Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011"

Transcript

1 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας για το έτος 2011». Στην Τρίπολη σήμερα, 14 Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Ν.3852/2010, ύστερα από την 9036/ πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα ( 9 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα ( 9) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σμυρνιώτης Ιωάννης Πρόεδρος 2. Τασιγιαννάκης Δημήτριος 3. Κατσίρης Ιωάννης 4. Κάρλος Γεώργιος 5. Καλτεζιώτης Πέτρος Κανείς 6. Τζιούμης Κωνσταντίνος 7. Τσιαμούλος Νικόλαος 8. Κοσκινάς Δημήτριος 9. Βόσνος Δημήτριος Στην συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αγγελική Κυριαζοπούλου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών αυτής την από εισήγηση του τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας Γραφείο Προμηθειών Δήμου Τρίπολης, η οποία έχει ως εξής : Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως : 1. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμ. 3/2011 μελέτης του Γραφείου Προμηθειών για την εκτέλεση της προμήθειας «Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» προϋπολογισμού , Εγκρίνει τη δαπάνη, τη δέσμευση και τη διάθεση για την ανωτέρω προμήθεια συνολικού ποσού ,99 από την υπό ΚΑ πίστωση του σκέλους των εξόδων του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους Καθορίσει του όρους δημοπράτησης της προμήθειας.

2 4. Καθορίσει τις εφημερίδες όπου θα δημοσιευθεί η περίληψη της διακήρυξης. Οι εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις για καταχωρήσεις δημοσιεύσεων του Δημοσίου είναι οι εξής : Καθημερινά Νέα (ημερήσια του Νομού), Αρκαδικές Ειδήσεις (ημερήσια του Νομού), Αιχμή της Αρκαδίας (εβδομαδιαία του Νομού), βάση της υπ αριθμ /93 Υπ. Απόφ. «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ». και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει Ομόφωνα Α) Εγκρίνει την με αριθμό 3/2011 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Τρίπολης,για την εκτέλεση της προμήθειας «Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» προϋπολογισμού ,99 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4 της με αριθ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Β) Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια στολών του Ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρίπολης, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με την αριθ.11389/ Υπουργική απόφαση (ΕΚΠΟΤΑ),το Νόμο 2286/1995 «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» και το Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», Γ) Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης της προμήθειας όπως πιο κάτω: ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των τριάνταπέντε χιλιάδων οκτασκόσιων ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (35.808,99 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% Σημείωση: Σε περίπτωση αλλαγής του Φ.Π.Α. πριν την ανάδειξη του μειοδότη, το ποσό του προϋπολογισμού θα αναπροσαρμόζεται αυτομάτως. ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΕΙΔΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ο Δήμος Τρίπολης διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης της ποσότητας ανά είδος έως και 20% για την κάλυψη διαφόρων αναγκών. ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 2. Φορολογική ενημερότητα. 3. Ασφαλιστική ενημερότητα Ι.Κ.Α.

3 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι: Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα. Τα προσφερόμενα είδη θα καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές περιγραφές του Δήμου και θα είναι εξαιρετικής ποιότητας. 5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α., για το ποσό της αντίστοιχης- ή συνολικής- ποσότητας των ειδών, για τα οποία θα συμμετάσχει ο κάθε ενδιαφερόμενος. 6. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (Α.Ε. - Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε. κλπ), απαιτείται πρόσφατο καταστατικό. 7. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο, απαιτείται βεβαίωση εκπροσώπησης. ΑΡΘΡΟ 4 ο : Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως την.., ημέρα.. και ώρα.. (ώρα έναρξης διαγωνισμού), στο κτίριο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης, Πλ.Νέας Δημοτικής Αγοράς και Αποστολοπούλου, στον 3 ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεων. Επισημαίνεται ότι τα είδη τα οποία αναφέρονται στην αντίστοιχη μελέτη, είναι διαιρετά, δηλαδή μπορεί να αναδειχθούν περισσότεροι του ενός μειοδότες, με εξαίρεση το κοστούμι ανδρών (παντελόνι-σακάκι), την στολή των μοτοσικλετιστών (μπουφάν παντελόνι) που θα αναδειχθεί ένας μειοδότης για λόγους ομοιομορφίας από άποψη ραφής, χρώματος και ποιότητας υφάσματος των προσφερομένων ειδών και για όλους τους τύπους των διακριτικών σημάτων. Απαραίτητη είναι επίσης η κατάθεση εκ μέρους των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό δειγμάτων από τα ακόλουθα είδη (σακάκι μάλλινο, παντελόνι μάλλινο, μπουφάν δερμάτινο, πουκάμισο μακρυμάνικο, σακάκι από καμπαρντίνα, παντελόνι από καμπαρντίνα, πουκάμισο κοντομάνικο, παντελόνι με τσέπες από καμπαρντίνα βαμβακερή, μποτάκια δερμάτινα, παπούτσια δερμάτινα δετά, παλτό μάλλινο, πουλόβερ, μπουφάν δικυκλιστή, παντελόνι δικυκλιστή, μπότες δικυκλιστή, γάντια δικυκλιστή και κράνος δικυκλιστή), καθώς και το δικαίωμα της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού να ζητήσει αυτά από τον ανάδοχο (ή αναδόχους). Η προσφορά θα δοθεί ως εξής: 1) Τα δικαιολογητικά τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή όποια προβλέπεται θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, θα τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο και με τη σειρά που αναφέρονται παραπάνω (άρθρο 3), όπου εξωτερικά θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος. Επίσης στο φάκελο θα αναγράφονται τα παρακάτω: ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Δημοτικής Αστυνομίας στις.. 2) Η οικονομική προσφορά θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο, όπου εξωτερικά θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος και θα δοθεί αποκλειστικά στα έντυπα ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ της υπηρεσίας. Επίσης στο φάκελο θα αναγράφονται τα παρακάτω:

4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σ Δημοτικής Αστυνομίας στις. 3) Και οι δύο φάκελοι θα τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο όπου εξωτερικά θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος. Επίσης στο φάκελο θα αναγράφονται τα παρακάτω: Δημοτικής Αστυνομίας στις. ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, και εφόσον τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΣΥΜΒΑΣΗ Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της μέχρι και την ολοκλήρωση εκ μέρους του μειοδότη (μειοδοτών) της παράδοσης των στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Για την υπογραφή της ο μειοδότης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας των ειδών για τα οποία ανακηρύχθηκε, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παράδοση των ειδών θα γίνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραγγελία. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 5% της καθαρής αξίας των παραγγελθέντων και μη παραδοθέντων ειδών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει στο χώρο του Δημαρχείου, τα μεγέθη των ειδών (να πάρει μέτρα) που θα παραδώσει, ώστε αυτά να ταιριάζουν με τις ανάγκες του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Τα είδη θα παραλαμβάνονται από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του Δήμου. Ο προμηθευτής υποχρεούται, σε όσα είδη του υποδειχθούν, να αναγράψει τον λογότυπο του Δήμου Τρίπολης. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΛΠ Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την έκδοση των αντιστοίχων τιμολογίων από τον προμηθευτή και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου γίνεται κράτηση Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 2%. Επίσης θα γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθειών 4%, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την., ημέρα.. και ώρα... στο κτίριο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης, Πλ.Νέας Δημοτικής Αγοράς και Αποστολοπούλου, στον 3 ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεων.

5 ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αρμόδια για την δικαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, είναι τα δικαστήρια Τρίπολης. Δ) Εγκρίνει την δέσμευση και διάθεση συνολικού ποσού ,99 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) από την υπό ΚΑ πίστωση του σκέλους των εξόδων του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Τρίπολης για την πληρωμή της προμήθειας «Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» που προέρχονται από έσοδα του Δήμου. Ε) Καθορίζει τις εφημερίδες όπου θα δημοσιευθεί η περίληψη της διακήρυξης. Οι εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις για καταχωρήσεις δημοσιεύσεων του Δημοσίου είναι οι εξής : Καθημερινά Νέα (ημερήσια του Νομού), Αρκαδικές Ειδήσεις (ημερήσια του Νομού), Αιχμή της Αρκαδίας (εβδομαδιαία του Νομού), βάση της υπ αριθμ /93 Υπ. Απόφ. «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ. Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό 79/2011 Αφού συντάχθηκε η παρούσα αναγνώσθηκε και υπογράφεται : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Τασιγιαννάκης Δημήτριος 2. Κατσίρης Ιωάννης 3. Κάρλος Γεώργιος 4. Καλτεζιώτης Πέτρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ 5. Τζιούμης Κωνσταντίνος 6. Τσιαμούλος Νικόλαος 7. Κοσκινάς Δημήτριος ΔΗΜΑΡΧΟΣ 8. Βόσνος Δημήτριος

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ 2000 / OV 160x90+60 1781-245-00 VS 004 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 1781-102-00 3000/OV 210x103+45+45 1781-350-00 1950 / OV 145x80+50 1781-190-00 42 2400 / IP 180x103+60 1781-270-00 ΞΥΛΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα