ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ

2 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών στελεχών της Επιστημονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ) και της εταιρείας Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., με τη συνδρομή νομικών εμπειρογνωμόνων στα πλαίσια της δράσης 1.4 /09, Υποστήριξη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Για τη σύνταξη του αξιοποιήθηκε αντίστοιχο Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας που είχε εκπονήσει η ΕΕΤΑΑ καθώς και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων. Το περιεχόμενο του Κανονισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει την επίσημη άποψη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σύνθεση του Συμβουλίο υ Ένταξης Μεταναστών του Δήμου... 4 Άρθρο 2: Επιλογή εκπροσώπων μεταναστών... 5 Περιπτώσεις εφαρμογής... 6 Άρθρο 3:Έργο και σκοπός του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών... 9 Άρθρο 4: Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Άρθρο 5: Πρόγραμμα Δράσης του ΣΕΜ Άρθρο 6: Οικονομικοί Πόροι του ΣΕΜ Άρθρο 7: Θητεία μελών το υ Συμβουλίου Άρθρο 8: Λειτουργία του Συμβουλίου Άρθρο 9: Σύγκληση του Συμβουλίου Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Προέδρου - Αναπλήρωση Προέδρου - Παραίτηση Προέδρου Άρθρο 11: Τόπος Συνεδρίασης Γραφεία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών υποστήριξη Άρθρο 12: Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Άρθρο 13: Συνεργαζόμενα μέλη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Άρθρο 14: Επιτροπές του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Άρθρο 15: Τροποποίηση Κανονισμού

4 Το Δημοτικό Συμβο ύλιο του Δήμου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.3852/2010, συγκρότησε με την υπ αριθ... απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τ οπική κοινωνία. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και ο παρών Κανονισμός του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) του Δήμου, ο οποίος έχει ως εξής: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Άρθρο 1: Σύνθεση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου 1. Το ΣΕΜ αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα τακτικά (11) μέλη και (11) αναπληρωματικά, τα οποία ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος τους βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από τους μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο. καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου. δράση σχετική με τα ζητήματα ένταξης των μεταναστών και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Από τα τακτικά μέλη, τα. είναι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα. είναι εκπρόσωποι φορέων / κοινοτήτων μεταναστών και. είναι εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι αναπτύσσουν εντός του Δήμου Δράση σχετικά με τα ζητήματα των μεταναστών. 2 Οι εκπρόσωποι των φορέων/κοινοτήτων των 4

5 μεταναστών πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία έγγραφα νομιμοποίησης παραμονής τους στη χώρα. 3. Με την ίδια απόφαση με την οποία ορίζονται τα μέλη του Συμβουλίου ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτού. Ο Πρόεδρος θα πρέπει ν α είναι ένας εκ των δημοτικών συμβούλων που έχουν οριστεί ως μέλη του Συμβουλίου. 4. Η απόφαση ορισμού των μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία και με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση όπου η σχετική πρόταση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου δεν λάβει την απαιτούμενη π λειοψηφία, τότε το θέμα επανέρχεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. 5. Στο συμβούλιο συμμετέχουν αυτοδίκαια, ως μέλη, οι αλλοδαποί που έχουν τυχόν εκλεγεί ως δημοτικοί σύμβουλοι. 6. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι μέλη του συμβουλίου έ νταξης μεταναστών δεν μπορούν να αποτελούν την πλειοψηφία του, αλλά δεν μπορούν και να είναι λιγότεροι από το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού των μελών του, με το κλάσμα να υπολογίζεται στον αμέσως μεγαλύτερο αριθμό, όταν δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός σ το ένα τέταρτο. Όταν οι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι μέλη είναι τρεις ή περισσότεροι, τότε συμμετέχουν και δημοτικοί σύμβουλοι που προέρχονται από την μειοψηφία ως εξής: Στους τρεις έως τέσσερις ο ένας, στους πέντε έως επτά οι δύο. Η εκλογή των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας γίνεται με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, αλλά η ψηφοφορία είναι φανερή. 7. Η συμμετοχή στο Συμβούλιο είναι τιμητική και άμισθη. Άρθρο 2: Επιλογή εκπροσώπων μεταναστών Οι μετανάστες μέλη των ΣΕΜ είναι επιθυμητό να προέρχονται από οργανωμένους μεταναστευτικούς συλλόγους/ ενώσεις/ σωματεία /κοινότητες αναγνωρισμένους κατά το νόμο, που έχουν καταγραφεί στο 5

6 μητρώο που λειτουργεί στο δήμο. Η επιλογή των εκπροσώπων των μεταναστών, προσδιορίζεται από τον Κανονισμό Σύστασης και Λειτουργίας του ΣΕΜ, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. 3 Η μεθοδολογία επιλογής των εκπροσώπων των μεταναστών, περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση προσαρμόζονται στα δεδομένα του Δήμου, με βάση το πλη θυσμιακό του μέγεθος, το βαθμό ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπησης των επιμέρους ομάδων μεταναστών: Διαβούλευση των οργανώσεων των μεταναστών, για την υπόδειξη κοινών εκπροσώπων τους, προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Άμεση εκλογή των εκπροσώπων τους, από τους μετανάστες μόνιμους κατοίκους του Δήμου. Μεικτή διαδικασία Ορισμός, με αυξημένη πλειοψηφία του Δ.Σ. Περιπτώσεις εφαρμογής 4 Διαβούλευση για την υπόδειξη κοινών εκπροσώπων Η διαδικασία αυτή είναι η πλέον ενδεδειγμένη, για τις περιπτώσε ις Δήμων που είναι ανεπτυγμένες οργανώσεις εκπροσώπησης / έκφρασης των μεταναστών. 5 Στην περίπτωση αυτή, οι αναγνωρισμένες κατά το νόμο, οργανώσεις των μεταναστών, που έχουν καταγραφεί στο μητρώο που λειτουργεί στο δήμο, προτείνουν τους εκπροσώπους τους σ το ΣΕΜ, κατόπιν διαδικασίας διαβούλευσης. Η επιλογή των φορέων που θα εκπροσωπηθούν στο ΣΕΜ υπόκεινται στην αρχή της αντιπροσωπευτικότητας του μόνιμα εγκατεστημένου μεταναστευτικού πληθυσμού, την οποία λαμβάνει υπόψη του το Δημοτικό Συμβούλιο. Επιπλέον εξυπηρετείται ταυτόχρονα η ανάγκη εκπροσώπησης του μέγιστου δυνατού αριθμού των επιμέρους μεταναστευτικών κοινοτήτων. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον υφίσταται φορέας μεταναστών, η έδρα του οποίου ή παραρτήματός του βρίσκεται εντός 6

7 των διοικητικών ορίων του δήμου.., αποστέλλει γραπτή πρόσκληση στον αντίστοιχο φορέα να υποδείξει τους εκπροσώπους του και τους αναπληρωτές τους στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών. Αντίστοιχη πρόσκληση αποστέλλεται σε κοινωνικούς φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν εντός του δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. Ο ορισμός των εκπροσώπων γίνεται από τον φορέα εντός ευλόγου χρόνου και πάντως πριν την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον ορισμό των μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. Τόσο οι προσκλήσεις όσο και οι υποδείξεις εκπροσώπων των φορέων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου με μέριμνα και ευθύνη του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπων από τους φορείς, οι εκπρόσωποί τους επιλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση ορισμού των μελών του συμβουλίου ένταξης μεταναστών, μετά από σχετική πρόταση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Άμεση εκλογή Η διαδικασία αυτή μπορεί να επιλεγεί σε περιπτώσεις, όπου δεν δραστηριοποιούνται στο τοπικό επίπεδο οργανωμ ένοι σύλλογοι /ενώσεις /σωματεία /ενώσεις μεταναστών. 6 Στην περίπτωση αυτή η Δημοτική Αρχή απευθύνει δημόσια πρόσκληση για τη σύνταξη καταλόγου εκλογέων αποτελούμενο υ αποκλειστικά από νόμιμα εγκατεστημένους αλλοδαπούς στη χωρική μονάδα του δήμου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και κύρωσης του εκλογικού καταλόγου [από το Δήμο] ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο συμμετέχουν και τα δύο φύλα κατ ελάχιστο στο 1/3. Κατόπιν ορίζεται ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας η οποία είναι δυνατό να διαρκεί πλέον της μιας ημέρας. Η σταυροδοσία ορίζεται στο 40% των μελών του ΣΕΜ που προβλέπεται να προέρχονται από τον μεταναστευτικό πληθυσμό. Προτείνεται η ελάχιστη συμμετοχή κάθε φύλου στην τελική σύνθεση του ΣΕΜ να είναι το 1/3 του οργάνου. 7

8 Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου απευθύνει δημόσια πρόσκληση στη κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν στο δήμο, όπως προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο δήμο για την εκλογή εκπροσώπων τους στο συμβούλιο ένταξ ης μεταναστών. Το αργότερο δύο εβδομάδες πριν την πραγματοποίηση της εκλογής υποβάλλονται υποψηφιότητες από τους αλλοδαπούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν την εκλογή. Ο δήμος εκτυπώνει ενιαίο ψηφοδέλτιο με τα ονόματα όλων των υποψηφίων σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Η εκλογή πραγματοποιείται ημέρα Κυριακή στο δημοτικό κατάστημα ή κατά περίπτωση και σε άλλους χώρους που ορίζονται με την πρόσκληση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας), κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο δήμο. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων, οι εκπρόσωποι της κοινότητας των μεταναστών επιλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση ορισμού των με λών του συμβουλίου ένταξης μεταναστών, μετά από σχετική πρόταση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Μεικτή διαδικασία Η διαδικασία αυτή μπορεί να επιλεγεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου πολύ μεγάλες ομάδες μεταναστ ών κατοίκων του Δήμου, δεν εκπροσωπούνται από τις οργανώσεις μεταναστών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου. 7 Το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του μόνιμα εγκατεστημένου μεταναστευτικού πληθυσμού, καθορίζει τον αριθμ ό μελών του ΣΕΜ, που υποδεικνύονται από τις μεταναστευτικές οργανώσεις και των υπολοίπων που εκλέγονται. Η εκλογή εκπροσώπων των μεταναστών ανά ομάδα (με πιθανό κριτήριο π.χ. την καταγωγή), δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις εφαρμογής της μεικτής διαδικασίας κ αι δεν προτείνεται σε καμία περίπτωση, καθώς 8

9 αφενός παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα και αφετέρου δεν συμβάλει στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των κατοίκων του Δήμου, ανεξαρτήτως καταγωγής. 8 Ορισμός, με αυξημένη πλειοψηφία Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το Νόμο και τον Κανονισμό Σύστασης και Λειτουργίας του ΣΕΜ, το Δημ οτικό Συμβούλιο με απόφαση του καθορίζει / εγκρίνει τη σύνθεση του ΣΕΜ. 9 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αποτυπώνεται η δυνατότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να επιλέξει στα πλαίσια του νόμου, εναλλακτικό τρόπο συγκρότησης του ΣΕΜ, εφόσον οι τοπικές συνθήκες (πολύ μικρό πληθυσμιακό μέγεθος, μικρός αριθμός μεταναστών, απουσία οργανώσεων μεταναστών) δεν επιτρέπουν την εφαρμογή των προηγούμενων μεθόδων επιλογής των μελών τ ου. 10 Σε αυτές τις περιπτώσεις, που είναι πιθανή η χρήση περισσότερο άτυπων μορφών διαβούλευσης, το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει τις τοπικές συνθήκες και εγκρίνει τη σύνθεση του ΣΕΜ με αυξημένη πλειοψηφία, με κριτήριο την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής αντιπροσωπευτικότητας των μεταναστών. Άρθρο 3:Έργο και σκοπός του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών I. Το έργο του συμβουλίου ένταξης μεταναστών είναι: α. η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμ ου.., ως προς την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, β. η υποβοήθηση των σχέσεων τους με τις δημόσιες ή δημοτικές αρχές. γ. η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και 9

10 δ. η διοργάνωση σε συνεργασία με το δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού. ε. η καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. στ. η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα συμβούλια ένταξης μεταναστών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο κ αι άλλους εθνικούς ή διεθνείς φορείς μεταναστευτικής πολιτικής. II. Για την υλοποίηση των σκοπών του ΣΕΜ, επίσης έργο του αποτελεί η κατάρτιση κανονισμού -ο οποίος θα τροποποιήσει τον παρόντα κανονισμό- εκλογής των εκπροσώπων των μεταναστών μέσω της αποτύπωσης εκλογικού σώματος νομίμως διαβιούντων στο Δήμο μεταναστών. 11 Άρθρο 4: Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Το ΣΕΜ, στο πλαίσιο των σκοπών του, όπως αυτοί ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος, α. αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις σε συνεργασία με το Δήμο.., β. συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες. γ. γνωμοδοτεί σχετικά με θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταν άστες, είτε με πρωτοβουλία του είτε κατόπιν αίτησης του Δημοτικού Συμβουλίου ή/και των υπηρεσιών του Δήμου. δ. καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα δράσης ε. δύναται, με απόφαση του, να συστήνει Επιτροπές καθώς και ομάδες εργασίας με σκοπό την διερεύνηση ειδικότερω ν ζητημάτων των μεταναστών. στ. δύναται να προσκαλεί φορείς, οργανώσεις, Δημόσιες Αρχές σε διαβούλευση, συνεργασία και ενημέρωση σε θέματα που άπτονται ευρύτερων ή ειδικότερων ζητημάτων που απασχολούν τους μετανάστες. 10

11 ζ. δύναται να αιτηθεί διευκρινήσεων κ αι εξηγήσεων από τα όργανα του ή τις Υπηρεσίες του Δήμου., των οποίων οι αρμοδιότητες άπτονται θεμάτων που αφορούν στους μετανάστες. η. στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης κανονισμού -ο οποίος θα τροποποιήσει τον παρόντα κανονισμό - εκλογής των εκπροσώπων των μεταναστών μέσω της δημιουργίας εκλογικού σώματος νομίμως διαβιούντων στο Δήμο μεταναστών, καλεί σε δημόσια διαβούλευση το σύνολο των κοινοτήτων και φορέων των μεταναστών. 12 Άρθρο 5: Πρόγραμμα Δράσης του ΣΕΜ Το πρόγραμμα δράσης του ΣΕΜ καταρτίζεται σε ετήσια βάση και περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες εντός του έτους με αντίστοιχη πρόβλεψη δαπάνης. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το σύνολο των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για τις Δράσεις του ΣΕΜ. Εκτός του ετήσιου προγράμματος και των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό του δαπανών, το ΣΕΜ δύναται να προβλέψει, να αναλάβει και να διοργανώσει δράσεις είτε το ίδιο είτε σε συνεργασία με οργανώσεις και φορείς στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης εκ μέρους των τελευταίων, και χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου. Για τις δράσεις αυτές ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι δράσεις του προγράμματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές περί αναθέσει ς έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διατάξεις των δήμων και κοινοτήτων. Για την υλοποίηση του προγράμματος ή της επιμέρους δράσης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, το Συμβούλιο συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Εκ μέρους του Δήμου., ο εκάστοτε αντιδήμαρχος του οποίου οι αρμοδιότητες αφορούν σε εγκεκριμένο σχέδιο δράσης του ΣΕΜ, έχει την ευθύνη να παρακολουθεί την υλοποίηση του. 11

12 Άρθρο 6: Οικονομικοί Πόροι του ΣΕΜ 1. Οι δράσεις, τα προγράμματα, οι δραστηριότητες καθ ώς και η εν γένει Λειτουργία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου χρηματοδοτούνται απ ό ίδια έσοδα του Δήμου, από κάθε είδους εισφορές, δωρεές και επιχορηγήσεις, από τη συμμετοχή του σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, καθώ ς και από τυχόν εισπράξεις που προέρχονται από παντός είδους εκδηλώσεις, στο πλαίσιο του έργου του για την επίτευξη των σκοπών του. 2. Η διαχείριση των εσόδων / δαπανών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών καθώς και ο έλεγχος αυτών διενεργείται από το Δήμο.. 3. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Συμβουλίου θα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Δήμου.. ή σε επιμέρους ιστοσελίδα του ίδιου του Συμβουλίου. Άρθρο 7: Θητεία μελών του Συμβουλίου 1. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής και λήγει σε κάθε περίπτωση με την ανάδειξη των μελών του νέου Συμβουλίου. 2. Τα μέλη του Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, για σπουδαίο λόγο, σχετικό με την λειτουργία του Συμβουλίου και την εκτέλεση του έργου που τους έχει ανατεθεί, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 3. Μέλος του Συμβουλίου μπορεί να πα ραιτηθεί με αίτηση του, η οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται αποδεκτή από αυτό. Με την ίδια απόφαση ανακηρύσσεται και πληρώνεται η κενωθείσα θέση. Άρθρο 8: Λειτουργία του Συμβουλίου 1. Το Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά όλα 12

13 τα μέλη του οργάνου να μετάσ χουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη ή η μη έγκαιρη κλήση θεραπεύονται μόνον με την προσέλευση και τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του μη κληθέντος μέλους. Τα μέλη του Συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρ ξε απαρτία ακόμη κι αν αποχωρήσουν λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. 2. Το Συμβούλιο έχει απαρτία, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζων. Το Συμβούλιο συνεδριάζει δημόσια και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Τα αναπληρωματικά μέλη του ΣΕΜ έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά των τακτικών μελών έκτος του δικαιώματος ψήφου 3. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω. 4. Το Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση, που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία σε όλες τις περιπτώσεις που μέλη του Συμβουλίου παραιτηθούν, αποβιώσουν ή αντικατασταθούν. 5. Αν ένα μέλος του Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις το δημοτικό συμβούλιο με πράξη του το αντικαθιστά. 6. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικ ά με τη σειρά της εκλογής του 13

14 7. Αν μέλος του συμβουλίου αρνηθεί να ψηφίσει ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρών κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. 8. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθ ε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται τα μέλη του Συμβουλίου ονομαστικά και τάσσονται υπέρ της μιας ή της άλλης διαμορφωθείσας πρότασης. 9. Μέλος του Συμβουλίου δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερ ο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Η συμμετοχή του μέλους συνιστά σοβαρό λόγο αντικατάστασης του. Άρθρο 9: Σύγκληση του Συμβουλίου 1. Το Συμβούλιο συνεδριάζε ι, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής: α) μια (1) φορά το μήνα υποχρεωτικά, ακόμα και αν δεν υπάρχουν θέματα για συζήτηση β) εκτάκτως με πρωτοβουλία του Προέδρου ή όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Τα θέματα εισηγείται ένας εκ των μελών του Συμβουλίου που υπέβαλαν την αίτηση. γ) Όποτε υπ άρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου για ορισμένα θέματα. Στις περιπτώσεις αυτές η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να 14

15 γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οπ οίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση, το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. 2. Αν ο Πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, είναι δυνατόν με πράξη του δημοτικού συμβουλίου να αντικατασταθεί. 3. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. 4. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπ ουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που είχε ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στα μέλη του Συμβουλίου εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στ ην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο, που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημ ερών για την γνωστοποίηση της. Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Προέδρου - Αναπλήρωση Προέδρου - Παραίτηση Προέδρου 1. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου: α) εκπροσωπεί το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ενώπιον κάθε αρχής, έχοντας την υποχρέωση να ενημερώνει κάθε φορά τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου για τις ενέργειες του. β)συγκαλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση. 15

16 γ)καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με τα θέματα που θα συζητηθούν. δ)επίσης, δύναται να προσκαλεί το Δήμαρχο, τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο, εκπροσώπους Δημ όσιων Αρχών, φορέων και οργανώσεων, προκειμένου να πληροφορήσουν το Συμβούλιο σχετικά με τα θέματα που συζητούνται. ε)προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. στ)ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν μέλος του Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις. ζ) Συνεργάζεται με το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την επίτευξη των στόχων του Συμβουλίου η) Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών με το συμβούλιο διατάξεων του ν. 3852/2010 και των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. ι) Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή όταν κωλύεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για οποιον δήποτε λόγο, τον αντικαθιστά ο αναπληρωτής Πρόεδρου. 2. Η παραίτηση από το αξίωμα του Προέδρου του Συμβουλίου υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου το δημοτικό συμβούλιο την αποδεχθεί. Μετά την αποδοχή της παραίτησης, το δημοτικό συμ βούλιο προβαίνει στον ορισμό νέου Προέδρου του Συμβουλίου. 3. Σε κάθε περίπτωση, η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός (1) μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο τη ς υπηρεσίας. 1. Αναπληρωτής Πρόεδρου του ΣΕΜ ορίζεται μεταξύ των μελών του με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου / εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία από τα μέλη του ΣΕΜ. Εκλέγεται όποιος έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Σε 16

17 περίπτωση π ου δεν επιτευχθεί εκλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων και των τυχών ισοψηφησάντων με αυτούς και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση Ο αναπληρωτής Πρόεδρου αναπληρώνει τον πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα, όταν αυτός απουσιάζει η κωλύεται. Ασκεί τα καθήκοντα που μπορεί να του αναθέσει ο Πρόεδρος Άρθρο 11: Τόπος Συνεδρίασης Γραφεία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών υποστήριξη 1. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου είναι δημόσιες και γίνονται στο δημοτικό κατάστημα ή όπου ορίζεται από την πρόσκληση με την προεδρία του Προέδρου του Συμβουλίου. 2. Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει τις λειτουργίες του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, παραχωρώντας χώρο σε αυτό σε κτήριο της έδρας του Δήμου. 3. Η Δημοτική Αρχή παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, παραγωγή, διεκπεραίωση, οργάνωση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων κλπ). Άρθρο 12: Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου 1. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, όπως και στην περίπτωση ματαίωσης της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη δημοτικού υπαλλήλου «πρακτικογράφου» που έχει οριστεί για το σκο πό αυτό. 2. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα. 17

18 3. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν αύξοντα αριθμό. Κάθε χρόνο αρχίζει νέα αρίθμηση τους. 4. Οποιοδήποτε μέ λος του ΣΕΜ καθώς και οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος ζητήσει, μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 5. Το Συμβούλιο διαθέτει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται ο τίτλος «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ.». Άρθρο 13: Συνεργαζόμενα μέλη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του Συμβουλίου και δεν έχουν οριστεί ως μέλη του, δύνανται να γίνουν δεκτοί ως συνεργαζόμενα μέλη του Συμβουλίου. 2. Τα υποψήφια συνεργαζόμενα μέλη προτείνονται από τον Πρόεδρο ή και από μέλος του Συμβουλίου, η οποία πρόταση εν συνεχεία επικυρώνεται με απόφαση του 3. Τα συνεργαζόμενα μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κα ι να έχουν ενεργό δράση στην υλοποίηση του έργου του. 4. Τα συνεργαζόμενα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 5. Η διάρκεια της θητείας τους είναι μικρότερη ή ίση της θητείας του Συμβουλίου (διετής), λήγει δε σε κάθε περίπτωση ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας των με λών του Συμβουλίου. Άρθρο 14: Επιτροπές του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 1. το Συμβούλιο επιλέγει ένα πλέγμα εργασιών το οποίο θα υλοποιήσουν οι επιτροπές και οι οποίες θα έχουν την ευθύνη να υποβάλουν στο Συμβούλιο έκθεση προόδου των εργασιών τους. 18

19 2. Οι επιτροπές συστήνονται με απόφαση του Συμβουλίου και αποτελούνται από μέλη του Συμβουλίου, δύνανται δε σε αυτές να συμμετάσχουν και συνεργαζόμενα μέλη του Συμβουλίου, εκπρόσωποι φορέων, οργανώσεων, εκπρόσωποι Δημόσιων Αρχών. 3. Σε κάθε επιτροπή ορίζεται ένα μέλος του Συμβουλίου που μετέχει σε αυτή ως υπεύθυνος ο οποίος διευθύνει τις εργασίες 4. Ο αριθμός των επιτροπών, τα μέλη αυτών, ο υπεύθυνος κάθε επιτροπής, το εξειδικευμένο έργο που αναλαμβάνουν να εκπονήσουν, η συχνότητα των συνεδριάσεων και κάθε άλλη αναγκαί α λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου. Άρθρο 15: Τροποποίηση Κανονισμού 1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη νόμιμη ψήφιση του από το δημοτικό συμβούλιο. 2.Για τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Συμβουλίου και δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό και το ν. 3852/2010, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). 3. Η τροποποίηση του κανονισμού αυτού γίνεται κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και εν συνε χεία αποφάσεως του Συμβουλίου δημοτικού συμβουλίου με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. 1 Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των μελών του ΣΕΜ, καθώς επίσης η ύπαρξη αναπληρωματικών μελών και ο αριθμός τους. 2 Σε συνδυασμό με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου. 3 Το Δημοτικό Συμβούλιο με βάση τις τοπικές συνθήκες, τι ς ανάγκες και το βαθμό ενεργοποίησης / λειτουργίας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στη χωρική ενότητα του Δήμου επιλέγει το κατάλληλο 19

20 μοντέλο εκπροσώπησης. Είναι εφικτό να επιλεγεί αρχικά κάποιο μοντέλο που συμβάλλει στην άμεση ενεργοποίηση του ΣΕΜ κ αι στη συνέχεια να μεταβληθεί. 4 Οι προτεινόμενοι τύποι είναι ενδεικτικοί. 5 Προτείνεται η συγκρότηση και τήρηση Μητρώου Οργανώσεων Μεταναστών στο Δήμο. 6 Αφορά και την περίπτωση λειτουργίας παραρτημάτων των μεταναστευτικών οργανώσεων. 7 Για παράδειγμα, η ύπαρξη οργάνωσης που καλύπτει ένα μικρό ποσοσ 8 Με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία, είναι επιθυμητή η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ομάδων για την ανάδειξη και επίλυση των κοινών προβλημάτων. 9 Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη συγκρότησης του ΣΕΜ, σύμφωνα με το νόμο. Η συγκεκριμένη διαδικασία προτείνεται για περιπτώσεις πολύ μικρών πληθυσμιακά Δήμων με μικρό αριθμό μεταναστών 10 Η συγκεκριμένη διαδικασία προτείνεται για περιπτώσεις πολύ μικρών πληθυσμιακά Δήμων με μικρό αριθμό μεταναστών 11 Μόνο για τις περιπτώσεις, που αποφασίζεται η μεταβατική εφαρμογή της διαδικασίας διαβούλευσης για να προετοιμασθούν οι διαδικασίες άμεσης εκλογής / αντιπροσώπευσης. 12 Ισχύει η προηγούμενη παρατήρηση. 13 Αποφασίζεται η αναγκαιότητα ορισμού Αναπληρωτή Προέδρου και ο τρόπος ορισμού του. 20

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Περιεχόµενα Άρθρο 1. Γενικά θέµατα και ορισµοί- Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης...2 Άρθρο 2. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) και της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα