Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα"

Transcript

1 Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική κατανοµή των υποθέσεων δείχνει ότι ο µεγαλύτερος αριθµός αυτών (16 ανά κατοίκους) προέρχεται από κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής. Αξιοσηµείωτο όµως είναι ότι ιδιαίτερα υψηλός αριθµός (ανά κατοίκους) προέρχεται από κατοίκους της νησιωτικής χώρας - 11,5 και 10,3 αναφορές από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Ιόνιων Νησιών αντίστοιχα. Το 2011 ο Συνήγορος, πέραν του χειρισµού αναφορών, εξυπηρέτησε περισσότερους από πολίτες που επισκέφτηκαν το γραφείο υποδοχής κοινού στην Αθήνα αναζητώντας βοήθεια, ενώ από το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησε πάνω από άτοµα που χρειάστηκαν συµβουλές. Από την εξέταση και τη διερεύνηση του συνόλου των αναφορών προέκυψε ότι ο Συνήγορος είχε αρµοδιότητα για 5806 υποθέσεις από τις οποίες (Γράφηµα 3): Το 61,6% ήταν βάσιµες, δηλαδή η καταγγελία του πολίτη ήταν δικαιολογηµένη και υφίστατο όντως κακοδιοίκηση. Εν προκειµένω εµφανίζεται µια αύξηση κατά περίπου 8,5 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το Το 29,9% ήταν αβάσιµες, δηλαδή η διοίκηση είχε τηρήσει τη νοµιµότητα. Για το 8,5% διακόπηκε, για διαφόρους λόγους, η έρευνα. Οι βάσιµες αναφορές είχαν κατά µεγάλο ποσοστό θετική έκβαση. Αναλυτικότερα (Γράφηµα 4): Επιλύθηκαν µε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου δηλαδή αποκαταστάθηκε το πρόβληµα που αντιµετώπιζε ο πολίτης σε ποσοστό 71,5%. Το 8,2% των υποθέσεων επιλύθηκε χωρίς ενέργειες του Συνηγόρου, από την ίδια την υπηρεσία ή ύστερα από παρέµβαση άλλου φορέα. Στο 12,1% των βάσιµων αναφορών η επίλυση στάθηκε αδύνατη για λόγους που οφείλονται σε κενά της νοµοθεσίας ή σε οργανωτικές αδυναµίες και δυσλειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης, είτε πάγιες είτε συνδεδεµένες µε τα προβλήµατα που επιφέρει η τρέχουσα συγκυρία. εν επιλύθηκε, παρά τη διαµεσολάβηση, το πρόβληµα που έθετε το 8,2% των βάσιµων αναφορών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του Συνηγόρου. Από το σύνολο των νοµοθετικών προτάσεων που έχει υποβάλει ο Συνήγορος από την έναρξη της λειτουργίας του το 31% έχουν γίνει αποδεκτές από τη διοίκηση, ενώ µόνο το 3% δεν έχουν υιοθετηθεί. Για τις υπόλοιπες δεν έχει ακόµη υπάρξει ανταπόκριση από τη διοίκηση. Από την ειδικότερη επεξεργασία των αναφορών προκύπτει ότι κυρίαρχα προβλήµατα για τα οποία προσέφυγαν οι πολίτες στον Συνήγορο είναι η κοινωνική ασφάλιση, η φορολογία, θέµατα διοικητικής διαδικασίας και ζητήµατα που αφορούν παροχές κοινής ωφέλειας. Περίπου το ένα τέταρτο των προβληµάτων κακοδιοίκησης το 2011 (Γράφηµα 6) εντοπίστηκε στα ασφαλιστικά ταµεία και σε νοµικά πρόσωπα τα οποία εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Λίγο περισσότερο από το ένα όγδοο των προβληµάτων αφορούσε την αυτοδιοίκηση, δηλαδή τους δήµους και τις περιφέρειες µε τις νέες αρµοδιότητές τους όπως προβλέπονται από το «Πρόγραµµα Καλλικράτης». Οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονοµικών ακολουθούν µε ποσοστά άνω του 10%. Οι φορείς στους οποίους εµφανίστηκαν προβλήµατα κακοδιοίκησης περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την αποκεντρωµένη διοίκηση (διευθύνσεις αλλοδαπών και µετανάστευσης) µε 8,6%, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη µε 5,4% και το Υπουργείο Παιδείας, ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε 3,8%. 2

2 3

3 4

4 Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις 1. Οικονοµική πολιτική Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Η δηµοσιονοµική και οικονοµική κρίση αγγίζει όλους τους τοµείς της καθηµερινής ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η κατάσταση αυτή αντανακλάται στον αυξηµένο αριθµό των αναφορών προς τον Συνήγορο του Πολίτη που θίγουν οικονοµικά θέµατα, και µάλιστα σε περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες και οι επιχειρήσεις επικαλούνται οικονοµική αδυναµία αντιµετώπισης των οφειλών τους προς το δηµόσιο. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκαν µεταξύ άλλων, τα εγγενή προβλήµατα του φορολογικού µας συστήµατος αλλά και οι δευτερογενείς συνέπειες των προσπαθειών βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των οικονοµικών υπηρεσιών και πάταξης της φοροδιαφυγής. Ο στόχος της κάλυψης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος έχει οδηγήσει αφενός στην αλλεπάλληλη νοµοθέτηση φορολογικών µέτρων που επιβαρύνουν τα εισοδήµατα των πολιτών και αφετέρου στη συχνή πρόταξη της έννοιας της διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος έναντι νοµίµων δικαιωµάτων των πολιτών. Ειδικότερα: i. ιερευνώντας ατοµικές περιπτώσεις, ο Συνήγορος του Πολίτη παρατήρησε ότι συγκεκριµένα νοµοθετήµατα αποσκοπώντας στη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος, κινούνται στα όρια συνταγµατικά κατοχυρωµένων ατοµικών δικαιωµάτων. Ειδικότερη έκφραση των παραπάνω αποτελεί το ζήτηµα του συµψηφισµού των εκατέρωθεν απαιτήσεων. Με τις διατάξεις του Ν. 3842/2010, επιτράπηκε ο συµψηφισµός απαιτήσεων των πολιτών κατά του δηµοσίου µε βεβαιωµένες οφειλές τους, που τελούν ωστόσο σε αναστολή λόγω δικαστικής αµφισβήτησής τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ότι οι διατάξεις αυτές θίγουν το δικαίωµα αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας που κατοχυρώνεται µε το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος, καθώς εισάγονται καθοριστικής σηµασίας περιορισµοί στα ευνοϊκά αποτελέσµατα που επιφέρει καταρχήν η δικαστική αναστολή οφειλής προς το δηµόσιο. Παράλληλα, οι διατάξεις αυτές αντίκεινται και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου περί δικαιώµατος σε δίκαιη δίκη, που εφαρµόζονται και στη διαδικασία παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας. ii. Περαιτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε πολλές αναφορές πολιτών µε αντικείµενο το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών. Έπειτα από έρευνα των καταγγελιών σχετικά µε την επιβολή, τον υπολογισµό και την είσπραξη του τέλους, η ανεξάρτητη αρχή διαπίστωσε πολλά προβλήµατα, τα οποία οφείλονταν στην έλλειψη σχεδιασµού του τέλους και της διαδικασίας υπολογισµού και είσπραξής του. Προέβη δε σε συγκεκριµένες προτάσεις υπογραµµίζοντας ότι η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος συνιστά στέρηση βασικών βιοτικών αγαθών και, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί ένα υπέρµετρα επαχθές µέτρο ιδίως για ορισµένες οµάδες πολιτών που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Τέλος, ο Συνήγορος επισήµανε ότι µε κριτήριο τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει, υπό προϋποθέσεις, να προτάσσεται η προστασία συνταγµατικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων των πολιτών, όπως η προστασία της αξίας του ανθρώπου, της υγείας, της οικογένειας, της µητρότητας, της παιδικής ηλικίας, καθώς και των πολιτών που ανήκουν σε κοινωνικά ευαίσθητες κατηγορίες. 5

5 Το υπουργείο µε εγκύκλιό του υιοθέτησε µεγάλο µέρος των προτάσεων του Συνηγόρου. Επιχειρηµατικότητα και ανάπτυξη Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί σηµαντικό σύγχρονο εργαλείο ενίσχυσης της οικονοµικής ανάπτυξης. Στην παρούσα συγκυρία οικονοµικής ύφεσης και υψηλής ανεργίας η επιχειρηµατικότητα πλήττεται ιδιαίτερα: το ασταθές και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, η απουσία στρατηγικών αναπτυξιακών πολιτικών, η πολυνοµία, οι πολύπλοκες και χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες και οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις είναι ορισµένες εκφράσεις των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. Η περιπτωσιολογία υποθέσεων οι οποίες διερευνήθηκαν από την ανεξάρτητη αρχή αναδεικνύει διάφορες αδυναµίες στον τρόπο µε τον οποίο παρεµβαίνει η διοίκηση και επηρεάζει την ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων. Οι αδυναµίες αυτές έχουν εν τέλει δύο όψεις. Από τη µια κακός οικονοµικός προγραµµατισµός, καθυστέρηση πολιτικών και διοικητικών αποφάσεων ή και διοικητικές παραλείψεις καταλήγουν σε δυσανάλογα αρνητικές επιπτώσεις στην άσκηση ιδιωτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων. Από την άλλη, όµως οι αδυναµίες αυτές ευθύνονται και για την υποβάθµιση του περιβάλλοντος από παραγωγικές δραστηριότητες, υπονοµεύοντας τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η ελλιπής παρακολούθηση και ο πληµµελής έλεγχος όσον αφορά την τήρηση των προδιαγραφών και όρων λειτουργίας καθώς και η παράλειψη των αρµοδίων υπηρεσιών να επιβάλουν τις προβλεπόµενες κυρώσεις οδηγούν πολλές φορές σε αυθαίρετη λειτουργία επιχειρήσεων. Στην συντριπτική πλειονότητα των σχετικών υποθέσεων, η απόκλιση από τη νοµιµότητα καταλήγει σε παράβαση περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 6

6 2. ιαχείριση περιβάλλοντος και οργάνωση του χώρου Το 2011 τα προβλήµατα που ανέκυψαν εξαιτίας της κρίσης και της υιοθέτησης πληθώρας «έκτακτων» µέτρων στο πλαίσιο της εξασφάλισης δανειακών πόρων είχαν σοβαρές επιπτώσεις σε σηµαντικές πλευρές της καθηµερινότητας των πολιτών, που αφορούν την ποιότητα του φυσικού, του δοµηµένου και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι οι υποθέσεις που αφορούν τους υδάτινους πόρους και τις δεσµεύσεις ιδιοκτησιών. Ως ενδεικτικές αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις: Υπόθεση «Sea Diamond» Από τις σοβαρότερες υποθέσεις περιβαλλοντικής ζηµίας που εξέτασε ο Συνήγορος είναι το ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond» στον όρµο Καλντέρας της Θήρας (Σαντορίνη). Ο Συνήγορος διαπίστωσε κατ αρχήν ότι οι αρµόδιοι φορείς καθυστέρησαν σηµαντικά να ενεργοποιήσουν τους µηχανισµούς εξουδετέρωσης του κινδύνου προσβολής του περιβάλλοντος και αδράνησαν όσον αφορά την ολοκληρωµένη περιβαλλοντική εκτίµηση του κινδύνου. Συνεκτιµώντας την υψηλή περιβαλλοντική σηµασία της περιοχής του ναυαγίου (η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1,1 ναυτικών µιλίων από περιοχή προστασίας του δικτύου NATURA 2000) καθώς και την εντονότατη τουριστική και συνεπακόλουθα οικονοµική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο νησί, ο Συνήγορος πρότεινε µεταξύ άλλων, το χαρακτηρισµό του συνόλου ή τµήµατος του ναυαγίου ως απόβλητο. Προτείνει επίσης τη µεταφορά της αρµοδιότητας αντιµετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από ναυάγια από τα ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία στις κεντρικές υπηρεσίες των αρµόδιων υπουργείων ή στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Φωτοβολταϊκοί σταθµοί µέσα στη ζώνη προστασίας της Υλίκης Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε τη νοµιµότητα αδειοδότησης φωτοβολταϊκών σταθµών εντός της ζώνης προστασίας της λίµνης Υλίκης. Η περιοχή βρίσκεται υπό ειδικό καθεστώς προστασίας, µέσω υγειονοµικής διάταξης που επιτρέπει µόνο την κατ εξαίρεση χωροθέτηση, ορισµένων δραστηριοτήτων και υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Επιπλέον, η ΕΥ ΑΠ είχε γνωµοδοτήσει αρνητικά για τη συγκεκριµένη χωροθέτηση προτάσσοντας ως µείζον το ζήτηµα της επικινδυνότητας για το νερό σε περίπτωση ατυχήµατος. Ο Συνήγορος, προέβη στη σύνταξη πορίσµατος, όπου ως κύρια ζητήµατα νοµιµότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αναδείχθηκαν: i. η παράλειψη ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, δεδοµένου ότι παρακάµφθηκε η απαραίτητη γνωµοδότηση της ΕΥ ΑΠ και της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ii. η παράβαση της ειδικής νοµοθεσίας για την προστασία του νερού ύδρευσης της Πρωτεύουσας, η οποία υπερισχύει κάθε άλλης διάταξης νόµου µε χαρακτηριστικά γενικών ρυθµίσεων και iii. η έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας για την έλλειψη κινδύνου στο πόσιµο νερό. Επισηµάνθηκε επιπλέον, η ανάγκη λήψης προστατευτικών µέτρων, όπως η αύξηση των δειγµατοληψιών και η µέτρηση τοξικών στοιχείων, µε στόχο την αποφυγή επιπτώσεων στο νερό στην περίπτωση ατυχήµατος. Ο Συνήγορος πρότεινε επίσης την επαναφορά σε ισχύ εδαφίου του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η οποία καταργήθηκε µε την τελευταία τροποποίησή του. Τούτο προκειµένω να διασφαλίζονται συνταγµατικώς κατοχυρωµένα αγαθά, 7

7 όπως η δηµόσια υγεία, η προστασία της οποίας δεν επιδέχεται έκπτωση χάριν ειδικών περιβαλλοντικών σκοπών, όπως η ανάπτυξη έργων για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Τοξικά και πόσιµο νερό Ο Συνήγορος επιλήφθηκε αναφορών πολιτών µε αντικείµενο τις επιπτώσεις της ρύπανσης της περιοχής του Ασωπού ποταµού στην ποιότητα του πόσιµου ύδατος και στην αγροτική παραγωγή. Η ανεξάρτητη αρχή ζήτησε τα παρακάτω συγκεκριµένα µέτρα για την αντιµετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή του Ασωπού ποταµού, προειδοποιώντας ότι τυχόν καθυστέρηση ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον αλλά και τη δηµόσια υγεία: θέσπιση ειδικού ορίου για το εξασθενές χρώµιο στο πόσιµο νερό, εντατικοποίηση των ελέγχων για τη συµµόρφωση των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε τα περιβαλλοντικά πρότυπα που καθορίστηκαν το 2010 και ενηµέρωση για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην αγροτική παραγωγή της περιοχής. Το ζήτηµα διασφάλισης της ποιότητας του πόσιµου νερού µετά την εµφάνιση συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωµίου διερευνάται από τον Συνήγορο του Πολίτη, κατόπιν σχετικής καταγγελίας και για το ήµο Μεσσαπίων. Ο Συνήγορος έχει ζητήσει την παροχή ασφαλούς νερού στους πολίτες -σε συµµόρφωση µε δικαστική απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, στο πλαίσιο προσωρινής δικαστικής προστασίας, η οποία καθόρισε όριο 2 µg/lt για την περιεκτικότητα του εξασθενούς χρωµίου στο πόσιµο νερό-, την υγειονοµική αναγνώριση του δικτύου και των πηγών υδροληψίας, την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιµου νερού και την έγκαιρη, συστηµατική και κατά απόλυτα διαφανή τρόπο ενηµέρωση των καταναλωτών εσµεύσεις ιδιοκτησιών Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέχισε και κατά το 2011 τη διαµεσολαβητική του παρέµβαση για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις απαλλοτριώσεις και τις δεσµεύσεις ιδιοκτησιών εν γένει. Η διαµεσολάβηση ήταν επιτυχής αφενός στο πεδίο της συµµόρφωσης της διοίκησης στο περιεχόµενο των δικαστικών αποφάσεων και προώθησης της προβλεπόµενης διαδικασίας είτε για την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης είτε για την άρση της δέσµευσης, αφετέρου στο πεδίο καταβολής των οφειλόµενων αποζηµιώσεων στους δικαιούχους. Η προτεραιότητα του πολεοδοµικού σχεδιασµού, η οποία περιλαµβάνει εκτός των άλλων τον καθορισµό και τη διασφάλιση των απαραίτητων κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων καθίσταται ακόµα πιο επιτακτική εν όψει και της έντονης υποβάθµισης των αστικών κέντρων. Η σηµερινή δηµοσιονοµική συγκυρία επιτάσσει µία συστηµατικότερη προσέγγιση του ζητήµατος των απαλλοτριώσεων και δεσµεύσεων ιδιοκτησιών. Η εξασφάλιση των αναγκαίων κονδυλίων θα πρέπει να συνοδεύεται από έγκαιρο και απολύτως τεκµηριωµένο προγραµµατισµό όσον αφορά τόσο την αναγκαιότητα απόκτησης χώρων όσο και την πρόοδο των διοικητικών διαδικασιών. Αυτό θα επιτρέψει την αξιόπιστη εφαρµογή πολεοδοµικών ρυθµίσεων και την προστασία του δικαιώµατος στην ιδιοκτησία. Ενδεικτικές περιπτώσεις δεσµεύσεων για πολεοδοµικούς λόγους: i. έσµευση ιδιοκτησίας στα Καλύβια Αττικής: Ύστερα από τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου εκδόθηκε απόφαση της Περιφέρειας Αττικής -κατ εφαρµογήν δικαστικής αποφάσεως-για άρση της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του 8

8 ρυµοτοµικού σχεδίου, µε τον αποχαρακτηρισµό του σχετικού χώρου από κοινωφελή σε οικοδοµήσιµο. ii. Αίτηµα πολίτη το 2007 για έκδοση οικοδοµικής αδείας: Η απαλλοτρίωση είχε αυτοδίκαια ανακληθεί, λόγω µη έγκαιρης καταβολής της οφειλόµενης αποζηµίωσης στον δικαιούχο. Με τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου, οι αρµόδιες υπηρεσίες προώθησαν εκ νέου τη διαδικασία απαλλοτριώσεως, αφού εξασφαλίσθηκε προηγουµένως η δυνατότητα του ήµου Χαϊδαρίου για καταβολή της συγκεκριµένης αποζηµίωσης. iii. Εκκρεµότητα τακτοποίησης ιδιοκτησίας από τον ήµο Καλαµάτας: Ο Συνήγορος συνέβαλε, ώστε να δροµολογηθούν οι ενέργειες ολοκλήρωσης της τροποποιηµένης µελέτης πράξης εφαρµογής και καταχώρισης των αναγκαίων στοιχείων της πράξεως στο Κτηµατολόγιο. iv. έσµευση ιδιοκτησίας στον Ελαιώνα Αττικής: Παρά την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης για την άρση απαλλοτρίωσης, η δέσµευση εκκρεµούσε στον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας. Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου προχώρησε η διαδικασία για την τροποποίηση του σχεδίου πόλης και την αποδέσµευση της ιδιοκτησίας. Ενδεικτικές περιπτώσεις δεσµεύσεων για αρχαιολογικούς σκοπούς, όπου η διαµεσολάβηση του Συνηγόρου είχε θετική έκβαση: i. Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας στη Βούλα το 2001 δεν ήταν δυνατόν να συντελεσθεί, λόγω αναγραφής λανθασµένης έκτασης στην πράξη απαλλοτρίωσης που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Συνήγορος πέτυχε ύστερα από πολυετή διαµεσολάβηση την έκδοση, τον εκέµβριο του 2011, κοινής υπουργικής απόφασης που διόρθωσε την επιφάνεια της έκτασης. ii. Ακίνητο εταιρείας στη νήσο Μήλο είχε δεσµευτεί για πολλά χρόνια, λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων και πραγµατοποίησης αρχαιολογικής ανασκαφής. Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε η διατήρηση σε κατάχωση των αρχαίων καταλοίπων και η οικοδόµηση του ακινήτου. iii. Οικόπεδο στην αρχαία αγορά της Κω είχε δεσµευτεί για δώδεκα χρόνια, χωρίς την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτριώσεως ενώ καθυστερούσε και η καταβολή αποζηµίωσης. Με τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, το 2011 γνωµοδότησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο και ο φάκελος διαβιβάσθηκε στην αρµόδια διεύθυνση Απαλλοτριώσεων & Ακίνητης Περιουσίας. Επίσης, ο αναφερόµενος έλαβε τα οφειλόµενα ποσά αποζηµιώσεων λόγω στέρησης χρήσης του ακινήτου του για όλα τα παρελθόντα έτη. iv. Ακίνητο είχε δεσµευτεί για πέντε χρόνια, λόγω µη ολοκλήρωσης της διαδικασίας σωστικής ανασκαφής, στην περιοχή Μυκηναϊκών Τάφων στα Σπάτα Αττικής. Ύστερα από την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική έρευνα και το αρµόδιο Τοπικό Συµβούλιο Μνηµείων γνωµοδότησε υπέρ της ανοικοδόµησης µε όρους. 9

9 3. Κοινωνική πολιτική Οι κρατικές παρεµβάσεις στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής συρρικνώνονται ή αποκλείονται λόγω έλλειψης πόρων και της πρωτοφανούς πολιτικής λιτότητας, ενώ επιτείνονται φαινόµενα που απαιτούν την ανταπόκριση του κοινωνικού κράτους. Είναι επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις που θα το καταστήσουν πιο αποτελεσµατικό. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να περιοριστεί ή ακόµα και να εκµηδενιστεί ο αντισταθµιστικός ρόλος που µπορεί να παίξει η κοινωνική πολιτική στην εκ των πραγµάτων απώλεια του εισοδήµατος. Οι υποθέσεις που παρατίθενται ενδεικτικά αφορούν τους κρίσιµους τοµείς της κοινωνικής ασφάλισης και της πρόσβασης σε παροχές υγείας. Μονάδες εντατικής θεραπείας Κατά τη διερεύνηση αναφοράς πολίτη ο Συνήγορος εντόπισε την ανάγκη ορθολογικής κατανοµής των διαθέσιµων κλινών µονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στο πλαίσιο του δηµοσίου συστήµατος υγείας και των ιδιωτικών φορέων που συµπράττουν µε αυτό µέσω της εγκαθίδρυσης µίας διαδικασίας εισαγωγής, συντονισµού και εποπτείας της διάθεσης των κλινών. Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι ασθενής που µεταφέρθηκε µε το ΕΚΑΒ σε δηµόσιο νοσοκοµείο της Αθήνας, παρέµεινε επί δεκαήµερο σε κοινό θάλαµο, όπου τελικά απεβίωσε, χωρίς να µεταφερθεί σε κλίνη ΜΕΘ του ίδιου ή άλλου νοσοκοµείου, αφού οι σχετικές κλήσεις προς το ΕΚΑΒ δεν είχαν αποτέλεσµα. Για το θέµα αυτό έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση µε τίτλο «Αναµόρφωση του συστήµατος εισαγωγής, προγραµµατισµού και ελέγχου στις ΜΕΘ», η οποία αποσκοπούσε στην εγκαθίδρυση ενός συστήµατος διαχείρισης των κλινών που περιλαµβάνει εκτός από την απλή διακίνησή τους και µέτρα για τον έλεγχο και την εποπτεία του συστήµατος, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. Όµως, στην πράξη οι διαθέσιµες κλίνες ΜΕΘ, καθώς και οι ασθενείς χρήζοντες νοσηλείας σε ΜΕΘ, δηλώνονται προς το ΕΚΑΒ, το οποίο αναλαµβάνει τη διευθέτησή τους σε συνεργασία µε τους διευθυντές ΜΕΘ ή εκπροσώπους αυτών. Ωστόσο, κατ αυτόν τον τρόπο, εκλείπει κάθε στοιχείο προγραµµατισµού και συντονισµού µεταξύ των ΜΕΘ των επιµέρους νοσοκοµείων, ελέγχου και επιτελικής εποπτείας. Η µη εφαρµογή της σχετικής απόφασης συνιστά σοβαρό ζήτηµα παραβίασης της νοµιµότητας. Η συµµόρφωση µε αυτήν δεν µπορεί να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των δηµοσίων υπηρεσιών. Σύνταξη γονέων µε ανάπηρα παιδιά Με νόµο του 2011 (άρθρο 37 του Ν. 3996/2011) αυξήθηκε ο χρόνος ασφάλισης για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος των γονέων ανάπηρων παιδιών. Όµως στον ίδιο νόµο οριζόταν ότι οι επιπλέον αυτές προϋποθέσεις θα ίσχυαν όχι µόνο για τις νέες αλλά και για τις ήδη εκκρεµείς αιτήσεις, οι οποίες δεν είχαν ακόµη διεκπεραιωθεί (ενδεχοµένως και µε ευθύνη της διοίκησης). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, σε πολλές περιπτώσεις να εφαρµόζεται δυσµενέστερο καθεστώς από αυτό που ίσχυε όταν υπεβλήθη η αίτηση συνταξιοδότησης. Κάτι τέτοιο ήταν σαφώς αντίθετο στις αρχές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, και προκαλούσε παράλληλα σοβαρότατα προβλήµατα στους ενδιαφερόµενους. Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε σχετικό πόρισµα και τελικά το ζήτηµα επιλύθηκε αφού, µε νεότερη ρύθµιση (Ν. 4052/2012 στο άρθρο 138), όλες οι εκκρεµούσες αιτήσεις κρίνονται µε το προηγούµενο καθεστώς. 10

10 Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης υποψηφίων συνταξιούχων από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ Το τελευταίο χρονικό διάστηµα σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, οι αρµόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ καθυστερούν πολλές φορές έως και ένα έτος να βεβαιώσουν τον διανυθέντα χρόνο ασφάλισης, µε αποτέλεσµα η τελική καθυστέρηση απονοµής σύνταξης να υπερβαίνει και τα 2 έτη. Σε επαφή που είχε ο Συνήγορος του Πολίτη µε τη ιοίκηση του Ιδρύµατος, δόθηκε η διαβεβαίωση ότι θα γίνουν οι κατάλληλες οργανωτικές παρεµβάσεις ώστε να αντιµετωπισθούν τα συσσωρευµένα αιτήµατα. Το πρόβληµα εξακολουθεί ωστόσο να επιδεινώνεται. Αύξηση ποσοστού συµµετοχής σε δαπάνη για υγειονοµικό υλικό (χρόνιες παθήσεις) Η έκταση της παρεχόµενης κάλυψης της ασθένειας περιορίζεται όταν µε παράτυπες κανονιστικές πράξεις ορίζονται ή αυξάνονται τα ποσοστά συµµετοχής των ασφαλισµένων στη δαπάνη για εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη. Μια τέτοια αύξηση, πέραν των ζητηµάτων νοµιµότητας που θέτει, πλήττει ιδιαίτερα την κατηγορία των χρονίως πασχόντων ασφαλισµένων, οι οποίοι, σε αντιστάθµισµα της µεγάλης ψυχικής, σωµατικής και οικονοµικής επιβάρυνσης την οποία συνεπάγεται η χρόνια πάθηση, απαλλάσσονται από τη συµµετοχή. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά χρόνια πάσχουσας ασφαλισµένης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Αυτοαπασχολούµενων (ΕΤΑΑ) σχετικά µε την αύξηση σε 50% των ποσοστών συµµετοχής στις δαπάνες όλων των ασφαλισµένων των επιµέρους Τοµέων Υγείας µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ΕΤΑΑ. Η αύξηση αυτή αποφασίστηκε τόσο για τους ασφαλισµένους µε 25% ποσοστό συµµετοχής όσο και για εκείνους για τους οποίους οριζόταν µηδενικό ποσοστό συµµετοχής στη δαπάνη για την προµήθεια ειδικού, επακριβώς αναφερόµενου στον νόµο υγειονοµικού υλικού. Ο Συνήγορος επεσήµανε ότι δεν είναι αρµοδιότητα του διοικητικού συµβουλίου του ΕΤΑΑ να αυξήσει τα ποσοστά συµµετοχής που προβλέπουν οι κανονισµοί περίθαλψης των επιµέρους ταµείων που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΑ µε απόφασή του. Με νεότερη απόφασή του το διοικητικό συµβούλιο του ταµείου τροποποίησε την επίµαχη διάταξη και επανήλθαν σε ισχύ τα προβλεπόµενα στους κανονισµούς. 11

11 4. Εκπαίδευση Η λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων καθώς και των φορέων οι οποίοι εποπτεύονται από αυτό αποτέλεσαν αντικείµενο αναφορών προς τον Συνήγορο του Πολίτη και µέσα στο Σηµαντικός αριθµός αναφορών καταδεικνύει διαχρονικά προβλήµατα, όπως π.χ. η κακή ποιότητα του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά και η συχνότητα ίσως και η προχειρότητα µε την οποία µεταβάλλονται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις και οι διαδικασίες αναγνώρισης τυπικών προσόντων, διορισµού και πρόσληψης των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα συχνά τίθεται το κρίσιµο ζήτηµα της ασφάλειας δικαίου, η απουσία της οποίας δοκιµάζει την αξιοπιστία των υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας αφενός και υπονοµεύει τα δικαιώµατα των υποψήφιων εκπαιδευτικών αφετέρου. Περαιτέρω προβλήµατα αφορούν τον ελλιπή συντονισµό υπηρεσιών, τις διοικητικές πρακτικές που θίγουν δικαιώµατα εκπαιδευτικών ή και σπουδαστών, την έλλειψη έγκαιρης πληροφόρησης των ενδιαφερόµενων πολιτών, καθώς και ζητήµατα µετάβασης από το παλαιό στο νέο σύστηµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Πρόσβαση στην εκπαίδευση Η διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εγείρει ζητήµατα όσον αφορά την ουσιαστική εφαρµογή τής συνταγµατικώς κατοχυρωµένης αρχής της ισότητας. Παράλληλα προβλήµατα εµφανίζονται στις νοµικές ρυθµίσεις που µεταφέρουν την αρχή αυτή στη διοικητική πράξη. Μια χαρακτηριστική περίπτωση που προέκυψε µέσα στο 2011 ήταν η απόρριψη αιτήµατος φοιτήτριας Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης για µετεγγραφή στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, λόγω υψηλού οικογενειακού εισοδήµατος. Σε αυτό συνυπολογίσθηκε, µε βάση σχετική εγκύκλιο, και το ατοµικό εισόδηµα της µεγαλύτερης αδελφής της που εργάζεται, διαµένει χωριστά και υποβάλλει αυτοτελή φορολογική δήλωση. Ο Συνήγορος επισήµανε ότι δεν είναι νόµιµο να συνυπολογίζονται εισοδήµατα, από τα οποία δεν αντλεί στήριξη ο ενδιαφερόµενος φοιτητής. Ανταποκρινόµενο, το Πανεπιστήµιο Αθηνών έκανε δεκτή τη σχετική ένσταση. Σε άλλη υπόθεση, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διέκοπτε την προσαύξηση στη σύνταξη ή την σύνταξη λόγω θανάτου που χορηγείται σε ορφανούς µαθητές, όταν οι τελευταίοι συµπλήρωναν το 18 έτος της ηλικίας τους παρά το γεγονός ότι συνέχιζαν να φοιτούν κανονικά στο Λύκειο. Μάλιστα εάν οι τελευταίοι ενηλικιώνονταν πριν την αποφοίτησή τους από το Λύκειο, η σύνταξη δεν χορηγούνταν αναδροµικά ακόµη και εάν συνέχιζαν, µέσα στην ίδια χρονιά τις σπουδές τους στα ΑΕΙ. Ο Συνήγορος του Πολίτη, διαπιστώνοντας το πρόβληµα και τις συνέπειες που έχει στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν στις πλέον ευπαθείς οµάδες, πρότεινε την αδιάλειπτη καταβολή της παροχής, εφόσον οι δικαιούχοι δεν είχαν ολοκληρώσει την φοίτησή τους στο Λύκειο, σε κάθε δε περίπτωση, εφόσον εισαχθούν σε ΑΕΙ την ίδια χρονιά η παροχή να χορηγείται αναδροµικά από την ηµέρα της διακοπής της. Τελικά, η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε, εν µέρει, δεκτή, αφού µε την παρ.6 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011, προβλέφθηκε η αναδροµική καταβολή της παροχής, µεταξύ του εποµένου της ενηλικίωσης µήνα και του µήνα έναρξης του ακαδηµαϊκού έτους. 12

12 5. Ελευθερία και ασφάλεια Η επιλογή µεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας ή, µε άλλη διατύπωση, µεταξύ δικαιωµάτων και «αποτελεσµατικότητας» αποτελεί παλαιό όσο και σύγχρονο δίληµµα για τη στάση του κράτους απέναντι στους πολίτες. Ο Συνήγορος καλείται να διερευνήσει αναφορές πολιτών για θέµατα µετανάστευσης, αστυνόµευσης ή σωφρονισµού που τοποθετούνται στο σηµείο συνάντησης του κρατικού καταναγκασµού αφενός και των εγγυήσεων κρίσιµων ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων αφετέρου. Άλλωστε, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια, οι σχετικές αφορµές παρέµβασης έχουν διπλή προέλευση: ορισµένοι πολίτες εγκαλούν το κράτος για ελλιπή αστυνόµευση και άλλοι για υπερβάσεις κατά την αστυνόµευση. Ανταποκρινόµενος και στις δύο αυτές κατηγορίες υποθέσεων, ο Συνήγορος προσπαθεί σταθερά να πείσει ότι η ελευθερία και η ασφάλεια, ως δηµόσια αγαθά, είναι δυνατόν να τύχουν συνδυασµένης και ισόρροπης προστασίας στο πλαίσιο αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου. Η κατάσταση του σωφρονιστικού συστήµατος Τα προβλήµατα του σωφρονιστικού συστήµατος εξακολούθησαν να υφίστανται αµείωτα και κατά το έτος 2011: υπερπληθυσµός, δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης και ανεπαρκείς παροχές υγείας. Μάλιστα, σε συνθήκες σοβαρής οικονοµικής κρίσης ενισχύεται ο προβληµατισµός για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου υπό συνθήκες εγκλεισµού. Ο Συνήγορος, παρέµεινε σταθερός συνοµιλητής των κρατουµένων για τα ζητήµατα που τους απασχολούν, ενώ παράλληλα συνεχίστηκε η πολυεπίπεδη επικοινωνία και συνεργασία του µε το υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. Εκτός από τις συνήθεις αναφορές που ερεύνησε (τακτικές άδειες, συνθήκες διαβίωσης), διενεργήθηκαν αυτοψίες ή επανέλεγχοι σε φυλακές, ενώ εκδόθηκαν σε τόµο, και απεστάλησαν σε όλα τα καταστήµατα κράτησης, οι παρεµβάσεις της ανεξάρτητης αρχής για ζητήµατα ποινικού εγκλεισµού. Παράµετροι ασφάλειας στη διαχείριση του µεταναστευτικού ζητήµατος Ο Συνήγορος αντιµετωπίζει το µεταναστευτικό ως κατ αρχήν ζήτηµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ωστόσο ουδέποτε παρέβλεψε τις άλλες ποικίλες παραµέτρους του, ιδιαίτερα δε το στοιχείο της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής. Στόχος µάλιστα των παρεµβάσεών του είναι να εµφυσήσει και στη διοίκηση την ίδια πολυδιάστατη θεώρηση. Παρ όλα αυτά, όπως και στο παρελθόν, έτσι και από σειρά υποθέσεων του 2011 έχουν αναδειχθεί καινοφανείς περιπτώσεις όπου η διοίκηση, είτε λόγω παραδοσιακών εµµονών περί την αρχή της δηµόσιας ασφάλειας είτε απλώς και µόνο λόγω αντικειµενικών οργανωτικών δυσκολιών, ανατρέπει ή ακυρώνει την εφαρµογή θεσµοθετηµένων διαδικασιών. Ένα τέτοιο παράδειγµα ήταν η περίπτωση αλλοδαπού που προσπάθησε να υπαχθεί στο Πρόγραµµα Εθελοντικού Επαναπατρισµού, συνελήφθη λόγω ανεκτέλεστης δικαστικής απέλασης και παραπέµφθηκε σε δίκη, µε αποτέλεσµα τη µαταίωση του επαναπατρισµού του. Ωστόσο το πρόγραµµα αυτό, χρηµατοδοτούµενο από ευρωπαϊκούς πόρους, απευθύνεται εξ ορισµού σε πρόσωπα που είτε µπήκαν παράνοµα στη χώρα είτε εξέπεσαν της νοµιµότητας παραµονής τους, οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα εκκρεµεί σε βάρος τους είτε ποινική δίωξη είτε εκτέλεση διοικητικών µέτρων ή µέτρων ασφαλείας. Το κρίσιµο αυτό στοιχείο δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη, καθώς δεν παρέχεται κατάλληλη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων ούτε νοµική συνδροµή. Οι ελλείψεις αυτές επί της ουσίας αναιρούν τους στόχους του ίδιου του προγράµµατος και στην πράξη το µαταιώνουν, καθώς 13

13 είναι βέβαιο ότι το ενδεχόµενο εµπλοκής σε ποινικές διαδικασίες θα αποθαρρύνει και όσους θα έβλεπαν θετικά την ένταξή τους. Ο Συνήγορος πρότεινε, σε περιπτώσεις που υπάρχει προηγούµενη άσκηση ποινικής δίωξης ή επιβληθείσα ποινή ή δικαστική απέλαση για αδικήµατα σχετιζόµενα µε την παράνοµη είσοδο ή παραµονή, να προβλεφθεί είτε παύση της δίωξης είτε άφεση της ποινής, προκειµένου να υλοποιηθεί η υπαγωγή στο Πρόγραµµα Εθελοντικού Επαναπατρισµού. Ανταποκρινόµενο, το Υπουργείο ικαιοσύνης συνέστησε νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για το θέµα. Επίσης, σηµαντικά προβλήµατα εξακολουθούν να διαπιστώνονται στη λειτουργία της ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής λόγω της έλλειψης προσωπικού στο Τµήµα Αλλοδαπών και κυρίως στο Τµήµα Ασύλου. Παρά τις αλλαγές που έχουν επέλθει µε το Π 114/2010, παραµένει ιδιαίτερα έντονο το πρόβληµα της πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, καθώς και στις διαδικασίες παραλαβής και εξέτασης των σχετικών αιτηµάτων. 14

14 6. Η αυτοδιοίκηση σε µετάβαση Στη διάρκεια του 2011 τέθηκε σε εφαρµογή η νέα θεσµική αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης, γνωστή µε το όνοµα «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010). Κατά τη διερεύνηση καταγγελιών πολιτών µέσα στο 2011, ο Συνήγορος εντόπισε σηµαντικό αριθµό προβληµάτων στην οργάνωση και τη λειτουργία της διοίκησης, τα οποία σχετίζονται άµεσα και έµµεσα µε τη νέα κατάσταση που δηµιουργεί η µεταρρύθµιση αυτή. Ένα από τα κυριότερα ζητήµατα που προέκυψαν κατά την εφαρµογή του «Καλλικράτη» ήταν η λειτουργική και χωρική αναδιοργάνωση των επιπέδων διακυβέρνησης (δήµοι, περιφέρειες, αποκεντρωµένη διοίκηση). Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιχειρήθηκε η αναδιοργάνωση των αρµοδιοτήτων και η γεωγραφική οριοθέτηση των νέων διοικητικών οντοτήτων φαίνεται να µην είναι λειτουργικά. Οι δυσλειτουργίες που προέκυψαν όξυναν την αδυναµία των ήδη διστακτικών και αναποτελεσµατικών διοικητικών δοµών να επιλύσουν προβλήµατα σε τοµείς καίριους για την αναπτυξιακή διαδικασία και την εύρυθµη λειτουργία του κράτους πρόνοιας και του κράτους δικαίου (βλ. κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, αδειοδότηση, περιβαλλοντικές επιπτώσεις χωροθέτησης και λειτουργίας επιχειρήσεων). Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων Μια χαρακτηριστική περίπτωση στην οποίαν ανέκυψαν δυσλειτουργίες ήταν η περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρύθµιση του Καλλικράτη που αφορά την ανάθεση στις αποκεντρωµένες διοικήσεις της αρµοδιότητας να εκτελούν αποφάσεις κατεδάφισης των αυθαιρέτων. Κατά τη διερεύνηση υποθέσεων αυθαίρετων κατασκευών, ο Συνήγορος διαπίστωσε τον δισταγµό των νέων αυτών υπηρεσιών να εφαρµόσουν τον νόµο υλοποιώντας κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισµάτων. Οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται εκτείνονται από την έλλειψη υποδοµής και προσωπικού ως απόψεις περί έλλειψης συνάφειας µε το κύριο αντικείµενο αρµοδιότητάς τους. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι Αποκεντρωµένες ιοικήσεις Αττικής και Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες δήλωσαν αδυναµία εκτέλεσης της αρµοδιότητας, επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονοµικά και τεχνικά µέσα. Υπήρξαν ακόµη και περιπτώσεις πλήρους άρνησης άσκησης της αρµοδιότητας, µε το σκεπτικό ότι αυτή δεν συνάδει µε το γενικότερο πλαίσιο της αρµοδιότητας της αποκεντρωµένης διοίκησης. Αυτό το επιχείρηµα επικαλέστηκε η Αποκεντρωµένη ιοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας σε υπόθεση που αφορούσε και πάλι κατεδάφιση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Σε συνδυασµό µε την έλλειψη περιφερειακών υπηρεσιών και εξειδικευµένου προσωπικού, η Αποκεντρωµένη ιοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας υποστήριξε τη θέση της αυτή ακόµη και µε σχετικό αίτηµά της προς το Υπουργείο Εσωτερικών περί µεταφοράς της αρµοδιότητας κατεδαφίσεων στις περιφέρειες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση ο οικείος δήµος είχε δηλώσει ότι µπορεί να υποστηρίξει τεχνικά το έργο της κατεδάφισης. Με νεότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις ανατέθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) συντρέχουσα αρµοδιότητα κατεδάφισης σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, αιγιαλό-παραλία, ρέµατα και άλλα ευαίσθητα οικοσυστήµατα. Οι νέες ρυθµίσεις δηµιουργούν σύγχυση αρµοδιοτήτων και συνθήκες µεταβίβασης ευθυνών, που οδηγούν τελικώς σε αδράνεια της διοίκησης. Παρά λοιπόν τις όποιες προσπάθειες του νοµοθέτη οι αυθαίρετες κατασκευές παραµένουν στη θέση τους. 15

15 Ο Συνήγορος ζήτησε να καθοριστούν τα κριτήρια δυνάµει των οποίων η ΕΥΕΚΑ θα αναλαµβάνει την κατεδάφιση στις προαναφερόµενες περιοχές. Μέχρι την έκδοση των απαραίτητων διευκρινίσεων, η ανεξάρτητη αρχή θα ζητά την ολοκλήρωση της διαδικασίας περί αυθαιρέτων στις περιπτώσεις συντρέχουσας αρµοδιότητας τόσο από την ΕΥΕΚΑ όσο και από τις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Αδυναµία εκπλήρωσης συµβατικών υποχρεώσεων Η καθυστέρηση των ΟΤΑ να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, είτε αυτές αφορούν συµβατικές υποχρεώσεις ή παροχές προς τους πολίτες είτε προκύπτουν από άλλους λόγους (π.χ. απαλλοτριώσεις), επιτείνεται στο µεταβατικό στάδιο που διανύει η αναδιοργάνωση της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης. Αν και το οικονοµικό πρόβληµα των ΟΤΑ είναι ήδη γνωστό, η µετάβαση στο νέο καθεστώς µε συγχωνεύσεις δήµων και νοµικών προσώπων που ήταν ήδη υπερήµεροι οφειλέτες δηµιουργεί σηµαντικές περαιτέρω καθυστερήσεις στην αποπληρωµή οφειλών προς ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η µεταβατική φάση στην οποία βρίσκονται οι νέοι καλλικρατικοί δήµοι συµπίπτει µε την περίοδο σοβαρής οικονοµικής στενότητας λόγω της κρίσης, γεγονός που επιτείνει τις καθυστερήσεις. Ο Συνήγορος στις σχετικές παρεµβάσεις του επισηµαίνει ιδιαίτερα την υποχρέωση να τηρείται η χρονική προτεραιότητα στην ικανοποίηση των οικονοµικών υποχρεώσεων των δήµων ως έκφραση της αρχής της χρηστής διοίκησης. 16

16 7. Εγκύκλιοι έναντι νόµων Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του ο Συνήγορος έχει καταγράψει ποικίλες µεθόδους µε τις οποίες η διοίκηση παραλλάσσει ή εξουδετερώνει συστηµατικά τις επιλογές του νοµοθέτη. Το συνηθέστερο µέσο για τέτοιες πρακτικές αποτελεί η εγκύκλιος. Ενώ εµφανίζεται να διευκρινίζει ή να ερµηνεύει νοµοθετικές διατάξεις, στην ουσία συχνά τις ανατρέπει αµέσως ή εµµέσως. Όπως αναδεικνύεται στη συνέχεια, τέτοιες πρακτικές συναντώνται σε ποικίλα πεδία πολιτικής. Ευθεία ανατροπή διατάξεων νόµου µε εγκύκλιο Μια τέτοια περίπτωση αφορούσε δικαιούχους µειωµένης σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή λόγω θανάτου, µε ποσό σύνταξης µικρότερο των 400 ευρώ, στους οποίους δεν χορηγήθηκαν τα προβλεπόµενα επιδόµατα Χριστουγέννων και αδείας 2010 και Πάσχα 2011, κατά παράβαση του Ν. 3845/2010 και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που ορίζει µεταξύ άλλων ότι τα επιδόµατα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας δεν µπορεί να είναι µικρότερα των ποσών που ελάµβαναν µε βάση τις προϊσχύουσες του Ν. 3845/2010 διατάξεις. Ωστόσο, στην εγκύκλιο 53/2010 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, στο σηµείο που αναφέρεται στους χαµηλοσυνταξιούχους κάτω των 400 ευρώ η λέξη «µικρότερα» έχει αντικατασταθεί µε τη λέξη «µεγαλύτερα» διαφοροποιώντας έτσι πλήρως το νόηµα της ρύθµισης. Αντίστοιχη πρακτική ακολούθησαν και άλλοι ασφαλιστικοί οργανισµοί. Ο Συνήγορος τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση, µια εγκύκλιος δεν µπορεί να παράγει αντίθετο δίκαιο από αυτό που µε σαφήνεια ορίζεται από τον σχετικό νόµο, ούτε φυσικά να «αποσαφηνίζει» τον νόµο επί τα χείρω. Πρότεινε δε να εκδοθεί νέα εγκύκλιος, απολύτως εναρµονισµένη µε τις ρυθµίσεις του Ν. 3845/2010, να χορηγηθεί σε όλους τους συνταξιούχους κάτω των 400 ευρώ η διαφορά µεταξύ των επιδοµάτων που έλαβαν και εκείνων που προβλέπονται, καθώς επίσης εφεξής να χορηγούνται τα επιδόµατα αυτά στο ύψος ακριβώς που προβλέπονται από τον νόµο. Λατινική απόδοση ονοµατεπωνύµων σε διαβατήρια Περίπτωση όπου η πρακτική της διοίκησης αντίκειται στον νόµο αποτελεί η υπόθεση Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό, οι οποίοι διαµαρτύρονται επειδή η Ελληνική Αστυνοµία εφαρµόζει το «πρότυπο ΕΛΟΤ 743» κατά τη µεταγραφή ονοµατεπωνύµων σε διαβατήρια. Κι αυτό παρά την ισχύουσα υπουργική απόφαση που προβλέπει παρέκκλιση µε βάση διαφορετική εγγραφή σε ελληνικό ή αλλοδαπό δηµόσιο έγγραφο. Ο Συνήγορος επισήµανε ότι η αντιφατική αυτή πρακτική προξενεί δυσεπίλυτα προβλήµατα απόδειξης ταυτοπροσωπίας. Ανταποκρινόµενη, η ΕΛΑΣ ζήτησε νέα σχετική γνωµοδότηση από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε την οποία αντιµετωπίζονται εν µέρει τα πρακτικά προβλήµατα µε τη µέθοδο της διπλής αναγραφής. Ο Συνήγορος όµως επιµένει ότι οριστική επίλυση θα αποτελούσε µόνον η πλήρης εφαρµογή της ισχύουσας υπουργικής απόφασης. 17

17 8. Ίση µεταχείριση Κατά το 2011, o Συνήγορος διερεύνησε 57 υποθέσεις στις οποίες εφέρετο να συντρέχει διακριτική µεταχείριση σε βάρος κάποιου ή κάποιων προσώπων για λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 3304/2005. Όσον αφορά ειδικότερα το πεδίο των διακρίσεων, οι πολίτες καταγγέλλουν διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής (50%), αναπηρίας (23%), ηλικίας (25%) και σεξουαλικού προσανατολισµού (2%). Σε κάθε περίπτωση, παραµένει επίκαιρη η ανάγκη περαιτέρω ενηµέρωσης των πολιτών όσον αφορά την παρεχόµενη προστασία από τον νόµο κατά των διακρίσεων για το σύνολο των λόγων διάκρισης ιδίως για τους λόγους εκείνους των οποίων η δηµοσιοποίηση θα µπορούσε να αποθαρρύνει τον πολίτη από το να διεκδικήσει έννοµη προστασία (σεξουαλικός προσανατολισµός, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις). Είναι χαρακτηριστικό ότι και το έτος 2011 απουσιάζουν σχεδόν πλήρως αναφορές για διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισµού, γεγονός που εξακολουθεί να προβληµατίζει έντονα τον Συνήγορο του Πολίτη, αφού προφανώς και δεν µπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη, πολλώ δε µάλλον ως τεκµήριο, ανυπαρξίας διακρίσεων στα πεδία αυτά. Αντιθέτως, στην περίπτωση των διακρίσεων λόγω φυλετικής καταγωγής είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις εξακολουθούν να καταλαµβάνουν σηµαντικό ποσοστό στον συνολικό αριθµό αναφορών που κάθε έτος υποβάλλονται για διακρίσεις, χωρίς ωστόσο ακόµη ο αριθµός τους να κρίνεται αντιπροσωπευτικός της ιδιαίτερης έντασης και οξύτητας των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες όπως οι Ροµά. Κοινωνική ένταξη και συνθήκες διαβίωσης Ροµά Στο πλαίσιο της ειδικής αποστολής του ως φορέα καταπολέµησης των διακρίσεων, ο Συνήγορος µεσολαβεί για την επίλυση προβληµάτων κοινωνικής ένταξης των ελλήνων τσιγγάνων, συντονίζοντας τις επαφές ανάµεσα στις κοινότητες των ίδιων των τσιγγάνων και στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά το 2011, ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη υπήρξε η σχετική ανταπόκριση του ήµου Αλιάρτου Βοιωτίας, ο οποίος ανέλαβε συγκεκριµένα έργα εξωραϊσµού και βελτίωσης υποδοµών µε ταυτόχρονη αυτοδέσµευση των κατοίκων των καταυλισµών, επί ζητηµάτων που ενδιαφέρουν την πλειονότητα των δηµοτών. ιάκριση λόγω ηλικίας Τον Συνήγορο απασχόλησε η πρόβλεψη ορίων ηλικίας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας σε προκηρύξεις θέσεων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ. Συγκεκριµένα, οι γραµµατείες των συµβουλίων προσλήψεων και αξιολογήσεων δεν διαβιβάζουν τους φακέλους στους εισηγητές για την εκπόνηση της σχετικής εισήγησης και τα συµβούλια δεν εξετάζουν τους φακέλους όταν οι υποψήφιοι έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας για την υποβολή των δικαιολογητικών. Ο Συνήγορος έχει απευθυνθεί στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης ζητώντας την αναµόρφωση του σχετικού νοµικού πλαισίου, σύµφωνα και µε τις επιταγές τής ίσης µεταχείρισης στην απασχόληση και την εργασία. 18

18 9. Φύλο και εργασιακές σχέσεις To 2011, οι καταγγελίες για διακρίσεις σε βάρος εργαζοµένων γυναικών στον ιδιωτικό τοµέα παρουσίασαν σηµαντική αύξηση (53% το 2011 έναντι 37% το 2010) στο σύνολο των υποθέσεων αυτής της κατηγορίας, που ανήλθαν σε περίπου 300. Παρατηρήθηκε επίσης αύξηση των τηλεφωνηµάτων εργαζοµένων που αναζητούν γενική πληροφόρηση για τα εργασιακά τους δικαιώµατα, καθώς και συµβουλές για προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην εργασία τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη αποδίδει την αύξηση αυτή στα νοµοθετικά µέτρα που ελήφθησαν για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή της χώρας στις απαιτήσεις των Μνηµονίων, τα οποία συνέβαλαν, µεταξύ άλλων, στη µαζική απώλεια θέσεων εργασίας σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα και σε µία άνευ προηγουµένου ασύντακτη απορρύθµιση της εργατικής νοµοθεσίας. Εξαιτίας ή επ αφορµή της κρίσης, οι επιχειρήσεις αντικατέστησαν µεγάλο αριθµό µόνιµων σχέσεων εργασίας µε άλλους τύπους επισφαλούς απασχόλησης (π.χ. µερική και εκ περιτροπής εργασία, ενοικιαζόµενο προσωπικό, ανάθεση εργασιών σε εργολάβους). Ένα µακροχρόνιο αποτέλεσµα της κρίσης προεξοφλείται ότι θα είναι η µόνιµη αντικατάσταση των θέσεων αυτών µε ευέλικτες µορφές απασχόλησης, που συνοδεύονται από σηµαντικά µειωµένες ώρες ή ηµέρες εργασίας και αντίστοιχα µειωµένες αποδοχές. Το ποσοστό των εργαζόµενων γυναικών που ωθείται να καταλάβει τέτοιες επισφαλείς θέσεις είναι αυξηµένο και γι αυτό ορατές, περισσότερο από ποτέ, είναι πλέον οι διακρίσεις που καταγράφει ο Συνήγορος του Πολίτη σε βάρος τους. - Πρόστιµο σε εργοδότη που µετέτρεψε παρανόµως σε εκ περιτροπής την πλήρη απασχόληση εργαζόµενης σε άδεια µητρότητας Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η µονοµερής βλαπτική µεταβολή της εργασιακής σχέσης εγκύου ή ευρισκόµενης σε άδεια µητρότητας, ως προς τις ώρες ή τις µέρες απασχόλησης. Ο εργοδότης προσπαθεί να δικαιολογήσει τη µετατροπή αυτή, επικαλούµενος τη θέση της εργαζόµενης σε «σύστηµα εκ περιτροπής εργασίας» όπως προβλέπει σχετικός νόµος του 2010, του οποίου, ωστόσο, οι διατάξεις καταστρατηγούνται στην πράξη. Βοηθός λογιστή µε σύµβαση αορίστου χρόνου, εργαζόµενη κατά πλήρες ωράριο σε εµπορική εταιρεία επί 9 έτη, ενηµερώθηκε από τον εργοδότη της, λίγο προτού επιστρέψει από εξάµηνη άδεια προστασίας µητρότητας, ότι θα απολυθεί. Τελικά ο εργοδότης τής γνωστοποίησε την απόφασή του να µετατρέψει την εργασιακή της σχέση σε «εκ περιτροπής», δηλαδή σε µειωµένη χρονικά παροχή εργασίας κατά ορισµένες µέρες της εβδοµάδας, αµέσως µετά την επάνοδό της στην εργασία. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε στον εργοδότη ότι δεν είχε τηρήσει τις εκ του νόµου τιθέµενες προϋποθέσεις για τη µονοµερή επιβολή εκ περιτροπής εργασίας. Ειδικότερα, δεν είχε προσκοµίσει κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει µείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησής του, π.χ. µείωση παραγγελιών, εισπράξεων ή εσόδων, και η οποία να είναι τόσο σηµαντική που να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητά της, ώστε να δικαιολογεί την εκ περιτροπής εργασία ως ηπιότερο µέτρο αντί της απόλυσης. Επίσης, η απόφαση του εργοδότη αφορούσε µόνο την συγκεκριµένη εργαζόµενη, αφού δεν φαινόταν να θίγεται το υπόλοιπο προσωπικό ούτε είχε προηγηθεί σχετική ενηµέρωση και διαβούλευση των νοµίµων εκπροσώπων των εργαζοµένων ή του συνόλου των εργαζοµένων, όπως απαιτεί η νοµοθεσία. Για τους λόγους αυτούς, ο Συνήγορος έκρινε ότι στην πραγµατικότητα επρόκειτο για µονοµερή βλαπτική µεταβολή της σύµβασης εργασίας της εργαζοµένης µετά την επιστροφή από άδεια µητρότητας. Ο εργοδότης δεν παρέσχε γραπτές εξηγήσεις, 19

19 όπως του ζητήθηκε. Έτσι, επιβλήθηκε πρόστιµο στην επιχείρηση για παραβίαση του δικαιώµατος της εργαζόµενης, µετά το τέλος της άδειας µητρότητας, να επιστρέψει στη θέση εργασίας της ή σε ισοδύναµη θέση µε όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελµατικούς όρους, το ύψος του οποίου καθορίστηκε από την αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας. - Απόλυση «ενοικιαζόµενης» εγκύου εργαζόµενης Άλλη υπόθεση, αντιπροσωπευτική της τάσης που περιγράφηκε, είναι η περίπτωση εργαζόµενης σε µεγάλη εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (έµµεσος εργοδότης) είχε προσληφθεί µέσω Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), µε την οποία είχε υπογράψει σύµβαση αορίστου χρόνου (άµεσος εργοδότης), εντασσόµενη στην κατηγορία του «ενοικιαζόµενου προσωπικού». Η εταιρεία έµµεσος εργοδότης κατήγγειλε τη σύµβαση µε την ΕΠΑ και η τελευταία απέλυσε όλους όσοι εργάζονταν στην εταιρεία αυτή, µεταξύ των οποίων και την εν λόγω εργαζόµενη. Επειδή η τελευταία βρισκόταν σε περίοδο προστασίας λόγω µητρότητας, ενηµερώθηκε ο Συνήγορος, και η ΕΠΑ κλήθηκε να υποβάλει περαιτέρω εξηγήσεις ενώπιον του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, κυρίως αναφορικά µε τη δυνατότητα απασχόλησης της εργαζοµένης σε άλλη εταιρεία. Ο εργοδότης ουδόλως ανταποκρίθηκε και για τον λόγο αυτό επιβλήθηκε πρόστιµο. - Άδεια ανατροφής παιδιού σε εκπαιδευτικό που έχει συνάψει σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης Ο Συνήγορος αντιµετώπισε ένα ενδιαφέρον νοµικό ζήτηµα σχετικά µε το αν υπάλληλοι που έχουν συνάψει σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης µπορούν να κάνουν χρήση αδειών διευκόλυνσης λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, όταν εµπίπτουν στις περιπτώσεις όπου ο υπαλληλικός κώδικας προβλέπει περιορισµούς µε βάση την ιδιότητα του/της συζύγου. Εκπαιδευτικός που έχει συνάψει σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης ζήτησε από το αρµόδιο γραφείο εκπαίδευσης εννεάµηνη άδεια ανατροφής παιδιού, και το αίτηµά του δεν έγινε δεκτό. Ο Συνήγορος, προς τον οποίο αυτός προσέφυγε στη συνέχεια, σε έγγραφό του και προς το αρµόδιο γραφείο εκπαίδευσης, αλλά και προς το υπουργείο Παιδείας, διατύπωσε την άποψη ότι οι άδειες διευκόλυνσης υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις είναι δικαίωµα του γονέα. ε δικαιολογείται να αποκλείονται από τη χρήση τους οι γονείς υπάλληλοι που έχουν συνάψει σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης, για τους οποίους πρέπει να ισχύουν οι όροι και οι περιορισµοί που προβλέπονται για τους συζύγους. Το υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκε υιοθετώντας την άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει έγκυρο σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης λαµβάνουν τις άδειες ανατροφής και διευκόλυνσης µε τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι σύζυγοι. 20

20 10. Προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, κατέγραψε, τόσο µέσω υποθέσεων που διερεύνησε, όσο και µέσω επικοινωνιών µε φορείς εκπαίδευσης και παιδικής προστασίας, τις συνέπειες της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης στο πεδίο της άσκησης των δικαιωµάτων των παιδιών που διαβιούν στη χώρα µας και επιχείρησε µε διάφορους τρόπους να συµβάλει στην ενίσχυση της λήψης θεσµικών µέτρων για τα παιδιά. Ειδικότερα, ως προς τα φαινόµενα βίας µεταξύ συνοµηλίκων που απασχολούν συχνά τα σχολεία, αλλά και της ενδοοικογενειακής βίας που επηρεάζει µεγάλο αριθµό παιδιών, ο Συνήγορος υποστήριξε ότι είναι απαραίτητο να επιµορφωθούν σχετικά οι εκπαιδευτικοί, για την έγκαιρη αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών, και να αναπτυχθούν κοινωνικές υπηρεσίες σε όλους τους δήµους της χώρας, µε εξειδίκευση σε θέµατα προστασίας της παιδικής ηλικίας. Μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να µπορούν να διεξάγουν κοινωνικές έρευνες και παρεµβάσεις σε προληπτικό και υποστηρικτικό επίπεδο για την αποτροπή καταστάσεων που συνεπάγονται την παραβίαση δικαιωµάτων των ανηλίκων (σχολική διαρροή, βία στην οικογένεια, παραµέληση, εκµετάλλευση ανηλίκων κ.λ.π.) και να υποστηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών. Ως προς την προστασία των παιδιών που χρειάζεται να αποµακρυνθούν από τις φυσικές τους οικογένειες, επειδή αυτές βρίσκονται σε ακραία ανέχεια ή σε σοβαρές καταστάσεις δυσλειτουργίας, ο Συνήγορος διαπίστωσε και κατά το τρέχον έτος σοβαρές αδυναµίες στο σύστηµα παιδικής προστασίας, που οφείλονται στα αυξανόµενα περιστατικά κακοποίησης παραµέλησης ανηλίκων, έλλειψη µηχανισµού πιστοποίησης και εποπτείας των ιδρυµάτων φιλοξενίας και περίθαλψης, που αντιµετωπίζουν τα ίδια τα ιδρύµατα, δηµοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα, τον µεγάλο χρόνο παραµονής των παιδιών σε ιδρυµατική φροντίδα και την ανεπαρκή εφαρµογή του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων. Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι ο εξορθολογισµός της οργάνωσης των ιδρυµάτων παιδικής προστασίας θα πρέπει να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τον περιορισµό του χρόνου παραµονής των παιδιών σε αυτά, που σήµερα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, (ο µέσος όρος παραµονής υπολογίζεται από έρευνα στα 6,7 χρόνια), την υποστήριξη των φυσικών οικογενειών των παιδιών για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες που τυχόν αντιµετωπίζουν, τη λειτουργία κατάλληλων δοµών επείγουσας, προσωρινής ή και τακτικής φιλοξενίας, την ενίσχυση των µονάδων φιλοξενίας και περίθαλψης οικογενειακού τύπου, την προώθηση του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων και τη λειτουργία κέντρων ηµερήσιας φροντίδας, για τις περιπτώσεις των παιδιών µε αναπηρίες τα οποία διαβιώνουν µε την οικογένειά τους. 21

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ MOD R-430 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση ιάγραµµα ονόµατος και θέσης των κύριων εξαρτηµάτων 1. Έµβολο πίεσης 2. ιαφανές κάλυµµα 3. Φίλτρο αποχυµωτή

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 01/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 722 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Το Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:30/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 3/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-01-2007 Σήμερα την 25 η του μηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Άρθ. 1. ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Άρθ. 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Άρθ. 1. ΟΡΙΣΜΟΣ 0 κανονισµός αυτός εκδίδεται µε βάση το άρθ. 23 του Ν1069/80 και καθορίζει τις σχέσεις της επιχείρησης µε τους καταναλωτές σε θέµατα που αφορούν την σύνδεση Τηλεθέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πώς να πάρετε τα µέτρα µόνοι σας Σχετικά µε τη µέτρηση Θα χρειαστείτε ένα µέτρο(µεζούρα) που εύκολα θα προµηθευτείτε από ένα κατάστηµα µε υλικά ραπτών ή από ένα πολυκατάστηµα. Το µέτρο(µεζούρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εισηγητής: Μπαστάκης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

8 Μάρτη. Η βία κατά των γυναικών

8 Μάρτη. Η βία κατά των γυναικών 8 Μάρτη 8 Μάρτη πριν από λίγες μέρες. Για ακόμα μια φορά αντιμετωπίστηκε ως μέρα γιορτής. Διαφημίσεις Ηondos center. Ανακοινώσεις από «ευαισθητοποιημένους» σε θέματα ισότητας. Οι επιφανειακές αναφορές

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα. Νομοθεσία Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδ.β και της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ιατρικές ιδιότητες Χρησιμοποιούσαν καθρέφτες για το μακιγιάζ και το χτένισμα Φύλαγαν τα εργαλεία τους σε κασετίνες ΜΑΤΙΑ : Χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Ισχύον καθεστώς για άγαμες θυγατέρες»

Ασφαλιστικά Θέματα «Ισχύον καθεστώς για άγαμες θυγατέρες» Ασφαλιστικά Θέματα «Ισχύον καθεστώς για άγαμες θυγατέρες» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια 2 2. Δικαιούχοι 2 3. Ισχύον καθεστώς 3 4. Εισοδηματικά κριτήρια 3 5. Προϋποθέσεις για όσες άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Στη βάση του περίτεχνου ανδριάντα του Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, υπάρχει το εξής έμμετρο επίγραμμα: «Σε άτι γοργό καβαλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Δημοσίευση: 12/06/2011, 05:45 Αθήνα «Κατακλυσμός» έρχεται στην ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Για πτυχιούχους του Τμήματος Μηχανολογίας Συντάκτες: Μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες, 2007 Περιεχόμενα Αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκαύτωμα της Κάσου

Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το βρίκιον Άρης, 1881 Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση της οργάνωσης «ιεθνής ιαφάνεια Ελλάς» για την εκδήλωση αυτή. Η ιεθνής ιαφάνεια, 25 χρόνια µετά την ίδρυσή της

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Απλές Συμβουλές Όταν μιλάω στο παιδί μου δεν με ακούει!!!

Απλές Συμβουλές Όταν μιλάω στο παιδί μου δεν με ακούει!!! Απλές Συμβουλές Όταν μιλάω στο παιδί μου δεν με ακούει!!! 5Μια έκδοση των ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΩΩ ΣΤΟ ΠΑΙΔ Ι ΜΟΥ Δ ΕΝ ΑΚΟΥΕΙ. 25 ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Από την Ελένη Λυμπεροπούλου Υπεύθυνη τμήματος ειδικής διαπαιδαγώγησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής Ενώνουμε δυνάμεις Δείγματα Γραφής Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Βουλευτής Συναγωνιστή συναγωνίστρια, Οι βουλευτικές εκλογές στις 22 Μαίου είναι σημαντικές για τον κάθε πολίτη, σημαντικές για την

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα 2. Κάθε µέρα λιγότερα προβλήµατα στην Αθήνα Η έννοια «καθηµερινότητα» είναι για όλους µας εξαιρετικά σύνθετη. Τα προβλήµατα που καθηµερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της αποφάσισε να αυξήσει το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι,

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι, 1 Καλωσόρισμα επισήμων Κυρίες και κύριοι, Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίσω στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας μας, μέσα από τις εργασίες του οποίου αισιοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ Φασισμός και αντιφασισμός στα χρόνια της χολέρας Συνέλευση για την ΚΥκλοφορία των Αγώνων Ένθετη έκδοση μαζί με το 7ο τεύχος της Σφήκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ 1. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι τον που είναι μια δημιουργία των Χαΐνηδων. Οι Χαΐνηδες είναι ένα συγκρότημα από την Κρήτη που παίζουν έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. Οι μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Η ΡΩΣΙΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΓΙΑΤΙ Η ΡΩΣΙΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ Η ΡΩΣΙΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ Ι. Ο ρωσικός καπιταλισµός Χτυπητές κοινωνικές διαφορές, µισθολογικές ανισότητες, προνόµια ανάλογα µε το είδος δουλειάς και καταµερισµός εργασίας που καταδικάζει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο.

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο. Συνταξιοδοτικός οδηγός Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015 Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας Δημόσιο ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΠΟΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του N. /τος 400/70, του N.489/76, όπως εκάστοτε ισχύουν και του N.2496/97, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Αθανασοπούλου

Αντωνία Αθανασοπούλου Πίνακας 1. Μέθοδοι αντιµετώπισης της διάβρωσης (ορύγµατα) Λοφίσκος στην κορυφή του ορύγµατος Ανάχωµα παροχέτευσης Αναβαθµοί Αγωγοί στράγγισης Σπορά / Κάλυψη µε άχυρα Χλοοτάπητας Προσωρινή κάλυψη Οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 Διαταράξεις της µνήµης στην Ακρόπολη Στην Ακρόπολη των Αθηνών, την άνοιξη του 1936, ο Ζίγκµουντ Φρόυντ διαπίστωνε έκπληκτος ότι η πόλη πράγµατι υπήρχε και ότι

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: Στην Αθήνα σήμερα, 27 Ιουλίου 2012, συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων που ορίστηκε με τη με αριθμ. Πρωτ. 492/25/18.07.2012 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποτελούμενη από τους: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Θέμα: Θέσεις της ΚΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση:

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση: Ιατρικά και Νοσοκοµειακά Έξοδα Οι Εργάτες που λαµβάνουν εβδοµαδιαίο επίδοµα αποζηµίωσης ίσως να δικαιούνται να πληρωθούν από την Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση (από εισπνοή σκόνης),

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας Παντελής Παπαδόπουλος Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι Είναι τιμή για μένα και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω ενεργά στην ημερίδα αυτή. Το

Διαβάστε περισσότερα

[Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001]

[Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001] ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975/1986/2001 [Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001] Άρθρο 2 (αξία του ανθρώπου, διεθνείς σχέσεις) 1. Ο σεβασµός και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Είναι σηµαντικό για κάθε κάτοικο και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να γνωρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήµερα. Η πληροφόρηση αυτή προσφέρει την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»...

Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»... Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»... Κανείς από όσους εµπλέκονται στο ηµόσιο Σχολείο (Πολιτεία, ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ και απλοί καθηγητές) δεν ενδιαφέρθηκε ΠΟΤΕ για τον «καλό» µαθητή... Όλο το ηµόσιο Σχολείο ήταν από πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Σκοπός - Να γνωρίσετε την κατασκευή και τη λειτουργία του µικροσκοπίου. - Να εξασκηθείτε στην προετοιµασία παρασκευασµάτων. - Να εξοικειωθείτε στη χρήση του µικροσκοπίου. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΣ Ευάγγελος Χρηστάκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Γλυκερία

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα