Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Απαραίτητα ικαιολογητικά για Γάµο 1) Α. Για την έκδοση Αδείας τελέσεως του Μυστηρίου του Γάµου, ως προς το κανονικό και νοµικό µέρος της, απαιτείται η πιστοποίηση του βαθµού αγαµίας και του ασχέτου της συγγενείας των µελλονύµφων µε επίσηµα έγγραφα, εκδιδόµενα αποκλειστικώς και µόνον από Εκκλησιαστική Αρχή. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη, αφού προηγουµένως τα ελέγξει και τα υπογράψει υπεύθυνα ο Εφηµέριος, έχοντας ελέγξει την γνησιότητα των στοιχείων του φακέλου, δηλαδή την ταυτοπροσωπία των µελλονύµφων, των κηδεµόνων (σε περίπτωση ανηλίκων) και των µαρτύρων, προκειµένου να βεβαιωθεί το άσχετό της συγγενείας των µελλονύµφων, οι οποίοι και θα υπογράφουν απαραιτήτως ενώπιόν του. Ο Εφηµέριος κατά την συµπλήρωση των στοιχείων ταυτότητας των µελλονύµφων στην οικεία στήλη, πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι εικονιζόµενοι στις ταυτότητες είναι τα ίδια πρόσωπα µε εκείνα, τα οποία αναγράφονται στα πιστοποιητικά και ότι υπάρχει οµοιότητα της υπογραφής του καθενός µεταξύ ταυτότητος και των υπευθύνων ηλώσεων. 2) Τα πιστοποιητικά αγαµίας (Τύπου Β) εκδίδει ο εφηµέριος της κατοικίας των µελλονύµφων, όταν αυτοί διαµένουν υπέρ τα δύο (2) έτη στην ενορία. Εάν ο η η µελλόνυµφος δεν εγεννήθη στα όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αµαρουσίου και Ωρωπού και διαµένει στην ενορία για διάστηµα κάτω των δύο (2) ετών, τότε αυτός η αυτή θα προσκοµίζει πιστοποιητικό αγαµίας από την Ιερά Μητρόπολη της καταγωγής του/της. Το άσχετό της συγγενείας των µελλονύµφων πιστοποιεί ο εφηµέριος, στηριζόµενος στην ενυπόγραφη δήλωση δύο µαρτύρων, οι οποίοι υπογράφουν ενώπιόν του εφηµερίου στο εκδιδόµενο πιστοποιητικό αγαµίας και δεν είναι συγγενείς. Στο εκδιδόµενο πιστοποιητικό αγαµίας η έννοια «Άγαµος» πρέπει να προσδιορίζει και τον βαθµό του γάµου, στον οποίο πρόκειται να έλθουν οι µελλόνυµφοι, µε την στερεότυπη φράση: «τυγχάνει άγαµος», ανάλογα δε µε την περίπτωση:

2 α) εκ διαζεύξεως βάσει του υπ αριθµ... ιαζευκτηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως..., β) εκ χηρείας βάσει της από..ληξιαρχικής Πράξεως Θανάτου, γ) εκ (σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που θα τύχει), βάσει της από δικαστικής αποφάσεως, η οποία λύει τον γάµο, δυνάµενος η δυναµένη να συνάψει γάµο Πρώτο (Α) η εύτερο (Β) η Τρίτο (Γ) µετά του. η της, µε τον οποίον η την οποίαν ουδεµίαν συγγένειαν έχει. Στην προσµέτρηση του βαθµού των γάµων βάσει της υπ αριθµ. 2320/1982 Συνοδικής Εγκυκλίου, θα πρέπει να προσµετρώνται όλοι οι τελεσθέντες προηγουµένως και νοµίµως λυθέντες γάµοι είτε πολιτικοί είτε οποιουδήποτε άλλου δόγµατος. Στην επισυναπτόµενη στο πιστοποιητικό αγαµίας Υπεύθυνη ήλωση του Ν /1986, την οποία θα πρέπει να υπογράφει αυτοπροσώπως ο αναφερόµενος στο πιστοποιητικό αγαµίας µελλόνυµφος και η οποία θα απευθύνεται προς τον εφηµέριό του Ιερού Ναού (τάδε), ο οποίος πιστοποιεί την αγαµία του αιτούντος, και όχι απρόσωπα προς τον Ιερό Ναό, θα δηλώνεται το εξής: «ιαµένω µόνιµα στην ενορία από του έτους Είµαι άγαµος και (από την διάζευξή µου η την χηρεία µου, ανάλογα µε την περίπτωση), µέχρι σήµερα δεν έχω τελέσει άλλο θρησκευτικό η πολιτικό γάµο στην Ελλάδα η το εξωτερικό και προτίθεµαι να έλθω σε πρώτο (Α) η δεύτερο (Β) η τρίτο (Γ) γάµο µετά του (τάδε) η της (τάδε), µε τον οποίο η την οποία ουδεµίαν συγγένειαν έχω». Για όσους ζητούν πιστοποιητικό αγαµίας και οι οποίοι για διαφόρους λόγους διαµένουν στο εξωτερικό, τούτο θα εκδίδεται, αφού προσκοµισθεί η Υπεύθυνη ήλωση του Ν /1986 µε το ανωτέρω περιεχόµενο υπογεγραµµένη

3 από τον ενδιαφερόµενο, θεωρηµένου του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, από το αρµόδιο Προξενείο της διαµονής του στο εξωτερικό. Στην περίπτωση που έχει τελεσθεί προηγουµένως ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ, θα προσκοµίζεται επικυρωµένο αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως τελέσεως πολιτικού γάµου, ο οποίος, ιερολογούµενος υπό της Εκκλησίας µεταξύ των ιδίων φυσικών προσώπων, δεν θεωρείται νέος γάµος, δεν προσµετράται και στην Υπεύθυνη ήλωση εν προκειµένω θα δηλούται το εξής: «Έχω τελέσει πολιτικό γάµο µετά του η της.. και προτίθεµαι να συνάψω µετ αυτού η µετ αυτής θρησκευτικά Πρώτο (Α) η εύτερο (Β) η Τρίτο (Γ), µε τον οποίο η την οποία ουδεµίαν συγγένειαν έχω». ΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ α) Στα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά το ιαζευκτήριο πρέπει να αναγράφει την ένδειξη «ΙΑ ΓΑΜΟΝ» και να προσδιορίζει και τον βαθµό αυτού. β) Σε περίπτωση λυθέντος πολιτικού γάµου, για την τέλεση θρησκευτικού γάµου υποβάλλεται η Ληξιαρχική Πράξη του πολιτικού γάµου µε την ένδειξη της λύσεως αυτού, καθώς και επικυρωµένο αντίγραφο της δικαστικής αποφάσεως, η οποία λύει τον τελεσθέντα πολιτικό γάµο. γ) ιαζευκτήριο που κατετέθη για την τέλεση πολιτικού γάµου: Στην περίπτωση αυτή ζητείται βεβαίωση από το Ληξιαρχείο, όπου ετελέσθη ο πολιτικός γάµος, ότι παρεκρατήθη από την αρµόδια υπηρεσία του Ληξιαρχείου ως δικαιολογητικό για την τέλεση του πολιτικού γάµου η κατατίθεται φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο, επικυρωµένο από την αρµόδια υπηρεσία του Ληξιαρχείου. δ) Στις περιπτώσεις όπου τελείται γάµος µεικτός (ορθοδόξου - ετερόδοξου) η µε αλλοδαπό ορθόδοξο, ο οποίος η η οποία τυγχάνει διαζευγµένος /-µένη η εκ χηρείας, θα προσκοµίζεται ανάλογα µε την περίπτωση διαζευκτήριο η κάποιο

4 επίσηµο έγγραφο δηµόσιας αρχής, από το οποίο να πιστοποιείται το γεγονός της διαζεύξεως η της χηρείας. ΕΚ ΧΗΡΕΙΑΣ Για τις περιπτώσεις όσων πρόκειται να έλθουν σε εύτερο (Β) η Τρίτο (Γ) γάµο εκ χηρείας, εκτός από την επικυρωµένη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, από την οποία πιστοποιείται η χηρεία, θα επισυνάπτονται: α) πιστοποιητικό η φωτοαντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξεως του τελεσθέντος γάµου, β) Υπεύθυνη ήλωση του Ν /1986, στην οποία οι ενδιαφερόµενοι θα δηλώνουν ότι µετά την χηρεία των «είναι άγαµοι και δεν έχουν τελέσει άλλο θρησκευτικό η πολιτικό γάµο στην Ελλάδα η στο εξωτερικό και προτίθενται να συνάψουν εύτερο (Β) η Τρίτο (Γ) γάµο», ανάλογα µε την περίπτωση, γ) πιστοποιητικό αγαµίας τους. ΜΕΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία «κατ οικονοµίαν» και εξ επιεικούς εµπνεοµένη πνεύµατος, επέτρεψε την σύναψη µεικτών γάµων, δηλ. γάµων µεταξύ µελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας µε ετεροδόξους χριστιανούς, οι οποίοι έχουν τριαδικό βάπτισµα, όπως λ.χ. µε Ρωµαιοκαθολικούς, ιαµαρτυροµένους, Λουθηρανούς, Καλβινιστές, Αγγλικανούς και άλλους αποσχισθέντες από την Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία, ήτοι, Μεθοδιστές, Βαπτιστές, Ευαγγελιστές, Πρεσβυτεριανούς, καθώς και µε όσους ανήκουν στις διάφορες Αντιχαλκηδόνιες - Μονοφυσιτικές Εκκλησίες, όπως στην Αιθιοπική, την Αρµενική, την Ιακωβιτική, την Κοπτική Εκκλησία.

5 εν δύναται να συναφθεί έγκυρος γάµος ορθοδόξου µε ετερόδοξο, ο οποίος δεν έχει τριαδικό βάπτισµα και ανήκει σε χριστιανικές οµάδες, οι οποίες κατ επίφασιν φέρονται ως Εκκλησίες, µερικές από τις οποίες είναι: Αγαπινισµός, Αδελφοί ελευθέρου πνεύµατος, Αντβεντισταί της ζ' ηµέρας, Βοηµοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορµόνοι, Χριστάδελφοι, Τα παιδιά του Μω, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής. Αντιτριαδικές πεντηκοστιανές οµάδες, όπως: Κοινωνία Μαθητών του Χριστού, Ανανεωµένοι Χριστιανοί και άλλοι. Υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις: Ευαγγελική Αδελφότης η Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης και άλλες πολλές µε διάφορες ονοµασίες και παραλλαγές. Για την τέλεση µεικτού γάµου η γάµου µε αλλοδαπό ετερόδοξο η οµόδοξο, απαιτείται: α) πιστοποιητικό βαπτίσεώς του η της µελλονύµφου από την Εκκλησία, από την οποία προέρχεται, β) βεβαίωση, στην οποία να πιστοποιείται η αγαµία, είτε από την Εκκλησία του δόγµατός του, είτε από την δηµοτική αρχή του τόπου καταγωγής του, ανάλογα µε την περίπτωση. γ) Υπεύθυνη ήλωση του Ν /1986, την οποία θα υπογράψει το ετερόδοξο µέλος και θα απευθύνεται προς τον ορθόδοξο εφηµέριο, στην οποία θα δηλούται ότι: «Τα τέκνα που θα γεννηθούν από τον γάµο µετά του/της θα βαπτισθούν και θα ανατραφούν κατά το Ανατολικόν Ορθόδοξον όγµα», δ) κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 1975/1991 απαιτείται επιπλέον Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ η VISA η οποιοδήποτε άλλο επίσηµο

6 έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο αλλοδαπός ευρίσκεται νοµίµως στην Ελλάδα. Όλα τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά των ετερόδοξων η οµόδοξων αλλοδαπών θα πρέπει να είναι επισήµως µεταφρασµένα από το Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου των Εξωτερικών. Εάν ο ένας από τους ετεροδόξους τυγχάνει διαζευγµένος η εκ χηρείας, θα πρέπει να προσκοµίσει επίσηµο έγγραφο, από το οποίο να πιστοποιείται αυτό το γεγονός π.χ. διαζευκτήριο η δικαστική απόφαση λύσεως του τελεσθέντος γάµου και στην περίπτωση της χηρείας Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. 3) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι µελλόνυµφοι κατάγονται από την ίδια Μητροπολιτική Περιφέρεια, αρµόδια για την πιστοποίηση του ασχέτου της συγγενείας τους είναι η Εκκλησιαστική Αρχή του τόπου της καταγωγής τους. Σεις είσθε αναρµόδιοι γι αυτήν την πιστοποίηση. 4) Στην περίπτωση που ο ένας από τους µελλονύµφους είναι ανήλικος, δηλαδή δεν έχει συµπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του, για την έκδοση της αδείας απαιτείται η συγκατάθεση των ασκούντων την γονική µέριµνα η του έχοντος την επιµέλεια του ανηλίκου προσώπου. Η συγκατάθεση υποβάλλεται εγγράφως στην Ιερά Μητρόπολη, η οποία αρµοδίως διαβιβάζει το αίτηµα για την έκδοση αδείας γάµου ανηλίκου στην Ιερά Σύνοδο, απ όπου και εκδίδεται η άδεια. εν θα απευθύνεσθε προσωπικώς στο αρµόδιο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου, αλλά πάντοτε µέσω του Γραφείου Γάµων της Μητροπόλεως. Όταν υπάρχει διαφωνία των ασκούντων την γονική µέριµνα η δεν συγκατατίθεται ο έχων την επιµέλειαν του ανηλίκου, απαιτείται δικαστική απόφαση. Β. Επειδή, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, προκειµένου να εκδοθεί Άδεια Γάµου, πολλές φορές παρουσιάζονται διάφορα κωλύµατα, και εποµένως η είναι αδύνατη η έκδοση της αδείας η θα απαιτηθεί χρόνος για την συµπλήρωση των δικαιολογητικών, παρακαλείσθε εγκαίρως να εκδίδετε την άδεια δια να προλαµβάνονται τέτοιες περιπτώσεις και να µην ευρίσκεσθε εκτεθειµένοι στους µελλονύµφους, αφού έχει προκαθορισθεί η ηµεροµηνία και

7 η ώρα τελέσεως του Γάµου των και η άδεια δια τον α ή β λόγο δεν µπορεί να εκδοθεί. Προσέξατε πολύ αυτό το σηµείο. Όχι προχειρότητες στην έκδοση άδείας γάµου, διότι εκτίθεσθε και εσείς και η Ιερά Μητρόπολις. Γ. Όπως είναι γνωστό τα διάφορα Πιστοποιητικά είναι και δηµόσια έγγραφα, γι αυτό επιβάλλεται να είναι καλά συντεταγµένα. Εποµένως, απαγορεύεται στο ίδιο έγγραφο η χρησιµοποίηση δύο χρωµάτων µελάνης, δύο η τριών γραφικών χαρακτήρων, διορθώσεις χωρίς παραποµπή µε υπογραφή και σφραγίδα, ιδίως όταν πρόκειται για την διόρθωση της ηλικίας η του βαθµού Γάµου. Τα πιστοποιητικά Αγαµίας πρέπει να φέρουν τον αριθµό Πρωτοκόλλου και την ηµεροµηνία, τηρουµένου του Βιβλίου Πιστοποιητικών Αγαµίας, να είναι επικολληµένα σε αυτό τα κληρικόσηµα και η επισυναπτόµενη σε αυτήν ήλωση του Ν /1986 να είναι η πρωτότυπος και σφραγισµένη. Τις άδειες γάµων, οι οποίοι θα τελούνται σε παρεκκλήσια, θα εκδίδει ο εφηµέριος της Ενορίας, στην εδαφική περιφέρεια της οποίας ευρίσκεται το Παρεκκλήσιο και ο τελεσθείς Γάµος θα καταγράφεται στο Βιβλίο τελεσθέντων Γάµων της Ενορίας του Παρεκκλησίου. Την άδεια Γάµου θα προσκοµίζει στην Ιερά Μητρόπολη µόνον ο ενδιαφερόµενος η οι οικείοι αυτού. Απαγορεύεται ρητώς η προσκόµιση στο Γραφείο Γάµων των δικαιολογητικών από τους εφηµερίους η το προσωπικό του Ναού. Λόγω της µη εγκαίρου καταχωρίσεως στα οικεία βιβλία της Μητροπόλεως των τελεσθέντων γάµων, δηµιουργείται σοβαρό πρόβληµα στην έκδοση πιστοποιητικών και διαζευκτηρίων. Γι αυτό παρακαλείσθε, αµέσως µετά την τέλεση του µυστηρίου και µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες, να επιστρέφετε το αντίγραφον του τελεσθέντος γάµου, ώστε να καταχωρίζεται ούτος στα βιβλία της Ιεράς Μητροπόλεως. Παρακαλούµε και σας προτρέπουµε όλα τα έγγραφα να συντάσσονται µε την δέουσα προσοχή και επιµέλεια και να µην τα χαρακτηρίζει η προχειρότητα. εν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής σας, ότι σεις είσθε υπεύθυνοι απέναντι στον Νόµο για οτιδήποτε έκνοµο ήθελε συµβεί τόσο κατά την έκδοση της αδείας Γάµου, όσο και για τα διάφορα πιστοποιητικά αγαµίας. Η εκδοθείσα άδεια Γάµου έχει εξάµηνη ισχύ.

8 ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ Οι προϋποθέσεις τελέσεως Θρησκευτικού Γάµου και τα κωλύµατα που ισχύουν σήµερα, ως επί των Ιερών Κανόνων ερειδόµενα για την τέλεσή του, αναφέρει λεπτοµερώς η υπ αριθµ. 2320/1982 Συνοδική Εγκύκλιος. Όθεν, για την τέλεση Θρησκευτικού Γάµου ισχύουν τα εξής κωλύµατα: 1) Ένεκα ηλικίας Για σύναψη γάµου απαιτείται οι µελλόνυµφοι να έχουν συµπληρωµένο το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης, η συναίνεση των εις γάµον συνερχοµένων δηλούται αυτοπροσώπως και άνευ αιρέσεως η προθεσµίας. 2) Στην περίπτωση της ανηλικότητος, την συναίνεση δίδουν οι ασκούντες την γονική µέριµνα γονείς η ο έχων την επιµέλεια του ανηλίκου. Σε περίπτωση διαφωνίας, την άδεια δίδει το αρµόδιο δικαστήριο µε την έκδοση δικαστικής αποφάσεως. Ένεκα διαφοράς Θρησκείας 3) Κωλύεται ο γάµος χριστιανού µε αλλόθρησκο. Κατ οικονοµίαν επιτρέπεται τέλεση γάµου (µεικτός γάµος) µε ετεροδόξους χριστιανούς υπό καθορισµένες προϋποθέσεις. Ένεκα υφισταµένου γάµου Κωλύεται η σύναψη ετέρου γάµου πριν η αµετακλήτως λυθεί η ακυρωθεί οιοσδήποτε υφιστάµενος τύπος γάµου. 4) Ένεκα τετάρτου γάµου 5) Κωλύεται ο τέταρτος γάµος, προϋπάρξαντος τρίτου εγκύρου. Ένεκα συγγενείας εξ αίµατος Κωλύεται ο γάµος µετά συγγενών εξ αίµατος κάτ ευθείαν µεν γραµµήν απεριορίστως και µε τους ανιόντες και µε κατιόντες συγγενείς, εκ πλαγίου δε µέχρι και του τετάρτου βαθµού (πρώτοι εξάδελφοι). Τα παιδιά των πρώτων εξαδέλφων παντρεύονται. Επίσης λ.χ. η κόρη του πρώτου εξαδέλφου δύναται να νυµφευθεί µε τον πρώτο εξάδελφο του πατέρα της. ύο αδέλφια δεν δύναται να νυµφευθούν δύο άλλα αδέλφια ούτε ταυτοχρόνως ούτε κεχωρισµένως. (Ν Κανών της Πενθέκτης Οικουµενικής Συνόδου).

9 6) ύο αδέλφια δύναται να νυµφευθούν δύο πρώτα εξαδέλφια. Ένεκα συγγενείας εξ αγχιστείας Κωλύεται ο γάµος µετά συγγενών εξ αγχιστείας κατ ευθείαν µεν γραµµήν απεριορίστως, εκ πλαγίου δε µέχρι και του τρίτου βαθµού. Έτσι κωλύεται ο γάµος πατρός και υιού µε µητέρα και θυγατέρα (α βαθµός κατ ευθείαν γραµµήν αγχιστείας), παππού και εγγονής µε µάµµη και εγγονή (β βαθµός). Συγγένεια επίσης, όσον αφορά στα κωλύµατα του γάµου, υφίσταται και µεταξύ τέκνου γεννηµένου χωρίς γάµο των γονέων του (εξώγαµου) η των κατιόντων αυτού και του εξ αναγνωρίσεως πατρός του η των εξ αίµατος συγγενών αυτού. Επίσης, το µη γνήσιο τέκνο, δηλαδή τo αναγνωρισθέν, επέχει τάξη γνησίου απέναντι της µητέρας του και των προς την µητέρα συγγενών. Εκ του πλαγίου αγχιστεία: Ο πρώην σύζυγος δεν δύναται να συνάψει γάµο µετά του αδελφού, θείου η ανεψιού του τέως συζύγου, ούτε µε τον ανδράδελφο η ανδραδέλφη (κουνιάδο η κουνιάδα). Επίσης, δεν επιτρέπεται σε δύο αδελφούς η αδελφές να έλθουν σε γάµο µετά του αυτού προσώπου αλληλοδιαδόχως. Η ισχύς του εν λόγω κωλύµατος αρχίζει µετά την λύση του πρώτου γάµου, διότι η εξ αγχιστείας συγγένεια εξακολουθεί υφισταµένη και µετά την λύση του γάµου. 7) Παρεποµένη η καταχρηστική αγχιστεία: Κωλύεται ο γάµος συγγενών εξ αίµατος µέχρι και του δευτέρου βαθµού του ενός των συζύγων µετά συγγενούς εξ αίµατος µέχρι και του δευτέρου βαθµού του ετέρου συζύγου. Συνεπώς δεν δύναται να συναφθεί γάµος µεταξύ γονέως η παππού, τέκνου η εγγονού και αδελφού ενός εκάστου των συζύγων µετά των αυτών συγγενών του ετέρου συζύγου, του κωλύµατος υφισταµένου και µετά την λύση η ακύρωση του γάµου. Ένεκα υιοθεσίας 8) Κωλύεται ο γάµος του υιοθετήσαντος η των κατιόντων αυτού µετά του υιοθετηθέντος. Το κώλυµα υφίσταται και µετά την λύση της υιοθεσίας. Ένεκα του Βαπτίσµατος (πνευµατική συγγένεια) Κωλύεται ο γάµος του αναδόχου µετά του αναδεκτού, του πατρός η της µητρός αυτού και τανάπαλιν. Το κώλυµα τούτο αναφέρει ο ΝΓ Κανών της Πενθέκτης εν Τρούλλω Οικουµενικής Συνόδου, και η απαγόρευση συνάψεως

10 γάµου µεταξύ πνευµατικών συγγενών επεκτείνεται µέχρι και του δευτέρου βαθµού, δηλαδή µέχρι του πατέρα η της µητέρας του η της αναδεκτού. εν λογίζονται πνευµατικοί αδελφοί κατά το νόηµα του κανόνος εκείνοι που έχουν κοινό ανάδοχο. Κατακλείοντες την παρούσα Εγκύκλιο, υπενθυµίζουµε την απαγόρευση της διαβάθµισης της τελετουργίας των γάµων σε κατηγορίες, καθώς και την απαίτηση εκ µέρους των εφηµερίων συγκεκριµένου ποσού για την τέλεσή τους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22, για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου µπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από το κτίριο Ελ. Βενιζέλου 167, τηλ.:2313 300900, (πρώην ηµαρχείο Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΛ: 2105537251 234, FAX: 2105537234 Ε-ΜΑΙL: liksiar@elefsina.gr ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12.00 13.00 Περιεχόμενα Άδεια Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Ερωτήσειις καιι απαντήσειις σε βασιικά ερωτήματα συνταξιιοδοτιικής φύσεως που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 4/6/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.141886/14339 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 4/6/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.141886/14339 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την οικογένεια

3. Συλλογή νομοθεσίας για την οικογένεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Οκτώβριος 2014 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι στους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Σαμοθράκης Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551089270 Fax 25510892271 Email : samothrakideas@mail.gr Σαμοθράκη 2/8/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ (ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα