράς (E.M.E.ΔΙΑ).

Πίνακας Ευεργετών. Ελπίζουμε πως η συλλογική προσπάθεια των φοιτητών θα βοηθήσει το έργο της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Διασποράς (E.M.E.ΔΙΑ). Πίνακας Ευεργετών Επιμέλεια: Ευαγγέλου Αλέξανδρος Στα πλαίσια του μαθήματος Ευεργετισμός της Ελληνικής Διασποράς (εαρινό εξάμηνο 2015) οι φοιτητές του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και ιστορίας ανέλαβαν

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας". Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα