Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014)"

Transcript

1 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος ) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

2 Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις 30 ής Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας «Μετοχική Χρηµατιστηριακή A.E.Π.Ε.Υ.» την 25 Ιουλίου 2014 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση, Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες από 5 έως και 16, καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση», απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου της εταιρείας. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Γεώργιος Χαραλαµπίδης Α..Τ. Μ Κωνσταντίνος Κοµηνάτος Α..Τ. Η Η Λογίστρια Καλλιόπη Μπέκου Αρ. Αδείας ΟΕΕ Β Tάξης Σελίδα 2 από 16

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονοµικές Καταστάσεις... 5 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης...5 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων χρήσης...6 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων...6 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων...7 Κατάσταση Ταµειακών ροών Γενικές πληροφορίες Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις Πελάτες Χρηµατιστήριο Συµβάσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο Πελάτες Χρηµατιστήριο Συµβάσεις Πωλήσεις απάνες κατά λειτουργία Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - έξοδα Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή Ενδεχόµενες υποχρεώσεις απαιτήσεις εσµεύσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Σελίδα 3 από 16

4 Έκθεση Επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η Εταιρεία) της 30ής Ιουνίου 2014 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά ( ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΛΠ» 34). ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της συνοπτικής ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος Επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. Συµπέρασµα Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Αθήνα, 12 Αυγούστου 2014 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ανδρέας Γ. ιαµαντόπουλος Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. µέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 4 από 16

5 1. Οικονοµικές Καταστάσεις Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (ποσά σε ευρώ) Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (α) Σηµ Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 433,94 100,57 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 1,32 1,32 Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις , ,00 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , ,68 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , ,24 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (β) Πελάτες - Χρηµατιστήριο - Συµβάσεις προθεσµιακών καταθέσεων , ,10 Λοιπές απαιτήσεις , ,36 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση , ,37 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , ,07 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (α)+(β) , ,71 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Iδια κεφάλαια και αποθεµατικά Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Λοιπά αποθεµατικά , ,91 Αποθεµατικά εύλογης αξίας (2.937,26) (8.242,10) Αποτελέσµατα εις νέον (7,46) ,16 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) , ,97 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους , ,27 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Πελάτες - Χρηµατιστήριο - Συµβάσεις προθεσµιακών καταθέσεων , ,14 Λοιπές υποχρεώσεις , ,33 Σύνολο υποχρεώσεων (δ) , ,74 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (γ)+(δ) , ,71 (Oι σηµειώσεις στις σελίδες 9-16 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων). Σελίδα 5 από 16

6 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων χρήσης (ποσά σε ευρώ) Σηµ Πωλήσεις , ,59 Κόστος παροχής υπηρεσιών , ,84 Μικτό κέρδος , ,75 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.297,56 0,00 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,39 Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως 2, ,96 Αποτελέσµατα προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (43.859,33) (27.461,60) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα , ,32 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα , ,29 Ζηµιές προ φόρων (41.368,16) (16.695,57) Φόρος εισοδήµατος (292,54) (1.728,32) Ζηµιές µετά από φόρους (41.075,62) (14.967,25) Κατανεµόνενα σε Βασικά αποτελέσµατα (ζηµιές) ανά µετοχή 14 (2,05) (0,75) (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων. (43.859,33) (27.461,60) Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (ποσά σε ευρώ) Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου (41.075,62) (14.967,25) Κέρδη / (ζηµιές) από αποτίµηση χρεογράφων απ'ευθείας στην καθαρή θέση 5.304, ,98 Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα περιόδου µετά φόρων 5.304, ,98 Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα περιόδου (35.770,78) (10.975,27) (Oι σηµειώσεις στις σελίδες 9-16 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) Σελίδα 6 από 16

7 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ποσά σε ευρώ) Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό αποθεµατικό Λοιπά αποθεµατικά Αποθεµατικά εύλογης αξίας Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , ,91 (25.704,38) , ,44 Μεταβολές καθαρής θέσης Αποτέλεσµα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.967,25) (14.967,25) Κέρδη / (ζηµιές) από αποτίµηση χρεογράφων απ'ευθείας στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0, ,98 0, ,98 Συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 0,00 0, ,98 (14.967,25) (10.975,27) Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ιανοµή µερισµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , ,91 (21.712,40) , ,17 Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , ,91 (8.242,10) , ,97 Μεταβολές καθαρής θέσης Αποτέλεσµα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 (41.075,62) (41.075,62) Κέρδη / (ζηµιές) από αποτίµηση χρεογράφων απ'ευθείας στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0, ,85 0, ,85 Συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 0,00 0, ,85 (41.075,62) (35.770,78) Μεταφορά κερδών στα αποθεµατικά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μείωση µετοχικού κεφαλαίου ( ,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,00) ιανοµή µερισµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , ,91 (2.937,26) (7,46) ,20 (Oι σηµειώσεις στις σελίδες 9-16 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) Σελίδα 7 από 16

8 Κατάσταση Ταµειακών ροών (ποσά σε ευρώ) Λειτουργικές δραστηριότητες Ζηµιά ή Κέρδη προ φόρων (41.368,16) (16.695,57) Πλέον / µειον προσαρµογές για: Αποσβέσεις 0,00 0,00 Προβλέψεις 580,39 580,39 Αποτελέσµατα πωλήσεων χρεογράφων (1.780,81) ,21 Αποτελέσµατα (έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας: (4.025,94) (12.467,32) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.534, ,29 Λειτουργικό αποτέλεσµα προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (45.059,75) (11.054,00) Πλέον / µειον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση /( αύξηση ) απαιτήσεων ,12 ( ,86) Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ,84) ,78 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 990, ,52 Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ,47) ,40 Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (333,37) (795,66) Αγορά χρεογράφων (80.758,62) ( ,37) Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων , ,44 Τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα εισπραχθέντα 4.025, ,32 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (32.137,05) ( ,27) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μείωση µετοχικού κεφαλαίου ( ,00) 0,00 Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) ( ,00) 0,00 Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα από ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) ( ,52) ( ,87) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , ,34 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , ,47 (Oι σηµειώσεις στις σελίδες 9-16 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) Σελίδα 8 από 16

9 2. Γενικές πληροφορίες Η Εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΠΕΥ» συστάθηκε το 1991 Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 24059/06/Β/91/34, έχει ως έδρα το ήµο Αθήνας (οδός Γ. Γενναδίου ) και η διεύθυνση της στο διαδίκτυο είναι Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε πενήντα έτη (50) από την καταχώρηση στο οικείο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Οι κυριότερες δραστηριότητες της εταιρείας είναι. Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και παρεποµένων υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια του νόµου 3606/2007, σύµφωνα µε την άδεια που της έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Η συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και γενικά επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς καθώς και να συµµετέχει σ αυτές. Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχουν ως εξής: Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου Γεώργιος Χαραλαµπίδης του Χρήστου Κων/νος Κοµινάτος Γεννατάς του Γεωργίου Κωνσταντίνος Κοµηνάτος του Σπυρίδωνος Γεώργιος Λαµπρόπουλος του Θεόδωρου Θεόδωρος Βουτεράκος του Γρηγορίου Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος Μέλος Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την 30 η Ιουνίου Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές Οι ενδιάµεσες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της 30ής Ιουνίου 2014, περίοδος , έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση. Οι λογιστικές αρχές, µέθοδοι υπολογισµού και εκτιµήσεις που ακολουθούνται στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ίδιες µε αυτές που περιγράφονται στις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Σελίδα 9 από 16

10 4. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Τα κυριότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα της εταιρείας αποτελούνται από µετοχές, ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα. Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι η παροχή χρηµατοδότησης για τις εργασίες της εταιρείας. Η εταιρεία εκτίθεται σε περιορισµένο φάσµα χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (κίνδυνος τιµών, επιτόκιο), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταµειακών ροών. Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη ιοίκηση της εταιρίας και εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίµηση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων µε σκοπό να ελαχιστοποιούνται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική επίδοση, χρηµατοοικονοµική κατάσταση και ταµειακή ροή της εταιρείας. α) Κίνδυνος αγοράς i) Κίνδυνος τιµών Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή των τιµών του Γενικού είκτη του Χ.Α., στο οποίο πραγµατοποιεί το σύνολο των συναλλαγών της. Ο κίνδυνος αγοράς αφορά αφ ενός τον όγκο του κύκλου εργασιών της, ο οποίος επηρεάζεται δυσµενώς από παρατεταµένη πτώση τιµών και αφ ετέρου τις επενδύσεις της εταιρείας σε µετοχές του Χ.Α. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνου της διοίκησης της εταιρείας εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών και αποσκοπεί στο να ελαχιστοποιεί πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική επίδοση, χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τις ταµειακές ροές της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό πολιτική της εταιρείας είναι η τοποθέτηση πολύ µικρού µόνο µέρους των διαθεσίµων της σε µετοχές στο Χ.Α., αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών. ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων Η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα περιουσιακά στοιχεία όπως βραχυπρόθεσµες επενδύσεις σε αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων repos καθώς και καταθέσεις όψεως και προθεσµίας. Η έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο από διακυµάνσεις στα επιτόκια προέρχεται από το σύνολο των ανωτέρω περιπτώσεων. Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα µεταβάλονται ως αποτέλεσµα αλλαγών του διατραπεζικού επιτοκίου. Πολιτική της εταιρείας είναι η τοποθέτηση του συνόλου σχεδόν των ρευστών διαθεσίµων της σε επενδύσεις «overnight», σε µεγάλες εµπορικές τράπεζες. β) Πιστωτικός κίνδυνος Η εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σχετικού µε την περίπτωση που το αντισυµβαλλόµενο µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει από εκτέλεση συναλλαγών. Προβλέψεις αποµείωσης εάν απαιτούνται, αναγνωρίζονται ως ζηµίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η διοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο στο πλαίσιο και των κανονιστικών διατάξεων της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σελίδα 10 από 16

11 Το margin account παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες µετοχές από εκείνες που θα τους επέτρεπε το διαθέσιµο κεφάλαιό τους χρησιµοποιώντας τη τεχνική µόχλευσης. Η αγορά µετοχών µε πίστωση είναι µία τεχνική που χρησιµοποιείται από επενδυτές που είναι εξοικειωµένοι µε αυτό το εργαλείο και γνωρίζουν τη λειτουργία του. Η εταιρεία δεν παρέχει στους πελάτες της την ανωτέρω δυνατότητα, αν και έχει σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός µόνο της παροχής βραχυπρόθεσµης πιστώσεως, διάρκειας όχι πέραν του Τ+3. ηλαδή παρέχει στους πελάτες της, την πιστωτική διευκόλυνση να εξοφλούν το τίµηµα των αγορών τους, µε πωλήσεις τις οποίες θα πραγµατοποιούν µόνον µέχρι την ηµεροµηνία εκκαθάρισης των αγορών τους. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόµενες απ την εταιρεία βραχυχρόνιες (Τ+3) πιστώσεις διασφαλίζονται από υπέρτερης αξίας «χαρτοφυλάκιο ασφαλείας» του πελάτη, τηρουµένου επαρκούς περιθωρίου ασφαλείας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τους όρους της σύµβασης που υπογράφεται µε τους πελάτες. Σύµφωνα µε τον νόµο 2843/2000 και της υπ αριθ. 2/213/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρέπει, για αγορές τοις µετρητοίς, µέχρι το πέρας του Τ + 3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο την ηµέρα Τ +4 προβαίνει σε αναγκαστική εκποίηση, ή αναλόγως προβαίνει σε προκαταβολή µέρους του τιµήµατος αγοράς και εν γένει δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Η εταιρεία δεν παρέχει σηµαντικά ποσά πιστώσεων σε πελάτες της στα πλαίσια της ανωτέρω διάταξης. Τα υπόλοιπα βραχυχρόνιας πίστωσης σε πελάτες και το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας από το οποίο διασφαλίζονται αυτές οι πιστώσεις κατά την παρουσιάζονται κατωτέρω: Ποσά σε Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών στους οποίους παρέχεται βραχυχρόνια πίστωση ,19 Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών στους οποίους παρέχεται βραχυχρόνια πίστωση ,85 Χαρτοφυλάκιο ασφαλείας πελατών ,40 Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία ουσιαστικά δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά µε υποχρεώσεις σε τρίτους. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Η αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας διασφαλίζεται µε τη διατήρηση επαρκών χρηµατικών διαθεσίµων και ισοδυνάµων τους και την ύπαρξη δυνατότητας χρηµατοδότησης σε περίπτωση ανάγκης. Η εταιρική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των ταµειακών ροών. δ) είκτης Φερεγγυότητας Ο δείκτης Φερεγγυότητας της εταιρείας µας, κατά την , ήταν 95,00%. Οι αρχικοί στόχοι της διαχείρισης του κεφαλαίου είναι να εξασφαλιστεί ότι η εταιρεία διατηρεί ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας προκειµένου να υποστηριχθούν οι εργασίες της. Σελίδα 11 από 16

12 5. Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ Συµµετοχή στο Συνεγγητικό Κεφάλαιο , ,00 Συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο , ,56 Εγγύηση µίσθωσης τραπεζικών θυρίδων 234,79 234,79 Εγγύηση µίσθωσης γραφείων 6.867, ,20 Εγγύηση σύνδεσης δικτύου Ο.Τ.Ε. -.Ε.Η , ,13 Σύνολo , ,68 6. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις Ο αναβαλλόµενος φόρος αναλύεται ως εξής: Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Αναγνώριση παροχών αποχωρήσεως στο προσωπικό 8.146, ,24 Αναγνώριση χρεογράφων στην εύλογη αξία 0,00 0,00 Σύνολο απαίτησης 8.146, ,24 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρέωσης 0,00 0,00 Υπόλοιπο µετά τον συµψηφισµό 8.146, ,24 εν έχουν υπολογιστεί αναβαλλόµενοι φόροι επί προαιρετικών αποθεµατικών της εταιρείας τα οποία έχουν σχηµατιστεί βάσει φορολογικών νόµων µε προσωρινή αναστολή της φορολόγησης τους για µέρος αυτών ή στο σύνολο τους. Τα αποθεµατικά αυτά σε περίπτωση διανοµής τους θα πρέπει να φορολογηθούν και ο φόρος θα επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης στην οποία θα γίνει η διανοµή. Επίσης δεν έχει υπολογιστεί αναβαλλόµενος φόρος για την παρακράτηση φόρου σε περίπτωση διανοµής µερισµάτων από τα αδιανέµητα κέρδη της εταιρείας. Η εταιρεία δεν προτίθεται να διανείµει µερίσµατα από τα προαναφερόµενα προαιρετικά σχηµατισµένα αποθεµατικά της. 7. Πελάτες Χρηµατιστήριο Συµβάσεις προθεσµιακών καταθέσεων Πελάτες εσωτερικού , ,93 Συµβάσεις προθεσµιακών καταθέσεων υπέρ πελατών , ,17 Σύνολο , ,10 Σελίδα 12 από 16

13 8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα υπόλοιπα των Ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων αυτών αναλύονται ως εξής Τα µείο 3.161, ,63 Κα ταθέ σεις όψ εως σε ευρώ , ,37 Κα ταθέ σεις προθεσ µίας σ ε ευρώ , ,00 Κα ταθέ σεις όψ εως πελατών ( Απόφ. Ε.Κ. 2/306/ ) , ,07 Σ ύνολο , ,07 Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών, αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της εταιρείας, τραπεζικές καταθέσεις όψεως, διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση και καταθέσεις προθεσµίας. Οι προθεσµιακές καταθέσεις της εταιρείας τοκίζονται µε ετήσιο επιτόκιο περίπου 0,80%, ενώ µε το ίδιο επιτόκιο τοκίζονται και οι καταθέσεις προθεσµίας υπέρ των πελατών. 9. Μετοχικό Κεφάλαιο Το σύνολο των κοινών ονοµαστικών µετοχών την ανερχόταν σε µετοχές µε ονοµαστική αξία 58,00 ανά µετοχή. Το µετοχικό κεφάλαιο έχει σχηµατιστεί µε εισφορά µετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 ης Ιουνίου 2014, αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ,00 και η επιστροφή του στους µετόχους, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής. Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µε την µε Α.Π. Κ2-3138/ απόφασή της. Το σύνολο των κοινών ονοµαστικών µετοχών την ανέρχεται σε µετοχές µε ονοµαστική αξία 50,00 ανά µετοχή 10. Πελάτες Χρηµατιστήριο Συµβάσεις προθεσµιακών καταθέσεων Ο λογαριασµός αναλύεται ως εξής: Υποχρεώσεις σε πελάτες από εκκαθαρισµένες συναλλαγές , ,13 Υποχρεώσεις σε πελάτες από µη εκκαθαρισµένες συναλλαγές , ,13 Λοιπές υποχρεώ σεις , , 69 Υποχρεώσεις από συµβάσεις repos υπέρ πελατών , ,17 Υποχ ρεώ σεις προς Χ.Α.Α. 0, , 02 Σ ύνολο , , 14 Σελίδα 13 από 16

14 11. Πωλήσεις Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: Έσοδα από προµήθειες χρηµατιστηριακών συναλλαγών , ,82 Έσοδα από µεταβιβαστικά , ,77 Σύνολο , , απάνες κατά λειτουργία Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των κατ είδος δαπανών και ο επιµερισµός αυτών στις λειτουργίες για τις περιόδους έως και έως Α. Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών Περιγραφή κόστους Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , ,93 Αµοιβές και έξοδα επιτηδευµατιών 6.037, ,68 Ενοίκια - ΕΚΟ συντηρήσεις , ,82 Λοιποί φόροι τέλη 432,00 432,00 Συνδροµές, αναλώσιµα και διάφορα έξοδα , ,03 Προβλέψεις παροχών προσωπικού 580,39 580,39 Σύνολο , ,84 Β. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Περιγραφή κόστους Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , ,72 Αµοιβές και έξοδα επιτηδευµατιών και µελών Σ 9.387, ,64 Συνδροµές, αναλώσιµα και διάφορα έξοδα 6.862, ,02 Σύνολο , , Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - έξοδα Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών εσόδων: Έσοδα από πιστωτικούς τόκους 4.025, ,32 Σύνολο 4.025, ,32 Μείον διάφορα έξοδα τραπεζών 1.534, ,29 Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων (καθαρά) 2.491, ,03 Σελίδα 14 από 16

15 14. Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή Τα βασικά αποτελέσµατα ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της εταιρείας µε τον συνολικό αριθµό των κοινών µετοχών. Τα αποτελέσµατα ανά µετοχή αναλύονται ως εξής: Ζηµίες χρήσης (41.075,62) (14.967,25) Σταθµισµένος µέσος όρος µετοχών Ζηµιές ανά µετοχή (2,05) (0,75) 15. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις απαιτήσεις ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η εταιρεία έχει περαιώσει τις φορολογικές τις δηλώσεις µε βάση το Ν.3888/2010 έως και την χρήση 2009, ενώ για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 εφάρµοσε τις διατάξεις της ΠΟΛ 1159/ σχετικά µε τη λήψη φορολογικού πιστοποιητικού από Νόµιµους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία. Η εταιρεία δεν διενήργησε πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου για την ανέλεγκτη χρήση δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της διοίκησης της εταιρείας, δεν προβλέπεται να προκύψουν σηµαντικά ποσά. 16. εσµεύσεις εσµεύσεις για επένδυση κεφαλαίου εν υπάρχουν δεσµεύσεις για επένδυση κεφαλαίου που έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεστεί κατά την εσµεύσεις µισθώσεων ακινήτων της εταιρείας λειτουργούσας ως µισθώτριας. Η εταιρεία έχει συνάψει σύµβαση λειτουργικής µίσθωσης ακινήτου για να στεγάσει τις υπηρεσίες της. Από τη σύµβαση λειτουργικής µίσθωσης, δεν αναµένονται σε περίπτωση αποδέσµευσης της, σηµαντικές επιπτώσεις. 17. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Μέλη ιοικητικού Συµβουλίου Οι αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για τη περίοδο 1/1/ /6/2014 ανέρχονται συνολικά σε 2.935,51 ενώ την προηγούµενη περίοδο 1/1/ /6/2013 ανήλθαν στα 2.743,85. Σελίδα 15 από 16

16 18. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.). Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014 Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων: Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Γεώργιος Χαραλαµπίδης Α..Τ. Μ Κωνσταντίνος Κοµηνάτος Α..Τ. Η Η Λογίστρια Καλλιόπη Μπέκου Αρ. Αδείας ΟΕΕ Β Tάξης Σελίδα 16 από 16

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ) ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου - Ηρακλείου ήµος

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις Μαρτίου 2014 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS www.logismos.gr ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 Σχεδίαση Ανάπτυξη Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Τεχνολογίες. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2012

Διεθνείς Τεχνολογίες. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2012 Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Διαβάστε περισσότερα