ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ"

Transcript

1 ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

2 ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο δω ι δου α να βαι νο μεν εις Ι ε ρο σο λυ υ μα και πα ρα δο θη σε ται ο Υι ος του ου α αν θρω ω που κα θως γε ε γρα πται αι πε ρι ι ι ι α α α αυ του δευ τε ουν και η μεις κε κα θαρ με ναις δι α α νοι οι οι αις συμ πο ρευ θω μεν αυ τω και συ στα αυ ρω ω θω ω μεν και νε κρω θω μεν δι αυ του ταις του βι ι ου ου η δο ο ναις ι να και συ ζη η σω ω μεν α αυ τω και α κου σω μεν βο ω ω ων το ος α αυ του ου κε τι εις την ε πι γει ον Ι ε ρου σα λημ δι α το πα α θειν αλ λα α να βαι νω προς τον Πα τε ρα α μου και Πα τε ρα υ μων και Θε ο ον μου και αι Θε ο ο ο ον Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ - 2 -

3 υ υ υ υ μων και συ να νυ ψω η μας εις την α νω Ι ε ε ρου σα α λημ εν τη Βα σι λει ει ει α α των Ου ου ρα α α νων Φ θα α α σαν τε ες πι ι ι στοι το σω τη ρι ον πα θος Χρι στου ου ου του ου Θε ε ου την α φα τον αυ του μα κρο θυ μι α αν δο ξα α α α α σω ω ω μεν ο πως τη αυ του ου ευ σπλαγ χνι ι ι α συ νε γει ρη η και η η μας νε κρω θε ε εν τα α ας τη α μαρ τι ι ι α ως α γα θος και αι φι λα αν θρω πος Δ ο ο ο ο ο ξα α Πα α τρι ι ι ι και αι Υι ω ω και α γι ω ω ω Πνε ευ μα α α τι Κ αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω ω ω νων α Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ - 3 -

4 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ α α α μην Κ υ ρι ε ερ χο με νος προς το ο πα α α θος τους ι δι ους στη ρι ζων μα θη τας ε λε ε γες κα τι δι αν πα ρα α λα α βω ω ω ω ων α α αυ τους πως των ρη μα των μου α μνη μο νει τε ων πα λαι ει ει ει πο ον υ υ μιν ο τι Προ φη την παν τα ε γε ε ε γρα α πται ει μη εν Ι ε ρου σα λη ημ α πο ο κταν θη η η ναι νυν ουν και ρος ε φε στη κεν ον ει ει ει πο ον υ υ μιν ι δου γαρ πα ρα δι δο ο μαι α μαρ τω λων χερ σι ι ιν ε εμ παι χθη η η ναι οι και σταυ ρω με προ σπη ξα αν τες τα φη η πα ρα α δο ο ον τες ε βδε λυ γμε ε ε νον λο γι ου ου ουν ται ω ως νε ε ε κρον ο μως θα α αρ σει ει ει τε τρι η με ρος γαρ ε γει ει ει ρο ο ο μαι εις α γαλ λι α α σιν πι ι ι στων και ζω ην τη ην αι ω ω νι ον Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ - 4 -

5 Απόστιχα. Κ υ ρι ι ε προς το μυ στη ρι ον το α πορ ρη τον της σης οι κο νο ο μι ι ι ας ουκ ε ξαρ κου σα η των εκ Ζε βε δαι ου ου Μη η η τηρ η τει το σοι προ σκαι ρου Βα σι λει ας τι ι μην τοις ε αυ της δω ρη η η σα α σθαι τε ε ε κνοις αš αν τι ταυ της πο τη ρι ον θα α να α α του ε πη γγει ει λω πι ει ειν τοις φι ι λοι οι οις σου ο πο τη ρι ον προ του των πι ειν ο αυ τος ε λε ε γες α μαρ τη μα α των κα α θα αρ τη η η η η ρι ι ι ον δι ο ο σοι βο ο ω ω ω μεν η σω τη ρι α των ψυ χων η η μων δο ο ξα σοι Κ υ ρι ι ε τα τε λε ω τα τα α φρο ο ο νειν τους οι κει ους παι δευ ω ων μα θη η τας μη ο μοι ου σθαι τοις ε θνε σιν ε ε λε ε ε γες εις το κα τα αρ χειν των ε ε λα Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ - 5 -

6 χι ι στο τε ε ε ρων ουχ ου τω γαρ ε σται υ μιν τοις ε μοι οι οις μα α θη η ταις ο τι πτω χος θε λω ων υ πα α αρ χων ο πρω τος ουν υ υ μων ε στω παν τω ων δι α α α α κο ο ο ο νος ο δε αρ χων ως ο αρ χο με ε νος ο προ κρι θει εις δε ω ως ο ο ε ε ε ε ε σχα α α τος και γαρ ε λη λυ θα αυ τος τω πτω χευ σα ντι Α δαμ δι α α κο ο νη η η σαι και λυ τρον δου ναι αν τι ι πο ο šων την ψυ χην των βο ων τω ων μοι δο ο ξα σοι Τ ης ξη ραν θει σης συ κης δι α την α καρ πι ι ι α αν το ε πι τι μι ον φο ο βη θεν τες α α α α δε ε ε ελ φοι καρ πους α ξι ους της με ε τα α νοι οι α ας προ σα α ξω μεν Χρι ι στω τω πα ρε ε χον τι ι ι η η Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ - 6 -

7 η μι ιν το με γα ε ε ε ε λε ε ε ε ος Δ ο ο ξα Πα α τρι ι ι και Υι υι ω και α γι ω Πνε ε ε ευ μα α α α τι Κ αι νυ υν και α α ει και εις τους αι ω ω νας των αι αι ω ω ω νω ων α α α μην Δ ευ τε ραν Ευ αν την Αι γυ υ πτι ι ι αν ευ ρων ο ο δρα α κων δι α ρη η η μα α α των ε σπευ δε κο ο ο ο λα α κει ει ει αις υ πο σκε λι σαι τον Ι ι ι ι ω ω ω ω σηφ αš αυ τος κα τα λι πω ων το ον χι τω ω να α ε φυ υ γε ε την α μα α αρ τι ι ι ι αν και γυ μνο ος ου ουκ η σχυ υ υ νε ε ε το ως ο πρω το πλα στος προ της πα ρα α α α κο ο ο ο ης αυ του ου ταις ι κε ε ε σι ι Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ - 7 -

8 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ ι ι ι αι αις Χρι ι ι στε ε ε λε η σο ο ο ον η η η η μας Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ - 8 -

9 ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ. Εις τους Αίνους. Ε ν ταις λαμ προ τη σι των Α γι ω ων σου πως ει σε λευ σο μια ο ο α να α α ξι ι ι ος ε α α αν γαρ τολ μη η σω συ νει σελ θειν ει ει εις το ο ον νυμ φω ω να ο χι των με ε ε λε ε εγ χει ο τι ουκ ε ε στι ι ι του ου γα α α μου και δε σμι ος εκ βαλ λου μαι υ υ πο ο ο τω ω ων Αγ γε ε λων κα θα ρι σον Κυ ρι ε τον ρυ πο ο ον τη η ης ψυ χη ης μου και σω σον με ω ως φι λα α α αν θρω ω ω ω πος Ο τη ψυ χη ρα θυ μι α νυ υ στα α α ξας ου κε κτη μαι νυμ φι ε Χρι ι στε και ο με νην λαμ πα α δα α την ε εξ α α α ρε ε ε των και νε α νι σιν ω μοι ω Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ - 9 -

10 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ θην μω ω ραις εν και ρω της ερ γα σι ι ι ι ας ρε εμ βο ο ο με ε ε νος τα σπλαγχνα των οι κτιρ μων σου μη κλει ει σης μοι Δε ε ε σπο τα αš ε κτι να α ξα α ας με τον ζο φε ρο ο ο ον υ υ υ υ πνον ε ξα να α α α στη η η η σον και ταις φρο νι μοις συ νει σα γα α α γε ε ε παρ θε ε νοις εις νυμ φω ω ω ω να το τον σον ο που η η χος κα θα α ρος ε ο ορ τα α α ζο ο ον των και βο ων των α α πα α αυ στω ως Κυ ρι ε ε δο ο ο ξα α α σοι Δ ο ο ξα α Πα τρι ι ι ι και αι Υι υι υι ω και α γι ω Πνε ε ε ευ μα α α τι sx Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

11 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ Κ αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νω ων α α α α α μην Τ ου κρυ υ ψαν το ος το τα α α α λα α α αν τον την κα τα κρι σιν α κου σα σα ψυ υ χη μη κρυ πτε λο ο ο γο ον Θε ε ε ου κα ταγ γε ελ λε τα θαυ μα α α σι ι ι α α Α α αυ του ι να πλε ο να ζου σα το ο ο χα ρι σμα α ει σε ε ελ θης εις την χα ρα α α αν του κυ υ ρι ου σου ου Απόστιχα. Δ ευ τε πι στοι ε περ γα σω ω με θα προ ο θυ υ μως τω ω Δε σπο ο ο τη νε μει γαρ τοις δου λοι οι οις το ον πλου ου ου τον και α να λο ο γω ως ε ε κα α στος πο λυ πλα σι α σω μεν το της χα α ρι ι ι τος τα α λα α αν Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

12 τον ο μεν σο φι αν κο ο ο μι ει ει ει τω δι ε ερ γων α α γα α α θων ο δε λει τουρ γι αν λαμ προ ο τη το ος ε ε ε πι ι ι τε ε λει ει ει σθω κοι νω νει τω δε τω λο ο γω πι στος τω α α μυ η η τω και σκορ πι ζε τω τον πλου ου τον πε νη η σιν α α αλ λος ου τω γα αρ το ο δα α νει ει ει ον πο λυ υ πλα σι ι α α σο ο ο ο μεν και ως οι κο νο μοι πι στοι της χα ρι τος Δε σπο τι κη ης χα α ρα ας α ξι ι ω θω ω ω μεν αυ της η μα ας κα τα α ξι ι ω ω ω ω σον Χρι στε ο Θε ο ος ω ως φι λα α αν θρω ω ω πος Ο ταν ελ θης εν δο ξη μετ αγ γε λι κω ων δυ υ να α α με ε ων και κα θι σης εν θρο νω Ι η σου δι ι α κρι ι ι ι σε ε ε ε ως μη με ποι μη ην Α Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

13 γα α θε ε δι α α χω ρι ι ι σης ο δου ους δε ε ει σι ιν αι αι αι ευ ω ω νυ υ υ μοι μη εν ε ρι ι φοι οι οις με τον τρα χυν τη α μαρ τι ι ι α α συ να α πο λε ε ε σης αλ λα τοις εκ δε ξι ων συ να ρι θμη σα α ας προ ο βα α τοις σω σον με ω ως φι λα α αν θρω ω ω πος ξι ι ι α α ας γα αρ οι οι οι δας δι ε στραμ με ναι δε Ο Νυμ φι ος ο καλ λει ω ραι ος πα ρα παν τα α ας α αν θρω ω πους ο συγ κα λε σας η μας προς ε στι α σιν πνευ μα τι κη ην του ου ου νυμ φω ω νο ο ος σου την δυ σει μο να μου μο ορ φην των πται σμα των α πα αμ φι ι α α α α σον τη με θε ξει των πα α α θη μα α τω ω ων σου και στο λην δο ο ξη η ης κο ο σμη η σας της ση ης ω Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

14 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ ω ω ραι ο ο τη η η τος δαι τυ μο να φαι αι δρον α να δει ξον της βα σι λει ας σου ου ως ε ε ευ σπλα α αγχνος Δ ο ξα Πα τρι ι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω ω ω Πνε ευ μα α α τι Κ αι νυν και α ει ει και εις τους αι ω νας των αι αι ω ω ω νων α α μην Ι δου σοι το τα λα αν τον ο Δε σπο ο ο της ε εμ πι ι στε ευ ει ει ψυ χη η η μου ου φο ο ο ο ο ο βω δε ε ε ε ξαι αι το χα ρι σμα α δα νει σαι τω δε ε δω κο ο τι ι δι α α α α δος πτω ω χοις και κτη η σαι φι ι ι ι λο ον τον Κυ ρι ο ον ι να στης εκ δε ξι ων α αυ του ο ο ο ταν ε ελ θη ης εν δο ο ο ξη η και α Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

15 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ κου ου σης μα α κα ρι ι ι α ας φω ω ω νης ει σελ θε δου ου ου λε εις την χα ρα α αν του Κυ υ ρι ι ι ι ου ου ου σου αυ της α ξι ω σο ο ον με Σω ω τηρ τον πλα νη η θε ε εν τα α δι α το με ε ε γα σου ε ε ε ε λε ε ε ος Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

16 ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ. Εις τους Αίνους. Σ ε τον της Παρ θε ε ε νου Υι υι ον πορ νη ε πι γνου σα Θε ε ον ε ε ε ε λε ε ε ε γεν εν κλαυ θμω δυ υ υ σω ω που ου ου σα ως δα κρυ ων α ξι ι α πρα α α α ξα α α α σα δι α λυ σο ον το ο χρε ε ος ω ως κα γω ω ω ω του ους πλο κα α α μους α γα πη σον φι λου ου ου σαν την δι και ως μι σου ου με ε ε νην και πλη σι ον τε λω νω ω ων σε ε κη ρυ υ υ ξω ευ ερ γε τα α φι λα α α αν θρω ω ω ω πε Τ ο πο λυ τι μη τον μυ ρον η πορ νη ε μι ξε με τα α α δα α κρυ υ υ ων και ε ξε χε εν εις τους α χραν τους πο ο δας σου ου ου κα τα α φι λου ου ου σα ε κει νην ευ θυς ε δι και ω ω σας η μιν δε συγ χω ρη η σιν δω ω ω ω ρη η η η σαι ο πα θων υ περ Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

17 η μων και σω ω ω σο ον η η η μας O τε η α μαρ τω λος προ σε φε ρε το ο Μυ υ υ ρον το τε ο μα θη της συ νε φω ω ω ω νει ει ει τοις πα α ρα νο ο ο μοις η μεν ε χαι ρε κε νου ου σα το ο πο λυ υ υ τι ι ι μον ο δε ε ε σπευ δε ε πω λη σαι το ον α τι ι ι ι μη η η η τον αυ τη τον Δε σπο την ε πε γι νω ω σκεν ου τος του Δε σπο τοτυ ε ε χω ρι ι ι ι ζε ε ε ε το αυ τη η λε ευ θε ρ ρου ου το και ο Ι ου δας δου λος ε γε γο νει του ου ου ου ε ε ε ε χθρου δει νον η η η ρα α α θυ μι ι α με γα α λη η η η η με τα α νοι οι οι α ην μοι δω ω ρη σαι αι σω ω τη η ηρ ο πα θων υ περ η μων και σω ω ω σο ον η η η μων Ω της Ι ου δα α θλι ο ο τη η τος ε θε ω ρει την Πορ Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

18 νην φι λου σα αν τα α ι ι χνη και ε σκε πτε το δο λω της προ δο σι α ας το φι ι ι ι λη η η η μα ε κει νη τους πλο κα μους δι ε ε λυ σε και ου τος τω ω θυ μω ω ω ω ε ε δε σμει ει ει το φε ρων αν τι Μυ ρου την δυ σω ω δη κα α κι ι ι αν φθο νος γα αρ ου ουκ οι οι δε προ ο τι μα α α αν το συμ φε ε ε ρον ω της Ι ου δα α θλι ο ο τη η τος αφ ης ρυ σαι ο Θε ος τα ας ψυ χα α α ας η η η η μων Δ ο ο ο ξα Πα α α τρι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ε ευ μα τι Η α α μαρ τω ω λος ε ε δρα α με ε ε προ ο ος το Μυ υ ρον πρι α σα σθαι πο λυ τι μο ον Μυ υ υ ρον του μυ ρι ι σαι αι το ο ον Ε ε ευ ε ερ γε ε ε την και Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

19 τω μυ ρε ψω ω ε ε ε βο ο α α δος μοι το ο μυ υ υ ρον ι να α λει ει ει ψω ω κα α α γω τον ε ξα λει ψαν τα α α μου ου πα α α α σα ας τας α α μαρ τι ι ι ας Κ αι αι νυ υ υν και α α ει και εις τους αι αι ω ω ω νας των αι ω ω νων α α α μιν Η βε βυ θι σμε ε νη τη η η α α α μαρ τι ι ι α ευ ρε σε λι με ε ε να α της σω ω τη ρι ι ι ας ι δε ε και Μυ υ υ ρα συν δα α κρυ υ σι κε ε νου ου σα σοι οι ε βο ο ο α ι ι δε ο των α α α μα α αρ τα α νο ο ον των τη ην με ε τα α α νοι αν φε ε ε ρων αλ λα Δε ε σπο τα α δι ι α σω ω σο ο ον με ε εκ του κλυ υ δω νο ος τη η Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

20 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ ης α α α μαρ τι ι α ας δι α το με ε γα α σου ε ε ε λε ε ε ος Απόστιχα. Σ η με ρον ο Χρι στος πα ρα γι νε ται εν τη οι κι α α του ου ου Φα α α ρι ι σαι αι ου και γυ νη α μαρ τω λο ος προ ο ο σελ θου ου ου σα τοις πο σιν ε κυ υ λιν δου ου ου ου το βο ω ω ω σα ι δε την βε βυ θι σμε ε νη ην τη η η α α α μαρ τι ι α την α πηλ πι ι σμε νην δι α α τα α ας πρα α ξει ει εις την μη βδε λυχ θει σαν πα ρα της ση ης α α α γα θο ο τη η η τος και δος μοι Κυ ρι ε την α φε σιν των κα κω ων και σω ω ω σο ο ον με Η πλω σεν η πορ νη τας τρι χας σοι οι τω ω ω δε ε σπο Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

21 ο ο τη η πλω ω σεν Ι ι ου δας τας χει ει ει ρα ας τοις πα α ρα νο ο ο μοις η μεν λα βειν τη ην α α φε ε ε ε σιν ο δε λα βει ειν αρ γυ υ ρι ι ι α δι ο σοι οι βο ο ο ω ω με εν τω πρα θεν τι και ε λευ θε ρω ω σαν τι ι η η μας Κυ υ ρι ι ε δο ο ο ξα α α σοι Π ρο σηλ θε γυ νη δυ σω δης και βε βορ βο ο ο ρω με ε νη δα κρυ α προ χε ου σα πο σι σου Σω ω τηρ το πα θος κα α α τα γγε ελ λου ου ου σα πως α τε νι σω σοι οι τω ω ω δε ε σπο ο ο τη αυ τος γαρ ε λη η η λυ υ θας σω ω σαι πο ο ορ νην εκ βυ υ θου θα νου ου σα α αν με α να α α α στη η η η σον ο τον Λα ζα ρο ο ον ε ε γει ει ρας εκ τα φου τε ε ε τρα η η με ε ε ρον δε ξαι με την τα α α α λαι αι αι αι ναν Κυ ρι ε ε και σω ωω ω σο ο ον με Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

22 H α πε γνω σμε ε νη η δι ι ι α α α τον βι ι ον και ε πε γνω σμε ε ε νη η δι α α τον τρο ο ο πον τα μυ υ ρα βα α στα α ζου ου ου ου σα προ ο ση ηλ θε σοι οι βο ω ω ω σα μη η με την πορ νη η ην α α α πορ ρι ι ψης ο ο τε ε χθει ει εις ε εκ Παρ θε ε ε νου μη η μου τα α δα κρυ α α α πα α ρι ι δης η η χα ρα α τω ων αγ γε ε ε λων αλ λα δε ξαι με ε με ε ε τα α α νο ο ου σαν ην ουκ α πω σω α μαρ τα νου ου σαν Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε δι α το με ε γα α σου ε ε ε λε ε ε ος Δ ο ο ξα Πα α τρι ι ι και Υι υι ω και α γι ω Πνε ε ε ευ μα α α α τι Και νυ υν και α α ει και εις τους αι ω ω νας των αι αι ω ω ω νω ων α α α μην Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

23 K υ υ υ υ ρι ι ι ι ε η εν πολ λαις α μα αρ τι ι ι αις πε ρι πε σου ου ου σα α γυ υ υ νη την σην αι σθο με νη η Θε ο ο ο τη η η τα μυ ρο ο φο ο ο ρου α α α να α λα βου σα α α τα α α α ξιν ο δυ ρο με ε ε νη μυ υ υ υ ρα α α α σοι προ του εν τα α φι ι α σμου κο ο ο μι ι ι ι ζει οι μοι λε ε ε ε γου ου ου ου σα ο τι νυ υξ μοι οι υ υ παρ χει οι οι οι οι στρο ος α κο ο λα σι ι ι ας ζο φω δης τε ε ε και α σε λη νος ε ε ε ρω ως της α μα α αρ τι ι ι ι ας δε ξαι αι μου τας πη γας των δα α α κρυ υ ω ων ο νε φε λαις δι ε ξα α γω ω ων τη η ης θα λα ασ σης το ο ο υ υ υ υ δωρ κα α α αμ φθη τι ι μοι οι προς τους στε να α α γμους τη ης κα α Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

24 αρ δι ι α ας ο κλι ι νας τους ου ρα α α νους τη α α φα α τω σου κε ε ε νω ω ω ω σει κα τα φι λη η σω τους α χραν τους σου πο ο δα ας α πο σμη ξω ω του ου τους δε ε πα α α λιν τοις της κε φα α λη η ης μου βο ο ο στρυ υ υ υ χοις ω ων ε εν τω Πα ρα δει ει σω ω Ε ευ α το ο δει λι ι νον κρο τον τοις ω σιν η χη η θει ει ει σα τω ω φο ο ο βω ε ε ε κρυ υ υ υ βη α μαρ τι ων μου ου ου ου τα α πλη η η η η η η η η η η η θη και κρι μα των σου α βυ υσ σου ους τις ε ξι χνι ι α α α α σει ψυ χο ο σω ω ω στα Σω ω ω τη η η ηρ μου μη με την σην δου λη ην πα α ρι ι ι δης ο α με ε τρη η η τον ε ε ε χων το ε ε ε ε λε ε ε ε ος Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

25 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΠΕªΠΤΗ. Εις τους Αίνους. Σ υν τρε χει λοι οι πον το συ νε ε δρι ο ον τω ω ων Ι ι ι ου δαι αι ων ι να τον δη μι ουρ γον και κτι στην των α α πα α αν των Πι λα τω πα α α ρα δω ω ση ω τω ων α α α νο ο ο μων ω των α α α πι ι ι στων ο τι τον ερ χο με νον κρι ναι ζω ων τα ας και νε ε κρους ει εις κρι σι ι ι ιν ευ τρε ε πι ι ι ζου ου ου σι τον ι ω με νο ο ον τα α πα α θη προς πα α θος ε ε ε τοι μα α ζου ου ου σι Κυ ρι ε μα κρο θυ υ με με γα σου το ε λε ε ος δο ο ο ξα α α σοι Ι ου δας ο πα ρα α νο μος Κυ υ υ ρι ε ο βα ψας εν τω δει ει πνω ω ω την χει ει ρα εν τω τρυ βλι ω με ε τα α α σου ε ξε τει νεν α νο μω ω ως τας χει ει ρας του λα βει ειν αρ γυ υ υ υ ρι ι ι ι Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

26 α και ο του μυ ρου λο γι σα με νος τι μην σε τον α τι μη η η τον ουκ ε φρι ξε ε πω ω ω λη η η σαι ο τους πο δας υ φα πλω σας ε πι το νι ψαι αι αι το ο ον δε σπο ο την κα τε φι λη σε δο λι ως εις το προ δου ναι τοι οι οις α α νο ο ο μοις χο ρου δε Α πο στο ο λω ων ρι ι ι φεις και τα τρι α κον τα ρι ι ψας αρ γυ υ υ ρι α σου την τρι η με ε ρον α να στα α α σι ι ιν ουκ ει ει δε δι ης ε λε ε η σο ο ον η η η μας Ι ου δας ο προ δο της δο λι ο ος ων δο λι ω φι λη μα τι πα ρε δω κε τον Σω τη η ρα Κυ υ υ ρι ον τον Δε σπο την των α παν των ως δου λον πε ε πρα κε ε τοι οι οις Ι ι ι ου ου δαι αι αι οις ως προ βα τον ε πι Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

27 σφα γη ην ου τως η η κο λου ου ου θει ο Α μνος ο του Θε ου ο Υι ο ος ο ο του Πα α τρος ο μο ο νος Πο ο λυ ε ε ε λε ε ε ος Ι ου δας ο δου λος και δο λι ος ο μα θη τη ης και ε πι ι ι βου λος ο φι ι λο ος και Δι α α α βο ο ο λος εκ των ερ γων α α α πε φα αν θη η κο λου θει γαρ τω Δι δα α σκα α α λω και καθ ε α αυ τον ε με λε ε τη σε τη η ην προ ο ο δο σι ι αν ε λε γεν εν ε ε α α αυ τω πα ρα δω σω ω σω του ου τον και κερ δη η σω τα συ να χθε εν τα χρη η μα α α τα ε πε ζη τει δε και το Μυ ρο ο ον πρα θη η ναι και τον Ι η η σου ουν δο λω κρα α τη θη η η ναι α πε δω κεν α σπα σμον πα ρε ε δω κε ε το ο ον Χρι ι ι στον και ως προ βα τον ε πι σφα γην ου τω ω Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

28 ως η η η κο λου ου θει ο μο νος ευ σπλαγχνος και αι φι λα α αν θρω ω ω πος Δ ο ο ο ξα Πα α α τρι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ε ευ μα τι Και νυ υ υν και α α ει και εις τους αι ω νας των αι ω ω ω νων α α μην O ν ε κη ρυ υ υ ξεν α α μνον Η η η σα ι ι ας ερ χε ται ε πι σφα γη ην ε κου ου ου ου σι ι ι ι ον και τον Νω τον δι ι δω ω σιν ει εις μα α α στι ι ι γας τας σι α γο νας εις ρα πι ι ι σμα τα το δε προ σω πον ουκ α α πε ε στρα φη α πο ο αι αι σχυ υ νης ε εμ πτυ σμα α α των θα να τω δε α σχη μο νι κα α α α τα δι ι κα α α ζε ε ε ται παν τα ο α Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

29 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ να μαρ τη η η τος ε κου σι ως κα τα δε ε ε χε ται ι να πα σι δω ρη ση η ται την εκ νε κρω ων α να α α στα α α σιν Απόστιχα Σ η με ρον το κα τα του Χρι στου πο νη ρον συ νη χθη συ νε ε ε ε δρι ι ι ι ον και κατ αυ του κε να α ε βου ου ου λευ σαν το ο πα ρα δου ναι Πι ι λα α α τω εις θα να τον τον Α νε ε ε ευ θυ υ υ υ νον ση με ρον την των χρη μα τω ων α αγ χο ο ο νην Ι ου δας ε αυ τω ω πε ε ρι τι ι ι θη η η σιν και στε ρει ει ται κα α ατ α αμ φω ζω ης προ ο σκαι αι αι ρου και αι αι θει ει ει ει ας ση με ρον Κα ϊ α φας α κων προ φη η τε ε ευ ει συμ φε ε ε ρει ει λε ε ε γων υ περ του Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

30 λα ου ου ε ε να α πο ο ο λε ε ε ε σθαι ηλ θε ε γαρ υ περ των α μαρ τι ω ων η μω ων του πα α θειν ι ι να α η η μας ε λε ευ θε ε ρω ω ση ης εκ της δου λει ει ας του ε ε χθρου ως α γα θο ο ος και φι λα α α αν θρω ω ω ω πος Σ η με ρον ο Ι ου δας το της φι λο πτω χει ας κρυ πτει προ σω ω πει ει ει ει ον και της πλε ο νε ξι ι ας α να α κα λυ πτει τη η η ην μο ο ο ορ φην ουκ ε τι των πε νη τω ω ω ων φρο ον τι ι ζει ει ουκ ε ε τι το μυ ρον πι ι πρα α σκει ει το ο ο τη η ης α μαρ τω ω λου αλ λα α το ου ου ρα νι ι ο ον Μυ υ ρο ον και εξ αυ του νο σφι ζε ε ε ται τα αρ γυ υ υ υ ρι ι ι ι α τρε χει προς Ι ου ου δαι αι αι ους λε ε ε γει τοις πα α ρα νο ο μοι οις τι μοι θε λε τε ε δου ου ου ναι κα γω υ Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

31 μιν πα ρα δω ω ω σω ω α α αυ τον ω φι λαρ γυ ρι ι α α α ας προ δο ο του ου ευ ω νον ποι ει ει ται τη ην πρα α α σιν προς την γνω μην των α γο ρα ζο ον των του πω λου με ε νου την πρα γμα τει ει ει αν ποι οι οι ει ει ει ει ται ουκ α κρι βο λο γει ται προς την τι ι μην αλ λως δου ου λον φυ γα δα α πε ε ε εμ πω ω ω ω λει ε θος γαρ τοις κλε ε πτου σι ρι πτειν τα τι ι ι ι ι ι ι ι α νυν ε βα λε τα α α Α γι ι α τοις κυ σιν ο μα α α α θη η η η της η γαρ λυσ σα της φι λα α α αρ γυ υ ρι ι ι ας κα τα του ι δι ου ου Δε ε ε σπο ο του ου μαι αι αι νε ε σθαι ε ποι οι η σε εν α α αυ τον ου τη ην πει ει ραν φυ υ γω ω με εν κρα α α ζο ο ον τες μα κρο θυ υ με Κυ υ υ ρι ε δο ο ο ο ξα α α α σοι Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

32 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ Ο τρο πο ος σου δο λι ο τη το ο ος γε ε ε μει πα α ρα α νο με Ι ι ι ου ου ου ου δα νο σων γαρ φι λα αρ γυ υ ρι ι α αν ε κερ δη η σα ας μι σαν θρω ω ω πι ι ι ι αν ει γαρ πλου τον η η η γα α α πας τι πε ρι πτω ω χει ει ει αν δι ι δα α σκον τι ε ε ε φοι οι οι οι τας ει δε ε και αι αι αι ε φι ι ι λεις ι να τι ε πω λεις τον α α α τι μη η τον προ δι δου ου ους ει εις μι αι φο ο ο νι ι ι ι αν Φρι ξον η η λι ι ε στε ε να α ξον η η γη και κλο νου με ε νη βο ο ο η η η σον α νε ξι ι κα α α κε Κυ υ υ ρι ε δο ο ο ο ξα α α α σοι Μ η δει ει ει εις ω πι ι στοι του Δε σπο τι ι κου δει ει πνου α α α μυ η η τος μη δεις ο λως ως ο Ι ι ου ου ου Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

33 δας δο λι ι ως προ ο σι ι τω τη τρα α α πε ε ε ε ζη ε κει νο ος γαρ τον ψω ω μο ον δε ξα α α με ε ε νος κα τα του αρ του ε χω ω ω ω ρη η η η σε σχη μα τι ι δε ω ων μα θη η της πρα α γμα τι δε ε πα ρω ω ω ω ω ων φο ο νε ε ευ της τοις μεν Ι ου δαι οις συ υ να α γαλ λο ο ο με ε ε νος τοις δε Α πο ο στο ο ο λοις συν αυ λι ζο ο ο ο με ε ε ε νος μι σων ε ε φι ι λει ει φι λων ε ε πω ω ω λει τον ε ξα γο ρα σα αν τα η μα ας τη ης κα α τα α α ρας τον Θε ο ον και Σω τη η ρα των ψυ χω ω ω ων η η η η μων Δ ο ο ξα Πα α τρι ι ι και Υι υι ω και Α γι ω Πνε ε ε ευ μα α α α τι Ο τρόπος σου δολιότητος γέμει (Ζήτει σελίδα 32). Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

34 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ Κ αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω ω ω νων α α α μην Μ υ στα γω γων σε Κυ ρι ε τους Μα α θη η τας ε δι ι ι δα α σκες λε ε ε γων ω φι ι λοι οι ο ρα α α α α τε μη δεις υ μας χω ρι ι σει ει μου φο ο βος ει γαρ πα σχω α αš υ πε ερ του κο ο ο σμου μη ουν σκαν δα λι ι ζε σθε ε ε εν ε ε ε μοι ου γαρ ηλ θον δι α κο ο νη η θη η ναι αλ λα α δι α κο νη η σαι αι και θει ναι τη ην ψυ υ χη ην μου λυ υ υ τρο ον υ πε ερ του κο ο ο σμου ει ουν υ υ μεις φι ι λοι μου ου ε ε στε ε με μι ι ι μει ει ει σθε ο θε λων πρω το ος ει ει ει ναι ε ε ε στω ω ω ε ε σχα Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

35 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ α α τος ο Δε σπο ο της ως ο ο δι α α α α α α κο ο ο νος μει να τε ε ε εν ε ε μοι ι να βο ο τρυν φε ε ε ρη η η τε ε γω γαρ ει μι της ζω ης η α αμ πε λο ο ο ο ο ο ο ος Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

36 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΠΕªΠΤΗ. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ. Εις τους Αίνους. Δ υ υ ο και πο νη ρα ε ποι οι η η η σεν ο πρω το το κος Υι ο ος μου Ι ι ι σρα α α α α η ηλ ε με ε ε γκα α τε λι ι πε πη γη η η ην υ υ δα α τος ζω η ης και ω ω ρυ ξεν ε α αυ τω φρε ε ε ε α α αρ συν τε ε τρι με ε ε ε ε νο ον ε με ε πι ξυ υ υ λου ε στα α αυ ρω σε τον δε ε Βα ρα ββα αν η τη σα το ο ο και α α πε ε ε λυ υ υ υ υ σε εν ε ξε στη ο ου ρα νο ο ος ε ε πι του ου ου ου τω και ο η λι ος τας α κτι ι ι νας α α πε ε ε κρυ υ υ υ υ ψε ε συ δε Ι σρα η ηλ ου ουκ ε νε τρα α α α πης αλ λα θα να α τω με πα α ρε ε ε δω ω ω ω ω κα ας α φες α αυ τοις Πα τε ερ Α γι ε ου γαρ οι δα σι ι τι ε ποι οι οι οι οι η η σαν Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

37 Ε κα στον με ε ε ε λος της α γι ας σου σα α αρ κος α τι μι αν δι ι η μας υ υ πε ε ε μει ει ει ει ει νε ε τας α καν θας η η η κε φα α λη η ο ψις τα εμ πτυ σμα τα αι σι α γο ο νες τα ρα α πι ι ι σμα α α α α τα α το στο μα την ε εν ο ο ξει κε ρα σθει σαν χο λη η ην τη γε ε ευ σει ει τα α ω ω τα τας δυσ σε βεις βλα α α σφη η μι ι ι ας ο νω ω το ος την φραγ γε λω σιν και αι η χειρ το ον κα α α λα α α α α μο ον αι του ο λου σω μα τος ε εκ τα α σεις εν τω Στα α αυ ρω τα αρ θρα α α α τους η η η λους και η πλευ ρα α την λο ο ο ο ογ χη ην ο πα θων υ υ περ η η μων και πα θω ων ε λευ θε ε ρω ω ω σα α ας η η μα ας ο συγ κα τα α βα ας η μιν φι ι λαν θρω πι ι ι ι Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

38 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ α και α νυ ψω ω σας η η η μας παν το δυ να με Σω τη ηρ ε λε η σο ο ο ο ον η η μας Σ ταυ ρω θε εν το ος σου Χρι ι στε πα α σα η η κτι ι ι σις βλε ε ε ε που σα α ε ε ε τρε ε ε ε ε με ε τα θε με λι α τη η ης γης δι ε δο νη θη η σαν φο ο ο ο βω ω του ου κρα τους σου ου σου γα αρ υ ψω θεν τος ση με ρον γε ε ε νος Ε βραι αι αι ων α α πω ω ω λε ε ε ε ε το ο του Να ου ου το ο κα τα πε ε ε τα σμα δι ερ ρα α γη δι ι ι χως και νε κροι εκ των τα α φων ε ξα α νε ε ε στη η η η η σα αν Ε κα τον ταρ χος ι δω ων το ο θα αυ μα α ε φρι ξε εν πα ρε στω σα α δε η Μη η η τηρ σου ε βο ο α θρη η νω δου σα α μη η η τρι ι ι ι ι κω ως πω ως μη η η θρη η νη η η σω και τα σπλαγ χνα α α μου ου τυ υ υ ψω ο ρω Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

39 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ σα σε γυ μνο ο ο ον ως κα τα κρι το ον τω ξυ υ υ λω κρε ε μα α α με ε ε ε ε νο ον ο σταυ ρω θεις και τα φει εις και αι α να στα α ας εκ τω ων νε ε ε κρων Κυ υ υ υ ρι ε δο ο ο ο ο ξα α σοι Δόξα Πατρί E ξε δυ σα αν με τα α ι ι ι μα α α τι ι α α α μου και ε νε δυ σα α αν με χλα μυ υ δα α κο κκι ι ι νην ε θη η η καν ε πι ι τη ην κε φα λη η ην μου στε φα νον ε εξ α α κα α α αν θων και ε πι την δε ξι α αν μου ου χει ει ει ρα ε ε δω ω ω καν κα α λα α α μον ι να συν τρι ι ι ψω ω α α αυ τους ω ως σκε ευ η κε ε ρα με ε ε ως Και Νυν και αεί Ήχος ο αυτός. Τ ον νω τον μου ε ε δω κα α εις μα α στι ι γω ω ω ω Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

40 σιν το δε προ ο σω ω πο ο ον μου ουκ α πε στρα α α φη α πο αι σχυ νη ης εμ πτυ σμα α α α τω ων βη μα τι Πι λα του ου πα α ρε ε ε στην και σταυ ρον υ πε ε ε ε μει ει ει ει να δι α την του ου κο ο σμου σω ω τη ρι ι ι ι ι α α α αν Απόστιχα. Π α σα η κτι σις ηλ λοι ου το φο βω θε ω ρου σα α σε εν σταυ ρω κρε μα α με ε νον Χρι ι στε ο η λι ο ο ο ος ε ε σκο τι ι ζε ε το ο και γης τα θε με ε λι ι α συ νε ε τα ρα α α ατ τε ε ε ε το τα παν τα συ νε πα α σχον τω τα πα αν τα κτι ι ι σα α αν τι ο ε κου σι ως δι η μας υ υ πο μει ει να ας Κυ ρι ι ι ε δο ο ο ο ξα α α α σοι Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

41 Λ α ος δυσ σε βη ης και πα ρα α α νο μος ι να τι με λε τα α α α κε ε ε ε να ι να τι την ζω ην των α α πα α αν των θα να τω κα τε δι ι ι κα σεν με γα α α θα αυ μα α ο τι ο κτι στης του κο σμου εις χει ρας α νο μων πα α ρα δι ι ι ι δο ο ο ο ται και ε πι ξυ λου α νυ ψου ου ται αι ο φι λα α αν θρω ω ω πος ι να τους εν Α δη δε σμω τας ε λευ θε ρω ω ση κρα α α α ζο ο ο ον τας μα κρο θυ με Κυ ρι ι ε δο ο ο ξα α α σοι Σ η με ρον σε θε ω ρου σα η α με ε εμ πτο ο ος Παρ θε ε νος εν σταυ ρω λο ο γε ε ε ναρ τω ω ω με ε ε νον ο δυ ρο με ε νη η μη η η τρω ω ω α σπλα αγ χνα ε τε τρω το την καρ δι ι ι α αν πι ι ι κρως Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

42 και στε να ζου σα ο δυ νη η ρως εκ βα α θους ψυ υ υ χης πα ρει ας συν θρι ξι κα τα α ξαι αι αι νου σα α α α κα τε ε τρυ υ υ χε ε ε το δι ο και το ο στη θο ος τυ υ πτου ου ου σα α νε κρα α γε γο ε ε ρω ω ως οι μοι θει ο ο ον τε ε ε κνον οι οι μοι το φω ω ω ως του ου ου κο ο σμου ου τι ε δυς εξ ο φθα αλ μω ω ων μου ο α μνο ο ος του Θε ε ου ου ου ο ο θεν αι στρα τι αι των α σω ω μα α α των τρο μω συ νει χο ον το λε ε ε ε γου ου ου ου σαι α κα τα λη πτε Κυ ρι ι ε δο ο ο ξα α α σοι Ε πι ξυ λου βλε που σα κρε μα α με ε νον Χρι ι στε σε τον παν των κτι στην και Θε ον η σε α σπο ο ρω ω ως τε κου ου σα ε βο ο ο α α πι ι ι κρως Υι ε ε ε Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

43 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ μου ου που το καλ λος ε δυ τη ης μορ φη η ης σου ου φε ρω κα θο ραν σε α δι ι ι ι κως σταυ ρου ου ου με ε ε νον σπευ σον ουν α να α α α στη η η η θι ο πως ι δω κα α γω σου την εκ νε κρων τρι η με ε ρον ε ε ξα να α α στα α α σιν Δοξα Πατρί... Κ υ υ υ υ ρι ι ι ι ε α να βαι νον τος σου εν τω Στα αυ ρω φο βος και τρο ο μο ος ε ε ε πε ε πε σε τη η η κτι ι ι ι σει και την γην μεν ε ε κω λυ υ ες κα τα πι ει ειν του ους σταυ ρου ου ουν τα α ας σε τω δε Α α δη ε ε ε πε τρε ε πες α να α πε εμ πειν τους δε ε ε σμι ι ι ι ους εις α να γε ννη η σιν βρο ω των κρι τα ζω ων των και νε ε κρων ζω ην Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

44 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ η ηλ θες πα ρα α α σχει ειν και αι ου θα α α να α α τον φι λα α αν θρω πε Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Και νυν και αεί Ήχος ο αυτός. Η δη βα πτε ε ται κα α α λα μο ος α α πο φα α α σε ε ε ως πα α α ρα α κρι των α α α δι ι ι ι κων και Ι η σους δι ι ι κα ζε ε ται και κα τα κρι ι νε ται στα αυ ρω και πα α σχει η η η κτι ι ι σις εν σταυ ρω ω κα θο ο ρω σα τον Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ον αš ο φυ υ σει ει σω μα το ος δι ε ε με ε πα α α σχων α γα θε ε Κυ υ ρι ε δο ο ο ο ξα α α α σοι Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

45 ΤΩ ΑΓΙΩ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΩ ΣΑΒΒΑΤΩ. Εις τους Αίνους. Σ η με ρον συ νε ε ε χει τα α φος τον συ νε χον τα πα λα μη η η τη ην κτι ι ι σιν κα λυ υ υπ τει λι ι θος τον κα λυ ψα αν τα α ρε τη του ους ου ρα α νους υ πνοι οι η ζω η και Α α δης τρε ε ε μει και Α δαμ των δε σμω ω ων α α πο λυ υ υ ε ε ε ε ται δο ο ξα τη η ση οι οι οι κο ο ο νο μι ι α δι ης τε ε λε ε ε σας πα αν τα σαβ βα τι σμο ον αι ω ω ω νι ον ε δω ρη σω η μιν την Πα να γι αν εκ νε κρων σου ου α να α α στα α α σιν Τ ι το ο ρω με ε νον θε ε ε ε α α α α μα τις η πα ρου ου σα κα τα α α παυ σις ο βα σι λευς των αι ω νων την δι α πα θους τε λε σα ας οι οι οι κο ο ο νο ο μι ι αν εν τα φω σα αβ βα τι ι ι ι ζει και νον η μιν πα ρε Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

46 ε χων σα α αβ βα τι ι σμον αυ τω βο η η η η σω ω ω ω μεν α να στα ο Θε ε ος κρι ι ι νων τη ην γην ο τι Συ βα σι λε ευ εις ει ει εις του ου ους αι ω ω νας ο α με τρη το ον ε ε ε χων το με ε γα ε ε ε λε ε ε ε ος Δ ευ τε ι δω μεν την ζω ην η η μων εν τα α φω ω ω κει ει με ε ε νην ι να τους εν τα φοις κει με νους ζω ω ω ο ο ο ποι η η ση δευ τε ση με ε ρον τον εξ Ι ου δα υ πνουν τα θε ω με νοι προ φη τι κως αυ τω ε εκ βο η η η η σω ω ω ω μεν α να πε σων κε ε κοι οι μη σαι αι ως λε ε ε ε ων τις ε γε ρει ει σε ε βα σι ι λευ αš α να στη η θι ι αυ τε ξου σι ι ι ως ο δους ε αυ τον υ περ η μω ων ε ε ε κου σι ι ω ως Κυ ρι ι ε δο ο ο ξα α α σοι Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

47 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ Η η τη σα α το Ι ω ω σηφ το σω μα του ου ου Ι η η σου και α πε ε ε θε ε το εν τω και νω αυ του ου μνη μει ει ει ω ε ε δει γαρ α α αυ το ο ον ε εκ τα α α φου ως εκ πα στα α δος προ ο ε ε ελ θειν ο συν τρι ψας κρα το ος θα α α να α του ου και α νοι οι ξας πυ λα α ας Πα α α ρα α δει ει ει σου αν θρω ω ποις δο ο ο ξα α α σοι Δόξα Πατρί, Και νυν T ην ση με ρο ο ον μυ στι ι κως ο με ε γα ας Μω υ υ σης προ δυ υ ε ε τυ που ου το λε ε ε ε γων και ευ λο γη σε ε εν ο Θε ε ος την η με ρα α αν τη η ην ε ε βδο ο ο μην του το γα αρ ε ε στι το ευ λο γη με ε Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

48 Η Α Γ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Σ νον Σα αβ βα α α τον αυ τη ε ε στιν η της κα τα παυ σε ε ε ω ω ως η η με ε ε ρα εν η κα τε ε πα α αυ σεν α πο παν των των ερ γων α αυ του ο μο νο γε νη ης Υι ο ο ος του ου Θε ε ε ου δι α της κα τα τον θα να τον οι οι οι κο ο ο νο ο μι ι ι ας τη σαρ κι ι Σα αβ βα τι ι ι ι σας και εις ο ην πα α λιν ε ε ε πα νε ελ θων δι α της Α να στα σε ε ως ε δω ρη η σα α το η η μιν ζω ην τη ην αι ω ω ω ω νι ι ι ι ον ως μο νος α γα θος και αι φι λα α αν θρω ω ω πος Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Ι Ο Υ

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ΡΟΗΙΑΣΕΗ Ἐν τῷ ἑσπρινῷ τῆς ροηγιασμένης Ἦχος α υ ρι κ κρα α ξα προ ο ος σ ι σα κου ου ου σο ο ον μου ι σα κου σο ον μου ου υ υ υ ρι ι ι υ ρι κ κρα α ξα προ ος σ ι σα α α κου σο ο ον μου προ σχς τη φω νη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πα ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου ου σο ο ο ο ονμου ει σα α α κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε κρα α ξα προς σε ει σα α α κου σο ο ον μου προσ χες τη φω νη η η η η τη η

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ.

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 2 3 Καὶ πάλιν 4 Κύριε ἐλέησον «ἑξαπλᾶ» Κατὰ τὴν Ἁγιορειτικὴν παράδοσιν.

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 4 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864)... 5 Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896)... 7 Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965)... 9 Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988)... 11 Ἀθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη Κανόνας της Ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως Ωδή α. Ήχος β. Δευτε λαοι GBa Α h ρτος A ζω A a ης > αι > ω > νι >B ζου b σης b γε F a νε b σθω b ω b a μοι > το H Σω b μα > σου b το AB Αγ b ι b ον > ε A ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν...

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Εἰς τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου 3 Γεωργίου Πρωγάκη... 3 Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου... 3 Εἰς τήν ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ 5 Ιωάννου Πρωτοψάλτου... 5 Εἰς τά Εἰσόδια

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

Κάθισµα Ὄρθρου Μ. ευτέρας (εἰς ἀργόν µέλος) z 1 h k

Κάθισµα Ὄρθρου Μ. ευτέρας (εἰς ἀργόν µέλος) z 1 h k 6? 6? 6? Κάθισµα Ὄρθρου Μ. ευτέρας (εἰς ἀργόν µέλος) z 1 h k a [Θ` 3k 3*` 3296 [----------39 6? 1[v ~?1Q [v 4 [ [v ` `` `` ο ````ρα ``` τε`````` ```ε ~ `````` κρι```````````````````````ι```````````````````ι

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε

υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α α ξα προς σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΙΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΙΗ ΙΑΟΥΑΡΙΟΥ ΑΙΩ ΑΘΑΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΤΡΙΑΡΧΩ ΑΛΕΞΑΔΡΕΙΑΣ ΟΡΘΡΟΣ ΕΧ 1/2014 ΑΘΑΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΤΡΙΑΡΧΩ ΑΛΕΞΑ ΡΕΙΑΣ ÅÉÓ ÔÏÍ ÏÑÈÑÏÍ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μι ιν ευ λο γη με νος ο ερ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф 1 Δοξολογία Εἰρμολογική ẅѓỳѓѓ ЃЃΝη Ἀπαγγελία Θρ. Στανίτσα - Νικ. Δανιηλίδη ч ñ ЃЃЃЃЃЃЃЃЃ ПзÙЃтéЃЃтЃЃтòёЃЃчéЃчöЃЃтЃЃтЃЃсЃсØ ЃūţŞЃЃцЃт Νε ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα с с ц Ù Ѓ т Ѓ т é Ѓ т ò ūţşѓщ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α

Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡ. ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ Ἦχος Δι Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α α α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε τη Δε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο

Διαβάστε περισσότερα