ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες βελτίωσης κτιρίου στέγασης Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης». Προϋπολογισμός: ,00. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Κίτσιος Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος) 3. Γακόπουλος Χρήστος 4. Κολυνδρίνη Χαλαστάρα Δωροθέα 5. Ψαχούλας Ορέστης 6. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος) 7. Μεργιαλής Δημήτριος Απών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δεσπόπουλος αν και κλήθηκε νόμιμα με την υπ αριθμ. 318/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 22 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Παρασκευή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 318/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αγοραστός Κων/νος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 55 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ Τσιάκος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.26658/470/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας τα κατωτέρω:

2 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με πρόχειρο διαγωνισμό και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» προϋπολογισμού: με ΦΠΑ Οι υπογράφοντες: 1. Πέτρος Κωνσταντάκος Πολ. Μηχ. με Δ β ως Πρόεδρος 2. Γκαρνάκη Μαρία Πολ. Μηχ. ΤΕ με Γ β, ως Μέλος, 3. Τσιουφλιά Κωνσταντίνα Τοπ. Μηχ. ΤΕ με Δ β, ως Μέλος, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος Χρήστο Ψαρρή, Εργοδηγό ΤΕ με Β Β ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε. που σύμφωνα με την απόφαση 1090/2012 (Πρακτικό 26/ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του ανωτέρω έργου, συγκεντρωθήκαμε στις 10 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καρδίτσας για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου. Ι. Στην καθορισμένη ώρα (09:30), κηρύχθηκε η έναρξη του διαγωνισμού και κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών. Κατά την κατάθεση ελέγχθηκε αρχικά η νομιμοποίηση των προσώπων που υπέβαλαν προσφορές και καταγράφηκαν τα στοιχεία των συμμετεχόντων στον Πίνακα Ι που συνοδεύει το Πρακτικό. ΙΙ. Η επιτροπή παρέλαβε και εξέτασε τους φακέλους των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης, και συγκεκριμένα: Άνοιξε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα εξέτασε και τα κατέγραψε στον Πίνακα Ι. Στη συνέχεια προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την ανακοίνωση των επιμέρους στοιχείων τους για κάθε διαγωνιζόμενο, τα οποία κατέγραψε στον Πίνακα ΙΙ. Κατόπιν, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και κατά σειρά μειοδοσίας ελέγχθηκε η έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και η εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου. Δεν αποκλείσθηκε κανένας.

3 Για την επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό στάλθηκε σχετικό FAX προς τα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα. Τέλος ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά. Ο Πίνακας Οικονομικών Προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας είναι α/α Εργ. Επιχ. ή Κ/Ξ εργ. επιχ. Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 1 ΠΑΤΣΙΑΟΎΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 45 2 Νασιάκος Αθ. &Σια ΟΕ 45 3 Τσιώκος Αναστάσιος 42 4 Αρης Αντωνάκης &Σια Ε.Ε Αικατερίνη Θωμά 36 6 Ιωάννης Αθανασίου 33 7 Πισπιρίγκος Πέτρος 29 8 Αθανάσιος Καρβούνης 27 9 Β. Μπακαλάκος & Σια Ε.Ε Μπρέλλας Κων. & Σια Ο.Ε. 15 Παρατηρήσεις Τη χαμηλότερη τιμή προσέφεραν ταυτόχρονα οι εργοληπτικές επιχειρήσεις «Πατσιαούρας Βασίλειος» και «Νασιάκος Αθ. & Σια ΟΕ, οι οποίοι ισοβαθμούν με έκπτωση δημοπρασίας 45% στον προϋπολογισμό μελέτης του έργου. Κατά το άρ. 4.2 της Διακήρυξης θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργ. Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), για την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη. Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Ε Π Ι Ε Ν Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με πρόχειρο διαγωνισμό και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» προϋπολογισμού: με ΦΠΑ Οι υπογράφοντες: 4. Πέτρος Κωνσταντάκος Πολ. Μηχ. με Δ β ως Πρόεδρος 5. Γκαρνάκη Μαρία Πολ. Μηχ. ΤΕ με Γ β, ως Μέλος, 6. Τσιουφλιά Κωνσταντίνα Τοπ. Μηχ. ΤΕ με Δ β, ως Μέλος,

4 αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος Χρήστο Ψαρρή, Εργοδηγό ΤΕ με Β Β ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε. που σύμφωνα με την απόφαση 1090/2012 (Πρακτικό 26/ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Θεσσαλίας αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του ανωτέρω έργου, συγκεντρωθήκαμε στις , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 και διαπιστώσαμε ότι κατά του από Πρακτικού του ανωτέρω διαγωνισμού υποβλήθηκαν δύο ενστάσεις και ένα υπόμνημα μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, ήτοι από μέχρι την και ώρα 15:00 σύμφωνα με την ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Υπόμνημα από 25/1/2013 της εργοληπτικής επιχείρησης «Πατσιαούρας Θ. Βασίλειος» Το από 25/1/2013 υπόμνημα της εργ. επιχ. «Πατσιαούρας Θ. Βασίλειος» αναφέρει ότι εκ παραδρομής υπέγραψε στα δικαιολογητικά του με ημερομηνία 10/01/2012 αντί του ορθού 10/01/2013 λόγω της πρόσφατης αλλαγής του έτους και ζητεί να θεωρηθεί έγκυρη η προσφορά του. Για τις ενστάσεις η επιτροπή γνωμοδοτεί: 1) Ένσταση από 22/1/2013 της εργοληπτικής τεχνικής εταιρείας «Μπρέλλας Κων/νος & Σια Ο.Ε.» (10 ος μειοδότης) Η ένσταση είναι εμπρόθεσμη και πρέπει να εξεταστεί. Η ένσταση αναφέρει ότι όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, εκτός από την δική του, κατέθεσαν υπεύθυνες δηλώσεις που δεν είχαν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντα, κατά συνέπεια πρέπει να κριθούν ως ελλιπείς και οι προσφορές τους απαράδεκτες. Σύμφωνα όμως με το αρ. 16 ν (ΦΕΚ 138 Α ) που τροποποιεί το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α ) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα ΚΕΠ προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα». Έχοντας υπόψη ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι προσήλθαν αυτοπροσώπως στο διαγωνισμό με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας, η επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης της ένστασης. 2) Ένσταση από 25/1/2013 της εργοληπτικής επιχείρησης «Τσιώκος Αναστάσιος» (3 ος μειοδότης) Η ένσταση είναι εμπρόθεσμη και πρέπει να εξεταστεί. Στην ένσταση παρουσιάζονται αντιρρήσεις για τους φακέλους προσφοράς του 1 ου και 2 ου μειοδότη που ισοβαθμούν. Αντιρρήσεις για την εργοληπτική επιχείρηση «Πατσιαούρας Θ. Βασίλειος» Υπεύθυνες δηλώσεις και οικονομική προσφορά με ημερομηνία υπογραφής , ήτοι εκτός ισχύος. Η επιτροπή διαπιστώνει ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και η οικονομική προσφορά της εργ. επιχ. «Πατσιαούρας Θ. Βασίλειος» έχουν ημερομηνία δηλαδή 1 έτος πριν το διαγωνισμό. Ως

5 αναφέρθηκε ανωτέρω, με το από 25/1/2013 υπόμνημα που κατέθεσε ο Β. Πατσιαούρας δηλώνει ότι λόγω αλλαγής του έτους γράφτηκε εκ παραδρομής ημερομηνία αντί του ορθού και ζητά να θεωρηθεί έγκυρη η προσφορά του. Όσον αφορά όμως τις υπεύθυνες δηλώσεις, σ αυτές δεν αναφέρεται ο τίτλος του έργου ή άλλο προσδιοριστικό στοιχείο που να ταυτίζεται με τη συγκεκριμένη δημοπρασία. Η ΕΔ θεωρεί ότι σ αυτή την περίπτωση μπορεί να δημιουργηθούν αμφιβολίες για την ισχύ των αναγραφόμενων στις υπεύθυνες δηλώσεις εξαιτίας της λανθασμένης αναγραφόμενης ημερομηνίας. Κατά συνέπεια η επιτροπή διαγωνισμού θεωρεί ότι η ένσταση στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει δεκτή σύμφωνα με το άρ της Διακήρυξης (ΥΔ και ένορκες βεβαιώσεις εντός τελευταίου μηνός πριν την δημοπράτηση). Η κατατεθείσα εγγυητική είναι άκυρη. Η εργ. επιχ. «Πατσιαούρας Θ. Βασίλειος» κατέθεσε αντί εγγυητικής πρωτότυπο γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. Αυτό όμως επιτρέπεται από τις διατάξεις του αρ. 24 παρ. 5 Ν.3669/08 που αναφέρει ότι «Η εγγύηση συμμετοχής των προηγούμενων παραγράφων, παρέχεται. Μπορεί επίσης να παρέχεται και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και με την τιμή που προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις». Το ΤΠΔ χρησιμοποιεί τυποποιημένο έντυπο για τη σύσταση του γραμματίου το οποίο εκδίδει κατόπιν κατάθεσης του χρηματικού ποσού. Στην προκειμένη περίπτωση το από γραμμάτιο αναφέρει ότι ο Πατσιαούρας Β. κατέθεσε 810 για τη συμμετοχή στη δημοπρασία του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Αυτό το γραμμάτιο (μοναδικό) κατατέθηκε από τον κ. Πατσιαούρα Β. στον εν λόγω διαγωνισμό της , και περιέρχεται πλέον εις χείρας της Υπηρεσίας, ισχύει για 15 έτη και μπορεί να αποδοθεί άμεσα από τον υπερ ου η κατάπτωση με την κατάθεση «άμα τη εμφανίσει». Από τα υποβληθέντα στοιχεία στην επιτροπή διαγωνισμού δεν προκύπτει εύλογη αμφιβολία για τη δυνατότητα κατάπτωσης του γραμματίου σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί. Τα προσδιοριστικά στοιχεία που αναφέρονται πλημμελώς στο έντυπο του γραμματίου (χειρόγραφες αναγραφές μη εύκολα κατανοητές, μη αναγραφή της ημερομηνία διαγωνισμού κτλ) σε σχέση και με το σύνολο των προσκομισθέντων στοιχείων στην επιτροπή δεν οδηγούν σε εύλογη αμφιβολία ότι πράγματι αφορούν τη συγκεκριμένη εργ. επιχείρηση και το συγκεκριμένο διαγωνισμό (βλ. σχετική απόφαση 77/2006 επιτροπή αναστολών ΣτΕ). Για τη μη αναγραφή της παραίτησης από το δικαίωμα διαιρέσεως και διζήσεως στο τυποποιημένο έντυπο του ΤΠΔ, έγινε προφορική επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία του ΤΠΔ, το οποίο μας απέστειλε προς διευκρίνιση μέσω ΦΑΞ στις έγγραφο όπου αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας του ΤΠΔ δεν νοείται ένσταση διζήσεως γιατί λειτουργεί ως οφειλέτης και όχι ως εγγυητής που έχει τέτοιο δικαίωμα. Η ΕΔ έχει τη γνώμη ότι η ένσταση στο σημείο πρέπει να απορριφθεί.

6 Δεν κατατέθηκε ασφαλιστική ενημερότητα του φυσικού προσώπου Πατσιαούρας Θ. Βασίλειος. Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η εργοληπτική επιχείρηση του «Πατσιαούρας Θ. Βασίλειος» δεν καταθέτει Ασφαλιστική Ενημερότητα για το άτομό του παρά μόνον για την επιχείρησή του. Δεδομένου ότι ως εμπειροτέχνης είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, η επιτροπή διαγωνισμού απέστειλε για εξακρίβωση του θέματος έγγραφο ερώτημα στο ΙΚΑ Καρδίτσας. Το τελευταίο με το αρ /383/ έγγραφό του μας ενημερώνει ότι ο Πατσιαούρας Βασίλειος, διαθέτοντας την βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ως επιχείρηση διαθέτει επί της ουσίας ασφαλιστική ενημερότητα και ως άτομο (ίδιο ΑΦΜ). Η ΕΔ έχει τη γνώμη ότι η ένσταση στο σημείο αυτό πρέπει να απορριφθεί. Κατατέθηκε αναληθής ΥΔ για ακριβή αντίγραφα. Από τα στοιχεία του φακέλου της εργοληπτική επιχείρησης «Πατσιαούρας Θ. Βασίλειος» προκύπτει ότι σε ΥΔ δηλώνονται ως φωτοαντίγραφα 3 έγγραφα τα οποία όμως προσκομίζει είτε επικυρωμένα είτε πρωτότυπα. Αυτό όμως δεν επηρεάζει την ουσία των εγγράφων τα οποία βρίσκονται σε ισχύ στον φάκελο προσφοράς είτε ως επικυρωμένα αντίγραφα ή πρωτότυπα είτε μέσω της ΥΔ -. Με τη συγκεκριμένη ΥΔ δεν διαπιστώνεται αναληθής παροχή σημαντικών πληροφοριών σύμφωνα με το αρ Διακ. Η ΕΔ έχει τη γνώμη ότι η ένσταση στο σημείο αυτό πρέπει να απορριφθεί. Αντιρρήσεις για την εργοληπτική επιχείρηση «Νασιάκος Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε» Δεν καταθέτει ασφαλιστική ενημερότητα για έργο που εκτελεί στο Δήμο Σοφάδων. Από τα στοιχεία του φακέλου της εργοληπτικής επιχείρησης «Νασιάκος Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε» προκύπτει ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο «Συντήρηση κοινοτικών γραφείων ΔΕ Σοφάδων». Για την εξακρίβωση του θέματος η επιτροπή έστειλε έγγραφο ερώτημα στ Δήμο Σοφάδων. Με το υπ αριθ. Πρωτ. 2460/ έγγραφό του ο Δήμος Σοφάδων αναφέρει ότι το εν λόγω έργο βρίσκεται σε εξέλιξη με ανάδοχο την «Κ/Ξ ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» σύμφωνα με το από συμφωνητικό. Αυτού δοθέντος, έπρεπε στο φάκελο προσφοράς στο διαγωνισμό της «Νασιάκος Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε» να υπάρχει βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και της κοινοπραξίας με ποινή αποκλεισμού κατά το αρ παρ. β Διακ.. Η ΕΔ έχει τη γνώμη ότι η ένσταση στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει δεκτή και να απορριφθεί η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «Νασιάκος Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε. από τη συνέχεια του διαγωνισμού.. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σχετικά με τις κατατεθείσες ενστάσεις η επιτροπή διαγωνισμού γνωμοδοτεί σύμφωνα με τα ανωτέρω παρατεθέντα

7 Να απορριφθεί στο σύνολό της η από 22/1/2013 ένσταση της εργ. επιχ. «Μπρέλλας Κων/νος & Σια Ο.Ε.» Να γίνει δεκτή σε δύο σημεία η από 25/1/2013 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «Τσιώκος Αναστάσιος» Να απορριφθούν από τη συνέχεια του διαγωνισμού οι εργ. επιχ. «Πατσιαούρας Θ. Βασίλειος» και «Νασιάκος Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε» Να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός του έργου στην εργ. επιχ. «Τσιώκος Αναστάσιος» με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 42% και συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ,00 (εργασίες ,24 + Φ.Π.Α. 23% 5.422,76 ). Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων». 2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κ.λ.π.». 4. Του Π.Δ. 186/1996 'Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους. 5. Του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 6. Της Εγκυκλίου 35/ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα«δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 που εκτελούνται από από τις Περιφέρειες». 7. Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.» (Φ.Ε.Κ. 26Α/ ). Και αφού είδαμε: 1. Την με αριθμό 8/57/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού ,00

8 σε βάρος του Προγράμματος ΚΑΠ 2012-ΔΙΑΦΟΡΑ με Κ.Α , για την δημοπράτηση του έργου του θέματος. 2. Το από πρακτικό κλήρωσης για τον ορισμό υπηρεσιακών μελών συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού του Έργου του θέματος. 3. Την με αριθμό 1090/26/ , απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης, η διακήρυξη και η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του στο θέματος, προϋπολογισμού , Το έγγραφό μας με αριθμό /2917/ με το οποίο στάλθηκε προς δημοσίευση η περιληπτική διακήρυξη. 5. Το φύλλο της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», στην οποία δημοσιεύτηκε η περιληπτική διακήρυξη του έργου του θέματος για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας στις Ο διαγωνισμός της ματαιώθηκε λόγω απεργίας των μηχανικών 7. Την με αριθμό 1273/28/ , απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίσθηκε νέα ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασίας για το έργο του θέματος, την ημέρα Πέμπτη και 10:00 π.μ. (λήξη προσφορών) 8. To από Πρακτικό Διαγωνισμού της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 10/01/2013 και αναρτήθηκε αυθημερόν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (σχετικό το από αποδεικτικό ανάρτησης), σύμφωνα με το οποίο όλοι οι συμμετέχοντες έγιναν δεκτοί στον διαγωνισμό. 9. Την από ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΣΙΩΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου» και την από ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του πρακτικού Διαγωνισμού, καθώς και το από υπόμνημα που υπέβαλε η εργοληπτική επιχείρηση «Πατσιαούρας Βασίλειος» 10. Την από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων. Και επειδή: 1 Η δημοπρασία έχει διεξαχθεί νομότυπα. 2 Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν κατά συμμετεχόντων στη δημοπρασία είναι εμπρόθεσμες και πρέπει να εξεταστούν

9 Ε ΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Να απορριφθεί η ένσταση της Ε.Ε. «Μπρέλλας Κων/νος & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται στην από γνωμοδότηση επί ενστάσεων της Ε.Δ. Να γίνει εν μέρει δεκτή η ένσταση του διαγωνιζόμενου «Τσιώκου Αναστάσιου του Γεωργίου» και να αποκλεισθούν οι προσφορές των προσωρινών μειοδοτριών που ισοβαθμούν με ποσοστό έκπτωσης 45% Ε.Ε. «Πατσιαούρας Βασίλειος του Θωμά» και «Νασιάκος Αθανάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε.» από τα επόμενα στάδια, για τους λόγους που αναφέρονται στην από γνωμοδότηση επί ενστάσεων της Ε.Δ. Να εγκριθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και να κατακυρωθεί το έργο στην Ε.Ε. «Τσιώκος Αναστάσιος του Γεωργίου» με μέση έκπτωση 42,00 % και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά ,00 (23.577,24 για εργασίες ,76 για ΦΠΑ-23%) Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 18 Ν. 2218/94 Νομών Θεσσαλίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών, με αρχή την επόμενη της ημέρας δημοσίευσης της απόφασης. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Να απορριφθεί η ένσταση της Ε.Ε. «Μπρέλλας Κων/νος & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται στην από γνωμοδότηση επί ενστάσεων της Ε.Δ.

10 Να γίνει εν μέρει δεκτή η ένσταση του διαγωνιζόμενου «Τσιώκου Αναστάσιου του Γεωργίου» και να αποκλεισθούν οι προσφορές των προσωρινών μειοδοτριών που ισοβαθμούν με ποσοστό έκπτωσης 45% Ε.Ε. «Πατσιαούρας Βασίλειος του Θωμά» και «Νασιάκος Αθανάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε.» από τα επόμενα στάδια, για τους λόγους που αναφέρονται στην από γνωμοδότηση επί ενστάσεων της Ε.Δ. Να εγκριθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και να κατακυρωθεί το έργο στην Ε.Ε. «Τσιώκος Αναστάσιος του Γεωργίου» με μέση έκπτωση 42,00 % και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά ,00 (23.577,24 για εργασίες ,76 για ΦΠΑ-23%) Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 18 Ν. 2218/94 Νομών Θεσσαλίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών, με αρχή την επόμενη της ημέρας δημοσίευσης της απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 187 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Αγοραστός Κων/νος Παππά Αικατερίνη Κρανιάς Βασίλειος Λάρισα 22/2/2013 Κίτσιος Γεώργιος Γακόπουλος Χρήστος Κολυνδρίνη- Χαλαστάρα Δωροθέα Ψαχούλας Ορέστης Αλεξάκος Φώτιος Μεργιαλής Δημήτριος

11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθμ. 2427/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση του Πρακτικών (α φάσης διαγωνισμού-αξιολόγησης των δικαιολογητικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002708277 2015-04-16

15PROC002708277 2015-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: 1/2015 Αρ. Πρωτ.: 6159/2015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: 1/2015 Αρ. Πρωτ.: 6159/2015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα