Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ97ΩΕ6-93Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 02 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας» Αριθ. απόφασης 322/2013 ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 02 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα συνεδρίασε δηµόσια η Οικονοµική Επιτροπή ήµου Καβάλας, µετά την από 28 Αυγούστου 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. Λόγω του ότι τα τακτικά µέλη κ.κ. Εµφιετζής Σάββας και Πυραλεµίδου Χρυσούλα, είχαν δηλώσει κώλυµα συµµετοχής στην εν λόγω συνεδρίαση, κλήθηκαν και ήταν παρόντα τα αναπληρωµατικά µέλη αυτών κ.κ. ηµητριάδης Ανέστης και Πεφάνης Κωνσταντίνος. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, ηµητριάδης Ανέστης, Καλανταρίδης Ηλίας, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 20/2013 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Εµφιετζής Σάββας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Πυραλεµίδου Χρυσούλα. Απεχώρησαν: Επανήλθαν: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) και έχοντας υπόψη την υπ αριθ. 02/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας», ανέγνωσε την υπ αριθ /2013 εισήγηση του ηµάρχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: ΣΧΕΤ. Το υπ αριθ. Πρωτ / Έγγραφο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδ. & Θράκης περί συγκρότησης επιτροπής Πραγµατογνωµοσύνης. Σας γνωρίζουµε ότι µε την ανωτέρω σχετική απόφαση της Περιφέρειας ορίσθηκε επιτροπή µε σκοπό την σύνταξη πραγµατογνωµοσύνης για τα υπ αριθ.: 1) ΚΗΟ 9189 µάρκας MERCEDES BENZ (3600) φορτηγό 3) (0702)ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) 5) ΚΗΗ 5124 (5300) µάρκας IVACO, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1

2 7) KHY 4903 (1400) µάρκας MERCENTES ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 8) ΟΟ 2796 (7404) µάρκας VESPA 50cc δίκυκλο παλαιά αυτοκίνητα του ήµου µε σκοπό να αποσυρθούν από την κυκλοφορία διότι είναι ασύµφορα για επισκευή και ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση. Η υπηρεσία µας συγκέντρωσε την ανάλογη επιτροπή και η οποία συνέταξε το συνηµµένο πρωτόκολλο έκθεση κατάστασης φθορών και ζηµιών των εν λόγω αυτοκινήτων Μετά τα ανωτέρω έχοντας υπόψη το Νοµοθετικό διάταγµα 2396/1953 περί κανονισµού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων του ηµοσίου κλπ σας αποστέλλεται το εν λόγο πρακτικό µε σκοπό την λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης αυτού. Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει το Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου παλαιών οχηµάτων του ήµου Καβάλας που έχει ως εξής: Σήµερα 28/8/2013 στον ήµο Καβάλας συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την προαναφερόµενη Απόφαση 17359της /νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και /σης Ν. Καβάλας Τµήµα Τ. Α. & ΝΠ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. αποτελούµενη από τους: α) κ. Φλώρο Μιχαήλ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ιευ/ντής Τεχν. Υπηρεσίας υπάλληλο ήµου Καβάλας ως Πρόεδρο β) κ. ουσόπουλο Γεώργιο, Μηχ/γος Ηλεκ/γος Μηχανικός ΤΕ υπάλληλο ήµου Καβάλας Μέλος γ) κ. Χαραλαµπίδη Πρόδροµος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ υπάλληλο ήµου Καβάλας Μέλος µε σκοπό να ελέγξει τα παλιά προς απόσυρση οχήµατα του ήµου Καβάλας. Μεταφερθήκαµε στον χώρο του αµαξοστασίου του ήµου Καβάλας, όπου βρίσκονται τα προς έλεγχο οχήµατα, προκειµένου να ελέγξουµε παλαιά αυτ/τα όπως αναφέρονται στο παραπάνω έγγραφο της Περιφερείας. Μετά από εµπεριστατωµένο έλεγχο ένα προς ένα των αυτ/των πού αναγράφονται στην απόφαση, και πού επιδείχθηκαν στην επιτροπή, δηλαδή τα (7) επτά αυτοκίνητα και τρία (2) δίκυκλα : 3) (0702)ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) 5) ΚΗΗ 5124 (5300) µάρκας IVΕCO, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 7) KHY 4903 (1400) µάρκας MERCENTES ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 8) ΟΟ 2796 (7404) µάρκας PIAGGIO VESPA 50cc δίκυκλο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα : Α) Έλεγχος φακέλου οχηµάτων Κωδ αυτοκινήτου 3600 µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ 9189, Μάρκας MERCEDES BENZ, τύπου αυτοκινήτου Ρυµουλκό µε επικαθήµενο, αριθµού πλαισίου , αρ. κινητήρα , Απορριµµατοφόρο, µικτού φορτίου κιλά ρυµουλκού και κιλά συρµού, Έγκριση αγοράς Αρ.Πρωτ στις 29/06/1991, Έγκριση κυκλοφορίας Αρ.Πρωτ στις 08/06/1992 Νοµαρχία Καβάλας. Ετών 29 λόγω µεταχειρισµένου. Κωδ αυτοκινήτου 5700 µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ 9189, Μάρκας FRUEHAUF, τύπος αυτοκινήτου Ρυµουλκούµενο, Αριθµού πλαισίου YFKTF34C1T3NL 1475, Έγκριση αγοράς Αρ.Πρωτ στις 28/09/1995, Έγκριση κυκλοφορίας αρ.πρωτ. 30/6432 στις 14/06/1996 Νοµαρχία Καβάλας Ετών 17 λόγω µεταχειρισµένου. Κωδ αυτοκινήτου 0702 µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3841, Μάρκας ΑΜΠΕΡΙΑ Η, τύπος επικαθήµενο, αριθµού πλαισίου XK9S311Y75AJ29204, Ωφέλιµου φορτίου κιλά, Έγκριση αγοράς Αρ.Πρωτ στις 01/07/2004, Έγκριση κυκλοφορίας Αρ.Πρωτ στις 14/04/2006 Περιφέρεια Ανατ. Μακ. Θράκης. Ετών 8. 2

3 Απορριµµατοφόρο, Κωδ αυτοκινήτου 6300 µε αριθµό κυκλοφορίας KHY 4913, Μάρκας VOLVO, τύπος αυτοκινήτου Φορτηγό, Αριθµού πλαισίου YBΙG5A3A3RB121537, Αρ κινητήρα TD 73E , µικτού φορτίου κιλά, Έγκριση αγοράς Αρ.Πρωτ στις 04/07/1994, Έγκριση κυκλοφορίας αρ. Πρωτ στις 15/05/1995 Νοµαρχία Καβάλας Ετών 19. Απορριµµατοφόρο, Κωδ αυτοκινήτου 5300 µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗH 5124, Μάρκας IVECO, τύπος αυτοκινήτου κλειστό απορριµµατοφόρο, Αριθµού πλαισίου ΖCFΑ 90C , Αρ κινητήρα F4 AE 0481 A, Έγκριση µεταβίβασης από ωρεά Αρ.Πρωτ στις 06/05/2011, Έγκριση κυκλοφορίας αρ. Πρωτ στις 23/05/2011 Αποκεντρ. ιοίκησης Μακ. Θράκης, Ετών 12. Απορριµµατοφόρο, Κωδ αυτοκινήτου 1300 µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗY 9582, Μάρκας DAF, τύπος αυτοκινήτου Φορτηγό, Αριθµού πλαισίου XLRAE 45 CE0L , Αρ. κινητήρα , µικτού φορτίου κιλά Έγκριση αγοράς Αρ.Πρωτ στις 10/10/1991, Έγκριση κυκλοφορίας Αρ.Πρωτ στις 10/01/1992 Νοµαρχία Καβάλας Ετών 21. Κωδ αυτοκινήτου 1400 µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗY 4903, Μάρκας MERCEDES, τύπος αυτοκινήτου Φορτηγό Ανατρεπόµενο, Αριθµού πλαισίου WDB , Αρ. κινητήρα OM Έγκριση αγοράς Αρ.Πρωτ στις 29/09/1992, Έγκριση κυκλοφορίας Αρ.Πρωτ στις 26/10/1993 Νοµαρχία Καβάλας Ετών 29. Κωδ δικύκλου 7419 µε αριθµό κυκλοφορίας ΟΟ-4499, Μάρκας PIAGGIO - ΤYPHOON, τύπος οχήµατος δίκυκλο Μοτοποδήλατο Αριθµού πλαισίου TECIT , Αρ. κινητήρα TECIM , Ετών 17. Κωδ δικύκλου 7404 µε αριθµό κυκλοφορίας ΟΟ-2796, Μάρκας PIAGGIO - VΕSPA, τύπος οχήµατος δίκυκλο Μοτοποδήλατο. Ετών 20. Β) Ιστορικό Οχηµάτων Τα αυτοκίνητα αγοράσθηκαν από το ελεύθερο εµπόριο. Τα δίκυκλα αγοράσθηκαν από το ελεύθερο εµπόριο επίσης. Όλα τα οχήµατα και δίκυκλα µετά από πολλά χρόνια εργασίας στον ήµο Καβάλας παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα στα µηχανικά µέρη τους, φθορές στο αµάξωµα τους, ανεπανόρθωτες ζηµίες στα ηλεκτρικά µέρη τους και στην υπερκατασκευή τους. Γ) Σηµερινή κατάσταση Οχηµάτων Για το κάθε ένα από τα προαναφερόµενα αυτοκίνητα σύµφωνα µε τον τύπο και την κατηγορία τους διαπιστώθηκαν όπως γράφονται µε την σειρά αναλυτικά τα παρακάτω : Γ.3. Φορτηγά - Απορριµµατοφόρα Γ.3.1. Τα φορτηγά µάρκας VOLVO, IVECO, DAF, MERCEDES BENZ ευρέθησαν ακινητοποιηµένα σε γενική φθορά από οξειδώσεις η γενική εικόνα του είναι χειρίστη. Παρουσιάζουν σηµαντικές φθορές λόγω παλαιότητας τόσο στο αµάξωµα τους, τόσο στα µηχανικά µέρη όσο και στα Γ εκτεταµένη οξείδωση αµαξώµατος (απαιτείται εκτεταµένη επισκευή) Γ Σύστηµα πέδησης εκτός λειτουργίας ( απαιτείται αντικατάσταση) Γ Σασί στρεβλωµένο και ανάρτηση σε πολύ κακή κατάσταση (απαιτείται πλήρης επισκευή) Γ Κινητήρας µε υπερβολικές διαρροές λαδιών και καυσίµου (απαιτείται αντικατάσταση) Γ Φθαρµένοι τροχοί και ζάντες και ελαστικά (χρήζουν αντικατάστασης ) Γ Χρωµατισµός αµαξώµατος και υπερκατασκευής φθαρµένος (απαιτείται γενική επαναβαφή πλήρους του οχήµατος) Ιδιαίτερα εξετάσθηκε το απορριµµατοφόρο όχηµα µε κωδικό 5300 και αριθµό κυκλοφορίας ΚΗH 5124, Μάρκας IVECO, τύπος αυτοκινήτου IVECO το οποίο βρέθηκε εν γένει σε καλή κατάσταση ως όχηµα. Σ αυτό το κιβώτιο ταχυτήτων του πρέπει να αντικατασταθεί διότι τα γρανάζια του έχουν όλα υπερβολική φθορά. Επίσης η υπερκατασκευή του παρουσιάζει προβλήµατα και πρέπει να αντικατασταθεί δηλαδή εκτεταµένη οξείδωση, ολική βλάβη στα ηλεκτρονικά της υπερκατασκευής, στρεβλώσεις και σαπίλες στα µέρη της πρέσας. Για το όχηµα αυτό κρίνεται ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί εάν αντικατασταθεί το κιβώτιο ταχυτήτων και η υπερκατασκευή του. Γ.4. Φορτηγό ανατρεπόµενο Γ.4.1. Το ανατρεπόµενο µάρκας MERCEDES µετά από µακροχρόνια χρήση βρέθηκε ακινητοποιηµένο σε γενική φθορά από οξειδώσεις η γενική εικόνα του είναι χειρίστη. Παρουσιάζει 3

4 σηµαντικές φθορές λόγω παλαιότητας τόσο στο αµάξωµα του, τόσο στα µηχανικά µέρη όσο και στα Γ εκτεταµένη οξείδωση αµαξώµατος (απαιτείται εκτεταµένη επισκευή) Γ Σύστηµα πέδησης εκτός λειτουργίας ( απαιτείται αντικατάσταση) Γ Στρέβλωση στο σασί σε πολύ κακή κατάσταση (απαιτείται πλήρης ευθυγράµµιση επισκευή) Σχισίµατα στην καρότσα (απαιτείται νέα επισκευή και κατασκευή όλου του σώµατος της) Γ Κινητήρας µε διαρροές και υπερβολική φθορά (απαιτείται αντικατάσταση) Γ Ηλεκτρικό σύστηµα κατεστραµµένο (χρήζει αντικατάστασης) Γ.4.1.6, Καθίσµατα επιβατών και οδηγού κατεστραµµένα (απαιτείται αντικατάσταση) Γ Φθαρµένοι τροχοί και ζάντες και ελαστικά (χρήζουν αντικατάστασης ) Γ Χρωµατισµός αµαξώµατος και υπερκατασκευής φθαρµένος (απαιτείται γενική επαναβαφή πλήρους του οχήµατος) Γ.5. ίκυκλα 50 κυβικών Γ.5.1. Τα δύο δίκυκλα µάρκας VESPA και TYPHOON, µετά από µακροχρόνια χρήση βρέθηκαν ακινητοποιηµένα σε γενική φθορά από οξειδώσεις η γενική εικόνα του είναι χειρίστη. Παρουσιάζει σηµαντικές φθορές λόγω παλαιότητας τόσο στο πλαίσιο τους, τόσο στα µηχανικά µέρη όσο και στα Γ εκτεταµένη οξείδωση πλαισίων (απαιτείται εκτεταµένη επισκευή) Γ Σύστηµα πέδησης εκτός λειτουργίας ( απαιτείται αντικατάσταση) Γ Σύστηµα διεύθυνσης ασαφές και σύστηµα ανάρτησης σε πολύ κακή κατάσταση (απαιτείται πλήρης επισκευή) Γ Κινητήρας µε υπερβολικές διαρροές λαδιών και καυσίµου (απαιτείται αντικατάσταση) Γ Ηλεκτρικό σύστηµα κατεστραµµένο (χρήζει αντικατάστασης) Γ.5.1.6, Κάθισµα επιβατών κατεστραµµένο (απαιτείται αντικατάσταση) Γ Φθαρµένοι τροχοί και ζάντες και ελαστικά (χρήζουν αντικατάστασης ) Γ Χρωµατισµός αµαξώµατος φθαρµένος (απαιτείται γενική επαναβαφή πλήρως ) Ύστερα από τα ανωτέρω η επιτροπή αφού τήρησε την νόµιµη διαδικασία πού προβλέπεται και έχοντας υπόψη της το Νοµοθετικό διάταγµα 2396/του έτους 1953 Περί κανονισµού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων του ηµοσίου κλπ, σε συνδυασµό µε την κοινή Υπουργική Απόφαση αριθµού 129/2395 στις 4 Φεβρουαρίου 2010 (ΦΕΚ 108 Β/ 2010) κρίνει ότι τα αυτοκίνητα του ήµου Καβάλας µε αριθµούς κυκλοφορίας ως κατωτέρω : 3) (0702) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) 5) ΚΗΗ 5124 (5300) µάρκας IVΕCO, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 7) KHY 4903 (1400) µάρκας MERCENTES ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 8) ΟΟ 2796 (7404) µάρκας PIAGGIO VESPA 50cc δίκυκλο είναι ασύµφορα για επισκευή και ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση και µη ασφαλή στην κυκλοφορία και προτείνει να αποσυρθούν εκτός από το όχηµα ΚΗΗ 5124 (5300) µάρκας IVΕCO, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ που αυτό κρίνεται ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί εάν αντικατασταθεί το κιβώτιο ταχυτήτων και η υπερκατασκευή του Μετά τα ανωτέρω επειδή δεν υπάρχει άλλο θέµα κλίνει το πρακτικό αυτό, το οποίο έχει (4) τέσσερις σελίδες και αφού διαβάστηκε από όλα τα µέλη της επιτροπής και δεν υπήρξε καµία διαφορετική γνώµη από κάποιο µέλος της, οµόφωνα υπογράφεται από την Επιτροπή ως παρακάτω. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 4

5 Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. /τος 2396/1953 σε συνδυασµό µε την Κ.Υ.Α. 129/2395 στις 4 Φεβρουαρίου 2010 (ΦΕΚ 108 Β/ 2010), το υπ αριθ / έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, το πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου παλαιών οχηµάτων του ήµου και την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το πρακτικό - πραγµατογνωµοσύνη της Επιτροπής Ελέγχου Παλαιών Οχηµάτων του ήµου Καβάλας, σύµφωνα µε το οποίο Α. Τα παρακάτω παλαιά αυτοκίνητα του ήµου πρέπει να αποσυρθούν από την κυκλοφορία γιατί είναι ασύµφορα για επισκευή και ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση και µη ασφαλή στην κυκλοφορία σύµφωνα µε το Ν /1953 «Περί κανονισµού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων του ηµοσίου κλπ», σε συνδυασµό µε την Κ.Υ.Α. 129/2395 στις 4 Φεβρουαρίου 2010 (ΦΕΚ 108 Β/ 2010): 3) (0702) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) 5) ΚΗΥ 9582 (1300) µάρκας DAF, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6) KHY 4903 (1400) µάρκας MERCENTES ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 7) ΟΟ 2796 (7404) µάρκας PIAGGIO VESPA 50cc δίκυκλο 8) ΟΟ 4499 (7419) µάρκας PIAGGIO 50cc δίκυκλο Β. Το όχηµα ΚΗΗ 5124 (5300) µάρκας IVΕCO, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ κρίνεται ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί εάν αντικατασταθεί το κιβώτιο ταχυτήτων και η υπερκατασκευή του για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο προαναφερόµενο πρακτικό. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Σιµιτσής ήµαρχος Καβάλας Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 3 Σεπτεµβρίου 2013 Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής Ελένη Καλώτη 5

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 97 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 97 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 97 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ.63 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/20-08-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 362/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013

Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΓΕΩΕ6-ΩΙΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 33ης / 12 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. νση: Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 113/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11172/19-6-2014

Αρ. Απόφασης: 113/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11172/19-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ96-2ΔΛ 13/1/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ96-2ΔΛ 13/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 2/2014 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Ξηρακιάς Ηλίας ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σιδερόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Αρ. Aπόφασης 80 Περίληψη Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα