ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 1 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Β.Σ. Α.Ε.»... 2 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΜΕ ΡΑ ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΛΜΕΡΑ ΑΕ»... 3 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΗΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΓΗΙΣ ΑΕ»... 4 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Λ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Ανώνυμος Οικοδομική Εταιρεία Γενι κής Εμπορίας Οικοδομικών Ειδών Εργαλείων» 5 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ»... 6 Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟ ΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»... 7 την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Κ.Α. Α.Ε.» την Επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕ OLYMPIC HOTELS INC» την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕ OLYMPIC HOTELS INC» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την Επωνυμία «ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ. τ. «ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ (ΕΚΕΠΥ)» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙ ΚΗ Ε.Π.Ε.» Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΡΑΛΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Εταιρεία Περιορι σμένης Ευθύνης» Aνακοινώσεις Ανακοίνωση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΒΑΛΤΖΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 22298/2006 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό μητρώου 17878/01/ Β/88/7(95), σύμφωνα με την απόφαση της 30/6/2006 Γε νικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως : Άρθρο 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,05, διαιρούμενο σε μετοχές, ονομα στικής αξίας 29,35 η κάθε μία. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ,00 με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 η κάθε μία. Η αύξηση θα καλυφθεί ως εξής: κατά ,46 με κεφ/ση υπεραξίας ακινήτων ν.2065/1992 κατά 7,54 με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,05, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστι κής αξίας 29,35 η κάθε μία. 2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύ σταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συ νόλου των μελών του: Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερ βαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς αρ χίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/ Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κε φαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού. 4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμ φωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 5. Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύ ξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογια κού δανείου πρέπει να ορίζει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. 6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώ τερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και τμηματική καταβολή η πάνω από το άρ τιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. (2) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Β.Σ. Α.Ε.» Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 2025/ απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του αρθρ. 5 του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Β.Σ. Α.Ε.» και Αριθμό Μητρώου: 42006/21/Β/99/001 σύμφωνα με την από από φαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Αρθρο 5ο Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλη μένο και διαιρείται σε ανώνυμες μετοχές ονο μαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε: 1) Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ποσού δρχ. σε μετρητά διαιρούμενο σε μετοχές ονομα στικής αξίας δρχ. η κάθε μία. 2) Με την από τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. και σύμφωνα με τον ν. 2842/2000 αποφασίστηκε:

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 α) Ο δεκαπλασιασμός των μετοχών από σε με παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δρχ. σε δρχ. εκάστη. β) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δρχ. σε 998,3975 δρχ. γ) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. 3) Με την από τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. 4) Με την από απόφαση της Τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά ευρώ με την έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Τρίπολη, 27 Οκτωβρίου 2006 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΑΡΙΣΤ. ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ (3) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΜΕΡΑ ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΛΜΕΡΑ ΑΕ» Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 30059/2006 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΑΛΜΕΡΑ ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΛ ΜΕΡΑ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 29607/01/Β/93/473 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 30 μετά την αύξηση του κατά με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 σύμφωνα με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2006 (4) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΗΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΓΗΙΣ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 32685/2006 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΗΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΓΗΙΣ ΑΕ» και με αριθμό μητρώου 52436/01/Β/02/458, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των Μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 6 1. Oι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ βουλίου και ένα μέλος του οριζόμενου από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβού λιο. Μέτα την υπαγωγή της εταιρίας στις διατάξεις του ν. 3299/2004 σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8847/ΥΠΕ/4/00093/ Ε/ν.3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και Υφυ πουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 47/ ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.3299/2004. Άρθρο 10 παράγραφος 1, εδάφιο Β, περίπτωση α, Οι μετοχές της εταιρίας δεν μεταβιβάζονται χωρίς έγκριση του αρμοδίου για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης υπαγωγής οργάνου μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολο κλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Εξαιρούνται ωστόσο της ανωτέρω απα γόρευσης οι μεταβιβάσεις μετοχών λόγω κληρονομικής διαδοχής. 2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών κατά την απαρ τία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανατλλάσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών ολόκληρο το νέο κείμενο του τροπο ποιημένου καταστατικού

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (5) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Λ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Ανώνυμος Οικοδομική Εταιρεία Γενικής Εμπορίας Οι κοδομικών Ειδών Εργαλείων». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 32496/06 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «Γ.Λ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Ανώνυμος Οικο δομική Εταιρεία Γενικής Εμπορίας Οικοδομικών Ειδών Εργαλείων» και με αριθμό μητρώου 14449/01/Β/86/6158, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των Μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 5 1. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστι κή αξία κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 164,60 λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 2,93. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. (6) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας με αριθμ.5860/ απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκαν: α) Η συγχώνευση δι απορρόφησης από την Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕ ΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με ΜΑΕ 43197/22/Β/99/24 του κλάδου υπηρεσίες καθαριότητας και διαχείρησης απορριμάτων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με ΜΑΕ 32528/22Β/94/034. β) Η τροποποίηση του άρθρου 5 (παραγ.1) του κατα στατικού της συγχωνευούσης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με ΜΑΕ 43197/22/Β/99/24 σύμφωνα με την από 17/09/06 απόφαση της Εκτάκτου Γ.Σ. των μετόχων της και την 3247/ πράξη της συμβο λαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Παναγιώτη Καζνέση. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν στο Μητρώο αυτής και ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού της μαζί με τις τροποποιήσεις του. Αρθρο 5 Με την από απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά ευρώ (εισφο ρά κλάδου υπηρεσίες καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυ μία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΡ.ΜΑΕ 32528/22/Β/94/034, αξίας ,86 ευρώ και Καταβολή 240,14 ευρώ σε μετρητά), με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 15 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 15 ευρώ εκάστης. Πάτρα, 11 Οκτωβρίου 2006 Η Διευθύντρια Χ. ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (7) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και αριθμό μητρώου 18302/06/Β/88/35 σύμφωνα με το οποίο: α) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί ου ο Παναγιώτης Τσατσούλης του Κωνσταντίνου και ο Νικόλαος Καβρουλάκης του Εμμανουήλ σε αντικατάστα ση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου του Γεωργίου και Θωμά Αχείμαστου του Ιωάννη. β) Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου, Μη χανικός, κάτοικος Γλυκών Νερών, οδός Κανάρη αρ. 5, κάτοχος του υπ αριθμ. Π /1990 Δ.Α.Τ. και με Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος. 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ του Κωνσταντίνου, Φυσικός, κάτοικος Χολαργού, Ασπασίας αρ. 58, κάτο χος του υπ αριθμ. ΑΒ /2005 Δ.Α.Τ. και με Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος. 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΓΗΣ του Νικολάου, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Βρηλισίων Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ. 43, κάτοχος του υπ αριθμ. Ν /1983 Δ.Α.Τ. και με Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Β Περιστερίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 4. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Γεωργίου, Μηχανικός, κάτοικος Γλυκών Νερών, οδός Κανάρη αρ. 5, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ /2002 Δ.Α.Τ. και με Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, μη εκτελεστικό μέλος. 5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ του Κωνσταντίνου, Οικονο μολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξανθίππου αρ. 7, κάτοχος του υπ αριθμ Χ /2005 Δ.Α.Τ. και με Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 6. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου, Επι χειρηματίας Προγραμματιστής, κάτοικος Αλίμου, οδός Πλάτωνος αρ. 9, κάτοχος του υπ αριθμ. Ρ /1993 Δ.Α.Τ. και με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ του Εμμανουήλ, Σύμβουλος Επενδύσεων, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ξενοφώντος αρ. 50, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΑ013589/2004 Δ.Α.Τ. και με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, μη εκτελεστικό μέλος. γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε όπως την ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ δεσμεύουν στις πάσης φύσεως και υφής συναλλα γές και εν γένει σχέσεις της με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Κωνσταντίνος Χρυσάγης, είτε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Παναγιώτης Τσατσούλης. Περαιτέρω ωσαύτως ομοφώνως απεφασίσθη όπως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται με δύο υπογραφές κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκ των οποίων η μία θα είναι του Διευθύνοντος Συμβούλου Κωνσταντίνου Χρυσάγη και η άλλη του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή της εταιρείας Παναγιώτη Τσατσούλη για συναλλαγές (υπογραφή επιταγών ή/και συμβάσεων) των οποίων το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στη συνέχεια και αναφορικά με την επικύρωση πρα κτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, απεφα σίσθη ομοφώνως όπως αυτή ανατεθεί στον Πρόεδρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αθανάσιο Οικονομόπουλο. Τέλος και ωσαύτως ομοφώνως απεφασίσθη όπως σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αυτός αντικαθίσταται στα καθήκοντα του αναφορικά με την επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύ σεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από τον Παναγιώτη Τσατσούλη, Αντιπρόεδρο αυτής. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι Με εντολή Υφυπουργού ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (8) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΗ ΝΩΝ Ε.Κ.Α. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 17454/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία ανακλήθηκε η με αριθμό 37503/ «απόφαση Ανάκλησης του Νομάρχη Αθηνών» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΗ ΝΩΝ Ε.Κ.Α. Α.Ε» και με αριθμό μητρώου 74/01/Β/86/74, και η εταιρεία επανέρχεται στο προηγούμενο από την Ανάκληση Αδείας καθεστώς δηλαδή η εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση, λόγω λήξεως της Διάρκειάς της στις Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2006 (9) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕ OLYMPIC HOTELS INC». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυ μος Εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕ OLYMPIC HOTELS INC» και αριθμό Μητρώου 596/01/Β/86/597: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: ΤΣΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Α.Μ. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, A.M. Σ.Ο.Ε Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2006 Ο Τμηματάρχης ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (10) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «Ανώνυμος Εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΩΝ ΑΕ OLYMPIC HOTELS INC». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία ΟΛΥ ΜΠΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕ OLYMPIC HOTELS INC» και αριθμό Μητρώου 596/01/Β/86/597 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑ (ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 16) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 16, ΑΔΤ Χ /2003. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 16, ΑΔΤ Α /63. ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, ΖΑΙΜΗ 1, ΑΔΤ Β /1962, ΜΕΛΟΣ. ΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ 50, ΑΛΙΜΟΣ, ΑΔΤ Ρ , ΜΕΛΟΣ. Την εταιρεία υπογράφοντες μεμονωμένα δεσμεύουν ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω πρακτικό. Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2006 (11) την επωνυμία «ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΧΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 17878/01/Β/88/7(95): 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: Μπατσούλης Γεώργιος, Α.Μ. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: Κούτρας Γρηγόριος, Α.Μ. Σ.Ο.Ε Ο Τμηματάρχης Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (12) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ. τ. «ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ Α.Ε.» Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ Α.Ε». και αρ. Μ.Α.Ε /21/ Β/99/011 που εκλέχθηκε με την από 30/6/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε με θητεία μέχρι την Από το ανωτέρω πρακτικό του Δ.Σ. προκύπτει ότι: Α) το Δ.Σ. που συγκροτείται σε σώμα ως κατωτέρω: 1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αγρ. Τοπο γράφος Μηχανικός, γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας την κάτοικος Τρίπολης οδός Γρηγορίου Ε 18 και Παλαιολόγου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας με Αρ. Ταυτότητας Τ που εκδόθηκε από το Τ. Α. Τρίπολης την , ΑΦΜ ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ, Αγρ. Τοπογρά φος Μηχανικός, γεννημένος στο Άστρος Κυνουρίας την κάτοικος Άστρους Κυνουρίας, Ελληνικής υπηκο ότητας και ιθαγένειας με Αρ. Ταυτότητας Ρ που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παραλίου Άστρους την , ΑΦΜ ) ΜΕΛΗ. α). Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας την , κάτοικος Τρίπολης οδός Μετα μορφώσεως 53, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας με Αρ. Ταυτότητος Ν που εκδόθηκε από το Α.Τ. Μεγαλόπολης την , ΑΦΜ β). Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αγρ. Τοπογρά φος Μηχανικός, γεννημένος στα Πιτσά Κορινθίας την , κάτοικος Χολαργού οδός Περικλέους 24, Ελ ληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας με Αρ. Ταυτότητας Ν που εκδόθηκε από το Παράρτημα Ασφαλείας Χολαργού την , ΑΦΜ γ). Η ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Επι χειρηματίας, γεννημένη στην Οξυνεια Τρικάλων την , κάτοικος Τρίπολης οδός Γρηγορίου Ε 18, και Παλαιολόγου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας με Αρ. Ταυτότητας Τ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Τρίπολης την , ΑΦΜ Β) Η Εκπροσώπηση της Εταιρείας Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του καταστατικού αναθέτει ομόφωνα στον Πρόε δρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβου λίου ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας. ΙΙ. Στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοι κητικού Συμβουλίου ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ παρέχεται παμψηφεί το δικαίωμα όπως με την Εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εται ρείας «ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ Α.Ε.» και την υπογραφή του: 1. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και λοιπών αρχών ή πάσης φύσεως οργανισμών ή φυσικών ή νο μικών προσώπων, καθώς και ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. 2. Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχει ρήσεις της. Κανονίζει τα σχετικά με την λειτουργία της και προσδιορίζει την απαιτούμενη δαπάνη. 3. Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. 4. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, συναλλαγματικές γραμμάτια, χρε ωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρί των από παροχή υπηρεσιών. 5. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό. 6. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές. 7. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγ ματικές και γραμμάτια εις διαταγή. 8. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματα ποδείξεις, τοκομερίδια. 9. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, πα ρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιασδήποτε απαλλαγές. 10. Διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους κα θώς και το προσωπικό της εταιρείας. 11. Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς, υποβάλλει τεχνικές προτάσεις και οικο νομικές προσφορές και αποφασίζει για τυχών συμπρά ξεις η άλλες μορφές συνεργασίας. 12. Συνάπτει συμβάσεις για μελέτες που ανατέθηκαν στην εταιρεία υπογράφει συγκριτικούς πίνακες, πίνακες επιμετρήσεων και ότι απαιτείται κατά την εκπόνηση μιας μελέτης. 13. Υπογράφει, υποβάλλει και εισπράττει λογαρια σμούς μελετών που εκπονήθηκαν από την εταιρεία. 14. Συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυ μα με σκοπό την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, κτι ρίων και εν γένει παγίων εγκαταστάσεων με κάθε μορφή ακόμη και με χρηματοδοτική μίσθωση, και εν γένει διενερ γεί κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας ακόμη και αν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό. Τρίπολη, 25 Οκτωβρίου 2006 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Α. ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ (13) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ (ΕΚΕΠΥ)». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ (ΕΚΕΠΥ)» ΑΡ.Μ.Α.Ε /12/Β/86/97/8: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών της χρήσης ) Το από Πρακτικό, Τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν Ορκωτοί ελεγκτές χρήσης Τακτικοί: 1. ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΗΛΙΑ, με Α.Μ ΣΟΕΛ ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με Α.Μ ΣΟΕΛ Αναπληρωματικοί: 1. ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με Α.Μ ΣΟΕΛ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΩΜΑ, με Α.Μ ΣΟΕΛ Χαλκίδα, 19 Οκτωβρίου 2006 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (14) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.». Με το υπ αριθμ / συμβόλαιο της Συμ βολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑ ΚΗ ΤΣΩΤΣΟΥ, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με Αρ. Μητρώου ΕΠΕ 3084 και αυξ. Αριθμό.984/ , παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο. 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ του ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ, με ΑΔΤ Θ / ΜΥΡΤΟΥΛΑ ΜΠΑΝΤΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, με ΑΔΤ Κ /1976 οι οποίοι κατέχουν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, και αποφασίζουν ότι σύμφωνα με το πρα κτικό από της Γενικής Συνέλευσης της εται ρίας, την Διόρθωση της υπ αρθιμ. Πράξης /2003, διότι εκ παραδρομής αναγράφηκε λάθος ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων καθώς και ο αριθμός των μεριδίων που λαμβάνει ο κάθε εταίρος, την αύξηση του μετοχι κού κεφαλαίου της εταιρίας, και την κωδικοποίηση του καταστατικού. Θέμα 1ο Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού: Αποφασίζεται ομόφωνα η αύξηση του εταιρικού κεφα λαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού κατά το ποσό των ευρώ, διαιρούμενο σε 1200 εταιρικά μερίδια των ευρώ έκαστο. Η κάλυψη θα γίνει με: καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας, από τους εταίρους εξ ολοκλήρου και ισομερώς. Έτσι το άρθρο 5 τροποποιημένο ισχύει από τώρα ως εξής: Άρθρο 5 Εταιρικό κεφάλαιο: Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ και διαιρείται σε 2200 εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ το καθένα. Οι μερίδες συμμετοχής των εταίρων καθορίζονται ως ακολούθως: Α) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ, με ,00 ευρώ και συμμετέχει με 1100 εταιρικά μερίδια και με μια (1) μερίδα συμμετοχής, με ποσοστό 50%. Β) ΜΥΡΤΟΥΛΑ ΜΠΑΝΤΗ, με ,00 ευρώ και συμ μετέχει με 1100 εταιρικά μερίδια και με μια (1) μερίδα συμμετοχής, με ποσοστό 50%.

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Θέμα 2ο Κωδικοποίηση του αρχικού καταστατικού: Με το υπ αριθμον / συμβόλαιο κωδι κοποιείται το αρχικό καταστατικό της εταιρείας με ΔΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ» Η Συμβολαιογράφος, ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΤΣΩΤΣΟΥ (15) Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΡΑΛΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ νης». Με το υπ αριθμό της 27ης Οκτωβρίου 2006 συμ βόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής συζ. Κυριάκου Σακκά Ρέβελα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς, με αριθμό 697 στις , έγινε μεταβίβαση λόγω πωλήσεως τριακοσίων δέκα (310) εταιρικών μεριδίων από την Σοφία συζ. Μιχαήλ Κάτρη στον Σπυρίδωνα Ροσόλιμο του Βα σιλείου, στον οποίο περιήλθε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, μετατροπή της εταιρείας σε μονοπρόσωπη και τροποποίηση της επωνυμίας από «ΠΑΡΑΛΟΣ ΤΡΑΒΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε «ΠΑΡΑΛΟΣ ΤΡΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από τον νέο μοναδικό εταίρο από ευρώ εβδομήντα τέσσερες χιλιάδες τετρακόσια ( ), σε ευρώ εκατόν τριάντα τέσσερες χιλιάδες τετρακόσια ( ) χωρισμένο σε τέσσερες χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (4.480) εται ρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα ( 30) το καθένα, ολοσχερώς καταβεβλημένο στο Ταμείο της Εταιρείας από τον ως άνω μοναδικό εταίρο Σπυρίδωνα Βασιλείου Ροσόλιμο ο οποίος ανέλαβε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτών της εταιρείας. Κατόπιν των παραπάνω τροποποιήσεων με το αυτό ως άνω συμβό λαιο κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 Η Συμβολαιογράφος ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΣΑΚΚΑ ΡΕΒΕΛΑ ANAKΟΙΝΩΣΕΙΣ (16) Ανακοίνωση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝ ΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΝΕΛΑΟΣ ΒΑΛΤΖΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ». Σύμφωνα με την από 28 Ιουνίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που εδρεύει στην Κα λαμάτα, οδός Ομήρου 2 με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΒΑΛΤΖΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» εκλέχτηκε κατά πλειοψηφία νέος διαχειριστής της εταιρείας για μία διετία από σήμερα ο Στέλιος Βαλτζής του Θωμά, κάτοικος Καλαμάτας. Ο Διαχειριστής ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΒΑΛΤΖΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: