Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/17 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35943/06/Β/96/17 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/17 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» την 27 η Ιουλίου 2011 και θα δηµοσιοποιηθούν µε την κατάθεσή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου. Αθήνα 27 η Ιουλίου 2011 Μαυρίκης Ιωάννης Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ...3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ...4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ...6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...8 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ η 2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους Μετόχους της Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2011, τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση. Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά ( ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΛΠ» 34). ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων, κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. Συµπέρασµα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Π. Φάληρο, 2 Αυγούστου 2011 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Κωνσταντίνος Βενέτης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ η 3

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Σηµείωση 30/6/ /12/2010 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , ,60 Επενδύσεις σε ακίνητα , ,16 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , ,59 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , , ,23 Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις , ,18 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων , ,28 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,23 Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων , ,46 Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Αποθεµατικά , ,31 Αποτελέσµατα εις νέον , ,65 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,66 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , ,24 Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων , ,24 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,56 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , ,53 Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Χρηµατιστήριο , ,47 Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων , ,56 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,80 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , ,46-30 η 4

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1/1/2011-1/1/2010- Σηµείωση Πωλήσεις , ,29 Κόστος πωληθέντων , ,35 Μικτή Ζηµιά/Κέρδος -37, ,94 Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης , ,26 Έξοδα διοίκησης , ,11 Έξοδα διάθεσης , ,78 Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης -59, ,69 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων , ,38 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα , ,84 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα , ,02 Ζηµιές/Κέρδη προ φόρων , ,56 Φόρος εισοδήµατος , ,62 Ζηµιές/Κέρδη µετά από φόρους , ,94 Ζηµιές/Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Eυρώ) -0,8728-2,5970 Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 Ο Πρόεδρος του.σ. H Αντιπρόεδρος του.σ Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου & ιευθύνων Σύµβουλος Μαυρίκης Ιωάννης Μαυρίκη Χριστίνα Σταµόπουλος Άγγελος Α..Τ ΑΒ Α..Τ ΑΕ Α..T. ΑΒ η 5

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 1/1/2011- Καθαρά κέρδη περιόδου ,41 1/1/ ,94 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων 0,00 0,00 - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου , ,94-30 η 6

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1/1/11-1/1/10- Λειτουργικές δραστηριότητες Εισπράξεις από απαιτήσεις , ,93 Πληρωµές σε προµηθευτές,εργαζοµένους κ.τ.λ , ,43 Πληρωµές φόρων , ,50 Τόκοι πληρωθέντες -505,20-445,95 Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,05 Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωµές για την αγορά επενδυτικών τίτλων (µετοχών, αξιογράφων) , ,61 Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (µετοχών, αξιογράφων) , ,25 Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων παγίων , ,00 Τόκοι εισπραχθέντες 1.359, ,92 Μερίσµατα εισπραχθέντα , ,55 Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , ,89 Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α)+(β) , ,84 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , , , ,94-30 η 7

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα σε νέο Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1/1/ , , , ,66 Αναγνώριση αποθεµατικών χρήσης , , ,93 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 0, , ,41 Υπόλοιπα κατά την , , , ,25 Υπόλοιπα κατά την 1/1/ , , , ,55 Αναγνώριση αποθεµατικών χρήσης , , ,58 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 0, , ,94 Υπόλοιπα κατά την , , , ,61-30 η 8

9 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Πληροφορίες για την εταιρεία Η Εταιρεία «Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής ως «η Εταιρεία») παρουσιάζει τις συνοπτικές της οικονοµικές καταστάσεις µαζί µε τις σηµειώσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για την περίοδο 1/1/2011. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 (ΦΕΚ 3259/ ), έχει συσταθεί σύµφωνα µε την άδεια συστάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/71/ , έχει αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 35943/06/Β/96/17 και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3606/2007, σύµφωνα µε την απόφαση 31/478/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την οποία έγινε τροποποίηση της άδειας λειτουργίας κατ εφαρµογή των διατάξεων του. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Οι µέτοχοι της Εταιρείας µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους έχουν ως ακολούθως: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/XΗΣ Μαυρίκης Ιωάννης 55,00 Μαυρίκη Στέλλα 2,92 Μαυρίκη Χριστίνα 21,04 Μαυρίκη Ελένη 21,04 Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ηµεροµηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η Εταιρία απασχόλησε τις περιόδους 1/1/11 30/06/11 και 1/1/10 30/06/10, κατά µέσα όρο οχτώ (8) άτοµα. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ ( ). Όλα τα ποσά εµφανίζονται χωρίς στρογγυλοποίηση, εκτός και αν αναφέρεται κάπου διαφορετικά. Σύµφωνα µε την απόφαση 31/478/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3606/2007, η εταιρεία δύναται να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α) Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών. Παροχή επενδυτικών συµβουλών η 9

10 Τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης. Β) Παρεπόµενες υπηρεσίες Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών, περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, στην οποία µεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. Παροχή υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την αναδοχή. 2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 (01/01/2011 ) έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 ( ΛΠ 34) Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, όπως αυτό εκδόθηκε από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ) και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)). Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους (historical cost convention) όπως αυτή τροποποιείται µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010, που είναι διαθέσιµες στην Ιστοσελίδα της εταιρίας και οι οποίες, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών αρχών, µεθόδων και εκτιµήσεων που εφαρµόστηκαν. Οι εξωτερικοί ελεγκτές της εταιρείας για τις ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 δεν έχουν ελέγξει αλλά έχουν διενεργήσει επισκόπηση σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο για Επισκοπήσεις 2410 Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31 εκεµβρίου 2010, εκτός από την υιοθέτηση από την εταιρία των νέων και τροποποιηµένων ΠΧΑ και των νέων διερµηνειών που ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου Νέα Πρότυπα και ιερµηνείες Α) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν µε εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούµενη οικονοµική χρήση εκτός από τα παρακάτω: Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες κατά την 1 Ιανουαρίου 2011: ιερµηνεία 19 ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης ιερµηνεία 14 Περιπτώσεις προπληρωµών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών (τροποποίηση) Τροποποίηση στο ΛΠ 32 Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων Αναθεώρηση του ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών Ετήσιες Αναβαθµίσεις των ΠΧΑ (Μάιος 2010) - 30 η 10

11 Σε περίπτωση που η υιοθέτηση κάποιου προτύπου ή διερµηνείας είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις ή τη δραστηριότητα της Εταιρείας, η επίπτωσή αυτή περιγράφεται παρακάτω: ιερµηνεία 19 ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό που ακολουθείται σε περιπτώσεις επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µιας υποχρέωσης µεταξύ εταιρείας και πιστωτή όπου ο πιστωτής αποδέχεται µετοχές της εταιρείας ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρείας προκειµένου για τον µερικό ή ολικό διακανονισµό της υποχρέωσης. Με την διερµηνεία αυτή αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το τίµηµα που πληρώνεται βάσει του ΛΠ 39, παράγραφος 41, και συνεπώς η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέσης που εκδίδονται αντιµετωπίζονται ως το πληρωτέο τίµηµα προκειµένου για την εξάλειψη της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. ιερµηνεία 14 Περιπτώσεις προπληρωµών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών (τροποποίηση) Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρείες να αναγνωρίσουν ορισµένες εθελοντικές προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. Τροποποίηση στο ΛΠ 32 Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωµάτων προαίρεσης έναντι ενός καθορισµένου ποσού σε ξένο νόµισµα, τα οποία δικαιώµατα αντιµετωπίζονταν από το υφιστάµενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα δικαιώµατα αυτά εκδίδονται αναλογικά στους µετόχους µιας εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν ίδιας κατηγορίας συµµετοχικούς τίτλους της εταιρείας, για ένα καθορισµένο ποσό σε ξένο νόµισµα, θα πρέπει να ταξινοµούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το νόµισµα στο οποίο έχει οριστεί η τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. Αναθεώρηση του ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίµηση που απαιτείται προκειµένου να προσδιοριστεί εάν το δηµόσιο και εταιρείες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το δηµόσιο µπορούν να θεωρηθούν ως ένας και µοναδικός πελάτης. Προκειµένου γι αυτόν τον προσδιορισµό, η εταιρεία θα πρέπει να αναλογιστεί το βαθµό στον οποίο υπάρχει οικονοµική αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των εταιρειών. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. Τροποποίηση του ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 1 Περιορισµένη εξαίρεση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων όπως απαιτούνται από το ΠΧΑ 7 για επιχειρήσεις που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ΠΧΑ Με βάση την τροποποίηση αυτή, οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ΠΧΑ εξαιρούνται από την εφαρµογή των επιπρόσθετων γνωστοποιήσεων που επέβαλε η τροποποίηση του ΠΧΑ 7 η οποία εκδόθηκε την Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. Τον Μάιο του 2010 το Σ ΛΠ εξέδωσε µια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ΠΧΑ µε σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων η 11

12 ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των ΠΧΑ Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει τον χειρισµό των αλλαγών λογιστικών πολιτικών κατά τη χρήση της πρώτης εφαρµογής των ΠΧΑ µετά τη δηµοσίευση ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βάσει του ΛΠ 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, επιτρέπει κατά την πρώτη εφαρµογή τη χρήση µίας εύλογης αξίας η οποία καθοδηγείται από συγκεκριµένο γεγονός ως τεκµαρτό κόστος και διευρύνει το πλαίσιο εφαρµογής του τεκµαρτού κόστους για ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνοντας στοιχεία που χρησιµοποιούνται σε δραστηριότητες που υπόκεινται σε ρύθµιση τιµών. ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις του ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις, ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση και ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση, οι οποίες εξαλείφουν την εξαίρεση για ενδεχόµενες υποχρεώσεις, δεν έχουν εφαρµογή σε ενδεχόµενες υποχρεώσεις που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων οι ηµεροµηνίες απόκτησης προηγούνται της εφαρµογής του ΠΧΑ 3 (όπως τροποποιήθηκε το 2008). Επιπρόσθετα, η αναβάθµιση αυτή περιορίζει το πλαίσιο εφαρµογής για επιλογή µεθόδου επιµέτρησης (εύλογη αξία ή ποσοστιαία συµµετοχή στα αναγνωρίσιµα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αποκτώµενης εταιρείας βάσει της παρούσας συµµετοχής ιδιοκτησίας) µόνο στα συστατικά στοιχεία της µη-ελέγχουσας συµµετοχής που αποτελούν παρούσα συµµετοχή ιδιοκτησίας η οποία προσδίδει στους κατόχους ποσοστιαία συµµετοχή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Τέλος, απαιτεί από µια εταιρεία (σε µία συνένωση επιχειρήσεων) να λαµβάνει υπόψη την αντικατάσταση των συναλλαγών της αποκτώµενης εταιρείας για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (είτε υποχρεωτικές είτε εθελοντικές), δηλ., να γίνεται διαχωρισµός µεταξύ του τιµήµατος και των εξόδων που καταχωρούνται µετά τη συνένωση. ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις Η αναθεώρηση αυτή παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΠΧΑ 7 και δίνει έµφαση στην αλληλεπίδραση µεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών γνωστοποιήσεων και της φύσης και της έκτασης των κινδύνων που σχετίζονται µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι µια εταιρεία θα παρουσιάζει ανάλυση του λοιπού συνολικού εισοδήµατος για κάθε στοιχείο της καθαρής θέσης, είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι οι συνεπακόλουθες τροποποιήσεις που επέφερε η τροποποίηση του ΛΠ 27 στο ΛΠ 21 Επιδράσεις µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος, στο ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και στο ΛΠ 31 Συµµετοχές σε κοινοπραξίες έχουν µελλοντική εφαρµογή για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009 ή νωρίτερα σε περίπτωση πρόωρης εφαρµογής του ΛΠ 27. ΛΠ 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Η αναθεώρηση αυτή εισάγει απαιτήσεις πρόσθετων γνωστοποιήσεων αναφορικά µε εύλογες αξίες και αλλαγές στην ταξινόµηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και µεταβολές σε ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις η 12

13 ιερµηνεία 13 Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των προγραµµάτων επιβράβευσης βάσει της αξίας των προγραµµάτων επιβράβευσης την οποία οι πελάτες θα µπορούσαν να εξαργυρώσουν, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και το ποσό των εκπτώσεων ή κινήτρων που έχουν υπό άλλες συνθήκες χορηγηθεί σε πελάτες οι οποίοι δεν συµµετέχουν σε προγράµµατα επιβράβευσης η 13

14 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις Το µεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιµο σε διάστηµα πέραν των 12 µηνών, όπως επίσης, το µεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι πληρωτέο σε διάστηµα πέραν των 12 µηνών. Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς Εταιρίας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος της Εταιρίας είναι η παρακάτω: Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Μετοχές στην εύλογη αξία Συµµετοχές διαθέσιµες προς πώληση Παροχές Προσωπικού Επισφαλείς απαιτήσεις Αντιλογισµός αναπρ.ακινήτων Μεταβολή συντελεστή αναβαλλόµενης Πρόβλεψεις διαφορών φορολογικού ελέγχου Αντιλογισµός αποσβέσεων Λοιπά Σύνολο Υπόλοιπο 1/1/ , , , , , , , ,46 394, ,29 Καταχώρηση στα αποτελέσµατα ,20 0, , ,24 0, , , ,15-106, ,30 Υπόλοιπο 31/12/ , , , , , , , ,61 288, ,59 Καταχώρηση στα αποτελέσµατα ,91 0,00 685,34-216,62 0, ,99 0, ,46-45, ,70 Υπόλοιπο , , , , , , , ,07 242, ,89 5. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: ` 30/6/ /12/2010 Συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο , ,61 Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο , ,00 Λοιπές Εγγυήσεις , ,27 Σύνολο , ,88 Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. Η συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο αφορά καταβολές ως εγγύηση εισφορών στο Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2471/1997 και Ν. 3371/2005. ιαχειριστής και θεµατοφύλακας του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Η συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσό εγγυήσεων στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του 2533/1997 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση υπ αριθµόν /Β/769/ του Υπουργείου Οικονοµικών (ΦΕΚ /5/10 τεύχος β). 6. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους η 14

15 Υπόλοιπα Πελατών 30/6/ /12/2010 Πελάτες (χρεωστικά υπόλοιπα) , ,97 Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων 0,00 0,00 Προβλέψεις κάλυψης κινδύνου µη είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων , , , ,96 Λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις 30/6/ /12/2010 Ελληνικό ηµόσιο , ,71 Έξοδα επόµενων χρήσεων 942,60 942,60 Εσοδα εισπρακτέα ,31 358,28 Λοιποί χρεώστες , ,00 Προκαταβολές προµηθευτών 7.210, , , ,22 Σύνολο , ,18 7. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αναλύονται ως εξής: 30/6/ /12/2010 Μετοχές διαπραγµατευόµενες στο Χ.Α , ,28 Σύνολο , ,28 Το χαρτοφυλάκιο των µετοχών την αφορά µετοχές 26 εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α.Α 8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής: 30/6/ /12/2010 Ταµείο 4.732, ,74 Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας , ,92 Καταθέσεις Repos , ,50 Καταθέσεις όψεως πελατών , ,61 Σύνολο , ,77 9. Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Χρηµατιστήριο Το κονδύλι αναλύεται ως εξής : Υποχρεώσεις σε πελάτες και Χρηµατιστήριο 30/6/ /12/2010 Εκκαθαρισµένα Υπόλοιπα Πελατών , ,26 Μη Εκκαθαρισµένα Υπόλοιπα Πελατών , ,77 Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων ,69 351,44 Σύνολο , ,47-30 η 15

16 10. Πωλήσεις Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: Προµήθειες από διαµεσολάβηση σε χρηµατιστηριακές συναλλαγές , ,29 Σύνολο , , Κόστος πωληθέντων Το κόστος των πωληθέντων αναλύεται ως εξής: Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , ,79 Αµοιβές και έξοδα τρίτων , ,04 Παροχές τρίτων , ,30 ιάφοροι φόροι τέλη 1.012,51 0 ιάφορα έξοδα 6.048, ,75 Αποσβέσεις παγίων 6.143, ,76 Προβλέψεις 1.171, ,72 Σύνολο , , Έξοδα διοίκησης Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , ,60 Αµοιβές και έξοδα τρίτων , ,97 Παροχές τρίτων 5.818, ,18 Φόροι - Τέλη 4.321,62 213,36 ιάφορα έξοδα , ,61 Αποσβέσεις παγίων 2.457, ,70 Προβλέψεις 468, ,69 Σύνολο , , Έξοδα διάθεσης Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , ,60 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 4.934, ,63 Παροχές τρίτων 0, ,10 ιάφορα έξοδα 899, ,37 Αποσβέσεις παγίων 3.686, ,05 Προβλέψεις 703, ,03-30 η 16

17 Σύνολο , , Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αναλύονται ως εξής: Έσοδα συµµετοχών 1.445, ,83 Έσοδα χρεογράφων , ,55 Πιστωτικοί τόκοι 1.359,78 0,00 Λοιπά έσοδα 0,09 Κέρδη πώλησης χρεογράφων , ,24 Έσοδα τόκων υπερηµερίας πελατών 765, ,13 Έσοδα αποτίµησης χρεογράφων 0,00 0,00 Σύνολο , , Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής: Ζηµιά αποτίµησης µετοχών , ,20 Έξοδα χρεογράφων 5.381, ,30 Ζηµιές από πώληση χρεογράφων , ,57 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 505,20 445,95 Σύνολο , , Φόρος εισοδήµατος Οι φόροι που λογίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως: Έκτακτη εισφορά ν , ,00 Αναβαλλόµενη φορολογία , ,62 ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 Σύνολο , ,62 Η αναβαλλόµενη φορολογία προκύπτει ως εξής : Παροχές προσωπικού -685,34-788,14 Αποτιµήσεις χρηµ/κων µέσων , ,02 Πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων 0, ,00 Επισφαλείς απαιτήσεις 216, ,95 Αντιλογισµός αποσβέσεων 1.967, ,83-30 η 17

18 Προσαρµογή συντελεστών αναβαλλόµενης , ,89 Λοιπά 45,89 52, , ,62 Σηµειώνεται ότι µε τις διατάξεις του Ν. 3943/2011 τροποποιήθηκε το φορολογικό καθεστώς των εταιρειών σύµφωνα µε τον οποίο τα µη διανεµόµενα κέρδη για τη χρήση 2011, φορολογούνται µε συντελεστή 20% και στα διανεµόµενα κέρδη διενεργείται παρακράτηση 25%. Οι παραπάνω τροποποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος που αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της εταιρείας. 17. Κέρδη/ζηµιές ανά Μετοχή Ο υπολογισµός των βασικών Κερδών ανά µετοχή έχει ως εξής: (Ζηµιές)/Κέρδη µετά από φόρους , ,94 Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών Βασικές (Ζηµιές)/Κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) -0,8728-2, Υπόλοιπα και συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη Η εταιρία δεν ανήκει σε όµιλο και δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες. Οι συναλλαγές και υπόλοιπα της εταιρίας µε µέλη της διοίκησης έχουν ως εξής: 30/6/ /6/2010 Συναλλαγές και αµοιβές µελών της διοίκησης , ,67 Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 65,89 66,13 Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 2.917, , Εποχικότητα πωλήσεων ασυνήθεις συναλλαγές Οι πωλήσεις των υπηρεσιών δεν παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη εποχικότητα και συνεπώς κατανέµονται µε οµαλό και κατά βάση µε ισοµερή τρόπο στα δύο εξάµηνα της χρήσης. εν συνέτρεξε περίπτωση είσπραξης εποχικών εσόδων ή ανάληψης ανώµαλων κοστών στην παρούσα ενδιάµεση οικονοµική κατάσταση. Τυχόν περιοδικά ή περιπτωσιακά έσοδα δεν προκαταλογίστηκαν ή αναβλήθηκαν στη παρούσα ενδιάµεση οικονοµική κατάσταση στο βαθµό που ο προκαταλογισµός ή η αναβολή τους θα αποτελούσαν λανθασµένη ενέργεια κατά το τέλος του οικονοµικού έτους. εν συντρέχει περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταµειακών ροών τα οποία να είναι ασυνήθη λόγω της φύσης, του µεγέθους ή της περίπτωσής τους. εν συντρέχει περίπτωση - 30 η 18

19 περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταµειακών ροών τα οποία να είναι ασυνήθη λόγω της φύσης, του µεγέθους ή της περίπτωσής τους. 20. εσµεύσεις εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και της εταιρείας. 21. Eνδεχόµενες υποχρεώσεις Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση Για την κάλυψη του κινδύνου επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που η φορολογική δήλωση για την ανωτέρω χρήση θα εξεταστεί και θα οριστικοποιηθεί καθώς και για την περίοδο 01/01-30/06/11, έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων ποσού το οποίο η διοίκηση θεωρεί ότι είναι επαρκής. Η συµµετοχή της εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσά που καταβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2533/1997, στο άρθρο 74 4 του οποίου προβλέπεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας µιας Ε.Π.Ε.Υ. τότε το Συνεγγυητικό επιστρέφει σ αυτήν τις εισφορές της µειωµένες µε τις αποζηµιώσεις που κατέβαλε (ή πιθανολογείται ότι θα καταβάλει) το Συνεγγυητικό προς εντολείς της Ε.Π.Ε.Υ. 22. Λοιπές γνωστοποιήσεις εν εκδόθηκαν ούτε επαναγοράστηκαν, ούτε εξοφλήθηκαν οµολογίες. Στην χρήση δεν έλαβαν χώρα αγορές ή πωλήσεις θυγατρικών, µακροπρόθεσµων επενδύσεων, αναδιοργανώσεις και διακοπτόµενες δραστηριότητες. εν προέκυψαν µεταβολές στις εκτιµήσεις των ποσών που απεικονίζονται σε προηγούµενα οικονοµικά έτη, τέτοιες που να έχουν ουσιαστική επίδραση στην τρέχουσα ενδιάµεση περίοδο. εν υπάρχουν µεταγενέστερα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. εν καταβλήθηκαν µερίσµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου η 19

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 58 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 Περιεχόμενα σελ. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 59 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 60 Οικονομικές Καταστάσεις 61 Σημειώσεις επί των Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ήλωση Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝ.ΒΛ.ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-31/12/2010

ΠΑΝ.ΒΛ.ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-31/12/2010 ΠΑΝ.ΒΛ.ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35837/06/Β/96/15 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 - ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-31/12/2010 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ»

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑPΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 44807707000 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αιµιλία Φιλίππου-Klopfer ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ. Ειρήνη Σούλη Με σύµφωνη γνώµη. Αθανάσιος Φαλάγγας www.voice-net.

Αιµιλία Φιλίππου-Klopfer ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ. Ειρήνη Σούλη Με σύµφωνη γνώµη. Αθανάσιος Φαλάγγας www.voice-net. VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (VOICENET) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ( ηµοσιευόµενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-30/6/2011 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 3 -Εξαμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010 30.09.2010...10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010 30.09.2010...10 Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιηµένες) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2010 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01-30.06.2014 Αύγουστος 2014 Περιεχόµενα 1 ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3 2 Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου 5-7 Μαρούσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3.

ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3. ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3.2000 Έδρα Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45928/06/Β/00/39 Πατριάρχου Ιωακείµ 1 Κολωνάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙΔΑ o Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 3 o Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα