Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση"

Transcript

1 Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Βάση του άρθρου 5 του Ν.3556/2007) της περιόδου από 1 Ιουλίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Εταιρική Χρήση 2012/2013 Μητροπόλεως 34,Θεσσαλονίκη Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8246/06/Β/86/11

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της 31ης Δεκεμβρίου 2012 Βάσει του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 Oι συνημμένες Εξαμηνιαίες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» την 26 η /02/2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στη διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο Στοιχεία και Πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» και του Ομίλου της, και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 και την Απόφαση 4/557/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 Ανάλυση Οικονομικών μεγεθών... 9 Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες...11 Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της εταιρίας και του ομίλου...17 Διαδικασία πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών...18 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη...20 Μεταβολές στην Μετοχική Σύνθεση των Εταιριών...21 Μεταγενέστερα γεγονότα...22 Γ. ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ...24 Δ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Πληροφορίες για τον όμιλο Πλαίσιο Κατάρτισης Σημαντικές λογιστικές αρχές Νέα πρότυπα των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Εκτιμήσεις Πληροφόρηση ανά Τομέα Εποχικότητα λειτουργιών της Εταιρίας Ενσώματες ακινητοποιήσεις Πελάτες και λοιπές εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μετοχικό Κεφάλαιο και Διαφορά υπέρ το άρτιο Δανεισμός Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Υποχρεώσεις Παροχών στο Προσωπικό Προβλέψεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Μεταγενέστερα γεγονότα...51 Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

4 Α. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 3

5 Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3556/2007) Εξ όσων γνωρίζουμε δηλώνουμε ότι: (α) η συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» (η Εταιρεία) της 31ης Δεκεμβρίου 2012, οι σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικού εισοδήματος, μεταβολής καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και οι επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου 1/7/ /12/2012 της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007, και (β) η συνημμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ», για την περίοδο , απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤ. ΓΕΡΟΥΚΗΣ A.Δ.Τ. ΑΒ /2006 ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ /2009 ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ.ΤΑΡΑΖΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ /2008 4

6 Β. Εξαμηνιαία Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 5

7 Κύριοι Μέτοχοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Από 1 η Ιουλίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Η «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.», από την έναρξη της φετινής παραγωγικής περιόδου, είχε το δικαίωμα να παράγει στα πλαίσια της δυναμικότητάς της το σύνολο της ποσόστωσής της, που ανέρχεται σε τόνους. Για την παραγωγή ζάχαρης διαθέτει 3 εργοστάσια στην Ελλάδα (Πλατύ Ημαθίας, Σέρρες, Ορεστιάδα) και δύο στη Σερβία (AD Fabrika Secera Sajkaska Zabalje, AD Fabrica Secera Crvenka), συνολικής ημερήσιας δυναμικότητας κατεργασίας τόνων τεύτλων. Η πρόβλεψη του όγκου της παραγωγής για μία γεωργική βιομηχανία καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη λόγω του ότι θα πρέπει να προβλεφθεί εκτός από τον όγκο της πρώτης ύλης και η περιεκτικότητα του τεύτλου σε ζάχαρη που είναι στοιχείο εξαρτώμενο από θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, επάρκεια υδατίνων πόρων, καταπολέμησης ασθενειών κλπ. Το γεγονός αυτό οδηγεί πολλές φορές σε αποκλίσεις μέχρι και 25% (+ η -) της προγραμματισμένης παραγωγής. Επακόλουθο αυτού είναι η δυσκολία του οικονομικού προγραμματισμού μίας χρήσεως. Η Βιομηχανία για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες αυτές ακολουθεί διεθνώς εφαρμοζόμενες μεθόδους πρόβλεψης της παραγωγής με αποδεικτικούς αγρούς, στατιστικά δεδομένα, και εκτιμήσεις που με την πρόοδο της πορείας ωρίμανσης των τεύτλων αναπροσαρμόζει τις προβλέψεις της σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο προγραμματισμός ξεκινά με τους στόχους που τίθενται στην αρχή και αναθεωρείται ανάλογα με την πορεία των προβλέψεων. Για την καλλιεργητική περίοδο 2012 προγραμματίσθηκε έκταση τευτλοκαλλιέργειας στρεμμάτων. Παρόλη την ενίσχυσή της με υψηλότερες τιμές σε σχέση με το 2011 και την χρηματοοικονομική βοήθεια της ΕΒΖ Α.Ε. προς τους τευτλοκαλλιεργητές, για την προμήθεια λιπασμάτων, υπογράφηκαν τελικά συμφωνητικά για στρέμματα που αντιστοιχούν σε τευτλοκαλλιεργητές. 6

8 Η σπορά ολοκληρώθηκε στα μέσα Απριλίου, εσπάρησαν στρέμματα και τελικώς η έκταση σε ανάπτυξη ανήλθε σε στρέμματα που αντιστοιχούν σε τευτλοκαλλιεργητές. Οι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την προσπάθεια σποράς περισσοτέρων εκτάσεων και κατά συνέπεια συνετέλεσαν στην μη πραγματοποίηση του προγράμματος είναι: Οι άσχημες καιρικές συνθήκες με χιονοπτώσεις και έντονες βροχοπτώσεις κατά τη περίοδο προετοιμασίας σποροκλίνης και σποράς οι οποίες οδήγησαν σε οψίμιση της χρονιάς. Οι κατά περίπτωση υψηλές τιμές ή το χαμηλό καλλιεργητικό κόστος, των ανταγωνιστικών προς τα ζαχαρότευτλα, καλλιεργειών όπως Αραβόσιτος, Βαμβάκι, Σιτηρά και Ηλίανθος. Οι υψηλές τιμές πετρελαίου που αυξάνουν κατά πολύ το κόστος καλλιέργειας σε κάθε της φάση. Κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου-Αυγούστου 2012 επικράτησαν έντονες ξηροθερμικές συνθήκες με ανομβρία καθώς και εμφάνιση ακραίων υψηλά θερμοκρασιών (>40 oc), για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμου φυλλώματος και την ανάσχεση της ανάπτυξης της τευτλοκαλλιέργειας με άμεση συνέπεια την απώλεια βάρους. Η αρνητική επίδραση των παραπάνω παραγόντων ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Έτσι συγκομίσθηκαν τελικά στρέμματα (2011:57.911) με Μέση Στρεμματική Απόδοση κιλά/στρ. (2011:5.676), μέσο ζαχαρικό τίτλο 14,36 (2011:14,91) και στρεμματοζάχαρο 737 κιλά/στρέμμα (2011:846). Σύμφωνα με την ποσότητα και την ποιότητα των τεύτλων που κατεργάστηκαν, όσον αφορά τη λειτουργία των εργοστασίων, προέκυψε αυξημένη τεχνική διαφορά και κατανάλωση καυσίμου, κυρίως λόγω της μικρής διάρκειας της καμπάνιας. Τα γεγονότα αυτά οδηγούν σε μείωση του κόστους παραγωγής της ελληνικής ζάχαρης κατά 13,86% (από 1.039,93 /τόνο ζάχαρης την παραγωγική περίοδο 2011/2012 σε προϋπολογιζόμενο κόστος παραγωγής 895,77 /τόνο ζάχαρης την παραγωγική περίοδο 2012/2013). Διευκρινίζεται ότι η εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης αποτιμά τα αποθέματά της με κόστος παραγωγής που προκύπτει από προκοστολόγιο λόγω της 7

9 εποχικότητας της παραγωγικής της διαδικασίας. Το προκοστολόγιο επικαιροποιείται κάθε τρίμηνο και με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνονται σωστά όλα τα επιμέρους στοιχεία του, μέχρι το τέλος της χρήσης όπου αφού έχουν πια επιμεριστεί όλοι οι συντελεστές του, συντάσσεται το οριστικό κοστολόγιο. Η παραγωγή ζάχαρης ποσόστωσης της ΕΒΖ ΑΕ στην Ελλάδα ανήλθε στους τόνους ζάχαρης έναντι παραγωγής τόνους ζάχαρης της προηγούμενης παραγωγικής περιόδου. Για την κάλυψη του δικαιώματος παραγωγής της υπόλοιπης ποσότητας των περίπου 104 χιλιάδων τόνων ζάχαρης, η ΕΒΖ ΑΕ (βάσει του κανονισμού της Ε.Ε. 952/2006) προέβει σε σύναψη συμφωνιών με μεγάλους οίκους της ευρωπαϊκής αγοράς για την παραγωγή ζάχαρης ελληνικής ποσόστωσης από χώρες της Ε.Ε. (φασόν). Οι χώρες αυτές είναι Γαλλία, Γερμανία και Πολωνία. Η παραγωγική δραστηριότητα στην Ευρώπη ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2013 και οι αποδόσεις στις μεγάλες παραγωγικές χώρες του βορρά ( Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία) είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ στην κεντρική Ευρώπη και νοτιότερα η ξηρασία επηρέασε αρνητικά τις αποδόσεις. Τα αποθέματα ζάχαρης ποσόστωσης στην ΕΕ είναι σε φυσιολογικά επίπεδα περίπου 18% της ποσόστωσης- και τα αποθέματα εκτός ποσόστωσης παραμένουν υψηλά από την προηγούμενη χρονιά. Η ΕΕ για την εκτόνωση αυτών των αποθεμάτων επέτρεψε την εξαγωγή προς Τρίτες Χώρες μια ποσότητα 1,35 εκατ. Τόνων αντί των τόνων που προβλέπεται. Οι διεθνείς τιμές ζάχαρης κινούνται στα κατώτερα επίπεδα των δύο τελευταίων χρόνων και είναι στα επίπεδα των $. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά στη Βραζιλία 2011/12 παραγωγή ζάχαρης 31,304 εκατ. Τόνοι, 2012/13 παραγωγή 34,088 εκατ. Τόνοι - και στην κανονική παραγωγή ζάχαρης στην Ινδία και Ταϊλάνδη. Στο τέλος του έτους προβλέπεται παγκοσμίως αύξηση των αποθεμάτων ζάχαρης στα επίπεδα των 7 εκ. τόνων. Οι τιμές στην ΕΕ είναι ελαφρά μειωμένες σε σχέση με αυτές της προηγούμενης χρονιάς παρά την αύξηση της τιμής των τεύτλων που δόθηκε από διάφορες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η διαφορά μεταξύ των τιμών της ζάχαρης στις Τρίτες Χώρες και στην ΕΕ επιτρέπει να εισαχθούν οι ποσότητες ( περίπου 3,5 εκατ. Τόνοι ζάχαρης) που προβλέπονται χωρίς δασμούς από τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες προς τις Ευρωπαϊκές Χώρες. 8

10 Η εισαγωγή αυτή σε συνδυασμό με την μείωση της κατανάλωσης της ζάχαρης στην ΕΕ, «πιέζει» τις τιμές της ζάχαρης προς τα κάτω. Στην Ελλάδα η κατανάλωση ζάχαρης είναι πτωτική ειδικότερα στις βιομηχανίες ποτών και στις μικρές βιοτεχνίες. Η ΕΒΖ με την ανάκτηση νέων πελατών από τη έναρξη της ζαχαρικής χρονιάς κινείται σε κατανάλωση ελαφρά υψηλότερα από αυτή της προηγούμενης χρονιάς. Ανάλυση Οικονομικών μεγεθών Στις οικονομικές καταστάσεις του εξαμήνου αποτυπώνονται κυρίως τα παρακάτω όσον αφορά τη μητρική εταιρία: Η αύξηση των πωλήσεων ζάχαρης έστω και οριακά κατά 0,32%. Ενώ στην περσινή αντίστοιχη περίοδο πουλήθηκαν ,11 τόνοι ζάχαρης, κατά το εξεταζόμενο εξάμηνο πουλήθηκαν ,16 τόνοι ζάχαρης. Ο τζίρος της εταιρίας αυξήθηκε κατά 3,36% λόγω της αύξησης της μέσης τιμής πώλησής της κατά 3,04%. Παράλληλα το κόστος πωληθέντων της ζάχαρης αυξήθηκε κατά 2,98% με ποσοστιαία αύξηση του μέσου κόστους κατά 2,65%. Το κονδύλι «Έξοδα Διοίκησης» παρουσιάζει περαιτέρω μείωση 11,40% λόγω της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλει η εταιρία για μείωση των διοικητικών της εξόδων. Τα γεγονότα αυτά επέφεραν διακυμάνσεις στα αποτελέσματα της εταιρίας και του ομίλου τις οποίες παραθέτουμε: α) για τον όμιλο Αύξηση 14% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου εταιριών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ κατά τη τρέχουσα περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή και ανήλθε σε ,96 χιλ. ευρώ έναντι ,69 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 6,14% και διαμορφώθηκε σε 17,74% έναντι του 18,90% της περσινής περιόδου 9

11 Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών και συνολικών αποσβέσεων σημείωσαν μείωση 12,35% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη ,32 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ,87 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων παρουσίασαν ζημίες (15,06) χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 35,16 χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη 2.609,42 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών (782,43) χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου Τέλος τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασαν κέρδη 2.528,06 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών (1.720,20) χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου. Και β) για την εταιρία Αύξηση 5,61% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ κατά τη τρέχουσα περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή και ανήλθε σε ,89 χιλ. ευρώ έναντι ,29 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 27,24% και διαμορφώθηκε σε 12,47% από 9,80% Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών και συνολικών αποσβέσεων σημείωσαν μείωση 68,98% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.027,72 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 3.312,65 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου. Τα αποτελέσματα της εταιρίας προ φόρων παρουσίασαν ζημίες (7.443,08) χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών (6.444,65) χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες (4.178,89) χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών (6.386,17) χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου. 10

12 Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες που παρακολουθεί ο όμιλος έχουν ως εξής: Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας ΟΜΙΛΟΣ ETAIΡΙΑ Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια 31/12/2012 1,63 2,31 30/6/2012 1,61 2,18 EBITDA/Καθαρό Τραπεζικό Δανεισμό 31/12/2012 0,06 0,01 30/6/2012 0,18 0,08 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις 31/12/2012 0,88 0,70 30/6/2012 0,86 0,71 Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες α) Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Η ΕΒΖ και οι θυγατρικές εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις ακόλουθες χρήσεις: Φορολογική αρχή ΕΒΖ ΑΕ Ελλάδα Από 1/7/2005 έως 30/6/2010 AD FABRIKA SECERA SAJKASKA Σερβία Από 1/1/2004 έως 30/6/2012 AD FABRIKA SECERA CRVENKA Σερβία Από 1/1/2004 έως 30/6/2012 ΕΒΖ Κύπρος LTD Κύπρος Από 1/9/2003 έως 30/6/2012 Στην Ελλάδα τα φορολογητέα αποτελέσματα θεωρούνται προσωρινά μέχρι οι φορολογικές αρχές να ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία των εταιριών και τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις εν αντιθέσει με την Σερβία όπου δεν περαιώνονται φορολογικά οι χρήσεις και οι φορολογικές της αρχές έχουν το δικαίωμα επαναλαμβανόμενων ελέγχων. Ως εκ τούτου οι εταιρείες παραμένουν ενδεχόμενα υπόχρεες σε πρόσθετους φόρους και ποινές που μπορεί 11

13 να επιβληθούν μετά από έναν τέτοιο έλεγχο. Λόγω του ότι οι ανέλεγκτες φορολογικά οικονομικές χρήσεις 2005/2010 ήταν ζημιογόνες και λόγω των υψηλών σωρευμένων ζημιών, η μητρική εταιρία θεωρεί ότι δεν θα προκύψει πιθανή μελλοντική υποχρέωση και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη. Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, υποχρεούνται να λαμβάνουν Ετήσιο Πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Το ως άνω πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, που συνοδεύεται από το Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων. Το αργότερο εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η προαναφερθείσα Έκθεση και το οικείο Προσάρτημα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από το Νόμιμο Ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Το Υπουργείο Οικονομικών στη συνέχεια θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις μέχρι και το 2010 θα ελεγχθούν από τις φορολογικές αρχές βάσει των κανόνων και διαδικασιών που ίσχυαν μέχρι την εφαρμογή του προαναφερθέντος νόμου. Η προθεσμία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης παρατάθηκε μέχρι τις 30 Μαρτίου 2012 ενώ παράλληλα με την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής , στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. προστέθηκε εδάφιο όπου ρητά αναφέρει την επιβολή προστίμου στις εταιρίες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό. 12

14 Διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές ειδικός φορολογικός έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.5 ν.2238/1994, όπως αυτός ισχύει, με σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τις διαχειριστικές χρήσεις από 01/07/2010 μέχρι 30/06/2011 (οικονομικό έτος 2011) και από 01/07/2011 μέχρι 30/06/2012 (οικονομικό έτος 2012). Με βάση τις εκτελεσθείσες εργασίες, δεν περιήλθε στην αντίληψη των Νομίμων Ελεγκτών οτιδήποτε που θα τους οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείμενα, τα οποία καθορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης που προβλέπεται στην υπ' αριθ. Π0Λ.1159/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Κατόπιν τούτων η εταιρία έλαβε Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις διαχειριστικές χρήσεις από 01/07/2010 μέχρι 30/06/2011 (οικονομικό έτος 2011) και από 01/07/2011 μέχρι 30/06/2012 (οικονομικό έτος 2012), σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 χωρίς επιφυλάξεις. Τα εν λόγω Πιστοποιητικά κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην ΓΓΠΣ από τους Νόμιμους Ελεγκτές. β) Συναλλαγματικός Κίνδυνος Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο στις πωλήσεις, στις αγορές και στα δάνεια σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα των εταιρειών του Ομίλου, το οποίο κυρίως είναι το Ευρώ και το Δηνάριο Σερβίας. Το νόμισμα παρουσίασης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είναι το Ευρώ που αποτελεί και το λειτουργικό νόμισμα της μητρικής εταιρείας, ενώ το Δηνάριο είναι το λειτουργικό νόμισμα των θυγατρικών εταιριών στη Σερβία. Η μετατροπή των ισολογισμών των θυγατρικών εταιρειών στο λειτουργικό νόμισμα της μητρικής εταιρείας έγινε με βάση την ισοτιμία Ευρώ/Δηνάριο της Το κέρδος που προέκυψε από τις συναλλαγματικές διαφορές λόγω της ανωτέρω μετατροπής ανέρχεται σε έναντι ζημίας ( ) για την περίοδο , και όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 21 καταχωρήθηκε απευθείας 13

15 (αύξηση) στην καθαρή θέση του Ομίλου. Οι συναλλαγματικές διαφορές που έχουν προκύψει σωρευτικά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 ανέρχονται σε 27,2 εκατ. περίπου (31 Δεκεμβρίου ,17 εκατ.) και αντιπροσωπεύουν ζημία από την μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ/δηναρίου από την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχών αυτών. γ) Πιστωτικός Κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας για τον Όμιλο, σε περίπτωση που ένας πελάτης ή ένας τρίτος αντισυμβαλλόμενος σε χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, που προέρχονται κυρίως από απαιτήσεις πελατών και επενδύσεις σε χρεόγραφα. Η έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Τα δημογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αθέτησης πληρωμών που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι πελάτες, επηρεάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο. Ο Όμιλος, βάσει της πιστωτικής πολιτικής που έχει θέσει, εξετάζει κάθε νέο πελάτη σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι όροι και οι συνθήκες πληρωμών και παραδόσεων. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί ο Όμιλος περιλαμβάνει και την εξέταση των πελατών και από τραπεζικές πηγές. Το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει τη συνολική ευθύνη για τη δημιουργία και την εποπτεία του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου του Ομίλου. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο Όμιλος, να τίθενται σημεία ελέγχου και όρια ανάληψης κινδύνων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να εμφανίζονται οι αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες του Ομίλου. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή των σημείων ελέγχου και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, τα πορίσματα των οποίων γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 14

16 Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος προσπαθεί να λαμβάνει τις απαραίτητες εξασφαλίσεις και εγγυήσεις έτσι ώστε να μετριάζεται ή και να εξαλείφεται ο πιστωτικός κίνδυνος. Παράλληλα, ο Όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμησή του για ζημίες που ενδεχόμενα θα υποστεί σχετικά με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και επενδύσεις. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται από την ειδική πρόβλεψη που αφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έκθεσης σε κίνδυνο και μια γενική πρόβλεψη για κατηγορίες ομοειδών απαιτήσεων που εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν πρόβλημα στην αποπληρωμή τους. Η γενική πρόβλεψη προσδιορίζεται βάσει ιστορικών στοιχείων πληρωμών για παρόμοιες απαιτήσεις. Κατά τα λοιπά η θέση του Ομίλου για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων είναι συνεπής με αυτά που παρουσιάστηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου Έναντι των απαιτήσεων που είναι σε καθυστέρηση πέραν των 360 ημερών (συμπεριλαμβανομένων και απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο), καθώς και απαιτήσεων που είναι σε καθυστέρηση μικρότερο χρονικό διάστημα αλλά είναι προβληματικής είσπραξης, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για τον Όμιλο ποσό ευρώ 36,14 εκατ. ( : 7,95 εκατ., : 2,52 εκατ.) και για την εταιρία ποσό ευρώ 32,22 εκατ. ( : 7,5 εκατ : 2 εκατ.). δ) Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος να μη μπορέσει να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις εμπρόθεσμα. Η προσέγγιση του Ομίλου σχετικά με τη διαχείριση ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του εμπρόθεσμα, τόσο κάτω από κανονικές αλλά και κάτω από αντίξοες συνθήκες, χωρίς να πραγματοποιούνται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η φήμη του Ομίλου. Στις 27 Ιουλίου 2012, εγκρίθηκε και ανακοινώθηκε στο Φ.Ε.Κ /7/2012, η «Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία είναι ο βασικός μέτοχος της ΕΒΖ ΑΕ και αποτελούσε το μοναδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο διατηρούσε δανειακή σύμβαση η Εταιρεία. Παράλληλα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 15

17 γνωστοποίησε στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου 2012 αποφάσισε να χορηγήσει τη συναίνεσή του στην «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε». Με βάση την παραπάνω απόφαση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η εταιρία αιτήθηκε και έλαβε ανανέωση του χρηματοπιστωτικού ορίου της από την «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» μέχρι και την 31 η Μαρτίου 2013 όπου και θα επανεξεταστούν οι όροι και η διάρκεια της εν λόγω χρηματοδότησης. ε) Επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων διαφορές Σημειώνεται ότι υφίσταται εκκρεμής επίδικη διαφορά της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο η οποία αφορά απαίτησή της ποσού ,05 και προέρχεται από διαφορά τιμής διαθέσεως και κόστους παραγωγής ζάχαρης παλαιότερων χρήσεων (πριν την 30 Ιουνίου 1991). Έναντι της παραπάνω επίδικης απαίτησης η εταιρεία έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσης 2004/2005. στ) Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της καλλιέργειας σακχαρότευτλων Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με την εταιρία προχώρησε στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που διέπει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ενταγμένων στο πρόγραμμα και η οποία υπεγράφει από τα αρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και δικτύων καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών με το ΦΕΚ 2556/ και ενέταξε την τευτλοκαλλιέργεια στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της καλλιέργειας σακχαρότευτλων, μέσω του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα μέσω του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις». Στις 23 Νοεμβρίου 2012 εκδόθηκε η 1 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ζαχαροτεύτλων και σύμφωνα με την ΚΥΑ η τευτλοκαλλιέργεια υπάγεται σε καθεστώς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης γεγονός το οποίο 16

18 θα επιφέρει στους τευτλοκαλλιεργητές πρόσθετο εισόδημα περίπου 30 ευρώ ανά στρέμμα αλλά με πολλά προβλήματα στη διαδικασία ενεργοποίησης του εν λόγω προγράμματος το οποίου φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης είναι οι εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠΑΑΤ. Η εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης θα έχει θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ θα βελτιώσει και τη λειτουργία της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. σε όφελος της εγχώριας κατανάλωσης σε ένα βασικό είδος διατροφής όπως η ζάχαρη. Η συνδρομή της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. στο πρόγραμμα θα είναι μόνο η επόπτευση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με τη συνδρομή κατάλληλων συμβούλων για την ανάπτυξη και πιστοποίηση του. Οι διαδικασίες για την οργάνωση του συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης έχουν ήδη δρομολογηθεί για τη πραγματοποίηση του προγράμματος. Εγγυήσεις Ο Όμιλος και η μητρική εταιρεία έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς τους. Στα ακίνητα και στις εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες συνολικού ποσού χιλ. και έχουν ενεχυριαστεί οι μετοχές των θυγατρικών της εταιριών για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων των υπολοίπων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες για την κάλυψη του δανεισμού τους ενεχυριάζουν μέρος των αποθεμάτων τους. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της εταιρίας και του ομίλου Μεγάλοι και απαρέγκλιτοι στόχοι της εταιρίας είναι αφενός η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω βελτίωσης της βιομηχανικής της απόδοσης και επίτευξης παραγωγής σύμφωνα με τη συνολική ποσόστωση με στήριξη της τευτλοκαλλιέργειας και αφετέρου η μείωση των λειτουργικών εξόδων της. Η πολιτική αυτή αποδίδει και ήδη η εταιρία έχει 17

19 επιστρέψει στη λειτουργική κερδοφορία, γεγονός που εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί και στα επόμενα χρονικά διαστήματα. Μεγάλη προσπάθεια επίσης καταβάλλεται για την ανάκτηση των βιομηχανικών πελατών που είχαν εγκαταλείψει την ΕΒΖ την τελευταία πενταετία. Η ανάκτηση αυτή ξεκίνησε από τις βιομηχανίες παραγωγής κομπόστας και συνεχίζεται με τις Βιομηχανίες Σοκολάτας, Μπισκότων, Παιδικών Τροφών και Παγωτών και οφείλεται: στα επίπεδα τιμών και πιστωτικής πολιτικής της ΕΒΖ που είναι περίπου τα ίδια με αυτά των ανταγωνιστών, στο μείγμα ζάχαρης διαφορετικών προελεύσεων που διαθέτει η ΕΒΖ στα μεγάλα αστικά κέντρα ανά την Ελλάδα, την καλή φήμη που απέκτησε από τους ήδη συνεργαζόμενους πελάτες ως προς την αξιοπιστία της σαν προμηθευτής και στην αλλαγή του κλίματος στην αγορά, σε σχέση με την προτίμηση των ελληνικών προϊόντων. Στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ η ΕΒΖ είναι ο βασικός προμηθευτής τους είτε άμεσα είτε μέσω συνεργατών της. Η αύξηση της ζάχαρης ελληνικής προέλευσης στη φετινή χρονιά σε σχέση με την προηγούμενη, αυξάνει τη ζήτησή της και κατά συνέπεια και την κατανάλωσή της. Διαδικασία πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών Ο κύριος μέτοχος της εταιρείας ΑΤΕ προέβη εντός του 2011 σε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών που κατέχει ήτοι του 82,33%. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε επιτυχώς και προκρίθηκαν στην δεύτερη φάση 10 υποψήφιοι αγοραστές. Διενεργήθηκε ειδικός έλεγχος (Due Diligence) από τους υποψήφιους αγοραστές, κατατέθηκαν 3 δεσμευτικές προτάσεις. Στις 27 Ιουλίου 2012, εγκρίθηκε και ανακοινώθηκε στο Φ.Ε.Κ /7/2012, η «Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία είναι ο βασικός μέτοχος της ΕΒΖ ΑΕ. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2012 η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υπό Ειδική Εκκαθάριση) η οποία αποτελεί πλέον τον βασικό μέτοχο της εταιρίας ανακοίνωσε ότι ο 18

20 διεθνής διαγωνισμός για την πώληση της συμμετοχής της στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρη Α.Ε. κηρύχθηκε άγονος. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υπό Ειδική Εκκαθάριση) ανακοίνωσε ότι προκηρύσει εκ νέου διεθνή διαγωνισμό για την πώληση των μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. που έχει στην κατοχή της. Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύθηκε στον Τύπο και στον ιστοχώρο στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου Στις 18 Οκτωβρίου 2012 η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υπό Ειδική Εκκαθάριση) ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση πακέτου μετοχών της A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ εκδήλωσαν εμπρόθεσμα μη δεσμευτικό ενδιαφέρον δέκα (10) συνολικά υποψήφιοι, και στις 26 Οκτωβρίου 2012 ανακοίνωσε ότι προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του Διαγωνισμού εννέα (9) υποψήφιοι. Στις 24 Δεκεμβρίου 2012 η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υπό Ειδική Εκκαθάριση) ανακοίνωσε ότι υπέβαλαν εμπρόθεσμα φακέλους με δεσμευτική προσφορά πέντε (5) συνολικά υποψήφιοι, και ότι οι προσφορές θα αξιολογηθούν σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Πώλησης. Στις 31 Ιανουαρίου 2013 η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υπό Ειδική Εκκαθάριση) ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση πακέτου μετοχών της A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ έλαβε έγκυρες δεσμευτικές προσφορές από τις παρακάτω εταιρίες : CRISTAL FINANCIERE SAS, μέλος του Ομίλου CRISTAL UNIOΝ KRAJOWA SPOLKA CUKROWA S.A. LITEX COMMERCE JSC. SUNOKO d.o.o. Novi Sad Επίσης ανακοίνωσε ότι η αξιολόγηση των προσφορών συνεχίζεται και το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί για οποιαδήποτε εξέλιξη. 19

21 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, όπως αναφέρονται στη Σημείωση 7.1 των οικονομικών καταστάσεων και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση και οι εταιρείες του Ομίλου της. Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς εμπορικούς όρους και πρόκειται να διευθετηθούν με μετρητά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Όλες οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη (θυγατρικές εταιρίες) έχουν απαλειφθεί κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρίας με θυγατρικές και συγγενείς της εταιρείες και τα σχετικά με τις συναλλαγές αυτές αποτελέσματα έχουν ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ 31/12/2012 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις ΑΤΕ LEASING ΑΕ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ ΑΤΕξέλιξη ΑΕ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ AD FABRIKA SECERA SAJKASKA Θυγατρικη AD FABRIKA SECERA CVRENKA Θυγατρικη EBZ CYPRUS LTD Θυγατρικη ΣΥΝΟΛΑ Οι αντίστοιχες ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ 31/12/2011 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Μητρική ATE LEASING Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ EΛΒΙΖ ΑΕ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ ΑΤΕξέλιξη ΑΕ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ AD FABRIKA SECERA SAJKASKA Θυγατρικη AD FABRIKA SECERA CVRENKA Θυγατρικη EBZ CYPRUS LTD Θυγατρικη Οι πωλήσεις που εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα αφορούν συνήθως πωλήσεις σπόρων της εταιρίας προς τις θυγατρικές της και υποπροϊόντων σε άλλα συνδεδεμένα μέρη, και οι 20

22 αγορές αφορούν κυρίως αγορές ζάχαρης από τις θυγατρικές της Σερβίας και χρεωστικούς τόκους από την μητρική ΑΤΕ όσον αφορά την προηγούμενη χρήση. Οι υποχρεώσεις αφορούν κυρίως δανειακή σύμβαση με την ΑΤΕ (προηγούμενη χρήση) και υποχρεώσεις από αγορές ζάχαρης από τις θυγατρικές της Σερβίας. Οι απαιτήσεις αφορούν κυρίως απαιτήσεις από πωλήσεις σπόρων και υποπροϊόντων, από πωλήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και από μερίσματα των θυγατρικών. Μεταβολές στην Μετοχική Σύνθεση των Εταιριών Στο τέλος του 2011 οι δύο Σέρβικες εταιρίες και στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας τους σύναψαν πρόσθετα δάνεια από τοπικές τράπεζες. Μετά από αυτή την πράξη η συνολική αξία των δανειακών υποχρεώσεων εκάστης εταιρίας ξεπέρασε το 30% της αξίας του, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, εταιρικού ενεργητικού όπως είχε προκύψει από τους αντίστοιχους ισολογισμούς κατά την ημερομηνία αυτή. Για αυτό το λόγο αξιολογήθηκε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 470 του Σέρβικου νόμου περί λειτουργίας των εμπορικών εταιριών (Ν.36/2011 και 99/2011). Σύμφωνα με όλες τις διατάξεις του άρθρου 470 της Σέρβικης εμπορικής νομοθεσίας (Ν.36/2011 και 99/2011) όταν το ύψος δανεισμού και λοιπών εγγυήσεων μιας εταιρίας υπερβεί το 30% της συνολικής αξίας του ενεργητικού της, όπως αυτό είχε υπολογιστεί σύμφωνα με τον πιο πρόσφατα συνταγμένο ετήσιο ισολογισμό της, υφίσταται η περίπτωση «διάθεσης περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας» και θα πρέπει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό της Συμβούλιο να εγκρίνει αυτή την περίπτωση (άρθρο 471). Επιπρόσθετα σε αυτή την περίπτωση οι μέτοχοι μειοψηφίας δύνανται να αξιώσουν την εξαγορά μετοχών τους από την ίδια της εταιρία. Έτσι στα πλαίσια του άρθρου 471 οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιριών Ad Fabrica Secera Crvenka και Ad Fabrika Secera Sajkaska (Ιούνιος 2012) ενέκριναν την «διάθεση περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας», συνεπεία της αύξησης των δανειακών υποχρεώσεων και εγγυήσεων ως ποσοστό της αξίας του ενεργητικού εκάστης εταιρίας. Επιπρόσθετα τα άρθρα 474, 475 και 476 του Σέρβικου νόμου περί λειτουργίας των εμπορικών εταιριών (Ν.36/2011 και 99/2011), καθορίζουν τα δικαιώματα της μειοψηφίας 21

23 σε περίπτωση αντιρρήσεων (αξίωση για εξαγορά των μετοχών τους από την ίδια την εταιρία) και τον τρόπο καθορισμού της τιμής εξαγοράς. Ο καθορισμός της αξίας εξαγοράς έγινε, όπως ορίζεται από τη Σέρβικη νομοθεσία, στην μεγαλύτερη μεταξύ της λογιστικής αξίας, τρέχουσας χρηματιστηριακής και εκείνης που προέκυψε από έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή, πιστοποιημένου από τη Σερβική νομοθεσία. Τα ποσά που κατέβαλαν οι θυγατρικές εταιρίες ως τίμημα εξαγοράς ποσοστού 6,85% για την Ad Fabrika Secera Sajkaska και 17,67% για την Ad Fabrica Secera Crvenka ανήλθε συνολικά σε ή για την πρώτη και για την δεύτερη. Επιπρόσθετα και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 522 του Σέρβικου νόμου περί λειτουργίας των εμπορικών εταιριών (Ν.36/2011 και 99/2011) μια μικρή ομάδα μετόχων μειοψηφίας της εταιρίας SAJKASKA αξίωσε ως είχε το δικαίωμα από το σχετικό άρθρο, από τον κύριο μέτοχο (ΕΒΖ ΑΕ) και κάτοχο του άνω του 90% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας SAJKASKA την εξαγορά των μετοχών τους (3.239 τεμάχια ή ποσοστό 0,38%). Μέχρι τη δημοσίευση των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων πραγματοποιήθηκε εξαγορά μετοχών ή ποσοστό 0,15% έναντι Ευρώ ,33. Μεταγενέστερα γεγονότα Στις 31 Ιανουαρίου 2013 η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υπό Ειδική Εκκαθάριση) ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση πακέτου μετοχών της A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ έλαβε έγκυρες δεσμευτικές προσφορές από τις παρακάτω εταιρίες : CRISTAL FINANCIERE SAS, μέλος του Ομίλου CRISTAL UNIOΝ KRAJOWA SPOLKA CUKROWA S.A. LITEX COMMERCE JSC. SUNOKO d.o.o. Novi Sad Επίσης ανακοίνωσε ότι η αξιολόγηση των προσφορών συνεχίζεται και το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί για οποιαδήποτε εξέλιξη

24 Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία απαιτείται να πραγματοποιηθεί σχετική αναφορά. Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 2013 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤ. ΓΕΡΟΥΚΗΣ A.Δ.Τ. ΑΒ /

25 Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών 24

26 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Προς τους μετόχους της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.», της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ

27 Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Σωτήρης Α. Κωνσταντίνου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

28 Δ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου και Εταιρίας (Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση σύμφωνα με το ΔΛΠ 34) 27

29 1.Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ποσά σε ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/ /6/ /12/ /6/2012 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε Ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων Αποθέματα Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε ευλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων Περιουσιακά Στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Σύνολο Ενεργητικού Καθαρή Θέση Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά Υπερ Το Άρτιο Αποθεματικά Αποθεματικά Επανεκτίμησης Σωρευμένα κέρδη (ζημίες) ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 28 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 28

30 2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ομίλου (Ποσά σε ευρώ) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 28 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 29

31 3. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Εταιρίας (Ποσά σε ευρώ) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 28 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 30

32 4. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 5.Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 28 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 31

33 6.Κατάσταση Ταμιακών Ροών (Ποσά σε ευρώ) Ο ΟΜ ΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Λειτουργικές δραστηριότητες 01/07/ /07/ /07/ /07/ /12/ /12/ /12/ /12/2011 Εισπράξεις από απαιτήσεις Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης ( ) ( ) ( ) ( ) Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων ( ) ( ) 0 0 Τόκοι πληρωθέντες ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ) ( ) Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων ( ) ( ) ( ) ( ) Πληρωμές για την αγορά επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων) ( ) Μερίσματα εισπραχθέντα Πληρωμές για την αγορά θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κτλ. (73.832) 0 (73.832) 0 Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ) ( ) ( ) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων ( ) ( ) ( ) ( ) Μερίσματα πληρωθέντα (98.819) ( ) 0 0 Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης ( ) ( ) Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 28 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 32

34 7. Σημειώσεις 7.1 Πληροφορίες για τον όμιλο H «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΒΖ» ιδρύθηκε το 1960 με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών για την τευτλοκαλλιέργεια στην Ελλάδα και την αυτάρκεια του ελληνικού κράτους σε ζάχαρη. Βασικός μέτοχος της είναι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τη Σερβία στην παραγωγή και εμπορία λευκής κρυσταλλικής ζάχαρης και των παραπροϊόντων της. Είναι ο μοναδικός παραγωγός ζάχαρης στην Ελλάδα και λειτουργεί στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και ακολουθεί τους κανόνες που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. όσον αφορά την παραγωγή και την διάθεση της ζάχαρης. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως 34. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η μετοχή της περιλαμβάνεται στους Δείκτες FTSE Mid Cap (FTSEM), FTSE Διεθνούς Δραστηριοποίησης (FTSEGT), FTSE Δείκτης Αγοράς (FTSEA) και FTSE Τρόφιμα Ποτά (ΔΤΠ). Ο Όμιλος στις απασχολεί 838 άτομα ( : 1.252), εκ των οποίων 315 ( : 371) εργάζονται στην Ελλάδα. Αναλυτικά η κατανομή του προσωπικού παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 31/12/2012 Μόνιμο Εποχικό Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ AD FABRICA SECERA SAJKASKA AD FABRICA SECERA CRVENKA ΟΜΙΛΟΣ ΕΒΖ ΑΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 31/12/2011 Μόνιμο Εποχικό Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ AD FABRICA SECERA SAJKASKA AD FABRICA SECERA CRVENKA ΟΜΙΛΟΣ ΕΒΖ ΑΕ Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2012 περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΒΖ και των θυγατρικών της που αναφέρονται παρακάτω: 33

35 Ποσοστό συμμετοχής Επωνυμία θυγατρικής εταιρίας Δραστηριότητα 2012/ /2012 Σερβία AD FABRIKA SECERA SAJKASKA Ζαχαρουργείο 99,33% 99,16% AD FABRIKA SECERA CRVENKA Ζαχαρουργείο 98,50% 98,39% Κύπρος ΕΒΖ Κύπρος LTD. Εμπορία 100% 100% Όλες οι ανωτέρω θυγατρικές εταιρείες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της ΕΒΖ περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση, που έχει έδρα την Αθήνα- Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 82,33% επί του Ομίλου της ΕΒΖ. 7.2 Πλαίσιο Κατάρτισης Η παρούσα ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία έχει καταρτιστεί με βάση το ΔΛΠ 34, έχει συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων και των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Επίσης καταρτίστηκε με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου Η ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, για αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση και καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Ο φόρος επί των αποτελεσμάτων στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το φορολογικό συντελεστή ο οποίος θα ισχύει στα ετήσια 34

36 κέρδη. Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ. Λόγω του γεγονότος αυτού, διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 7.3 Σημαντικές λογιστικές αρχές Οι λογιστικές αρχές που εφάρμοσε ο Όμιλος για τη σύνταξη των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012 είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30 Ιουνίου Το νόμισμα παρουσίασης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είναι σε Ευρώ που αποτελεί και το λειτουργικό νόμισμα της μητρικής εταιρίας Νέα πρότυπα των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015) Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται 35

37 από το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζονται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν κοινό διακανονισμό (joint arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το 36

38 τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Το προαναφερθέν Πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους». Οι τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιώσουν θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι νέες τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του

39 ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου Ορυχείου» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με τις περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Ο Όμιλος θα 38

40 εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν την δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την μετάβαση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (έκδοση τον Μάιο του 2012 οι τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος », το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοινοί Διακανονισμοί, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την 39

41 απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για της ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «επενδυτικές οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρμογή στις δραστηριότητες του Ομίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 7.4 Εκτιμήσεις Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και υιοθέτηση παραδοχών από τη Διοίκηση, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά 40

42 διαστήματα. Αποκλίσεις των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται την περίοδο κατά την οποία επανεξετάζονται, εφόσον αφορούν μόνο την τρέχουσα περίοδο ή αν αφορούν και στις μελλοντικές περιόδους οι αποκλίσεις επηρεάζουν την τρέχουσα και μελλοντικές περιόδους. Για τη σύνταξη αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων ακολουθήθηκαν οι ίδιες εκτιμήσεις και παραδοχές κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου Πληροφόρηση ανά Τομέα Οι τομείς που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν καλύτερα την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου είναι οι λειτουργικοί τομείς, που αφορούν στην παραγωγή ζάχαρης, μελάσας, ζαχαρόπιτα κλπ. και στην παραγωγή των ανωτέρω προϊόντων σε Ελλάδα και Σερβία. Λειτουργικοί Τομείς 01/07/ /12/ /07/ /12/2011 Ζάχαρη Λοιπά Σύνολο Ζάχαρη Λοιπά Σύνολο Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Λειτουργικό αποτέλεσμα (87.626) ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων ( ) (15.060) ( ) Φόρος Εισοδήματος ( ) Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους ( ) Σύνολο ενεργητικού ανά τομέα Σύνολο υποχρεώσεων ανά τομέα Αποσβέσεις Παγίων Επενδύσεις σε Πάγια Δευτερεύουσα πληροφόρηση ανά προϊόν υπηρεσίες 41

43 Δευτερεύουσα πληροφόρηση ανά γεωγραφική περιοχή 01/07/ /12/2012 Ελλάδα Eυρωζώνη Σερβία Σύνολο Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος Σύνολο Ενεργητικού Επενδύσεις σε πάγια /07/ /12/2011 Ελλάδα Eυρωζώνη Σερβία Σύνολο Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος Σύνολο Ενεργητικού Επενδύσεις σε πάγια Εποχικότητα λειτουργιών της Εταιρίας Η κύρια παραγωγική δραστηριότητα του Ομίλου λαμβάνει χώρα στο πρώτο εξάμηνο κάθε χρήσης, δηλαδή από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου. Τα κυριότερα κόστη συντήρησης του πάγιου εξοπλισμού των εργοστασίων πραγματοποιούνται στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης. Λόγω της εποχικότητάς τους, τα κόστη παραγωγής και συντήρησης κατανέμονται ομαλά, με κατάλληλες λογιστικές εγγραφές προβλέψεων και καταλογισμού σε όλη τη διάρκεια της χρήσης. Οι πωλήσεις των προϊόντων και των εμπορευμάτων δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη εποχικότητα και συνεπώς κατανέμονται με ομαλό τρόπο στα τέσσερα τρίμηνα της χρήσης, η αναλογία όμως του όγκου πωλήσεων σε προϊόντα και εμπορεύματα λόγω του διαφορετικού κόστους παραγωγής των, επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό τα αποτελέσματα. 7.7 Ενσώματες ακινητοποιήσεις Κατά τη περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 ο Όμιλος απέκτησε περιουσιακά στοιχεία (κυρίως μηχανολογικό εξοπλισμό) κόστους κτήσεως αξίας (περίοδος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 αξίας ). 42

44 7.8 Πελάτες και λοιπές εμπορικές Απαιτήσεις Μεγάλο μέρος της σχηματισθείσας πρόβλεψης (Ευρώ 14 εκατ.) αφορά απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο η οποία δημιουργήθηκε σε προηγούμενες χρήσεις και βρίσκεται σε εκκρεμοδικία. Κατά την το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο δύο εγχώριων εταιρειών εμπορίας ζάχαρης, σημαντικών πελατών του Ομίλου. Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος προσπαθεί να λαμβάνει τις απαραίτητες εξασφαλίσεις και εγγυήσεις έτσι ώστε να μετριάζεται ή και να εξαλείφεται ο πιστωτικός κίνδυνος. Παράλληλα, ο Όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμησή του για ζημίες που ενδεχόμενα θα υποστεί σχετικά με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και επενδύσεις. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται από την ειδική πρόβλεψη που αφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έκθεσης σε κίνδυνο και μια γενική πρόβλεψη για κατηγορίες ομοειδών απαιτήσεων που εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν πρόβλημα στην αποπληρωμή τους. Η γενική πρόβλεψη προσδιορίζεται βάσει ιστορικών στοιχείων πληρωμών για παρόμοιες απαιτήσεις. Έναντι των απαιτήσεων που είναι σε καθυστέρηση πέραν των 360 ημερών (συμπεριλαμβανομένων και απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο), καθώς και απαιτήσεων που είναι σε καθυστέρηση μικρότερο χρονικό διάστημα αλλά είναι προβληματικής είσπραξης, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για τον Όμιλο ποσό ευρώ 36,14 εκατ. ( : 7,95 εκατ., : 2,52 εκατ.) και για την εταιρία ποσό ευρώ 32,22 εκατ. ( : 7,5 εκατ : 2 εκατ.). 43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της 31ης Δεκεμβρίου 2012 Βάσει του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 Oι συνημμένες Εξαμηνιαίες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Βάση του άρθρου 5 του Ν.3556/2007) της περιόδου από 1 Ιουλίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Χρήση 2014/2015 Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ Ετήσια Οικονομική Έκθεση Της 30 ης Ιουνίου 2013 Χρήση 2012/2013 Βάσει του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 Μητροπόλεως 34,Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 541 10 www.ebz.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8246/06/Β/86/11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC CATERING A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε

OLYMPIC CATERING A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 7 IV. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2012 30.9.2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23571/06/Β/91/13 ΑΡ.ΓΕΜΗ 001253201000 Πλ. Αγ. Θεοδώρων 2, 105-61 ΑΘΗΝΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 3 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) Κεντρικά Γραφεία: Λ. Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. 6511/172/06 (ΦΕΚ Β 237/23-2-2006) : Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Εθνικής Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 - Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 183 46 Της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2014 έως 31 η Μαρτίου 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ATTICABANK

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ATTICABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ATTICABANK ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23191/06/Β/90/37 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 1188801000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 - ΑΘΗΝΑ Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 www.edrasis.gr ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2013 (περίοδος από 01.01.2013 έως και 31.12.2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014 (περίοδος από 01.01.2014 έως και 31.12.2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) Εξαμηνιαία Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2013 είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007)

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 1 (1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Βεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : ΚΑΝΑΠΙΤΣΕΡΗ 5, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΡΕΝΤΗ ΑΡ. ΜΑΕ : 49414/02/Β/01/75 1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα