ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2012-2014"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Περαία 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Ενότητα Ι: Στρατηγικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάµενης Κατάστασης Η περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης Γεωγραφικά, πολεοδοµικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής του ήµου Θερµαϊκού Πληθυσµιακά, κοινωνικά, οικονοµικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά ιοικητική οµή του ήµου Θερµαϊκού, ηµοτικές Επιχειρήσεις Οικονοµική Κατάσταση Σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις µε τους γειτονικούς Ο.Τ.Α. και την ευρύτερη περιοχή Συνδέσεις µε την ευρύτερη περιοχή S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗ Κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης Ευκαιρίες και περιορισµοί από εξωγενείς παράγοντες Κεφάλαιο 1.2: Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας σε φορείς: Οι Αναπτυξιακές Προτεραιότητες του ήµου Θερµαϊκού 1. Μεθοδολογία της πρωτογενούς έρευνας 2. Προτεραιότητες των κατοίκων για τον αναπτυξιακό σχεδιασµό της περιοχής 3. Αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του «Καλλικρατικού» ήµου Θερµαϊκού Κεφάλαιο 1.3: Στρατηγική του ήµου Θερµαϊκού και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Αναπτυξιακό Όραµα, Στρατηγική και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Αναπτυξιακό Όραµα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Βιβλιογραφία Ενότητα ΙΙ: Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και ράσεις Εξειδίκευση των γενικών στρατηγικών στόχων σε ειδικότερους στόχους Άξονες Μέτρα ράσεις Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Αρµόδιες Υπηρεσίες - Οργάνωση 2

3 Κεφάλαιο 2.2: Τριετής Προγραµµατισµός των ράσεων Αναλυτικός Προγραµµατισµός ράσεων, Αρµόδια Υπηρεσία, Βαθµός Προτεραιότητας, Χρονοδιάγραµµα Ενότητα ΙΙΙ: Οικονοµικός Προγραµµατισµός και είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του ΕΠ Κεφάλαιο 3.1: Οικονοµικός Προγραµµατισµός Έσοδα του ήµου Θερµαϊκού ανά πηγή Λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες Χρηµατοδοτικοί Πίνακες του Ε.Π. ανά Άξονα και Μέτρο Συγκεντρωτικός Προϋπολογισµός Αξόνων / Μέτρων Μέτρα και ράσεις ανά Πηγή Χρηµατοδότησης Κεφάλαιο 3.2: είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του ΕΠ είκτες αποτελεσµάτων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθµού επίτευξης των στόχων είκτες υλοποίησης ή εκροών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθµού υλοποίησης των δράσεων του προγράµµατος είκτες Εκροών και Αποτελεσµάτων Ενότητα IV: οµή και Περιεχόµενο των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης Κεφάλαιο 4: Ετήσια Προγράµµατα ράσης Υπηρεσιών και Νοµικών Προσώπων 4.1 Ετήσιο Πρόγραµµα ήµου Θερµαϊκού 4.2 Ετήσια Προγράµµατα ράσης των Υπηρεσιών του ήµου Θερµαϊκού Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης Τεχνικής Υπηρεσίας Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης Οικονοµικής Υπηρεσίας Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης ιοικητικής Υπηρεσίας 4.3 Ετήσια Προγράµµατα ράσης των Νοµικών Προσώπων Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου ήµου Θερµαϊκού, Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης ΗΚΕΘ Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης ΕΥΑΘ 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θεσµικό Πλαίσιο Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Θερµαϊκού καταρτίζεται σύµφωνα µε: α) Την παράγραφο 6 του άρθρου 267 του Νόµου 3852/2010, κατά την οποία οι ήµοι που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο καταρτίζουν το επιχειρησιακό τους πρόγραµµα έως τις β) Την απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (αριθµ / , ΦΕΚ 534/ τ. Β), «Περιεχόµενο και οµή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού». γ) Το Προεδρικό ιάταγµα υπ αριθµ. 185 (ΦΕΚ 221/ ), «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού». δ) Την µε Α.Π. 5694/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για την τροποποίηση της υπ αριθµ / (ΦΕΚ Β 534/ ) Υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α βαθµού». ε) Το Προεδρικό ιάταγµα υπ αριθµ. 89 (ΦΕΚ 213/ ), Τροποποίηση του υπ αριθµ. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α ) Προεδρικού ιατάγµατος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού». Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασµός και κατ' επέκταση το Επιχειρησιακό Σχέδιο ενός ήµου, αποτελεί την αποτυπωµένη έκφραση της στρατηγικής, των σκοπών και των στόχων του και το µέσο ανάπτυξης, ανάδειξης και προβολής τους. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, αποτυπώνοντας ολοκληρωµένα και συστηµατικά την παρούσα επιχειρησιακή κατάσταση του ήµου, αποτελεί το κρίσιµο εργαλείο προσδιορισµού των απαραίτητων παραγόντων και συστατικών της ανάπτυξής του και της χρονικής ακολουθίας τους, για την υλοποίηση αυτών των παραγόντων και συστατικών. Η θέσπιση της υποχρέωσης εκπόνησης επιχειρησιακών προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. στοχεύει: - στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας τους, 4

5 - στην προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου, - στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, - στην αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη κατανοµή και αξιοποίηση των πόρων, - στην προσέλκυση πρόσθετων οικονοµικών πόρων, - στην επίσπευση της ωρίµανσης και της υλοποίησης των δράσεων, - στον περιορισµό της αποσπασµατικής αντιµετώπισης των προβληµάτων, - στο συντονισµό των δοµών του Ο.Τ.Α., τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση του εσωτερικού µετασχηµατισµού των Ο.Τ.Α., - στην ανάπτυξη συνεργασιών µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα και - στην ενίσχυση της τοπικής δηµοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου. Μεθοδολογία Η µεθοδολογία σύνταξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ήµου Θερµαϊκού ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις του ΥΠΕΣ Α και της ΚΕ ΚΕ. Για την άντληση των απαραίτητων στοιχείων αξιοποιήθηκε µια σειρά πηγών πληροφόρησης, όπως οι υπηρεσίες του ήµου Θερµαϊκού και των Νοµικών του Προσώπων, τα προεκλογικά προγράµµατα των ηµοτικών Συνδυασµών, χρησιµοποιήθηκε κάθε διαθέσιµη µελέτη, βάσεις δεδοµένων και σχετική βιβλιογραφία. Για τον προσδιορισµό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του ήµου πραγµατοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο συµπληρώθηκε από τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και εκπροσώπους των φορέων της περιοχής µε προσωπική συνέντευξη. ιαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Το επιχειρησιακό πρόγραµµα καταρτίστηκε ως ακολούθως: 1. Η οµάδα έργου, που συγκροτήθηκε µε απόφαση του ηµάρχου, εισήγαγε προς συζήτηση στις υπηρεσίες του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του αρχικό κείµενο σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση (στην περιοχή του ήµου και στις υπηρεσίες) και την αξιολόγησή της και αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, συνέταξε το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου, το οποίο συζητήθηκε σε διευρυµένη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε τη συµµετοχή των επικεφαλείς των ηµοτικών Συνδυασµών. 2. Ο ήµαρχος εισηγήθηκε το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο ηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. 5

6 3. Το εγκεκριµένο από το ηµοτικό Συµβούλιο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, δηµοσιοποιήθηκε για διαβούλευση, µε καταχώρηση στην ιστοσελίδα του ήµου. Επί πλέον το Σχέδιο του ΕΠ συζητήθηκε στην Επιτροπή ιαβούλευσης του ήµου Θερµαϊκού. 4. Οι υπηρεσίες του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, αφού έλαβαν υπόψη τους το εγκεκριµένο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, πρότειναν τις δράσεις της κάθε υπηρεσίας για την επόµενη περίοδο, ιεραρχηµένες κατά σειρά προτεραιότητας. 5. Το ιοικητικό Συµβούλιο του κάθε Νοµικού Προσώπου του ήµου, µε εισήγηση των υπηρεσιών του, έλαβε απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν (συνηµµένες οι αποφάσεις των Σ). 6. Η οµάδα έργου επεξεργάστηκε και συνέθεσε τις προτάσεις των υπηρεσιών, τις αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων των Νοµικών Προσώπων του ήµου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συνέταξε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο υπέβαλε στην Εκτελεστική Επιτροπή. 7. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα στο ηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων των Νοµικών Προσώπων του ήµου. 8. Το εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα , µετά τον έλεγχο νοµιµότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του από την Περιφέρεια, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του ήµου και δηµοσιοποιείται µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. οµή Επιχειρησιακού Προγράµµατος Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια: α. Ενότητα I: Στρατηγικός σχεδιασµός. Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης. Κεφάλαιο 1.2: Αποτελέσµατα πρωτογενούς έρευνας σε φορείς: Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου Θερµαϊκού. Κεφάλαιο 1.3: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες. β. Ενότητα II: Επιχειρησιακός προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις. Κεφάλαιο 2.2: Τριετής προγραµµατισµός των δράσεων. γ. Ενότητα III: Οικονοµικός προγραµµατισµός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Κεφάλαιο 3.1: Οικονοµικός προγραµµατισµός. 6

7 Κεφάλαιο 3.2: είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράµµατος. δ. Ενότητα IV: Ετήσια Προγράµµατα ράσης Κεφάλαιο 4: Ετήσια Προγράµµατα ράσης Υπηρεσιών και Νοµικών Προσώπων 7

8 ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εισαγωγή Στο πρώτο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδιασµού περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της περιοχής του ήµου Θερµαϊκού, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του και αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση. Η περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης περιλαµβάνει: α. Τα βασικά γεωγραφικά, πληθυσµιακά, κοινωνικά, οικονοµικά, πολεοδοµικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του ήµου Θερµαϊκού, καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών του µε τους γειτονικούς Ο.Τ.Α. και την ευρύτερη περιοχή. β. Τα βασικά οργανωτικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά του ήµου Θερµαϊκού. Η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης περιλαµβάνει: α. Τα κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιµο να αντιµετωπιστούν από τον ήµου Θερµαϊκού, κατά την επόµενη µεσοπρόθεσµη περίοδο. β. Τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα της περιοχής του ήµου Θερµαϊκού ως προς τα κρίσιµα ζητήµατα και τις ανάγκες των πολιτών. γ. Τις δυνατότητες και τις υφιστάµενες αδυναµίες των υπηρεσιών του ήµου Θερµαϊκού και των Νοµικών Προσώπων του, σε σχέση µε τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναµικό και την υλικοτεχνική υποδοµή τους, την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και σε σχέση µε την οικονοµική τους κατάσταση. δ. Τις ευκαιρίες και τους περιορισµούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσµικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηµατοδοτήσεις) Η περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης Γεωγραφικά, πολεοδοµικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής του ήµου Θερµαϊκού Α. Γεωγραφικά, διοικητικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του ήµου Θερµαϊκού Ο ήµος Θερµαϊκού βρίσκεται ανατολικά του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης έχει πληθυσµό (2001) κατοίκους (3,51% του Νοµού Θεσσαλονίκης, κάτοικοι) και καταλαµβάνει έκταση

9 στρεµµάτων (3,62% της έκτασης του Νοµού Θεσσαλονίκης, στρ.). Ο ήµος βρίσκεται σε απόσταση 20 χιλιοµέτρων από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνορεύει µε τον ήµο Θέρµης. Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2011, ο πληθυσµός του ήµου Θερµαϊκού είναι κάτοικοι, και αυξήθηκε κατά κατοίκους και ποσοστιαία κατά 34,94% από το 2001 έως το Θεµελιώδες χαρακτηριστικό του ήµου Θερµαϊκού αποτελεί η ύπαρξη της παραθαλάσσιας ζώνης, η οποία σφραγίζει την περιβαλλοντική ταυτότητά του, προσδιορίζει τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του, τροφοδοτεί το αναπτυξιακό πλεόνασµα του ήµου και εν γένει σηµατοδοτεί τη γενικότερη αναπτυξιακή προοπτική του στην κατεύθυνση της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης. Ο ήµος Θερµαϊκού δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε το Νόµο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», µε έδρα την Περαία αποτελούµενος από τους ήµους Θερµαϊκού, Επανοµής και Μηχανιώνας, οι οποίοι καταργούνται. Ιστορικά στοιχεία Περαία, Αγία Τριάδα, Νέοι Επιβάτες Η ιστορία της περιοχής ξεκινάει το 1923 οπότε και εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τα παράλια της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Οι πρώτοι κάτοικοι που ήρθαν µετά από τη Μικρασιατική Καταστροφή, δηµιούργησαν τρεις συνοικισµούς: την Αγία Τριάδα, τους Νέους Επιβάτες και την Περαία. Η Περαία εκείνη την εποχή ήταν στην ιδιοκτησία ενός τούρκου Μπέη, όπου αρχικά εγκαταστάθηκαν 204 οικογένειες (132 από τη υτική Μικρά Ασία και 72 από την Ανατολική Θράκη), συνολικά 740 άτοµα. Η καταγωγή των προσφύγων από δύο διαφορετικές περιοχές είχε σαν αποτέλεσµα να υπάρξουν διαφωνίες για το όνοµα που θα δινόταν στον προσφυγικό συνοικισµό. Ο τότε ιευθυντής Εποικισµού Μακεδονίας πρότεινε τη σηµερινή ονοµασία και µετά από µια κλήρωση των τριών προτεινόµενων ονοµάτων, από την κληρωτίδα βγήκε το όνοµα Περαία. υτικά της Περαίας και κατά µήκος της Παραλίας βρίσκονται οι Νέοι Επιβάτες. Την εποχή εκείνη ήταν τούρκικο τσιφλίκι και λεγόταν «Μπαξέ Τσιφλίκι». Εκεί κατέφυγαν 159 οικογένειες (631 άτοµα), όλες προερχόµενες από τους Επιβάτες, που ήταν παράλια πόλη στα βόρεια της Προποντίδας και έδωσαν το όνοµα Νέοι Επιβάτες στο συνοικισµό τους. 9

10 Τέλος δυτικά των Ν. Επιβατών και κατά µήκος της παραλίας βρίσκεται η Αγία Τριάδα. Στο χώρο αυτό, που τότε ονοµαζόταν «Λευκή Βρύση», εγκαταστάθηκαν 40 οικογένειες από το Ξάστερο και 45 οικογένειες από το Οικονοµειό, που βρισκόταν πολύ κοντά στους Επιβάτες. Ν. Μηχανιώνα Ο οικισµός της Ν. Μηχανιώνας ιδρύθηκε το 1923 στα πλαίσια της ανταλλαγής πληθυσµών από πρόσφυγες προερχόµενους στην πλειοψηφία τους από την περιοχή του Κυζίκου στην Προποντίδα. Αυτή η πρώτη εγκατάσταση πραγµατοποιήθηκε σε έκταση 450 περίπου στρεµµάτων. Το 1931 µε τη διανοµή γεωργικής γης ενσωµατώθηκαν επιπλέον άλλα 50 στρέµµατα στον οικισµό. Το 1948 εγκρίθηκε ρυµοτοµικό σχέδιο σε έκταση 650 περίπου στρεµµάτων. H περιοχή της Μηχανιώνας, µέχρι και το 1926 υπαγότανε διοικητικά στην Κοινότητα της Επανοµής. Στη συνέχεια αποτέλεσε ξεχωριστή Κοινότητα, η οποία συµπεριλάµβανε και τους οικισµούς της Ν. Κερασιάς και Αγγελοχωρίου. Αρχικά λοιπόν τα όρια της Κοινότητας Ν. Μηχανιώνας ταυτιζότανε µε τα όρια του «Καποδιστριακού» ήµου της Μηχανιώνας. Στη συνέχεια οι οικισµοί του Αγγελοχωρίου και της Ν. Κερασιάς αποτέλεσαν ξεχωριστές διοικητικές ενότητες (κοινότητες). Από 1 η Ιανουαρίου 1994 η Κοινότητα της Ν. Μηχανιώνας µετατράπηκε σε ήµο, καθώς ξεπέρασε τους 5000 κατοίκους. Από 1 Ιανουαρίου 1995 υπήρξε εθελούσια συνένωση µεταξύ του ήµου Μηχανιώνας και της Κοινότητας της Κερασιάς. Με το Ν. 2539/97 συστάθηκε ο νέος ήµος Μηχανιώνας και υφίσταται διοικητικά από την 1 η Ιανουαρίου Στο νέο ήµο συνενώθηκαν ο πρώην ήµος Ν. Μηχανιώνας (ο οποίος συµπεριλάµβανε ήδη και την Κερασιά) και η Κοινότητα Αγγελοχωρίου. Η ευρύτερη περιοχή κατοικείται τουλάχιστον από τα προϊστορικά χρόνια, γεγονός που µαρτυρεί µια σειρά από «τούµπες» που υψώνονται από το Μεγάλο Έµβολο ως την Καλλικράτεια. Από τις τούµπες αυτές, εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Μηχανιώνας, περιλαµβάνεται η τούµπα της Τάµπιας που ορθώνεται στην απόκρηµνη ακτή πάνω από τον υδροβιότοπο της Αλυκής. Η θέση της ταυτίζεται µε τη θέση της πόλης «Αίνεια», η οποία υπήρξε σηµαντική πόλη κατά τους ιστορικούς χρόνους. Σύµφωνα µε τη µυθολογία, ιδρύθηκε από φυγάδες Τρώες που έφτασαν στην περιοχή καθοδηγούµενοι από τον Αινεία. Τον 6 ο και 5 ο αιώνα π.χ. έκοψε αργυρά νοµίσµατα (από τα παλιότερα και πιο σπουδαία του Μακεδονικού χώρου) ακολουθώντας τον 10

11 Ευβοϊκό κανόνα, ενώ ανήκε στην Αθηναϊκή Συµµαχία. Κάτοικοι της Αίνειας συµµετείχαν στην ίδρυση της Θεσσαλονίκης και η πόλη συνέχισε για ενάµιση ακόµα αιώνα την ακµάζουσα πορεία της. Οι αρχαιολογικές ενδείξεις µαρτυρούν τη συνέχιση της οίκησης στην ευρύτερη περιοχή κατά τη ρωµαϊκή, παλαιοχριστιανική και πρώιµη βυζαντινή εποχή. Στην κυρίως βυζαντινή εποχή η περιοχή του Μεγάλου Εµβόλου υπάγεται στο «Κατεπανίκον» της Καλαµαριάς και κυριότερο οικισµό της εποχής αποτελεί η Επανοµή. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, εντοπίζονται οι σηµερινοί οικισµοί της Ν. Κερασιάς και του Αγγελοχωρίου, οι οποίοι ανήκαν στην κατηγορία των τιµαριώτικων οικισµών. Η Ν. Κερασιά ιδρύθηκε επίσης στα πλαίσια της ανταλλαγής των πληθυσµών το 1923 από την Κερασιά της Ανατολικής Θράκης, µε αποτέλεσµα το 1928 στην απογραφή να καταγραφούν 263 κάτοικοι. Ο οικισµός που δηµιουργήθηκε ονοµάστηκε αρχικά Καραµπουρνού, µετονοµάστηκε το 1926 σε Μεγάλο Έµβολο και από το 1979 µετονοµάστηκε σε Ν. Κερασιά. Η ρυµοτοµική οργάνωση του οικισµού είχε διαµορφωθεί ήδη µε την αρχική εγκατάσταση, παρόλο που το σχέδιο της διανοµής κυρώθηκε το 1967, οπότε και δόθηκαν τίτλοι στους δικαιούχους. Το 1986 καθορίστηκε διευρυµένο όριο οικισµού. Η Ν. Κερασιά το 1995 ενοποιήθηκε µε τη Ν. Μηχανιώνα και αποτέλεσαν έναν Ο.Τ.Α. Το Αγγελοχώρι ιδρύθηκε και αυτό κατά την ανταλλαγή πληθυσµών του 1923, αλλά οι περισσότερες από τις 740 οικογένειες του αρχικού οικισµού διασκορπίστηκαν σε άλλους οικισµούς του Νοµού Θεσσαλονίκης, αλλά και των Νοµών Καβάλας, Ηµαθίας και Χαλκιδικής. Το Αγγελοχώρι αρχικά ανήκε διοικητικά στην Κοινότητα της Επανοµής από το 1918 έως το 1926 όταν αποσπάστηκε µαζί µε τη Ν. Μηχανιώνα και τη Ν. Κερασιά και αποτέλεσαν την Κοινότητα της Ν. Μηχανιώνας (Π , ΦΕΚ Α 217/1926). Στη συνέχεια το 1951 το Αγγελοχώρι αποτέλεσε ξεχωριστή κοινότητα (Π , ΦΕΚ 314 Α), ενώ µε το νόµο 2539/97 για τη συγκρότηση της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδρύθηκε ο νέος ήµος Μηχανιώνας µε έδρα τη Ν. Μηχανιώνα και υπαγωγή σε αυτόν των τριών οικισµών της Ν. Μηχανιώνας, της Ν. Κερασιάς και του Αγγελοχωρίου. Επανοµή Το 1918 ιδρύθηκε η Κοινότητα της Επανοµής. Στην περιοχή έχουν βρεθεί πολλά αρχαιολογικά ευρήµατα που αναφέρονται κυρίως στα παλαιοχριστιανικά και πρωτοχριστιανικά χρόνια. Από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους είναι το 11

12 νεκροταφείο στη θέση Λιµόρι, το οποίο εντοπίστηκε βορειοδυτικά της Επανοµής. Πρόκειται για οργανωµένο παλαιοχριστιανικό χώρο ταφής, ο οποίος ήταν σε χρήση όλο τον 4ο και το πρώτο µισό του 5ου µ.χ. αιώνα. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως 42 τάφους διαφόρων κατηγοριών, µέσα και γύρω από τους οποίους βρέθηκαν αρκετά σκεύη, αγγεία, κοσµήµατα, αλλά και νοµίσµατα που χρονολογούνται από το τέλος του 2ου µέχρι τις αρχές του 5ου αιώνα. Ανατολικά του νεκροταφείου στο Λιµόρι, στη θέση Μπγιαδούδι, ήρθαν στο φως τα ερείπια µιας τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Ο ναός διέθετε πλούσιο γλυπτό αρχιτεκτονικό διάκοσµο, µε πολύχρωµα µάρµαρα και ψηφιδωτά µε φύλλα χρυσού και αργύρου. Τρία χιλιόµετρα νότια της Επανοµής βρίσκονται τα Κριτζιανά, ένα από τα τέσσερα µεγάλα µετόχια της Μονής της Αγίας Αναστασίας. Το χωριό αναφέρεται για πρώτη φορά σε έγγραφο της Μονής της Αγίας Λαύρας το υστυχώς δεν υπάρχουν καταγεγραµµένα στοιχεία για τον τοπικό πληθυσµό ή την έκταση των Κριτζιανών. Το βέβαιο είναι ότι το 1530, τα Κριτζιανά υπάγονται ήδη στο Μετόχι της Αγίας Αναστασίας. Με την πάροδο των ετών το χωριό Κριτζιανά εξαφανίστηκε, χωρίς να έχει εντοπιστεί η ακριβής του θέση, η οποία το πιο πιθανό είναι να βρισκόταν στο σηµερινό µετόχι της Αγίας Αναστασίας. Το µετόχι είναι χτισµένο µε οχυρωµατικό τρόπο, καθώς την εποχή που κατασκευάστηκε, οι πειρατικές επιδροµές ήταν συχνό φαινόµενο στην περιοχή. Μεσηµέρι Η ιστορία της περιοχής ξεκινάει µετά το 1922, οπότε και εγκαταστάθηκαν 69 οικογένειες προσφύγων από το Κεστενέ-Μπουνάρ της Μαύρης Θάλασσας. Ειδικότερα, το 1919 οι κάτοικοι του Κεστενέ-Μπουνάρ µετά από τις διώξεις των Τούρκων, εγκατέλειψαν το χωριό τους και κατέφυγαν εις τα γύρω όρη Τσαµ-Νταγί, όπου εκρύβοντο επί τρεις µήνες. Στη συνέχεια, µαζί µε τους κατοίκους 14 ελληνικών χωριών πέρασαν τον Σαγγάριο και κατάφεραν να σωθούν στη Νικοµήδεια. Από εκεί, τον Ιούλιο του 1920, µετέβησαν στη Ραιδεστό, από όπου διασκορπίστηκαν σε διάφορα µέρη της Μακεδονίας και της Θράκης: 15 οικογένειες στο Μελισσοκοµειό Παγγαίου, 10 στο Παλαιοχώρι Πραβίου, 11 στον Καστανά επί της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης-Αξιούπολης και 69 οικογένειες στη Θεσσαλονίκη, που το Μάριο του 1922 εγκαταστάθηκαν στο Μεσηµέρι. Τα ήθη, τα έθιµα, η ενδυµασία και τα οικογενειακά επίθετα µαρτυρούν την ποντιακή καταγωγή τους. 12

13 Β. Πολεοδοµικά χαρακτηριστικά Ο Νοµός Θεσσαλονίκης είναι πληθυσµιακά ο δεύτερος νοµός της Ελλάδος µε πληθυσµό κατοίκους το 2001, που αντιστοιχεί στο 9,6% του πληθυσµού της χώρας, στο 56,5% της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στο 38,0% της Μακεδονίας-Θράκης. Σηµαντικός παράγοντας αυτής της πληθυσµιακής συγκέντρωσης είναι το αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης (Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης ΠΣΘ αλλά και η Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης ΕΠΘ), που παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ρυθµό αύξησης του (πραγµατικού) πληθυσµού της την εικοσαετία (ΠΣΘ 13,4%, ΕΠΘ 21,3%) σε σχέση µε αυτόν της χώρας (12,6%). Η συγκέντρωση πληθυσµού στα όρια των αστικών κέντρων, που συντελέστηκε µε ταχείς ρυθµούς τα τελευταία χρόνια, µε τις συνακόλουθες ανάγκες επίλυσης του στεγαστικού προβλήµατος, σε συνδυασµό µε την ανοικοδόµηση που πραγµατοποιήθηκε πανελλήνια και τον περιορισµένο ρόλο του δηµόσιου τοµέα κατοικίας, είχε ως αποτέλεσµα την υποβάθµιση του αστικού χώρου. Τα σηµαντικότερα συµπτώµατα που άπτονται του παραπάνω προβλήµατος και χρήζουν παρέµβασης αφορούν τα φυσικά χαρακτηριστικά αστικών περιοχών, δυσχέρειες πρόσβασης και κίνησης, ανυπαρξία ή ανεπάρκεια τεχνικής υποδοµής, δυσαναλογία ιδιωτικού προς κοινωνικό χώρο, ανάµειξη αντιµαχόµενων ανταγωνιστικών χρήσεων, υποβάθµιση ή και προσβολή του φυσικού, τεχνητού και πολιτιστικού περιβάλλοντος κ.α. Επιγραµµατικά, η γεωπολιτική θέση της Θεσσαλονίκης και η άµεση χωρική της συνέχεια µε τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η συγκέντρωση υπερτοπικών υποδοµών, δραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα και δραστηριοτήτων και φορέων Ε&ΤΑ, η ύπαρξη ενός πάγιου τουριστικού δυναµικού και ενός σηµαντικού αποθέµατος ιστορίας και πολιτισµού αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήµατα για την πόλη, που µπορούν να αξιοποιηθούν για την προσέλκυση επιχειρηµατικών και διοικητικών δραστηριοτήτων και την παραγωγή ανταγωνιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Αντίθετα, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την κυκλοφορία, την ατµοσφαιρική ρύπανση, τις υψηλές πυκνότητες, την ανάµειξη ασυµβίβαστων χρήσεων και τη συνεχή εξάπλωση του πολεοδοµικού ιστού, χωρίς παράλληλα να εξασφαλίζεται ένα αισθητικά και λειτουργικά αναβαθµισµένο περιβάλλον, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα της µελλοντικής της ισόρροπης ανάπτυξης. Ανασταλτικό παράγοντα 13

14 αποτελεί επίσης και η έλλειψη µητροπολιτικής διοίκησης, γεγονός που δυσχεραίνει το συντονισµένο σχεδιασµό και υλοποίηση αναπτυξιακών παρεµβάσεων (ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ). Στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης ΕΠΘ, εντάσσεται ο ήµος Θερµαϊκού που σηµειώνει ραγδαία οικιστική και πληθυσµιακή ανάπτυξη, µε µεγαλύτερη ένταση κατά την τελευταία δεκαετία. Οι υψηλοί αυτοί ρυθµοί ανάπτυξης οφείλονται κυρίως στη σταδιακή έξοδο πληθυσµού από το Π.Σ.Θ. προς τις ανατολικές περιοχές και δευτερευόντως στην εγκατάσταση παλιννοστούντων ελληνοποντίων. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται µε τη γειτνίαση της περιοχής στο Π.Σ.Θ., την ύπαρξη του θαλάσσιου µετώπου, την προσφορά γης για κατοικία και την προσφορά σχετικά φθηνής κατοικίας. Με τη διαδικασία αυτή, η περιοχή εξελίσσεται από χώρο παραθεριστικής κατοικίας σε χώρο µόνιµης εγκατάστασης. Β 1. ΓΠΣ του ήµου Θερµαϊκού Το εγκεκριµένο (ΦΕΚ ΑΑΠ 110/ ) Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του ήµου Θερµαϊκού, ( ηµοτικά ιαµερίσµατα Περαίας, Ν. Επιβατών, Αγίας Τριάδας, στα οποία περιλαµβάνονται οι οικισµοί Περαία, Ν. Επιβάτες. Αγία Τριάδα και ο προϋφιστάµενος του έτους 1923 οικισµός Λειβαδίκι), κυρίως περιλαµβάνει: Α. α) Την πολεοδοµική οργάνωση του ήµου για πληθυσµιακό µέγεθος κατοίκων περίπου, µε την έγκριση των προς πολεοδόµηση περιοχών και τη δηµιουργία έντεκα (11) πολεοδοµικών ενοτήτων, δύο ζωνών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και δύο ζωνών Ε.Μ.Ο. β) Τον καθορισµό των χρήσεων γης και ειδικότερα: Τον καθορισµό αµιγούς κατοικίας, στην πολεοδοµική ενότητα 5Α (Π.Ε. 5Α), όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του από π. δ/τος ( 166). Στις λοιπές πολεοδοµικές ενότητες καθορίζονται χρήσεις αµιγούς και γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από τα άρθρα 2 και 3 αντίστοιχα, του ως άνω π. δ/τος. Τον καθορισµό πολεοδοµικού κέντρου επιπέδου πόλης στις πολεοδοµικές ενότητες ΠΕ 1Α και ΠΕ 2Α και πολεοδοµικού τοπικού κέντρου στις ΠΕ 2, ΠΕ 4, ΠΕ 5 και ΠΕ 4Α, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 4 του ως άνω π. δ/τος. Τον καθορισµό χώρων αθλητισµού, πρόνοιας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, αστικού και περιαστικού πρασίνου. 14

15 Τον καθορισµό χρήσεων τουρισµού αναψυχής, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 8 του ως άνω π. δ/τος. Τη δηµιουργία νέων χώρων νεκροταφείων και τη µετατροπή των υφισταµένων σε χώρους µνηµειακού πρασίνου. Τον καθορισµό στη Ζώνη Αναπτυξιακών ραστηριοτήτων 1 χρήσεων: α. τουρισµού αναψυχής, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 8 του από π. δ/τος ( 166). β. Υπερτοπικού πόλου κεντρικών λειτουργιών, όπως προσδιορίζεται από άρθρο 4 του ως άνω π. δ/τος. γ. Υπερτοπικό θεµατικό πάρκο πρασίνου-πολιτισµού-αναψυχής, µε επιτρεπόµενες χρήσεις του άρθρου 9 του ως άνω π. δ/τος. Επιπλέον επιτρέπονται τουριστικοί λιµένες και εστιατόρια. δ. Εγκαταστάσεις τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου «Μακεδονία». Επιτρέπονται εγκαταστάσεις τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, καθώς και φοιτητικές εστίες. ε. Αθλητικές εγκαταστάσεις. Β. Την υπαγωγή στο άρθρο 8 του ν. 2508/1997 ( Α 124) των εξής περιοχών: α. Της παραλιακής περιοχής εντός του εγκεκριµένου σχεδίου σε βάθος περίπου δύο οικοδοµικών τετραγώνων από το ανατολικό όριο της Κάτω Περαίας µέχρι τα Κ.Α.Α.Υ. και β. Του παλαιού προσφυγικού οικισµού Αγίας Τριάδας. Γ. Τον καθορισµό των εκτός των πολεοδοµηµένων και προς πολεοδόµηση περιοχών (αρχαιολογικών χώρων, ρεµάτων, δασών-δασικών εκτάσεων και γεωργικής γης) ως Περιοχών Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.).. Τη λήψη µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Βασικότερες παρεµβάσεις είναι: Ο καθορισµός και διευθέτηση της κοίτης των ρεµάτων για την προστασία από πληµµύρες. Η µελέτη και εκτέλεση έργων για την αντιµετώπιση της διάβρωσης της γης και εισχώρησης της θάλασσας στην περιοχή της Ζώνης Αναπτυξιακών ραστηριοτήτων 1 και της Παιδικής Εξοχής Αγίας Τριάδας. Η εκπόνηση αναλυτικής γεωλογικής-γεωτεχνικής µελέτης στην περιοχή της Ζώνης Αναπτυξιακών ραστηριοτήτων 1, για τον καθορισµό ειδικών περιορισµών και όρων δόµησης (θεµελιώσεις-τρόποι δόµησης) για την καλύτερη προστασία των κτιρίων. Ε. Τη λήψη µέτρων για την πυροπροστασία της πόλης και την προστασία από σεισµό. 15

16 Στ. Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου. Βασικότερες παρεµβάσεις είναι: Η διαµόρφωση σε κύρια αρτηρία της Επαρχιακής Οδού 27. Οι ρυθµίσεις συνδέσεων κόµβων επί της Επαρχιακής Οδού 27. Οι ρυθµίσεις υπέργειων-υπόγειων διαβάσεων της Επαρχιακής Οδού 27. Ο καθορισµός χώρων στάθµευσης. Η δηµιουργία δικτύου ποδηλατοδρόµων-πεζοδρόµων. Η επέκταση του Μέσου Σταθερής Τροχιάς της Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση της περιοχής. Η δηµιουργία Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας για τη σύνδεση του ήµου µε το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και µελέτες δικτύων υποδοµής. Ζ. Στις εκτός των πολεοδοµηµένων και προς πολεοδόµηση περιοχών του ήµου Θερµαϊκού καθορίζονται ζώνες ΓΑ, ΓΒ και και ειδικότερα: 1) Ζώνη ΓΑ (ΓΑ1, ΓΑ 2) (περιοχή οικιστικής καταλληλότητας). Ζώνη ΓΑ: Ορίζεται προς βορρά από το όριο της προς πολεοδόµηση περιοχής. Προς ανατολάς από το υφιστάµενο ρέµα και το όριο επεκτάσεων. Προς νότο ακολουθεί τη νότια πλευρά των αγροτεµαχίων 388, 389 οριστικής διανοµής Αγίας Τριάδας του Υπουργείου Γεωργίας. Προς δυσµάς ακολουθεί τον αγροτικό δρόµο στη δυτική πλευρά των αγροτεµαχίων 360 έως 388. Ζώνη ΓΑ2: Ορίζεται δυτικά από το όριο του ήµου. Νότια από την κοινοτική οδό προς Αγγελοχώρι. Βόρεια από το όριο της προς πολεοδόµηση περιοχής και ανατολικά από το όριο της προς πολεοδόµηση περιοχής και ρέµα. 2) Ζώνη ΓΒ (περιοχή αστικών κεντρικών λειτουργιών και υποδοµών) Ορίζεται από τα διοικητικά όρια του ήµου Θερµαϊκού και από το όριο της προς πολεοδόµηση περιοχής του οικισµού Λειβαδικίου. 3) Ζώνη (περιοχή ανάπτυξης δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τοµέα). Ορίζεται από τα όρια της προς πολεοδόµηση περιοχής των οικισµών Περαίας, Νέων Επιβατών και Αγίας Τριάδας, του Ε.Μ.Ο. Β 2. ΓΠΣ ήµου Μηχανιώνας Με το ΦΕΚ 654/1-08/2002 εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ήµου Μηχανιώνας, το οποίο έχει εγκριθεί µε την 29680/993/ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων «'Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισµού 16

17 Ν. Μηχανιώνας της κοινότητας Ν. Μηχανιώνας (Ν. Θεσσαλονίκης) ( ' 375)», όπως αναδηµοσιεύθηκε µε την 67563/2331/ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων ( ' 1079) µε : Α. Την επέκταση των ορίων του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου και την πολεοδοµική οργάνωση του ήµου για πληθυσµιακό µέγεθος κατοίκων, ως εξής: Την επέκταση των ορίων του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισµού Μηχανιώνας για την ένταξη εντός αυτών: α) Του οικισµού Κερασιάς (δηµοτικό διαµέρισµα Κερασιάς), µε τον οποίο αποτελεί ενιαίο οικιστικό σύνολο, την πολεοδοµική οργάνωση αυτού για πληθυσµιακό µέγεθος κατοίκων και τη δηµιουργία της πολεοδοµικής ενότητας 3. β) Του οικισµού Αγγελοχωρίου (δηµοτικό διαµέρισµα Αγγελοχωρίου), την πολεοδοµική οργάνωση αυτού για πληθυσµιακό µέγεθος κατοίκων και τη δηµιουργία των πολεοδοµικών ενοτήτων 4 και 5. γ) Περιοχή µη οχλούσας βιοµηχανίας, βιοτεχνίας και χονδρεµπορίου, ως ζώνη άλλης χρήσης πλην κατοικίας. Β. Την τροποποίηση της µέσης πυκνότητας και του µέσου συντελεστή δόµησης στις πολεοδοµικές ενότητες 1 και 2 και τον καθορισµό των µεγεθών αυτών στις νέες πολεοδοµικές ενότητες 3, 4 και 5 και στη ζώνη άλλων χρήσεων πλην κατοικίας. Γ. Τον καθορισµό των παρακάτω χρήσεων στις περιοχές επέκτασης και ειδικότερα: - Αµιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του από π.δ/τος ( ' 166) σε περιοχές των Π.Ε. 3, 4 και 5. - Γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο του ως άνω π.δ/τος σε περιοχές των Π.Ε. 3, 4 και 5. - Κεντρικών λειτουργιών πόλης, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 4 του ίδιου ως άνω π.δ/τος, σε περιοχές των Π.Ε. 3 και 4. - Τοπικού κέντρου, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο του παραπάνω π.δ/τος σε περιοχές των Π.Ε. 3, 4 και 5. - Μη οχλούσας βιοµηχανίας, βιοτεχνίας και χονδρεµπορίου, όπως προσδιορίζεται από τα άρθρα 5 και 7 του ως άνω π.δ/τος στη ζώνη άλλης χρήσης. - Αθλητισµού, πρασίνου, εκπαίδευσης, πρόνοιας, πολιτιστικών λειτουργιών, αναψυχής. - Τη χωροθέτηση πυροσβεστικού σταθµού και πρασίνου στη ζώνη βιοµηχανίας, βιοτεχνίας και χονδρεµπορίου. 17

18 . Την τροποποίηση των χρήσεων γης των πολεοδοµικών ενοτήτων 1 και 2 και ειδικότερα: - Την αλλαγή περιοχών αµιγούς κατοικίας σε γενική κατοικία και τοπικό κέντρο γειτονιάς. - Τον καθορισµό χώρων αθλητισµού, εκπαίδευσης, πρόνοιας, πολιτιστικών λειτουργιών και πρασίνου. Ε. Στις περιοχές γενικής κατοικίας και πολεοδοµικού και τοπικού κέντρου δεν επιτρέπονται τα συνεργεία αυτοκινήτων, βαφεία - φανοποιεία. ΣΤ. Τη γενική εκτίµηση της χωρητικότητας των πολεοδοµικών ενοτήτων σε κατοίκους και των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδοµή σε επίπεδο πόλης και πολεοδοµικών ενοτήτων. Ζ. Την οργάνωση του βασικού οδικού δικτύου στους οικισµούς Κερασιάς και Αγγελοχωρίου και τροποποίηση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στον οικισµό Μηχανιώνας. Η. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και µελέτες των δικτύων υποδοµής. Θ. Τη λήψη µέτρων για την πυροπροστασία της πόλης και την προστασία από σεισµό. Β 3. ΓΠΣ ήµου Επανoµής Με το ΦΕΚ ΑΑΠ 101/ εγκρίθηκε το Γεvικό Πoλεoδoµικό Σχέδιο του ήµου Επανoµής, στο οποίο περιλαµβάνεται: α) το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του ήµου Επανοµής για το Κοινοτικό ιαµέρισµα Μεσηµερίου και β) η τροποποίηση του το Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ιδίου ως άνω ήµου για το ηµοτικό ιαµέρισµα Επανοµής, που έχει εγκριθεί µε την 60583/4257/ ( 590) απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε., όπως αναδηµοσιεύθηκε µε την 67192/3436/ ( 998) και τροποποιήθηκε µε την 65761/3391/ ( 633) όµοιες αποφάσεις. Κυρίως το ΓΠΣ περιλαµβάνει: 1. Την πολεοδοµική οργάνωση του ήµου για πληθυσµιακό µέγεθος κατοίκων περίπου στις πολεοδοµηµένες και προς πολεοδόµηση περιοχές, µε τη δηµιουργία 16 Πολεοδοµικών Ενοτήτων (ΠΕ) και 7 Ζωνών Επιχειρηµατικών ραστηριοτήτων (ΖΕ ). 2. Τον προσδιορισµό των χρήσεων γης και ειδικότερα: 18

19 α) Τον καθορισµό περιοχών αµιγούς και γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από τα άρθρα 2 και 3 του από π. δ/γµατος ( 166), όπως ισχύει, στις ΠΕ5, ΠΕ11 και ΠΕ12. Η ΠΕ10 καθορίζεται αποκλειστικά ως περιοχή γενικής κατοικίας, ενώ οι λοιπές ΠΕ, πλην της ΠΕ1 και ΠΕ2 συµπεριλαµβανοµένων και των ΠΕ15 και ΠΕ16 που προβλέπονται για ανάπτυξη Β Κατοικίας, καθορίζονται αποκλειστικά ως περιοχές αµιγούς κατοικίας. β) Τον καθορισµό περιοχών τοπικού κέντρου, όπως προσδιορίζεται από τα άρθρο 4 του παραπάνω π. δ/γµατος, όπως ισχύει, στις ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ9, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15 και ΠΕ16, καθώς και κέντρου επιπέδου πόλης (κεντρικές λειτουργίες) στην ΠΕ5. γ) Στις περιοχές της γενικής κατοικίας, του κέντρου πόλης και των τοπικών κέντρων απαγορεύονται τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα βαφεία και τα φανοποιεία. Επιπλέον, στις περιοχές γενικής κατοικίας απαγορεύονται τα πρατήρια βενζίνης. δ) Τον καθορισµό χώρων αθλητισµού, πρόνοιας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών και αστικού και περιαστικού πρασίνου. ε) Τον καθορισµό χρήσεων βιοµηχανίας-βιοτεχνίας στις ΖΕ 1, ΖΕ 2 και ΖΕ 5 κατά το άρθρο 5, χρήσεων κεντρικών λειτουργιών στις ΖΕ 3 και ΖΕ 6 κατά το άρθρο 4, χρήσεων χονδρεµπορίου στη ΖΕ 4 κατά το άρθρο 7, και χρήσεων τουρισµού - αναψυχής στη ΖΕ Την τροποποίηση των χρήσεων γης στις ΠΕ 1 και ΠΕ 2 του ηµοτικού ιαµερίσµατος Επανοµής και ειδικότερα: 4. Η υπ αριθ.60583/4257/ απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. ( 590) έγκρισης ΓΠΣ της τέως Κοινότητας Επανοµής ισχύει κατά το µέρος που δεν τροποποιείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 5. Τη γενική εκτίµηση της χωρητικότητας των πολεοδοµικών ενοτήτων. 6. Τη γενική εκτίµηση των αναγκών σε κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς εξυπηρετήσεις επιπέδου πολεοδοµικής ενότητας και επιπέδου πόλης και την πρόβλεψη των σχετικών χώρων. 7. Τον καθορισµό ως Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) των Αρχαιολογικών Χώρων, των Ρεµάτων, των ασών και ασικών Εκτάσεων και των περιοχών αιγιαλού και παραλίας. Όλες οι ανωτέρω περιοχές δεν πολεοδοµούνται Ο καθορισµός των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και των ζωνών προστασίας τους ρυθµίζεται από τις κείµενες περί αυτών διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και οι οποίες κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι 19

20 οι προβλεπόµενοι όροι, περιορισµοί και ρυθµίσεις είναι δυσµενέστερες της παρούσας Στις περιοχές προστασίας των ρεµάτων και χειµάρρων, που θα προκύψουν µετά την οριοθέτησή τους, απαγορεύεται κάθε δόµηση µε εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδοµής Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (αποχέτευση, ύδρευση, κ.λπ.) Στις περιοχές αιγιαλού και παραλίας, όπου το ανάγλυφο του εδάφους το επιτρέπει, δηµιουργείται διαµήκης πεζόδροµος-περιπατητικό µονοπάτι. Επιτρέπονται τα έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας. Απαγορεύονται: Η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος (αµµοληψίες, µπαζώµατα, κοπή δένδρων κ.λπ.). Η ρύπανση των ακτών καθώς και των ρεµάτων που εκβάλλουν σε αυτές. Η χωροθέτηση ιχθυοκαλλιεργειών και γενικά ρυπαινουσών εγκαταστάσεων, ακόµη και στο θαλάσσιο χώρο τους. Στη θαλάσσια ζώνη τους επιτρέπεται η αλιεία µε χρήση των παραδοσιακών θυννείων και οι οστρακοκαλλιέργειες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας αλιευτικής νοµοθεσίας, ύστερα από τη διαδικασία που προβλέπει ο νόµος 3010/2002 και οι σχετικές αποφάσεις εφαρµογής του Ειδικότερα, καθορίζεται ως ΠΕΠ1 η περιοχή που περικλείεται από την περιβάλλουσα των εκτάσεων: α) του «Μόνιµου Καταφύγιου Άγριας Ζωής», όπως αυτό οριοθετείται στην 5204/ (Β 810) απόφαση Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και β) του Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) «Λιµνοθάλασσα Επανοµής και θαλάσσια παράκτια ζώνη» µε κωδ. GR και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Λιµνοθάλασσα Επανοµής» µε κωδ. GR , που περιλαµβάνονται στον Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ικτύου NATURA Επίσης, καθορίζεται ως ΠΕΠ2 η περιοχή του υγροτόπου στη θέση «Λίµνες», που έχει ενταχθεί στον Πίνακα Υγροτόπων της Ελλάδας από την Απογραφή Υγροτόπων του ΕΚΒΥ. 8. Τον καθορισµό της περιοχής του Αλιευτικού Καταφυγίου Επανοµής και χερσαίας ζώνης αυτού ως Περιοχής Ειδικής Μελέτης (ΠΕΜ), για τη διερεύνηση της δυνατότητας µετατροπής του σε τουριστικό λιµένα ή/και ολοκλήρωση των εγκαταστάσεών του. 20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014 Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού Σύνοψη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα...4 1.2 Ορισµός, στόχοι & διάθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet «Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο διασυνοριακών Ελληνικών και Βουλγαρικών ΟΤΑ» «Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) Νοέμβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iv ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΚ 2012-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ...5 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...12 Φυσικός Πλούτος, Γεωμορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 3463/2006 Π.Δ. 185/2007 Υ.Α. 18183/2007 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 167/2007 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΙ,, ΔΕΚΕΜΒΡΙΙΟΣ 22001122 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ενότητα Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Ενότητα Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός ( Αναπροσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» Παραδοτέο 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» ΜΑΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣERROR! BOOKMARK NOT

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ B1 ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2012-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Νοέµβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 i ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ii

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 Σεπτέμβριος 2012 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Σελίδες 1 έως και 180) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 4 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (άρθρο 266 του Ν. 3852/2) ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα