Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και"

Transcript

1 Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (014)

2 Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Ν Ε Ω Ν Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ω Ν Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ω Ν, Λ Υ Κ Ε Ι Ω Ν, Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ω Ν Κ Α Ι Μ Ε Τ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Χ Ρ Ι Κ Α Ι Δ Ι Ε Τ Ο Υ Σ Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Γ Ι Α Α Π Ο Κ Τ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Η Σ Π Ε Ι Ρ Α Σ Σ Ε Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ / Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ ( 0 1 4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 015

3 ISBN Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα Κυριάκου - Λιβέρη, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Συνεισφορά στη Συλλογή Στοιχείων Σάββας Αγγελή, Συνεργάτης ΑνΑΔ Διονυσία Μενοίκου, Συνεργάτης ΑνΑΔ Γεωργία Μιχαήλ, Συνεργάτης ΑνΑΔ Χριστιάνα Νικολάου, Συνεργάτης ΑνΑΔ Εποπτεία Γιάννης Μουρουζίδης, Αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας και Προγραμματισμού Γενική Ευθύνη Γιώργος Παναγίδης, Γενικός Διευθυντής Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται νοουμένου ότι αναφέρεται η πηγή. ii

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ως απόρροια της στρατηγικής επιδίωξης για απολογισμό, λογοδοσία και διαφάνεια αναφορικά με τη δραστηριοποίηση και τις παρεμβάσεις της, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) έχει αναπτύξει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα για Αξιολόγηση των Επιδράσεων της στην κυπριακή οικονομία. Το Σύστημα αυτό αποτελεί το βασικότερο εργαλείο στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της ΑνΑΔ για τεκμηρίωση της συμβολής της καθώς και αποτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων της στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και στα συμμετέχοντα άτομα. Στο Σύστημα αυτό, στο πλαίσιο του οποίου διενεργήθηκαν ήδη αρκετές έρευνες/μελέτες αξιολόγησης των επιδράσεων της ΑνΑΔ, εντάσσεται και η παρούσα μελέτη αξιολόγησης των επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (014), η οποία γίνεται για τα επωφελούμενα άτομα τα οποία συμμετείχαν στο Σχέδιο την περίοδο Το Σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή από την ΑνΑΔ με σχετική προκήρυξη μέσα στον Φεβρουάριο 014 και ο σχεδιασμός του έγινε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με στόχο τη συμβολή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση και την ανεργία στην Κύπρο. Στόχος του Σχεδίου ήταν η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους αποφοίτους Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναμικό. Η διάθεση σημαντικών ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για το Σχέδιο αλλά και η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση καθιστούν απαραίτητη την αξιολόγηση του με σκοπό την αντικειμενική εκτίμηση των επιπτώσεων του καθώς και της συμβολής του στην απάμβλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, ώστε να προωθηθούν ενέργειες βελτίωσης, εμπλουτισμού και αναβάθμισης παρόμοιων Σχεδίων στο μέλλον. Η μελέτη για αξιολόγηση του Σχεδίου γίνεται τόσο μέσα από την συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολογίου από τους συμμετέχοντες αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο όσο και με τη διενέργεια έρευνας πεδίου με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου αναφορικά με την κατάσταση των ατόμων στους 4 περίπου μήνες μετά από την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Η συνεισφορά των συμμετεχόντων, με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, την παροχή στοιχείων και πληροφοριών και την ειλικρινή παράθεση εκτιμήσεων και απόψεων ήταν πολύ σημαντική για την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης και η ΑνΑΔ τους εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της. Γιώργος Παναγίδης Γενικός Διευθυντής iii

5 Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις / Οργανισμούς (014) 1. Εισαγωγή 5. Πορίσματα. Χαρακτηριστικά του Σχεδίου 4. Αξιολόγηση Σχεδίου από Συμμετέχοντες 3. Επιδράσεις στην Απασχολησιμότητα iv

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ iii 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της μελέτης Έκταση της μελέτης 1.3. Μεθοδολογία 1.4. Περίγραμμα της μελέτης 4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 6.1. Περιγραφή του Σχεδίου 6.. Συμμετοχές και Δαπάνες 8.3. Δημογραφικά Στοιχεία Συμμετεχόντων 8.4. Χαρακτηριστικά Επιχειρήσεων/Οργανισμών ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Εργαζόμενοι Άνεργοι/Αδρανείς 0 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Οφέλη Συμμετοχής Ικανοποίηση Συμμετεχόντων 8 5. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Επιδράσεις στην Απασχολησιμότητα Οφέλη Συμμετοχής Ικανοποίηση Συμμετεχόντων Καταληκτικές Επισημάνσεις 39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 41 v

7 vi

8 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αξιολόγηση των κοινωνικών παρεμβάσεων, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, είναι δραστηριότητα ψηλής προτεραιότητας. Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αρχών διοίκησης και συνεισφέρει στην κοινωνική λογοδοσία των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) έχει ως πάγια επιδίωξη τον απολογισμό, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια αναφορικά με τις επιδράσεις των παρεμβάσεων της στο ανθρώπινο δυναμικό, στις επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα στην οικονομία και κοινωνία της Κύπρου. Με στόχο την αξιολόγηση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, η ΑνΑΔ σχεδίασε και λειτουργεί από το 010 το Ολοκληρωμένο Σύστημα Αξιολόγησης (ΟΣΑ) των Επιδράσεων της στην Κυπριακή Οικονομία. Επίκεντρο του συστήματος είναι η αξιολόγηση των επιδράσεων της ΑνΑΔ στα ακόλουθα αλληλοσχετιζόμενα πεδία: Απασχολησιμότητα και Προσαρμοστικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. Αναβάθμιση των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Ενίσχυση των Υποδομών και Συστημάτων Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Αύξηση της Παραγωγικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Οικονομίας. Στο πλαίσιο του ΟΣΑ εντάσσεται και η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία αφορά στην αξιολόγηση των επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (014) (στο εξής «Σχέδιο») Σκοπός της μελέτης Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση των επιδράσεων στα επωφελούμενα άτομα από τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο μέσα στην περίοδο Το Σχέδιο στόχευε στη βελτίωση της απασχολησιμότητας άνεργων νέων με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναμικό. Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης επικεντρώνονται στα πιο κάτω: Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του Σχεδίου. Αξιολόγηση των μηχανισμών υλοποίησης του Σχεδίου. Αξιολόγηση της συμβολής του Σχεδίου στην οικονομία και αγορά εργασίας της Κύπρου. 1

9 Καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των επωφελούμενων ατόμων που συμμετείχαν στο Σχέδιο. Εκτίμηση των επιπτώσεων από τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού στο Σχέδιο. Εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των ατόμων από τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο. 1.. Έκταση της μελέτης Στη μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των ατόμων που συμμετείχαν στο Σχέδιο την περίοδο Μεθοδολογία Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για ολοκλήρωση της μελέτης περιλαμβάνει διάφορα στάδια που απεικονίζονται παραστατικά στο διάγραμμα που ακολουθεί. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (014) Πρώτο Ερωτηματολόγιο Δεύτερο Ερωτηματολόγιο Υπολογισμός Δείγματος Συμμετεχόντων στο Σχέδιο Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου από τους Συμμετέχοντες και Υποβολή στην ΑνΑΔ Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου μέσω Τηλεφωνικών Συνεντεύξεων Επεξεργασία Στοιχείων Ανάλυση και Σύνθεση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

10 Αρχικά έγινε καθορισμός του πληθυσμού της έρευνας που ήταν οι άνεργοι οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο. Παράλληλα, έγινε διαχωρισμός του πληθυσμού σε αυτούς που είχαν τοποθετηθεί στον Ευρύ δημόσιο τομέα και σε αυτούς που είχαν τοποθετηθεί στον Ιδιωτικό τομέα, δεδομένου των διαφορετικών συνθηκών στους δύο αυτούς τομείς. Ο Ευρύς δημόσιος τομέας περιλαμβάνει τη Δημόσια Υπηρεσία, τους Ημικρατικούς Οργανισμούς και τους Δήμους ενώ στον Ιδιωτικό Τομέα περιλαμβάνονται οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί και οι Μητροπόλεις. Για την αντιπροσωπευτική κάλυψη του πληθυσμού της έρευνας καθορίστηκε στατιστικά αποδεκτό δείγμα από κάθε στρώμα πληθυσμού, που αποτελείτο από τις συμμετοχές των ατόμων σύμφωνα με την κατηγορία της επιχείρησης/οργανισμού τοποθέτησης τους, χρησιμοποιώντας τον μαθηματικό τύπο: ε = Ζ α n N N n 1 n = 4 N ε ( N Ζ α 1 ) + 1 όπου: ε = Στατιστικό λάθος (Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο στατιστικό λάθος καθορίστηκε στο ± 3%). Ν = Μέγεθος του πληθυσμού n = Μέγεθος του δείγματος Ζα/ = Άνω α/ σημείο της Ν(0,1) Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δύο κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων, τα οποία σχεδιάστηκαν από την ΑνΑΔ. Η συμπλήρωση του πρώτου ερωτηματολογίου αναμενόταν να υποβληθεί στην ΑνΑΔ από όλους τους συμμετέχοντες 15 μέρες μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής πείρας. Περιλάμβανε στοιχεία αναφορικά με τα οφέλη συμμετοχής και τον βαθμό ικανοποίησης των επωφελούμενων ατόμων. Η συλλογή των στοιχείων για το δεύτερο ερωτηματολόγιο έγινε με τη διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας πεδίου, κατά την περίοδο 8/5/015 3/6/015 από συνεργάτες της ΑνΑΔ. Διεξάχθηκε σε τυχαίο στρωματοποιημένο δείγμα του πληθυσμού έρευνας σε παγκύπρια κλίμακα. Το ερωτηματολόγιο επικεντρωνόταν στις επιδράσεις του Σχεδίου στα επωφελούμενα άτομα. Το μέγεθος του πληθυσμού έρευνας, του αντίστοιχου δείγματος, το ποσοστό κάλυψης και το στατιστικό λάθος κατά ερωτηματολόγιο και κατηγορία επιχείρησης/οργανισμού τοποθέτησης φαίνονται στον Πίνακα 1. 3

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ Πρώτο Ερωτηματολόγιο Ευρύ δημόσιο τομέα ,9% 3,6% Ιδιωτικό τομέα ,6%,8% ΣΥΝΟΛΟ ,8%,% Δεύτερο Ερωτηματολόγιο Ευρύ δημόσιο τομέα ,3%,9% Ιδιωτικό τομέα ,3% 1,5% ΣΥΝΟΛΟ ,8% 1,4% Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων έγινε αναγωγή των αποτελεσμάτων της έρευνας για το σύνολο των συμμετεχόντων, πολλαπλασιάζοντας τα αποτελέσματα με τους συντελεστές αναγωγής. Οι συντελεστές αναγωγής υπολογίστηκαν με τη διαίρεση του πληθυσμού έρευνας με το δείγμα κατά ερωτηματολόγιο και κατηγορία επιχείρησης/ οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αναφέρονται στον πληθυσμό έρευνας (875 άτομα) και όχι στο δείγμα (53 άτομα για το πρώτο ερωτηματολόγιο και 707 άτομα για το δεύτερο ερωτηματολόγιο) που καλύφθηκε στο πλαίσιο της έρευνας. Ακολούθως έγινε διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων, ανάλυση των στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την αξιολόγηση των επιδράσεων του Σχεδίου Περίγραμμα της μελέτης Στο πρώτο κεφάλαιο περιέχεται ο σκοπός και η έκταση της μελέτης καθώς και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη διενέργεια της αξιολόγησης του Σχεδίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται βασικά χαρακτηριστικά του Σχεδίου. Γίνεται συνοπτική περιγραφή του και ανάλυση σε αριθμούς των συμμετοχών άνεργων νέων και των αντίστοιχων δαπανών που έγιναν για υλοποίηση του Σχεδίου. Παράλληλα, γίνεται ανάλυση σε σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία για όλους τους συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο και καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων στις οποίες τοποθετήθηκαν οι άνεργοι, ανεξάρτητα εάν οι συμμετέχοντες έχουν συμπληρώσει ή όχι το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Σχεδίου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επιδράσεων του Σχεδίου στην απασχολησιμότητα. Σημειώνεται ότι η ανάλυση των στοιχείων προκύπτει από την επεξεργασία του δεύτερου ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε μέσω της τηλεφωνικής έρευνας πεδίου και γίνεται διαχωρισμός κατά κατάσταση απασχόλησης των συμμετεχόντων και κατά κατηγορία επιχείρησης/οργανισμού. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Σχεδίου, όπως αυτά προέκυψαν από τη συμπλήρωση του πρώτου ερωτηματολογίου από τους ίδιους τους 4

12 συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, δίδονται στοιχεία αναφορικά με τα οφέλη που αποκόμισαν οι επωφελούμενοι και τον βαθμό ικανοποίησης τους από τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο και γίνεται διαχωρισμός κατά κατηγορία επιχείρησης/οργανισμού. Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται οι κυριότερες διαπιστώσεις/πορίσματα που έχουν προκύψει από την ανάλυση και εξέταση των επιδράσεων στους συμμετέχοντες του Σχεδίου. Αποτελέσματα Αξιολόγησης των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις / Οργανισμούς (014) Επιδράσεις στην Απασχολησιμότητα Οφέλη Συμμετοχής Ικανοποίηση Συμμετεχόντων 5

13 . ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του Σχεδίου και δίνονται στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των συμμετοχών στο Σχέδιο και τις αντίστοιχες δαπάνες που έγιναν για υλοποίηση του Σχεδίου. Παράλληλα, αναλύονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, τα οποία αφορούν φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης και επαρχία μόνιμης διαμονής. Πρόσθετα, καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων/οργανισμών στις οποίες έγινε η τοποθέτηση των ατόμων τα οποία αφορούν την κατηγορία, τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας και την επαρχία..1. Περιγραφή του Σχεδίου Μέσα στον Δεκέμβριο του 013, σε συνέχεια της εξαγγελίας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας των μέτρων για αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετοιμάστηκε το Σχέδιο. Στόχος του Σχεδίου, ήταν η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους αποφοίτους Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναμικό. Στο Σχέδιο εντάσσονταν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι οποίοι κατατάσσονταν σε κατάλογο με σειρά προτεραιότητας. Η δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σχέδιο, έγινε με πρόσκληση της ΑνΑΔ προς τους άνεργους νέους και προς τις επιχειρήσεις/οργανισμούς. Τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την επιλογή των καταρτιζομένων φαίνονται στη συνέχεια: Κριτήρια επιλεξιμότητας: Εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ). Ηλικίας κάτω των 5 ετών. Κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής ή Συστήματος Μαθητείας ή Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας. Χωρίς συνολική εργασιακή πείρα πέραν των δώδεκα (1) μηνών. Είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Δημοκρατίας. Κριτήρια προτεραιότητας: Ορφανοί από ένα ή δύο γονείς. 6

14 Έγγαμοι με εξαρτώμενο/α τέκνο/α. Μονογονιοί (άτομο, που ζει με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο και είναι άγαμος/η, χήρος/α, διαζευγμένος/η). Μακροχρόνια άνεργοι (6 1 μήνες, 1 4 μήνες, 4+ μήνες). Οι άνεργοι κατατάσσονταν σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας ενώ άτομα που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας απορρίπτονταν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, λαμβανόταν υπόψη η ημερομηνία εγγραφής των ανέργων στη ΔΥΑ, δίνοντας προτεραιότητα στους πιο μακροχρόνια άνεργους. Οι άνεργοι οι οποίοι επιλέγονταν, τοποθετούνταν για απόκτηση εργασιακής πείρας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και υπηρεσίες/οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας για τις επιχειρήσεις/οργανισμούς αφορούν στα ακόλουθα: Κριτήρια επιλεξιμότητας: Ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως εργοδότες ή ως αυτοτελώς εργαζόμενοι. Διαθέτουν κατάλληλο καθοδηγητή, ο οποίος θα αναλάβει την καθοδήγηση και επίβλεψη του ανέργου. Δεν απασχολούν παράνομους ή/και αδήλωτους εργάτες. Απασχολούν τον άνεργο κατ ελάχιστον 5 ώρες εβδομαδιαία. Δεν έχουν προβεί σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους στις θέσεις που προτίθενται να τοποθετηθούν οι άνεργοι, μετά την ανακοίνωση του Σχεδίου. Νοείται ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις μείωσης λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αφυπηρέτησης και απόλυσης λόγω σοβαρού παραπτώματος. Οι προσφερόμενες θέσεις δεν αφορούν επικίνδυνες εργασίες. Στις προσφερόμενες θέσεις δεν εντάσσονται άτομα τα οποία είναι κύριοι μέτοχοι, ιδιοκτήτες ή διευθυντές των επιχειρήσεων/οργανισμών, οι σύζυγοι τους, ή συνδέονται με πρώτου ή δεύτερου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με αυτούς. Τα γραφεία ή άλλα υποστατικά από όπου ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες βρίσκονται εκτός οικίας. Δεν βρίσκονται σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις από την ΑνΑΔ, που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο. 7

15 Κριτήρια προτεραιότητας: Επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί,. Η περίοδος τοποθέτησης του ανέργου στην επιχείρηση/οργανισμό με στόχο την απόκτηση εργασιακής πείρας ήταν 6 μήνες. Η τοποθέτηση ήταν σε συγκεκριμένη θέση/τομέα εργασίας. Για την κάθε τοποθέτηση υπήρχε καθοδήγηση και επίβλεψη από κατάλληλο καθοδηγητή που ήταν απασχολούμενος στην επιχείρηση/οργανισμό. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης των τοποθετήσεων, διενεργούνταν έλεγχοι εφαρμογής από την ΑνΑΔ και άλλες αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές. Με την επιτυχή συμπλήρωση της τοποθέτησης των ανέργων, απονεμόταν από την ΑνΑΔ Πιστοποιητικό Πρακτικής Κατάρτισης και Εργασιακής Πείρας... Συμμετοχές και Δαπάνες Στο πλαίσιο πρόσκλησης που έγινε από την ΑνΑΔ για το Σχέδιο μέσα στον Φεβρουάριο 014, υποβλήθηκαν.55 αιτήσεις από άνεργους νέους και αιτήσεις από επιχειρήσεις/οργανισμούς για θέσεις για τοποθέτηση άνεργων νέων για απόκτηση εργασιακής πείρας. Μετά από σχετική αξιολόγηση και υποβολή των απαραίτητων στοιχείων, οι τοποθετήσεις άρχισαν από 1 η Ιουλίου 014. Συνολικά, έγιναν συνταιριάσματα ανέργωνν με εγκριθείσες θέσεις, από τα οποία κατέστη δυνατή η έναρξη προγραμμάτων τοποθέτησης 1.03 νέων, με αναμενόμενη συνολική δαπάνη 4,7 εκατομμυρίων. Τελικά, ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα τοποθέτησης τους 875 άνεργοι..3. Δημογραφικά Στοιχεία Συμμετεχόντων Η ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης και επαρχία μόνιμης διαμονής), αφορά όλα τα άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τους 6 μήνες συμμετοχής τους στο Σχέδιο, δηλαδή 875 άτομα. Στο Σχεδιάγραμμαα 1 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων στο Σχέδιο κατά φύλο. Οι συμμετέχοντες είναι περίπου ίσα κατανεμημένοι στα φύλα με τους άνδρες να ανέρχονται στο 50,1% και τις γυναίκες στο 49,9%. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΦΥΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Άνδρες 50,1% Γυναίκες 49,9% 8

16 Στο Σχεδιάγραμμαα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων στο Σχέδιο κατά ομάδα ηλικίας. Σχεδόν 4 στους 10 συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 1- χρονών (39,7%). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΝ 18,5% 19 9,4% 0 13,% 1 19, % 0,5% 3 15, 1% 4 1,3% 5 7,8% 1 3 Στο Σχεδιάγραμμαα 3 εμφανίζεται η ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων κατά ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν ολοκληρώσει. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι απόφοιτοι Λυκείου (50,1%). Με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν οι κάτοχοι ανώτερης μεταλυκειακής μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (3,9%) και οι απόφοιτοι τεχνικών σχολών (0,9%). Το ποσοστό των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν το γυμνάσιο και το Σύστημα Μαθητείας είναι περιορισμένο (3,8% και 1,3% αντίστοιχα). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Ανώτερη Μεταλυκειακή Μη Σύστημα Μαθητείας Πανεπιστημιακή 1,3% Εκπαίδευση Γυμνάσιο 3,9% 3,8% Τεχνικές Σχολές 0,9% Λύκειο 50,1% Στο Σχεδιάγραμμαα 4 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων κατά επαρχίαα μόνιμης διαμονής. Το μεγαλύτερο ποσοστό εντοπίζεται στη Λευκωσία (36,3%) και ακολουθούν η Λεμεσός (9,8%) και η Λάρνακα (5,7%). Η χαμηλότερη συμμετοχή καταρτιζομένων στο Σχέδιο εντοπίζεται στην Αμμόχωστο (3,%) και στην Πάφο (5,). 9

17 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Αμμόχωστος 3,% Λάρνακα 5,7% Πάφος 5, Λεμεσός 9,8% Λευκωσία 36,3%.4. Χαρακτηριστικά Επιχειρήσεων/Οργανισμών Σε αυτό το υποκεφάλαιο αναλύονται τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων/οργανισμών στις οποίες έγινε η τοποθέτηση και κατάρτιση των άνεργων νέων. Συγκεκριμένα, αναλύεται η κατηγορία, ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας και η επαρχία. Στο Σχεδιάγραμμαα 5 εμφανίζεται η ποσοστιαία κατανομή των τοποθετήσεων ατόμων ανάλογαα με την κατηγορία της επιχείρησης/οργανισμού. Σχεδόν 7 στις 10 τοποθετήσεις έγιναν στις Ιδιωτικές επιχειρήσεις (69,) και ακολουθεί ο Δημόσιος τομέας με πολύ μικρότερο ποσοστό (15,3%). Μικρότερα ποσοστά τοποθετήσεων έγιναν στους Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (6,5%), στον Ημικρατικό τομέα (5,7%) και στους Δήμους (3,4%). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 6,5% Ιδιωτικές επιχειρήσεις 69, Μητροπόλεις 0,,1% Δήμοι 3,4% Δημόσιος τομέας 15,3% Ημικρατικός τομέας 5,7% Στο Σχεδιάγραμμα 6 εμφανίζεται η ποσοστιαία κατανομή των τοποθετήσεων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης/ οργανισμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τοποθετήσεων έγινε στο Εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων (16,6%) και ακολουθεί η Δημόσια διοίκησηη και άμυνα (15,4%). Με χαμηλότερα ποσοστά ακολουθούν οι τοποθετήσεις στον τομέα της Εκπαίδευσης (9,4%), των Επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (8,3%) και των Άλλων δραστηριοτήτων υπηρεσιών (8,1%). 10

18 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων Δημόσια διοίκηση και άμυνα Εκπαίδευση Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Υγεία και κοινωνική μέριμνα Ενημέρωση και επικοινωνία Μεταποίηση Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορά και αποθήκευση Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες Κατασκευές Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία Γεωργία,, δασοκομία και αλιεία Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,6%,% 1,8% 1,8% 1,% 0,8% 0,6% 0,5% 9,4% 8,3% 8,1% 7,5% 6,4% 5,8% 5,8% 5,% 16,6% 15,4% 1 Στο Σχεδιάγραμμαα 7 απεικονίζονται τα στοιχεία αναφορικά με την ποσοστιαία κατανομή της επαρχίας τοποθέτησης των συμμετεχόντων. Η πλειοψηφία των τοποθετήσεων έγινε στη Λευκωσία (53,%), ενώ ακολουθεί η Λεμεσός (1,9%) και η Λάρνακα (17,%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανήκουν στην Πάφο (3,8%) και στην Αμμόχωστο (3,9%). Συγκρίνοντας την επαρχία μόνιμης διαμονής των επωφελούμενων ατόμων με την επαρχία στην οποία έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου,, είναι φανερό ότι ποσοστό συμμετεχόντων οι οποίοι διαμένουν στη Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο δεν τοποθετήθηκαν σε επιχείρηση/οργανισμό στην επαρχία διαμονής τους, αλλά στις επαρχίες Λευκωσίας και σε μικρότερο βαθμό Αμμοχώστου. Αμμόχωστος 3,9% Λάρνακα 17,% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Πάφος 3,8% Λευκωσία 53, % Λεμεσός 1,9% 11

19 3. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επιδράσεων του Σχεδίου, όπως αυτά προέκυψαν από την τηλεφωνική έρευνα η οποία έγινε στους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα αναλύονται με βάση την κατηγορία της επιχείρησης/οργανισμού στην οποία τοποθετήθηκαν οι συμμετέχοντες. Η ταξινόμηση γίνεται στις δύο κατηγορίες: Ευρύς δημόσιος τομέας και Ιδιωτικός τομέας. Ο Ευρύς δημόσιος τομέας περιλαμβάνει τη Δημόσια Υπηρεσία, τους Ημικρατικούς Οργανισμούς και τους Δήμους ενώ ο Ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει τις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Μητροπόλεις. Κύριο λόγο αυτού του διαχωρισμού αποτελούν οι διαφορετικές συνθήκες εργοδότησης που επικρατούν μεταξύ ευρύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα σε σχέση με τις πολύ περιορισμένες δυνατότητες απασχόλησης που υπάρχουν στον Ευρύ δημόσιο τομέα λόγω της ισχύουσας αναστολής πλήρωσης κενών θέσεων. Στο Σχεδιάγραμμαα 8 παρουσιάζονται τα στοιχεία για την κατάσταση απασχόλησης των συμμετεχόντων στο Σχέδιο. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται τα ποσοστά των συμμετεχόντων οι οποίοι, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας είναι εργαζόμενοι, άνεργοι (δεν εργάζονται αλλά αναζητούν εργασία) και αδρανείς (δεν εργάζονται και δεν αναζητούν εργασία). Σημειώνεται ότι για την πλειοψηφία των ατόμων η έρευνα έγινε στους 4 περίπου μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 10 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΝ,4%,,1% ,7% 60,8% 65,% ,9% 37,% 3,7% Εργαζόμενοι Άνεργοι Αδρανείς Παρόλο που η πλειοψηφία των συμμετεχόντωνν του Σχεδίου είναι άνεργοι (65,%), εντούτοις 1 στους 3 συμμετέχοντες είναι εργαζόμενοι (3,7%). Ψηλότερο ποσοστό απασχόλησης (37,%) παρουσιάζουν τα άτομα που τοποθετήθηκαν στον Ιδιωτικό τομέα. 1

20 3.1. Εργαζόμενοι Στο Σχεδιάγραμμα 9 εμφανίζεται η ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων που εργάζονται κατά επαγγελματική κατηγορία ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΝ 3,1% 6,3% 1, 5,5% 18, 0,9% 5,% 16, 3% 7 6 6,5% 5 49,5% 51, 4% 4 3 0,5% 0,4% 15,6% 1,5% 1, 9% 1 3,1%,5%,6% 9,4% 10,5% 10, 3% Πτυχιούχοι Τεχνικοί βοηθοί Γραφείς Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές Τεχνίτες Ανειδίκευτοι εργάτες Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων που εργάζονται απασχολούνται στην επαγγελματική κατηγορία των Υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλητών (51,4%), με ψηλότερο το ποσοστό στα άτομα που τοποθετήθηκαν στον Ευρύ δημόσιο τομέα (6,5%). Ακολουθούν οι επαγγελματικές κατηγορίες των Γραφέων (16,3%) και των Τεχνιτών (1,9%). Στο Σχεδιάγραμμαα 10 εμφανίζεται η ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων στις 16 επαγγελματικές ομάδες με τη μεγαλύτερη απασχόληση. Σχεδόν 1 στους 4 (3,3%) εργάζονται ως Υπάλληλοι παροχής υπηρεσιών και ακολουθούν οι Πωλητές (1,6%). 13

21 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 ΟΙ 16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Υπάλληλοι παροχής υπηρεσιών 3,3% Καταστηματάρχες και πωλητές 1,6% Γραφείς γενικών καθηκόντων, ιδιαιτέρες γραμματείς & δακτυλογράφοι 10,3% Τεχνικοί ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής 5,6% Εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 4,3% Υπάλληλοι παροχής προσωπικής φροντίδας 4,3% Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών και αποθηκάριοι 3,9% Τεχνίτες μετάλλου & μηχανημάτων 3,4% Βοηθοί μάγειρα Βοηθοί λογιστών & συμβούλων επιχειρήσεων & διοίκησης Υπάλληλοι παροχής υπηρεσιών προστασίας Τεχνίτες τροφίμων, καπνού, επίπλων, ειδών ένδυσης, δέρματος & υποδημάτων Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστημών & μηχανικής Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού Χρυσοχόοι, αγγειοπλάστες, κεραμοποιοί, τεχνίτες χειροτεχνίας & τυπογράφοι Χειριστές Μηχανημάτων 3,,6%, 1% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1 3 Στο Σχεδιάγραμμαα 11 εμφανίζεται η ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων που εργάζονται κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Η συντριπτική πλειοψηφία τους (90,1%) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του Τριτογενούς τομέα 1. Το 9,5% εργάζονται στον Δευτερογενή τομέα ενώ πολύ μικρό ποσοστό (0,4%) εργάζονται στον Πρωτογενή τομέα ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 ΕΥΡΥΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 93,7% 89,5% 90, 1% 6,3% 10, 0,5% 9,5% Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής 0,4% 1 Ο τριτογενής τομέας περιλαμβάνει τους τομείς του Εμπορίου και επισκευής αυτοκινήτων, της Μεταφοράς και αποθήκευσης, των Ξενοδοχείων και εστιατορίων, της Ενημέρωσης και επικοινωνίας, των Χρηματοπιστωτικών οργανισμών, της Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των Επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, των Διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, της Δημόσιας διοίκησης και άμυνας, της Εκπαίδευσης, της Υγείας και κοινωνικής μέριμνας, των Τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας, των Άλλων δραστηριοτήτων υπηρεσιών, των Ιδιωτικών νοικοκυριών και των Ετερόδικων οργανισμώνν και φορέων. Ο δευτερογενής τομέας περιλαμβάνει τους τομείς της Μεταποίησης, της Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, της Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης αποβλήτων και των Κατασκευών. 3 Ο πρωτογενής τομέας περιλαμβάνει τους τομείς της Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας και των Ορυχείων και λατομείων. 14

22 Στο Σχεδιάγραμμαα 1 εμφανίζεται η ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων στους 10 τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη απασχόληση. Όπως είναι αναμενόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις επαγγελματικές ομάδες με τη μεγαλύτερη απασχόληση συμμετεχόντων του Σχεδίου, σχεδόν 1 στους 3 (3,4%) εργάζονται σε επιχειρήσεις του Εμπορίου και επισκευής αυτοκινήτων ενώ ακολουθούν οι τομείς των Άλλων δραστηριοτήτων υπηρεσιών (15,5%) και των Ξενοδοχείων και εστιατορίων (11,6%). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΟΙ 10 ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΝ Εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων 3,4% Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 15,5% Ξενοδοχεία & εστιατόρια 11,6% Τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία 9,5% Μεταφορά & αποθήκευση 5,6% Κατασκευές 3,9% Μεταποίηση 3,4% Επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχνικές 3,, Διοικητικές & υποστηρικτικές δραστηριότητες 3,, Υγεία & κοινωνική μέριμνα 3,, Στο Σχεδιάγραμμαα 13 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων που εργάζονται κατά καθεστώς απασχόλησης. Σχεδόν 4 στους 10 (39,) εργάζονται με καθεστώς πλήρους 4 και μόνιμης απασχόλησης. Ακολουθεί το ποσοστό αυτών που εργάζονται με καθεστώς μερικής και προσωρινής απασχόλησης (5,8%). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕ ΕΧΟΝΤΩΝ Μερική & Προσωρινή Πλήρης & Μόνιμη 5,8% 39, Μερική & Μόνιμη 17,6% Πλήρης & Προσωρινή 17,6% 4 Πλήρης απασχόλησηη ορίζεται η εργασία 35 ωρών και άνω την εβδομάδα. Μερική απασχόληση ορίζεται η εργασία κάτω των 30 ωρών την εβδομάδα. Για εργασία μεταξύ ώρες, ο ορισμός της πλήρους και μερικής απασχόλησης εξαρτάται από τις ώρες εργασίας της κάθε επιχείρησης. Για παράδειγμα, εάν οι συνήθεις ώρες εργασίας της επιχείρησης είναι 34 ώρες και ο εργαζόμενος εργάζεται 3 ώρες, τότε θεωρείται μερική απασχόληση ενώ εάν εργάζεται και τις 34 ώρες, θεωρείται πλήρης απασχόληση. 15

23 Στο Σχεδιάγραμμαα 14 παρουσιάζεται το ύψος των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών των συμμετεχόντων που εργάζονται. Πάνω από 7 στους 10 συμμετέχοντες που απασχολούνται έχουν ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μεταξύ (35,4%) και (35,) ενώ 1 στους 4 (5,4%) έχουν ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μέχρι 500. Κατά μέσο όρο οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των απασχολούμενων συμμετεχόντων είναι ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΑ 14 ΥΨΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 3,5% 0,5% 0,5% 3, 0,4% 43,7% ,5% , 65 34,4% 35,5% 35,4% 1,9% 6, 5,4% 0,5% 0,4% 0,4% Μέχρι ΔΓ/ΔΑ Μέσος Όρος Στο Σχεδιάγραμμαα 15 παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμμετεχόντων από αυτούς που απασχολούνται αναφορικά με τον βαθμό επίδρασης 5 του Σχεδίου στην εξεύρεση εργασίας. Η πλειοψηφία εκτιμά ότι ο βαθμός επίδρασης του Σχεδίου στην εξεύρεση εργασίας είναι είτε πολύ καλός ή καλός (69,7%). Ψηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται από τους συμμετέχοντες οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε επιχειρήσεις/ /οργανισμούς του Ιδιωτικού τομέα (73,). 10 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,1%,5 1,9% 1,9% 8,1% 3,1 54,5% 18,5% 6,5% 0,5% 3,0 50,7% 19, 8,,7% 1,6% Καθόλου Καλός Μέτριος Καλός Πολύ Καλός Μέσος Όρος 5 Χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη βαθμολογική κλίμακα: 1: Καθόλου Καλός : Μέτριος 3: Καλός και 4: Πολύ Καλός. 16

24 Στο Σχεδιάγραμμα 16 παρουσιάζονται τα στοιχεία αναφορικά με τον βαθμό συνεισφοράς του Σχεδίου στην ενίσχυση της προοπτικής απασχόλησης των απασχολούμενων συμμετεχόντων. Πάνω από 8 στους 10 συμμετέχοντες (83,%) πιστεύουν ότι ο βαθμός συνεισφοράς του Σχεδίου στην ενίσχυση της προοπτικής απασχόλησης είναι από καλός (9,4%) μέχρι πολύ καλός (53,8%), ενώ το 1,1% θεωρεί ως μέτριο τον βαθμό συνεισφοράς. Καθόλου καλό τον βαθμό συνεισφοράς θεωρούν μόλις το 4,7% των συμμετεχόντων ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3,3 46,9% 37,5% 1,5% 3,1% 55, 8, 1, 5, 3,33 53,8% 9,4% 1,1% 4,,7% 3, Καθόλου Καλός Μέτριος Καλός Πολύ Καλός Μέσος Όρος Στο Σχεδιάγραμμαα 17 παρουσιάζεται το ποσοστό των συμμετεχόντωνν από αυτούς που απασχολούνταν που εξακολουθούσαν να βρίσκονται στην επιχείρηση/οργανισμό όπου τοποθετήθηκαν. Πάνω από 4 στους 10 (4,9%) συμμετέχοντες στο Σχέδιο από αυτούς που απασχολούνται, εξακολουθούν να βρίσκονται στην επιχείρηση/οργανισμό όπου τοποθετήθηκαν. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 49, στην περίπτωση των ατόμων που τοποθετήθηκαν σε επιχείρηση/οργανισμό του Ιδιωτικού τομέα ενώ σημειώνονται οι πολύ περιορισμένες δυνατότητες απασχόλησης στον Ευρύ δημόσιο τομέα ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ ΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 51, 57,1% 93,7% 49, 4,9% 6,3% Ναι Όχι 17

25 Στο Σχεδιάγραμμαα 18 παρουσιάζεται το ποσοστό των συμμετεχόντωνν από αυτούς που απασχολούνται που εργάστηκαν για κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα, μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, στην επιχείρηση/οργανισμό όπου τοποθετήθηκαν. Το ποσοστό αυτό είναι περιορισμένο (,3%) και αφορά εξολοκλήρου άτομα τα οποία τοποθετήθηκαν στον Ιδιωτικό τομέα (,9%). Οι συμμετέχον ντες που δεν απασχολούνται στην επιχείρηση/ /οργανισμό όπου τοποθετήθηκαν αλλά εργάστηκαν εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχή ής τους παρέμειναν εκεί για διάστημα περίπου 1,8 μηνώνν κατά μέσο όρο ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 100, 97,1%,9% 97,7%,3% Ναι Όχι Στο Σχεδιάγραμμαα 19 παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο Σχέδιο μέχρι την εξεύρεση εργασίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντωνν (43,4%) βρήκαν εργασία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο, ενώ ακολουθεί το ποσοστό αυτών που βρήκαν εργασία μετά την παρέλευση 1 μηνός (15,6%). Ψηλότερο παρουσιάζεται το ποσοστό των συμμετεχόντων που τοποθετήθηκαν σε επιχείρηση/οργανισμό στον Ιδιωτικό τομέα και βρήκαν εργασία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο (47,5%). Σημειώνεται ο συγκριτικά μεγαλύτερος μέσος χρόνος εξεύρεσης εργασίας για τους συμμετέχοντες που τοποθετήθηκαν στον Ευρύ δημόσιο τομέα (,3 μήνες σε σύγκριση με 1,4 μήνες για τον Ιδιωτικό τομέα) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 0,,4% 9,4% 3,1% 10, 9,,9% 11, 1,6% 1,9% 5, 5,,6% 1, 9,4% 1,5% 14,5% 15,6% 15,6% 1,9%,3 47,5% 43,4% 18,7% 1,4 1, μήνες 1 μήνας μήνες 3 μήνες 4 μήνες 5 μήνες 6 μήνες Μέσος Όρος 18

26 Στο Σχεδιάγραμμαα 0 παρουσιάζονται τα στοιχεία για τον βαθμό σύνδεσης των σημερινών καθηκόντων/τομέων εργασίας των συμμετεχόντωνν με τα καθήκοντα/τομείς εργασίας που είχαν κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (46,%) θεωρούν ότι ο βαθμός σύνδεσης των καθηκόντων/ /τομέων εργασίας τους με τα καθήκοντα/τομείς εργασίας που είχαν κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο Σχέδιο δεν είναι καθόλου καλός. Ακολουθεί το ποσοστό αυτών που εκτιμά ότι ο βαθμός σύνδεσης είναι πολύ καλός (39,5%). Σημαντικές διαφορές εντοπίζονται ανάλογα με την κατηγορία τοποθέτησης των απασχολούμενων συμμετεχόντων. Πάνω από 7 στους 10 συμμετέχοντες οι οποίοι τοποθετήθηκαν στον Ευρύ δημόσιο τομέα (71,8%) θεωρούν ως καθόλου καλό τον βαθμό σύνδεσης, σε σύγκριση με το 4, στην περίπτωση των συμμετεχόντων οι οποίοι τοποθετήθηκαν στον Ιδιωτικό τομέα. Πάνω από 4 στους 10 συμμετέχοντες οι οποίοι τοποθετήθηκαν στον Ιδιωτικό τομέα (44,5%) έκριναν ως πολύ καλό τον βαθμό σύνδεσης ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 0 ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 9,4% 1,5% 39,5% 44,5% 6,3%,6,4 9,,1% 8,5% 5,,% 5, 1,6 71,8% 46,% 4, Καθόλου Καλός Μέτριος Καλός Πολύ Καλός Μέσος Όρος Στο Σχεδιάγραμμαα 1 παρουσιάζονται τα στοιχεία αναφορικά με τον βαθμό χρησιμότητας των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες που απασχολούνται μέσω της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (89,%) θεωρούν από χρήσιμες μέχρι πολύ χρήσιμες τις γνώσεις και δεξιότητες που απόκτησαν μέσω της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Μέτριος βαθμός χρησιμότητας εκφράστηκε από το 8,% των συμμετεχόντων. Ψηλότερα ποσοστά πολύ καλού βαθμού χρησιμότητας των γνώσεωνν και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν εντοπίζονται στους συμμετέχοντες οι οποίοι τοποθετήθηκαν στον Ιδιωτικό τομέα 57, σε σύγκριση με 46,9% στον Ευρύ δημόσιο τομέα. 19

27 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 3,4 46,9% 46,9% 6,% 57, 31,5% 8,5% 3, 3,4 55,5% 33,7% 8,,%,,6% 3, Καθόλου Καλός Μέτριος Καλός Πολύ Καλός Μέσος Όρος 3.. Άνεργοι/ /Αδρανείς Η ανάλυση των στοιχείων σε αυτό το υποκεφάλαιοο αφορά τους συμμετέχοντες του Σχεδίου, οι οποίοι κατά τον χρόνο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν άνεργοι ή αδρανείς. Στο Σχεδιάγραμμα παρουσιάζονται τα στοιχεία αναφορικά με τον βαθμό συνεισφοράς του Σχεδίου στην ενίσχυση της προοπτικής απασχόλησης των συμμετεχόντων. Πάνω από 7 στους 10 συμμετέχοντες (71,%) πιστεύουν ότι ο βαθμός συνεισφοράς του Σχεδίου στην ενίσχυση της προοπτικής απασχόλησης είναι από καλός (34,6%) μέχρι πολύ καλός (36,6%), ενώ το,1% θεωρεί ως μέτριο τον βαθμό συνεισφοράς. Καθόλου καλό τον βαθμό συνεισφοράς θεωρούν το 6,5% των συμμετεχόντων ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 0,,% 0,3% 35,8% 37, 36,6% 3,0 3,0 3,0 39,4% 3,5% 34,6% 18,% 3,7%,1% 6,6% 6,5% 6,,5% Καθόλου Καλός Μέτριος Καλός Πολύ Καλός ΔΓ/ΔΑ Μέσος Όρος 0

28 Στο Σχεδιάγραμμα 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία αναφορικά με το ποσοστό των συμμετεχόντων από τους άνεργους/αδρανείς που εξασφάλισαν εργασία για κάποια περίοδο μετά τη συμμετοχή στο Σχέδιο. Η μεγάλη πλειοψηφία (89,3%) των συμμετεχόντων που είναι είτε άνεργοι ή αδρανείς δεν βρήκαν εργασία μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 89,8% 89,1% 89,3% 10,% 10,9% 10,7% Ναι Όχι Στο Σχεδιάγραμμαα 4 παρουσιάζεται το ποσοστό των συμμετεχόντωνν από αυτούς που εργάστηκαν για κάποια περίοδο οι οποίοι εργάστηκαν στην επιχείρηση/οργανισμό όπου τοποθετήθηκαν. Παρόλο που στο σύνολο το ποσοστό είναι αρκετά περιορισμένο (9,%), εντούτοις στον Ιδιωτικό τομέα εργάστηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα στην επιχείρηση/οργανισμό τοποθέτησης τους σχεδόν 4 στους 10 (37,8%) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 6,% 70,8% 9,9% 37,8% 9,% 7,1% Ναι Όχι Στο Σχεδιάγραμμαα 5 παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με το χρονικό διάστημα παραμονής στην επιχείρηση/οργανισμό όπου τοποθετήθηκαν για τους άνεργους/αδρανείς οι οποίοι εργάστηκαν για κάποιοο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Πάνω από 3 στους 10 συμμετέχοντες παρέμεινανν στην επιχείρηση/οργανισμό για μήνες (33,3%) και πάνω από 1 στους 4 συμμετέχον ντες παρέμειναν για 4 μήνες (6,6%). 1

29 4 μήνες 6,6% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 1 μήνας 5 μήνες Μέσος Όρος: 19,9% 6,6%,5 μήνες μήνες 33,3% 3 μήνες 13,6% Στο Σχεδιάγραμμαα 6 εμφανίζονται τα στοιχεία για τους λόγους αποχώρησης των συμμετεχόντων από την επιχείρηση/οργανισμό όπου τοποθετήθηκαν. Η πλειοψηφία των ανέργων/αδρανώνν ατόμων αποχώρησαν από την επιχείρηση/οργανισμό λόγω «έλλειψης ενδιαφέροντος από πλευράς της επιχείρησης/οργανισμού για συνέχιση της εργοδότησης» (53,%) ενώ ο δεύτερος πιο σημαντικός λόγος είναι «προσωπικοί λόγοι» (0,%) και ακολουθούν οι «μη ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας από την επιχείρηση/οργανισμό» (19,9%). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ Έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς της επιχείρησης/οργανισμού για συνέχιση της εργοδότησης 53,% Προσωπικοί λόγοι 0,% Μη ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας από την επιχείρηση/οργανισμό 19,9% Εξεύρεση καλύτερης θέσης εργασίας 13,3% Σπουδές 6,6% 4 6

30 Στο Σχεδιάγραμμαα 7 εμφανίζονται τα στοιχεία για το συνολικό διάστημα απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο Σχέδιο. Η πληροφορία αυτή αφορά τους συμμετέχοντες που ήταν είτε άνεργοι ή αδρανείς κατά τον χρόνο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου αλλά εργάστηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου. Το 39,3% των συμμετεχόντων εργάστηκαν για 1 μήνα ενώ το 7,3% εργάστηκαν για περίοδο μηνών ,3% 1,4% 14,3% 4,9%, 7,1% Ευρύς Δημόσιος Τομέας ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 5,4% 10,8%,7% 3,4% 37,9% 10,8% 1,,8 7,9% 13,8% 1,9% 7,3% 39,3% 1,9 9,8% μήνες 1 μήνας μήνες 3 μήνες 4 μήνες 5 μήνες Μέσος Όρος Στο Σχεδιάγραμμαα 8 παρουσιάζονται τα στοιχεία αναφορικά με τον βαθμό χρησιμότητας των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες μέσω της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (83,4%) θεωρούν από χρήσιμες μέχρι πολύ χρήσιμες τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Μέτριος βαθμός χρησιμότητας εκφράστηκε από το 14,9% των συμμετεχόντων. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘ ΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ,4 54,7% 31,4% 11,7%,% 3,33 49,4% 3,8% 16,3% 1,5% 3,3 51, 3,4% 14,9% 1,7% Καθόλου Καλός Μέτριος Καλός Πολύ Καλός Μέσος Όρος 3

31 Στο Σχεδιάγραμμαα 9 εμφανίζονται οι λόγοι για τους οποίους οι συμμετέχοντες παραμένουν στην ανεργία. Ο κυριότερος λόγος παραμονής στην ανεργία είναι οι «δυσκολίες στην εξεύρεση οποιασδήποτε μορφής εργασίας» (69,4%), που αποδίδεται στην οικονομική κρίση που συνεχίζει να επηρεάζει την Κυπριακή οικονομία. Ο αμέσως πιο σημαντικός λόγος παραμονής στην ανεργία φαίνεται να είναι η «μη κατοχή αποδεκτών/ικανοποιητικών προσόντων για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας» (36,5%). Ακολουθούν οι «μη ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας από επιχειρήσεις» (9,6%) και οι «δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας που να ανταποκρίνεται στις προσωπικές φιλοδοξίες των ατόμων» (7,%). 0 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ,9% 69,1% 69,4% ,8% 5,7% 7,% 6 36,8% 36,4% 36,5% 4 30,1% 9,4% 9,6% 9,8% 3, Ευρύς Δημόσιος Τομέας 0,8% 6,7% 1,8% 0,3% 7,6%,% 0,4% Δυσκολίες στην εξεύρεση οποιασδήποτε μορφής εργασίας Δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας που να ανταποκρίνεται στις προσωπικές φιλοδοξίες των ατόμων Μη κατοχή αποδεκτών/ικανοποιητικών προσόντων για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας Μη ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας από επιχειρήσεις Ανάληψη μη σημαντικών καθηκόντων σε επιχειρήσεις Άλλο ΔΓ/ΔΑ 4

32 Στο Σχεδιάγραμμαα 30 εμφανίζονται τα στοιχεία για τους λόγους αποχώρησης από την αγορά εργασίας των συμμετεχόντων που είναι αδρανείς. Ο κυριότερος λόγος είναι οι «σπουδές» (66,8%) και ακολουθούν οι «προσωπικοί λόγοι/προσωπικές υποχρεώσεις» (39,8%). 16 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣ 7,3% 19,,8% 1 18,% 13,,% 8 5, 45,5% 39,,8% 4 75, 63,6% 66,,8% Δυσκολίες στην εξεύρεση οποιασδήποτε μορφής εργασίας Δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας που να ανταποκρίνεται στις προσωπικές φιλοδοξίες των ατόμων Προσωπικοί λόγοι/προσωπικές υποχρεώσεις Σπουδές 5

33 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤ ΤΕΧΟΝΤΕΣ Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης, όπως αυτά έχουν εκφραστεί από τα επωφελούμενα άτομα με τη λήξη της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Αναλύονται τα οφέλη συμμετοχής τους και ο βαθμός ικανοποίησης τους από το Σχέδιο με βάση την κατηγορία της επιχείρησης/οργανισμού στην οποία τοποθετήθηκαν οι συμμετέχοντες, δηλαδή τον Ευρύ δημόσιο τομέα και τον Ιδιωτικό τομέα Οφέλη Συμμετοχής Στο Σχεδιάγραμμαα 31 εμφανίζονται τα στοιχεία αναφορικά με τα οφέλη των συμμετεχόντων από τη συμμετοχή στο Σχέδιο. Η «βελτίωση προσωπικών γνώσεωνν και δεξιοτήτων» αποτελεί το κυριότερο όφελος των νέων από τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο (78,9%). Ακολουθούν, με ψηλά ποσοστά η «βελτίωση επαγγελματικών γνώσεωνν και δεξιοτήτων» (75,6%) και η «βελτίωση προσωπικής ανάπτυξης»» (70,1%). 35 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ,7% 55,9% 54,4% 0 74,% 76,1% 75,6% ,1% 77,% 78,9% 5 69,5% 70,3% 70,1% Απόκτηση καλύτερης εικόνας για την αγορά εργασίας Βελτίωση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων Βελτίωση προσωπικών γνώσεων και δεξιοτήτων Βελτίωση προσωπικής ανάπτυξης Κανένα όφελος ΔΓ/ΔΑ 6

34 Στο Σχεδιάγραμμαα 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία για τον βαθμό αξιοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων 6 που αποκτήθηκαν από το Σχέδιο. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (90,7%) αξιολογούν από πολύ καλό ως καλό τον βαθμό αξιοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από το Σχέδιο (57, και 33,7% αντίστοιχα). Επίσης το 7,4% πιστεύει ότι ο βαθμός αξιοποίησης είναι μέτριος και τέλος μόνο το 1,5% ανέφερεε ότι δεν υπήρξε κανένας βαθμός αξιοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Ο Μέσος Όρος του βαθμού αξιοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από το Σχέδιο ανέρχεται στο 3,5. 10 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 0,5% 0,4% ,5 3,4 3,5 7 60,9% 55,7% 57, ,8% 34,4% 33,7% 1 6,6% 0,7% 7,6% 1,8% 7, 4% 1, 5% 1 Καθόλου Καλός Μέτριος Καλός Πολύ Καλός ΔΓ/ΔΑ Μέσος Όρος Στο Σχεδιάγραμμαα 33 παρουσιάζονται τα στοιχεία για τον βαθμό βελτίωσης των προοπτικών απασχόλησης των συμμετεχόντων λόγω της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (84,4%) πιστεύουν ότι η συμμετοχή τους στο Σχέδιο βελτίωσε σε πολύ καλό ή καλό βαθμό τις προοπτικές απασχόλησης τους. Ο Μέσος Όρος του βαθμού βελτίωσης των προοπτικών απασχόλησης ανέρχεται στο 3,3. 6 Χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη βαθμολογική κλίμακα: 1: Καθόλου Καλό : Μέτριο 3: Καλό και 4: Πολύ Καλό. 7

35 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 33 ΒΑΘΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1,3% 1, 43,7% 3,4 3, 51,5% 49,6% 3,3 37,1% 34,1% 34,8% 16,6% 1,1% 13,% 1,3% 1,3% 1,1% 1,3% Καθόλου Καλός Μέτριος Καλός Πολύ Καλός ΔΓ/ΔΑ Μέσος Όρος 4.. Ικανοποίηση Συμμετεχόντων Στο Σχεδιάγραμμαα 34 παρουσιάζονται τα στοιχεία αναφορικά με τον βαθμό συνολικής ικανοποίησης 7 των συμμετεχόντων από το Σχέδιο. Η συντριπτική πλειοψηφία τους (91,1%) είναι είτεε ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι, ενώ ο Μέσος Όρος του βαθμού συνολικής ικανοποίησης ανέρχεται στο 3, ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 34 ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 3,4 3,5 3,4 53,6% 53,5% 53,6% 35,8% 38,1% 37,5% 9,3% 1,3% 7,6% 0,5% 8, 0,7% Καθόλου Ικανοποιημένοι Πολύ Ικανοποιημένοι Μερικώς Ικανοποιημένοι ΔΓ/ΔΑ Ικανοποιημένοι Μέσος Όρος 7 Χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη βαθμολογική κλίμακα για όλα τα Σχεδιαγράμματα που αφορούν βαθμό ικανοποίησης: 1: Καθόλου Ικανοποιημένοι : Μερικώς Ικανοποιημένοι 3: Ικανοποιημένοι και 4: Πολύ Ικανοποιημένοι. 8

36 Στα Σχεδιαγράμματα 35-4 παρουσιάζονται τα στοιχεία για τον βαθμό ικανοποίησης από διάφορες πτυχές του Σχεδίου και ειδικότερα από την επιχείρηση/οργανισμό τοποθέτησης, τους καθοδηγητές, τη μάθησηη μέσα από την εργασιακή πείρα, τον χώρο εργασίας/εξοπλισμό, το ωράριο, τη διάρκεια τοποθέτησης, το ύψος του επιδόματος κατάρτισης και το περιεχόμενο και τα καθήκοντα της θέσης εργασίας. Σύμφωνα με το Σχεδιάγραμμαα 35, το 6,1% των συμμετεχόν ντων ανέφεραν ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι και το 7,9% ότι είναι ικανοποιημένοι από την επιχείρηση/οργανισμό όπου τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου. Ο Μέσος Όρος του βαθμού ικανοποίησης ανέρχεται στο 3, ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 35 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 1,3% 3,1%,7% 3,6 3,5 3,5 65, 61,% 6,1% ,8% 7,3% 7,9%,6% 1,3% 7,1% 1,3% 6, 1,3% 1 Καθόλου Ικανοποιημένοι Πολύ Ικανοποιημένοι Μερικώς Ικανοποιημένοι ΔΓ/ΔΑ Ικανοποιημένοι Μέσος Όρος Από την εξέταση των στοιχείων του Σχεδιαγράμματος 36 προκύπτει ότι σχεδόν 3 στους 4 από τους συμμετέχοντες (7,) είναι πολύ ικανοποιημένοι από τους καθοδηγητές. Πρόσθετα, το 18,3% των συμμετεχόντωνν ανέφεραν ότι είναι ικανοποιημένοι. Ο Μέσος Όρος του βαθμού ικανοποίησης από τους καθοδηγητές ανέρχεται στο 3, ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 36 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 0,7% 3,1% 3,7 3,6 3,6,5% ,8% 70,4% 7, ,% 0, 18,,3% 7,3%, 5,% 1,3% 5, 7% 1,5% 1 Καθόλου Ικανοποιημένοι Πολύ Ικανοποιημένοι Μερικώς Ικανοποιημένοι ΔΓ/ΔΑ 9 Ικανοποιημένοι Μέσος Όρος

37 Από το Σχεδιάγραμμα 37 προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (89,6%) είναι πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από τη μάθηση που είχαν μέσα από την εργασιακή πείρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου. Ο Μέσος Όρος του βαθμού ικανοποίησης από τη μάθηση ως απόρροια της εργασιακής πείρας ανέρχεται στο 3, ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 37 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑ,,4%,3% 3,6 3,5 3,5 60,1% 61,7% 66,9% 3,% 9,4% 7,9% 6,6% 1,3% 6,8% 1,3% 6, 8% 1,3% Καθόλου Ικανοποιημένοι Μερικώς Ικανοποιημένοι Ικανοποιημένοι Πολύ Ικανοποιημένοι ΔΓ/ΔΑ Μέσος Όρος Από την ανάλυση του Σχεδιαγράμματος 38 προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (89,7%) είναι πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από τον χώρο εργασίας τους και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε. Ο Μέσος Όρος του βαθμού ικανοποίησης από τον χώρο εργασίας/εξοπλισμό του Σχεδίου ανέρχεται στο 3, ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 0,7%,6% 3,5 3,5 3,4,1% , 60,4% 59,1% ,4% 9,4% 30,6% 1 7,9%, 6, 1,6% 6, 5% 1,7% 1 Καθόλου Ικανοποιημένοι Πολύ Ικανοποιημένοι Μερικώς Ικανοποιημένοι ΔΓ/ΔΑ Ικανοποιημένοι Μέσος Όρος 30

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 4 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 178ο Αρωνίου 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΕΚΔΟΣΗ Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πληρ.:Αικατερίνη Λιάπη,Αναπλ.Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν & Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 445 2. Ανακοινώνεται η συνεδρίαση ιαρκούς Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7631, 7671 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο Υ Σ Τ Η Ν Δ Ρ Α Μ Α ( Τ Ω Ν Μ Ε α / α 1 4 2 4 0 κ α ι 1 4 2 4 1 Α Ν Τ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΓΕΝΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚ Ο ωρομίσθιος αμείβεται και για τις ημέρες που το σχολείο πραγματοποιεί εκδρομή, είναι κλειστό λόγω καταλήψεων, λόγω κακοκαιρίας με απόφαση Νομάρχη, λόγω εκλογών, λόγω συνελεύσεων των συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002511086 2014-12-30

14PROC002511086 2014-12-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 30.12.2014 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 14462 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΚΕΝΤΖΗΣ. Τηλ. 23813 50184 FAX : 23810 22418 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) αρ. 12/2015 ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ προϋπολογισμού:

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ ο Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς 1 2 η αλήθεια είναι το αντίθετο της αγάπης σημείωση Και το Lacrimosa (όπως

Διαβάστε περισσότερα

: ( : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015

:  (   : . 15.1001.200  2004/18/ 2004/17/  2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΣΚΑΜΑΝ ΡΙΟΥ) Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση:

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση: Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου 25η Μαρτίου ιπλoγιορτή για την Ελλάδα Με αυτοκόλλητα Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα Πηνελόπη Μωραΐτου - Μαρία Μωραΐτου 25η ΜΑΡΤΙΟΥ- ΙΠΛΟΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εικονογράφηση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003570450 2015-12-24

15PROC003570450 2015-12-24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(PROGRAM OPERATOR) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ. Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ. Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Β. Κατριβάνου, σελ. 1053 2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1054, 1069, 1070, 1071,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001572380 2013-08-06

13PROC001572380 2013-08-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΗ5-Μ2Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 31/7/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 62699 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13PROC001572380

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης- Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης-είσπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 31ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0511/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 82 Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία:

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41777-8, site :www.chania.gr, e-mail: d-pervallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & TA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕNNIΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011

Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & TA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕNNIΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: / / Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & TA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕNNIΑΜΗΝΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704906 2015-04-14

15PROC002704906 2015-04-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14.04.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 3317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ. Τηλ. 23813 50335,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ ΤΑ Π ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Εφη μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Β τ ο υ 1 9 ου Δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Α ρ ι θ μ ό ς φ ύ λ λ ο υ 1 Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 5 «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 496-17/01-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛ. 80/2013 Κ.Α. 30.7331.06

ΑΡ.ΜΕΛ. 80/2013 Κ.Α. 30.7331.06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2013 ΑΡ.ΜΕΛ. 80/2013 Κ.Α. 30.7331.06 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η 3 Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και Κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας α β γ δ ε ζ θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ φ χ ψ ω η ξ υ ψ ω 1 2 3 4 5 6 7 4α 8 9 ο α β γ δ 9α

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη.

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη σελ.3 λίμνη Βεγορίτιδα Σ ύ λ λ η ψ η τ ρ ι ώ ν α τ ό μ ω ν γ ι α κ λ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ Τ.Έ,Ι % Λ ( Β β Λ λ ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ i m r ^ A β ο τι< ΣΤ Ί Ί ζ^ { ^ ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ9Μ-ΠΛΗ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ9Μ-ΠΛΗ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24/5-12-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 557/2012 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους καθαριότητας - φωτισμού για το οικ. έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ν. ΚΟΡΔΑΛΗ ΤΗΛ.210-3332973 (kordali@mnec.gr) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α Σ & Ο Π Τ Ι ΚΟ Α ΚΟ Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν / Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ

Τ Μ Η Μ Α Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α Σ & Ο Π Τ Ι ΚΟ Α ΚΟ Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν / Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ IRIS Τ Μ Η Μ Α Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α Σ & Ο Π Τ Ι ΚΟ Α ΚΟ Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν / Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2011 CULNA ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΔΗΣ Η εργασία αυτή αφορά στα ταξίδια των αντικειμένων μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ"

ΘΕΜΑ: ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ Κ Α Β Α ΛΑ Σ Σ Χ Ο Λ Η : Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ ΗΜ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ Ω Ν [βϊβ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: "ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ" Ε ΙΣ Η Γ Η Τ Η Σ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ12 Α 446 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Α/Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ. Τρίτη 7 Ιουνίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ. Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 11659 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Κοντού και Σ. Κεδίκογλου (Ν.Δ.), σελ. 11604 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 273 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βαθέος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση κινδύνου εκδήλωσης κατολίσθησης με τη χρήση GIS Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Γ Π Σ Σ Τ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν

Χαρτογράφηση κινδύνου εκδήλωσης κατολίσθησης με τη χρήση GIS Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Γ Π Σ Σ Τ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν Χαρτογράφηση κινδύνου εκδήλωσης κατολίσθησης με τη χρήση GIS Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Γ Π Σ Σ Τ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν Χ. Χ Α Λ Κ Ι Α Σ X Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο - Τ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ 56.000,00

Διαβάστε περισσότερα

θέλοντας να προσφέρουμε και στον άνθρωπο της πόλης ξεχασμένες γεύσεις από την περίφημη Κρητική διατροφή, εγκαινιάσαμε το πρώτο μας κατάστημα στη Βάρη Αττικής. Εκεί θα βρίσκετε πλέον εκλεκτά Κρητικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος. Η οικιστική αρχιτεκτονική της Καβάλας

Β Μέρος. Η οικιστική αρχιτεκτονική της Καβάλας Β Μέρος Η οικιστική αρχιτεκτονική της Καβάλας Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η Καβάλα είναι μία πόλη που αποτελεί αντικείμενο σπουδής για τις αρχιτεκτονικές της τάσεις. Εδώ εφαρμόστηκαν όλες σχεδόν οι τεχνοτροπίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές:

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο Η απόδοση της διαφήμισης Εκτιμάται ότι στη

Διαβάστε περισσότερα