ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Πύργος, 28 Ιουνίου 2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου 1 Τ. Κ Τηλ.: pol: ,fax: ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: / 1 / 19/ 3 β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Αγορά ανταλλακτικών και αμοιβή εργασιών για την επισκευή έκτακτων βλαβών υπηρεσιακών οχημάτων προς αποφυγή ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της Δ.Α. Ηλείας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις : α. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α-98). β. Των άρθρων 66 & 68 του ν. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λ.π."(α.143) γ. Του ν.1481/1984 άρθρο 20, ν.2286/1995,ν.2522/1997, Π.Δ.394/1996 και ν.2685/1999 όπως τροποποιήθηκαν-συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση. δ. Του άρθρου 6 " Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας" του ν. 2452/1996 "Ρύθμιση θεμάτων προσφυγών κατά τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις" (Α'- 283), όπως ισχύουν. ε. Του ν. 2800/2000 'Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α -41), όπως ισχύουν. στ. Του ν.2859/2000, άρθρο 27 'Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας''(Α - 248), όπως ισχύουν. ζ. Του ν. 3861/2010 " Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις". η. Του ν.3863/2010, Αρ.68 Παρ.1 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013. θ. Του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. ι. Του ν.4223/2013 (Α.287) άρθρ. 28, και αρ.4 Οδηγίας 2011/7- Υποπαράγραφος Ζ5_Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών. ια. Του ν.4249/2014 'Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και άλλες διατάξεις'' (Α -73), όπως ισχύουν. ιβ. Του ν.4270/2014 'Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις'' (Α -143), όπως ισχύουν. ιγ. Του ν. 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. ιδ. Του ν.4320/2015 (Α-29) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». ιε. Του ν.4337/2015 Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. ιστ. Του ν.4364/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), και άλλες διατάξεις. ιζ. Του ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2 ιη. Του ΠΔ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. ιθ. Του ΠΔ. 178/2014 (Α.281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας». κ. του ΠΔ. 24/2015 (Α.20) από 27/01/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». κα. Του ΠΔ. 131/2016 (Α.235) από 16/12/2016 «Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμών Δαπανών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπ. Εσωτερικών- Μεταβολή αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού». κβ. Του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.145). κγ. Την υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/243-β από Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» ( ΦΕΚ Β -3470) κδ. Την ΓΔΟΕΣ/4/28-θ από Απόφαση Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. ( Β.4130) κε. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ. κστ. ΚΥΑ υπ αριθ. 1191, ΦΕΚ Β'- 969/ Τις αποφάσεις : Ι. Την υπ αριθ. 8036/1/19/ από 16/06/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διευθυντή της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ ΤΜ3ο /Α.Ε.Α., με την οποία εγκρίθηκε πίστωση δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και δεκαέξι λεπτών (19.333,16 ), για αγορά ανταλλακτικών υπηρεσιακών οχημάτων, η οποία καταμερίζεται ανά μάρκα - τύπο οχήματος ως εξής: α ,00 προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή έκτακτων βλαβών υπηρεσιακών οχημάτων προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου τύπου CITROEN, SKODA, FORD, SEAT, VOLKSWAGEN, RENAULT, PEUGEOT εκτός εγγύησης. β ,00 προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή έκτακτων βλαβών υπηρεσιακών οχημάτων προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου τύπου KIA, HYUNDAI, JEEP, IVECO εκτός εγγύησης. γ ,00 προμήθεια ανταλλακτικών για οχήματα τύπου NISSAN εκτός εγγύησης. δ. 848,16 προμήθεια ανταλλακτικών για το Ε.Α HYUNDAI TUSCON εκτός εγγύησης, για το οποίο διενεργείται ΕΔΕ σύμφωνα με την υπ αρίθ.8053/29043/1-α από 07/05/2019 διαταγή της Δ.Α.ΗΛΕΙΑΣ και την υπ αρίθ.1854/19/ από 04/06/2019 διαταγή ΑΕΑ/ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ε ,00 προμήθεια ανταλλακτικών για το Ε.Α εκτός εγγύησης, σύμφωνα με την υπ αρίθ.1774/19/ από 20/05/2019 διαταγή ΑΕΑ/ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. στ. 927,00 προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή έκτακτων βλαβών υπηρεσιακών οχημάτων προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου τύπου SUZUKI SX4 εντός εγγύησης. ζ ,00 προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή έκτακτων βλαβών προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του Ε.Α υπηρεσιακού λεωφορείου τύπου BMC εκτός εγγύησης. ΙΙ. Την υπ αριθ. 8036/1/19/ από 16/06/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διευθυντή της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ ΤΜ3ο /Α.Ε.Α., με την οποία εγκρίθηκε πίστωση επτά χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (7.052,80 ), για αμοιβή εργασιών επισκευής εκτάκτων βλαβών υπηρεσιακών οχημάτων, η οποία καταμερίζεται ανά μάρκα - τύπο οχήματος ως εξής: α ,00 αμοιβή εργασιών για την επισκευή έκτακτων βλαβών υπηρεσιακών οχημάτων προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου τύπου CITROEN, SKODA, FORD, SEAT, VOLKSWAGEN, RENAULT, PEUGEOT εκτός εγγύησης. β. 545,00 αμοιβή εργασιών για την επισκευή έκτακτων βλαβών υπηρεσιακών οχημάτων προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου τύπου KIA, HYUNDAI, JEEP, IVECO εκτός εγγύησης. γ ,00 αμοιβή εργασιών για οχήματα τύπου NISSAN εκτός εγγύησης. δ. 737,80 αμοιβή εργασιών για το Ε.Α HYUNDAI TUSCON εκτός εγγύησης, για το οποίο διενεργείται ΕΔΕ σύμφωνα με την υπ αρίθ.8053/29043/1-α από 07/05/2019 διαταγή της Δ.Α.ΗΛΕΙΑΣ και την υπ αρίθ.1854/19/ από 04/06/2019 διαταγή ΑΕΑ/ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ε. 372,00 αμοιβή εργασιών για το Ε.Α εκτός εγγύησης, σύμφωνα με την υπ αρίθ.1774/19/ από 20/05/2019 διαταγή ΑΕΑ/ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. στ. 573,00 αμοιβή εργασιών για την επισκευή έκτακτων βλαβών υπηρεσιακών οχημάτων προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου τύπου SUZUKI SX4 εντός εγγύησης. ζ. 620,00 αμοιβή εργασιών για την επισκευή έκτακτων βλαβών προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του Ε.Α υπηρεσιακού λεωφορείου τύπου BMC εκτός εγγύησης. 3.Υπ αριθ. 8036/1/19/3-α από Απόφαση Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, περί Συγκρότησης Τριμελών Επιτροπών ( ΑΔΑ: ΩΡΔΦ46ΜΚ6Π-ΖΘΜ).

3 4.Την ανάγκη με αιτιολογία :* «Αγορά ανταλλακτικών και αμοιβή εργασιών επισκευής έκτακτων βλαβών υπηρεσιακών οχημάτων προς τον σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της Δ.Α. Ηλείας». Ανακοινώνει Ότι προκειμένου προβεί σε απ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και στην συντήρηση επισκευή,η οποία θα πραγματοποιηθεί τμηματικά για το έτος 2019 όλων των υπηρεσιακών οχημάτων ( επιβατικών ) της Δ.Α. Ηλείας, όπως οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να συνεργαστούν με την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας, στον 2 ο όροφο της Δ.Α. Ηλείας η οποία εδρεύει στη οδό Διονύσου 1, στο Γραφείο Οχημάτων μέχρι την ώρα 12:00, φάκελο που θα εμπεριέχει έγγραφη αναλυτική προσφορά τους, χωριστά ανά εργασία, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Β) και ανά ανταλλακτικό σύμφωνα με το υπόδειγμα (Α) και κατά περίπτωση ενδιαφέροντος ως ακολούθως και ως τα αναγραφόμενα ανωτέρω ποσά. -Στις ως άνω προσφορές τιμών θα συμπεριλαμβάνεται α) Τιμή μονάδας β) Καθαρή αξία γ) Φ.Π.Α. επί % δ) Τελική τιμή με Φ.Π.Α. -Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές για όλο το διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως του εγκριθέντος ποσού και δεν θα υπόκεινται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία, εντός του συμφωνηθέντος ποσού και σύμφωνα με τον κατάλογο προσφερόμενων τιμών. -Οι προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν από την Υπηρεσία μας. Εγγυήσεις - εργασίες: α) Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση για τα ανταλλακτικά και τις εκάστοτε γενόμενες επισκευές των οχημάτων που θα πραγματοποιεί, τόσο για την ποιότητα των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν, όσο και για την τεχνική ορθότητα των εργασιών επισκευής των οχημάτων αναλαμβάνοντας την υποχρέωση για την οποιαδήποτε επιδιόρθωση και αποκατάσταση των προβλημάτων που τυχόν προκληθούν στα οχήματα από κακή εκτίμηση ή πλημμελή επισκευή τους. β) Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή έκαστου οχήματος, να είναι άριστης ποιότητας, καινούργια και γνήσια αντιπροσωπείας ή εφάμιλλης ποιότητας με πιστοποίηση I.S.0., C.Ε. γ) Τα είδη συντήρησης-επισκευής στα υπηρεσιακά οχήματα θα πραγματοποιούνται πάντα εντός των οικονομικών ορίων και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του προμηθευτή που θα ανατεθεί η εν λόγω προμήθεια, τόσο κατά την προγραμματισμένη συντήρησή τους (όποτε αυτό απαιτηθεί) και σε ποσότητες ανάλογες με αυτές που ορίζει το πρόγραμμα συντήρησης-επισκευής έκαστου κατασκευαστή, όσο και κατά τις έκτακτες εκείνες περιπτώσεις κατά τις οποίες εμφανίζονται βλάβες-φθορές, οι οποίες ήταν αδύνατον να προβλεφθούν, προκαλούν όμως την ακινητοποίηση των οχημάτων ως συνέπεια την επιβάρυνση της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας μας. δ) Επισημαίνεται ότι, βάσει των κείμενων διατάξεων της υπ' αριθ. 2/91118/0026 από 29/12/2010 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο «Προμηθευτής» υποχρεούται να προμηθεύσει ανταλλακτικά που απαιτούνται για έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις βλάβης οχημάτων και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από την Υπηρεσία. Παραλαβή έλεγχος οχημάτων (ανταλλακτικών - εργασιών): Η παραλαβή και ο έλεγχος των υπό προμήθεια ανταλλακτικών - εργασιών, θα γίνει από 3μελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί με την υπ αριθ. 8036/1/19/3-α από Απόφαση Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Πληρωμή κρατήσεις: α) Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα εκδίδεται από τον προμηθευτή τιμολόγιο αναφέροντας σε αυτό αναλυτικά τα ανταλλακτικά - τιμή μονάδος ανταλλακτικών, κ.λ.π και τιμολόγιο για τις εργασίες που πραγματοποίησε σε κάθε όχημα. Τα τιμολόγια θα είναι νόμιμα θεωρημένα, δεν θα φέρουν αποξέσεις, αποσβέσεις, διορθώσεις κ.λ.π (τιμολόγια στα οποία θα έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις ή η παρακράτηση φόρου εισοδήματος δεν θα γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται). Η πληρωμή θα γίνεται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.). Οι ανωτέρω δαπάνες υπόκεινται σε κρατήσεις, ανά περίπτωση ως εξής: α) Κρατήσεις στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης με το μειοδότη καθαρής αξίας από ευρώ και άνω, αναλυτικότερα: i) Yπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% και επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%, ii) Yπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν.4013/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4605/2019 ύψους ποσού 0,07 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου, iii) Yπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 0,06216 %, ως εξής:

4 0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου. β) Κρατήσεις συνολικά 5,63272%, στην περίπτωση καθαρής αξίας μικρότερης των ευρώ, αναλυτικότερα: i) Yπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% και επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%, ii) Yπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 0,06216 %, ως εξής: 0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 24 Ν. 2198/94). ήτοι 4% επί της καθαρής αξίας των ανταλλακτικών και 8% για την εργασία, αφαιρουμένων των ανωτέρω κρατήσεων, όταν η καθαρή αξία των τιμολογίων υπερβαίνουν τα 150,00. Ο προμηθευτής πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ( ΕΦΚΑ/πρ.ΤΕΒΕ για το φυσικό πρόσωπο και ΕΦΚΑ/πρ. ΙΚΑ εφόσον απασχολεί προσωπικό ) με την προσκόμιση των εκδοθέν τιμολογίων θα προσκομίζεται φορολογική ενημερότητα (ανεξαρτήτου ποσού) και ασφαλιστική ενημερότητα (ανεξαρτήτου ποσού) αντίστοιχα, με την αναγραφή «για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης» αποκλείεται από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ ( άρθρα 73 και 80 του Ν4412/2016). Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως ποινικού μητρώου ή έλλειψη αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας-επιχείρηση από το οποίο να προκύπτει αν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση. Παραλαβή - Κατάθεση προσφορών: Τα έντυπα προσφορών που αφορούν τα οχήματα θα παραλαμβάνονται από το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης /Μερική Διαχείριση χρηματικού της Δ.Α. Ηλείας. Οι προσφορές συμπληρωμένες θα υποβάλλονται, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έως και ώρα 12:00 στο γραφείο Γ.Δ.Υ & Ε τις Δ.Α. Ηλείας. Μαζί με τις οικονομικές προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι: 1.Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη ότι το προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση είναι νόμιμα δηλωμένο και ασφαλισμένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας «για κάθε νόμιμη χρήση» 3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό που απασχολεί..απόσπασμα ποινικού μητρώου φυσικού προσώπου και αν πρόκειται για εταιρεία νομίμου εκπροσώπου αυτής. 6. Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ ότι έχει καταβάλει προς τον οργανισμό όλες τις απαιτητές εισφορές. 7.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α-75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα από τα αναγραφόμενα στην παράγραφο (1) του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι: ί) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ϋ) Δωροδοκία, ϋί) Απάτη, ίν) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ν) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας νί) Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, β) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην παράγραφο (3) του εδαφ.β της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, γ) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην παρ.(3) του εδαφ.β του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990(α'-101), όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων

5 δ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ε) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (αναγράφεται το Επιμελητήριο) και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, στ) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. ζ) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. η) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α-75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της οποίας έλαβαν γνώση, β) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού. γ) διαθέτουν άρτιο συνεργείο και ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών που αναγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δ) δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Δ.Α.Ηλείας, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τις ορισθείσες προδιαγραφές του κατασκευαστή εκάστου οχήματος. Ο Διευθυντής ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΤΡΧΟΣ

6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α: Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Του. κατ... οδός.. ιδιοκτήτη καταστήματος εμπορίας ανταλλακτικών, τηλ..... Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ αριθ... από Πρόσκλησης της Δ.Α. Ηλείας και καταθέτω την παρούσα οικονομική προσφορά: 01 Ε.Α HYUNDAI i CC Λάδια 4 Τακάκια πίσω σετ 1 02 Ε.Α ΚΑΙ SORENTO 2500 CC Λάδια 6 Φίλτρο πετρελαίου 1 Τακάκια εμπρός σετ 1 Τακάκια πίσω σετ 1 Μπαταρία 1 Κολάρο νερού 1 Σταυρός 1 03 Ε.Α HYUNDAI i CC Λάδια 4 Τακάκια εμπρός σετ 1 Τακάκια πίσω σετ 1 04 Ε.Α ΚΑΙ SORENTO 2000 CC Λάδια 6 Φίλτρο πετρελαίου 1 Τακάκια εμπρός σετ 1 Τακάκια πίσω σετ 1 Παραφλού 8 05 Ε.Α CHEROKEE 3000 CC Τακάκια εμπρός σετ 1 06 Ε.Α HYUNDAI I CC Λάδια 4 07 Ε.Α IVECO DAILY 2798 CC Λάδια 7 Φίλτρο πετρελαίου 1 Ιμάντας εκκεντροφόρου 1 Ιμάντες εξωτερικοί 2 Βαλβολίνες 3

7 08 Ε.Α HYUNDAI TUSCON 1970 CC Φανάρια εμπρός 2 Μάσκα καπού 1 Προφυλακτήρας εμπρός 1 Τραβέρσα προφυλακτήρα 1 Ψυγείο νερού 1 Φρέον A/C 1 Υγρό G11 1 Καπό εμπρός 1 09 Ε.Α BMC 850 Λεωφορείο 5900 CC Μπαλάκι μπάρας τιμονιού 1 Μπαλάκια μακριάς μπάρας 2 Σετ τακάκια πίσω άξονα 1 Βαλβίδα ανυψώσεως 1 ανάρτησης Βαλβίδα πιέσεως λαδιού 1 Σταυροί κεντρικού 2 Ιμάντας μηχανής 1 Φίλτρα λαδιού 2 Φίλτρα πετρελαίου 2 Λάδι 15/40 μηχανής 25lt 1 10 Ε.Α Κινητήρας τύπου AUM 1 11 Ε.Α NISSAN NAVARA 2500 CC Λάδια 5L 1 Φίλτρο 1 Φίλτρο πετρελαίου 1 Φίλτρο αέρος 1 Ροδέλα 1 Τσιμούχα 1 Φλάντζα 1 Αντλία 1 Δισκόφρενα σέτ 1 Αντιψυκτικό L248 1lt 2 Αντιψυκτικό L248 5lt 1 Σταυρός 1 12 Ε.Α NISSAN TERANO 2700 CC L 3 Λάδια 4L 1 13 Ε.Α NISSAN TERANO 2700 CC L 4 Λάδια 4L 1 Κλίπς 1 CASTROL RADICOOL 1lt 1 14 Ε.Α NISSAN PRIMERA 1998 CC L 4 Ροδέλα 1 Φίλτρο αέρος 1 Μπουζί 4 Φίλτρο A/C 1 Φρέον 6

8 15 Ε.Α NISSAN X-TRAIL 2000 CC L 4 Ροδέλα 1 Καπάκι βαλβίδων 1 Φλάντζα 1 Λάμπα 1 Δισκόπλακα 2 Ρουλεμάν 1 Αμορτισέρ 4 Λαμπτήρας 12V-5W 1 Αισθητήρες σέτ 1 Φούσκα ημιαξονίου 1 Δισκόφρενα σέτ 1 Λάμπα 1 16 Ε.Α NISSAN PRIMERA 1998 CC L 4 Βίδα 2 Βίδα 3 Κλιπ 4 Ροδέλα 1 Ρουλεμάν 1 Λάμπα 1 Μπιλιοφόρος 1 17 Ε.Α NISSAN X-TRAIL 2000 CC L 4 Ροδέλα 1 Μπουζί 4 Μεσαία τριβή 1 Αμορτισέρ 4 Αντλία βενζίνης 1 Δισκόφρενα σετ 1 Λιπαντικό ATF 1 Βάσεις μηχανής 2 18 Ε.Α NISSAN X-TRAIL 2000 CC L 4 Ροδέλα 1 Μπουζί 4 Δισκόφρενα σέτ 1 Βαλβολίνη 1lt LIMSLIP 90 2 Βαλβολίνη XZ 75W85 1lt 3 19 Ε.Α Λάδια 5 Τακάκια εμπρός σετ 1 Αυτόματος δυναμού 1 20 Ε.Α Λάδια 5 Φίλτρο καμπίνας 1 Πολλαπλασιαστής 1 Τακάκια εμπρός σετ 1 Σετ αμπραγιάζ 1 Λουρί δυναμού 1 Φούσκα ημιαξονίου εξωτ. 1 Καζανάκι εξάτμισης 1

9 21 Ε.Α Ταπετσαρία ουρανού 1 Λάδια 5 Φρέον 720gr Μπαταρία 1 Φίλτρο καμπίνας 1 22 Ε.Α Λάδια 5 Φίλτρο βενζίνης 1 Λουρί δυναμού 1 Βολάν + σετ αμπραγιάζ 2 Ασφαλειοθήκη 1 Πολλαπλασιαστής 1 23 Ε.Α Λάδια 5 Φίλτρο βενζίνης 1 Σωλήνας αναθυμιάσεων 1 Καθρέπτης εξωτερικός 2 Αντίσταση καλοριφέρ 1 Λάστιχα πόρτας εμπρός 2 Θερμοστάτης 1 24 Ε.Α Λάδια 5 Φίλτρο βενζίνης 1 Φίλτρο αέρος 1 Μπουζί 4 Σετ ιμάντα εκκεντροφόρου 1 Λουρί εξωτερικό 1 Θερμοστάτης 1 25 Ε.Α CC Ιμάντας χρονισμού 1 Λουρί δυναμού 1 Θερμοστάτης 1 26 Ε.Α CC Φίλτρο αέρος 1 Φίλτρο βενζίνης 1 Μπουζί 4 Ιμάντας χρονισμού 1 Ιμάντας δυναμού 1 Θερμοστάτης 1 Ψυχτροθήκη 1

10 27 Ε.Α Λάδια 6 Φίλτρο αέρος 1 Φίλτρο βενζίνης 1 Φίλτρο καμπίνας 1 Μπουζί 4 Μπαταρία 1 Ασφαλειοθήκη 1 Σετ ιμάντα εκκεντροφόρου 1 Δοχείο νερού 1 Μπαταρία 1 Υαλοκαθαριστήρες 2 Ακρόμπαρα 2 Μπαλάκια κάτω ψαλιδιών 2 Σετ ιμάντα χρονισμού 1 28 Ε.Α CC Βολάν διπλής μάζας 1 Αισθητήρας στροφάλου 1 Κολάρο καλοριφέρ 1 Τσιμούχα καθρέπτη 1 Μοτέρ νερού 1 Τακάκια εμπρός σετ 1 Φρέον 600gr Τρομπάκι συμπλέκτη κάτω 1 Υγρά φρένων 2 Ψυγείο νερού 1 Δοχείο αναθυμιάσεων 1 Τροχαλία δυναμού 1 Ντιζάκια κλειδαριάς 4 Σετ αμπραγιάζ 1 29 Ε.Α CC Ψυγείο νερού 1 Φούσκα ημιαξονίου 1 Αντιρίδα ζαμφόρ 1 Φούσκα κρεμαγιέρας 1 30 Ε.Α CC Φίλτρο αέρος 1 Μπουζί 4 31 Ε.Α RENAULT LAGUNA 1998 CC Κάτω αντλία συμπλέκτη 1 Τροχαλία στροφάλου 1 Λουρί δυναμού 1 Υγρά φρένων 1

11 32 Ε.Α CC Ιμάντας εκκεντροφόρου 1 Μπαλάκια εμπρός 2 Υαλοκαθαριστήρες 2 Πολλαπλή εξάτμισης 1 33 Ε.Α CC Φίλτρο καμπίνας 1 Δεξιό μπαλάκι 1 Μπαταρία 1 Υαλοκαθαριστήρες 2 34 Ε.Α VOLKSWAGEN GOLF 1400 CC Αμορτισέρ εμπρόσθια 2 Αμορτισέρ πίσω 2 Ελατήρια 2 35 Ε.Α Λάδια 5 Μπουζί 4 Φίλτρο καμπίνας 1 Φρέον 600gr Θερμοστάτης 1 Λουρί δυναμού 1 Υαλοκαθαριστήρες 2 Αντλία βενζίνης 1 Σετ ιμάντα χρονισμού 1 Φούσκες ημιαξονίου μέσα 2 36 Ε.Α Λάδια 5 Μαρκούτσι υδρ. Τιμονιού 1 Λάδι υδρ. Τιμονιού 1 Σετ ιμάντα χρονισμού 1 37 Ε.Α Λάδια 5 Φρέον 720gr Ταπετσαρία ουρανού 1 Τουρμπίνα 1 Υαλοκαθαριστήρες 2 Μπουτόν μίζας 1 Σετ ιμάντα χρονισμού 1

12 38 Ε.Α CITROEN JUMPER 2446 CC Φίλτρο αέρος 1 Φίλτρο πετρελαίου 1 Υαλοκαθαριστήρες 2 Μπαταρία 1 Ιμάντας εκκεντροφόρου 1 Λουρί δυναμού 2 Παραφλόυ 1 Θερμοστάτης 1 39 Ε.Α CC Φίλτρο αέρος 1 Φίλτρο βενζίνης 1 Μπουζί 4 Φλάντζα βαλβίδων 1 Φλάντζα κεφαλής 1 Φλάντζα εξάτμισης 1 Σετ τακάκια εμπρός 1 Υαλοκαθαριστήρες 2 Ιμάντας χρονισμού 1 Αντιψυκτικό G11 1 Λουρί δυναμού 1 40 Ε.Α CC Φίλτρο αέρος 1 Φίλτρο βενζίνης 1 Ιμάντας χρονισμού 1 Ιμάντας δυναμού 1 Θερμοστάτης 1 Δίσκοι εμπρός σετ 1 Σετ τακάκια εμπρός 1 41 Ε.Α CC Αντιρίδες ζαμφόρ 2 Λουρί δυναμού 1 Εντατήρας δυναμού 1 Αμορτισέρ εμπρός 2 Αμορτισέρ πίσω 2 42 Ε.Α FORD FOCUS 1388 CC 43 Ε.Α CC Φίλτρο αέρος 1 Ιμάντας εκκεντροφόρου 1 Κολάρο καλοριφέρ 1 Φρέον 600gr

13 44 Ε.Α Λάδια 5 Φλάντζα εξάτμισης 2 Καβούκι νερού 1 Διακλαδωτήρας νερού 1 Φρέον 720gr Ψυχτροθήκη μίζας 1 45 Ε.Α CC Σετ ιμάντα εκκεντροφόρου 1 Θερμοστάτης 1 46 Ε.Α SEAT LEON 1595 CC Φρέον 720gr Κλειδαριά συνοδηγού 1 Φανάρια πίσω 4 47 Ε.Α PEUGEOT CC Άξονας οπίσθιος 1 Υγρά φρένων 1 48 Ε.Α FORD FOCUS 1388 CC Φίλτρο αέρος 1 Φίλτρο καμπίνας 1 Φίλτρο βενζίνης 1 Μπουζί σετ 1 49 Ε.Α SUZUKI S-CROSS 1600 CC L 6 Ροδέλα τάπας κάρτερ 1 Καθαριστικό φρένων 2 Ιμάντας χρονισμού 1 Ρεγουλατόρος ιμάντα χρον. 1 Λουρί εξωτερικό κινητήρα 1 Τακάκια εμπρόσθια σετ 1 50 Ε.Α SUZUKI S-CROSS 1600 CC L 6 Ροδέλα τάπας κάρτερ 1 Φίλτρο καυσίμου 1 Φίλτρο καμπίνας 1 Μπαταρία (start/stop) 1 Υγρά φρένων 1 Καθαριστικό φρένων 1 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Πύργος Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Του. κατ.., οδός. ιδιοκτήτη συνεργείου παροχής υπηρεσιών, τηλ.... Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ αριθ....από. Πρόσκλησης της Δ.Α. Ηλείας και καταθέτω την παρούσα οικονομική προσφορά. 01 Ε.Α HYUNDAI i CC ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αλλαγή Λάδια Αλλαγή Φίλτρο λαδιού Αλλαγή τακάκια πίσω σετ 02 Ε.Α ΚΑΙ SORENTO 2500 CC ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αλλαγή Λάδια Αλλαγή Φίλτρο λαδιού Αλλαγή Φίλτρο πετρελαίου Αλλαγή τακάκια εμπρός σετ Αλλαγή τακάκια πίσω σετ Αλλαγή μπαταρίας Αλλαγή κολάρου νερού Αλλαγή σταυρού 03 Ε.Α HYUNDAI i CC ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αλλαγή Λάδια Αλλαγή Φίλτρο λαδιού Αλλαγή τακάκια εμπρός σετ Αλλαγή τακάκια πίσω σετ 04 Ε.Α ΚΑΙ SORENTO 2000 CC ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αλλαγή Λάδια Αλλαγή Φίλτρο λαδιού Αλλαγή Φίλτρο πετρελαίου Αλλαγή τακάκια εμπρός σετ Αλλαγή τακάκια πίσω σετ Αντικατάσταση παραφλού 05 Ε.Α CHEROKEE 3000 CC ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αλλαγή τακάκια εμπρός σέτ 06 Ε.Α HYUNDAI I CC ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αλλαγή Λάδια Αλλαγή Φίλτρο λαδιού 07 Ε.Α IVECO DAILY 2798 CC ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αλλαγή Λάδια Αλλαγή Φίλτρο λαδιού Αλλαγή Φίλτρο πετρελαίου Αλλαγή Ιμάντας εκκεντροφόρου Αλλαγή Ιμάντων εξωτερικών Αλλαγή Βαλβολίνες

15 08 Ε.Α HYUNDAI TUSCON 1970 CC ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αντικατάσταση 2 φανών εμπρός Αντικατάσταση προφυλακτήρα εμπρός Αντικατάσταση καπό εμπρός Αντικατάσταση μάσκας καπού Αντικατάσταση ψυγείου νερού Αντικατάσταση τραβέρσας προφυλακτήρα Επισκευή μετόπης εμπρός Επισκευή ψυγείου A/C Βαφή καπού μέσα έξω Βαφή προφυλακτήρα Βαφή τραβέρσας Βαφή μετόπης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α BMC ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΦΠΑ 24% ΤΕΛΙΚΗ 09 Εξαγωγή μπάρας τιμονιού αλλαγή αυτής Εξαγωγή μακριάς μπάρας αλλαγή ακρόμπαρων Εξαγωγή πίσω τροχών αλλαγή τακάκια Αλλαγή βαλβίδας αριστερής ανύψωσης Αλλαγή βαλβίδας πιέσεως λαδιού Εξαγωγή καρέ αλλαγή κεντρικών σταυρών Αλλαγή ιμάντα 10 Ε.Α SKODA OCTAVIA ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αντικατάσταση κινητήρα AUM ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α NISSAN NAVARA 2500 CC Αλλαγή λαδιών & φίλτρων 11 Αλλαγή αντλίας νερού Αλλαγή σταυρού βοηθητικού άξονα Αλλαγή τσιμούχας στροφάλου Αλλαγή φλάντζας καθρέπτη κινητήρα Αλλαγή τακάκια ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α NISSAN TERRANO 2700 CC 12 & φίλτρου λαδιού ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α NISSAN TERRANO 2700 CC & φίλτρου λαδιού 13 Επισκευή πίσω διαφορικού ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α NISSAN PRIMERA 1998 CC & φίλτρου λαδιού 14 Αλλαγή φίλτρου αέρος, A/C & μπουζί Αλλαγή φρέον

16 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α NISSAN X-TRAIL 1998 CC 15 Αλλαγή αμορτισέρ Αλλαγή δισκόπλακες & τακάκια εμπρός Αλλαγή αισθητήρα στροφάλου & εκκεντροφόρου Αλλαγή ρουλεμάν πίσω αριστ. Τροχού Αλλαγή φούσκας μέσα δεξιά Αλλαγή καπακιού βαλβίδων Ευθυγράμμιση ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α NISSAN PRIMERA 1998 CC 16 & φίλτρου λαδιού Αλλαγή ρουλεμάν εμπρός δεξ. Τροχού Κόλλημα εξάτμισης Αλλαγή μπιλιοφόρου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α NISSAN X-TRAIL 1998 CC 17 Αλλαγή φίλτρο λαδιού & λάδι Αλλαγή μπουζί Αλλαγή τακάκια εμπρός Αλλαγή μεσαίας τριβής Αλλαγή αμορτισέρ Αλλαγή αντλίας βενζίνης Επισκευή κεντρικού άξονα Αλλαγή βάσεις κινητήρα Καθαρισμός πεταλούδας Ευθυγράμμιση ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α NISSAN X-TRAIL 1998 CC 18 & φίλτρου λαδιού Αλλαγή τακάκια εμπρός Αλλαγή μπουζί Αλλαγή Βαλβολίνης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 19 Αλλαγή τακάκια εμπρός Αλλαγή αυτομάτου δυναμού ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 20 Αλλαγή φίλτρου καμπίνας Αλλαγή πολλαπλασιαστή Αλλαγή τακάκια εμπρός Αλλαγή σετ αμπραγιάζ Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης

17 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 21 Αλλαγή φίλτρου καμπίνας Αλλαγή ταπετσαρίας ουρανού Πλήρωση φρέον ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 22 Αλλαγή βολάν & σετ αμπραγιάζ Αλλαγή φίλτρου βενζίνης Αλλαγή πολλαπλασιαστή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 23 Αλλαγή φίλτρου βενζίνης Αλλαγή σετ σωλήνα αναθυμιάσεων Αλλαγή καθρεπτών ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 24 Αλλαγή φίλτρου βενζίνης Αλλαγή φίλτρου αέρος Αλλαγή μπουζί Αλλαγή ιμάντα χρονισμού Αλλαγή λουρί δυναμού Αλλαγή θερμοστάτη Αλλαγή αντιψυκτικού υγρού Αλλαγή ψυχτροθήκης μίζας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 25 Αλλαγή φίλτρου βενζίνης Αλλαγή φίλτρου αέρος Αλλαγή μπουζί Αλλαγή σετ ιμάντα χρονισμού Αλλαγή αντλίας νερού Αλλαγή θερμοστάτη ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 26 Αλλαγή φίλτρο λαδιού Αλλαγή ιμάντα χρονισμού Αλλαγή λουρί δυναμού Αλλαγή θερμοστάτη Αλλαγή αντλίας νερού Αλλαγή αντιψυκτικού υγρού

18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α SEAT LEON 1595CC 27 Αλλαγή φίλτρο λαδιού Αλλαγή κλειδαριάς συνοδηγού Αλλαγή φαναριών Πλήρωση φρέον ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 28 Αλλαγή φίλτρου βενζίνης Αλλαγή φίλτρου αέρος Αλλαγή μπουζί Αλλαγή ιμάντα εκκεντροφόρου Αλλαγή δοχείου νερού Αλλαγή αντλίας νερού Αλλαγή μπαταρίας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 29 Αλλαγή φίλτρου αέρος Αλλαγή μπουζί ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 30 Αλλαγή φίλτρου αέρος Αλλαγή σετ ιμάντα χρονισμού Αλλαγή αντλίας νερού Αλλαγή ιμάντα δυναμού Αλλαγή φίλτρου βενζίνης Αλλαγή μπουζί Αλλαγή αντιψυκτικού υγρού Αλλαγή ντιζάκι δεξιάς πόρτας Αλλαγή πολλαπλασιαστή Αλλαγή ημίμπαρων Αλλαγή ακρόμπαρων Αλλαγή μπαλάκια ψαλιδιών Αλλαγή συνεμπλόκ ψαλιδιών Ευθυγράμμιση ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 31 Αλλαγή φίλτρου καμπίνας Πλήρωση φρέον Αλλαγή αντλίας νερού Αλλαγή λουριού δυναμού Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων Αλλαγή μπουζί

19 Αλλαγή αντλίας βενζίνης Αλλαγή σετ ιμάντα χρονισμού ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α VOLKSWAGEN GOLF 1400CC 32 Αλλαγή αμορτισέρ εμπρός - πίσω Αλλαγή ελατηρίων Ευθυγράμμιση ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α RENAULT LAGUNA 1998CC 33 Αλλαγή αντλίας συμπλέκτη Αλλαγή τροχαλίας στροφάλου Αλλαγή λουριού δυναμού Αλλαγή υγρών φρένων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 34 Αλλαγή φίλτρο λαδιού Αλλαγή ιμάντα χρονισμού Αλλαγή αντλίας νερού Αλλαγή μπαλάκια εμπρός Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων Ευθυγράμμιση ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 35 Αλλαγή δεξιό μπαλάκι Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α FORD FOCUS 1388CC 36 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 37 Αλλαγή θερμοστάτη Αλλαγή φίλτρου βενζίνης Αλλαγή ιμάντα χρονισμού Αλλαγή αντλίας νερού Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων Αλλαγή τακάκια εμπρός Αλλαγή δίσκων εμπρός

20 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 38 Αλλαγή ψυγείου νερού Αλλαγή δοχείου αναθυμιάσεων Αλλαγή τροχαλίας δυναμού Αλλαγή ντιζάκι κλειδαριάς Αλλαγή σετ αμπραγιάζ Αλλαγή αντλίας νερού Αλλαγή αντιψυκτικού υγρού Αλλαγή Βολάν Αλλαγή αισθητήρα στροφάλου Αλλαγή κολάρου καλοριφέρ Αλλαγή τσιμούχας καθρέπτη Αλλαγή μοτέρ νερού Αλλαγή τακάκια εμπρός Πλήρωση φρέον Αλλαγή τρομπάκι συμπλέκτη κάτω Αλλαγή υγρών φρένων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 39 Αλλαγή φίλτρο λαδιού Αλλαγή ψυγείου νερού Αλλαγή φούσκας ημιαξονίου Αλλαγή αντιρίδων ζαμφόρ Αλλαγή φούσκας κρεμαγιέρας Ευθυγράμμιση ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 40 Αλλαγή φίλτρου αέρος Αλλαγή ιμάντα χρονισμού Αλλαγή κολάρου καλοριφέρ Πλήρωση φρέον ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 41 Αλλαγή φλάντζας εξάτμισης Αλλαγή καβουκιού νερού Αλλαγή αντιψυκτικού υγρού Αλλαγή ψυχτροθήκης μίζας Αλλαγή διακλαδωτήρα νερού Πλήρωση φρέον

21 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 42 Αλλαγή φίλτρου αέρος Αλλαγή φίλτρου βενζίνης Αλλαγή μπουζί Αλλαγή τακάκια εμπρός Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων Αλλαγή ιμάντα χρονισμού Αλλαγή αντλίας νερού Αλλαγή λουριού δυναμού Αλλαγή φλάντζας βαλβίδων Αλλαγή φλάντζας κεφαλής Αλλαγή φλάντζας εξάτμισης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 43 Αλλαγή αντιρίδων ζαμφόρ Αλλαγή αμορτισέρ εμπρός - πίσω Ευθυγράμμιση Αλλαγή λουρί δυναμού Αλλαγή εντατήρα δυναμού ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CITROEN JUMPER 2446CC 44 Αλλαγή φίλτρου αέρος Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων Αλλαγή μπαταρίας Αλλαγή ιμάντα χρονισμού Αλλαγή λουριού δυναμού Αλλαγή αντλίας νερού Αλλαγή θερμοστάτη ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α CC 41 Αλλαγή μαρκουτσιού υδρ. τιμονιού Αλλαγή σετ ιμάντα χρονισμού Αλλαγή αντλίας νερού Αλλαγή τουρμπίνας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α PEUGEOT CC 42 Αλλαγή πίσω άξονα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α SUZUKI SX CC 43 Αφαίρεση-τοπ/ση ιμάντα χρονισμού Αφαίρεση-τοπ/ση ρεγουλατόρου ιμάντα χρονισμού

22 Αφαίρεση-τοπ/ση εξωτερικού ιμάντα μηχανής Αφαίρεση-τοπ/ση εμπρόσθια τακάκια ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Α SUZUKI SX CC 44 Αλλαγή φίλτρου καυσίμου Αλλαγή φίλτρου καμπίνας Αφαίρεση-τοπ/ση εμπρόσθια τακάκια Αφαίρεση-τοπ/ση μπαταρίας Αφαίρεση-τοπ/ση υγρών φρένων Εφαρμογή καθαριστικού φρένων ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Πύργος Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

1800,00. Βέροια, 17 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ:

1800,00. Βέροια, 17 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

1.300,00. Βέροια, 17 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ:

1.300,00. Βέροια, 17 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

4500,00. Βέροια, 20 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ:

4500,00. Βέροια, 20 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Αρμόδιος: Αρχ/κας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Στέφανος Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (Προς κάθε ενδιαφερόμενο)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (Προς κάθε ενδιαφερόμενο) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 46 Τ.Κ. 8545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ανθυπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι 25 Αυγούστου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Α.Δ.Α.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ε Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: Α.Δ.Α.Μ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 19 Ιανουαρίου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: Α.Δ.Α.Μ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός : 1 η Πάροδος Γεωργίου Πιτταρά Ο. Α. Κ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV 1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Α Α: ΒΛ4ΞΙ-75Φ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α.Δ.Α.: > Α.Δ.Α.Μ.: > ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩN Καλαμάτα, 17 Οκτωβρίου 2017 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σέρρες, 09 Ιουνίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σέρρες, 09 Ιουνίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ Ι Λ Κ Ι Σ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

240 Ημέρες ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αμοιβής του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ

240 Ημέρες ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αμοιβής του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 14-01-2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 24 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α.Δ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:8 0

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 21 Ιουλίου 2015 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σελίδα 1 από 22 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 24 Απριλίου 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Α Α: & Α ΑΜ: ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 - Τ. Κ.49100 Κέρκυρα Τηλ. 2661029134-6 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8032/10/112-γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛ ΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ Πάτρα, 16 Μαρτίου 2019 ΥΠ ΟΥΡ Γ Ε ΙΟ ΠΡ ΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ -1- Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Γ.Α.Δ. ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1 ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης Θες/νίκης Τ.Κ. 601

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή τριάντα (30) Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε..

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή τριάντα (30) Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003492009 2015-12-14

15PROC003492009 2015-12-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.14 13:01:03 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΔΘ34691Ο3-ΦΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι.ΚΟΤΤΟΥ & ΡΑΛΛΗ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ : 2132012900 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ενδεικτικές εργασίες επισκευής και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 14-01-2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

2.Οι όροι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναγράφονται στη υπ αριθ. 8039/1/134-κβ από έγγραφο της Δ/νσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, ήτοι:

2.Οι όροι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναγράφονται στη υπ αριθ. 8039/1/134-κβ από έγγραφο της Δ/νσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, ήτοι: «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η Σ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ε Ν Ι Κ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΚΑΣ SKODA 5.500,00 1. OCTAVIA 1.8 TMBBL41U OCTAVIA TSI TMBCK21Z2A

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΚΑΣ SKODA 5.500,00 1. OCTAVIA 1.8 TMBBL41U OCTAVIA TSI TMBCK21Z2A Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Σ :

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛEIΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 22 Αυγούστου 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 06-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5475 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Έδεσσα, 20 Ιουνίου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡ..ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε ΕΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 7ΜΩΓ465ΦΘΕ-ΧΥ6 & Α ΑΜ:16PROC Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Α: 7ΜΩΓ465ΦΘΕ-ΧΥ6 & Α ΑΜ:16PROC Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σελίδα 1 από 23 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 22 Ιουνίου 2016 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 26/04/2016 Αριθ. πρωτ. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 25 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ EΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς ΝΕΣΤΟΡΑΣ Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Θωμάς ΝΕΣΤΟΡΑΣ Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ε Π Ι Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186754 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ : Β4324690ΒΥ-Ω4Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 30-10-2012 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 8647 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ π.δ ,40 με το Φ.Π.Α.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ π.δ ,40 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 16-5-2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 16 Ιουλίου 2015 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο»

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ «Αναρτητέα στο µητρώο» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.10 11:48:50 EEST Reason: Location: Athens ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 231 232 233 234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ, 000 LT ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ, 000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442875

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ N. Κηφισιά Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Αριθμ. πρωτ.: 8518/22-5-2015 ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ 14564 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο και στο Μητρώο»

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο και στο Μητρώο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΛ. : 26610 29134/5

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Δ/νση Οικονομικών/Τμ.3 Στέγασης- Υλικού με Α.Δ.Α Ψ24Π46ΜΚ6Π-2ΜΠ. β) Η υπ αριθ. 8036/1/19/ από 12/08/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από

Σχετ.: Δ/νση Οικονομικών/Τμ.3 Στέγασης- Υλικού με Α.Δ.Α Ψ24Π46ΜΚ6Π-2ΜΠ. β) Η υπ αριθ. 8036/1/19/ από 12/08/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 22 Αυγούστου 2019 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ Γ ΕΝ ΙΚΗ ΑΣΤΥ Ν ΟΜΙΚΗ ΔΙ Ε Υ ΘΥΝ ΣΗ ΑΤΤ ΙΚΗ Σ Δ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε. ΟΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΗΛ: 210-4324501 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 11/ 06 / 2018 ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004425595 2016-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: 6ΩΝ1469Β7Θ-9Γ8 Α.Δ.Α.Μ: 16PROC004166444 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 6PROC005294607 206-0-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 25 Οκτωβρίου 206 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ )

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 16-10-2012 Αριθ. Πρωτ. 11923 3 Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 27-09-17 Aρ. Πρωτ.: 1473 ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Αγορά αλυσοπρίονου για τον καλλωπισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυμνο, ΚΟΙΝ: Υ.Δ.Ε. Ρεθύμνου

Ρέθυμνο, ΚΟΙΝ: Υ.Δ.Ε. Ρεθύμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας «Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας «Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 ο - Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Τ469Β7Λ-ΨΡΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Μυτιλήνη, Αρ. Πρωτ. 7815

ΑΔΑ: 456Τ469Β7Λ-ΨΡΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Μυτιλήνη, Αρ. Πρωτ. 7815 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος. Πληροφορίες: Α. Τάταρη, Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99021,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Κ.Σ.Α.Ν. ΤΜ ΤΕΧΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Βοτανικός, 01-06-2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20131 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/νση Διοικητικού ΑΔΑ: Τμήμα Οικονομικό ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 62/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 62/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 115 28 AΘHNA Πληροφορίες: A. Mέξιας Τηλέφωνο: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ταχ. Δ/νση :Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. :47 042-Φιλοθέη Άρτας Τηλ. :26810 71919 Fax:26810 23593 Πληροφορίες :Ευστράτιος Φλούδας Άρτα,26 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: 1168 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Λέρος 01 / 06 / 2018 Αρ. πρωτ CPV : ΑΔΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Λέρος 01 / 06 / 2018 Αρ. πρωτ CPV : ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Μ. Δαμιανάκη Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395 Ηράκλειο 06/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 2014 Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Δ/νση : 24o Χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας, Στεφανοβίκειο, Ν. Μαγνησίας T.K: 37 500 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα