ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)"

Transcript

1 L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας του πλαισίου μόνιμης συνεργασίας που έχουν δημιουργήσει τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με την οδηγία 2009/18/ΕΚ απαιτείται από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, πλαίσιο μόνιμης συνεργασίας το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα στους οργανισμούς διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας να συνεργάζονται μεταξύ τους εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της οδηγίας. (2) Σύμφωνα με την οδηγία 2009/18/ΕΚ η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του πλαισίου μόνιμης συνεργασίας. (3) Με επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή του προς τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που φέρει ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 2010, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα αποδέχθηκε να παρέχει τις υπηρεσίες γραμματείας για το πλαίσιο μόνιμης συνεργασίας και να χρηματοδοτεί τουλάχιστον μία συνεδρίαση ετησίως. (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Οι εσωτερικοί κανόνες λειτουργίας και οι οργανωτικές ρυθμίσεις για το πλαίσιο μόνιμης συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/18/ΕΚ καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO ( 1 ) ΕΕ L 131 της , σ. 114.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πλαίσιο μόνιμης συνεργασίας για τη διερεύνηση ατυχημάτων στον τομέα της ναυτιλίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/18/ΕΚ Άρθρο 1 Στόχοι 1. Σκοπός του πλαισίου μόνιμης συνεργασίας για τη διερεύνηση ατυχημάτων στον τομέα της ναυτιλίας, εφεξής «ΠΜΣ», το οποίο δημιουργήθηκε από τα κράτη μέλη σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, είναι να αποτελέσει την οργανωτική βάση που θα καταστήσει δυνατή τη συνεργασία των οργανισμών διερεύνησης των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2009/18/ΕΚ. 2. Κατά την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, το ΠΜΣ χρησιμεύει επίσης ως μέσο που προσφέρει τη δυνατότητα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) να διευκολύνει τη συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). 3. Τα μέλη του ΠΜΣ καταρτίζουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα πρόγραμμα εργασιών στο οποίο προβλέπονται προτεραιότητες και στόχοι συνδεόμενοι με τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Άρθρο 2 Συμμετοχή στο ΠΜΣ 1. Κάθε κράτος μέλος που διαθέτει οργανισμό διερεύνησης ορίζει έναν αντιπρόσωπο από τον οικείο οργανισμό διερεύνησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2009/18/ΕΚ, ως μέλος του ΠΜΣ, εφεξής τα «μέλη». Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών και την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΠΜΣ, τα μέλη εξουσιοδοτούνται να συζητούν τους βέλτιστους τρόπους συνεργασίας και να συμφωνούν και να ψηφίζουν επ αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της οδηγίας. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον τα μέλη. 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφεξής η «Επιτροπή», η οποία έχει ουσιώδες συμφέρον, δύναται να ορίσει αντιπροσώπους που θα συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις ή άλλες δραστηριότητες του ΠΜΣ. 3. Επιτρέπεται στις κάτωθι χώρες να ορίζουν αντιπρόσωπο που θα συμμετέχει στο ΠΜΣ ως παρατηρητής, εφεξής «παρατηρητές»: οι χώρες ΕΟΧ, με δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των οικείων οργανισμών διερεύνησης, μόνον τα κράτη μέλη τα οποία διαθέτουν ανεξάρτητο σημείο επαφής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/18/ΕΚ. Οι παρατηρητές παραλαμβάνουν τα έγγραφα των συνεδριάσεων, επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις και να συμμετέχουν στις συζητήσεις. 4. Τα μέλη και οι παρατηρητές επιτρέπεται να προτείνουν στο ΠΜΣ οποιοδήποτε θέμα για ένταξη στην ημερήσια διάταξη, εισηγήσεις και παρουσιάσεις τις οποίες επιθυμούν να θέσουν προς εξέταση. 5. Τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ εξασφαλίζει ο EMSA. 6. Τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αντίστοιχες χώρες ΕΟΧ αντιπροσωπεύονται από ένα μόνον άτομο, κοινοποιούν δε στη γραμματεία τον διορισμό των αντιπροσώπων τους και κάθε αλλαγή αυτών. 7. Τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι παρατηρητές επιτρέπεται να συνοδεύονται και από άλλα άτομα, εφόσον συμφωνήσει ο πρόεδρος του ΠΜΣ. Κατά περίπτωση, αιτήματα για πρόσθετη αντιπροσώπευση υποβάλλονται στη Γραμματεία, η οποία είναι αρμόδια για την αποδοχή τους. ( 1 ) ΕΕ L 208 της , σ. 64.

3 L 177/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 3 Συμμετοχή της Επιτροπής 1. Η Επιτροπή επιτρέπεται να συμμετέχει στις συζητήσεις, να προτείνει θέματα, εισηγήσεις και παρουσιάσεις στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων ή άλλων δραστηριοτήτων του ΠΜΣ. 2. Η Επιτροπή επιτρέπεται να θέτει στο ΠΜΣ οποιοδήποτε θέμα συνδεόμενο με την ασφάλεια της ναυτιλίας, εφόσον χρειασθεί. 3. Η Επιτροπή επιτρέπεται να ζητεί από το ΠΜΣ να παρέχει πληροφορίες και συνδρομή σε θέματα συνδεόμενα με τη συνεργασία σε περίπτωση διερεύνησης ατυχήματος και να το συμβουλεύει για την υλοποίηση και την εφαρμογή σχετικών με τη συνεργασία μέτρων, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2009/18/ΕΚ. 4. Η Επιτροπή παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα και τα αποτελέσματα της αλληλογραφίας του ΠΜΣ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 των παρόντων κανόνων. Άρθρο 4 Συμμετοχή τρίτων 1. Ο πρόεδρος δύναται, σε στενή συνεργασία με τη Γραμματεία, να καλεί τρίτα μέρη ως αντιπροσώπους άλλων κρατών και οργανισμών ή άτομα, προκειμένου να συμμετέχουν σε συνεδρίαση του ΠΜΣ, εφόσον αυτό κριθεί εφικτό και ενδεδειγμένο. 2. Επιτρέπεται η επιστροφή των εξόδων συμμετοχής από τον EMSA στα εν λόγω τρίτα μέρη, με την προϋπόθεση ότι ο EMSA έχει προηγουμένως συμφωνήσει και ότι διαθέτει τα κονδύλια, σύμφωνα με τους κανόνες του Οργανισμού, όπως επίσης επιτρέπεται η συμμετοχή τρίτων μερών με δικές τους δαπάνες. Πριν από τη συμμετοχή τρίτων μερών, η Γραμματεία τους κοινοποιεί τους όρους συμμετοχής. Άρθρο 5 Πρόεδρος και αντιπρόεδρος 1. Τα κράτη μέλη εκλέγουν πρόεδρο και αντιπρόεδρο, με δύο χωριστές μυστικές ψηφοφορίες σε συνεδρίασή τους. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος ασκούν τα καθήκοντά τους επί δύο έτη και μπορούν να επανεκλεγούν για άλλες δύο διαδοχικές θητείες. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να εκλεγούν οι διάδοχοί τους. 2. Ο πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του εντός του πλαισίου των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 1. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, ο πρόεδρος ενεργεί σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική. Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, ακολουθεί την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, δίνει τον λόγο στους ομιλητές, επιδιώκει την επίτευξη συναίνεσης και συνοψίζει τις συζητήσεις και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων. 3. Ο αντιπρόεδρος αναλαμβάνει αυτοδικαίως τη θέση του προέδρου εάν ο πρόεδρος δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του. Εφόσον απουσιάζει και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος ή εφόσον κανείς εξ αυτών δεν μπορεί να παρίσταται στη συνεδρίαση, η συνεδρίαση επιλέγει ad hoc πρόεδρο. 1. Η γραμματεία επικουρεί τον πρόεδρο στην: Άρθρο 6 Γραμματεία στην εκτέλεση των καθηκόντων του, στη σύγκληση συνεδριάσεων και άλλων δραστηριοτήτων, στη διανομή όλων των σχετικών με τη συνεδρίαση εγγράφων και την αλληλογραφία. 2. Η Γραμματεία μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις του ΠΜΣ, να υποβάλλει παρατηρήσεις, να προτείνει στην ημερήσια διάταξη θέματα και εισηγήσεις στις συνεδριάσεις ή άλλες δραστηριότητες του ΠΜΣ. Άρθρο 7 Συμφωνία επί των βέλτιστων τρόπων συνεργασίας 1. Οι εργασίες εντός του ΠΜΣ εστιάζονται πρωτίστως στη συμφωνία επί των βέλτιστων τρόπων συνεργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/18/ΕΚ. Καταβάλλεται προσπάθεια να επιτυγχάνεται η ευρύτερη δυνατή συμφωνία. 2. Όταν ο πρόεδρος κρίνει ότι μια πρόταση είναι έτοιμη για ψηφοφορία, η Γραμματεία τη θέτει σε ψηφοφορία.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/21 3. Ο πρόεδρος καταβάλλει προσπάθεια να επιτυγχάνεται συναίνεση σε όλα τα θέματα, ειδάλλως οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. 4. Εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συναίνεση, τα μέλη ή οι παρατηρητές που διαφωνούν έχουν το δικαίωμα να εμμείνουν στη θέση τους. 5. Η Γραμματεία, εξ ονόματος του προέδρου: εξασφαλίζει την παροχή της αναγκαίας εμπειρογνωμοσύνης και συμβουλών στους συμμετέχοντες στο ΠΜΣ, διευκολύνει την εκπόνηση προτάσεων από τους συμμετέχοντες του ΠΜΣ και υποβάλλει δική της πρόταση, εφόσον χρειάζεται, διευκολύνει την εκπόνηση και την αξιολόγηση κοινών τεχνικο-λειτουργικών λύσεων. Άρθρο 8 Συνεδριάσεις και υποομάδες 1. Οι συνεδριάσεις του ΠΜΣ συγκαλούνται από τον πρόεδρο τουλάχιστον μία φορά ετησίως στα γραφεία του EMSA. Πρόσθετες συνεδριάσεις επιτρέπεται να συγκαλούνται είτε με πρωτοβουλία του Προέδρου είτε κατόπιν γραπτού αιτήματος υποστηριζόμενου από τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών. 2. Οι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ επιτρέπεται να συγκροτούν υποομάδες με αντικείμενο συγκεκριμένα θέματα που θέλουν να πραγματευθούν εντός του πεδίου του ΠΜΣ, κατά προτίμηση μέσω αλληλογραφίας. Οι υποομάδες αναφέρουν στο ΠΜΣ. 3. Το ΠΜΣ και οι υποομάδες συνεδριάζουν στα γραφεία του EMSA, εκτός εάν οι συμμετέχοντες αποφασίσουν διαφορετικά. 4. Ο EMSA επιστρέφει στα κράτη μέλη και στις χώρες των παρατηρητών τις δαπάνες της ετήσιας συνεδρίασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, για έναν μόνον ορισμένο αντιπρόσωπο στη συνεδρίαση του ΠΜΣ, σύμφωνα με τον κανονισμό του Οργανισμού. Τα κράτη μέλη και οι χώρες των παρατηρητών αναλαμβάνουν τις δαπάνες των προσώπων που συνοδεύουν τον ορισμένο αντιπρόσωπο. 5. Η χρηματοδότηση συνεδριάσεων, πλέον της ετήσιας συνεδρίασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εξαρτάται από την εκ των προτέρων έγκριση του EMSA και την ύπαρξη πόρων ή άλλης χρηματοδότησης του EMSA. Άρθρο 9 Έγγραφα συνεδριάσεων 1. Η πρόσκληση και η προσωρινή ημερήσια διάταξη συνεδρίασης αποστέλλονται από τη Γραμματεία στα μέλη, την Επιτροπή και τους παρατηρητές τουλάχιστον 28 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 2. Η Γραμματεία καταρτίζει προσωρινή ημερήσια διάταξη υπ ευθύνη του προέδρου. 3. Τα μέλη, η Επιτροπή και οι παρατηρητές υποβάλλουν τα έγγραφα της συνεδρίασης, υπό τη μορφή που εκτίθεται στο προσάρτημα I, στον πρόεδρο και τη Γραμματεία πριν από τη διανομή της ημερήσιας διάταξης. 4. Τα σχετικά έγγραφα και η ημερήσια διάταξη διανέμονται από τη Γραμματεία στα μέλη, την Επιτροπή και τους παρατηρητές τουλάχιστον δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 5. Η ημερήσια διάταξη υποβάλλεται προς έγκριση πριν από το πρώτο θέμα της συνεδρίασης. 6. Σε επείγουσες ή/και εξαιρετικές περιπτώσεις, ο πρόεδρος επιτρέπεται να αποκλίνει από το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στις παραγράφους 3 και 4. Εφόσον ζητηθεί να εξετασθεί άλλο θέμα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, ο πρόεδρος αποφασίζει εάν θα το εντάξει στην ημερήσια διάταξη. Τα έγγραφα επειγουσών ή/και εξαιρετικών περιπτώσεων επιτρέπεται να υποβάλλονται οποτεδήποτε πριν από τη συνεδρίαση ή κατά τη διάρκειά της. Άρθρο 10 Κατάλογος παρισταμένων Σε κάθε συνεδρίαση, η Γραμματεία καταρτίζει κατάλογο παρόντων με τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων, τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους, τον οργανισμό ή τον φορέα στον οποίο ανήκουν.

5 L 177/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 11 Τήρηση εμπιστευτικότητας Οι συζητήσεις των συμμετεχόντων του ΠΣΜ είναι εμπιστευτικές. Άρθρο 12 Επίσημα και συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων 1. Τα πρακτικά, στα οποία καταγράφονται τα κυριότερα σημεία της συνεδρίασης, συντάσσονται από τη Γραμματεία υπ ευθύνη του προέδρου, με σκοπό τη διανομή τους στα μέλη, την Επιτροπή και τους παρατηρητές. 2. Μετά από ψηφοφορία, τα μέλη ή/και οι παρατηρητές που διαφωνούν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να καταχωριστεί η θέση τους στα πρακτικά. 3. Η Γραμματεία διανέμει το σχέδιο πρακτικών εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη συνεδρίαση. Τα μέλη, η Επιτροπή και οι παρατηρητές επιτρέπεται να στείλουν τυχόν σχόλιά τους στη Γραμματεία, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του σχεδίου πρακτικών. Τα πρακτικά εγκρίνονται επισήμως στην επόμενη συνεδρίαση. 4. Τα εγκεκριμένα πρακτικά είναι τα μόνα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης. 5. Τυχόν βοηθητικά τεχνικά έγγραφα που εγκρίνονται στη συνεδρίαση επιτρέπεται να επισυνάπτονται στα πρακτικά. 6. Η Γραμματεία δημοσιοποιεί συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης, τα οποία συντάσσει υπ ευθύνη του προέδρου. Στα εν λόγω πρακτικά συνοψίζονται τα συμπεράσματα που επιτεύχθηκαν σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης. Άρθρο 13 Αλληλογραφία 1. Η επίσημη αλληλογραφία των μελών προς το ΠΜΣ απευθύνεται στον πρόεδρο και τη Γραμματεία. 2. Η επίσημη αλληλογραφία προς τα μέλη αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχουν κοινοποιήσει προς τον σκοπό αυτό. Άρθρο 14 Γλώσσα Η γλώσσα εργασίας του ΠΜΣ είναι η αγγλική. Χρησιμοποιείται στις παρουσιάσεις, τις συζητήσεις και το έντυπο υλικό. Η μετάφραση δεν είναι απαραίτητη. Άρθρο 15 Σύγκρουση συμφερόντων Κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στις εργασίες του ΠΜΣ κοινοποιεί στον πρόεδρο και τη Γραμματεία ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων σε θέμα που θα εξετασθεί στο ΠΜΣ.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/23 Προσάρτημα Μορφή του εγγράφου που συνιστάται για τις συνεδριάσεις του πλαισίου μόνιμης συνεργασίας για τη διερεύνηση ατυχημάτων στον τομέα της ναυτιλίας ΠΜΣ / / Θέμα της ημερήσιας διάταξης Ημερομηνία υποβολής Λισαβόνα (ημερομηνία της συνεδρίασης) Τίτλος του εγγράφου Υποβλήθηκε από Συνοπτική παρουσίαση Απαιτούμενη ενέργεια Σχετικά έγγραφα Εισαγωγή ή Ιστορικό Σχόλια ή ανάλυση Προτεινόμενη δράση Παράρτημα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαΐου 2008 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου μετανάστευσης (2008/381/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 924/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα