Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια Γάµου απαιτούνται: 1. Προαναγγελία Γάµου. ηµοσιεύεται σε Εφηµερίδα η οποία προσκοµίζεται στο ναό. 2. Παράβολο χαρτοσήµου των 15 για Γάµο. Προµηθεύεται από ηµόσιο Ταµείο ( ΟΥ). 3. Παρουσία των Μελλονύµφων, µε τις αστυνοµικές τους ταυτότητες, για τη συµπλήρωση των δικαιολογητικών σε ηµέρα και ώρα, που θα έχουν προκαθορίσει µε τον Εφηµέριο. 4. Πιστοποιητικό Αγαµίας και ασχέτου συγγενείας, για τον καθένα από τους Μελλονύµφους. Εκδίδεται από τον Εφηµέριο της ενορίας τους. Για την έκδοσή του χρειάζονται: Παρουσία δύο ενήλικων Μαρτύρων, µε τις Αστυνοµικές τους ταυτότητες. ύο ηλώσεις του Ν. 1599/1986 (που αντικατέστησε το Ν. 105) περί της κατοικίας και της αγαµίας των Μελλονύµφων. Τα έντυπα προµηθεύονται από τη ΥΟ ή άλλο κατάστηµα(λ.χ. περίπτερο).συµπληρώνονται παρουσία του Εφηµερίου και υπογράφονται από τον κάθε Μελλόνυµφο. Κληρικόσηµο για το κάθε Πιστοποιητικό. ιατίθεται από τον Εφηµέριο. 5.Ειδικές περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση διαζευγµένου.κατατίθεται το ιαζευκτήριο, µε την ένδειξη «ΙΑ ΓΑΜΟ» (λευκού χρώµατος), το οποίο εκδίδει η Ιερά µητρόπολη, όπου αυτός τελέσθηκε. Σε περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάµου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του Γάµου µε το αµετάκλητον της δικαστικής αποφάσεως που λύει τον γάµον αυτόν. Εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του ήµου. β)σε περίπτωση χηρείας.κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου και βεβαίωση του βαθµού Γάµου(Α ή Β ), από την Ενορία ή τη Μητρόπολη,ή Ληξιαρχική Πράξη προηγούµενου Γάµου, θρησκευτικού ή πολιτικού.

2 γ)σε περίπτωση που ο ένας των Μςλλονύµφων κατοικεί σε άλλη Ενορία,το Πιστοποιητικό Αγαµίας θα εκδώσει ο Εφηµέριος της Ενορίας του.αν η Ενορία ενός των Μελλονύµφων ανήκει σε άλλη Μητρόπολη από αυτή που θα τελεστεί ο Γάµος, το Πιστοποιητικό Αγαµίας θα πρέπει να θεωρείται πρώτα από τη Μητρόπολη αυτή και έπειτα να προσκοµίζεται στον Εφηµέριο ο οποίος θα τελέσει το Γάµο. 6. Κατά παράδοση, ο Γάµος τελείται στην Ενορία της Νύφης.Εάν η Νύφη δεν επιθυµεί να τελεσθεί ο Γάµος της στην Ενορία της αλλά οπουδήποτε αλλού, εντός Αττικής, τότε υποχρεούται στην καταβολή χρηµατικού ποσού στην Ενορία της, για το δικαίωµα µεταβίβασης. 7.Φάκελος αιτήσεως Αδείας Γάµου και δηλώσεις προσδιορισµού επωνύµων Τέκνων σχηµατίζεται από τον Εφηµέριο, ενώπιον του οποίου συµπληρώνονται και υπογράφονται τα σχετικά έγγραφα. 8. Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάµος των µελλονύµφων µεταξύ τους, προσκοµίζεται και αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάµου. εν απαιτείται νέα δηµοσίευση σε Εφηµερίδα, αλλά προσκοµίζεται φωτοαντίγραφο της πρώτης, εάν υπάρχει. 9.Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο Γάµων της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας, το οποίο λειτουργεί ευτέρα Παρασκευή ώρες Γραφείου Τα ικαιολογητικά εκδίδονται αυθηµερόν και η άδεια γάµου παραλαµβάνεται αµέσως από τους ενδιαφερόµενους και προσκοίζεται στον Εφηµέριο, για να καθοριστεί η ηµέρα και η ώρα τέλεσης του Μυστηρίου. 11.Μετά το Γάµο, οι Νεόνυµφοι παραλαµβάνουν από τον Εφηµέριο: ήλωση Τελέσεως Γάµου, υπογεγραµµένη από τον Εφηµέριο, τους Νεονύµφους και τους Παρανύµφους(Κουµπάρους). ήλωση προσδιορισµού επωνύµου τέκνων. ύο αντίτυπα, ένα για κάθε νεόνυµφο. 12.Η ήλωση τελέσεως Γάµου κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του ήµου, στα όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάµος, υποχρεωτικώς εντός 40 ηµερών, από την ηµέρα τελέσεως του Γάµου σε εκπρόθεσµη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιµο).η κατάθεση της ήλωσης αυτής, γίνεται από ένα εκ των δύο νεονύµφων ή από εκπρόσωπό τους, ο οποίος φέρει µαζί του τις ταυτότητες και των δύο συζύγων.

3 ΓΕΝΙΚΑ 1.Οι Νυµφευόµενοι, κατά την «Καλή Ώρα» τελέσεως του Μυστηρίου, πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στο Ναό. Οποιαδήποτε καθυστέρηση, ιδίως της Νύφης, προκαλεί µεγάλη αναστάτωση στο Πρόγραµµα του Ναού. 2.Πρώτοι οι Νυµφευόµενοι οφείλουν να ευλαβούνται την ιερότητα του Μυστηρίου και να υµµετέχουν ουσιαστικά στα λεγόµενα και τα τελούµενα. 3.Συστήστε στον διακοσµητή και τους φωτογράφους να ενεργούν µε διακριτικότητα και σεβασµό προς το Μυστήριο. Β ΜΕΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε περίπτωση Μεικτού Γάµου, µεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου και Ετεροδόξου (Ρωµαιοκαθολικού ή Προτεστάντη, µε Τριαδικό Βάπτισµα, βλ. Σηµ. 1), εκτός των ως άνω δικαιολογητικών (Ενότητα Α παρ1-12), από το Ετερόδοξο µέλος απαιτούνται επιπλέον τα εξής: 1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως. Εκδίδεται από το Ναό όπου τελέστηκε το βάπτισµα. 2. Πιστοποιητικό Αγαµίας.Εκδίδεται από την ετερόδοξη Ενορία. 3. Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/1996 (που αντικατέστησε το Ν.105), ότι συµφωνεί τα τέκνα που θα προέλθουν από το γάµο, θα βαπτισθούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σηµ.1: ιότι υπάρχουν Προτεσταντικές παραχριστιανικές οµάδες, οι οποίες δεν έχουν τριαδικό βάπτισµα µεταξύ των οποίων είναι και οι εξής: Αγαπινισµός, Αδελφοί ελευθέρου Πνεύµατος, Αντβεντισταί της Εβδόµης Ηµέρας, Βοηµοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουόκεροι, Μορµόνοι, Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μω, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Οµάδες(κοινωνία των Μαθητών του Χριστού), υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανες Κινήσεις, Αγγλικανοι αποσχισθέντες από την επίσηµη Αγγλικανική Εκκλησία κ.λ.π. Γ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ 1. Σε περίπτωση Γάµου µεταξύ Ορθοδόξων(Έλληνα καο Αλλοδαπού), για το αλλοδαπό µέλος, επιπλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται για το Γάµο µεταξύ

4 Ελλήνων Ορθοδόξων(βλ. Ενότητα Α, παραγρ. 1-12) απαιτούνται και τα εξής: α) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του. β)πιστοποιητικό Αγαµίας, από τον ήµο της χώρας του και από την ίδια Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του. γ)πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το ήµο της περιοχής του, για λυθέντα προηγούµενο γάµο και το ιαζύγιο. Σηµ.2 Τα ως άνω πιστοποιητικά (α-γ) θα πρέπει να είναι µεταφρασµένα στα Ελληνικά, από επίσηµη Ελληνική αρχή του Εσωτερικού( Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος (οδ. Αρίωνος 10, Μοναστηράκι, ΑΘΗΝΑ) ή του Εξωτερικού (Ελληνικό Προξενείο της Χώρας προέλευσης). Για τα Εκκλησιαστικά πιστοποιητικά (α και β ) απαιτείται θεώρηση από το αρµόδιο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (οδ. Ιασίου 1, Ιερά Μονή Πετράκη, Αθήνα). δ) Άδεια παραµονής στην Ελλάδα, εφόσον το αλλοδαπόν µέλος δεν προέρχεται από Κράτος- Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σηµ.3Τα πιστοποιητικά Εξωτερικού, εκκλησιαστικά και πολιτικά του αλλοδαπού µέλους πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης ή Apostil από την αρµόδια υπηρεσία της Χώρας του. 2. Σε περίπτωση Γάµου µεταξύ Ορθοδόξου Έλληνα και Αλλοδαπού Ετεροδόξου (Μεικτός Γάµος), από το Αλλοδαπό Ετερόδοξο µέλος εκτός των προβλεποµένων στην Ενότητα Β, απαιτείται και θεώρηση του Εκκλησιαστικού πιστοποιητικού από την εν Ελλάδι εκκλησιαστική αρχή του όγµατός του. Απαιτούνται επίσης τα γ και δ της παραγ.1 του παρόντος. ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Σε περίπτωση Γάµου, Ορθοδόξου ή Μεικτού, µεταξύ Αλλοδαπών (λ.χ. ενός Αµερικανού και µιας K αναδής), εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι οποίοι δεν πρόκειται να παραµείνουν στην Ελλάδα, απαιτούνται τα εκκλησιαστικά και πολιτικά πιστοποιητικά της Ενότητας Γ και επιπλέον η απόδειξη νόµιµης εισόδου και παραµονής στην Ελλάδα(visa).

5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Γάµοι δεν τελούνται: Μ. Τεσσαρακοστή, από την Κυριακή της Τυρινής µέχρι τέλους. Από 1-15 και 29 Αυγούστου. Από εκεµβρίου. Γάµοι δεν τελούνται επίσης, τις ηµέρες των Χριστουγέννων, του Πάσχα, της Πεντηκοστής και των Θεοφανείων, λόγω του ότι τα εορταζόµενα τις ηµέρες αυτές από την Εκκλησία γεγονότα έχουν αποκλειστική προτεραιότητα στη ζωή των ορθοδόξων χριστιανών. Εξαίρεση γίνεται µόνο για σοβαρούς λόγους όπως λ.χ. απαγωγή, εγκυµοσύνη, αποδηµία, στράτευση, βαρεία νόσος συγγενών των Μελλονύµφων. 2.Γάµος µεταξύ Ορθοδόξων και Αλλοθρήσκων (Εβραίων, Μουσουλµάνων κ.λ.π.) δεν ιερουργείται, εκτός εάν το αλλόθρησκον µέλος δεχθεί να βαπτιστεί και να γίνει Ορθόδοξος. 3. Γάµος µε ετεροδόξους που δεν έχουν Τριαδικό Βάπτισµα (βλ. Σηµ.1) δεν ιερουργείται,εκτός εάν το ετερόδοξον µέλος δεχθεί να βαπτισθεί και να γίνει Ορθόδοξος.

6

Απαραίτητα ικαιολογητικά για Γάµο 1) Α. Για την έκδοση Αδείας τελέσεως του Μυστηρίου του Γάµου, ως προς το κανονικό και νοµικό µέρος της, απαιτείται η πιστοποίηση του βαθµού αγαµίας και του ασχέτου της

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22, για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου µπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από το κτίριο Ελ. Βενιζέλου 167, τηλ.:2313 300900, (πρώην ηµαρχείο Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΛ: 2105537251 234, FAX: 2105537234 Ε-ΜΑΙL: liksiar@elefsina.gr ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12.00 13.00 Περιεχόμενα Άδεια Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

H parousa katargithike me tin oik.933/.16.01.2009 (FEK 53/19.01.2009 B') apofasi YPES

H parousa katargithike me tin oik.933/.16.01.2009 (FEK 53/19.01.2009 B') apofasi YPES ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 εκεµβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. 24103/05 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ H parousa

Διαβάστε περισσότερα

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Ερωτήσειις καιι απαντήσειις σε βασιικά ερωτήματα συνταξιιοδοτιικής φύσεως που

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας

ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας Ορεστιάδα Φεβρουάριος 2009 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο του κανονισµού Ο παρών κανονισµός έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή 1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΜΕΤΡΟ 1.2 Α. Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ----------------------------------------------------------- ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι.. Βαθµός Ασφαλείας: Αθήνα 26-4-02 Αρ. Πρωτ. 44512/Γ2 Βαθµός Προτεραιότητας

Να διατηρηθεί µέχρι.. Βαθµός Ασφαλείας: Αθήνα 26-4-02 Αρ. Πρωτ. 44512/Γ2 Βαθµός Προτεραιότητας 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 4/6/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.141886/14339 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 4/6/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.141886/14339 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09)

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.500 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1075/10/03-03-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 197/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016

1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Άρθρο 1 Διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Νεκροταφείου Η λειτουργία γενικά

Διαβάστε περισσότερα