ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο), Σαμάρα 13 - Κέρκυρα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής ( αριθμ. Πρωτ /9264/ ), σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπύρου Σπυρίδων Πρόεδρος 2. Μηλιώτης Νικόλαος Αντιπρόεδρος 3. Γρουζή Τζόγια Τακτικό Μέλος 4. Μόσχου Αιμιλία Τακτικό Μέλος 5. Λούβρου Αλίκη Τακτικό Μέλος Κατά την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης τα τακτικά μέλη κ. Φόρτες Γεράσιμος και ο κ. Κορφιάτης Ιωάννης που αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα απουσίαζαν από τη συνεδρίαση. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ.3451/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ι.Ν. Κέρκυρας, Αικατερίνη Κότση. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπύρου Σπυρίδων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1

2 Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού 8/ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισάγει το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης : 1. Εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό 8/ της 8ης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε 13/05/2011. H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού 9/ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισάγει το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης : 1. Εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό 9/ της 9ης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε 04/06/2011. H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 2

3 Θέμα 3ο: «έγκριση του πρώτου πρακτικού ανάδειξης εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2011 στην Περιφερειακής Ενότητα Κέρκυρας». Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει πρακτικό 1/ της Δ/ντριας της Δ/νσης Οικονομικού Μακρής Θεοδώρας ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ «Ανάδειξης εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας» Σήμερα την 14 Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού που συστήθηκε με την υπ αριθμ. οικ /8792/ Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να αξιολογήσει τις τεχνικές προσφορές του διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με την υπ αριθμ. οικ /6224/ διακήρυξη με θέμα «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας». Στην επιτροπή παρευρέθησαν τα εξής μέλη: 1. Μαρία Γεωργοπάλη, Πρόεδρος 2. Χρυσοβιτσιάνου-Πρα Γεωργία 3. Σαρμπάνη Χρυσούλα 4. Σκορδίλης Κωνσταντίνος 5. Λαναρά Γεωργία Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού για την ανάδειξη των εργολάβων με ψεκαστικά συνεργεία από εδάφους, προχώρησε στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Οι περιοχές που θα ψεκαστούν είναι οι αναφερόμενες στην με αριθμ. οικ /6224/ διακήρυξη. Η Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε το λόγο και είπε στα μέλη της Επιτροπής ότι στην τηρηθείσα από την Γραμματεία κατάσταση παραλαβής προσφορών κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές: 1. ΓΟΥΔΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 4. ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5. ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 6. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Στη συνέχεια, όπως προβλέπεται από την διακήρυξη, μονογράφησαν, από τα μέλη της επιτροπής, όλοι οι κυρίως φάκελοι. Κατόπιν, έγινε αποσφράγιση των κυρίως φακέλων με τις προσφορές και μονογράφησαν όλοι οι επιμέρους φάκελοι για κάθε προσφορά από τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια, ανοίχτηκαν με σειρά οι φάκελοι με 3

4 την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» για κάθε προσφέρονται και μονογράφησαν τα δικαιολογητικά φύλλο. Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών δεν ανοίχτηκαν, αλλά τοποθετήθηκαν στον αρχικό φάκελο. Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές Α. Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων, Δ. Δημοτικής Ενότητας Μελιτειέων, Η. Τ. Κοινότητας Μαθρακίου και Θ. Τ. Κοινότητας Οθωνών δεν κατετέθη καμία προσφορά. Για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. ΓΟΥΔΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α) Δεν αναγράφονται τα στοιχεία όπως ορίζει η διακήρυξη, σε κανένα από τους φακέλους (αριθ. Διακήρυξης, ημερομηνία). β) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν ήταν σε ξεχωριστό φάκελο. γ) Δεν συσχετίζεται το χρηματικό ποσό για το οποίο έχει εκδοθεί η εγγυητική με το έργο, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της διακήρυξης, δηλ. δεν ήταν σαφές στην Επιτροπή, από την εγγύηση, για ποια Περιοχή προσφέρει-συμμετέχει. δ) Δεν αναφέρεται στην εγγυητική ο χρόνος ισχύος αυτής. Σύμφωνα με τη διακήρυξη η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 9 της διακήρυξης) και τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (άρθρο 4, παρ. 4, εδάφιο β. περίπτωση ΙΙ της διακήρυξης). ε) Η ημερομηνία στην Υπεύθυνη Δήλωση δεν ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. στ) Υπήρχαν δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις που αφορούσαν την τεχνική προσφορά. 2. ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ α) Σύμφωνα με τη διακήρυξη η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 9 της διακήρυξης) και τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (άρθρο 4, παρ. 4, εδάφιο β. περίπτωση ΙΙ της διακήρυξης). β) Η ημερομηνία στην Υπεύθυνη Δήλωση δεν ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 3. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ α) Σύμφωνα με τη διακήρυξη η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 9 της διακήρυξης) και τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (άρθρο 4, παρ. 4, εδάφιο β. περίπτωση ΙΙ της διακήρυξης). β) Η ημερομηνία στην Υπεύθυνη Δήλωση δεν ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 4. ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ α) Σύμφωνα με τη διακήρυξη η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 9 της διακήρυξης) και τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (άρθρο 4, παρ. 4, εδάφιο β. περίπτωση ΙΙ της διακήρυξης). β) Η ημερομηνία στην Υπεύθυνη Δήλωση της Ριγανά Μαρίνας δεν ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 5. ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ α) Σύμφωνα με τη διακήρυξη η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 9 της διακήρυξης) και τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη 4

5 (άρθρο 4, παρ. 4, εδάφιο β. περίπτωση ΙΙ της διακήρυξης). β) Δεν συσχετίζεται το χρηματικό ποσό για το οποίο έχει εκδοθεί η εγγυητική με το έργο, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της διακήρυξης, δηλ. δεν ήταν σαφές στην Επιτροπή, από την εγγύηση, για ποια Περιοχή προσφέρει-συμμετέχει. Προφορικά δήλωσε το ενδιαφέρον του για την Περιοχή Ε (Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών). 6. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ α) Σύμφωνα με τη διακήρυξη η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 9 της διακήρυξης) και τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (άρθρο 4, παρ. 4, εδάφιο β. περίπτωση ΙΙ της διακήρυξης). β) Βρέθηκαν στον φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται σε επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. γ) Πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής κατατέθηκε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας καταγγελία από μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κοντοκαλίου για τη μη νομιμότητα λειτουργίας του Συνεταιρισμού αυτού, ο οποίος εκπροσωπείται από τον κ Κούρκουλο Αναστάσιο. 7. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Βρέθηκαν στον φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται σε επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Επομένως η Επιτροπή εισηγείται: α) Για όλους όσους παρουσιάζουν ελλείψεις στην εγγυητική επιστολή, βάσει του άρθρου 25, παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του Π.Δ. 118/2007, να προβούν στη συμπλήρωση των ελλείψεών τους. Το Τμήμα Προμηθειών να κοινοποιήσει άμεσα έγγραφο στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, που είχαν αυτές τις ελλείψεις, β) Για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, που βρέθηκαν να μην ταυτίζεται η ημερομηνία υπογραφής και θεώρησης του γνησίου της υπογραφής με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (κατά μία ή δύο ημέρες), να ειδοποιηθούν από το Τμήμα Προμηθειών οι συμμετέχοντες, για να προσκομίσουν νέες Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα καλύπτουν το κενό, θεωρώντας ότι οι ανωτέρω α) και β) παρατηρήσεις είναι τυπικές και προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισμού όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να περάσουν στο επόμενο στάδιο, που είναι το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, εφόσον καλύψουν τις ανωτέρω ελλείψεις. γ) Για τις περιοχές Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων, Δημοτικής Ενότητας Μελιτειέων, Τ. Κοινότητας Μαθρακίου και Τ. Κοινότητας Οθωνών, για τις οποίες δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, να ακολουθηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 12 περ δ. και παρ. 13 περ.ιβ του Ν.2286/1995, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγματος των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κοντοκαλίου η Επιτροπή και μέσω της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας κατέθεσε αίτηση με αριθ. πρωτ. 2020/ προς την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας, προκειμένου να της χορηγηθεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του Συνεταιρισμού αυτού. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν λειτουργεί νόμιμα και άρα παρανόμως συμμετέχει στο διαγωνισμό, θα αποκλειστεί από το διαγωνισμό στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ-ΠΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 5

6 2. ΣΑΡΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 3. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4. ΛΑΝΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το πρακτικό όπως αναφέρεται παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ «Ανάδειξης εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας» Σήμερα την 14 Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού που συστήθηκε με την υπ αριθμ. οικ /8792/ Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να αξιολογήσει τις τεχνικές προσφορές του διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με την υπ αριθμ. οικ /6224/ διακήρυξη με θέμα «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας». Στην επιτροπή παρευρέθησαν τα εξής μέλη: 1. Μαρία Γεωργοπάλη, Πρόεδρος 2. Χρυσοβιτσιάνου-Πρα Γεωργία 3. Σαρμπάνη Χρυσούλα 4. Σκορδίλης Κωνσταντίνος 5. Λαναρά Γεωργία Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού για την ανάδειξη των εργολάβων με ψεκαστικά συνεργεία από εδάφους, προχώρησε στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Οι περιοχές που θα ψεκαστούν είναι οι αναφερόμενες στην με αριθμ. οικ /6224/ διακήρυξη. Η Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε το λόγο και είπε στα μέλη της Επιτροπής ότι στην τηρηθείσα από την Γραμματεία κατάσταση παραλαβής προσφορών κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές: 1. ΓΟΥΔΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 4. ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5. ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 6. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Στη συνέχεια, όπως προβλέπεται από την διακήρυξη, μονογράφησαν, από τα μέλη της επιτροπής, όλοι οι κυρίως φάκελοι. Κατόπιν, έγινε αποσφράγιση των κυρίως φακέλων με τις προσφορές και μονογράφησαν όλοι οι επιμέρους φάκελοι για κάθε 6

7 προσφορά από τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια, ανοίχτηκαν με σειρά οι φάκελοι με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» για κάθε προσφέροντα και μονογράφησαν τα δικαιολογητικά φύλλο. Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών δεν ανοίχτηκαν, αλλά τοποθετήθηκαν στον αρχικό φάκελο. Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές Α. Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων, Δ. Δημοτικής Ενότητας Μελιτειέων, Η. Τ. Κοινότητας Μαθρακίου και Θ. Τ. Κοινότητας Οθωνών δεν κατετέθη καμία προσφορά. Για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. ΓΟΥΔΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α) Δεν αναγράφονται τα στοιχεία όπως ορίζει η διακήρυξη, σε κανένα από τους φακέλους (αριθ. Διακήρυξης, ημερομηνία). β) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν ήταν σε ξεχωριστό φάκελο. γ) Δεν συσχετίζεται το χρηματικό ποσό για το οποίο έχει εκδοθεί η εγγυητική με το έργο, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της διακήρυξης, δηλ. δεν ήταν σαφές στην Επιτροπή, από την εγγύηση, για ποια Περιοχή προσφέρει-συμμετέχει. δ) Δεν αναφέρεται στην εγγυητική ο χρόνος ισχύος αυτής. Σύμφωνα με τη διακήρυξη η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 9 της διακήρυξης) και τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (άρθρο 4, παρ. 4, εδάφιο β. περίπτωση ΙΙ της διακήρυξης). ε) Η ημερομηνία στην Υπεύθυνη Δήλωση δεν ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. στ) Υπήρχαν δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις που αφορούσαν την τεχνική προσφορά. 2. ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ α) Σύμφωνα με τη διακήρυξη η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 9 της διακήρυξης) και τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (άρθρο 4, παρ. 4, εδάφιο β. περίπτωση ΙΙ της διακήρυξης). β) Η ημερομηνία στην Υπεύθυνη Δήλωση δεν ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 3. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ α) Σύμφωνα με τη διακήρυξη η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 9 της διακήρυξης) και τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (άρθρο 4, παρ. 4, εδάφιο β. περίπτωση ΙΙ της διακήρυξης). β) Η ημερομηνία στην Υπεύθυνη Δήλωση δεν ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 4. ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ α) Σύμφωνα με τη διακήρυξη η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 9 της διακήρυξης) και τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (άρθρο 4, παρ. 4, εδάφιο β. περίπτωση ΙΙ της διακήρυξης). β) Η ημερομηνία στην Υπεύθυνη Δήλωση της Ριγανά Μαρίνας δεν ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 5. ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ α) Σύμφωνα με τη διακήρυξη η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 9 της διακήρυξης) και 7

8 τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (άρθρο 4, παρ. 4, εδάφιο β. περίπτωση ΙΙ της διακήρυξης). β) Δεν συσχετίζεται το χρηματικό ποσό για το οποίο έχει εκδοθεί η εγγυητική με το έργο, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της διακήρυξης, δηλ. δεν ήταν σαφές στην Επιτροπή, από την εγγύηση, για ποια Περιοχή προσφέρει-συμμετέχει. Προφορικά δήλωσε το ενδιαφέρον του για την Περιοχή Ε (Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών). 6. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ α) Σύμφωνα με τη διακήρυξη η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 9 της διακήρυξης) και τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (άρθρο 4, παρ. 4, εδάφιο β. περίπτωση ΙΙ της διακήρυξης). β) Βρέθηκαν στον φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται σε επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. γ) Πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής κατατέθηκε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας καταγγελία από μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κοντοκαλίου για τη μη νομιμότητα λειτουργίας του Συνεταιρισμού αυτού, ο οποίος εκπροσωπείται από τον κ Κούρκουλο Αναστάσιο. 7. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Βρέθηκαν στον φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται σε επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Επομένως η Επιτροπή εισηγείται: α) Για όλους όσους παρουσιάζουν ελλείψεις στην εγγυητική επιστολή, βάσει του άρθρου 25, παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του Π.Δ. 118/2007, να προβούν στη συμπλήρωση των ελλείψεών τους. Το Τμήμα Προμηθειών να κοινοποιήσει άμεσα έγγραφο στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, που είχαν αυτές τις ελλείψεις, β) Για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, που βρέθηκαν να μην ταυτίζεται η ημερομηνία υπογραφής και θεώρησης του γνησίου της υπογραφής με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (κατά μία ή δύο ημέρες), να ειδοποιηθούν από το Τμήμα Προμηθειών οι συμμετέχοντες, για να προσκομίσουν νέες Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα καλύπτουν το κενό, θεωρώντας ότι οι ανωτέρω α) και β) παρατηρήσεις είναι τυπικές και προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισμού όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να περάσουν στο επόμενο στάδιο, που είναι το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, εφόσον καλύψουν τις ανωτέρω ελλείψεις. γ) Για τις περιοχές Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων, Δημοτικής Ενότητας Μελιτειέων, Τ. Κοινότητας Μαθρακίου και Τ. Κοινότητας Οθωνών, για τις οποίες δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, να ακολουθηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 12 περ δ. και παρ. 13 περ.ιβ του Ν.2286/1995, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγματος των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κοντοκαλίου η Επιτροπή και μέσω της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας κατέθεσε αίτηση με αριθ. πρωτ. 2020/ προς την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας, προκειμένου να της χορηγηθεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του Συνεταιρισμού αυτού. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν λειτουργεί νόμιμα και άρα παρανόμως συμμετέχει στο διαγωνισμό, θα αποκλειστεί από το διαγωνισμό στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 8

9 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗ 1. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ-ΠΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2. ΣΑΡΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 3. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4. ΛΑΝΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 Θέμα 4ο: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, προϋπολογιζομένης αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει γραπτή εισήγηση του γενικού Δ/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας Κέρκυρας Κουρσάρη Ιωάννη η οποία έχει ως εξής: ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπ όψη: 1. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής. 2. Το Ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 3. Το ΠΔ 118/2007 «Κώδικας Προμηθειών Δημοσίου». 4. Το γεγονός της ψήφισης του προϋπολογισμού 2011 της ΠΙΝ. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 1. Την έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/12/2011, με δικαίωμα της Π.Ε. Κέρκυρας για παράταση του χρόνου ισχύος της για δύο (2) ακόμη μήνες μονομερώς με τους ίδιους όρους και τιμές, προϋπολογιζομένης αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από πιστώσεις των ΚΑΠ. 2. Την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού, που συνέταξε η Δ/νση 9

10 Οικονομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας και εφόσον πληρεί όλα τα οριζόμενα του Π.Δ. 113/ που αφορά την δέσμευση πίστωσης εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ : 1.Την έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/12/2011, με δικαίωμα της Π.Ε. Κέρκυρας για παράταση του χρόνου ισχύος της για δύο (2) ακόμη μήνες μονομερώς με τους ίδιους όρους και τιμές, προϋπολογιζομένης αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από πιστώσεις των ΚΑΠ. 2.Την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού, που συνέταξε η Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού. Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό

11 Θέμα 5ο: «Πρόσληψη δικηγόρου για την με αριθμό 3960/2008 απόφασης του Ε τμήματος του συμβουλίου της Επικράτειας» Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις παρ. 1 ε και 1 ζ αρθρ. 176 Ν. 3852/2010. Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 5ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης.ο γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας Κέρκυρας Κουρσάρης Ιωάννης διαβιβάζει γραπτή εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Μυλωνά της Π.Ε. Ζακύνθου η οποία έχει ως εξής: Εισήγηση (συνημμένα : αντίγραφο της με αριθμό 35/2011 και 36/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ) εισηγούμαστε την πρόσληψη της δικηγόρου κ. Καπνίση Στεφανίας για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πατρών με αριθμό 35/2011 και 36/2011 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ: την πρόσληψη της δικηγόρου κ. Καπνίση Στεφανίας για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν τις αποφάσεις με αριθμό 35/2011 και 36/2011 του Διοικητικού Εφετείου Πατρών προς όφελος της Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ και εφόσον πληρεί όλα τα οριζόμενα του Π.Δ. 113/ που αφορά την δέσμευση πίστωσης. Η αμοιβή ορίζεται βάση της παρ. η του άρθρου 176 του Ν. 3852/ Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /

12 Θέμα 6ο: «Πρόσληψη δικηγόρου και άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων» Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει γραπτή εισήγηση του γενικού Δ/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. Κουρσάρη Ιωάννη η οποία έχει ως εξής: ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων βάσει των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 έδωσε την πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους Δημήτριο Καρύδη, Ιωάννη Κοντό και Βικτωρία Δερδεμέζη για την παράσταση στα δικαστήρια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και την άσκηση ενδίκων μέσων, βοηθημάτων και γνωμοδοτήσεων προς προάσπιση των συμφερόντων της. Παρακαλούμε για την έγκριση των σχετικών εντολών του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες και τον ορισμό της σχετικής δαπάνης σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών που προβλέπονται στην ΠΟΛ.1146/ Ι. Δημήτριος Καρύδης Ιωάννης Κοντός ΗΜΕΡ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΘΕΣΗ 25/5/2011 Διοικητικό ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΤΕ (αρ. πιν. 3 έως 10) Εφετείο κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας Κέρκυρας, της οποίας καθολικός διάδοχος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 25/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Νικολάου Γραμμένου (αρ. πιν. 14) κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, της Κέρκυρας οποίας καθολικός διάδοχος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 25/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Κέρκυρας Μαρίας Μερκούρη κ.λπ. (αρ. πιν. 19) κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, της οποίας καθολικός διάδοχος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 25/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Αθανασίου Μιχαλά (αρ. πιν. 20) κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, της Κέρκυρας οποίας καθολικός διάδοχος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 25/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Γεωργίας Σταύρου (αρ. πιν. 26) κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, της Κέρκυρας οποίας καθολικός διάδοχος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 25/5/2011 Διοικητικό Ν. Α. Κέρκυρας κατά Γ. Αρβανίτη κ.λπ. (αρ. 12

13 Εφετείο Κέρκυρας 25/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Κέρκυρας 25/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Κέρκυρας 25/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Κέρκυρας πιν. 30) Γεωργίου Αρβανίτη κ.λπ. (αρ. πιν. 31) κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, της οποίας καθολικός διάδοχος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ευσταθίου Τριβυζά (αρ. πιν. 50) κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, της οποίας καθολικός διάδοχος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Σπυρίδωνος Μουζακίτη (αρ. πιν. 51) κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, της οποίας καθολικός διάδοχος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ι. Δημήτριος Καρύδης Βικτωρία Δερδεμέζη ΗΜΕΡ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΘΕΣΗ 3/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 23/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 1/6/2011 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Αίτημα για τη χορήγηση προσωρινής διάταξης επί της από 23/3/2011 Αίτησης (αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 7458/ ) για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων των: 1) Κωνσταντίνου Προβατά του Θεοφίλου, κατοίκου Κέρκυρας, 2) Γεράσιμου Μπεριάτου του Παναγή, κατοίκου Κεφαλληνίας, 3) Παπαγεώργη Χριστίνας του Παναγιώτη, κατοίκου Ζακύνθου κατά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Αίτημα για τη χορήγηση προσωρινής διάταξης επί της από αίτησης (αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 8138/ ) για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων των: 1) Γεωργίας Τριανταφύλου του Διονυσίου, κατοίκου Ζακύνθου, 2) Αθηνάς Πέττα του Παναγιώτη, κατοίκου Ζακύνθου, 3) Στυλιανής Κωνσταντακοπούλου του Παναγιώτη, κατοίκου Ζακύνθου, δ) Αικατερίνης Κορρέ του Δημητρίου, κατοίκου Κερκύρας. Αίτηση (αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 7458/ ) για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων των: 1) Κωνσταντίνου Προβατά του Θεοφίλου, κατοίκου Κέρκυρας, 2) Γεράσιμου Μπεριάτου του Παναγή, κατοίκου Κεφαλληνίας, 3) Παπαγεώργη Χριστίνας του Παναγιώτη, κατοίκου 13

14 Ζακύνθου. Οι ανωτέρω ζήτησαν από το ανωτέρω δικαστήριο τη χορήγηση προσωρινής διάταξης και ορίσθηκε δικάσιμος αρχικά η 3/5/2011 και μετ αναβολή η 20/5/ /6/2011 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Αίτηση (αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 8138/ ) για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων των: 1) Γεωργίας Τριανταφύλου του Διονυσίου, κατοίκου Ζακύνθου, 2) Αθηνάς Πέττα του Παναγιώτη, κατοίκου Ζακύνθου, 3) Στυλιανής Κωνσταντακοπούλου του Παναγιώτη, κατοίκου Ζακύνθου, δ) Αικατερίνης Κορρέ του Δημητρίου, κατοίκου Κερκύρας. Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις παρ. 1 ε και 1 η αρθρ. 176 Ν. 3852/2010. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ τον παρακάτω πίνακα ως έχει: Ι. Δημήτριος Καρύδης Ιωάννης Κοντός ΗΜΕΡ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΘΕΣΗ 25/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Κέρκυρας 25/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Κέρκυρας 25/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Κέρκυρας 25/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Κέρκυρας 25/5/2011 Διοικητικό Εφετείο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΤΕ (αρ. πιν. 3 έως 10) κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, της οποίας καθολικός διάδοχος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Νικολάου Γραμμένου (αρ. πιν. 14) κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, της οποίας καθολικός διάδοχος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Μαρίας Μερκούρη κ.λπ. (αρ. πιν. 19) κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, της οποίας καθολικός διάδοχος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Αθανασίου Μιχαλά (αρ. πιν. 20) κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, της οποίας καθολικός διάδοχος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γεωργίας Σταύρου (αρ. πιν. 26) κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, της 14

15 25/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Κέρκυρας 25/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Κέρκυρας 25/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Κέρκυρας 25/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Κέρκυρας Κέρκυρας οποίας καθολικός διάδοχος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ν. Α. Κέρκυρας κατά Γ. Αρβανίτη κ.λπ. (αρ. πιν. 30) Ι. Δημήτριος Καρύδης Βικτωρία Δερδεμέζη Γεωργίου Αρβανίτη κ.λπ. (αρ. πιν. 31) κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, της οποίας καθολικός διάδοχος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ευσταθίου Τριβυζά (αρ. πιν. 50) κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, της οποίας καθολικός διάδοχος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Σπυρίδωνος Μουζακίτη (αρ. πιν. 51) κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, της οποίας καθολικός διάδοχος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΗΜΕΡ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΘΕΣΗ 3/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 23/5/2011 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 1/6/2011 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Αίτημα για τη χορήγηση προσωρινής διάταξης επί της από 23/3/2011 Αίτησης (αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 7458/ ) για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων των: 1) Κωνσταντίνου Προβατά του Θεοφίλου, κατοίκου Κέρκυρας, 2) Γεράσιμου Μπεριάτου του Παναγή, κατοίκου Κεφαλληνίας, 3) Παπαγεώργη Χριστίνας του Παναγιώτη, κατοίκου Ζακύνθου κατά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Αίτημα για τη χορήγηση προσωρινής διάταξης επί της από αίτησης (αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 8138/ ) για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων των: 1) Γεωργίας Τριανταφύλου του Διονυσίου, κατοίκου Ζακύνθου, 2) Αθηνάς Πέττα του Παναγιώτη, κατοίκου Ζακύνθου, 3) Στυλιανής Κωνσταντακοπούλου του Παναγιώτη, κατοίκου Ζακύνθου, δ) Αικατερίνης Κορρέ του Δημητρίου, κατοίκου Κερκύρας. Αίτηση (αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 7458/ ) για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων των: 1) Κωνσταντίνου Προβατά του Θεοφίλου, κατοίκου Κέρκυρας, 15

16 2) Γεράσιμου Μπεριάτου του Παναγή, κατοίκου Κεφαλληνίας, 3) Παπαγεώργη Χριστίνας του Παναγιώτη, κατοίκου Ζακύνθου. Οι ανωτέρω ζήτησαν από το ανωτέρω δικαστήριο τη χορήγηση προσωρινής διάταξης και ορίσθηκε δικάσιμος αρχικά η 3/5/2011 και μετ αναβολή η 20/5/ /6/2011 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Αίτηση (αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 8138/ ) για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων των: 1) Γεωργίας Τριανταφύλου του Διονυσίου, κατοίκου Ζακύνθου, 2) Αθηνάς Πέττα του Παναγιώτη, κατοίκου Ζακύνθου, 3) Στυλιανής Κωνσταντακοπούλου του Παναγιώτη, κατοίκου Ζακύνθου, δ) Αικατερίνης Κορρέ του Δημητρίου, κατοίκου Κερκύρας. Η αμοιβή ορίζεται βάση της παρ. η του άρθρου 176 του Ν. 3852/ και εφόσον πληρεί όλα τα οριζόμενα του Π.Δ. 113/ που αφορά την δέσμευση πίστωσης. Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /

17 Θέμα 7ο: Παροχή εξουσιοδότησης στον δήμο Κέρκυρας για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαιοειδών. Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει γραπτή εισήγηση γενικού Δ/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. κ. Κουρσάρη Ιωάννη η οποία έχει ως εξής: ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρο 209 παρ 1 και την Κ.Υ.Α 11389( ΕΚΠΟΤΑ) άρθρο 41 παρ1&2 απαιτείται για να προχωρήσει ο Δήμος Κέρκυρας στην ανάδειξη προμηθευτή πετρελαιοειδών να υπάρχει γνωμοδότηση της Επιτροπής σας για να παράσχει εξουσιοδότηση στον ενδιαφερόμενο φορέα για την ανάδειξη από τον ίδιο τον προμηθευτή-χορηγητή με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης περί εξουσιοδότησης με απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στους Ο.Τ.Α του Νομού και Νομικά Πρόσωπα,για την ανάδειξη από τους ίδιους των Προμηθευτών- Χορηγητών,για το έτος Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνει και γνωμοδοτεί ΟΜΟΦΩΝΑ : Έχοντας υπόψιν το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρο 209 παρ 1 και την Κ.Υ.Α 11389( ΕΚΠΟΤΑ) άρθρο 41 παρ1&2 απόφαση που απαιτείται για να μπορέσει να προχωρήσει ο Δήμος Κέρκυρας στην ανάδειξη προμηθευτή πετρελαιοειδών για να παράσχει εξουσιοδότηση στον ενδιαφερόμενο φορέα για την ανάδειξη από τον ίδιο τον προμηθευτή-χορηγητή με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, την έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης περί εξουσιοδότησης με απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στους Ο.Τ.Α του Νομού και Νομικά Πρόσωπα,για την ανάδειξη από τους ίδιους των Προμηθευτών-Χορηγητών,για το έτος Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /

18 Θέμα 8ο: Ορισμός δικηγόρου Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 176 παρ. ε και παρ. η του Νόμου 3852/2010. Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 8ο θέμα εκτός διάταξης και καταθέτει γραπτή εισήγηση του, η οποία έχει ως εξής: ημερήσιας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Υστέρα με την διαβίβαση της από αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Βασιλικής Μαρίνας Κοντογιώργη κλπ κατά ΠΙΝ η οποία συζητείται ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο στις 04/10/2013 βάση των παραπάνω εισηγούμαστε να οριστεί δικηγόρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η κ. Βικτώρια Δερμέμέζη του Κύρου για την εκδίκαση της αγωγής προς αντίκρουσή της (διαδικασία εργατικών διαφορών). Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ : Την πρόσληψη της δικηγόρου κ. Βικτώρια Δερμεμέζη του Κύρου για να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών για την εκδίκαση της αγωγής προς αντίκρουσή τις από αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Βασιλικής Μαρίνας Κοντογιώργη κλπ κατά ΠΙΝ η οποία συζητείται ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο στις 04/ (διαδικασία εργατικών διαφορών) και εφόσον έχουν εφαρμοστεί τα οριζόμενα του ΠΔ 113/2010 περί διαθέσεως των πιστώσεων. Η αμοιβή ορίζεται βάση της παρ. η του άρθρου 176 του Ν. 3852/ Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /

19 ΘΕΜΑ 9o : Πρόσληψη δικηγόρου για την ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 176 του Νόμου 3852/2010. Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης και βάσει των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 έδωσε την πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο κ. Καπνίση Στεφανία του Νικολάου προκειμένου να επιληφθεί επί της Νομικής υπόθεσης και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς διεκπεραίωση αυτής. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ : Την πρόσληψη της δικηγόρου κ. Καπνίση Στεφανίας του Νικολάου προκειμένου να επιληφθεί της κατασχετήριας έκθεση εις χείρας τρίτου των Νικολάου Δρογγίτη, Μαρίνας Δρογγίτη και Αθανασίας Σοφίας Δρογγίτη και όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και εφόσον έχουν εφαρμοστεί τα οριζόμενα του ΠΔ 113/2010 περί διαθέσεως των πιστώσεων. Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /

20 Θέμα 10ο: : Έγκριση απ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών και προμήθειας ανταλλακτικών και υλικών της Π.Ε. Λευκάδας». Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 176 του Νόμου 3852/2010. Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης.ο Γεν. Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Κουρσάρης Ιωάννης διαβιβάζει γραπτή εισήγηση του Αντιπ. κ. Βερύκιου Θεόδωρου. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/10(ΦΕΚ 241 Α/ «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 3. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου και ελέγχου των δαπανών του κράτους». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 7. Την αριθ. ΙΒ/6071/ (ΦΕΚ 932/98 τ. Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών. 8. Την αριθμ. ΥΠ. ΠΡ. ΚΥΒ 3373/390/ (ΦΕΚ 349 Β ) Πέρι καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών κλπ. Των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου. 9. Τη με αρ. πρωτ /4739/ οικονομική προσφορά της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. 10. Την ανάγκη για μεταβίβαση και ανανέωση του ονόματος Ιστοχώρου ( από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας στην Π.Ε. Λευκάδας» 11. Την αριθ.19840/5083/ Ανάληψη υποχρέωσης 12. Τη με αρ. πρωτ /4644/ οικονομική προσφορά του Λάζαρη Πάνου. 20

21 13. Την ανάγκη για προμήθεια ξύλινων σφραγίδων στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Λευκάδας. 14. Την αριθ 20174/5134/ Ανάληψης υποχρέωσης 15. Την με αρ. πρωτ. 9901/2369/ οικονομική προσφορά της εταιρείας Στρατής Αραβανής & ΣΙΑ Ο.Ε. 16. Τη με αρ. πρωτ. 9524/2257/ οικονομική προσφορά του Κατωπόδη Λάμπρου. 17. Την με αρ. πρωτ. 9633/2288/ οικονομική προσφορά της εταιρείας «Θεόδωρος Δημητρουλάκος Α.Β.Ε.Ε.» 18. Την ανάγκη προμήθειας συστήματος ραφιών τύπου DEXION για την τοποθέτηση των αρχείων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας στο Διοικητήριο 19. Την αριθ 20173/5133/ Ανάληψη υποχρέωσης 20. Την με αρ. πρωτ /4716/ οικονομική προσφορά του Γεωργάκη Ιωάννη του Σπυρίδωνα. 21. Την ανάγκη προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής ηλεκτρολογικών εργασιών στο COMPUTER ROOM του Διοικητηρίου. 22. Τις αριθ /5131/ και 20168/5129/ Αναλήψεις υποχρέωσης 23. Την με αρ. πρωτ /4083/ οικονομική προσφορά της εταιρείας Κ. Γκαρτζονίκας Α.Ε.ΒΕ. 24. Την από οικονομική προσφορά του Πετρόπουλου Δημήτριου. 25. Την ανάγκη για επισκευή υπηρεσιακού αυτοκινήτου του αριθ. ΚΗΗ 1554 της Π.Ε. Λευκάδας. 26. Τις αριθ 20166/5127/ και 20160/5124/ Αναλήψεις υποχρέωσης 27. Την με αρ. πρωτ /4764/ οικονομική προσφορά της εταιρείας Ελευθέριος Μπακάλης-ΤΗΛΕΤΕΧΝΙΚΗ 28. Την ανάγκη προμήθειας και εγκατάστασης τριών ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών για το νέο τηλεφωνικό κέντρο του Διοικητηρίου και συγκεκριμένα δύο τηλεφωνικών συσκευών στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη και μια στην Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού. 29. Την αριθ /5123/ Ανάληψη υποχρέωσης. 30. Την με αρ. πρωτ /4793/ οικονομική προσφορά της εταιρείας ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 31. Την με αρ. πρωτ /4798/ οικονομική προσφορά της εταιρείας. 32. Την ανάγκη προμήθειας χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας. 33. Την αριθ /5120/ Ανάληψη υποχρέωσης 34. Την με αρ. πρωτ /4806/ οικονομική προσφορά της εταιρείας ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 35. Την ανάγκη για την αποσύνδεση, μεταφορά και εγκατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας στο Διοικητήριο 21

22 36. Την αριθ /5121/ Ανάληψη υποχρέωσης 37. Την με αρ. πρωτ /4798/ οικονομική προσφορά της εταιρείας ΓΛΗΓΟΡΗΣ Θ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κ. Ο.Ε. 38. Την ανάγκη για εργασίες εγκατάστασης των δικτύων Η/Υ, παραμετροποίησης και λειτουργίας τους στο Διοικητήριο. 39. Την αριθ /5121/ ανάληψη υποχρέωσης. Την έγκριση ανάθεσης ως κατωτέρω: ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 1. Στον ΟΤΕ Α.Ε. τη μεταβίβαση και ανανέωση του ονόματος Ιστοχώρου στην Π.Ε. Λευκάδας σύμφωνα με την προσφορά του. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (82,41), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει το Φορέα 073 και Κ.Α.Ε 0824.ΑΔΑ:4ΑΘΙ7ΛΕ-Ω. 2. Στον Λάζαρη Πάνο τη προμήθεια ξύλινων σφραγίδων στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Λευκάδας σύμφωνα με την προσφορά του. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών (356,70 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει το Φορέα 073 και Κ.Α.Ε ΑΘΘ7ΛΕ-Ξ 3. Στην εταιρεία Στρατή Αραβανή &ΣΙΑ ΟΈ τη προμήθεια συστήματος ραφιών τύπου DEXION πλην της τοποθέτησης και συναρμολόγησης αυτών, σύμφωνα με την προσφορά του, που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση των αρχείων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας στο Διοικητήριο. Η προσφορά της εταιρείας ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κρίθηκε συμφερότερη-οικονομικότερη. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των Δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (2500,46 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει το Φορέα 073 και Κ.Α.Ε ΑΘΘ7ΛΕ-Ρ 4. Στον Ιωάννη Γεωργάκη τη προμήθεια ανταλλακτικών και παροχής ηλεκτρολογικών εργασιών στο COMPUTER ROOM του Διοικητηρίου σύμφωνα με την προσφορά του. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτών (750,30), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα βαρύνει το Φορέα 073 και ΚΑΕ 1329 & 0869.:4ΑΘΘ7ΛΕ-4,4ΑΘΘ7ΛΕ-9 5. Στην εταιρεία Κ. Γκαρτζονίκα Α.Ε.Β.Ε την επισκευή του υπ αριθ. ΚΗΗ 1554 υπηρεσιακού φορτηγού αυτοκινήτου της Π.Ε. Λευκάδας. Η προσφορά της εταιρείας Κ. Γκαρτζονίκας Α.Ε.Β.Ε. κρίθηκε συμφερότερη-οικονομικότερη. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν δεκαπέντε ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (7.115,59 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα 22

23 βαρύνει το Φορέα 073 και Κ.Α.Ε 0861 και 1321.ΑΔΑ:4ΑΘΘ7ΛΕ-Φ,4ΑΘΘ7ΛΕ-2 6. Στον Ελευθέριο Μπακάλης-ΤΗΛΕΤΕΧΝΙΚΗ την προμήθεια και εγκατάσταση τριών ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών για το νέο τηλεφωνικό κέντρο του Διοικητηρίου και συγκεκριμένα δύο τηλεφωνικών συσκευών τύπου KX- DT321GR και KX-DT343GR στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη και μια τηλεφωνική συσκευή τύπου KX-DT321GR στην Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού, σύμφωνα με την προσφορά του. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα οχτώ ευρώ και δέκα λεπτών (578,10 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα βαρύνει το Φορέα 073 και ΚΑΕ 1725.ΑΔΑ:4ΑΘΘ7ΛΕ-3 7. Στην εταιρεία ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. τη προμήθεια 335 δεσμίδες χαρτιού Α4 και 5 δεσμίδες χαρτιού Α3 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας. Η προσφορά της εταιρείας ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. κρίθηκε συμφερότερη-οικονομικότερη. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων εξήντα ένα ευρώ και εικοσιτέσσερα λεπτών (1.461,24 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα βαρύνει το Φορέα 073 και ΚΑΕ 1111.ΑΔΑ:4ΑΘΘ7ΛΕ-Ν 8. Στην εταιρεία ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε, για την αποσύνδεση, μεταφορά και εγκατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας στο Διοικητήριο σύμφωνα με την προσφορά της. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (2.460,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα βαρύνει το Φορέα 073 και ΚΑΕ ΑΔΑ:4ΑΘΘ7ΛΕ-Υ 9. Στην εταιρεία ΓΛΗΓΟΡΗΣ Θ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κ. Ο.Ε. για εργασίες εγκατάστασης των δικτύων Η/Υ, παραμετροποίησης και λειτουργίας τους στο Διοικητήριο σύμφωνα με την προσφορά της. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (4.797,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα βαρύνει το Φορέα 073 και ΚΑΕ ΑΔΑ:4ΑΘΘ7ΛΕ-Υ. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνουν την ανάθεση ΟΜΟΦΩΝΑ ως κατωτέρω: 1.Στον ΟΤΕ Α.Ε. τη μεταβίβαση και ανανέωση του ονόματος Ιστοχώρου στην Π.Ε. Λευκάδας σύμφωνα με την προσφορά του. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (82,41), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει το Φορέα 073 και Κ.Α.Ε 0824.ΑΔΑ:4ΑΘΙ7ΛΕ-Ω. 2.Στον Λάζαρη Πάνο τη προμήθεια ξύλινων σφραγίδων στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Λευκάδας σύμφωνα με την προσφορά του. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και 23

24 εβδομήντα λεπτών (356,70 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει το Φορέα 073 και Κ.Α.Ε ΑΘΘ7ΛΕ-Ξ 3.Στην εταιρεία Στρατή Αραβανή &ΣΙΑ ΟΈ τη προμήθεια συστήματος ραφιών τύπου DEXION πλην της τοποθέτησης και συναρμολόγησης αυτών, σύμφωνα με την προσφορά του, που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση των αρχείων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας στο Διοικητήριο. Η προσφορά της εταιρείας ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κρίθηκε συμφερότερη-οικονομικότερη. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των Δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (2500,46 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει το Φορέα 073 και Κ.Α.Ε ΑΘΘ7ΛΕ-Ρ 4.Στον Ιωάννη Γεωργάκη τη προμήθεια ανταλλακτικών και παροχής ηλεκτρολογικών εργασιών στο COMPUTER ROOM του Διοικητηρίου σύμφωνα με την προσφορά του. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτών (750,30), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα βαρύνει το Φορέα 073 και ΚΑΕ 1329 & 0869.:4ΑΘΘ7ΛΕ-4,4ΑΘΘ7ΛΕ-9 5.Στην εταιρεία Κ. Γκαρτζονίκα Α.Ε.Β.Ε την επισκευή του υπ αριθ. ΚΗΗ 1554 υπηρεσιακού φορτηγού αυτοκινήτου της Π.Ε. Λευκάδας. Η προσφορά της εταιρείας Κ. Γκαρτζονίκας Α.Ε.Β.Ε. κρίθηκε συμφερότερη-οικονομικότερη. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν δεκαπέντε ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (7.115,59 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει το Φορέα 073 και Κ.Α.Ε 0861 και 1321.ΑΔΑ:4ΑΘΘ7ΛΕ-Φ,4ΑΘΘ7ΛΕ-2 6.Στον Ελευθέριο Μπακάλης-ΤΗΛΕΤΕΧΝΙΚΗ την προμήθεια και εγκατάσταση τριών ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών για το νέο τηλεφωνικό κέντρο του Διοικητηρίου και συγκεκριμένα δύο τηλεφωνικών συσκευών τύπου KX- DT321GR και KX-DT343GR στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη και μια τηλεφωνική συσκευή τύπου KX-DT321GR στην Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού, σύμφωνα με την προσφορά του. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα οχτώ ευρώ και δέκα λεπτών (578,10 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα βαρύνει το Φορέα 073 και ΚΑΕ 1725.ΑΔΑ:4ΑΘΘ7ΛΕ-3 7.Στην εταιρεία ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. τη προμήθεια 335 δεσμίδες χαρτιού Α4 και 5 δεσμίδες χαρτιού Α3 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας. Η προσφορά της εταιρείας ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. κρίθηκε συμφερότερη-οικονομικότερη. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων εξήντα ένα ευρώ και εικοσιτέσσερα λεπτών (1.461,24 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα βαρύνει το Φορέα 073 και ΚΑΕ 1111.ΑΔΑ:4ΑΘΘ7ΛΕ-Ν 8.Στην εταιρεία ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε, για την αποσύνδεση, μεταφορά και εγκατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας στο Διοικητήριο σύμφωνα με την προσφορά της. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (2.460,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα βαρύνει το Φορέα 073 και ΚΑΕ ΑΔΑ:4ΑΘΘ7ΛΕ-Υ 24

25 9.Στην εταιρεία ΓΛΗΓΟΡΗΣ Θ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κ. Ο.Ε. για εργασίες εγκατάστασης των δικτύων Η/Υ, παραμετροποίησης και λειτουργίας τους στο Διοικητήριο σύμφωνα με την προσφορά της. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (4.797,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα βαρύνει το Φορέα 073 και ΚΑΕ ΑΔΑ:4ΑΘΘ7ΛΕ-Υ. Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /

26 Θέμα11ο «Έγκριση ανάθεσης για τις εκδηλώσεις τις 21 ης Μαΐου 2011». Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010. Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Δ/ντής Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. κ. Κουρσάρης Ιωάννης καταθέτει γραπτή εισήγηση της Π.Ε. Λευκάδας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/10(ΦΕΚ 241 Α/ «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 3. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου και ελέγχου των δαπανών του κράτους». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 6. Της διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 7. Την αριθ19841/5084/ απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης. 8. Τη με αρ. πρωτ 18138/4604/ οικονομική προσφορά της επιχείρησης Σοφίας & Ευαγγελίας Γράψα O.E.. 9. Την ανάγκη προμήθεια 6 στεφανίων κατάθεσης για τον εορτασμό της 21 ης Μαΐου. 10. Τη με αρ. πρωτ /4563/ οικονομική προσφορά της επιχείρησης IONION STAR Α.Τ.ΤΕ.Ξ.Ε. 11. Την ανάγκη για τη διαμονή σε ξενοδοχείο του εκπροσώπου της κυβέρνησης ενόψει του εορτασμού της 21 ης Μαΐου. 12. Τη με αρ. πρωτ. 9633/2288/ οικονομική προσφορά της επιχείρησης BURANO, Μ. Ζαβιτσάνου & ΣΙΑ ΟΕ. 13. Την ανάγκη παροχής δείπνου σε έως 10 συνολικά άτομα ενόψει του εορτασμού της 21 ης Μαΐου. 26

27 Την έγκριση ανάθεσης ως κατωτέρω: ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 1. Στην εταιρεία Σοφία & Ευαγγελία Γράψα ΟΕ την προμήθεια 6 στεφανίων κατάθεσης για τον εορτασμό της 21 ης Μαΐου σύμφωνα με την προσφορά της. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει το Φορέα 073 και Κ.Α.Ε 5161.ΑΔΑ: 4ΑΘ17ΛΕ-8 2. Στο ξενοδοχείο IONION STAR Α.Τ.ΤΕ.Ξ.Ε τη διαμονή σε ξενοδοχείο ενόψει του εορτασμού της 21 ης Μαΐου σύμφωνα με την προσφορά του. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των σαράντα πέντε ευρώ (45,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει το Φορέα 073 και Κ.Α.Ε ΑΔΑ:4ΑΘ17ΛΕ-8 3. Στην επιχείρηση BURANO, Μ. Ζαβιτσάνου & ΣΙΑ ΟΕ την παροχή δείπνου σε έως 10 συνολικά άτομα ενόψει του εορτασμού της 21 ης Μαΐου σύμφωνα με την προσφορά της. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των διακοσίων είκοσι ευρώ (220,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει το Φορέα 073 και Κ.Α.Ε ΑΔΑ:4ΑΘ17ΛΕ-8 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας και εφόσον τηρήθηκαν τα οριζόμενα της εφαρμογής του Π.Δ. 113/2010 περί πίστωσης στον προυπ. εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την ανάθεση ως κατωτέρω : 1.Στην εταιρεία Σοφία & Ευαγγελία Γράψα ΟΕ την προμήθεια 6 στεφανίων κατάθεσης για τον εορτασμό της 21 ης Μαΐου σύμφωνα με την προσφορά της. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει το Φορέα 073 και Κ.Α.Ε 5161.ΑΔΑ: 4ΑΘ17ΛΕ Στο ξενοδοχείο IONION STAR Α.Τ.ΤΕ.Ξ.Ε τη διαμονή σε ξενοδοχείο ενόψει του εορτασμού της 21 ης Μαΐου σύμφωνα με την προσφορά του. Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των σαράντα πέντε ευρώ (45,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει το Φορέα 073 και Κ.Α.Ε ΑΔΑ:4ΑΘ17ΛΕ-8 3. Στην επιχείρηση BURANO, Μ. Ζαβιτσάνου & ΣΙΑ ΟΕ την παροχή δείπνου σε 27

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5157 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ : 34 Τ. Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5157 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ : 34 Τ. Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 5157 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου 34 Τ. Κ. : 21100 Τηλ : 2752360941/942 Πληρ. : Καλογήρου Ελένη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 5 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 172. Εφαρμογή της υπ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1 η ΟΜΑ Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1 η ΟΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ Εφαρμόζεται από 1.1.2007 αλλά και για προηγούμενα χρόνια εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι επιεικέστερες

Διαβάστε περισσότερα

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι:

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14ης.01.2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/2450 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 1 of 8 14/05/2009 9:03 πμ ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 ΘΕΜΑ: Γενική Ενημέρωση Έτους 2006 Για την ενημέρωση των Συνεταίρων επί των δραστηριοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις 1. Το άρθρο 1 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. - 1 - Πρόγραμμα ιαγωνισμού Γενικό Πλαίσιο: Η περιοχή Παλλουρόκαμπος στο ήμο Λατσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 274-11/26-04-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 3 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2011 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 3.ΒΟΥΛΔΗΣ 4.ΚΟΣΜΑΣ 5.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 6.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 7.ΜΑΝΙΑΤΗΣ 8.ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη σύμβασης και διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παρόχων, για τη λειτουργία του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ορεστιάδα 16/01/2015. Αρ.πρωτ.369

Ορεστιάδα 16/01/2015. Αρ.πρωτ.369 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 30 Τ.Κ. : 68200 Πληροφ. : Κος Πάλλας Δ. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Ο Γ. Βιζυηνός χαρακτηρίζεται εκτός των άλλων, ως δραματικός πεζογράφος. Η περίτεχνη πλοκή της αφήγησης, με τις εναλλαγές των σκηνών ή των συγκρούσεων,

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κυπαρισσία, 11/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 25006 Πληροφορίες: Αλεξανδροπούλου Σοφία Τηλέφωνο: 2761360724 Fax: 2761025561 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 875

Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 875 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) αρ. 12/2015 ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ προϋπολογισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8135 Α.Δ.Α Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια Άρθρο 1 Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Ειδικές Εργατικές Νομοθεσίες: Λειτουργία των Καταστημάτων, Υπάλληλοι Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής, Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη 6 η Ημέρα 24/6/2014 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Τα πεδία συμπληρώνονται από τον αιτούντα με τη βοήθεια της Υπηρεσίας υποδοχής της αίτησης εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά τα αντίστοιχα δεδομένα. A. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Τα πεδία συμπληρώνονται από τον αιτούντα με τη βοήθεια της Υπηρεσίας υποδοχής της αίτησης εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά τα αντίστοιχα δεδομένα. A. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρθμ. Απόφασης Προέδρου: 07 /2015 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ Α.Π. 4-5-6» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες

Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες Ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες Ο όρος ειδικές ανάγκες είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθω το Σάββατο. χρειαστεί να πάω στο γραφείο. (α) Μπορεί (β) Ίσως (γ) Να (δ) Μάλλον

1. Δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθω το Σάββατο. χρειαστεί να πάω στο γραφείο. (α) Μπορεί (β) Ίσως (γ) Να (δ) Μάλλον ΜΕΡΟΣ Α ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Α. Συμπληρώστε τα κενά υπογραμμίζοντας μία από τις τέσσερις επιλογές που σας δίνονται, όπως στο παράδειγμα: Από δω και πέρα μόνο φρούτα! (α) θα φάω (β) θα τρώω (γ) έτρωγα (δ) έφαγα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πρώτα το βιντεάκι με τίτλο «Ένας γίγαντας υπό εξαφάνιση» που ετοίμασα για σας και θα τα ξαναπούμε σύντομα!

Δείτε πρώτα το βιντεάκι με τίτλο «Ένας γίγαντας υπό εξαφάνιση» που ετοίμασα για σας και θα τα ξαναπούμε σύντομα! 2 η Δραστηριότητα ιστοεξερευνηση ΘΕΜΑ: Η καφέ αρκούδα ΤΑΞΗ: Δ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 Διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ: 15ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Καλλιόπη Κοματιανού ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλημέρα σε όλους!

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Νο

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Νο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1ος όροφος - γραφείο 101 τηλ:210 320 3473 210 320 2291 - FAX: 210 3203257 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα εξακολουθεί να επηρεάζεται αρνητικά με σενάρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΥΡΗ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΝΕΑ ΑΡ 17/13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα