ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"

Transcript

1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί έως ,00 με την έκδοση και διάθεση έως νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,55 ανά μετοχή, υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 3 νέες κοινές για κάθε 5 παλαιές κοινές μετοχές. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ,50 να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο όσο αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 3401/2005 και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν πρέπει να θεωρείται συμπλήρωμα του από εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Η ημερομηνία του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 16 η Σεπτεμβρίου 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπεύθυνα Πρόσωπα Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ομίλου INTRAKAT Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων περιόδου Ανάλυση Εσόδων ανά Τομέα Δραστηριότητας - ανά Γεωγραφική Αγορά Χρήση Αντληθέντων Κεφaλαίων της τελευταίας αύξησης Ανεκτέλεστες Υπογεγραμμένες συμβάσεις της ΙNTRAKAT την Πληροφορίες για τις τάσεις του Ομίλου Διεταιρικές Συναλλαγές της INTRAKAT περιόδου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις Υποχρεώσεις, τη Χρηματοοικονομική Θέση και τα Αποτελέσματα του Ομίλου περιόδου 1/1-30/6/ Εταιρίες που περιλαμβάνονονται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Α εξαμήνου Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων α εξαμήνου Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένου ισολογισμού α εξαμήνου Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων ταμειακών ροών α εξαμήνου Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές των ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων α εξαμήνου Δήλωση για αλλαγές στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του Ομίλου Έγγραφα μέσω παραπομπής ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Διαδικασία Υπαναχώρησης από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Ίδια Κεφάλαια και Χρέος

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου,σε συνδυασμό με το εγκεκριμένο από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της 28ης Αυγούστου 2008, περιέχονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία» ή η «INTRAKAT»), καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας.Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελείται από: α) το συμπλήρωμα του Εγγράφου Αναφοράς και β) το συμπλήρωμα του Σημειώματος του Μετοχικού Τίτλου. Σημειώνεται ότι το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία αφορά στην Εταιρία και την παρούσα έκδοση των νέων μετοχών της Εταιρίας, συνέπεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου της INTRAKAT καταρτίστηκε και διατέθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε με την από απόφασή του το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του ν. 3401/2005. Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ.2 του Ν.3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας (19 ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Κ Παιανία Αττικής, τηλ ) και του Συμβούλου Έκδοσης (ALPHA BANK AE, Πανεπιστημίου 45, , Αθήνα, τηλ.: , fax: ). Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες σημαντικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλό της που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου της Εκδότριας της 28 ης Αυγούστου 2008, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Βάσει του άρθρου 16 του Ν.3401/2005, οι επενδυτές που έχουν ήδη εγγραφεί για την αγορά των κινητών αξιών, την έκδοση των οποίων αποφάσισε η από Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, πριν τη δημοσίευση των Συμπληρώματος μπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά, την εγγραφή ή την προεγγραφή το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ (α) των δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου και (β) των αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, οι δηλώσεις στο (α) υπερισχύουν ως πλέον πρόσφατες. 3

4 2. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2.1 Υπεύθυνα Πρόσωπα Η Εταιρία, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα πρόσωπα που επιμελήθηκαν από την πλευρά της τη σύνταξη του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.intrakat.gr) και αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν ότι το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του ν. 3401/2005. Από την πλευρά της Εταιρίας τα υπεύθυνα φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι τα ακόλουθα: Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χιλιόµετρο της Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκόπουλου, Τ.Κ Παιανία Αττικής, τηλ Ο κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης, Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρίας, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χιλιόµετρο της Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκόπουλου, Τ.Κ Παιανία Αττικής τηλ Τα φυσικά πρόσωπα από πλευράς Εταιρίας που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ο Σύμβουλος Έκδοσης Alpha Bank, ως νομικό πρόσωπο, δηλώνουν, ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου είναι, καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Ο Σύμβουλος Έκδοσης, ALPHA BANK AE, Πανεπιστημίου 45, Αθήνα, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι κάθε πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, σε επίσημα Δελτία Τύπου και ανακοινώσεις (όπως εμφανίζεται στο σύστημα ΕΡΜΗΣ του ΧΑ), σε εκθέσεις και πιστοποιητικά των αρμόδιων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που πραγματοποίησαν τους σχετικούς ελέγχους καθώς και σε δηλώσεις των εκπροσώπων και των φυσικών προσώπων της Εταιρίας που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου. 2.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Η Εταιρία ελέγχεται από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για τις εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκάστοτε χρήσης. Οι τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές λογιστές κ. Αλέξανδρος Ε. Τζιώρτζης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) και κ. Μαρία Ν. Χαρίτου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε., Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ , επισκόπησαν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2008. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π / Δ.Π.Χ.Π) και εγκρίθηκαν με την από 26/08/2007 απόφαση του Δ.Σ της Εταιρίας. Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών κ. Αλέξανδρο Ε. Τζιώρτζη και κ. Μαρίας Ν. Χαρίτου με ημερομηνία , επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της περιόδου 1/1-30/6/2008: «Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τον συνημμένο συνοπτικό ισολογισμό της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (η «Εταιρεία») καθώς και τον συνημμένο συνοπτικό ενοποιημένο ισολογισμό της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος») της 30 ης Ιουνίου 2008, και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της Εταιρείας και του Ομίλου της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς 4

5 και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. Συμπέρασμα Επισκόπησης Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Πέραν της ανωτέρω ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης επισκοπήσαμε και τα υπόλοιπα στοιχεία της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατ εξουσιοδότηση αυτού του Νόμου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπ αριθμ. 1/434/ και 7/448/ Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Νόμο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής με την συνημμένη οικονομική πληροφόρηση.» 5

6 2.3 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ομίλου INTRAKAT Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και έχουν επισκοπηθεί από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ. Αλέξανδρο Ε. Τζιώρτζη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) και κ. Μαρία Ν. Χαρίτου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε., και εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στο παρόν, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι της ενότητας 20.1 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων περιόδου Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2008 (ποσά σε χιλ ) 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2008 Κύκλος Εργασιών , ,54 Κόστος Πωληθέντων (προ αποσβέσεων) (59.214,84) (65.100,47) Μικτά Κέρδη (προ αποσβέσεων) 8.739, ,07 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 3.622, ,85 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 1.971, ,65 Κέρδη προ φόρων 657, ,31 Κέρδη μετά από φόρους 223, ,27 Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01-30/06/2008 που συντάχθηκαν από την INTRAKAT βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Κύκλος Εργασιών Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της INTRAKAT κατά τη διάρκεια του α εξαμήνου 2008 διαμορφώθηκε σε ,54 χιλ. έναντι ,31 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 16,2%. Η παραπάνω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση που παρουσίασαν οι πωλήσεις στον τομέα των κατασκευών και των υποδομών οπτικών ινών. Αποτελέσματα προ και μετά φόρων Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου κατά τη διάρκεια του α εξαμήνου 2008 ανήλθαν σε κέρδη ύψους 2.641,31 χιλ. από 657,06 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 1.602,27 χιλ. από 223,38 χιλ. αντίστοιχα. Η εν λόγω βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε έργα που εκτελέστηκαν από τη μητρική εταιρία και παρουσίασαν βελτιωμένο επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 (ποσά σε χιλ. ) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (4.114,97) ,39 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (2.814,42) (4.939,71) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ,23 (9.131,15) Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.045, ,54 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης , ,55 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης , ,09 Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01-30/06/2008 που συντάχθηκαν από την INTRAKAT βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. 6

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια , ,85 Επενδύσεις σε ακίνητα , ,67 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 6.546, ,05 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 4.102, ,25 Λοιπά 1.714, ,72 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα 9.797, ,24 Συμβάσεις κατασκευής έργων , ,50 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , ,26 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,09 Λοιπά 4.877, ,33 Σύνολο Ενεργητικού , ,95 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια , ,96 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.120, ,83 Λοιπά 617,84 856,96 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,10 Δάνεια , ,77 Λοιπά 3.606, ,57 Σύνολο υποχρεώσεων , ,20 Μετοχικό Κεφάλαιο , ,81 Αποθεματικά , ,04 Κέρδη εις νέον 6.501, ,00 Δικαιώματα Μειοψηφίας 743,51 970,91 Σύνολο Καθαρής Θέσης , ,75 Σύνολο Παθητικού , ,95 Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01-306/2008 που συντάχθηκαν από την INTRAKAT βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Η μείωση των απαιτήσεων οφείλεται στην επιτάχυνση των εισπράξεων από πελάτες, ενώ η αύξηση των υποχρεώσεων οφείλεται αφενός μεν στην αύξηση των πωλήσεων και αφετέρου στις προκαταβολές πελατών που λήφθησαν για νέα έργα που ο Όμιλος ανέλαβε την εκτέλεση τους. Καθαρή Θέση Ομίλου Η ενοποιημένη καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 69,18 εκατ. την από 70,81 εκατ. την , Σημειώνεται ότι τα κέρδη εις νέον ανήλθαν σε 7,8 εκατ. στο α εξάμηνο του 2008 έναντι 6,5 εκατ. της προηγούμενης χρήσης ενώ τα αποθεματικά εύλογης αξίας ανήλθαν σε 2,8 εκατ. στο α εξάμηνο του 2008 από 5,2 εκατ. στην προηγούμενη χρήση λόγω διαφοράς από την αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση στην εύλογη αξία (unrealized) και αφορούν σε μετοχές της εταιρίας ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ - INFOTECH A.E.. 7

8 Oι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου για την εξεταζόμενη περίοδο, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, έχουν υπολογιστεί από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή: ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 0,59 0,69 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια 1,77 2,00 Δανειακές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 0,87 0,77 Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρίa από στοιχεία που δεν έχουν ελεχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή. Ο δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 2 στο α εξάμηνο του 2008 από 1,77 και είναι αποτέλεσμα της αύξησης των συνολικών υποχρεώσεων στo α εξάμηνο του 2008, ενώ ο δείκτης δανειακές υποχρεώσεις /ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,77 στο α εξάμηνο 2008 από 0,87 και οφείλεται στην μείωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού. Οι ανωτέρω δείκτες έχουν υπολογιστεί ως εξής: ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια Δανειακές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων/Ίδια Κεφάλαια Δανειακές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια Ανάλυση Εσόδων ανά Τομέα Δραστηριότητας - ανά Γεωγραφική Αγορά Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της Εταιρίας ανά κατηγορία δραστηριότητας, για το α εξάμηνο του 2008: (ποσά σε χιλ. ) 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2008 Κατασκευαστικά ,71 86,40% ,17 90,61% Μεταλλικές κατασκευές 9.244,60 13,60% 7.417,37 9,39% Σύνολο ,31 100,00% ,54 100,00% Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την INTRAKAT βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή. Επίσης στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της Εταιρίας για το α εξάμηνο του 2008: (ποσά σε χιλ. ) 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2008 Εσωτερικού ,45 95,94% ,98 93,20% Χώρες Ε.Ε. (Γαλλία, Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία) 2.701,61 3,98% 3.706,41 4,69% Ευρωπαικές χώρες εκτός Ε.Ε. (Αλβανία, Σκόπια) 57,25 0,08% 506,32 0,64% Τρίτες χώρες (Αρμενία, Συρία) 0,00 0,00% 1.157,83 1,47% Σύνολο ,31 100,00% ,54 100,00% Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την INTRAKAT βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω πληροφορίες δεν έχουν επηρεαστεί από έκτακτους παράγοντες. 8

9 2.3.3 Χρήση Αντληθέντων Κεφaλαίων της τελευταίας αύξησης Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.", με καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και από την απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., με ιδιωτική τοποθέτηση & δημόσια εγγραφή που διενεργήθηκε την περίοδο από 13 έως 16 Νοεμβρίου 2001 αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους , σύμφωνα με την πιστοποίηση του Δ.Σ. της τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων ύψους ανήλθαν σε καθώς και από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας "ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.", με καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και από την απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., με ιδιωτική τοποθέτηση & δημόσια εγγραφή που διενεργήθηκε την περίοδο από 17 έως 20 Φεβρουαρίου 2004 αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους , σύμφωνα με την πιστοποίηση του Δ.Σ. της τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων ύψους ,37 ανήλθαν σε ,63. Ο αριθμός των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας που εκδόθηκαν ήταν και της απορροφηθείσας Η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. ξεκίνησε στις και της απορροφηθείσας στις Ο προορισμός των αντληθέντων κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης, σύμφωνα με α.) το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση των Γ.Σ. των μετόχων με ημερομηνία , , , , και και β.) σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της απορροφηθείσας εταιρείας INTRAMET, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση των Γ.Σ. των μετόχων με ημερομηνία και , γ.) μετά τις τροποποιήσεις των Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" με ημερομηνία , , και της από απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας η οποία τελεί υπό την έγκριση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί, καθώς και οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις μέχρι έχουν όπως ακολουθούν: 9

10 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε." ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "INTΡAMET ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ A.E."ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ Α) ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27/12/2002, T.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23/06/2003, Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22/12/2003, T.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24/06/2004, Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 31/12/2007 ΤΗΣ 14/02/2005 ΚΑΙ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27/06/2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε." Β) ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/06/2004 ΚΑΙ Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2008. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20/04/2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΙΝΤΡΑΜΕΤ Α.Ε.". Γ) ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09/02/2006, Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 04/12/2006 Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 31/10/2006 ΚΑΙ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2007 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/Σ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕ ΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ Σ Σ Σ Σ Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σ ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 31/12/ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 1.Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 1.Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ 1.Β.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 1.Β.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 2. ΑΚΙΝΗΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. ΕΞΑΓΟΡΑ - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ INTRACOM CONSTRUCT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ -ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 8. ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 9. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 10. ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 11. ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΑΦΡΩΝ 12. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 13. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0, , , , , ,14 0,00 0, , , , ,20 0, ,14 0,00 0,00 0, , , , ,20 0, ,14 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0, , ,29 0,00 0, ,29 0,00 0, ,00 0, ,29 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0, ,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ 15. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 0,00

11 Σημειώσεις : 1. Μέχρι την έχει ολοκληρωθεί η διάθεση των Αντληθέντων Κεφαλαίων. 2. Το Κεφάλαιο Κίνησης από ,00 διατέθηκε κατά ,00 για αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού και κατά ,00 για κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 3. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 27/12/2002, ενέκρινε τη μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Συγκεκριμένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 27/12/2002 ανερχόταν συνολικά σε , εγκρίθηκε να χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό , στην κατηγορία "Η/Μ Εξοπλισμός", β) ποσό , για επενδύσεις στην κατηγορία "Ακίνητα", γ) ποσό , για επενδύσεις στην κατηγορία "Συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της INTRACOM CONSTRUCT", δ) ποσό , στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης", ε) ποσό , στην κατηγορία "Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα". 4. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 23/06/2003, ενέκρινε τη μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο, μετά την μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αποφάσισε η Ε.Γ.Σ. των μετόχων της 27/12/2002. Συγκεκριμένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 31/12/2002 ανερχόταν συνολικά σε , εγκρίθηκε να χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό , στην κατηγορία "Η/Μ Εξοπλισμός", β) ποσό , στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης", γ) ποσό , στην κατηγορία "Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα". Για την ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού σχετικά με τη διαφοροποίηση της χρήσης των Κεφαλαίων, η Εταιρία έχει εκδώσει προς διάθεση, σχετικό Πληροφοριακό Σημείωμα σύμφωνα με την Απόφαση 64/2001 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 5. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 22/12/2003, ενέκρινε τη μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Συγκεκριμένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 31/12/2002 ανερχόταν συνολικά σε , εγκρίθηκε να χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό , στην κατηγορία "Η/Μ Εξοπλισμός" το οποίο παραμένει ώς έχει, καταμερίζεται σε επιμέρους υποκατηγορίες για την πληρέστερη πληροφόρηση του Επενδυτικού κοινού. Συγκεκριμένα ποσό , για επενδύσεις στην υποκατηγορία "Μηχανήματα", ποσό , για επενδύσεις στην υποκατηγορία "Εξοπλισμός Η/Υ", και ποσό , για επενδύσεις στην υποκατηγορία "Εφαρμογές Η/Υ" β) ποσό , αντί της προβλεπόμενης κατηγορίας "Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα" εγκρίθηκε να χρησιμοποιηθεί στην κατηγορία "Εξαγορά-Ίδρυση Επιχειρήσεων". Από το εν λόγω, ποσό αφορά την συμμετοχή της εταιρείας στο κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "AETHERAS ENERGY", η οποία πωλήθηκε την 06/04/2006. γ) ποσό , στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης" παραμένει ως έχει. 6. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 24/06/2004, ενέκρινε τη μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Συγκεκριμένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 24/06/2004 ανερχόταν συνολικά σε , λόγω μεταβολής των δεδομένων και επειδή η επένδυση στο τομέα της Αιολικής ενέργειας δεν κρίνεται επωφελής για την εταιρία, εγκρίθηκε να χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό εγκρίθηκε να χρησιμοποιηθεί στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης". β) ποσό , εγκρίθηκε να χρησιμοποιηθεί στην κατηγορία "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ". Για την ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού σχετικά με τη διαφοροποίηση της χρήσης των Κεφαλαίων, η Εταιρία έχει εκδώσει προς διάθεση, σχετικό Πληροφοριακό Σημείωμα σύμφωνα με την Απόφαση 64/2001 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 7. Σύμφωνα με την από 20/12/2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 14/02/2005, ενέκρινε την παράταση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση του

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37) 19 χλμ. Λεωφ.

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37) 19 χλμ. Λεωφ. Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37) 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Παιανία Αττικής Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 με βάση το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Παιανία Αττικής Περιεχόμενα Σελίδα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS www.logismos.gr ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 Σχεδίαση Ανάπτυξη Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΣΕ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου 1/1/2012 30/09/2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες, για το σκοπό της εναρμόνησής τους με τα οριζόμενα στην υπ.αρ. 4/507/28.04.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα