ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη», Εκτιµώντας: ότι, για την κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε σκοπό την καλή λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, έχουν δηµιουργηθεί από το 1957 ιδρύµατα ονοµαζόµενα «ευρωπαϊκά σχολεία» 7 ότι οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες επιθυµούν να εξασφαλίσουν την κοινή εκπαίδευση των παιδιών αυτών και ότι για το σκοπό αυτό συνεισφέρουν στον προϋπολογισµό των ευρωπαϊκών σχολείων 7 ότι το σύστηµα των ευρωπαϊκών σχολείων αποτελεί «sui generis» σύστηµα 7 ότι µε το σύστηµα αυτό πραγµατοποιείται µια µορφή συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ των κρατών µελών και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ ταυτόχρονα τα κράτη µέλη έχουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήµατος, καθώς και για την πολιτιστική και γλωσσική τους διαφοροποίηση 7 ότι θα πρέπει: - να κωδικοποιηθεί το καταστατικό του «ευρωπαϊκού σχολείου» που θεσπίστηκε το 1957 για να ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά µε αυτό κείµενα που έχουν θεσπιστεί από τα συµβαλλόµενα µέρη, - να προσαρµοστεί το εν λόγω καταστατικό λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - να τροποποιηθεί ο τρόπος λήψης αποφάσεων στα πλαίσια των οργάνων των σχολείων, - να ληφθεί υπόψη η κτηθείσα πείρα από τη λειτουργία των σχολείων, - να εξασφαλισθεί επαρκής νοµική προστασία του διδακτικού προσωπικού και των λοιπών προσώπων τα οποία αφορά το καταστατικό έναντι πράξεων του ανωτάτου συµβουλίου ή των διοικητικών συµβουλίων 7 να δηµιουργηθεί προς τούτο ένα όργανο εκδίκασης προσφυγών µε αυστηρά οριοθετηµένη δικαιοδοσία, - η δικαιοδοσία του οργάνου εκδίκασης προσφυγών να µην θίγει τη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων επί θεµάτων αστικής και ποινικής ευθύνης 7 ότι, µε βάση το πρόσθετο πρωτόκολλο της 15ης εκεµβρίου 1975, έχει ιδρυθεί σχολείο στο Μόναχο για την κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού του ευρωπαϊκού οργανισµού διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας0, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Άρθρο 1 Με την παρούσα σύµβαση καθορίζεται το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων (τα οποία στη συνέχεια καλούνται «σχολεία»). Αποστολή των σχολείων είναι η κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εκτός από τα παιδιά για τα οποία ισχύουν οι συµφωνίες που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29, η φοίτηση και άλλων παιδιών στα σχολεία επιτρέπεται εντός των ορίων που καθορίζει το ανώτατο συµβούλιο. Τα σχολεία απαριθµούνται στο παράρτηµα I, το οποίο µπορεί να προσαρµοστεί από το ανώτατο συµβούλιο σε συνάρτηση µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει των άρθρων 2, 28 και 31.

2 Άρθρο 2 1. Η δηµιουργία νέων σχολείων µπορεί να αποφασίζεται µε οµοφωνία από το ανώτατο συµβούλιο. 2. Το ανώτατο συµβούλιο καθορίζει τους τόπους εγκατάστασής τους σε συµφωνία µε το κράτος µέλος υποδοχής. 3. Πριν ιδρυθεί νέο σχολείο στο έδαφος κράτους µέλους, πρέπει να έχει συναφθεί συµφωνία µεταξύ του ανωτάτου συµβουλίου και του κράτους µέλους υποδοχής, η οποία θα αφορά τη δωρεάν διάθεση και συντήρηση εγκαταστάσεων προσαρµοσµένων στις ανάγκες του νέου σχολείου. Άρθρο 3 1. Η διδασκαλία που παρέχεται σε κάθε σχολείο καλύπτει τη φοίτηση µέχρι την ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η διδασκαλία µπορεί να περιλαµβάνει: - νηπιαγωγείο, - πενταετή κύκλο σπουδών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, - επταετή κύκλο σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι ανάγκες τεχνικής εκπαίδευσης καλύπτονται, στο µέτρο του δυνατού, από τα σχολεία, σε συνεργασία µε το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής. 2. Η διδασκαλία γίνεται από εκπαιδευτικούς αποσπασµένους ή τοποθετηµένους από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις αποφάσεις που λαµβάνει το ανώτατο συµβούλιο µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγρα-φος α) Οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης της βασικής διάρθρωσης ενός σχολείου απαιτεί οµοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών µελών στο ανώτατο συµβούλιο. β) Οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του νοµικού καθεστώτος του διδακτικού προσωπικού απαιτεί οµοφωνία του ανωτάτου συµβουλίου. Άρθρο 4 Η εκπαιδευτική οργάνωση του σχολείου βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 1. οι σπουδές πραγµατοποιούνται στις γλώσσες που ορίζονται στο παράρτηµα II, 2. το παράρτηµα αυτό µπορεί να προσαρµοσθεί από το ανώτατο συµβούλιο σε συνάρτηση µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει των άρθρων 2 και 32, 3. για να ευνοηθεί η ενότητα του σχολείου, η προσέγγιση και η αµοιβαία κατανόηση µεταξύ µαθητών που φοιτούν σε διαφορετικά γλωσσικά τµήµατα, ορισµένα µαθήµατα διδάσκονται από κοινού σε τάξεις του ίδιου επιπέδου. Τα µαθήµατα αυτά µπορούν να διδάσκονται σε οποιαδήποτε κοινοτική γλώσσα, εφόσον το ανώτατο συµβούλιο αποφασίσει ότι οι περιστάσεις δικαιολογούν κάτι τέτοιο, 4. καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να αποκτήσουν οι µαθητές άρτια γνώση των σύγχρονων γλωσσών, 5. τα προγράµµατα σπουδών προβάλλουν ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή διάσταση, 6. τόσο η εκπαίδευση όσο και η διδασκαλία διέπονται από το σεβασµό της συνείδησης και των πεποιθήσεων του ατόµου, 7. λαµβάνονται µέτρα για να διευκολύνεται η υποδοχή των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Άρθρο 5 1. Τα έτη σπουδών που ολοκληρώνονται µε επιτυχία στο σχολείο καθώς και τα αντίστοιχα ενδεικτικά και πιστοποιητικά των σπουδών αυτών αναγνωρίζονται στο έδαφος των κρατών µελών, βάσει πίνακα ισοτιµιών, υπό τους όρους που καθορίζονται από το ανώτατο συµβούλιο όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 και µε την

3 επιφύλαξη της συµφωνίας των αρµόδιων εθνικών αρχών. 2. Ο πλήρης κύκλος σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πιστοποιείται από το ευρωπαϊκό απολυτήριο, τα σχετικά µε το οποίο ρυθµίζονται στη συµφωνία της 11ης Απριλίου 1984 περί της τροποποιήσεως του παραρτήµατος του καταστατικού του ευρωπαϊκού σχολείου, που αποτελεί τον κανονισµό του ευρωπαϊκού απολυτηρίου, εφεξής καλούµενη «συµφωνία του ευρωπαϊκού απολυτηρίου». Το ανώτατο συµβούλιο, αποφασίζοντας µε οµοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών µελών, µπορεί να επιφέρει στην εν λόγω συµφωνία τις αναπροσαρµογές που ενδέχεται να αποδειχθούν απαραίτητες. Οι µαθητές στους οποίους απονέµεται ευρωπαϊκό απολυτήριο από το σχολείο: α) απολαύουν, στο κράτος µέλος του οποίου είναι υπήκοοι, όλων των δικαιωµάτων που απορρέουν από την κατοχή ενδεικτικού ή πιστοποιητικού το οποίο χορηγείται στο τέλος των σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα αυτή 7 β) µπορούν να ζητήσουν να γίνουν δεκτοί σε οποιοδήποτε πανεπιστήµιο στο έδαφος κάθε κράτους µέλους, µε τους ίδιους όρους, όπως και οι υπήκοοι του εν λόγω κράτους µέλους που έχουν ισότιµους τίτλους. Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, ως «πανεπιστήµια» νοούνται: α) τα πανεπιστήµια 7 β) τα ιδρύµατα τα οποία θεωρούνται από το κράτος µέλος, στο έδαφος του οποίου ευρίσκονται, ως πανεπιστηµιακού επιπέδου. Άρθρο 6 Κάθε σχολείο διαθέτει την αναγκαία νοµική προσωπικότητα για την εκπλήρωση της αποστολής του όπως ορίζεται στο άρθρο 1. Απολαύει προς το σκοπό αυτό αυτονοµίας όσον αφορά τη διαχείριση των πιστώσεων που είναι εγγεγραµµένες στο σχετικό µε το σχολείο τµήµα του προϋπολογισµού, υπό τους όρους που ορίζονται στο δηµοσιονοµικό κανονισµό ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. Μπορεί να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. ύναται ιδίως να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία. Όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, το σχολείο αντιµετωπίζεται σε κάθε κράτος µέλος, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρούσας σύµβασης, ως σχολικό ίδρυµα που διέπεται από το δηµόσιο δίκαιο. ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Άρθρο 7 Τα κοινά όργανα όλων των σχολείων είναι: 1. το ανώτατο συµβούλιο, 2. ο γενικός γραµµατέας, 3. τα συµβούλια επιθεωρητών, 4. το όργανο εκδίκασης προσφυγών. Τη διοίκηση κάθε σχολείου αναλαµβάνει το διοικητικό συµβούλιο και τη διεύθυνση ο διευθυντής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Το ανώτατο συµβούλιο Άρθρο 8 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, το ανώτατο συµβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη: α) τον αντιπρόσωπο ή τους αντιπροσώπους, σε υπουργικό επίπεδο, κάθε κράτους µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι εξουσιοδοτηµένοι να δεσµεύουν την

4 κυβέρνηση του συγκεκριµένου κράτους µέλους 7 εννοείται ότι κάθε κράτος µέλος διαθέτει µία µόνο ψήφο 7 β) ένα µέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7 γ) έναν αντιπρόσωπο που ορίζει η επιτροπή προσωπικού (από τα άτοµα του διδακτικού προσωπικού) σύµφωνα µε το άρθρο 22 7 δ) έναν αντιπρόσωπο των γονέων των µαθητών που ορίζουν οι σύλλογοι γονέων σύµφωνα µε το άρθρο Οι αντιπρόσωποι, σε υπουργικό επίπεδο, των κρατών µελών καθώς και το µέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µπορούν να παρίστανται δι' αντιπροσώπου. Τα άλλα µέλη αντιπροσωπεύονται, σε περίπτωση κωλύµατος, από τον αναπληρωτή τους. 3. Στις συνεδριάσεις του ανωτάτου συµβουλίου µπορεί να κληθεί να παραστεί εκπρόσωπος των µαθητών ως παρατηρητής, εφόσον πρόκειται για θέµατα που αφορούν τους µαθητές. 4. Το ανώτατο συµβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του µε πρωτοβουλία του ίδιου ή µετά από αιτιολογηµένη αίτηση τριών µελών του ανωτάτου συµβουλίου ή του γενικού γραµµατέα. Συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 5. Η προεδρία ασκείται, διαδοχικά, από τον αντιπρόσωπο κάθε κράτους µέλους για ένα έτος σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά των κρατών µελών: Βέλγιο, ανία, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο. Άρθρο 9 1. Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται συµφωνία δυνάµει της παρούσας σύµβασης, οι αποφάσεις του ανώτατου συµβουλίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών του, µε την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων: α) για τη λήψη απόφασης που επηρεάζει τα ειδικά συµφέροντα ενός κράτους µέλους, µεταξύ των οποίων η σηµαντική επέκταση των εγκαταστάσεων ή το κλείσιµο σχολείου εγκατεστηµένου στο έδαφός του, απαιτείται ευνοϊκή ψήφος του αντιπροσώπου του εν λόγω κράτους µέλους 7 β) για το κλείσιµο σχολείου απαιτείται ευνοϊκή ψήφος του µέλους της Επιτροπής 7 γ) ο αντιπρόσωπος ενός οργανισµού δηµοσίου δικαίου που έχει αποκτήσει έδρα και ψήφο στο ανώτατο συµβούλιο δυνάµει συµφωνίας βασιζόµενης στο άρθρο 28 συµµετέχει στην ψηφοφορία σχετικά µε όλα τα θέµατα του σχολείου τα οποία περιλαµβάνει η συµφωνία αυτή 7 δ) το δικαίωµα ψήφου του αντιπροσώπου της επιτροπής προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγρα- φος 1 στοιχείο γ) και του αντιπροσώπου των γονέων των µαθητών που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ) περιορίζεται στη λήψη αποφάσεων για εκπαιδευτικά θέµατα βάσει του άρθρου 11, αποκλειοµένων των αποφάσεων σχετικά µε τις αναπροσαρµογές της συµφωνίας του ευρωπαϊκού απολυτηρίου και των αποφάσεων που έχουν οικονοµικές και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. 2. Στις περιπτώσεις που η παρούσα σύµβαση απαιτεί οµοφωνία, οι αποχές των παρόντων ή αντιπροσωπευοµένων µελών δεν εµποδίζουν τη λήψη αποφάσεων από το ανώτατο συµβούλιο. 3. Σε κάθε ψηφοφορία, το παρόντα ή αντιπροσωπευόµενα µέλη διαθέτουν µία ψήφο, µε την επιφύλαξη της ειδικής διάταξης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α). Άρθρο 10

5 Το ανώτατο συµβούλιο εποπτεύει την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης 7 για το σκοπό αυτό, διαθέτει τις απαραίτητες εξουσίες για τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα εκπαιδευτικά και διοικητικά και σε θέµατα προϋπολογισµού, καθώς και για τη διαπραγµάτευση των συµφωνιών που αναφέρονται στα άρθρα 28 έως 30. Μπορεί να συστήσει επιτροπές στις οποίες ανατίθεται η προετοιµασία των αποφάσεών του. Το ανώτατο συµβούλιο θεσπίζει το γενικό κανονισµό των σχολείων. Κάθε έτος το ανώτατο συµβούλιο καταρτίζει, µε βάση το σχέδιο που ετοιµάζει ο γενικός γραµµατέας, έκθεση για τη λειτουργία των σχολείων και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Άρθρο 11 Σε εκπαιδευτικά θέµατα, το ανώτατο συµβούλιο καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις των σπουδών και αποφασίζει για την οργάνωσή τους. Ειδικότερα, µετά από γνώµη του αρµοδίου συµβουλίου επιθεωρητών, το ανώτατο συµβούλιο: 1. καθορίζει εναρµονισµένα προγράµµατα σπουδών και ωράρια για κάθε σχολικό έτος και για κάθε τµήµα που έχει ιδρύσει και διατυπώνει συστάσεις για την επιλογή των µεθόδων διδασκαλίας, 2. µεριµνά για τον έλεγχο της διδασκαλίας από τα συµβούλια επιθεωρητών και καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας των συµβουλίων αυτών, 3. καθορίζει την απαιτούµενη ηλικία για την εισαγωγή στις διάφορες βαθµίδες σχολικής εκπαίδευσης 7 ορίζει τους κανόνες που διέπουν τον προβιβασµό των µαθητών στην επόµενη τάξη ή στη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και, προκειµένου να δίδεται στους µαθητές η δυνατότητα να επανεντάσσονται οποτεδήποτε στα εθνικά σχολεία, θεσπίζει τους κανόνες βάσει των οποίων κατοχυρώνονται τα έτη φοιτήσεως στο σχολείο σύµφωνα µε το άρθρο 5 7 καταρτίζει τον πίνακα ισοτιµιών που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, 4. ορίζει το είδος των εξετάσεων για την επισφράγιση του έργου που έχει επιτελεσθεί στο σχολείο 7 καθορίζει τους κανόνες για τις εξετάσεις, συγκροτεί τις εξεταστικές επιτροπές και απονέµει τα σχετικά ενδεικτικά 7 καθορίζει τις δοκιµασίες των εξετάσεων αυτών σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 5. Άρθρο 12 Σε διοικητικά θέµατα, το ανώτατο συµβούλιο: 1. καθορίζει τους κανόνες της υπηρεσιακής κατάστασης του γενικού γραµµατέα, των διευθυντών, του διδακτικού προσωπικού και, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, 2. ορίζει το γενικό γραµµατέα και τον αναπληρωτή γενικό γραµµατέα, 3. διορίζει το διευθυντή και τους αναπληρωτές διευθυντές κάθε σχολείου, 4. α) προσδιορίζει κάθε χρόνο, µετά από πρόταση των συµβουλίων επιθεωρητών, τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, δηµιουργώντας και καταργώντας θέσεις απασχόλησης. Μεριµνά για τη δίκαιη κατανοµή των θέσεων µεταξύ των κρατών µελών. Ρυθµίζει από κοινού µε τις κυβερνήσεις τα θέµατα που αφορούν το διορισµό ή την απόσπαση των καθηγητών, των δασκάλων και των εκπαιδευτικών συµβούλων του σχολείου, οι οποίοι διατηρούν τα δικαιώµατα προαγωγής και συνταξιοδότησης που κατοχυρώνονται από το εθνικό καθεστώς τους 7 β) προσδιορίζει κάθε χρόνο, µετά από πρόταση του γενικού γραµµατέα, τις ανάγκες σε διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό 7 5. οργανώνει τη λειτουργία του και καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισµό. Άρθρο Σε θέµατα προϋπολογισµού, το ανώτατο συµβούλιο:

6 α) θεσπίζει το δηµοσιονοµικό κανονισµό, προσδιορίζοντας ιδίως τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισµού των σχολείων 7 β) θεσπίζει τον προϋπολογισµό των σχολείων για κάθε οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε την κατωτέρω παράγραφο 4 7 γ) εγκρίνει τον ετήσιο λογαριασµό διαχείρισης και τον διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2. Το ανώτατο συµβούλιο καθορίζει, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, την κατάσταση των προβλεποµένων εσόδων και δαπανών των σχολείων για το επόµενο έτος και τη διαβιβάζει αµέσως στην Επιτροπή, η οποία, στηριζοµένη στα στοιχεία αυτά, καθορίζει τις αναγκαίες προβλέψεις στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθορίζει τις συνεισφορές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια της διαδικασίας του προϋπολογισµού. 3. Το ανώτατο συµβούλιο διαβιβάζει την κατάσταση των προβλεποµένων εσόδων και δαπανών και στους άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου που προβλέπονται στο άρθρο 28 και στους οργανισµούς ή ιδρύµατα που προβλέπονται στο άρθρο 29, η χρηµατοδοτική συνεισφορά των οποίων επιτρέπει τη χρηµατοδότηση του κύριου όγκου του προϋπολογισµού ενός σχολείου, προκειµένου οι οργανισµοί αυτοί να καθορίσουν το ύψος της συνεισφοράς τους. 4. Το ανώτατο συµβούλιο εγκρίνει οριστικά τον προϋπολογισµό των σχολείων πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους, προσαρµόζοντάς τον, εάν χρειάζεται, στις συνεισφορές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οργανισµών ή ιδρυµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Άρθρο 14 Ο γενικός γραµµατέας εκπροσωπεί το ανώτατο συµβούλιο και διευθύνει τη γραµµατεία στα πλαίσια των διατάξεων της υπηρεσιακής κατάστασης του γενικού γραµµατέα που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. Αντιπροσωπεύει τα σχολεία επί νοµικών διαφορών, είναι δε υπεύθυνος έναντι του ανωτάτου συµβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συµβούλια επιθεωρητών Άρθρο 15 Για τις ανάγκες του σχολείου συνιστώνται δύο συµβούλια επιθεωρητών 7 το ένα για το νηπιαγωγείο και την πρωτοβάθµια εκπαίδευση και το άλλο για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Άρθρο 16 Κάθε συµβαλλόµενο κράτος µέλος αντιπροσωπεύεται σε κάθε συµβούλιο επιθεωρητών από έναν επιθεωρητή, τον οποίο ορίζει το ανώτατο συµβούλιο, µετά από πρόταση του ενδιαφερόµενου µέρους. Η προεδρία των συµβουλίων επιθεωρητών ασκείται από τον αντιπρόσωπο στο συµβούλιο επιθεωρητών του κράτους µέλους που ασκεί την προεδρία του ανωτάτου συµ- βουλίου. Άρθρο 17 Τα συµβούλια επιθεωρητών έχουν ως καθήκον να φροντίζουν για την ποιότητα της διδασκαλίας που παρέχεται στα σχολεία και, για το σκοπό αυτό, να φροντίζουν για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων επιθεωρήσεων στα σχολεία. Τα συµβούλια επιθεωρητών υποβάλλουν στο ανώτατο συµβούλιο τις γνώµες και τις

7 προτάσεις που προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 11 και 12, καθώς και, ενδεχοµένως, προτάσεις για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων και την οργάνωση των σπουδών. Άρθρο 18 Οι επιθεωρητές έχουν ως καθήκον: 1. να εξασφαλίζουν, στη βαθµίδα σχολικής εκπαίδευσης για την οποία είναι αρµόδιοι, την εκπαιδευτική εποπτεία των διδασκόντων που προέρχονται από την εθνική τους διοίκηση, 2. να αντιπαραβάλλουν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά το επίπεδο των σπουδών και την ποιότητα των µεθόδων διδασκαλίας, 3. να απευθύνουν στους διευθυντές και στο διδακτικό προσωπικό τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεών τους. Λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των αναγκών από το ανώτατο συµβούλιο, κάθε κράτος µέλος παρέχει στους επιθεωρητές τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την απόλυτη εκπλήρωση της αποστολής τους στα σχολεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιοικητικό συµβούλιο Άρθρο 19 Με την επιφύλαξη των άρθρων 28 και 29 το διοικητικό συµβούλιο, που προβλέπεται στο άρθρο 7, περιλαµβάνει τα ακόλουθα οκτώ µέλη: 1. το γενικό γραµµατέα, που ασκεί την προεδρία, 2. το διευθυντή του σχολείου, 3. τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 4. δύο µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, εκ των οποίων το ένα αντιπροσωπεύει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και το άλλο τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και του νηπιαγωγείου, 5. δύο µέλη που αντιπροσωπεύουν το σύλλογο γονέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23, 6. έναν αντιπρόσωπο του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να συµµετέχει ως παρατηρητής αντιπρόσωπος του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το σχολείο. ύο αντιπρόσωποι των µαθητών καλούνται να συµµετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου του σχολείου τους για τα θέµατα που τους αφορούν. Άρθρο 20 Το διοικητικό συµβούλιο: 1. καταρτίζει την κατάσταση προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών του σχολείου, σύµφωνα µε το δηµοσιονοµικό κανονισµό, 2. ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισµού του σχολείου και συντάσσει τον ετήσιο λογαριασµό διαχείρισης, 3. φροντίζει για την ύπαρξη κατάλληλων υλικών συνθηκών και πρόσφορου κλίµατος για την καλή λειτουργία του σχολείου, 4. εκπληρώνει όλα τα άλλα διοικητικά καθήκοντα που του αναθέτει το ανώτατο συµβούλιο. Οι λεπτοµέρειες για τη σύγκληση συνεδριάσεων των διοικητικών συµβουλίων και τη λήψη αποφάσεων από τα όργανα αυτά καθορίζονται στο γενικό κανονισµό των σχολείων που προβλέπεται στο άρθρο 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

8 ιευθυντής του σχολείου Άρθρο 21 Ο διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του στο πλαίσιο των διατάξεων του γενικού κανονισµού που προβλέπεται στο άρθρο 10. ιοικεί το προσωπικό που είναι τοποθετηµένο στο σχολείο, σύµφωνα µε τις διαδικασίες οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β). Ο διευθυντής πρέπει να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται στη χώρα του για τη διεύθυνση ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος του οποίου το απολυτήριο παρέχει πρόσβαση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος έναντι του ανωτάτου συµβουλίου. ΤΙΤΛΟΣ III ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 22 Ιδρύεται επιτροπή προσωπικού, αποτελούµενη από εκλεγµένους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού κάθε σχολείου. Η επιτροπή αυτή συνεργάζεται για την καλή λειτουργία των σχολείων, καθιστώντας δυνατή τη διαµόρφωση και την έκφραση της γνώµης του προσωπικού. Ο τρόπος εκλογής και λειτουργίας της επιτροπής προσωπικού προσδιορίζεται στους κανόνες υπηρεσιακής κατάστασης του διδακτικού προσωπικού και του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. Η επιτροπή προσωπικού ορίζει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό µέλος, από το διδακτικό προσωπικό, που αντιπροσωπεύουν το προσωπικό στα πλαίσια του ανωτάτου συµβουλίου. ΤΙΤΛΟΣ IV ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Άρθρο 23 Προκειµένου να διατηρούνται οι σχέσεις µεταξύ των γονέων των µαθητών και των αρχών των σχολείων, το ανώτατο συµβούλιο αναγνωρίζει για κάθε σχολείο το σύλλογο που εκπροσωπεί τους γονείς των µαθητών του σχολείου. Ο αναγνωρισµένος σύλλογος γονέων ορίζει ετησίως δύο αντιπροσώπους του στο διοικητικό συµβούλιο του σχολείου. Οι σύλλογοι όλων των σχολείων ορίζουν ετησίως ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό µέλος που αντιπροσωπεύουν τους συλλόγους στο ανώτατο συµβούλιο. ΤΙΤΛΟΣ V ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο 24 Το οικονοµικό έτος των σχολείων συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. Άρθρο 25 Ο προϋπολογισµός των σχολείων χρηµατοδοτείται από: 1. τις συνεισφορές των κρατών µελών µέσω της συνεχούς καταβολής των µισθών για τους αποσπασµένους ή τοποθετηµένους καθηγητές και, ενδεχοµένως, µε τη µορφή χρηµατοδοτικής συµµετοχής που αποφασίζεται, µε οµοφωνία, από το ανώτατο συµβούλιο, 2. τη συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη της διαφοράς µεταξύ του συνολικού ποσού δαπανών των σχολείων και του συνόλου

9 των λοιπών εσόδων, 3. τις συνεισφορές των µη κοινοτικών οργανισµών µε τους οποίους το ανώτατο συµβούλιο έχει συνάψει συµφωνία, 4. τα ίδια έσοδα των σχολείων και ιδίως τα δίδακτρα τα οποία βαρύνουν τους γονείς των µαθητών σύµφωνα µε απόφαση του ανωτάτου συµβουλίου, 5. τα διάφορα έσοδα. Ο τρόπος διάθεσης της κοινοτικής συνεισφοράς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελεί αντικείµενο ειδικής συµφωνίας µεταξύ του ανωτάτου συµβουλίου και της Επιτροπής. ΤΙΤΛΟΣ VI ΙΑΦΟΡΕΣ Άρθρο 26 Το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι το µόνο όργανο αρµόδιο να αποφαίνεται για όσες διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, όσον αφορά την ερµηνεία και την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθούν στα πλαίσια του ανωτάτου συµβουλίου. Άρθρο Συνιστάται όργανο εκδίκασης προσφυγών. 2. Το όργανο εκδίκασης προσφυγών έχει αποκλειστική αρµοδιότητα σε πρώτο και τελευταίο βαθµό, εφόσον εξαντληθούν οι δυνατότητες της διοικητικής οδού, επί οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής µε την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης στα πρόσωπα τα οποία αυτή αφορά, εκτός του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, σχετικά µε τη νοµιµότητα πράξεως βασιζόµενης στη σύµβαση ή σε κανόνες θεσπιζόµενους δυνάµει αυτής, η οποία στρέφεται εναντίον τους και προέρχεται από το ανώτατο συµβούλιο ή το διοικητικό συµβούλιο ενός σχολείου στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί βάσει της παρούσας σύµβασης. Όταν πρόκειται για διαφορά χρηµατικής φύσεως, το Όργανο εκδίκασης προσφυγών έχει απεριόριστη δικαιοδοσία. Οι όροι και οι λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε αυτές τις διαδικασίες καθορίζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, στους κανόνες υπηρεσιακής κατάστασης του διδακτικού προσωπικού ή στο καθεστώς που εφαρµόζεται στα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η διδασκαλία συγκεκριµένων µαθηµάτων ή στο γενικό κανονισµό των σχολείων. 3. Το όργανο εκδίκασης προσφυγών συγκροτείται από άτοµα που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας και είναι γενικά αναγνωρισµένα ως αρµόδια για νοµικά θέµατα. Ως µέλη του οργάνου εκδίκασης προσφυγών µπορούν να διορισθούν µόνον τα πρόσωπα που περιλαµβάνονται σε κατάλογο τον οποίο καταρτίζει για το σκοπό αυτό το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4. Το καταστατικό του οργάνου εκδίκασης προσφυγών θεσπίζεται µε οµοφωνία από το ανώτατο συµβούλιο. Το καταστατικό του οργάνου εκδίκασης προσφυγών ορίζει τον αριθµό των µελών του, τη διαδικασία διορισµού τους από το ανώτατο συµβούλιο, τη διάρκεια της θητείας τους και το καθεστώς των απολαβών τους. Ρυθµίζει επίσης τον τρόπο λειτουργίας του εν λόγω οργάνου. 5. Το όργανο εκδίκασης προσφυγών θεπίζει τον εσωτερικό κανονισµό του, ο οποίος περιέχει όλες τις απαραίτητες διατάξεις για την εφαρµογή του καταστατικού του. Ο κανονισµός αυτός πρέπει να εγκρίνεται, µε οµοφωνία, από το ανώτατο συµβούλιο. 6. Οι αποφάσεις του οργάνου εκδίκασης προσφυγών είναι δεσµευτικές για τους

10 αντιδίκους και, σε περίπτωση που δεν τις εκτελέσουν, καθίστανται εκτελεστές από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο. 7. Οι άλλες διαφορές στις οποίες εµπλέκονται τα σχολεία υπάγονται στη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων. Ειδικότερα, η δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων επί θεµάτων αστικής και ποινικής ευθύνης δεν θίγεται από το παρόν άρθρο. ΤΙΤΛΟΣ VII ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 28 Το ανώτατο συµβούλιο µπορεί, ενεργώντας οµόφωνα, να διαπραγµατευτεί συµφωνία συµµετοχής, που αφορά υπάρχον σχολείο ή σχολείο που πρόκειται να δηµιουργηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 2, µε όλους τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη λειτουργία των σχολείων αυτών λόγω του τόπου εγκατάστασής τους. Με τη σύναψη µιας τέτοιας συµφωνίας, οι οργανισµοί αυτοί µπορούν να αποκτήσουν έδρα και ψήφο στο ανώτατο συµβούλιο για όλα τα θέµατα που αφορούν το εν λόγω σχολείο, εφόσον η οικονοµική συµµετοχή τους καθιστά δυνατή τη χρηµατοδότηση του κύριου όγκου του προϋπολογισµού του σχολείου. Μπορούν επίσης να αποκτήσουν έδρα και ψήφο στο διοικητικό συµβούλιο του εν λόγω σχολείου. Άρθρο 29 Το ανώτατο συµβούλιο µπορεί επίσης, ενεργώντας οµόφωνα, να διαπραγµατευθεί πέρα από τις συµφωνίες συµµετοχής και άλλες συµφωνίες µε οργανισµούς ή ιδρύµατα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ενδιαφέρονται για τη λειτουργία ενός από τα σχολεία. Το ανώτατο συµβούλιο δύναται να τους χορηγήσει έδρα και ψήφο στο διοικητικό συµβούλιο του εν λόγω σχολείου. Άρθρο 30 Το ανώτατο συµβούλιο µπορεί να διαπραγµατευθεί µε την κυβέρνηση της χώρας στην οποία ευρίσκεται ένα σχολείο οποιαδήποτε συµπληρωµατική συµφωνία µε σκοπό να εξασφαλισθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη λειτουργία του σχολείου. Άρθρο Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µε έγγραφη κοινοποίηση προς την κυβέρνηση του Λουξεµβούργου 7 η τελευταία ενηµερώνει τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη σχετικά µε την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης. Η καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται πριν από την 1η Σεπτεµβρίου ενός έτους για να αρχίσει να ισχύει την 1η Σεπτεµβρίου του εποµένου έτους. 2. Το συµβαλλόµενο µέρος που καταγγέλλει την παρούσα σύµβαση παραιτείται από κάθε µερίδιο στα στοιχεία ενεργητικού των σχολείων. Το ανώτατο συµβούλιο αποφασίζει σχετικά µε τα οργανωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που αφορούν το προσωπικό, κατόπιν της καταγγελίας ενός των συµβαλλοµένων µερών. 3. Το ανώτατο συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει, µε το είδος ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 9, την παύση λειτουργίας ενός σχολείου. Λαµβάνει επίσης, σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία, όλα τα µέτρα που κρίνονται σκόπιµα για το σχολείο αυτό, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση του διδακτικού προσωπικού, καθώς και του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, και την κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων του σχολείου.

11 4. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει την τροποποίηση της παρούσας σύµβασης. Προς το σκοπό αυτό, κοινοποιεί την αίτησή του στην κυβέρνηση του Λουξεµβούργου, η οποία αναλαµβάνει όλα τα απαραίτητα διαβήµατα µε το συµβαλλόµενο µέρος που ασκεί την προεδρία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκειµένου να συγκληθεί διακυβερνητική διάσκεψη. Άρθρο 32 Η αίτηση προσχώρησης στην παρούσα σύµβαση κάθε κράτους που καθίσταται µέλος της Κοινότητας απευθύνεται, εγγράφως, στην κυβέρνηση του Λουξεµβούργου, η οποία ενηµερώνει τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη. Η προσχώρηση αρχίζει να ισχύει από την 1η Σεπτεµβρίου που έπεται της ηµεροµηνίας κατάθεσης των εγγράφων προσχώρησης στην κυβέρνηση του Λουξεµβούργου. Από την ηµεροµηνία αυτή η σύνθεση των οργάνων των σχολείων τροποποιείται ανάλογα. Άρθρο 33 Η παρούσα σύµβαση επικυρώνεται από τα κράτη µέλη που είναι συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες. Όσον αφορά τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, συνάπτεται σύµφωνα µε τις συνθήκες ίδρυσής τους. Τα έγγραφα επικύρωσης και οι πράξεις κοινοποίησης της σύναψης της παρούσας σύµβασης κατατίθενται στην κυβέρνηση του Λουξεµβούργου, η οποία είναι θεµατοφύλακας του καταστατικού των ευρωπαϊκών σχολείων. Η κυβέρνση αυτή θα κοινοποιήσει την κατάθεση σε όλα τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη. Η παρούσα σύµβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί µετά την κατάθεση όλων των εγγράφων επικύρωσης από τα κράτη µέλη, καθώς και των πράξεων κοινοποίησης της σύναψης από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η παρούσα σύµβαση, που συντάσσεται σε ένα µόνον αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα, και όλα τα κείµενα της οποίας είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στα αρχεία της κυβέρνησης του Λουξεµβούργου, η οποία θα διαβιβάσει επικυρωµένα αντίγραφα σε όλα τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη. Άρθρο 34 Η παρούσα σύµβαση ακυρώνει και αντικαθιστά το καταστατικό της 12ης Απριλίου 1957 και το πρωτόκολλό του της 13ης Απριλίου Εκτός εάν στην παρούσα σύµβαση προβλέπεται άλλως, η συµφωνία του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου εξακολουθεί να ισχύει. Το πρόσθετο πρωτόκολλο για το σχολείο του Μονάχου, που έχει καταρτισθεί δι' αναφοράς στο πρωτόκολλο της 13ης Απριλίου 1962 και υπογράφηκε στο Λουξεµβούργο στις 15 εκεµβρίου 1975, δεν θίγεται από την παρούσα σύµβαση. Οι παραποµπές που γίνονται σε πράξεις σχετικά µε τα σχολεία προγενέστερες της παρούσας σύµβασης πρέπει να θεωρηθούν ότι παραπέµπουν στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας σύµβασης. Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Udfζrdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og fire og halvfems. Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig. Έγινε στο Λουξεµβούργο, στις είκοσι µία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα. Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine

12 hundred and ninety-four. Fait ΰ Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Fatto a Lussemburgo, addµ ventuno giugno millenovecentonovantaquattro. Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig. Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e quatro. Pour le royaume de Belgique Voor het Koninkrijk Belgiλ Fόr das Kφnigreich Belgien Pε Kongeriget Danmarks vegne Fόr die Bundesrepublik Deutschland Για την Ελληνική ηµοκρατία Por el Reino de Espaρa Pour la Rιpublique franηaise Thar cheann Na hιireann For Ireland Per la Repubblica italiana Pour le grand-duchι de Luxembourg Voor het Koninkrijk der Nederlanden Pela Repϊblica Portuguesa For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Por la Comunidad Europea y la Comunidad Europea de la Energνa Atσmica For Det Europζiske Fζllesskab og Det Europζiske Atomenergifζllesskab Fόr die Europδische Gemeinschaft und die Europδische Atomgemeinschaft Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας For the European Community and the European Atomic Energy Community Pour la Communautι europιenne et la Communautι europιenne de l'ιnergie atomique Per la Comunitΰ europea e la Comunitΰ europea dell'energia atomica Voor de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie Pela Comunidade Europeia e pela Comunidade Europeia da Energia Atσmica Por la Comunidad Europea del Carbσn y del Acero For Det Europζiske Kul- og Stεlfζllesskab Fόr die Europδische Gemeinschaft fόr Kohle und Stahl Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα For the European Coal and Steel Community Pour la Communautι europιenne du charbon et de l'acier Per la Comunitΰ europea del carbone e dell'acciaio Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

13 Pela Comunidade Europeia do Carvγo e do Aηo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ευρωπαϊκά σχολεία στα οποία εφαρµόζεται το καταστατικό: Ευρωπαϊκό σχολείο του Bergen Ευρωπαϊκό σχολείο των Βρυξελλών I Ευρωπαϊκό σχολείο των Βρυξελλών II Ευρωπαϊκό σχολείο των Βρυξελλών III (1*) Ευρωπαϊκό σχολείο του Culham Ευρωπαϊκό σχολείο του Καρλσρούης Ευρωπαϊκό σχολείο του Λουξεµβούργου Ευρωπαϊκό σχολείο του Mol Ευρωπαϊκό σχολείο του Μονάχου Ευρωπαϊκό σχολείο του Varese. (1*) Το ανώτατο συµβούλιο αποφάσισε τη δηµιουργία αυτού του σχολείου κατά τη συνεδρίασή του στις Οκτωβρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Γλώσσες στις οποίες παρέχεται η βασική εκπαίδευση: Αγγλική γλώσσα Γαλλική γλώσσα Γερµανική γλώσσα ανική γλώσσα Ελληνική γλώσσα Ισπανική γλώσσα Ιταλική γλώσσα Ολλανδική γλώσσα Πορτογαλική γλώσσα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία ικύκλων και Μηχανών Σκαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς

Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς 22 ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «WE CARE» 2014-2015 Εκπαιδευτικός: Μαζιώτη Παγώνα Η Περιπέτεια μας με το καράβι του WECARE και οι εμπειρίες μας. Συγγραφείς: τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Αρδανίου στο τµήµα 15.8 της Εγνατίας Οδού» Μάιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\2010_Αρδάνιο_4862\Tefhi\MAPS_4862.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του N. /τος 400/70, του N.489/76, όπως εκάστοτε ισχύουν και του N.2496/97, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου 2

Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου 2 ΡΟΔΟΣ 2008-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Φατσέα Αδαμαντία Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 3 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Ή ΣΥΡΤΟΣ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ AΠΟ ZΩΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Υλικά Διαλύματα -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1077/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2008 περί της θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας Γ Τάξη Δημοτικού 1. Ζωντανοί οργανισμοί-φυτά (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Μελέτη του καρπού Η χρησιμότητα των φυτών Το άνθος (κατασκευή, επικονίαση, γονιμοποίηση) 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) 16/01/2011 Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) Επιχειρηματολογία με την οποία καταβάλλεται προσπάθεια να αντικρουστούν εισηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α. Αγαπητοί συµµαθητές, Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο αρθρογράφος περιγράφοντας το αγχωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξετάσεων Λυκείου Με το Νέο Σύστημα

Οδηγός Εξετάσεων Λυκείου Με το Νέο Σύστημα 2014 Οδηγός Εξετάσεων Λυκείου Με το Νέο Σύστημα Βαθμολογική Κλίμακα Δόμηση Γραπτού Θεματοθέτηση Γραπτού Επιλογή Θεμάτων από καθηγητή και από Τρ.Θεμάτων Τρόπος βαθμολόγησης κάθε θέματος Μαθηματικά Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούνται από: Α) Ένα ολιγόλεπτο τεστ. Το τεστ βαθμολογείται και, εφόσον ο βαθμός είναι 5, ακολουθεί Β) Εξέταση τεσσάρων λεπτών

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 Ε ιβλέ ων Καθηγητής :Φράγκος Κων/νος Σχολικό Έτος : 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας Διδακτική πρόταση H διδασκαλία της ενότητας «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας Η οικονομία» με τη βοήθεια του Eκπαιδευτικού Λογισμικού «Το 21 εν πλω» Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό υλικό Το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ιερεύνηση συνθηκών θανάτων νεογνών [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999]

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ιερεύνηση συνθηκών θανάτων νεογνών [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999] Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999] Θέµα: ιερεύνηση συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Άρθρα 43-61 του Καταστατικού Χάρτη) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισµός ΓΕΝΙΚΑ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β ΟΜΑ Α) ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και οικοσυστήµατα

Άνθρωπος και οικοσυστήµατα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Άνθρωπος και οικοσυστήµατα. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ καθορίζεται α) από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιδιώκεται η θεσµοθέτηση των κατάλληλων µηχανισµών και διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1 ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 1 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 4 Α ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ... 5 Πρόταση Α1... 6 Πρόταση Α2...10 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα A Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Απρίλιος 2014 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2014 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ. Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ. Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή 1 Ιανουάριος 2016 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 6 1. Ένας κώδωνας κινδύνου... 8 2. Προσανατολισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Νοσηλευτικής

Πτυχιακή Νοσηλευτικής ΠτυχιακήΝοσηλευτικής ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ Νοσηλευτικές Παρεµβάσεις Καταγµάτων Καθηγήτρια : κ. Κυτάνη Ελένη Εισηγήτριες : Καραµπατζάκη έσποινα Μιχαηλίδου Ιωάννα ΑΝΑΤΟΜΙΑ 1) Τα οστά διακρίνονται σε : α) Επιµήκη β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 3 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 06 Μαΐου, 2007 Ώρα: 10:00 12:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από δέκα (10) θέµατα. 2) Απαντήστε σε όλα τα θέµατα. 3) Επιτρέπεται η χρήση µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα