Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς

2 Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ ά τ ω ν σ τ η ν σ τ ο χ ασ τ ι κ ή π ρ ο σ ο µ ο ί ω σ η δ ε ν ε ί ν αι π ά ν τ α αξ ι ό π ι σ τ α Βασιζόµαστε π ά ν τα σε τυ χ αί α δ εί γ µατα (π αρ αγ ω κ αι χ ρ ή ση ) Β ασ ι κ ο ί λ ό γ ο ι π ι θ αν ή ς µ ε ι ω µ έ ν η ς αξ ι ο π ι σ τ ί ας : Α ρ χ ικ ή κ ατά σταση Μ ικ ρ ός αριθµός σ τ ο ιχ ε ί ω ν Στόχος η α ύ ξ ησ η της α ξ ι οπ ι σ τί α ς της σ τοχα σ τι κ ή ς π ρ οσ οµ οί ω σ ης. γ ή

3 %$# " + (* % (, / $) * 1 " ( 1 (% * % & $ (" %# - 4 %$# ", Τύποι πρ οσ οµ οί ω σ η ς Προσοµοίωση στ α θ ε ρή ς κ α τ ά στ α σης : " &' %!, $ (* #. &) Τερµατιζόµενη π ρο σ ο µο ί ω σ η: " +% 3 * 2% 0) /. * " % &' t ]. [0, Ο τύ π ο ς της π ρο σ ο µο ί ω σ ης (σ ε ότι αφ ο ρά την ανά λ υ σ η απ ο τελ εσ µά τω ν) ο ρί ζεται απ ό τις µετρή σ εις π ο υ γ ί νο νται κ ατά την π ρο σ ο µο ί ω σ η το υ µο ντέ λ ο υ κ αι όχ ι απ ό το ί δ ιο το µο ντέ λ ο.

4 ν Παραδείγµατα π ο σ ο τή τω σ ταθ ερή ς κ ατά σ τασ η ς Ο α ν α µ ε ν ό µ ε ν ο ς µέσος χ ρ ό ν ος α ν α µον ή ς σ τ ο σ ύ σ τ η µ α, ό τ α ν α υ τ ό ε ί ν α ι σ ε σ τ α θ ε ρ ή κ α τ ά σ τ α σ η. Τ ο α ν α µ ε ν ό µ ε ν ο µέσο κ ό στ ος, ό τ α ν τ ο σ ύ σ τ η µ α ε ί ν α ι σ ε σ τ α θ ε ρ ή κ α τ ά σ τ α σ η. Τ ο α ν α µ ε ν ό µ ε ν ο µέσο µή κ ος ου ρ ά ς ό τ α ν τ ο σ ύ σ τ η µ α ε ί ν α ι σ ε σ τ α θ ε ρ ή κ α τ ά σ τ α σ η. Ο α ν α µ ε ν ό µ ε ν ο ς µέσος β α θ µό ς χ ρ ή ση ς τ ο υ ε ξ υ π η ρ ε τ η τ ή, ό τ α ν τ ο σ ύ σ τ η µ α ε ί ν α ι σ ε σ τ α θ ε ρ ή κ α τ ά σ τ α σ η.

5 Παραδείγµατα π ο σ ο τή τω ν σ ε τερµατι ζ ό µεν η π ρο σ ο µο ίω σ η Ο α ν α µ ε ν ό µ ε ν ο ς µέσος χ ρ ό ν ος α ν α µον ή ς τ ω ν π ρ ώ τ ω ν Ν π ε λ α τ ώ ν σ τ ο σ ύ σ τ η µ α. Τ ο α ν α µ ε ν ό µ ε ν ο µέσο κ ό στ ος γ ι α τ ο π ρ ώ τ ο Τ χ ρ ο ν ι κ ό δ ι ά σ τ η µ α τ η ς π ρ ο σ ο µ ο ί ω σ η ς. Τ ο α ν α µ ε ν ό µ ε ν ο µέσο µή κ ος ου ρ ά ς γ ι α τ ο π ρ ώ τ ο Τ χ ρ ο ν ι κ ό δ ι ά σ τ η µ α τ η ς π ρ ο σ ο µ ο ί ω σ η ς. Ο α ν α µ ε ν ό µ ε ν ο ς β α θ µό ς χ ρ ή ση ς τ ου ε ξ υ π η ρ ε τ η τ ή γ ι α τ ι ς π ρ ώ τ ε ς Τ χρονικές µ ονά δ ε ς τ η ς π ροσ οµ οί ω σ η ς.

6 E E 7 E Ο 8 ; Αρχικές σ υ ν θ ή κε ς & σ τ α θ ε ρή κα τ ά σ τ α σ η Αρχικές σ υ ν θ ή κε ς: η κ α τ ά σ τ α σ η σ τ ην ο π ο ί α β ρ ί σ κ ε τ α ι τ ο σ ύ σ τ ηµ α ό τ α ν α ρ χ ί ζ ε ι η δ ι α δ ι κ α σ ί α π ρ ο σ ο µ ο ί ω σ ης τ ης B >? <= 9: Σταθερή κ ατά σ τασ η : η κ α τ ά σ τ α σ η σ τ ην ο π ο ί α ο ι δ ι α δ ο χ ι κ έ ς π α ρ α τ ηρ ή σ ε ι ς τ ης α π ό δ ο σ ης τ ο υ σ υ σ τ ή µ α τ ο ς δ ε ν δ ι α χ ω ρ ί ζ ο ν τ α ι σ τ α τ ι σ τ ι κ ά Μ εταβ ατι κ ή φ ά σ η : η π ε ρ ί ο δ ο ς τ ης π ρ ο σ ο µ ο ί ω σ ης µ έ χ ρ ι τ ο σ ύ σ τ ηµ α ν α φ τ ά σ ε ι σ ε σ τ α θ ε ρ ή κ α τ ά σ τ α σ η. ι α ρ χ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς ε π ηρ ε ά ζ ο υ ν τ ην µ ε τ α β α τ ι κ ή φ ά σ η, ό χ ι ό µ ω ς τ η σ τ α θ ε ρ ή κ α τ ά σ τ α σ η.

7 F G F H I Μέθοδοι µ ε ί ω σ η ς τ η ς ε π ί δρ α σ η ς τ ω ν α ρ χ ικ ώ ν σ υ ν θη κ ώ ν Πολύ µ ε γ ά λη δ ι ά ρ κ ε ι α π ρ οσ οµ οί ω σ η ς Ωστε τα δ εί γ µ α τα µ ετα β α τι κ ή ς φ ά ση ς ν α εί ν α ι π ο λ ύ λ ι γ ό τερ α α π ό τα δ εί γ µ α τα τη ς στα θ ερ ή ς κ α τά στα ση ς Αποκλεισµός µερ ικώ ν ή όλω ν τ ω ν δ ειγ µά τ ω ν τ η ς µετ α β α τ ικής φ ά ση ς Αρ χ ή τ η ς πρ οσοµοί ω ση ς µε συ ν θ ήκες πλη σιέ στ ερ ες στ η ν στ α θ ερ ή κα τ ά στ α ση προκειµένου να ελ α χ ισ τ οποιη θ εί τ ο µή κος τ η ς µετ α β α τ ική ς φ ά σ η ς

8 J J J Μέθοδοι ε ν τ οπ ισ µ ού τ η ς σ τ α θε ρ ή ς κ α τ ά σ τ α σ η ς τ ου σ υ σ τ ή µ α τ ος Συλλέγονται n π αρ ατη ρ ήσ ε ις τη ς π οσ ό τη τας π ου ε νδ ιαφ έρ ε ι (x 1, x 2, x n ) & ε λέγχ ε ται αν ο αρ ιθ µ ό ς τω ν x i <x mean ε ί ναι π ε ρ ί π ου ί σ ος µ ε τον x i >x mean, ό π ου x mean ο µ έσ ος ό ρ ος τω ν x 1, x 2, x n. Υ π ολογί ζ ε ται ένας κ ινού µ ε νος µ έσ ος ό ρ ος τη ς π οσ ό τη τας π ου ε νδ ιαφ έρ ε ι, µ έχ ρ ι αυτό ς να µ η ν µ ε ταβ ά λλε ται σ η µ αντικ ά µ ε τη ν π ά ρ οδ ο του χ ρ ό νου. Συλλέγονται π αρ ατη ρ ήσ ε ις x 1, x 2, x n. Τ ο σ ύ σ τη µ α έχ ε ι φ τά σ ε ι σ ε σ ταθ ε ρ ή κ ατά σ τασ η σ το σ η µ ε ί ο i σ το οπ οί ο το δ ε ν ε ί ναι ού τε το ε λά χ ισ το, ού τε το µ έγισ το τω ν ε π ό µ ε νω ν (ή τω ν π ρ οη γού µ ε νω ν) τιµ ώ ν.

9 K K ν Συλλογή δ ε δ οµ έ ν ω εδοµένα π ου σ υ λ λ έγ οντ αι κ ατ ά τ η δι ά ρ κ ει α τ η ς π ρ οσ οµοί ω σ η ς : εδοµένα Α νεξ ά ρ τ ητ α απ ό τ ον χ ρ ό νο: Σ υ γ κ εκ ρ ι µένες κ ατ ασ τ ά σ ει ς τ ου σ υ σ τ ήµατ ος γ ι α τ ι ς οπ οί ες ενδι αφ έρ ετ αι ο αναλ υ τ ής (σ υ νήθ ω ς µέγ ι σ τ α ή ελ ά χ ι σ τ α µετ αβ λ ητ ώ ν). εδοµένα Ε ξ αρ τ ηµένα απ ό τ ον χ ρ ό νο: Τ α σ υ νήθ η β ασ ι κ ά δεδοµένα σ τ ατ ι σ τ ι κ ής ανά λ υ σ ης (αφ ορ ού ν µετ αβ λ ητ ές π ου η τ ι µή τ ου ς µετ αβ ά λ λ ετ αι σ υ νεχ ώ ς σ τ ο χ ρ ό νο).

10 M L Χρονικό δ ιά γ ρα µ µ α µ ε τ α β ολ ώ ν µ ια ς π α ρα τ η ρού µ ε νη ς π οσ ότ η τ α ς x x n x T T j j j = 1 T t 1N j = j t j x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x n. 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t n-1 t n t

11 O O O ν Στατιστική Α ν ά λ υ ση Α π ο τε λ ε σµ ά τω Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α τ η ς π ρ ο σ ο µ ο ί ω ε ξ αρ τ ώ ν τ αι απ ό : Θ Τις π α ρ α µ έ τ ρ ο υ ς τ ο υ µ ο ν τ έ λ ο υ Τις α ρ χ ικ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς Τις σ ε ιρ έ ς τ ω ν τ υ χ α ί ω ν α ρ ιθ µ ώ ν έ λ ο υ µ ε ν α ε λ αχ ι σ τ ο π ο ι ή σ ο υ µ ε τ η ν ε π ί δ ρ ασ η τ ω ν δ υ ο τ ε λ ε υ τ αί ω ν π αρ αγ ό ν τ ω ν σ η ς

12 P P P P P ν ν Στατιστική αν ά λ υ ση τω απ ο τε λ ε σµ ά τω Μέθοδος τ ω ν ε π α ν α λ ή ψ ε ω ν Μέθοδος τ ω ν µ έσ ω ν π α ρ τ ί δω ν Μέθοδος τ ης α ν α γ έν ν ησ ης Σ ε π ρ οσ οµ οι ώ σ ε ι ς σ τ α θε ρ ή ς κ α τ ά σ τ α σ ης, µ π ορ ού ν ν α χ ρ ησ ι µ οπ οι ηθού ν κ α ι οι τ ρ ε ι ς µ έθοδοι Σ ε τ ε ρ µ α τ ι ζ ό µ ε ν ε π ρ ώ σ ε ι σ υ ν ή χ ρ ι µ ε ί τ α ι µ τ ω ν ε π α ν α λ ή ψ ε ω ν ς οσ οµ οι ς, θω ς ησ οπ οι η έθοδος

13 qp W Z X YT g Sfm llfq XY U ST W f fg Wf SQ e RSY R q p t T SXY VW XTYo RY XfY f Q UWYg Z S tsfm XY Z SU RT SRQ c ]` ^_ Μέθοδος τ ω ν ε π α ν α λ ή ψ ε ω ν ZX rvo. jz RS Yo ZX hny jz jz j hi vq r g. hi SfmR ny ht ug i rx ts VW n m m o m o ] \[ d abc

14 z wx y w z wzzƒ y ˆw Œ{ ˆ ˆ} y } w } y ˆ w wx y wz w ˆƒ ƒ w } y ˆ y Œ z w œ œ ž Ÿ œ œ Μέθοδος τ ω ν ε π α ν α λ ή ψ ε ω ν y wˆ ~ ƒ ~ { } Š ˆ y ~ ƒ w w ˆ w ˆw y wˆ ~ ƒ zy ) ( Ž } ˆ ˆw ƒ y wˆ ~ ƒ ˆ w ˆw { i j n = = m = m 0 = x ij = = R i = w w 99%) 95% ( y w w. ˆ w ˆw { i wˆ ~ zw m R x zx y ij : i j = 1 i R = m 1 _ i R 2 ) R R ( ] t R, [ i š 1 i = 2 1, 1, σ 2 Ÿ t R 2 1

15 ««««Μέθοδος τ ω ν µ έσ ω ν π α ρ τ ί δω ν n ª m 0 m m

16 ¹ ¾ ¾À ± ² ²³ ± ² ²³ ± ² ²³ Μέθοδος τ η ς α ν α γ έν ν η σ η ς ù Á ¼½» ¹º ± ± µ³³ µ³³ ± µ³³

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα. τριμήνου Ποικιλ ία εκδηλώσεων, πολιτιστικώ ν, αθλητικών και...άλλων, με Ναου σαίου ς «πρω ταγω νιστές» J! ναου σαίικα θέμα τα, ε ίχαμ ε και το τελευτα ίο τρίμ ηνο χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S;

ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S; ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S; ΑΠ. Το 19 76, το ACH S (αυστραλιανό κολλέ γιο τω ν Βοτανικών Επ ιστη µ ών), όπ ω ς αρχικά λεγόταν, απ οτελούσε έ να τµ ήµ α σπ ουδ

Διαβάστε περισσότερα