Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) αρ. 12/2015 ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ προϋπολογισμού: ,00 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τίτλος: Υλικά αρδευτικών δικτύων Προϋπολογισμός: ,00 Χρηματοδότηση: Τακτικά έσοδα κ.α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας το τρέχον έτος. Οι τεχνικές προδιαγραφές των αναφερόμενων υλικών αναφέρονται αναλυτικά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μελέτης. Οι τιμές του τιμολογίου προέρχονται από το ελεύθερο εμπόριο. Η προμήθεια θα εκτελείται τμηματικά χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, κατόπιν εντολής που θα δίδεται στον ανάδοχο. Κατά την παραλαβή θα συντάσσεται υποχρεωτικά ο επισυναπτόμενος στην παρούσα μελέτη, ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ, ο οποίος θα συνοδεύει κάθε δελτίο αποστολής που εκδίδει ο ανάδοχος. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής των υπό προμήθεια ειδών (συνολικά ή τμηματικά) εφόσον δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς παράδοση υλικών ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη ή κακοτεχνία σ αυτά. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από τακτικά έσοδα και έχει προβλεφθεί στον κ.α του τρέχοντος οικονομικού έτους. Θραψανό, Απρίλιος 2015 Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Θραψανό, Απρίλιος 2015 Η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τίτλος: Υλικά αρδευτικών δικτύων Προϋπολογισμός: ,00 Χρηματοδότηση: Τακτικά έσοδα κ.α ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ά ρ θ ρ ο 1 ο Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το τρέχον έτος. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται για παραλαβή σε αρμόδια επιτροπή. Α ρ θ ρ ο 2 ο Ισχύουσες Διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: α) Της Υπ. Αποφ /93 του Υπ. Εσωτ. ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/τΒ /93). β) Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». γ) Του άρθρου 77 του 60/2007 «Περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων οδηγ. 2004/18/ΕΚ». δ) Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α / ) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 12 εδάφιο γ (σχετικά με τους πρόχειρους διαγωνισμούς), ε) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α / ζ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α / ). ητου άρθρου 157 Εγγυήσεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α / ). θ) Του άρθρου 37 του Ν. 4320/ περί αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4281/ έως Α ρ θ ρ ο 3 ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με τους όρους που θα καθορίσει το αρμόδιο όργανο του Δήμου. Α ρ θ ρ ο 4 ο Δημοσίευση Περιληπτική διακήρυξη της προμήθειας θα δημοσιευτεί στον τύπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στον τύπο βαραίνει τον ανάδοχο - προμηθευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α ) άρθρο 4. Α ρ θ ρ ο 5 ο Ανακοίνωση αποτελέσματος - Σύμβαση Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, έπειτα από την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 24), υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σε ορισμένο χρόνο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις ( άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ) και σ αυτήν θα καθοριστεί επίσης ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης των υλικών.

4 Α ρ θ ρ ο 6 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Στο πλαίσιο της καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος καταθέτει στην υπηρεσία εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία καθορίζεται σε 5% επί του συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το νόμιμο ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης παραμένει στο σχετικό φάκελο κατά το συμβατικά οριζόμενο χρονικό διάστημα και επιστρέφεται μετά την παραλαβή του συνόλου των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. Α ρ θ ρ ο 7 ο Παραλαβή Υλικών Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρος της (όπως ορίζεται στο άρθρο 28 της Υπ. Αποφ /93). Κατά την παραλαβή θα συντάσσεται υποχρεωτικά ο επισυναπτόμενος στην παρούσα μελέτη, ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ, ο οποίος θα συνοδεύει κάθε δελτίο αποστολής που εκδίδει ο ανάδοχος. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο (όπως περιγράφεται στο άρθρο 29 της Υπ.Αποφ.11389/93). Τέλος ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού. Α ρ θ ρ ο 8 ο Πλημμελής κατασκευή - Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου Εάν κατά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή διαπιστωθεί μερική ή ολική μη τήρηση των όρων της σύμβασης και της προσφοράς του αναδόχου ή διαπιστωθούν ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα τα μη παραληφθέντα υλικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αλλιώς εφαρμόζονται οι διατάξεις που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Επίσης, εφόσον υπάρξει αδικαιολογήτως υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, είτε ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους συμβατικές υποχρεώσεις του, τότε επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και κατά περίπτωση δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Α ρ θ ρ ο 9 ο Έξοδα δημοσίευσης, Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλων των βάσει των κείμενων διατάξεων εξόδων δημοσίευσης, φόρων, τελών και κρατήσεων. Ο ΦΠΑ βαρύνει τους ΟΤΑ. Θραψανό, Απρίλιος 2015 Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Θραψανό, Απρίλιος 2015 Η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Θραψανό 20/05/2015 Αρ. πρωτ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ /93), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά η προμήθεια που αφορά σε «ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ». Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 12/2015 μελέτης που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με της διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Υ.Α /93) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο της ή με την με την καθ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 324,94. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, υπέρ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 % και η πίστωση προέρχεται από τακτικά έσοδα του Δήμου. Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής θα οριστεί στη σύμβαση. Γλώσσα Ελληνική. Ημερομηνία λήξης προσφορών ορίστηκε η 3 η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη μέχρι την 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου. Η αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την οριζόμενη ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια επιτροπή. Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: (αρμόδιος υπάλληλος Δαγκωνάκη Ζαχαρένια). Ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Καλογεράκης

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τίτλος: Υλικά αρδευτικών δικτύων Προϋπολογισμός: ,00 Χρηματοδότηση: Τακτικά έσοδα κ.α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό συμφώνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για την προμήθεια που αφορά σε «ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Α ρ θ ρ ο 1 ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού O διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Θραψανό, την 3 η Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Α ρ θ ρ ο 2 ο Προϋπολογισμός Προμήθειας Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας έχει εκτιμηθεί στο ποσό των ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), η πίστωση προέρχεται από τακτικά έσοδα του Δήμου και βαρύνει τον κ.α του τρέχοντος οικονομικού έτους. Α ρ θ ρ ο 3 ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού Οι υποβληθείσες προσφορές θα επιδίδονται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει: 1.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό ( Αρθρ.5,6,7,8 και10 της παρούσας διακήρυξης ) 2.Σφραγισμενο φάκελο με την οικονομική προσφορά. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή έως την παραπάνω ορισμένη ώρα. Μετά το πέρας της οποίας καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προμηθευτή επιτρέπεται. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19: «αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών» του ΕΚΠΟΤΑ. Προσφορές δύναται να αποσταλούν ταχυδρομικά (ή με άλλο τρόπο) την προηγούμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού στην ταχυδρομική διεύθυνση : ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μινώα Πεδιάδας Θραψανό ΤΚ , Νομός Ηρακλείου Κρήτης (υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ») Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με της όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Προσφορές που είναι αόριστες, είτε δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης ή των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Οι προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής.

7 Κατόπιν ακολουθείται η νόμιμος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Α ρ θ ρ ο 4 ο Δεκτοί στο διαγωνισμό Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί είτε οίκοι κατασκευαστών είτε αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής των υπό προμήθεια ειδών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, που να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών. Α ρ θ ρ ο 5 ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό Τα φυσικά η νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν: (α) πρωτότυπο πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, όπου να είναι εμφανές το επάγγελμα του διαγωνιζόμενου και ότι είναι εγγεγραμμένος αυτό, με ημερομηνία έκδοσης εντός έξι μηνών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. (β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 1% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 324,94. (ολογράφως: τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά) που θα απευθύνεται στο Δήμο Μίνωα Πεδιάδας. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από Τράπεζα είτε από άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα είτε από ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. (γ) πρωτότυπο Τεύχος τεχνικής περιγραφής στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για το προσφερόμενο είδος ή προσπέκτους ή φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από το τεύχος με ασάφειες ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές δύναται να απορριφθεί, ανάλογα με τις ελλείψεις ή τις ασάφειες, αιτιολογημένα, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής. (δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα: 1. Ο προσφέρων δεν εμπίπτει της περιορισμούς του άρθρου 4, παρ.3 Ν2286/95, δηλ. δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από της διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική του δραστηριότητα. 2. Ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τους διαγωνισμούς προμηθειών των Ο.Τ.Α. Όλα τα υποβληθέντα έγγραφα οφείλουν να είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα υποβάλλονται μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, διαφορεςτικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση. Εάν δεν προσκομισθούν όλα τα ανώτερα δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Α ρ θ ρ ο 6 ο Τιμές προμήθειας Κρατήσεις Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ. Στην προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού. Η προμήθεια δύναται να εκτελεστεί συνολικά ή τμηματικά, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με της νόμιμες κρατήσεις κατά της ισχύουσες διατάξεις. Α ρ θ ρ ο 7 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης Με την υπογραφή της συμβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης παρέχεται με εγγυητική επιστολή και καθορίζεται σε 5% επί του συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το νόμιμο ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, που θα ισχύει για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο εγγύησης της προσφοράς και απευθύνεται το Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης παραμένει στο σχετικό φάκελο κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα και επιστρέφεται μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή.

8 Α ρ θ ρ ο 8 ο Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος της αρχίζει από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται με δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ποσότητα (μερικά ή ολικά) που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας, που δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί κατά την παραλαβή. Ο χρόνος εγγύησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος του έτους. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραλείψει ή αμελήσει να προβεί της ανωτέρω ενέργειες, τότε ο Δήμος προβαίνει σε ενέργειες αντικατάστασης σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή. Α ρ θ ρ ο 9 ο Δασμοί εισαγωγής Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό. Κατόπιν αυτού η τιμή αυτού δεν θα επιβαρυνθεί με αντίστοιχο ποσό δασμών εισαγωγής και επομένως οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν κονδύλια που αντιστοιχούν σε δασμούς. Α ρ θ ρ ο 10 ο Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόμενα είδη ή προσπέκτους ή φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή κατά τα αναφερόμενα στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό, ή συνοδεύεται από το τεύχος με ασάφειες ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές δύναται να απορριφθεί, ανάλογα με της ελλείψεις και τις ασάφειες, αιτιολογημένα κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής. Α ρ θ ρ ο 11 ο Λήψη Πληροφοριών-Δημοσίευση Αντίγραφο της διακήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο (αρμόδιος υπάλληλος Δαγκωνάκη Ζαχαρένια). Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Ζαχαρίας Καλογεράκης

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τίτλος: Υλικά αρδευτικών δικτύων Προϋπολογισμός: ,00 Χρηματοδότηση: Τακτικά έσοδα κ.α ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια για «ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται για παραλαβή σε αρμόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: α) Της Υπ. Αποφ /93 του Υπ. Εσωτ. ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/τΒ /93). β) Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». γ) Του άρθρου 77 του 60/2007 «Περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων οδηγ. 2004/18/ΕΚ». δ) Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α / ) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 12 εδάφιο γ (σχετικά με τους πρόχειρους διαγωνισμούς), ε) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α / ζ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α / ). ητου άρθρου 157 Εγγυήσεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α / ). θ) Του άρθρου 37 του Ν. 4320/ περί αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4281/ έως ΑΡΘΡΟ 3 ο (α)τεχνικές Προδιαγραφές Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας (Ελληνικό ΕΛΟΤ, Γερμανικό VDE, Αυστριακό OVE, κ.λ.π.). Τα βιομηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών. Τέλος για ό,τι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω, ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN), οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή προμηθευτή. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.

10 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις (διαπίστευση από Εθνικό σύστημα διαπίστευσης Α.Ε., Ε.ΣΥ.Δ.), προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα υλικά θα φέρουν τα παραπάνω πιστοποιητικά. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας, α διαλογής και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. Οι προδιαγραφές για όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE) και με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής και λειτουργίας και σύμφωνα με τα διεθνή (DIN, ISO, VDE κ.λ.π.) και ελληνικά (ΕΛ.Ο.Τ.) πρότυπα και κανονισμούς. Τα υλικά θα είναι παραδοτέα στην αποθήκη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών μεταξύ Δήμου και προμηθευτή, πριν & μετά την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ. Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Αναλυτικά, οι προδιαγραφές καταγράφονται στις επόμενες παραγράφους. α/α Περιγραφή υλικών 1 ASETON δοχείο 10 λίτρων 2 Βάνα ελαστικής έμφραξης 16atm διατομής Φ50 3 Βάνα ελαστικής έμφραξης 16atm διατομής Φ65 4 Βάνα ελαστικής έμφραξης 16atm διατομής Φ100 5 Βάνα ελαστικής έμφραξης 16atm διατομής Φ125 6 Βάνα σφαιρική 1'' CIM 7 Βάνα σφαιρική 11/2'' CIM 8 Βάνα ορειχάλκινη Ιταλίας 2'' 9 Βάνα ορειχάλκινη Ιταλίας 3'' 10 Βάνα χιτοσιδηρή φλαντζωτή (βαρέως τύπου) 16atm διαμέτρου Φ80 11 Βίδα 5/8 5cm & παξιμάδια 12 Βίδα 5/8 6cm & παξιμάδια 13 Βίδα 5/8 7cm & παξιμάδια 14 Βίδα 5/8 9cm & παξιμάδια 15 Βίδα για 22 κλειδί 7cm & παξιμάδια 16 Γωνία P.E. ELECTROFUSION Φ90 17 Γωνία P.E. Φ63 45 ευθείων άκρων 18 Γωνία P.E. Φ63 90 ευθείων άκρων 19 Γωνία P.E. Φ90 45 ευθείων άκρων 20 Γωνία P.E. Φ90 90 ευθείων άκρων 21 Γωνία μέσα - έξω βόλτα σιδερένιες 1'' γαλβανιζέ κορδονάτες 22 Γωνία οξυγόνου Φ50 23 Γωνία οξυγόνου Φ80 24 Γωνία φλαντζωτή 80x80 25 Δικλείδα σύρτου ελαστικής εμφράξεως Φ80/16atm 26 Δίσκος κοπής μετάλλου μεσαίος 27 Δίσκος κοπής μετάλλου inox Ελαστικός δακτύλιος Φ63 29 Ελαστικός δακτύλιος Φ90 30 Ελαστικός δακτύλιος Φ Ελαστικός δακτύλιος Φ Ελαστικός δακτύλιος Φ63 για μανσόν 33 Ελαστικός δακτύλιος Φ90 για μανσόν 34 Ελαστικός δακτύλιος Φ125 για μανσόν 35 Ελαστικός δακτύλιος Φ140 για μανσόν

11 36 Ελαστικός δακτύλιος Φ160 για μανσόν 37 Ενωτικά με λάστιχο Φ50 θηλυκό 38 Ενωτικά με λάστιχο Φ80 θηλυκό 39 Εξαρτήματα αγκυρώσεων αμιαντοσωλήνα Εξαρτήματα αγκυρώσεων αμιαντοσωλήνα Εξαρτήματα αγκυρώσεων αμιαντοσωλήνα Εξαρτήματα αγκυρώσεων αμιαντοσωλήνα Ηλεκτρόδια 3 πακέτο 44 Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ32 45 Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ50 46 Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ63 47 Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ75 48 Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ90 49 Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ Θήλυ ενωτικό Φ110χ με λάστιχα Κολάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για σωλήνες από PVC ή ΡΕ διατομής 53 Φ63x1/2 Κολάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για σωλήνες από PVC ή ΡΕ διατομής 54 Φ90x1 55 Κολεκτέρ τύπου I Φ50 με 8 παροχής 1 56 Κολεκτέρ τύπου I Φ65 με 8 παροχής 1 57 Κολεκτέρ 2 όρθιο 6 οπών παροχής 1 58 Κολεκτέρ Φ80 με 8 παροχές Φ1 και φλάντζα προσαρμογής Φ50 59 Κολεκτέρ Φ80 με 10 παροχές Φ1 και φλάντζα προσαρμογής Φ65 60 Κολεκτέρ Φ80 με 10 παροχές Φ1 και φλάντζα προσαρμογής Φ80 61 Λαιμός για ΡΕ Φ90 και φλάντζες τόρνου 62 Λαιμός Φ75 και φλάντζες τόρνου 63 Λαιμός Φ110 και φλάντζες τόρνου 64 Μanson PVC 16atm Φ90 65 Μanson PVC 16atm Φ Μanson PVC 16atm Φ Μanson PVC 16atm Φ Μanson PVC 16atm Φ Μανόμετρο 0-16atm 70 Μanson PVC 10atm Φ63 με λάστιχα 71 Μanson PVC 10atm Φ90 με λάστιχα 72 Μanson PVC 10atm Φ110 με λάστιχα 73 Μanson PVC 10atm Φ125 με λάστιχα 74 Μanson PVC 10atm Φ160 με λάστιχα 75 Μanson PVC 10atm Φ200 με λάστιχα 76 Μanson PVC 10atm Φ250 με λάστιχα 77 Μαστός γαλβανιζέ 2 78 Μειωτής πίεσης 1 16atm 79 Μικτοί σύνδεσμοι Φ32 1 ΡΕ ευθείων άκρων 80 Μικτοί σύνδεσμοι Φ63 2 αρσενικοί ΡΕ ευθείων άκρων 81 Μικτοί σύνδεσμοι Φ63 2 θηλυκοί ΡΕ ευθείων άκρων Νήμα loctite ή επώνυμο ισοδύναμο, συσκευασμένο κατάλληλο για 82 στεγάνωση/σύσφιξη 83 Σωλήνας PVC Φ125 10atm 84 Σωλήνας PVC Φ90 16atm 85 Σωλήνας PVC Φ110 16atm 86 Σωλήνας PVC Φ140 16atm 87 Σωλήνας PVC Φ160 16atm 88 Ρακόρ σύνδεσης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα 2 θηλυκό 89 Ρακόρ σύνδεσης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα 2 αρσενικό

12 90 Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα 1/2 θηλυκό 91 Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα 1/2 αρσενικό 92 Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα 2 θηλυκό 93 Σέλα κολλητή για ΡΕ Φ Σέλα κολλητή για ΡΕ Φ Σέλα κολλητή για ΡΕ Φ Συστολή ΡΕ Φ75x63 ευθείων άκρων 97 Συστολή ΡΕ Φ90x63 ευθείων άκρων 98 Συστολή ΡΕ Φ90x75 ευθείων άκρων 99 Συστολή γαλβανιζέ Αγγλίας 2 x1 100 Συστολή γαλβανιζέ Αμερικής 2 x1 101 Συστολή γαλβανιζέ Αγγλίας 2 x1 1/2 102 Συστολή γαλβανιζέ Αμερικής 2 x1 1/2 103 Σωλήνας γαλβανιζέ 2 πράσινος 104 Τάπα 1/2 αρσενική γαλβανιζέ 105 Τάπα 1/2 θηλυκή γαλβανιζέ 106 Τάπα 1 αρσενική σιδερένια γαλβανιζέ 107 Τάπα 1 θηλυκή σιδερένια γαλβανιζέ 108 Τάπα 2 αρσενική γαλβανιζέ 109 Τάπα 2 θηλυκή γαλβανιζέ 110 Τυφλή φλάντζα Φ Τυφλή φλάντζα Φ Τυφλή φλάντζα τόρνου κατασκευών Φ Φλάντζα τόρνου Φ Φλάντζα τόρνου Φ Φλάντζα τόρνου Φ Φλάντζα τόρνου κατασκευών Φ Φλάντζα τόρνου κατασκευών Φ Φιάλη προπανίου map gas ή επώνυμο ισοδύναμο 119 Φλαντζολάστιχο Φ Φλαντζολάστιχο Φ Φλαντζολάστιχο Φ Συστολή ΡΕ Φ50x Μούφα γαλβανιζέ Σωλήνα γαλβανιζέ Σφικτήρας μανσόν 80x Σφικτήρας μανσόν 70x Σωλήνας ΡΕ 100 διαμ. Φ63 / 10atm 128 Σωλήνας ΡΕ 100 διαμ. Φ90 / 10atm Θραψανό, Απρίλιος 2015 Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Θραψανό, Απρίλιος 2015 Η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τίτλος: Υλικά αρδευτικών δικτύων Προϋπολογισμός: ,00 Χρηματοδότηση: Τακτικά έσοδα κ.α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδας α/α Περιγραφή υλικών μέτρησης Δαπάνη Δοχείο 2 18,00 1 ASETON δοχείο 10 λίτρων 10lt 36,00 2 Βάνα ελαστικής έμφραξης 16atm διατομής Φ50 τεμ 12 65,00 780,00 3 Βάνα ελαστικής έμφραξης 16atm διατομής Φ65 τεμ 7 80,00 560,00 Βάνα ελαστικής έμφραξης 16atm διατομής τεμ 5 110,00 4 Φ ,00 Βάνα ελαστικής έμφραξης 16atm διατομής τεμ 3 145,00 5 Φ ,00 6 Βάνα σφαιρική 1'' CIM τεμ 10 6,00 60,00 7 Βάνα σφαιρική 11/2'' CIM τεμ 5 12,40 62,00 8 Βάνα ορειχάλκινη Ιταλίας 2'' τεμ 30 17,60 528,00 9 Βάνα ορειχάλκινη Ιταλίας 3'' τεμ 2 42,00 84,00 Βάνα χιτοσιδηρή φλαντζωτή (βαρέως τύπου) τεμ 12 85, atm διαμέτρου Φ ,60 11 Βίδα 5/8 5cm & παξιμάδια τεμ 150 0,65 97,50 12 Βίδα 5/8 6cm & παξιμάδια τεμ 200 0,75 150,00 13 Βίδα 5/8 7cm & παξιμάδια τεμ 300 0,85 255,00 14 Βίδα 5/8 9cm & παξιμάδια τεμ 50 0,95 47,50 15 Βίδα για 22 κλειδί 7cm & παξιμάδια τεμ 50 2,50 125,00 16 Γωνία P.E. ELECTROFUSION Φ90 τεμ 2 35,00 70,00 17 Γωνία P.E. Φ63 45 ευθείων άκρων τεμ 5 16,10 80,50 18 Γωνία P.E. Φ63 90 ευθείων άκρων τεμ 5 16,10 80,50 19 Γωνία P.E. Φ90 45 ευθείων άκρων τεμ 5 27,10 135,50 20 Γωνία P.E. Φ90 90 ευθείων άκρων τεμ 5 27,10 135,50 Γωνία μέσα - έξω βόλτα σιδερένιες 1'' τεμ 5 2,50 21 γαλβανιζέ κορδονάτες 12,50 22 Γωνία οξυγόνου Φ50 τεμ 6 4,50 27,00 23 Γωνία οξυγόνου Φ80 τεμ 6 5,00 30,00 24 Γωνία φλαντζωτή 80x80 τεμ 4 65,00 260,00 Δικλείδα σύρτου ελαστικής εμφράξεως τεμ 3 95,00 25 Φ80/16atm 285,00 26 Δίσκος κοπής μετάλλου μεσαίος τεμ 10 2,50 25,00 27 Δίσκος κοπής μετάλλου inox 125 τεμ 40 2,00 80,00 28 Ελαστικός δακτύλιος Φ63 τεμ 100 0,60 60,00 29 Ελαστικός δακτύλιος Φ90 τεμ 100 0,75 75,00 30 Ελαστικός δακτύλιος Φ140 τεμ 12 1,50 18,00 31 Ελαστικός δακτύλιος Φ160 τεμ 12 2,00 24,00 32 Ελαστικός δακτύλιος Φ63 για μανσόν τεμ 20 0,55 11,00 33 Ελαστικός δακτύλιος Φ90 για μανσόν τεμ 25 0,68 17,00 34 Ελαστικός δακτύλιος Φ125 για μανσόν τεμ 20 1,25 25,00 35 Ελαστικός δακτύλιος Φ140 για μανσόν τεμ 12 1,50 18,00 36 Ελαστικός δακτύλιος Φ160 για μανσόν τεμ 12 1,95 23,40 37 Ενωτικά με λάστιχο Φ50 θηλυκό τεμ 7 35,20 246,40

14 38 Ενωτικά με λάστιχο Φ80 θηλυκό τεμ 7 39,10 273,70 Εξαρτήματα αγκυρώσεων αμιαντοσωλήνα 55- τεμ 5 70, ,00 Εξαρτήματα αγκυρώσεων αμιαντοσωλήνα 69- τεμ 4 85, ,00 Εξαρτήματα αγκυρώσεων αμιαντοσωλήνα 84- τεμ 5 90, ,00 Εξαρτήματα αγκυρώσεων αμιαντοσωλήνα 109- τεμ 5 90, ,00 43 Ηλεκτρόδια 3 πακέτο τεμ 2 15,00 30,00 Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής τεμ 20 6,00 44 Φ32 120,00 Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής τεμ 20 8,00 45 Φ50 160,00 Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής τεμ 200 5,70 46 Φ ,00 Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής τεμ 70 8,60 47 Φ75 602,00 Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής τεμ ,00 48 Φ ,00 Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής τεμ 10 10,20 49 Φ ,00 Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής τεμ 15 15,20 50 Φ ,00 Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής τεμ 3 20,50 51 Φ140 61,50 52 Θήλυ ενωτικό Φ110χ με λάστιχα τεμ 5 35,00 175,00 Κολάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για τεμ 5 9,55 53 σωλήνες από PVC ή ΡΕ διατομής Φ63x1/2 47,75 Κολάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για τεμ 10 16,75 54 σωλήνες από PVC ή ΡΕ διατομής Φ90x1 167,50 55 Κολεκτέρ τύπου I Φ50 με 8 παροχής 1 τεμ 6 90,00 540,00 56 Κολεκτέρ τύπου I Φ65 με 8 παροχής 1 τεμ 3 98,00 294,00 57 Κολεκτέρ 2 όρθιο 6 οπών παροχής 1 τεμ 10 21,20 212,00 Κολεκτέρ Φ80 με 8 παροχές Φ1 και φλάντζα τεμ ,00 58 προσαρμογής Φ ,00 Κολεκτέρ Φ80 με 10 παροχές Φ1 και φλάντζα τεμ 5 130,00 59 προσαρμογής Φ65 650,00 Κολεκτέρ Φ80 με 10 παροχές Φ1 και φλάντζα τεμ 5 140,00 60 προσαρμογής Φ80 700,00 61 Λαιμός για ΡΕ Φ90 και φλάντζες τόρνου τεμ 20 7,50 150,00 62 Λαιμός Φ75 και φλάντζες τόρνου τεμ 10 6,00 60,00 63 Λαιμός Φ110 και φλάντζες τόρνου τεμ 7 8,00 56,00 64 Μanson PVC 16atm Φ90 τεμ 85 11,00 935,00 65 Μanson PVC 16atm Φ110 τεμ 25 15,00 375,00 66 Μanson PVC 16atm Φ160 τεμ 10 33,00 330,00 67 Μanson PVC 16atm Φ200 τεμ 12 50,00 600,00 68 Μanson PVC 16atm Φ225 τεμ 5 75,00 375,00 69 Μανόμετρο 0-16atm τεμ 5 4,00 20,00 70 Μanson PVC 10atm Φ63 με λάστιχα τεμ 86 5,85 503,10 71 Μanson PVC 10atm Φ90 με λάστιχα τεμ 28 8,60 240,80 72 Μanson PVC 10atm Φ110 με λάστιχα τεμ 58 12,85 745,30 73 Μanson PVC 10atm Φ125 με λάστιχα τεμ 8 17,50 140,00 74 Μanson PVC 10atm Φ160 με λάστιχα τεμ 8 26,70 213,60 75 Μanson PVC 10atm Φ200 με λάστιχα τεμ 8 43,40 347,20 76 Μanson PVC 10atm Φ250 με λάστιχα τεμ 5 99,40 497,00 77 Μαστός γαλβανιζέ 2 τεμ 30 6,10 183,00 78 Μειωτής πίεσης 1 16atm τεμ 2 67,00 134,00 79 Μικτοί σύνδεσμοι Φ32 1 ΡΕ ευθείων άκρων τεμ 10 22,50 225,00

15 Μικτοί σύνδεσμοι Φ63 2 αρσενικοί ΡΕ τεμ 10 60,00 80 ευθείων άκρων 600,00 Μικτοί σύνδεσμοι Φ63 2 θηλυκοί ΡΕ ευθείων τεμ 10 60,00 81 άκρων 600,00 Νήμα loctite ή επώνυμο ισοδύναμο, τεμ 15 11,10 συσκευασμένο κατάλληλο για 82 στεγάνωση/σύσφιξη 166,50 83 Σωλήνας PVC Φ125 10atm μέτρο 10 12,00 120,00 84 Σωλήνας PVC Φ90 16atm μέτρο 40 4,50 180,00 85 Σωλήνας PVC Φ110 16atm μέτρο 40 6,00 240,00 86 Σωλήνας PVC Φ140 16atm μέτρο 15 8,20 123,00 87 Σωλήνας PVC Φ160 16atm μέτρο 15 11,50 172,50 Ρακόρ σύνδεσης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα τεμ 10 38, θηλυκό 382,00 Ρακόρ σύνδεσης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα τεμ 2 67, αρσενικό 134,40 Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα τεμ 5 19, /2 θηλυκό 95,00 Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα τεμ 5 19, /2 αρσενικό 95,00 Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα τεμ 10 36, θηλυκό 361,00 93 Σέλα κολλητή για ΡΕ Φ75 2 τεμ 2 40,00 80,00 94 Σέλα κολλητή για ΡΕ Φ90 2 τεμ 6 60,00 360,00 95 Σέλα κολλητή για ΡΕ Φ110 2 τεμ 3 40,00 120,00 96 Συστολή ΡΕ Φ75x63 ευθείων άκρων τεμ 5 19,20 96,00 97 Συστολή ΡΕ Φ90x63 ευθείων άκρων τεμ 5 19,20 96,00 98 Συστολή ΡΕ Φ90x75 ευθείων άκρων τεμ 10 31,20 312,00 99 Συστολή γαλβανιζέ Αγγλίας 2 x1 τεμ 6 6,10 36, Συστολή γαλβανιζέ Αμερικής 2 x1 τεμ 20 6,20 124, Συστολή γαλβανιζέ Αγγλίας 2 x11/2 τεμ 4 6,10 24, Συστολή γαλβανιζέ Αμερικής 2 x11/2 τεμ 5 6,20 31, Σωλήνας γαλβανιζέ 2 πράσινος μέτρο 30 6,50 195, Τάπα 1/2 αρσενική γαλβανιζέ τεμ 12 0,75 9, Τάπα 1/2 θηλυκή γαλβανιζέ τεμ 12 1,50 18, Τάπα 1 αρσενική σιδερένια γαλβανιζέ τεμ 150 1,70 255, Τάπα 1 θηλυκή σιδερένια γαλβανιζέ τεμ 30 1,70 51, Τάπα 2 αρσενική γαλβανιζέ τεμ 12 6,50 78, Τάπα 2 θηλυκή γαλβανιζέ τεμ 12 6,50 78, Τυφλή φλάντζα Φ50 τεμ 5 9,50 47, Τυφλή φλάντζα Φ65 τεμ 5 11,00 55, Τυφλή φλάντζα τόρνου κατασκευών Φ100 τεμ 5 17,00 85, Φλάντζα τόρνου Φ75 τεμ 6 6,00 36, Φλάντζα τόρνου Φ90 τεμ 12 7,50 90, Φλάντζα τόρνου Φ110 τεμ 6 8,00 48, Φλάντζα τόρνου κατασκευών Φ50 τεμ 26 7,60 197, Φλάντζα τόρνου κατασκευών Φ80 τεμ 20 10,50 210,00 Φιάλη προπανίου map gas ή επώνυμο 118 ισοδύναμο τεμ 10 7,50 75, Φλαντζολάστιχο Φ50 μέτρο 30 0,60 18, Φλαντζολάστιχο Φ65 μέτρο 80 0,70 56, Φλαντζολάστιχο Φ80 μέτρο 30 0,90 27, Συστολή ΡΕ Φ50x32 τεμ 10 1,50 15, Μούφα γαλβανιζέ 2 τεμ 20 1,60 32, Σωλήνα γαλβανιζέ 3 μέτρο 20 10,60 212, Σφικτήρας μανσόν 80x90 τεμ 8 1,35 10, Σφικτήρας μανσόν 70x80 τεμ 7 1,30 9, Σωλήνας ΡΕ 100 διαμ. Φ63 / 10atm μέτρο 550 2, ,00

16 128 Σωλήνας ΡΕ 100 διαμ. Φ90 / 10atm μέτρο 550 4, , , ,25 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Θραψανό, Απρίλιος 2015 Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Θραψανό, Απρίλιος 2015 Η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τίτλος: Υλικά αρδευτικών δικτύων ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προς: ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Στοιχεία προσφέροντος Επωνυμία: Έδρα: Ταχ. δ/νση: Τηλέφωνο: Fax: Μονάδα μέτρησης Ποσότητα α/α Περιγραφή υλικών 1 ASETON δοχείο 10 λίτρων Δοχείο 10lt 2 2 Βάνα ελαστικής έμφραξης 16atm διατομής Φ50 τεμ 12 3 Βάνα ελαστικής έμφραξης 16atm διατομής Φ65 τεμ 7 4 Βάνα ελαστικής έμφραξης 16atm διατομής Φ100 τεμ 5 5 Βάνα ελαστικής έμφραξης 16atm διατομής Φ125 τεμ 3 6 Βάνα σφαιρική 1'' CIM τεμ 10 7 Βάνα σφαιρική 11/2'' CIM τεμ 5 8 Βάνα ορειχάλκινη Ιταλίας 2'' τεμ 30 9 Βάνα ορειχάλκινη Ιταλίας 3'' τεμ 2 Βάνα χιτοσιδηρή φλαντζωτή (βαρέως τύπου) 16atm τεμ διαμέτρου Φ80 11 Βίδα 5/8 5cm & παξιμάδια τεμ Βίδα 5/8 6cm & παξιμάδια τεμ Βίδα 5/8 7cm & παξιμάδια τεμ Βίδα 5/8 9cm & παξιμάδια τεμ Βίδα για 22 κλειδί 7cm & παξιμάδια τεμ Γωνία P.E. ELECTROFUSION Φ90 τεμ 2 17 Γωνία P.E. Φ63 45 ευθείων άκρων τεμ 5 18 Γωνία P.E. Φ63 90 ευθείων άκρων τεμ 5 19 Γωνία P.E. Φ90 45 ευθείων άκρων τεμ 5 20 Γωνία P.E. Φ90 90 ευθείων άκρων τεμ 5 Γωνία μέσα - έξω βόλτα σιδερένιες 1'' γαλβανιζέ τεμ 5 21 κορδονάτες 22 Γωνία οξυγόνου Φ50 τεμ 6 23 Γωνία οξυγόνου Φ80 τεμ 6 Προσφερόμενη τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ) Συνολική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)

18 24 Γωνία φλαντζωτή 80x80 τεμ 4 25 Δικλείδα σύρτου ελαστικής εμφράξεως Φ80/16atm τεμ 3 26 Δίσκος κοπής μετάλλου μεσαίος τεμ Δίσκος κοπής μετάλλου inox 125 τεμ Ελαστικός δακτύλιος Φ63 τεμ Ελαστικός δακτύλιος Φ90 τεμ Ελαστικός δακτύλιος Φ140 τεμ Ελαστικός δακτύλιος Φ160 τεμ Ελαστικός δακτύλιος Φ63 για μανσόν τεμ Ελαστικός δακτύλιος Φ90 για μανσόν τεμ Ελαστικός δακτύλιος Φ125 για μανσόν τεμ Ελαστικός δακτύλιος Φ140 για μανσόν τεμ Ελαστικός δακτύλιος Φ160 για μανσόν τεμ Ενωτικά με λάστιχο Φ50 θηλυκό τεμ 7 38 Ενωτικά με λάστιχο Φ80 θηλυκό τεμ 7 39 Εξαρτήματα αγκυρώσεων αμιαντοσωλήνα τεμ 5 40 Εξαρτήματα αγκυρώσεων αμιαντοσωλήνα τεμ 4 41 Εξαρτήματα αγκυρώσεων αμιαντοσωλήνα τεμ 5 42 Εξαρτήματα αγκυρώσεων αμιαντοσωλήνα τεμ 5 43 Ηλεκτρόδια 3 πακέτο τεμ 2 44 Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ32 τεμ Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ50 τεμ Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ63 τεμ Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ75 τεμ Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ90 τεμ Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ110 τεμ Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ125 τεμ Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ140 τεμ 3 52 Θήλυ ενωτικό Φ110χ με λάστιχα τεμ 5 Κολάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για τεμ 5 53 σωλήνες από PVC ή ΡΕ διατομής Φ63x1/2 Κολάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για τεμ σωλήνες από PVC ή ΡΕ διατομής Φ90x1 55 Κολεκτέρ τύπου I Φ50 με 8 παροχής 1 τεμ 6 56 Κολεκτέρ τύπου I Φ65 με 8 παροχής 1 τεμ 3 57 Κολεκτέρ 2 όρθιο 6 οπών παροχής 1 τεμ 10 Κολεκτέρ Φ80 με 8 παροχές Φ1 και φλάντζα τεμ προσαρμογής Φ50 Κολεκτέρ Φ80 με 10 παροχές Φ1 και φλάντζα τεμ 5 59 προσαρμογής Φ65 Κολεκτέρ Φ80 με 10 παροχές Φ1 και φλάντζα τεμ 5 60 προσαρμογής Φ80 61 Λαιμός για ΡΕ Φ90 και φλάντζες τόρνου τεμ Λαιμός Φ75 και φλάντζες τόρνου τεμ Λαιμός Φ110 και φλάντζες τόρνου τεμ 7 64 Μanson PVC 16atm Φ90 τεμ Μanson PVC 16atm Φ110 τεμ Μanson PVC 16atm Φ160 τεμ Μanson PVC 16atm Φ200 τεμ Μanson PVC 16atm Φ225 τεμ 5 69 Μανόμετρο 0-16atm τεμ 5 70 Μanson PVC 10atm Φ63 με λάστιχα τεμ Μanson PVC 10atm Φ90 με λάστιχα τεμ Μanson PVC 10atm Φ110 με λάστιχα τεμ Μanson PVC 10atm Φ125 με λάστιχα τεμ 8 74 Μanson PVC 10atm Φ160 με λάστιχα τεμ 8 75 Μanson PVC 10atm Φ200 με λάστιχα τεμ 8

19 76 Μanson PVC 10atm Φ250 με λάστιχα τεμ 5 77 Μαστός γαλβανιζέ 2 τεμ Μειωτής πίεσης 1 16atm τεμ 2 79 Μικτοί σύνδεσμοι Φ32 1 ΡΕ ευθείων άκρων τεμ 10 Μικτοί σύνδεσμοι Φ63 2 αρσενικοί ΡΕ ευθείων τεμ άκρων 81 Μικτοί σύνδεσμοι Φ63 2 θηλυκοί ΡΕ ευθείων άκρων τεμ 10 Νήμα loctite ή επώνυμο ισοδύναμο, συσκευασμένο τεμ κατάλληλο για στεγάνωση/σύσφιξη 83 Σωλήνας PVC Φ125 10atm μέτρο Σωλήνας PVC Φ90 16atm μέτρο Σωλήνας PVC Φ110 16atm μέτρο Σωλήνας PVC Φ140 16atm μέτρο Σωλήνας PVC Φ160 16atm μέτρο 15 Ρακόρ σύνδεσης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα 2 τεμ θηλυκό Ρακόρ σύνδεσης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα 2 τεμ 2 89 αρσενικό Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα 1/2 τεμ 5 90 θηλυκό Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα τεμ /2 αρσενικό Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα 2 τεμ θηλυκό 93 Σέλα κολλητή για ΡΕ Φ75 2 τεμ 2 94 Σέλα κολλητή για ΡΕ Φ90 2 τεμ 6 95 Σέλα κολλητή για ΡΕ Φ110 2 τεμ 3 96 Συστολή ΡΕ Φ75x63 ευθείων άκρων τεμ 5 97 Συστολή ΡΕ Φ90x63 ευθείων άκρων τεμ 5 98 Συστολή ΡΕ Φ90x75 ευθείων άκρων τεμ Συστολή γαλβανιζέ Αγγλίας 2 x1 τεμ Συστολή γαλβανιζέ Αμερικής 2 x1 τεμ Συστολή γαλβανιζέ Αγγλίας 2 x11/2 τεμ Συστολή γαλβανιζέ Αμερικής 2 x11/2 τεμ Σωλήνας γαλβανιζέ 2 πράσινος μέτρο Τάπα 1/2 αρσενική γαλβανιζέ τεμ Τάπα 1/2 θηλυκή γαλβανιζέ τεμ Τάπα 1 αρσενική σιδερένια γαλβανιζέ τεμ Τάπα 1 θηλυκή σιδερένια γαλβανιζέ τεμ Τάπα 2 αρσενική γαλβανιζέ τεμ Τάπα 2 θηλυκή γαλβανιζέ τεμ Τυφλή φλάντζα Φ50 τεμ Τυφλή φλάντζα Φ65 τεμ Τυφλή φλάντζα τόρνου κατασκευών Φ100 τεμ Φλάντζα τόρνου Φ75 τεμ Φλάντζα τόρνου Φ90 τεμ Φλάντζα τόρνου Φ110 τεμ Φλάντζα τόρνου κατασκευών Φ50 τεμ Φλάντζα τόρνου κατασκευών Φ80 τεμ Φιάλη προπανίου map gas ή επώνυμο ισοδύναμο τεμ Φλαντζολάστιχο Φ50 μέτρο Φλαντζολάστιχο Φ65 μέτρο Φλαντζολάστιχο Φ80 μέτρο Συστολή ΡΕ Φ50x32 τεμ Μούφα γαλβανιζέ 2 τεμ Σωλήνα γαλβανιζέ 3 μέτρο Σφικτήρας μανσόν 80x90 τεμ 8

20 126 Σφικτήρας μανσόν 70x80 τεμ Σωλήνας ΡΕ 100 διαμ. Φ63 / 10atm μέτρο Σωλήνας ΡΕ 100 διαμ. Φ90 / 10atm μέτρο 550 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ χωρίς Φ.Π.Α.: ΦΠΑ 23%: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς): ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. (ολογράφως): (Ημερομηνία) Ο Προσφέρων ( Ον/μο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος )

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: / Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α»

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμας για το σχολικό έτος 2012 2013» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 82 Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 18/2012 από 17/10/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ 56.000,00

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 112/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας διανομής 10165 Αθήνα. Θ Ε Μ Α : «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010».

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας διανομής 10165 Αθήνα. Θ Ε Μ Α : «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010». ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2009 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. Πρωτ.: 2/94816 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20η Προϋπολογισμού Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 55.994 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 62 /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 79713000-5

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 62 /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 79713000-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΦΑΝΗ Τηλ.: 210 3501526 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρθμ. Απόφασης Προέδρου: 07 /2015 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ )ΥΣ ΠΟΑΙΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ Κ.Ε.Π ( Το παράδειγμα του Κ.Ε.Π. του Δήμου της Νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 Ιουλίου 2009 Αρ.Πρωτ.: 1073959/6332/943/Α0014 ΠΟΛ. 1095

Αθήνα 20 Ιουλίου 2009 Αρ.Πρωτ.: 1073959/6332/943/Α0014 ΠΟΛ. 1095 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3647202-5 E-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΣτΕ 2016/2012 Δεν ακυρώνεται η ΠΟΛ.1040/26.2.2011 περι της αναπροσαρμογής τιμών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Πρωτ.:005650. Ταχ. ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & ηµ. Μόσχα 151 24 Μαρούσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Πρωτ.:005650. Ταχ. ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & ηµ. Μόσχα 151 24 Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:005650 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:22/1/2013 Ταχ. ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & ηµ. Μόσχα 151 24 Μαρούσι Πληροφορίες: 213 2038380-389 Fax: 213 2038534 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 78 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 78 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 24-6-15 Τηλ:. 210 64

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 06 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18 ης Φεβρουαρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 029/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ιωάννινα, 12-9-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1488 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / 02 / 2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης. /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ: Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι:

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14ης.01.2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ελευσίνα: 6/10/2015 Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ελευσίνα: 6/10/2015 Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ελευσίνα: 6/10/2015 Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.πρωτ:256 ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟΥ) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο Υ Σ Τ Η Ν Δ Ρ Α Μ Α ( Τ Ω Ν Μ Ε α / α 1 4 2 4 0 κ α ι 1 4 2 4 1 Α Ν Τ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν.Δ/νση: Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα: Μεταποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Κ. Συμεωνίδου Θεσσαλονίκη, 13-10-2015 Τηλ.: 2310997613

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 13-10-2015 Αριθ. πρωτ. οικ. 122745/10124 Διεύθυνση : Πλατεία Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη στους πίνακες ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου:www.teikal.

Αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη στους πίνακες ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου:www.teikal. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 19 Ιανουαρίου 2016 Αριθμ. πρωτ.:130 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 43.998,82 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 43.998,82 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ενδιαφερόμενους Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07/2015

Προς: Ενδιαφερόμενους Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07/2015 Άρτα, 07/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: Φ.23/1835 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Βασιλική Φραγκάκη 26810 50005 26810 76404 vfragaki@teiep.gr www.teiep.gr Προς: Ενδιαφερόμενους Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 1 of 8 14/05/2009 9:03 πμ ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 ΘΕΜΑ: Γενική Ενημέρωση Έτους 2006 Για την ενημέρωση των Συνεταίρων επί των δραστηριοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Βρισκόμαστε πράγματι ένα

Βρισκόμαστε πράγματι ένα ΙΛΙΟΝ Κωδικός: 013087 83 ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ Έτος 18ο Τεύχος 70 Τιμή: 0,03 Ευρώ Διεύθυνση εφημερίδας: Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση.

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση. Πορεία ργασίας Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών πιμόρφωση Μάχιμων κπαιδευτικών Δήμητρα Πίττα Πανταζή Ρίτα Παναούρα Μάριος Πιττάλης 1 η συνάντηση Νοέμβριος Δεκέμβριος 2010 Σύσταση συντονιστική επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0511/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ. 210- Αθήνα... Αριθμ. Πρωτ:... ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 198.396,00 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ Τ.Έ,Ι % Λ ( Β β Λ λ ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ i m r ^ A β ο τι< ΣΤ Ί Ί ζ^ { ^ ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 187 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ηλίας Κατούδης Τηλέφωνα: 3375317, 318 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-09-2015 Αριθμ. Απόφασης 194/2015 ΘΕΜΑ 5 Ο «Τροποποίηση της υπ. αρ. 50/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.320,00 Φ.Π.Α. 23% : 993,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 5.313,60 ΕΥΡΩ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19735 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1551 28 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η OLYMPIC CATERING S.A. Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ. AΡ.M.A.E. 1498/06/Β/86/39 =====================================

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η OLYMPIC CATERING S.A. Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ. AΡ.M.A.E. 1498/06/Β/86/39 ===================================== Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC CATERING Α.Ε. Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ. AΡ.M.A.E. 1498/06/Β/86/39 =====================================

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 4 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 4 / 2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πληρ.:Αικατερίνη Λιάπη,Αναπλ.Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα