ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» την 15/12/2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιημένα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιοποιημένα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ A.E.

2 Περιεχόμενα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πληροφορίες για την εταιρεία Μετοχικό κεφάλαιο Αντικείμενο δραστηριότητας Ανακατάταξη κονδυλίων ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ Βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Καλυπτόμενη περίοδος Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων Σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης Αβέβαιη έκβαση εκκρεμών επίδικων υποθέσεων Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Ενδεχόμενα στοιχεία ενεργητικού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις Εύλογες αξίες και ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων Συντήρηση Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Διακρατούμενες μέχρι την λήξη επενδύσεις Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Δάνεια και απαιτήσεις Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Εύλογη αξία Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Συμψηφισμός (offset) Διαγραφή χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων Μετοχικό κεφάλαιο Αποθέματα Λογιστική φόρου εισοδήματος Τρέχουσα φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενη φορολογία Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους Βραχυπρόθεσμες παροχές Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Η εταιρεία ως μισθωτής Η εταιρεία ως εκμισθωτής ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

3 Έσοδα Έξοδα ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Απαιτήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώμενες στο αναπόσβεστο κόστος Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ Λογιστικά διαχωρισμένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Λογιστικά διαχωρισμένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (1/1-31/12/2014) ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Κίνδυνος από την μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών Κίνδυνος από την μεταβολή των επιτοκίων Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας Διαχείριση κεφαλαίου ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Εμπορικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών από εμπορική δραστηριότητα Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Επίδικες Υποθέσεις Ενδεχόμενες απαιτήσεις ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από την 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΑ Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 είναι εναρμονισμένη στο πνεύμα και στα αναφερόμενα στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει όλες τις σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να εξαχθεί μία ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ κατά την διάρκεια της χρήσεως 2014, καθώς και οι προοπτικές και οι στόχοι για την τρέχουσα χρήση Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά την χρήση 2014 ανήλθε σε ποσό ,06 έναντι ποσού ,83 την αντίστοιχη χρήση του 2013, δηλαδή παρουσίασε αύξηση 2,92% περίπου. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και προβλέψεων ανήλθαν σε κέρδη ποσού ,96 έναντι κέρδους ποσού ,72 για την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μία μείωση 58,50% περίπου. Το αποτέλεσμα της εταιρείας, πριν και μετά από φόρους κατά την χρήση 2014 ανήλθε σε κέρδη ποσού ,81 έναντι κέρδους ποσού ,85 την χρήση του 2013, σημειώνοντας μια μείωση 24,57% περίπου. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση 2014 συγκριτικά με τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης 2013 διαμορφώθηκαν ως εξής: Ποσά σε 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 % Δ Έσοδα Κύκλος εργασιών , ,83 2,92% Έσοδα ΥΓΟΣ , ,00 - Λοιπά λειτουργικά έσοδα , ,30 (7,36%) Λοιπά έσοδα , , ,13% Σύνολο Εσόδων , ,88 7,84% Ποσά σε 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 % Δ Λειτουργικά Έξοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού και συναφείς προβλέψεις , ,37 0,02% Αμοιβές τρίτων για δανειζόμενο προσωπικό , ,52 (14,48%) Καύσιμα , ,58 (2,09%) Συντήρηση τροχαίου υλικού , ,00 26,48% Τέλη χρήσης δικτύου , ,14 2,72% Ενοίκια για χρήση τροχαίου υλικού , ,79 (2,05%) Καθαρισμοί τροχαίου υλικού , ,36 0,76% 3

5 Ηλεκτρική ενέργεια έλξης , ,32 (26,44%) Ενοίκια κτιρίων , ,80 (15,40%) Ενοίκια μεταφορικών μέσων , ,62 116,38% Ενοίκια από ανταλλαγή τροχαίου υλικού , ,31 (29,96%) Ασφάλιστρα , ,22 3,79% Λοιπά έξοδα-οσε , ,57 (20,01%) Λοιπά έξοδα , ,93 584,85% Αμοιβές τρίτων , ,55 70,81% Προμήθειες , ,66 (6,24%) Παροχές τρίτων , ,74 61,27% Φόροι τέλη , ,15 (66,49%) Διάφορα έξοδα , ,53 8,06% Σύνολο Εξόδων , ,16 9,81% Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και προβλέψεων κέρδη , ,72 (58,50%) Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα , ,44 56,57% Αποτέλεσμα προ φόρων, αποσβέσεων και προβλέψεων κέρδη , ,16 (37,23%) Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ,48) ( ,10) 1,24% Αποτέλεσμα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη , ,06 (38,26%) Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους και έξοδα ( ,92) ( ,21) (48,78%) Αποτέλεσμα προ φόρων κέρδη , ,85 (24,57%) 4

6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Συναλλαγματικός κίνδυνος Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τις μεταβολές λοιπών νομισμάτων έναντι του Ευρώ. Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας αφορά απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους καθώς ο κύκλος εργασιών της προέρχεται κυρίως από τιμολόγηση μεταφορικών υπηρεσιών στο ευρύ επιβατικό κοινό με άμεση είσπραξη μετρητών καθώς και από τιμολόγηση υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών με πίστωση, με την κατάθεση όμως εγγυητικών επιστολών τραπέζης. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία και σε περιπτώσεις καθυστέρησης εξόφλησης των υπολοίπων η εταιρεία προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες μέσω του Νομικού της τμήματος. Παράλληλα η εταιρεία έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις απομείωσης των απαιτήσεων της από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, με βάση τις εκτιμήσεις της Διοίκησης σχετικά με το ύψος των ζημιών από την μη είσπραξη αυτών των απαιτήσεων. Κίνδυνος ρευστότητας Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε υψηλό κίνδυνο ρευστότητας, όπως καταδεικνύει η ιδιαίτερα αρνητική σχέση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έναντι βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων της κατάστασης οικονομικής θέσης. Ωστόσο υπάρχουν σε εξέλιξη συγκεκριμένες δράσεις, όπως επίσης έχουν ληφθεί αποφάσεις, βάσει νόμων, οι οποίες είναι προς την κατεύθυνση της εξάλειψης του εν λόγω κινδύνου. Συγκεκριμένα εντός της χρήσης 2011, 2012 και 2013 υπήρξε ενεργοποίηση και υλοποίηση των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση των ελλειμματικών υπηρεσιών της εταιρείας και δη σε χρηματοδότηση ελλειμματικών δρομολογίων. Επιπλέον αναμένεται η έναρξη ισχύος του άρθρου 13 του Ν 3891/2010 ο οποίος προβλέπει τη διαγραφή των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ προς τον ΟΣΕ, με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, στην έκταση και κατά τους ειδικότερους όρους που θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων. Η εταιρεία δεν έχει τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία καθώς και υποχρεώσεις και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 ανήλθαν σε ποσό ,68 και για τη χρήση 2013 σε ποσό ,14. 5

7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Με την από 20/7/2009 απόφαση της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) ευρώ. Επίσης, ορίστηκε ότι η καταβολή του ως άνω συνολικού ποσού της αύξησης θα γίνει τμηματικά (μερικώς), σύμφωνα με το άρθρο 12 του κ.ν. 2190/1920, ήτοι το ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού ποσού της αύξησης, δηλαδή ποσό ογδόντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ), εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι μέχρι την 20/11/2009, κατ εφαρμογή του άρθρου 11 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και τα υπόλοιπα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού ποσού της αύξησης, δηλαδή ποσό διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ, μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας, ήτοι μέχρι την 20/7/2014. Από το παραπάνω ποσό της πρώτης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού , εμπρόθεσμα καταβλήθηκε ποσό , ενώ το υπόλοιπο ποσό , δεν καταβλήθηκε. Κατόπιν αυτού, η Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Οκτωβρίου 2010 αποφάσισε την ολική ανάκληση και ακύρωση της από απόφασης της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, δεδομένου ότι το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δεν καταβλήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κ.ν. 2190/19020, όπως ισχύει, και επίσης αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων ( ) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση συνολικά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ( 100) ευρώ [100 ευρώ Χ μετοχές = ευρώ], και όρισε ότι η καταβολή του ως άνω συνολικού ποσού της αύξησης των ,00 ευρώ θα λάβει χώρα άμεσα και θα καλυφθεί από ήδη υπάρχουσες καταθέσεις που έχουν γίνει από το Μέτοχο. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα τριών εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ ( ,00 ) και κατανέμεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα τέσσερις ( ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ευρώ (100 ). Η εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 3891/2010, που αφορά στην ανασυγκρότηση του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, βρίσκεται σε στάδιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών και αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της. Επισημαίνεται ότι: Η εισήγηση των Οικονομικών Καταστάσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για τη χρήση του έτους 2014 καθυστέρησε να υποβληθεί για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω των παρακάτω σημαντικών θεμάτων, τα οποία έχουν επανειλημμένως τεθεί υπόψη των αρμοδίων και εισέτι εκκρεμούν. Ειδικότερα: 6

8 α. Το κόστος ενοικίασης του Τροχαίου Υλικού που έχει περάσει στην κυριότητα του Δημοσίου δεν έχει τιμολογηθεί και παραμένει στο σχέδιο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ως πρόβλεψη. β. Το κόστος συντήρησης που αφορά σε ανάταξη του τροχαίου υλικού για το έτος 2014 έχει, παρά τις αντιρρήσεις μας, τιμολογηθεί από την ΕΕΣΣΤΥ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και επομένως επιβαρύνει τον μισθωτή ενώ, σύμφωνα με όσα είχαν εκτενώς συζητηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τελικώς ρυθμισθεί νομοθετικά με το νόμο 4313/2014 (άρθρο 44 παρ. 5β και 7), πρέπει να επιβαρύνει τον εκμισθωτή. Περαιτέρω, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κατόπιν ελέγχου των στοιχείων κοστολόγησης που έχουν αποσταλεί, διατηρεί σημαντικές επιφυλάξεις για την ακρίβεια της κοστολόγησης των εργασιών συντήρησης από την ΕΕΣΣΤΥ. Επειδή όμως εξαντλήθηκαν τα περιθώρια οιασδήποτε περαιτέρω καθυστέρησης ή αναβολής της οριστικοποίησης και έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2014, και ενόψει και της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της εταιρείας υποβάλλονται προς έγκριση, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, με τη ρητή όμως επιφύλαξη ιδίως αναφορικά τόσο με τα κονδύλια που αφορούν σε εργασίες ανάταξης τροχαίου υλικού όσο και με ποσά που αφορούν σε αμφισβητούμενες από την εταιρεία μας χρεώσεις εργασιών συντήρησης. Για τις αμφισβητούμενες από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ κοστολογήσεις εργασιών συντήρησης, η εταιρεία θα ζητήσει άμεσα αρμοδίως την εφαρμογή του άρθρου 7 της Σύμβασης Συντήρησης μεταξύ ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ, σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών και την υποβολή Προσφυγής σε αυτήν. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014 Ο προγραμματισμός δράσης της εταιρείας για το 2014 στόχευε στη διατήρηση και δυνητικά στην αύξηση της κερδοφορίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στην παραπέρα βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης. Οι ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή που προγραμματίστηκαν και υλοποιούνται είναι: Η διεύρυνση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης με κινήσεις / συνεργασίες, για την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής της στις εμπορευματικές χερσαίες μεταφορές στον Ελλαδικό χώρο, την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και την δημιουργία συνεργιών στον χώρο των εμπορευματικών μεταφορών. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ συνέχισε να παρέχει την από την , υπηρεσία συνδυασμένης μεταφοράς ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα κέντρα της Ελλάδας, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη καθώς και τα δύο μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια (ΟΛΘ και Ικόνιο). Η νέα υπηρεσία ονομάζεται ics (Intermodal Cargo Shuttle (ics)) αφορά στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (container) χωρητικότητας 20, 40 και 45 μέσω καθημερινών δρομολογίων από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στόχος της νέας υπηρεσίας είναι η τακτική σιδηροδρομική 7

9 εμπορευματική σύνδεση των δύο μεγάλων κέντρων της χώρας, η είσοδος της εταιρείας σε μια νέα αγορά και η απόκτηση τεχνογνωσίας στον τομέα των logistics και των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών. Η Υπηρεσία ics έχει επιτύχει σε μεγάλο βαθμό τους στόχους που είχαν τεθεί από τον αρχικό σχεδιασμό της, προχωρώντας ταυτόχρονα στην επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω νέων tailor made υπηρεσιών και προσβλέποντας στο διπλασιασμό του τζίρου για το επόμενο έτος. Παράλληλα, συνεχίστηκαν όλες οι δράσεις που ξεκίνησαν το 2013 και δεν ολοκληρώθηκαν όπως: 1. Η επίσπευση των διαδικασιών για την βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής. 2. H εκπόνηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με στόχο την πιστοποίηση της εταιρείας. 3. Η εφαρμογή του συστήματος RFID στις εμπορευματικές μεταφορές. καθώς επίσης διαχρονικές δράσεις με σκοπό την αύξηση των εσόδων από: 1. Την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. 2. Τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των βελτιώσεων της υποδομής, όπως αυτές υλοποιούνται από τον Διαχειριστή. 3. Τη πραγματοποίηση κερδοφόρων επιχειρηματικών συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις, στο εσωτερικό & στο εξωτερικό. Η εταιρεία διατυπώνει επιφυλάξεις σχετικά με το ύψος του κοστους της συντήρησης τροχαίου υλικού που παρασχέθηκε από την Εταιρεία ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. στην χρήση Μετά από ανάλυση των στοιχείων προκύπτουν τα κάτωθι στοιχεία: Το Συνολικό Κόστος Αποκατάστασης Βλαβών Οφειλόμενων σε Φυσιολογική Φθορά Γήρανση Υλικών(Μηχανοστάσια & Εργοστάσια) ανέρχεται στο ύψος των ,10. Το προαναφερόμενο κόστος δεν αφορά συνολικά την χρήση 2014 αλλά ένα μέρος του, και το υπόλοιπο τον ιδιοκτήτη του τροχαίου υλικού. Ως εκ τούτου επιφυλασσόμαστε να αιτήσουμε πιστωτικό τιμολόγιο με μείωση του κόστους της συντήρησης τροχαίου υλικού της χρήσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Ο προγραμματισμός δράσης της εταιρείας για το 2015 στοχεύει στην αύξηση της κερδοφορίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση των εσόδων μέσω αύξησης του μεριδίου που κατέχει η εταιρεία στο χώρο των μεταφορών τόσο στις επιβατικές όσο και στις εμπορευματικές μεταφορές. Λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη: Το γενικότερο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον και τις συνθήκες στον τομέα των μεταφορών. 8

10 Τις γενικές κατευθύνσεις για την Οικονομική Πολιτική της χώρας, την οικονομική συγκυρία και γενικότερα την προβλεπόμενη ύφεση της Οικονομίας, σχεδιάζονται ενέργειες για την διεύρυνση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό τις δυνατότητες της υποδομής αλλά και των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Όλες οι παραπάνω ενέργειες εναρμονίζονται με τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση, ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και ελέγχεται μια επιχείρηση, αποτελεί τον κεντρικό άξονα της Διοίκησης της εταιρείας, με στόχο τη διαφάνεια και την εξασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της, καθώς και όλων όσων συνδέονται με τη λειτουργία της, όπως οι εργαζόμενοι, το κράτος, οι προμηθευτές και οι πελάτες της. Αθήνα, 15/12/2015 ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9

11 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τον Μέτοχο της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στα αποτελέσματα της χρήσεως 2014 της Εταιρείας, περιλαμβάνονται χρεώσεις από την ΕΕΣΣΤΥ οι οποίες αφορούν συντήρηση τροχαίου υλικού, συνολικού ποσού 26 εκ. περίπου. Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 15/12/2015, οι χρεώσεις αυτές λαμβάνονται από την Διοίκηση της Εταιρείας με ρητή επιφύλαξη ως προς την ορθότητα των χρεωμένων ποσών, ιδίως αναφορικά τόσο με τα κονδύλια που αφορούν σε εργασίες ανάταξης τροχαίου υλικού, όσο και με ποσά που αφορούν σε αμφισβητούμενες από την Εταιρεία χρεώσεις εργασιών συντήρησης, με συνέπεια την ενδεχόμενη ουσιώδη μεταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων χρήσεως. 2) Το συνολικό ποσό της υποχρέωσης της Εταιρείας προς τον ΟΣΕ την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται σε 757 εκ. περίπου. Κατά την οριστική διευθέτηση της υποχρέωσης αυτής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν 3891/2010, όπου αναφέρεται η διαγραφή των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, υπάρχει το ενδεχόμενο ουσιώδους διαφοροποίησης των υφιστάμενων κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 κονδυλίων. Ο χρόνος, η έκταση, η διαδικασία βεβαίωσης και ο λογιστικός χειρισμός της διαγραφής θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών 10

12 Υποδομών και Δικτύων. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.2 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Eταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχουν οι προϋποθεσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία λήψης των κατάλληλων μέτρων, για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην Baker Tilly Hellas) Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή ΑΜ ΣΟΕΛ: 148 Αγ. Παρασκευή, 15/12/2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος ΑΜ/ΣΟΕΛ:

13 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

14 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ποσά σε ' σημ. 31/12/ /12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,63 Ενσώματα πάγια , ,16 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,49 Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού , ,28 Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα , ,95 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , ,25 Λοιπές απαιτήσεις , ,71 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,28 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,19 Σύνολο ενεργητικού , ,47 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 1.2, , ,00 Αποθεματικά κεφάλαια , ,15 Αποτελέσματα εις νέο ( ,53) ( ,34) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ,38) ( ,19) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , ,00 Λοιπές προβλέψεις , ,92 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,00 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,92 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις , ,61 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,13 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,74 Σύνολο υποχρεώσεων , ,66 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , ,47 Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17 έως 64 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 13

15 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Ποσά σε ' σημ. 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Κύκλος εργασιών , ,83 Κόστος πωλήσεων 16 ( ,27) ( ,20) Μικτή ζημία ( ,21) ( ,37) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης , ,05 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 16 ( ,50) ( ,80) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 16 ( ,25) ( ,90) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 17 ( ,89) ( ,57) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , ,41 Χρηματοοικονομικά έξοδα 18 ( ,88) ( ,04) Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,48 Κέρδη προ φόρων , ,85 Φόροι εισοδήματος Κέρδη περιόδου μετά από φόρους , ,85 Λοιπά αναγνωρισμένα συνολικά εισοδήματα Αναλογιστικές ζημιές προγραμμάτων καθορισμένων παροχών προσωπικού 11 ( ,00) - Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά εισοδήματα Λοιπά συνολικά εισοδήματα (μετά φόρων) ( ,00) - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κέρδη , ,85 Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17 έως 64 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 14

16 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ποσά σε ' Μετοχικό κεφάλαιο (σημ. 1.2, 9) Αποθεματικά κεφάλαια (σημ. 10) Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 31/12/ , ,15 ( ,19) ( ,04) Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1/1/-31/12/ , ,85 Λοιπά συνολικά εισοδήματα 1/1/-31/12/ Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων περιόδου , ,85 Υπόλοιπο την 31/12/ , ,15 ( ,34) ( ,19) Ποσά σε ' Μετοχικό κεφάλαιο (σημ. 1.2, 9) Αποθεματικά κεφάλαια (σημ. 10) Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 31/12/ , ,15 ( ,34) ( ,19) Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1/1/-31/12/ , ,81 Λοιπά συνολικά εισοδήματα 1/1/-31/12/ ( ,00) ( ,00) Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων περιόδου , ,81 Υπόλοιπο την 31/12/ , ,15 ( ,53) ( ,38) Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17 έως 64 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 15

17 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ποσά σε ' σημ. 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη περιόδου (προ φόρου) , ,85 Πλέον / (μείον) προσαρμογές για: Αποσβέσεις 4, , ,10 Προβλέψεις , ,43 Επίδραση στο συνολικό εισόδημα (OCI) 11 ( ,00) - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,04 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 18 ( ,13) ( ,48) Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης , ,94 (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (52.080,35) ,81 Μείωση απαιτήσεων , ,29 (Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (4.707,99) (6.085,69) Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων ( ,72) ,32 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 18 ( ,88) ( ,04) Καταβλημένοι φόροι Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες , ,63 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές Παγίων 4, 5 ( ,32) ( ,35) Τόκοι εισπραχθέντες , ,48 Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες , ,13 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες - - Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου , , , , , ,28 Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17 έως 64 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 16

18 Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 1 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 1.1 Πληροφορίες για την εταιρεία Η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η εταιρεία») έχει την νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας και είναι καταχωρημένη στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 59777/01/Β/05/584. Η εταιρεία συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 2005, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Φ4/65206/5120/ ) και το Καταστατικό της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12948/ τεύχος ΑΕ&ΕΠΕ. Η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ14032/ Η πλήρης επωνυμία αυτής είναι «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ». Έδρα της εταιρείας έχει ορισθεί ο Δήμος Αθηναίων. Η έδρα και τα γραφεία της Διοίκησης της εταιρείας βρίσκονται σε μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Καρόλου 1-3 στην Αθήνα. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού, η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη, υπολογιζόμενη από την ημέρα καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (εφεξής «ΤΑΙΠΕΔ») με ποσοστό 100% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής: Αριθμός Μητρώου Α.Ε. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Διεύθυνση Έδρας εταιρείας Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 59777/01/Β/05/ , ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων Καρόλου 1-3, Τ.Κ , Αθήνα Ζηλιασκόπουλος Αθανάσιος (Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος) Τσαμπαρλής Νικόλαος (Εκτελεστικό μέλος) Ανδριανάκης Μύρων (Μη Εκτελεστικό μέλος) Παπαγεωργαντάς Γεώργιος (Μη Εκτελεστικό μέλος) Παπακυρίτσης Κωνσταντίνος (Μη Εκτελεστικό μέλος) Παπανικολάου Νικόλαος (Μη Εκτελεστικό μέλος) Ζαβογιάννης Βασίλειος (Μη Εκτελεστικό μέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων) Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην Baker Tilly Hellas) 17

19 1.2 Μετοχικό κεφάλαιο Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά τη σύστασή της, ήταν ευρώ , διαιρεμένο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 100 η κάθε μία. Από το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, ποσό ευρώ είχε καταβληθεί από τους μετόχους μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2006, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους ευρώ καταβλήθηκε μέχρι την 30 η Μαρτίου Με την από 8/12/2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ (εισφορά κλάδου «Εκμετάλλευση επιβατών και εμπορευματικών μεταφορών» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία», αξίας ευρώ ,87 και καταβολή ποσού ευρώ 55,13 σε μετρητά) δια της εκδόσεως νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 100 η κάθε μία. Με απόφαση της 4 ης (Τακτικής) Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, λόγω της απορρόφησης της εταιρείας «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΕ», κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας, ύψους ευρώ και ανήλθε στο ποσό των ευρώ , διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 100 η κάθε μία. Με την από 20/7/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ ( ) με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ( 100) ευρώ. Επίσης, ορίστηκε ότι η καταβολή του ως άνω συνολικού ποσού της αύξησης να γίνει τμηματικά (μερικώς), σύμφωνα με το άρθρο 12 του κ.ν. 2190/1920, ήτοι το ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού ποσού της αύξησης, δηλαδή ποσό ογδόντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ), εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι μέχρι την 20/11/2009, κατ εφαρμογή του άρθρου 11 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και τα υπόλοιπα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού ποσού της αύξησης, δηλαδή ποσό διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ, μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας, ήτοι μέχρι την 20/7/2014. Από το παραπάνω ποσό της πρώτης καταβολής για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ποσού , καταβλήθηκε εμπρόθεσμα ποσό , ενώ το υπόλοιπο ποσό , δεν καταβλήθηκε. Με την από 27/10/2010 Ά Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε: α) η ολική ανάκληση και ακύρωση της από 20/7/2009 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία είχε αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ ( ) με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ( 100) ευρώ, δεδομένου ότι το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, περί τμηματικής καταβολής. 18

20 β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των ευρώ με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ( 100) ευρώ η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση αποφασίστηκε να καλυφθεί από ήδη υπάρχουσες καταθέσεις του μετόχου οι οποίες είχανε γίνει με σκοπό την τμηματική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως όριζε η απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20/7/2009 και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω. Έτσι το καταβεβλημμένο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ την 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα τριών εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ ( ) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εκατό τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα τέσσερις ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ( 100) ευρώ εκάστη. 1.3 Αντικείμενο δραστηριότητας Όπως περιγράφεται από το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας αποτελεί: Η παροχή υπηρεσιών έλξης για την σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών. Η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών λεωφορειακών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Η ίδρυση και η λειτουργία γραφείων γενικού τουρισμού της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, καθώς και η πρακτόρευση μεταφορικών εταιρειών και γραφείων γενικού τουρισμού. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών κατάκλισης και εστίασης επιβατών. Η οργάνωση και λειτουργία των εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης του τροχαίου υλικού. Η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση μεταφορών, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της συμπληρωματικότητας του συστήματος μεταφορών της χώρας και στην αρτιότερη εξυπηρέτηση του κοινού. Η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του μεταφορικού έργου και την άρτια εξυπηρέτηση του κοινού. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών σχετικών με τις δραστηριότητες της. 19

21 1.4 Ανακατάταξη κονδυλίων Για την καλύτερη πληροφόρηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία προέβη σε ανακατάταξη κονδυλίων της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της περιόδου 01/01/ /12/2013, αναφορικά με τον μερισμό λειτουργικών εξόδων. Λόγω του παραπάνω γεγονότος, ποσό ,22 και ,60, μεταφέρθηκε από τα κονδύλια «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας» και «Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως» στο κονδύλι «Κόστος πωλήσεων». Αναλυτικότερα, Πίνακας λειτουργικών εξόδων σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία από την Οικονομική έκθεση για την χρήση 2013 Δημοσιευμένα Στοιχεία 1/1-31/12/2013 Ποσά σε ' Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού Κόστος πωλήσεων Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Σύνολο , , , ,15 Αναλώσεις καυσίμων , ,58 Συντήρηση τροχαίου υλικού , , , ,00 Ενοίκια τροχαίου υλικού , , , ,79 Τέλη Χρήσης Δικτύου , , , ,14 Ηλεκτρική ενέργεια κίνησης , , , ,32 Λοιπές Παροχές Τρίτων , , , ,62 Αμοιβές και έξοδα Τρίτων , , , ,73 Διάφορα έξοδα , , , ,53 Προβλέψεις , , , ,43 Αποσβέσεις , , , ,10 Φόροι - Τέλη , , , ,15 Αναλώσεις Αποθεμάτων , ,36 Σύνολο , , , ,90 20

22 Αναθεωρημένος πίνακας λειτουργικών εξόδων για την χρήση 2013 Αναθεωρημένα Στοιχεία 1/1-31/12/2013 Ποσά σε ' Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού Κόστος πωλήσεων Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Σύνολο , , , ,15 Αναλώσεις καυσίμων , ,58 Συντήρηση τροχαίου υλικού , ,00 Ενοίκια τροχαίου υλικού , ,79 Τέλη Χρήσης Δικτύου , ,14 Ηλεκτρική ενέργεια κίνησης , ,32 Λοιπές Παροχές Τρίτων , , , ,62 Αμοιβές και έξοδα Τρίτων , , , ,73 Διάφορα έξοδα , , , ,53 Προβλέψεις , , , ,43 Αποσβέσεις , , , ,10 Φόροι - Τέλη , , , ,15 Αναλώσεις Αποθεμάτων , ,36 Σύνολο , , , ,90 Ανάλυση ποσών που αναταξινομήθηκαν για την χρήση 2013 Ανάλυση Αναταξινόμησης Ποσά σε ' Κόστος πωλήσεων 1/1-31/12/2013 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Σύνολο Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού Αναλώσεις καυσίμων Συντήρηση τροχαίου υλικού ,00 ( ,00) ( ,00) - Ενοίκια τροχαίου υλικού ,95 ( ,97) ( ,98) - Τέλη Χρήσης Δικτύου ,71 ( ,81) ( ,90) - Ηλεκτρική ενέργεια κίνησης ,16 ( ,44) ( ,72) - Λοιπές Παροχές Τρίτων Αμοιβές και έξοδα Τρίτων Διάφορα έξοδα Προβλέψεις Αποσβέσεις Φόροι - Τέλη

23 Αναλώσεις Αποθεμάτων Σύνολο ,82 ( ,22 ) ( ,60) - 2 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 2.1 Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ» (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις») έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («IASB»), καθώς και των διερμηνειών τους που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών («IFRIC») της IASB και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου Βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ» έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας («going concern») και την αρχή των δεδουλευμένων («accrual basis»), όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε εύλογες αξίες. Το γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν παραβιάζει την εφαρμογή της παραπάνω αρχής για τους εξής λόγους: Δεν υπάρχει πρόθεση για διακοπή της δραστηριότητας από τον μέτοχο. Το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων της εταιρείας, είναι προς τον ΟΣΕ. Όπως αναλυτικότερα αναγράφεται στη σημείωση 27 της παρούσας, στις 4 Νοεμβρίου 2010 ψηφίστηκε ο Ν 3891/2010 σχετικά με την αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του Ομίλου του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στις βασικές προβλέψεις του οποίου εντάσσεται και η διαγραφή των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ. Εντός της χρήσης 2011 υπήρξε ενεργοποίηση των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση των ελλειμματικών υπηρεσιών της εταιρείας και δη σε χρηματοδότηση ελλειμματικών δρομολογίων. Πρόκειται να υπογραφούν Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών με τον ΟΣΕ, οι οποίες αποσκοπούν στον καθορισμό των όρων των παρεχόμενων από τον ΟΣΕ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ υπηρεσιών, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον εξορθολογισμό των σχετικών δαπανών. Ακολουθείται συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο (Business Plan), με σκοπό τον εξορθολογισμό των δαπανών της εταιρείας και την διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας 22

24 στο μέλλον. Έχει προταθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 2.3 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 15/12/ Καλυπτόμενη περίοδος Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31 η Δεκεμβρίου 2014, με παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 για την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2013 για τις υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις. 2.5 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ ( ), το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί.όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ ( ) εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 2.6 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: α. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως 23

25 καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές 24

26 οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα 25

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ)

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ) ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ) Στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), στον Υπουργό Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας". Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Υποδείγματα των ψηφοδελτίων που ακολουθούν αναγράφηκαν προς διευκόλυνση των συνδυασμών. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1 από 22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.... 4 3. Ρόλος του Προέδρου του Δ.Σ....

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011

Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011 Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου καθαριστριών του ΟΠΑΠ που κάλυπταν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες αυτού δεν δικαιολογούνται ως τέτοιες,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ----------- ΑΔΑ: 7ΛΞ5ΩΚΓ-Θ96 Ναύπακτος 25/11/2015 Αριθμ.πρωτ: 33115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το Νοσοκομείο Σητείας ως Δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο ιδρύθηκε με Β. Δ/γμα στις 09-04-1947. Στεγάστηκε εκεί όπου λειτουργούσε πριν λίγα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ), ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων Αριθ. Πρωτ. 415 Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2010 Προς Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτριο Ρέππα Kοινοποίηση : - Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη - Γεν. Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/9/2005 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στοιχεία ισολογισμού...3 2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται σήμερα στην Ιεράπετρα μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007)

ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007) ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007) Θέμα: «Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2008 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΙΝ. 6972495042 ofiii@yahoo.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΙΝ. 6972495042 ofiii@yahoo.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εκλεγμένος με την Ανεξάρτητη Κίνηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ. 6944285669 dapostolak@sch.gr ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΙΝ. 6972495042 ofiii@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΠΑ ΛΑΚΚΟΙ Τηλ. 2842024282, 22248 Fax: 2842026263 Enosi1@otenet.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 24/01/2014 ΤΚ 72200 Αρ.Πρωτ. 1939

ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΠΑ ΛΑΚΚΟΙ Τηλ. 2842024282, 22248 Fax: 2842026263 Enosi1@otenet.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 24/01/2014 ΤΚ 72200 Αρ.Πρωτ. 1939 1 ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΠΑ ΛΑΚΚΟΙ Τηλ. 2842024282, 22248 Fax: 2842026263 Enosi1@otenet.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 24/01/2014 ΤΚ 72200 Αρ.Πρωτ. 1939 Προς: Μ.Μ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2014 βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2014 βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2014 βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο.

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο. Συνταξιοδοτικός οδηγός Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015 Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας Δημόσιο ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΠΟΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο Ενότητα 1.3 Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1/9 Δεν εξελίσσονται

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009 A ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α Β Γ Δ ε Σωστό ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Σελίδα 115, ενότητα 3, Κεφάλαιο 6 ο Σωστό Σελίδα 154, ενότητα 4, μπλε κουτί, Κεφάλαιο 8 ο Λάθος ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Κεφάλαιο 11 ο Λάθος Σελίδα 183, ενότητα 4, 2 η παράγραφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2013 (1 η Ιανουαρίου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011 3 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ επανέρχεται το αφορολόγητο πλεόνασμα διευκολύνονται οι συγχωνεύσεις συμπράξεις, αναγκαστικοί και δασικοί συνεταιρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003637093 2016-01-15

16PROC003637093 2016-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ : 15-01-2016 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/Β/469 Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τμήμα : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αρχική σχεδίαση της σήραγγας Αγίου Νικολάου προέβλεπε, στο μεγαλύτερο μήκος της, την κατασκευή δύο διακριτών κλάδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/808/16-01-2014 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 Οι παρακάτω γενικοί όροι της διακήρυξης ισχύουν αν και όσο δεν τους αλλάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155. email: info@ddy.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155. email: info@ddy. 1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 email: info@ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ, Τρίτη 22 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η OLYMPIC CATERING S.A. Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ. AΡ.M.A.E. 1498/06/Β/86/39 =====================================

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η OLYMPIC CATERING S.A. Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ. AΡ.M.A.E. 1498/06/Β/86/39 ===================================== Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC CATERING Α.Ε. Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ. AΡ.M.A.E. 1498/06/Β/86/39 =====================================

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση:

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5-7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2 FAX: 210-3332559 e-mail : press@minfin.gr Αθήνα, 22 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια Άρθρο 1 Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη σύμβασης και διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παρόχων, για τη λειτουργία του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΛΦΑLAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ : ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ A.E.

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ : ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ A.E. ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Ξενοδοχειακή Βιομηχανική Εταιρεία Διακριτικός Τίτλος : ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ A.E. Κορωναίου 14 71 202 Ηράκλειο Κρήτης ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11565/06/Β/86/20 Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΦΕΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε: 33177/62/Β/95/96 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να εξηγηθεί η σειριακή αναζήτηση. Η λειτουργία της αναζήτησης σε πίνακα είναι η εύρεση της θέσης στην οποία υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή που ενδιαφέρει το χρήστη. Οι πιο γνωστές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. Μέγαρα 1 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: 3287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28 ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3227244 Fax: 210 3224244 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 52 Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα Ημερομηνία :26/01/2011 Α.Π :38774 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ 20 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ 20 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αρ.πρωτ.807 Αθήνα 15/5/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ 20 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σας γνωστοποιούμε, ότι με τις αποφάσεις (υπ αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπούς κοινωφελείς, που ιδρύθηκε την 1 η Μαρτίου 2002 και έχει έδρα την Αθήνα. Διοικείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ WATT AND VOLT AE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 116 & ΔΑΒΑΚΗ 1 Τ: 801 700 7080, FAX: 210 3619835 info@watt-volt.gr - www.watt-volt.gr ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-11 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ στο Ν. Φάληρο (Ελαϊδα)» ΔΕΕΔ/ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούνται από: Α) Ένα ολιγόλεπτο τεστ. Το τεστ βαθμολογείται και, εφόσον ο βαθμός είναι 5, ακολουθεί Β) Εξέταση τεσσάρων λεπτών

Διαβάστε περισσότερα