Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο"

Transcript

1 Ecclesiastes Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστησ µαταιοτησ µαταιοτητων τα παντα µαταιοτησ 3 τισ περισσεια τω ανθρωπω εν παντι µοχ θω αυτου ω µοχθει υπο τον ηλιον 4 γενεα πορευεται και γενεα ερχεται και η γη εισ τον αιωνα εστηκεν 5 και ανατελλει ο ηλιοσ και δυνει ο ηλιοσ και εισ τον τοπον αυτου ελκει 6 ανατελλων αυτοσ εκει πορευε ται προσ νοτον και κυκλοι προσ βορραν κυκλοι κυκλων πορευεται το πνευµα και επι κυκλουσ αυτου επιστρεφει το πνευµα 7 παντεσ οι χειµαρροι πορευονται εισ την θαλασσαν και η θαλασσα ουκ εσται ε µπιµπλαµενη εισ τοπον ου οι χειµαρροι πορευονται εκει αυτοι επιστρεφουσιν του πορευθηναι 8 παντεσ οι λογοι εγκοποι ου δυνησεται ανηρ του λαλειν και ουκ εµπλησθησεται οφθαλµοσ του οραν και ου π ληρωθησεται ουσ απο ακροασεωσ 9 τι το γεγονοσ αυτο το γενησοµενον και τι το πεποιηµενον αυτο το ποιηθησοµενον και ουκ εστιν παν προσφατον υπο τον ηλιον 10 οσ λαλησει και ερει ιδε τουτο καινον εσ τιν ηδη γεγονεν εν τοισ αιωσιν τοισ γενοµενοισ απο εµπροσθεν ηµων 11 ουκ εστιν µνηµη τοισ πρωτοισ και γε τοισ εσχατοισ γενοµενοισ ουκ εσται αυτοισ µνηµη µετα των γενησοµενων εισ την εσχατην 12 εγ ω εκκλησιαστησ εγενοµην βασιλευσ επι ισραηλ εν ιερουσαληµ 13 και εδωκα την καρδιαν µου του εκζη τησαι και του κατασκεψασθαι εν τη σοφια περι παντων των γινοµενων υπο τον ουρανον οτι περισπα σµον πονηρον εδωκεν ο θεοσ τοισ υιοισ του ανθρωπου του περισπασθαι εν αυτω 14 ειδον συν παντα τα ποιηµατα τα πεποιηµενα υπο τον ηλιον και ιδου τα παντα µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ 15 διε στραµµενον ου δυνησεται του επικοσµηθηναι και υστερηµα ου δυνησεται του αριθµηθηναι 16 ελαλησ α εγω εν καρδια µου τω λεγειν εγω ιδου εµεγαλυνθην και προσεθηκα σοφιαν επι πασιν οι εγενοντο εµπ ροσθεν µου εν ιερουσαληµ και καρδια µου ειδεν πολλα σοφιαν και γνωσιν 17 και εδωκα καρδιαν µου τ ου γνωναι σοφιαν και γνωσιν παραβολασ και επιστηµην εγνων οτι και γε τουτ εστιν προαιρεσισ πνευ µατοσ 18 οτι εν πληθει σοφιασ πληθοσ γνωσεωσ και ο προστιθεισ γνωσιν προσθησει αλγηµα Chapter 2 1 ειπον εγω εν καρδια µου δευρο δη πειρασω σε εν ευφροσυνη και ιδε εν αγαθω και ιδου και γε τουτο µ αταιοτησ 2 τω γελωτι ειπα περιφοραν και τη ευφροσυνη τι τουτο ποιεισ 3 κατεσκεψαµην εν καρδια µου τ ου ελκυσαι εισ οινον την σαρκα µου και καρδια µου ωδηγησεν εν σοφια και του κρατησαι επ αφροσ υνη εωσ ου ιδω ποιον το αγαθον τοισ υιοισ του ανθρωπου ο ποιησουσιν υπο τον ηλιον αριθµον ηµερ ων ζωησ αυτων 4 εµεγαλυνα ποιηµα µου ωκοδοµησα µοι οικουσ εφυτευσα µοι αµπελωνασ 5 εποιησα µο ι κηπουσ και παραδεισουσ και εφυτευσα εν αυτοισ ξυλον παν καρπου 6 εποιησα µοι κολυµβηθρασ υδ ατων του ποτισαι απ αυτων δρυµον βλαστωντα ξυλα 7 εκτησαµην δουλουσ και παιδισκασ και οικογε νεισ εγενοντο µοι και γε κτησισ βουκολιου και ποιµνιου πολλη εγενετο µοι υπερ παντασ τουσ γενοµεν ουσ εµπροσθεν µου εν ιερουσαληµ 8 συνηγαγον µοι και γε αργυριον και χρυσιον και περιουσιασµουσ βασιλεων και των χωρων εποιησα µοι αδοντασ και αδουσασ και εντρυφηµατα υιων του ανθρωπου οι νοχοον και οινοχοασ 9 και εµεγαλυνθην και προσεθηκα παρα παντασ τουσ γενοµενουσ εµπροσθεν µο υ εν ιερουσαληµ και γε σοφια µου εσταθη µοι 10 και παν ο ητησαν οι οφθαλµοι µου ουχ υφειλον απ αυ των ουκ απεκωλυσα την καρδιαν µου απο πασησ ευφροσυνησ οτι καρδια µου ευφρανθη εν παντι µοχ θω µου και τουτο εγενετο µερισ µου απο παντοσ µοχθου µου 11 και επεβλεψα εγω εν πασιν ποιηµασιν µ ου οισ εποιησαν αι χειρεσ µου και εν µοχθω ω εµοχθησα του ποιειν και ιδου τα παντα µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ και ουκ εστιν περισσεια υπο τον ηλιον 12 και επεβλεψα εγω του ιδειν σοφιαν κ αι περιφοραν και αφροσυνην οτι τισ ο ανθρωποσ οσ επελευσεται οπισω τησ βουλησ τα οσα εποιησεν αυτην 13 και ειδον εγω οτι εστιν περισσεια τη σοφια υπερ την αφροσυνην ωσ περισσεια του φωτοσ υπερ το σκοτοσ 14 του σοφου οι οφθαλµοι αυτου εν κεφαλη αυτου και ο αφρων εν σκοτει πορευεται και εγνω ν και γε εγω οτι συναντηµα εν συναντησεται τοισ πασιν αυτοισ 15 και ειπα εγω εν καρδια µου ωσ συνα ντηµα του αφρονοσ και γε εµοι συναντησεται µοι και ινα τι εσοφισαµην εγω τοτε περισσον ελαλησα εν καρδια µου διοτι αφρων εκ περισσευµατοσ λαλει οτι και γε τουτο µαταιοτησ 16 οτι ουκ εστιν µνηµη του σοφου µετα του αφρονοσ εισ αιωνα καθοτι ηδη αι ηµεραι αι ερχοµεναι τα παντα επελησθη και π ωσ αποθανειται ο σοφοσ µετα του αφρονοσ 17 και εµισησα συν την ζωην οτι πονηρον επ εµε το ποιηµ α το πεποιηµενον υπο τον ηλιον οτι τα παντα µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ 18 και εµισησα εγ ω συν παντα µοχθον µου ον εγω µοχθω υπο τον ηλιον οτι αφιω αυτον τω ανθρωπω τω γινοµενω µετ ε µε 19 και τισ οιδεν ει σοφοσ εσται η αφρων και εξουσιαζεται εν παντι µοχθω µου ω εµοχθησα και ω εσο φισαµην υπο τον ηλιον και γε τουτο µαταιοτησ 20 και επεστρεψα εγω του αποταξασθαι τη καρδια µου επι παντι τω µοχθω ω εµοχθησα υπο τον ηλιον 21 οτι εστιν ανθρωποσ ου µοχθοσ αυτου εν σοφια και εν

2 γνωσει και εν ανδρεια και ανθρωποσ οσ ουκ εµοχθησεν εν αυτω δωσει αυτω µεριδα αυτου και γε του το µαταιοτησ και πονηρια µεγαλη 22 οτι τι γινεται τω ανθρωπω εν παντι µοχθω αυτου και εν προαιρεσε ι καρδιασ αυτου ω αυτοσ µοχθει υπο τον ηλιον 23 οτι πασαι αι ηµεραι αυτου αλγηµατων και θυµου πε ρισπασµοσ αυτου και γε εν νυκτι ου κοιµαται η καρδια αυτου και γε τουτο µαταιοτησ εστιν 24 ουκ εστ ιν αγαθον εν ανθρωπω ο φαγεται και ο πιεται και ο δειξει τη ψυχη αυτου αγαθον εν µοχθω αυτου και γε τουτο ειδον εγω οτι απο χειροσ του θεου εστιν 25 οτι τισ φαγεται και τισ φεισεται παρεξ αυτου 26 οτι τ ω ανθρωπω τω αγαθω προ προσωπου αυτου εδωκεν σοφιαν και γνωσιν και ευφροσυνην και τω αµαρτ ανοντι εδωκεν περισπασµον του προσθειναι και του συναγαγειν του δουναι τω αγαθω προ προσωπου του θεου οτι και γε τουτο µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ Chapter 3 1 τοισ πασιν χρονοσ και καιροσ τω παντι πραγµατι υπο τον ουρανον 2 καιροσ του τεκειν και καιροσ το υ αποθανειν καιροσ του φυτευσαι και καιροσ του εκτιλαι πεφυτευµενον 3 καιροσ του αποκτειναι και κ αιροσ του ιασασθαι καιροσ του καθελειν και καιροσ του οικοδοµησαι 4 καιροσ του κλαυσαι και καιρ οσ του γελασαι καιροσ του κοψασθαι και καιροσ του ορχησασθαι 5 καιροσ του βαλειν λιθουσ και και ροσ του συναγαγειν λιθουσ καιροσ του περιλαβειν και καιροσ του µακρυνθηναι απο περιληµψεωσ 6 κ αιροσ του ζητησαι και καιροσ του απολεσαι καιροσ του φυλαξαι και καιροσ του εκβαλειν 7 καιροσ το υ ρηξαι και καιροσ του ραψαι καιροσ του σιγαν και καιροσ του λαλειν 8 καιροσ του φιλησαι και καιρ οσ του µισησαι καιροσ πολεµου και καιροσ ειρηνησ 9 τισ περισσεια του ποιουντοσ εν οισ αυτοσ µοχθ ει 10 ειδον συν τον περισπασµον ον εδωκεν ο θεοσ τοισ υιοισ του ανθρωπου του περισπασθαι εν αυτω 11 συν τα παντα εποιησεν καλα εν καιρω αυτου και γε συν τον αιωνα εδωκεν εν καρδια αυτων οπωσ µη ευρη ο ανθρωποσ το ποιηµα ο εποιησεν ο θεοσ απ αρχησ και µεχρι τελουσ 12 εγνων οτι ουκ εστιν αγαθ ον εν αυτοισ ει µη του ευφρανθηναι και του ποιειν αγαθον εν ζωη αυτου 13 και γε πασ ο ανθρωποσ οσ φαγεται και πιεται και ιδη αγαθον εν παντι µοχθω αυτου δοµα θεου εστιν 14 εγνων οτι παντα οσα εποιη σεν ο θεοσ αυτα εσται εισ τον αιωνα επ αυτω ουκ εστιν προσθειναι και απ αυτου ουκ εστιν αφελειν και ο θεοσ εποιησεν ινα φοβηθωσιν απο προσωπου αυτου 15 το γενοµενον ηδη εστιν και οσα του γινεσθ αι ηδη γεγονεν και ο θεοσ ζητησει τον διωκοµενον 16 και ετι ειδον υπο τον ηλιον τοπον τησ κρισεωσ εκ ει ο ασεβησ και τοπον του δικαιου εκει ο ασεβησ 17 ειπα εγω εν καρδια µου συν τον δικαιον και συν το ν ασεβη κρινει ο θεοσ οτι καιροσ τω παντι πραγµατι και επι παντι τω ποιηµατι 18 εκει ειπα εγω εν καρδι α µου περι λαλιασ υιων του ανθρωπου οτι διακρινει αυτουσ ο θεοσ και του δειξαι οτι αυτοι κτηνη ει σιν και γε αυτοισ 19 οτι συναντηµα υιων του ανθρωπου και συναντηµα του κτηνουσ συναντηµα εν αυ τοισ ωσ ο θανατοσ τουτου ουτωσ ο θανατοσ τουτου και πνευµα εν τοισ πασιν και τι επερισσευσεν ο ανθρωποσ παρα το κτηνοσ ουδεν οτι τα παντα µαταιοτησ 20 τα παντα πορευεται εισ τοπον ενα τα παντ α εγενετο απο του χοοσ και τα παντα επιστρεφει εισ τον χουν 21 και τισ οιδεν πνευµα υιων του ανθρωπ ου ει αναβαινει αυτο εισ ανω και πνευµα του κτηνουσ ει καταβαινει αυτο κατω εισ γην 22 και ειδον οτ ι ουκ εστιν αγαθον ει µη ο ευφρανθησεται ο ανθρωποσ εν ποιηµασιν αυτου οτι αυτο µερισ αυτου οτι τισ αξει αυτον του ιδειν εν ω εαν γενηται µετ αυτον Chapter 4 1 και επεστρεψα εγω και ειδον συν πασασ τασ συκοφαντιασ τασ γινοµενασ υπο τον ηλιον και ιδου δα κρυον των συκοφαντουµενων και ουκ εστιν αυτοισ παρακαλων και απο χειροσ συκοφαντουντων αυτ ουσ ισχυσ και ουκ εστιν αυτοισ παρακαλων 2 και επηνεσα εγω συν τουσ τεθνηκοτασ τουσ ηδη αποθα νοντασ υπερ τουσ ζωντασ οσοι αυτοι ζωσιν εωσ του νυν 3 και αγαθοσ υπερ τουσ δυο τουτουσ οστισ ο υπω εγενετο οσ ουκ ειδεν συν το ποιηµα το πονηρον το πεποιηµενον υπο τον ηλιον 4 και ειδον εγω συν παντα τον µοχθον και συν πασαν ανδρειαν του ποιηµατοσ οτι αυτο ζηλοσ ανδροσ απο του εταιρου α υτου και γε τουτο µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ 5 ο αφρων περιελαβεν τασ χειρασ αυτου και ε φαγεν τασ σαρκασ αυτου 6 αγαθον πληρωµα δρακοσ αναπαυσεωσ υπερ πληρωµα δυο δρακων µοχθου και προαιρεσεωσ πνευµατοσ 7 και επεστρεψα εγω και ειδον µαταιοτητα υπο τον ηλιον 8 εστιν εισ και ου κ εστιν δευτεροσ και γε υιοσ και αδελφοσ ουκ εστιν αυτω και ουκ εστιν περασµοσ τω παντι µοχθω αυ του και γε οφθαλµοσ αυτου ουκ εµπιπλαται πλουτου και τινι εγω µοχθω και στερισκω την ψυχην µου απο αγαθωσυνησ και γε τουτο µαταιοτησ και περισπασµοσ πονηροσ εστιν 9 αγαθοι οι δυο υπερ τον εν α οισ εστιν αυτοισ µισθοσ αγαθοσ εν µοχθω αυτων 10 οτι εαν πεσωσιν ο εισ εγερει τον µετοχον αυτου κ αι ουαι αυτω τω ενι οταν πεση και µη η δευτεροσ του εγειραι αυτον 11 και γε εαν κοιµηθωσιν δυο και θ ερµη αυτοισ και ο εισ πωσ θερµανθη 12 και εαν επικραταιωθη ο εισ οι δυο στησονται κατεναντι αυτου και το σπαρτιον το εντριτον ου ταχεωσ απορραγησεται 13 αγαθοσ παισ πενησ και σοφοσ υπερ βασιλεα πρεσβυτερον και αφρονα οσ ουκ εγνω του προσεχειν ετι 14 οτι εξ οικου των δεσµιων εξελευσεται του β ασιλευσαι οτι και γε εν βασιλεια αυτου εγεννηθη πενησ 15 ειδον συν παντασ τουσ ζωντασ τουσ περιπα τουντασ υπο τον ηλιον µετα του νεανισκου του δευτερου οσ στησεται αντ αυτου 16 ουκ εστιν περασµ

3 οσ τω παντι λαω τοισ πασιν οσοι εγενοντο εµπροσθεν αυτων και γε οι εσχατοι ουκ ευφρανθησονται ε ν αυτω οτι και γε τουτο µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ 17 φυλαξον ποδα σου εν ω εαν πορευη ει σ οικον του θεου και εγγυσ του ακουειν υπερ δοµα των αφρονων θυσια σου οτι ουκ εισιν ειδοτεσ του ποιησαι κακον Chapter 5 1 µη σπευδε επι στοµατι σου και καρδια σου µη ταχυνατω του εξενεγκαι λογον προ προσωπου του θεο υ οτι ο θεοσ εν τω ουρανω και συ επι τησ γησ επι τουτω εστωσαν οι λογοι σου ολιγοι 2 οτι παραγινεται ενυπνιον εν πληθει περισπασµου και φωνη αφρονοσ εν πληθει λογων 3 καθωσ αν ευξη ευχην τω θεω µη χρονισησ του αποδουναι αυτην οτι ουκ εστιν θεληµα εν αφροσιν συν οσα εαν ευξη αποδοσ 4 αγαθον τ ο µη ευξασθαι σε η το ευξασθαι σε και µη αποδουναι 5 µη δωσ το στοµα σου του εξαµαρτησαι την σα ρκα σου και µη ειπησ προ προσωπου του θεου οτι αγνοια εστιν ινα µη οργισθη ο θεοσ επι φωνη σου κ αι διαφθειρη τα ποιηµατα χειρων σου 6 οτι εν πληθει ενυπνιων και µαταιοτητεσ και λογοι πολλοι οτι σ υν τον θεον φοβου 7 εαν συκοφαντιαν πενητοσ και αρπαγην κριµατοσ και δικαιοσυνησ ιδησ εν χωρα µ η θαυµασησ επι τω πραγµατι οτι υψηλοσ επανω υψηλου φυλαξαι και υψηλοι επ αυτουσ 8 και περισσε ια γησ εν παντι εστι βασιλευσ του αγρου ειργασµενου 9 αγαπων αργυριον ου πλησθησεται αργυριου κ αι τισ ηγαπησεν εν πληθει αυτων γενηµα και γε τουτο µαταιοτησ 10 εν πληθει τησ αγαθωσυνησ επληθυ νθησαν εσθοντεσ αυτην και τι ανδρεια τω παρ αυτησ οτι αλλ η του οραν οφθαλµοισ αυτου 11 γλυκυσ υπνοσ του δουλου ει ολιγον και ει πολυ φαγεται και τω εµπλησθεντι του πλουτησαι ουκ εστιν αφιων αυτον του υπνωσαι 12 εστιν αρρωστια ην ειδον υπο τον ηλιον πλουτον φυλασσοµενον τω παρ αυτου ει σ κακιαν αυτου 13 και απολειται ο πλουτοσ εκεινοσ εν περισπασµω πονηρω και εγεννησεν υιον και ου κ εστιν εν χειρι αυτου ουδεν 14 καθωσ εξηλθεν απο γαστροσ µητροσ αυτου γυµνοσ επιστρεψει του πορ ευθηναι ωσ ηκει και ουδεν ου ληµψεται εν µοχθω αυτου ινα πορευθη εν χειρι αυτου 15 και γε τουτο πο νηρα αρρωστια ωσπερ γαρ παρεγενετο ουτωσ και απελευσεται και τισ περισσεια αυτω η µοχθει εισ α νεµον 16 και γε πασαι αι ηµεραι αυτου εν σκοτει και πενθει και θυµω πολλω και αρρωστια και χολω 17 ι δου ο ειδον εγω αγαθον ο εστιν καλον του φαγειν και του πιειν και του ιδειν αγαθωσυνην εν παντι µο χθω αυτου ω εαν µοχθη υπο τον ηλιον αριθµον ηµερων ζωησ αυτου ων εδωκεν αυτω ο θεοσ οτι αυτο µερισ αυτου 18 και γε πασ ο ανθρωποσ ω εδωκεν αυτω ο θεοσ πλουτον και υπαρχοντα και εξουσιασεν αυτον του φαγειν απ αυτου και του λαβειν το µεροσ αυτου και του ευφρανθηναι εν µοχθω αυτου του το δοµα θεου εστιν 19 οτι ου πολλα µνησθησεται τασ ηµερασ τησ ζωησ αυτου οτι ο θεοσ περισπα αυτο ν εν ευφροσυνη καρδιασ αυτου Chapter 6 1 εστιν πονηρια ην ειδον υπο τον ηλιον και πολλη εστιν επι τον ανθρωπον 2 ανηρ ω δωσει αυτω ο θεοσ πλουτον και υπαρχοντα και δοξαν και ουκ εστιν υστερων τη ψυχη αυτου απο παντων ων επιθυµησει και ουκ εξουσιασει αυτω ο θεοσ του φαγειν απ αυτου οτι ανηρ ξενοσ φαγεται αυτον τουτο µαταιοτη σ και αρρωστια πονηρα εστιν 3 εαν γεννηση ανηρ εκατον και ετη πολλα ζησεται και πληθοσ ο τι εσον ται ηµεραι ετων αυτου και ψυχη αυτου ουκ εµπλησθησεται απο τησ αγαθωσυνησ και γε ταφη ουκ εγε νετο αυτω ειπα αγαθον υπερ αυτον το εκτρωµα 4 οτι εν µαταιοτητι ηλθεν και εν σκοτει πορευεται και ε ν σκοτει ονοµα αυτου καλυφθησεται 5 και γε ηλιον ουκ ειδεν και ουκ εγνω αναπαυσισ τουτω υπερ του τον 6 και ει εζησεν χιλιων ετων καθοδουσ και αγαθωσυνην ουκ ειδεν µη ουκ εισ τοπον ενα τα παντα π ορευεται 7 πασ µοχθοσ του ανθρωπου εισ στοµα αυτου και γε η ψυχη ου πληρωθησεται 8 οτι τισ περισσ εια τω σοφω υπερ τον αφρονα διοτι ο πενησ οιδεν πορευθηναι κατεναντι τησ ζωησ 9 αγαθον οραµα οφθ αλµων υπερ πορευοµενον ψυχη και γε τουτο µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ 10 ει τι εγενετο ηδη κεκληται ονοµα αυτου και εγνωσθη ο εστιν ανθρωποσ και ου δυνησεται του κριθηναι µετα του ισχυρ ου υπερ αυτον 11 οτι εισιν λογοι πολλοι πληθυνοντεσ µαταιοτητα τι περισσον τω ανθρωπω 12 οτι τισ οιδε ν τι αγαθον τω ανθρωπω εν τη ζωη αριθµον ηµερων ζωησ µαταιοτητοσ αυτου και εποιησεν αυτασ εν σκια οτι τισ απαγγελει τω ανθρωπω τι εσται οπισω αυτου υπο τον ηλιον Chapter 7 1 αγαθον ονοµα υπερ ελαιον αγαθον και ηµερα του θανατου υπερ ηµεραν γενεσεωσ αυτου 2 αγαθον πο ρευθηναι εισ οικον πενθουσ η οτι πορευθηναι εισ οικον ποτου καθοτι τουτο τελοσ παντοσ του ανθρω που και ο ζων δωσει εισ καρδιαν αυτου 3 αγαθον θυµοσ υπερ γελωτα οτι εν κακια προσωπου αγαθυνθη σεται καρδια 4 καρδια σοφων εν οικω πενθουσ και καρδια αφρονων εν οικω ευφροσυνησ 5 αγαθον το ακ ουσαι επιτιµησιν σοφου υπερ ανδρα ακουοντα ασµα αφρονων 6 οτι ωσ φωνη των ακανθων υπο τον λεβ ητα ουτωσ γελωσ των αφρονων και γε τουτο µαταιοτησ 7 οτι η συκοφαντια περιφερει σοφον και απολλ υσι την καρδιαν ευτονιασ αυτου 8 αγαθη εσχατη λογων υπερ αρχην αυτου αγαθον µακροθυµοσ υπερ υ ψηλον πνευµατι 9 µη σπευσησ εν πνευµατι σου του θυµουσθαι οτι θυµοσ εν κολπω αφρονων αναπαυσ

4 εται 10 µη ειπησ τι εγενετο οτι αι ηµεραι αι προτεραι ησαν αγαθαι υπερ ταυτασ οτι ουκ εν σοφια επηρω τησασ περι τουτου 11 αγαθη σοφια µετα κληροδοσιασ και περισσεια τοισ θεωρουσιν τον ηλιον 12 οτι εν σκια αυτησ η σοφια ωσ σκια του αργυριου και περισσεια γνωσεωσ τησ σοφιασ ζωοποιησει τον παρ αυτησ 13 ιδε τα ποιηµατα του θεου οτι τισ δυνησεται του κοσµησαι ον αν ο θεοσ διαστρεψη αυτον 14 εν ηµερα αγαθωσυνησ ζηθι εν αγαθω και εν ηµερα κακιασ ιδε και γε συν τουτο συµφωνον τουτω εποιησ εν ο θεοσ περι λαλιασ ινα µη ευρη ο ανθρωποσ οπισω αυτου µηδεν 15 συν τα παντα ειδον εν ηµεραισ µ αταιοτητοσ µου εστιν δικαιοσ απολλυµενοσ εν δικαιω αυτου και εστιν ασεβησ µενων εν κακια αυτο υ 16 µη γινου δικαιοσ πολυ και µη σοφιζου περισσα µηποτε εκπλαγησ 17 µη ασεβησησ πολυ και µη γινου σκληροσ ινα µη αποθανησ εν ου καιρω σου 18 αγαθον το αντεχεσθαι σε εν τουτω και γε απο τουτου µ η ανησ την χειρα σου οτι φοβουµενοσ τον θεον εξελευσεται τα παντα 19 η σοφια βοηθησει τω σοφω υπ ερ δεκα εξουσιαζοντασ τουσ οντασ εν τη πολει 20 οτι ανθρωποσ ουκ εστιν δικαιοσ εν τη γη οσ ποιησει αγαθον και ουχ αµαρτησεται 21 και γε εισ παντασ τουσ λογουσ ουσ λαλησουσιν µη θησ καρδιαν σου ο πωσ µη ακουσησ του δουλου σου καταρωµενου σε 22 οτι πλειστακισ πονηρευσεται σε και καθοδουσ π ολλασ κακωσει καρδιαν σου οπωσ και γε συ κατηρασω ετερουσ 23 παντα ταυτα επειρασα εν τη σοφια ειπα σοφισθησοµαι 24 και αυτη εµακρυνθη απ εµου µακραν υπερ ο ην και βαθυ βαθοσ τισ ευρησει αυ το 25 εκυκλωσα εγω και η καρδια µου του γνωναι και του κατασκεψασθαι και ζητησαι σοφιαν και ψηφ ον και του γνωναι ασεβουσ αφροσυνην και σκληριαν και περιφοραν 26 και ευρισκω εγω πικροτερον υπ ερ θανατον συν την γυναικα ητισ εστιν θηρευµατα και σαγηναι καρδια αυτησ δεσµοι χειρεσ αυτησ αγαθοσ προ προσωπου του θεου εξαιρεθησεται απ αυτησ και αµαρτανων συλληµφθησεται εν αυτη 27 ιδε τουτο ευρον ειπεν ο εκκλησιαστησ µια τη µια του ευρειν λογισµον 28 ον ετι εζητησεν η ψυχη µου κ αι ουχ ευρον ανθρωπον ενα απο χιλιων ευρον και γυναικα εν πασι τουτοισ ουχ ευρον 29 πλην ιδε τουτ ο ευρον ο εποιησεν ο θεοσ συν τον ανθρωπον ευθη και αυτοι εζητησαν λογισµουσ πολλουσ Chapter 8 1 τισ οιδεν σοφουσ και τισ οιδεν λυσιν ρηµατοσ σοφια ανθρωπου φωτιει προσωπον αυτου και αναιδησ προσωπω αυτου µισηθησεται 2 στοµα βασιλεωσ φυλαξον και περι λογου ορκου θεου µη σπουδασησ 3 α πο προσωπου αυτου πορευση µη στησ εν λογω πονηρω οτι παν ο εαν θεληση ποιησει 4 καθωσ λαλει βα σιλευσ εξουσιαζων και τισ ερει αυτω τι ποιησεισ 5 ο φυλασσων εντολην ου γνωσεται ρηµα πονηρον κ αι καιρον κρισεωσ γινωσκει καρδια σοφου 6 οτι παντι πραγµατι εστιν καιροσ και κρισισ οτι γνωσισ το υ ανθρωπου πολλη επ αυτον 7 οτι ουκ εστιν γινωσκων τι το εσοµενον οτι καθωσ εσται τισ αναγγελει α υτω 8 ουκ εστιν ανθρωποσ εξουσιαζων εν πνευµατι του κωλυσαι συν το πνευµα και ουκ εστιν εξουσια εν ηµερα του θανατου και ουκ εστιν αποστολη εν τω πολεµω και ου διασωσει ασεβεια τον παρ αυτη σ 9 και συν παν τουτο ειδον και εδωκα την καρδιαν µου εισ παν ποιηµα ο πεποιηται υπο τον ηλιον τα οσα εξουσιασατο ο ανθρωποσ εν ανθρωπω του κακωσαι αυτον 10 και τοτε ειδον ασεβεισ εισ ταφουσ ει σαχθεντασ και εκ τοπου αγιου επορευθησαν και επηνεθησαν εν τη πολει οτι ουτωσ εποιησαν και γε τ ουτο µαταιοτησ 11 οτι ουκ εστιν γινοµενη αντιρρησισ απο των ποιουντων το πονηρον ταχυ δια τουτο ε πληροφορηθη καρδια υιων του ανθρωπου εν αυτοισ του ποιησαι το πονηρον 12 οσ ηµαρτεν εποιησεν τ ο πονηρον απο τοτε και απο µακροτητοσ αυτω οτι και γε γινωσκω εγω οτι εσται αγαθον τοισ φοβουµε νοισ τον θεον οπωσ φοβωνται απο προσωπου αυτου 13 και αγαθον ουκ εσται τω ασεβει και ου µακρυνε ι ηµερασ εν σκια οσ ουκ εστιν φοβουµενοσ απο προσωπου του θεου 14 εστιν µαταιοτησ η πεποιηται επι τησ γησ οτι εισι δικαιοι οτι φθανει προσ αυτουσ ωσ ποιηµα των ασεβων και εισιν ασεβεισ οτι φθανει προσ αυτουσ ωσ ποιηµα των δικαιων ειπα οτι και γε τουτο µαταιοτησ 15 και επηνεσα εγω συν την ευφρ οσυνην οτι ουκ εστιν αγαθον τω ανθρωπω υπο τον ηλιον οτι ει µη του φαγειν και του πιειν και του ευ φρανθηναι και αυτο συµπροσεσται αυτω εν µοχθω αυτου ηµερασ ζωησ αυτου οσασ εδωκεν αυτω ο θ εοσ υπο τον ηλιον 16 εν οισ εδωκα την καρδιαν µου του γνωναι σοφιαν και του ιδειν τον περισπασµον τ ον πεποιηµενον επι τησ γησ οτι και γε εν ηµερα και εν νυκτι υπνον εν οφθαλµοισ αυτου ουκ εστιν βλε πων 17 και ειδον συν παντα τα ποιηµατα του θεου οτι ου δυνησεται ανθρωποσ του ευρειν συν το ποιηµ α το πεποιηµενον υπο τον ηλιον οσα αν µοχθηση ο ανθρωποσ του ζητησαι και ουχ ευρησει και γε οσ α αν ειπη ο σοφοσ του γνωναι ου δυνησεται του ευρειν Chapter 9 1 οτι συν παν τουτο εδωκα εισ καρδιαν µου και καρδια µου συν παν ειδεν τουτο ωσ οι δικαιοι και οι σ οφοι και εργασιαι αυτων εν χειρι του θεου και γε αγαπην και γε µισοσ ουκ εστιν ειδωσ ο ανθρωποσ τα παντα προ προσωπου αυτων 2 µαταιοτησ εν τοισ πασιν συναντηµα εν τω δικαιω και τω ασεβει τω αγα θω και τω κακω και τω καθαρω και τω ακαθαρτω και τω θυσιαζοντι και τω µη θυσιαζοντι ωσ ο αγαθ οσ ωσ ο αµαρτανων ωσ ο οµνυων καθωσ ο τον ορκον φοβουµενοσ 3 τουτο πονηρον εν παντι πεποιηµεν ω υπο τον ηλιον οτι συναντηµα εν τοισ πασιν και γε καρδια υιων του ανθρωπου επληρωθη πονηρου κ αι περιφερεια εν καρδια αυτων εν ζωη αυτων και οπισω αυτων προσ τουσ νεκρουσ 4 οτι τισ οσ κοινων

5 ει προσ παντασ τουσ ζωντασ εστιν ελπισ οτι ο κυων ο ζων αυτοσ αγαθοσ υπερ τον λεοντα τον νεκρον 5 οτι οι ζωντεσ γνωσονται οτι αποθανουνται και οι νεκροι ουκ εισιν γινωσκοντεσ ουδεν και ουκ εστιν αυτοισ ετι µισθοσ οτι επελησθη η µνηµη αυτων 6 και γε αγαπη αυτων και γε µισοσ αυτων και γε ζηλοσ αυτων ηδη απωλετο και µερισ ουκ εστιν αυτοισ ετι εισ αιωνα εν παντι τω πεποιηµενω υπο τον ηλιον 7 δευρο φαγε εν ευφροσυνη αρτον σου και πιε εν καρδια αγαθη οινον σου οτι ηδη ευδοκησεν ο θεοσ τα ποιηµατα σου 8 εν παντι καιρω εστωσαν ιµατια σου λευκα και ελαιον επι κεφαλην σου µη υστερησατ ω 9 ιδε ζωην µετα γυναικοσ ησ ηγαπησασ πασασ ηµερασ ζωησ µαταιοτητοσ σου τασ δοθεισασ σοι υπ ο τον ηλιον πασασ ηµερασ µαταιοτητοσ σου οτι αυτο µερισ σου εν τη ζωη σου και εν τω µοχθω σου ω συ µοχθεισ υπο τον ηλιον 10 παντα οσα αν ευρη η χειρ σου του ποιησαι ωσ η δυναµισ σου ποιησον οτι ουκ εστιν ποιηµα και λογισµοσ και γνωσισ και σοφια εν αδη οπου συ πορευη εκει 11 επεστρεψα και ειδον υπο τον ηλιον οτι ου τοισ κουφοισ ο δροµοσ και ου τοισ δυνατοισ ο πολεµοσ και γε ου τοισ σοφ οισ αρτοσ και γε ου τοισ συνετοισ πλουτοσ και γε ου τοισ γινωσκουσιν χαρισ οτι καιροσ και απαντη µα συναντησεται τοισ πασιν αυτοισ 12 οτι και γε ουκ εγνω ο ανθρωποσ τον καιρον αυτου ωσ οι ιχθυεσ οι θηρευοµενοι εν αµφιβληστρω κακω και ωσ ορνεα τα θηρευοµενα εν παγιδι ωσ αυτα παγιδευονται οι υιοι του ανθρωπου εισ καιρον πονηρον οταν επιπεση επ αυτουσ αφνω 13 και γε τουτο ειδον σοφιαν υπο τον ηλιον και µεγαλη εστιν προσ µε 14 πολισ µικρα και ανδρεσ εν αυτη ολιγοι και ελθη επ αυτην β ασιλευσ µεγασ και κυκλωση αυτην και οικοδοµηση επ αυτην χαρακασ µεγαλουσ 15 και ευρη εν αυτη ανδρα πενητα σοφον και διασωσει αυτοσ την πολιν εν τη σοφια αυτου και ανθρωποσ ουκ εµνησθη σ υν του ανδροσ του πενητοσ εκεινου 16 και ειπα εγω αγαθη σοφια υπερ δυναµιν και σοφια του πενητοσ ε ξουδενωµενη και λογοι αυτου ουκ εισιν ακουοµενοι 17 λογοι σοφων εν αναπαυσει ακουονται υπερ κρα υγην εξουσιαζοντων εν αφροσυναισ 18 αγαθη σοφια υπερ σκευη πολεµου και αµαρτανων εισ απολεσει αγαθωσυνην πολλην Chapter 10 1 µυιαι θανατουσαι σαπριουσιν σκευασιαν ελαιου ηδυσµατοσ τιµιον ολιγον σοφιασ υπερ δοξαν αφρο συνησ µεγαλησ 2 καρδια σοφου εισ δεξιον αυτου και καρδια αφρονοσ εισ αριστερον αυτου 3 και γε εν ο δω οταν αφρων πορευηται καρδια αυτου υστερησει και α λογιειται παντα αφροσυνη εστιν 4 εαν πνευµ α του εξουσιαζοντοσ αναβη επι σε τοπον σου µη αφησ οτι ιαµα καταπαυσει αµαρτιασ µεγαλασ 5 εστι ν πονηρια ην ειδον υπο τον ηλιον ωσ ακουσιον ο εξηλθεν απο προσωπου του εξουσιαζοντοσ 6 εδοθη ο αφρων εν υψεσι µεγαλοισ και πλουσιοι εν ταπεινω καθησονται 7 ειδον δουλουσ εφ ιππουσ και αρχοντ ασ πορευοµενουσ ωσ δουλουσ επι τησ γησ 8 ο ορυσσων βοθρον εν αυτω εµπεσειται και καθαιρουντα φ ραγµον δηξεται αυτον οφισ 9 εξαιρων λιθουσ διαπονηθησεται εν αυτοισ σχιζων ξυλα κινδυνευσει εν α υτοισ 10 εαν εκπεση το σιδηριον και αυτοσ προσωπον εταραξεν και δυναµεισ δυναµωσει και περισσει α του ανδρειου σοφια 11 εαν δακη ο οφισ εν ου ψιθυρισµω και ουκ εστιν περισσεια τω επαδοντι 12 λογοι στοµατοσ σοφου χαρισ και χειλη αφρονοσ καταποντιουσιν αυτον 13 αρχη λογων στοµατοσ αυτου αφρ οσονη και εσχατη στοµατοσ αυτου περιφερεια πονηρα 14 και ο αφρων πληθυνει λογουσ ουκ εγνω ο ανθ ρωποσ τι το γενοµενον και τι το εσοµενον οπισω αυτου τισ αναγγελει αυτω 15 µοχθοσ των αφρονων κοπ ωσει αυτουσ οσ ουκ εγνω του πορευθηναι εισ πολιν 16 ουαι σοι πολισ ησ ο βασιλευσ σου νεωτεροσ και οι αρχοντεσ σου εν πρωια εσθιουσιν 17 µακαρια συ γη ησ ο βασιλευσ σου υιοσ ελευθερων και οι αρχο ντεσ σου προσ καιρον φαγονται εν δυναµει και ουκ αισχυνθησονται 18 εν οκνηριαισ ταπεινωθησεται η δοκωσισ και εν αργια χειρων σταξει η οικια 19 εισ γελωτα ποιουσιν αρτον και οινοσ ευφραινει ζωντασ και του αργυριου επακουσεται συν τα παντα 20 και γε εν συνειδησει σου βασιλεα µη καταραση και εν ταµιειοισ κοιτωνων σου µη καταραση πλουσιον οτι πετεινον του ουρανου αποισει συν την φωνην κ αι ο εχων τασ πτερυγασ απαγγελει λογον Chapter 11 1 αποστειλον τον αρτον σου επι προσωπον του υδατοσ οτι εν πληθει των ηµερων ευρησεισ αυτον 2 δοσ µεριδα τοισ επτα και γε τοισ οκτω οτι ου γινωσκεισ τι εσται πονηρον επι την γην 3 εαν πληρωθωσιν τα νεφη υετου επι την γην εκχεουσιν και εαν πεση ξυλον εν τω νοτω και εαν εν τω βορρα τοπω ου πεσειτ αι το ξυλον εκει εσται 4 τηρων ανεµον ου σπερει και βλεπων εν ταισ νεφελαισ ου θερισει 5 εν οισ ουκ εσ τιν γινωσκων τισ η οδοσ του πνευµατοσ ωσ οστα εν γαστρι τησ κυοφορουσησ ουτωσ ου γνωση τα ποι ηµατα του θεου οσα ποιησει συν τα παντα 6 εν πρωια σπειρον το σπερµα σου και εισ εσπεραν µη αφετ ω η χειρ σου οτι ου γινωσκεισ ποιον στοιχησει η τουτο η τουτο και εαν τα δυο επι το αυτο αγαθα 7 και γλυκυ το φωσ και αγαθον τοισ οφθαλµοισ του βλεπειν συν τον ηλιον 8 οτι και εαν ετη πολλα ζησεται ο ανθρωποσ εν πασιν αυτοισ ευφρανθησεται και µνησθησεται τασ ηµερασ του σκοτουσ οτι πολλαι εσο νται παν το ερχοµενον µαταιοτησ 9 ευφραινου νεανισκε εν νεοτητι σου και αγαθυνατω σε η καρδια σο υ εν ηµεραισ νεοτητοσ σου και περιπατει εν οδοισ καρδιασ σου και εν ορασει οφθαλµων σου και γνω θι οτι επι πασι τουτοισ αξει σε ο θεοσ εν κρισει 10 και αποστησον θυµον απο καρδιασ σου και παραγαγ

6 ε πονηριαν απο σαρκοσ σου οτι η νεοτησ και η ανοια µαταιοτησ Chapter 12 1 και µνησθητι του κτισαντοσ σε εν ηµεραισ νεοτητοσ σου εωσ οτου µη ελθωσιν ηµεραι τησ κακιασ κ αι φθασωσιν ετη εν οισ ερεισ ουκ εστιν µοι εν αυτοισ θεληµα 2 εωσ ου µη σκοτισθη ο ηλιοσ και το φωσ και η σεληνη και οι αστερεσ και επιστρεψωσιν τα νεφη οπισω του υετου 3 εν ηµερα η εαν σαλευθωσιν φυλακεσ τησ οικιασ και διαστραφωσιν ανδρεσ τησ δυναµεωσ και ηργησαν αι αληθουσαι οτι ωλιγωθ ησαν και σκοτασουσιν αι βλεπουσαι εν ταισ οπαισ 4 και κλεισουσιν θυρασ εν αγορα εν ασθενεια φων ησ τησ αληθουσησ και αναστησεται εισ φωνην του στρουθιου και ταπεινωθησονται πασαι αι θυγατε ρεσ του ασµατοσ 5 και γε απο υψουσ οψονται και θαµβοι εν τη οδω και ανθηση το αµυγδαλον και παχ υνθη η ακρισ και διασκεδασθη η καππαρισ οτι επορευθη ο ανθρωποσ εισ οικον αιωνοσ αυτου και εκ υκλωσαν εν αγορα οι κοπτοµενοι 6 εωσ οτου µη ανατραπη σχοινιον του αργυριου και συνθλιβη ανθεµ ιον του χρυσιου και συντριβη υδρια επι την πηγην και συντροχαση ο τροχοσ επι τον λακκον 7 και επι στρεψη ο χουσ επι την γην ωσ ην και το πνευµα επιστρεψη προσ τον θεον οσ εδωκεν αυτο 8 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστησ τα παντα µαταιοτησ 9 και περισσον οτι εγενετο εκκλησιαστησ σοφ οσ ετι εδιδαξεν γνωσιν συν τον λαον και ουσ εξιχνιασεται κοσµιον παραβολων 10 πολλα εζητησεν εκκ λησιαστησ του ευρειν λογουσ θεληµατοσ και γεγραµµενον ευθυτητοσ λογουσ αληθειασ 11 λογοι σοφω ν ωσ τα βουκεντρα και ωσ ηλοι πεφυτευµενοι οι παρα των συναγµατων εδοθησαν εκ ποιµενοσ ενοσ κ αι περισσον εξ αυτων 12 υιε µου φυλαξαι ποιησαι βιβλια πολλα ουκ εστιν περασµοσ και µελετη πολλη κοπωσισ σαρκοσ 13 τελοσ λογου το παν ακουεται τον θεον φοβου και τασ εντολασ αυτου φυλασσε οτι τουτο πασ ο ανθρωποσ 14 οτι συν παν το ποιηµα ο θεοσ αξει εν κρισει εν παντι παρεωραµενω εαν αγαθ ον και εαν πονηρον

Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα

Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα Psalms Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα ν λοιµων ουκ εκαθισεν 2 αλλ η εν τω νοµω κυριου το θεληµα αυτου και εν τω νοµω αυτου µελετησει

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created: CCEL

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created:

Διαβάστε περισσότερα

Ezra. Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε

Ezra. Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε Ezra Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε κατη ηµερα του µηνοσ του πρωτου 2 στησασ τουσ ιερεισ κατ εφηµεριασ εστολισµενουσ εν τω ιερω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM Πραξεις Αποστολων 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 11 ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 51 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 81 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΤΙΧΩΝ 114

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 11 ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 51 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 81 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΤΙΧΩΝ 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 11 ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 15 ΨΑΛΜΟΣ 3 16 ΨΑΛΜΟΣ 6 17 ΨΑΛΜΟΣ 10 18 ΨΑΛΜΟΣ 18 19 ΨΑΛΜΟΣ 21 21 ΨΑΛΜΟΣ 37 24 ΨΑΛΜΟΣ 38 26 ΨΑΛΜΟΣ 49 28 ΨΑΛΜΟΣ 50 30 ΨΑΛΜΟΣ 62 32 ΨΑΛΜΟΣ 67 33 ΨΑΛΜΟΣ 87 36 ΨΑΛΜΟΣ 102

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν Σαββάτου Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά Κυριακή Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου Βασιλείου Προηγιασμένη ΤΑ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Romains

Epître de Saint Paul aux Romains Epître de Saint Paul aux Romains Chapitre 1 1 παυλος δουλος ιησου χριστου κλητος αποστολος αφωρισμενος εις ευαγγελιον θεου 2 ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαις 3 περι του υιου αυτου

Διαβάστε περισσότερα

Micah. Chapter 1 1 και εγενετο λογοσ κυριου προσ µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραισ ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου β

Micah. Chapter 1 1 και εγενετο λογοσ κυριου προσ µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραισ ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου β Micah Chapter 1 1 και εγενετο λογοσ κυριου προσ µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραισ ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου β ασιλεων ιουδα υπερ ων ειδεν περι σαµαρειασ και περι ιερουσαληµ 2 ακουσατε λαοι λογουσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:1-17

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:1-17 ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:1-17 Παυλος δουλος Χριστου Ιησου, κλητος αποστολος, αφωρισμενος εις ευαγγελιον θεου, ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαις, περι του υιου αυτου του γενομενου εκ σπερματος

Διαβάστε περισσότερα

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΟΡΘΡΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αναγνώστης Αμήν. Ιερεύς Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76 Ο ΘΕΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγαθές δόσεις... 2 Αγάπη... 2 Απροσωποληψία... 3 ίκαιος... 3 Ευαρεστείται από... 3 Επιτρέπει τα κακά... 3 Κρίση... 3 Όνομα... 4 Πανταχού παρών... 4 Συγχώρεση... 4 Τριαδικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ'

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' 1 Κα ὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ κα ὶ προσῆλθον ο ἱ μαθητα ὶ αὐτο ῦ ἐπιδεῖ ξαι αὐτ ῷ τὰς οἰκοδομὰς το ῦ ἱερο ῦ. 2 ὁ δ ὲ

Διαβάστε περισσότερα

Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου μονης των Στουδιου του Στηθατου εις την βιβλον των θειων υμνων του οσιου πατρος ημων Συμεων.

Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου μονης των Στουδιου του Στηθατου εις την βιβλον των θειων υμνων του οσιου πατρος ημων Συμεων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ (Γ ) ΥΜΝΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ο Αναγνώστης: Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post.

Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post. Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post Introduction 2907 was originally composed in very neatly written brown ink.

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, προφητείες, σελ. 1

Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, προφητείες, σελ. 1 Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν Σαλός (6ος αιώνας μ.χ) Ευκαιρήσαντός ποτέ του Επιφανίου επί το αυτό και του Οσίου Ανδρέου, έλαβεν αυτόν εις τον οίκον αυτού, ποιήσαι εν αναπαύσει καν μίαν εβδομάδα και ανεθήναι

Διαβάστε περισσότερα

Περι αγαπης. Και ποιαι εισι των πνευματικων ανδρων αι οδοι και αι πραξεις. Και μακαρισμος προς τους εχοντας την αγαπην εγκαρδιον.

Περι αγαπης. Και ποιαι εισι των πνευματικων ανδρων αι οδοι και αι πραξεις. Και μακαρισμος προς τους εχοντας την αγαπην εγκαρδιον. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (Α ) ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ Λογος Α. (21)

Διαβάστε περισσότερα

Β Βασ. 1,1 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Σαοὺλ καὶ Δαυὶδ ἀνέστρεψε τύπτων τὸν Ἀμαλήκ, καὶ ἐκάθισε Δαυὶδ ἐν Σεκελὰκ ἡμέρας δύο.

Β Βασ. 1,1 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Σαοὺλ καὶ Δαυὶδ ἀνέστρεψε τύπτων τὸν Ἀμαλήκ, καὶ ἐκάθισε Δαυὶδ ἐν Σεκελὰκ ἡμέρας δύο. επιστροφή ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β (Μασ. Σαμουήλ Β ) Β ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 1 Β Βασ. 1,1 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Σαοὺλ καὶ Δαυὶδ ἀνέστρεψε τύπτων τὸν Ἀμαλήκ, καὶ ἐκάθισε Δαυὶδ ἐν Σεκελὰκ ἡμέρας δύο. Β Βασ. 1,1 Μετά τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο χορός Αμήν. Ο Ιερεύς Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΗΛ. ὑπὲρ αὐτῶν τοῖς τέκνοις ὑμῶν διηγήσασθε, καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖς τέκνοις αὐτῶν, καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέραν.

ΙΩΗΛ. ὑπὲρ αὐτῶν τοῖς τέκνοις ὑμῶν διηγήσασθε, καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖς τέκνοις αὐτῶν, καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέραν. ΙΩΗΛ ΙΩΗΛ 1 Ιωηλ. 1,1 Ιωηλ. 1,1 Ιωηλ. 1,2 Ιωηλ. 1,2 Ιωηλ. 1,3 Ιωηλ. 1,3 Ιωηλ. 1,4 Ιωηλ. 1,4 Ιωηλ. 1,5 Ιωηλ. 1,5 Ιωηλ. 1,6 Ιωηλ. 1,6 Ιωηλ. 1,7 Ιωηλ. 1,7 Ιωηλ. 1,8 Ιωηλ. 1,8 Ιωηλ. 1,9 Ιωηλ. 1,9 Ιωηλ. 1,10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Ὁ πρῶτος τῇ τάξει τῶν Ἱερέων Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἱερεύς: Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι. ασιλεῦ Οὐράνιε, αράκλητε, τὸ

Διαβάστε περισσότερα

T S E F E T S P E R I C O P E # 8 7

T S E F E T S P E R I C O P E # 8 7 T S E F E T S P E R I C O P E # 8 7 Hakham Tsefet and Chanukah INTRODUCTION This week while I was working in the weekly commentary to Hakham Tsefet I was looking at how Hakham Tsefet connected to the Torah

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΒΙΟΣ TOT MAPKOT TOT ΑΘΗΝΑΙΟΤ (BHG 1039-1041)

Ο ΒΙΟΣ TOT MAPKOT TOT ΑΘΗΝΑΙΟΤ (BHG 1039-1041) Ο ΒΙΟΣ TOT MAPKOT TOT ΑΘΗΝΑΙΟΤ (BHG 1039-1041) J'ai pris en dégoût la forme, en dégoût la perception, en dégoût jusqu à la connaissance elle-même, car la pensée ne survit pas au fait transitoire qui la

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ψαλλομένη ὑπὸ ἑπτὰ Ἱερέων, ἐν Ἐκκκλησίᾳ ἢ ἐν Οἴκῳ. Συναχθέντων τῶν ἑπτὰ Πρεσβυτέρων προτίθεται ἐν μέσῳ τετράπους καὶ ἐπάνω αὐτοῦ ἡ εἰκὼν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς Δεσποίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ Β ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 1 Β Τιμ. 1,1 Β Τιμ. 1,1 Β Τιμ. 1,2 Β Τιμ. 1,2 Β Τιμ. 1,3 Β Τιμ. 1,3 Β Τιμ. 1,4 Β Τιμ. 1,4 Β Τιμ. 1,5 Β Τιμ. 1,5 Β Τιμ. 1,6 Β Τιμ. 1,6 Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ

Διαβάστε περισσότερα