Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων"

Transcript

1 Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Σχολιασµένη Βιβλιογραϕία Χρηστος. Ζαρολιαγκης Καθηγητής Τµήµα Μηχ/κων Υπολογιστών & Πληροϕορικής Πανεπιστήµιο Πατρών Φεβρουάριος

2 Περίληψη Το παρόν κείµενο παρουσιάζει µια ϐασική σχολιασµένη ϐιβλιογραϕία για το µάθηµα Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων. Περιέχει µια λίστα ϐιβλίων τα οποία καλύπτουν ένα µεγάλο µέρος του µαθήµατος, καθώς και Ϲητήµατα «συγγενών» γνωστικών περιοχών. Ανάλογα µε τις γνώσεις σας, κάποια µπορεί να είναι καταλληλότερα από κάποια άλλα. 2

3 1 Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Οι Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων (Algorithm Engineering) είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, που αναπτύχθηκε στο δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του Ασχολείται κυρίως µε την αποδοτική υλοποίηση αλγορίθµων και δοµών δεδοµένων, καθώς και µε την εκτενή ανάλυση και πειραµατική αξιολόγησή τους, έτσι ώστε το προκύπτον λογισµικό να έχει πρακτική εϕαρµογή. Ασχολείται επίσης µε Ϲητήµατα δηµιουργίας περιβαλλόντων και ϐιβλιοθηκών λογισµικού που επιτρέπουν την εύκολη υλοποίηση και πειραµατική αξιολόγηση αλγορίθµων, και µε Ϲητήµατα µεθοδολογίας σε ότι αϕορά την πει- ϱαµατική έρευνα αλγορίθµων και δοµών δεδοµένων, καθώς και σε ότι αϕορά τη διαδικασία µετατροπής των απαιτήσεων του χρήστη σε αποδοτικές αλγοριθµικές λύσεις και υλοποιήσεις Υπάρχουν τρία πολύ αξιόλογα ϐιβλία σχετικά µε το περιεχόµενο του µαθήµατος. Το πρώτο είναι το κλασσικό ϐιβλίο των Mehlhorn και Naeher [8], το οποίο πραγµατεύεται διεξοδικά τα Ϲητήµατα εύκολης και αποδοτικής υλοποίησης ϐασικών και προηγµένων αλγο- ϱίθµων και δοµών δεδοµένων, µε χρήση της (πιο επιτυχηµένης) ϐιβλιοθήκης/περιβάλλοντος ανάπτυξης αλγορίθµων LEDA (Library for Efficient Data types and Algorithms). Το ϐιβλίο καλύπτει σχεδόν πλήρως το αντικείµενο του µαθήµατος µε χρήση της ϐιβλιοθήκης LEDA ειδικά σε ότι αϕορά την αποδοτική υλοποίηση αλγορίθµων και δοµών δεδοµένων, παρουσιά- Ϲοντας (σε αρκετά µεγάλο ϐάθος) τεχνικές και παραδείγµατα υλοποίησης και πειραµατικής αξιολόγηση µιας πληθώρας αλγορίθµων και δοµών δεδοµένων. Το ϐιβλίο αυτό αποτελεί το κυρίως ϐιβλίο του παρόντος µαθήµατος. Το δεύτερο ϐιβλίο [9], που επιµελήθηκαν οι Mueller-Hannemann και Schirra, πραγµατεύεται όλα σχεδόν τα Ϲητήµατα του κλάδου των Τεχνολογιών Υλοποίησης Αλγορίθµων, και κυρίως Ϲητήµατα µοντελοποίησης προβληµάτων, µεθοδολογίας σχεδιασµού σωστών υλοποιήσεων, δηµιουργίας περιβαλλόντων και ϐιβλιοθηκών λογισµικού, και πειραµατικής αξιολόγησης. Ουσιαστικά, είναι µια εκτενής καταγραϕή της εξέλιξης του κλάδου από τη δεκαετία του 1990 έως σήµερα. Το τρίτο (και πιο πρόσϕατο) ϐιβλίο [7] αϕορά Ϲητήµατα πειραµατικής αξιολόγησης αλγο- ϱίθµων καθώς και µεθοδολογικά Ϲητήµατα σχεδιασµού πειραµάτων. Μία εναλλακτική και ενδιαϕέρουσα µεθοδολογία υλοποίησης αλγορίθµων (που ϑα εξεταστεί και στο µάθηµα) είναι αυτή του γενικευµένου προγραµµατισµού (generic programming). Ο γενικευµένος προγραµµατισµός αποτελεί το υπόβαθρο της ϐιβλιοθήκης της C++και ειδικότερα το τµήµα που ονοµάζεται Standard Template Library (STL). Η µελέτη της STL µπορεί να ξεκινήσει από το ϐιβλίο [6] που παρουσιάζει µε πληρότητα την αρχιτεκτονική της STL καθώς και τους αλγόριθµους και τις δοµές δεδοµένων που παρέχει. Περαιτέρω µελέτη του γενικευµένου προγραµµατισµού γίνεται στο ϐιβλίο [1]. Ειδικότερα στο ϐιβλίο [1] αναλύεται η χρησιµότατη µεθοδολογία του σχεδιασµού κλάσεων µε πολιτικές (policy-based class design). Τέλος, όσοι ενδιαϕέρονται για τεχνικές γενικευµένου προγραµµατισµού στην υλοποίηση αλγορίθµων για γραϕήµατα µπορούν να ανατρέξουν στο ϐιβλίο [11], και για πιο προχωρηµένες εϕαρµογές στο ϐιβλίο [2]. Βιβλία τα οποία καλύπτουν γενικά το αντικείµενο της υλοποίησης αλγορίθµων και δοµών δεδοµένων είναι τα ϐιβλία των Sahni [10] και Weiss [12], αλλά είναι σε εισαγωγικό επίπεδο και δεν προχωρούν σε µεγάλο ϐάθος. Χρήσιµα µπορεί να ϐρείτε και τα ϐιβλία [4, 5]. 3

4 Αναϕορές [1] A. Alexandrescu, Modern C++design: Programming and Design Patterns Applied, Addison-Wesley, [2] D. Abrahams and A. Gurtovoy, C++ Template Metaprogramming : Concepts, Tools, and Techniques from Boost and Beyond, Addison-Wesley, [3] T. Budd, Data structures in C++ using the standard template library, Addison-Wesley, [4] F. Carrano, P. Helman, and R. Veroff, Data abstraction and problem solving with C++, 2nd Edition, Addison-Wesley, [5] E. Horowitz, S. Sahni, and D. Mehta, Fundamentals of data structures in C++, Computer Science Press, [6] N. Jossutis, The C++standard library: a tutorial and a reference, Addison Wesley Longman, [7] C.C. McGeoch, A Guide to Experimental Algorithmics, Cambridge University Press, [8] K. Mehlhorn and S. Naeher, LEDA: A platform for combinatorial and geometric computing, Cambridge University Press, [9] M. Mueller-Hannemanni and S. Schirra, Algorithm Engineering - Bridging the Gap between Algorithm Theory and Practice, Springer [10] S. Sahni, Data structures, algorithms, and applications in C++, WCB/McGraw-Hill, [11] J. Siek, A. Lumsdaine, L. Lee, The Boost Graph Library: User Guide and Reference Manual, Addison Wesley, [12] M.A. Weiss, Data structures and problem Solving with C++, 2nd Edition, Addison- Wesley,

5 2 Η Γλώσσα C++ Υπάρχουν πολλά διαθέσιµα ϐιβλία για C++ σε διάϕορα επίπεδα. Για όσους έχουν µικρή προγραµµατιστική εµπειρία, ένα αρκετά καλό ϐιβλίο είναι το [1]. Οσοι διαθέτουν µια καλή εµπειρία προγραµµατισµού µπορούν να ανατρέξουν στα ϐιβλία [3, 5, 6]. Το ϐιβλίο των Lippman και Lajoie [3] είναι πολύ καλό, ενώ µια διαϕορετική προσέγγιση µε περισσότερη έµϕαση στον γενικευµένο προγραµµατισµό προσϕέρεται από το ϐιβλίο των Koenig και Moo [2]. Ενα πολύ καλό ϐιβλίο σε προχωρηµένα ϑέµατα C++ είναι αυτό του Meyers [4]. Αναϕορές [1] H.M. Deitel and P.J. Deitel, C++: How to Program, 2nd Edition, Prentice-Hall, [2] A. Koenig and B. Moo, Accelerated C++, Addison-Wesley, [3] S.B. Lippman and J. Lajoie, C++ Primer, 3rd Edition, Addison-Wesley, [4] S. Meyers, Effective C++, 2nd Edition, Addison-Wesley, [5] I. Pohl, Object-Oriented Programming using C++, 2nd Edition, Addison-Wesley, [6] B. Stroustrup, The C++ Programming Language, 3rd Edition, Addison-Wesley, Αντικειµενοστρεϕής Σχεδιασµός, Ανάλυση και Προγραµ- µατισµός Μερικά κλασικά ϐιβλία για την αντικειµενοστρεϕή µεθοδολογία είναι τα [1, 4, 5]. Πιο πρόσϕατα και συνιστώµενα ϐιβλία είναι τα [2, 3]. Το τελευταίο ϐιβλίο [3] εισάγει την έννοια των σχεδιαστικών προτύπων (design patterns) η οποία αποδείχθηκε µια από τις πλέον ϑεµελιώδεις στο σχεδιασµό λογισµικού τα τελευταία χρόνια. Αναϕορές [1] G. Booch, Object Oriented Design with Applications, 2nd Edition, Benjamin Cummings, [2] T. Budd, An Introduction to Object-Oriented Programming, 2nd Edition, Addison- Wesley, [3] E. Gamma, R. Helms, R. Johnson, and J. Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley,

6 [4] B. Meyer, Object Oriented Software Construction, Prentice-Hall, [5] J. Rumbaugh, M. Blaha, W. Premerlani, F. Eddy, and W. Lorenson, Object Oriented Modelling and Design, Prentice Hall, Αλγόριθµοι και οµές εδοµένων Γενικά Υπάρχει µια πληθώρα καλών ϐιβλίων για τον (ϑεωρητικό) σχεδιασµό και την ανάλυση αλγο- ϱίθµων και δοµών δεδοµένων. Συνιστώµενα αντιπροσωπευτικά δείγµατα αποτελούν τα ϐιβλία [1, 2, 3, 4, 5]. Τα ϐιβλία [3, 4] είναι πολύ καλά και περιέχουν αρκετό υλικό πρόσϕατων ερευνητικών αποτελεσµάτων σε αλγορίθµους και δοµές δεδοµένων. Το ίδιο ισχύει και για το ϐιβλίο [2], το οποίο είναι σε πιο προχωρηµένο επίπεδο και εστιάζει κυρίως σε ϑέµατα ϱοών και συντοµότερων διαδροµών. References [1] A. Aho, J. Hopcroft, and J. Ullman, Data Structures and Algorithms, Addison-Wesley, [2] R. Ahuja, T. Magnanti, and J. Orlin, Network Flows, Prentice-Hall, [3] T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein, Εισαγωγή στους Αλγορίθµους, ελληνική έκδοση, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, [4] J. Kleinberg and E. Tardos, Σχεδιασµός Αλγορίθµων, ελληνική έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, [5] R.E. Tarjan, Data Structures and Network Algorithms, SIAM,

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns)

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ενότητα 6 Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ορισµοί βασικές έννοιες. Σηµαντικά µοτίβα σχεδίασης: Παρατηρητής (Observer). Πρόσοψη (Façade). Προσαρµογέας (Adapter). Πληρεξούσιος (Proxy). Μοναχοπαίδι (Singleton).

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ρ. Γκαράνη Γεωργία Επίκουρος Καθηγήτρια Έργο: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας» ηµιουργία ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού: Η µέθοδος CADMOS-D και το εργαλείο CRITON

Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού: Η µέθοδος CADMOS-D και το εργαλείο CRITON Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού: Η µέθοδος CADMOS-D και το εργαλείο CRITON Συµεών Ρετάλης, Πάρης Αυγερίου και Νικόλαος Παπασπύρου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0-03 Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ... 2 ΒΙΒΛΙΑ... 3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού υπολογιστών: τεχνολογικές και παιδαγωγικές προβολές

Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού υπολογιστών: τεχνολογικές και παιδαγωγικές προβολές Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού υπολογιστών: τεχνολογικές και παιδαγωγικές προβολές Γιώργος Φεσάκης 1 και Αγγελική Δημητρακοπούλου 2 1 Διδάσκων ΠΔ407/80, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά Δημητρίου Δημήτρης Δάσκαλος, MA IT in Education engino.education@gmail.com Σίσαμος Κώστας Μηχ. Μηχανικός, MSc Δάσκαλος c.sisamos@engino.com

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµοστική Συνεργατική Μάθηση στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: O σχηµατισµός των οµάδων ως κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας

Προσαρµοστική Συνεργατική Μάθηση στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: O σχηµατισµός των οµάδων ως κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας Προσαρµοστική Συνεργατική Μάθηση στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: O σχηµατισµός των οµάδων ως κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας Γεώργιος Μαυροµµάτης ρ, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Καθηγητής Στρατ. Σχολής Ευελπίδων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών και του τεστ αξιολόγησης ΤΕΜΑ3 για τη διδακτική παρέμβαση στα Μαθηματικά στο νηπιαγωγείο

Παρουσίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών και του τεστ αξιολόγησης ΤΕΜΑ3 για τη διδακτική παρέμβαση στα Μαθηματικά στο νηπιαγωγείο Παρουσίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών και του τεστ αξιολόγησης ΤΕΜΑ3 για τη διδακτική παρέμβαση στα Μαθηματικά στο νηπιαγωγείο Στ. Παπαδάκης 1, Μ. Καλογιαννάκης 2, Ν. Ζαράνης 3 1 Υπ. Διδάκτορας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Η γλώσσα UML... 20 1.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού... 21 1.2.2 Τύποι διαγραμμάτων της UML... 22 1.3 Διαγράμματα της UML... 24

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ Β.Α ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ VISUAL BASIC ΚΑΙ ACCESS

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ Β.Α ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ VISUAL BASIC ΚΑΙ ACCESS ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ Β.Α ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ VISUAL BASIC ΚΑΙ ACCESS Δρ. Γκούμας Στέφανος*, Συμεωνίδης Συμεών** * Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους

Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους Βαρδάκα Ματίνα, Βαρδάκας Ευάγγελος, Αλιµήσης ηµήτρης Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό

Κεφάλαιο 1 ο. Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό 16 Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού 1.1 Εισαγωγή Ο παγκόσμιος Ιστός αποτελεί σήμερα την αυτονόητη εφαρμογή μέσω της οποίας διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Ηλεκτρονική μάθηση

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Ηλεκτρονική μάθηση ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Έρευνα αγοράς αναφορικά με τις μεθόδους εφαρμογής και τις προοπτικές ανάπτυξης του e-learning σε ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Εκπαιδευτικής Εφαρμογής σε περιβάλλον Πολυμέσων

Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Εκπαιδευτικής Εφαρμογής σε περιβάλλον Πολυμέσων Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Εκπαιδευτικής Εφαρμογής σε περιβάλλον Πολυμέσων Χ. Αγγελοπούλου, Μ. Σιλαϊδή, Σ. Μπουζούκη, Α. Δούκας, Σ. Κωτσόπουλος Περίληψη Η παρούσα εφαρμογή αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Χάρης Γεωργίου, ΑΜ:Μ-177 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2000 - ii - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκώμια για το βιβλίο Ψηφιακή Σχεδίαση: Ενσωματωμένα Συστήματα με VHDL

Εγκώμια για το βιβλίο Ψηφιακή Σχεδίαση: Ενσωματωμένα Συστήματα με VHDL Εγκώμια για το βιβλίο Ψηφιακή Σχεδίαση: Ενσωματωμένα Συστήματα με VHDL Ο Peter Ashenden δείχνει το δρόμο για ένα νέο πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς των σχεδιαστών ψηφιακής λογικής.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόµος A' Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Οδηγός Σπουδών 2010 «Αυτός που θα τύχει παιδείας πρέπει να κοπιάσει πολύ, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ωφέλιμο.»

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφικές αναφορές

Βιβλιογραφικές αναφορές Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιογραφικές αναφορές Συνοπτικός οδηγός στους τρόπους ορθής αξιοποίησης και χρήσης των βιβλιογραφικών αναφορών Πάτρα 2010 Σύνταξη: Τσάκωνας Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους» Ξενοφών Χ. Γιωργουδέλλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Τίτλος: «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους» Ξενοφών Χ. Γιωργουδέλλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς

Διαβάστε περισσότερα

Νοητικά Μοντέλα και Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών για τις Βάσεις Δεδομένων και το Σχεδιασμό τους

Νοητικά Μοντέλα και Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών για τις Βάσεις Δεδομένων και το Σχεδιασμό τους Νοητικά Μοντέλα και Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών για τις Βάσεις Δεδομένων και το Σχεδιασμό τους Γιώργος Φεσάκης Καθηγητής ΔΕ ΠΕ19, Υπ. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου gfesakis@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5. Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο Δευτέρα, Πέμπτη 9:00 10:30, ΘΕΕ01, 202

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5. Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο Δευτέρα, Πέμπτη 9:00 10:30, ΘΕΕ01, 202 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5 Διδάσκων Δρ. Γιάννος Σαζεϊδης (email: yanos@cs.ucy.ac.cy) τηλ: 22892704 Υπεύθυνος Δρ. Παύλος Αντωνίου (email: paul.antoniou@cs.ucy.ac.cy)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Έκδοση 1.0 Ηράκλειο - Οκτώβριος 2010 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα