15SYMV

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15SYMV"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α.Δ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αγρίνιο 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Police On Line: ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Οδός Κυριαζή ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8036 / 1 / 35 θ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8036 / 1 / 35-θ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 8036/1/35-θ ΠΟΣΟ:8.000,00 ΕΙΔΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΟΣ:ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ Α.Ε - Στο Αγρίνιο, σήμερα την 10 η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2014 στα Γραφεία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, οδός Κυριαζή Αγρίνιο, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: α) Το Ελληνικό δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον Αστυνομικό Διευθυντή ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ιωάννη, Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, που στην συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Αγοραστής» και β) Η εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Αγρινίου που εδρεύει στην οδό 1 ο χιλ Ε.Ο Αγρινίου-Αντιρρίου Τ.Κ30100 ΦΑΞ: νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ Βασίλειο, που στην συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Προμηθευτής» κατόπιν της υπ αρίθμ 8036/1/14/59545 Από 10/12/2014 Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης Α.Ε.Α/Κ.Ο.Τ.Π/Δ-ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/3 ον ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 1) Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους, με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο Προμηθευτή την προμήθεια των αντ/κων που απαιτούνται, για να καταστούν εύχρηστα και λειτουργικά 26 υπηρεσιακά οχήματα Ε.Α 26791, 22431, 22223, 27566, 27629, 23335, 25291, 17391, 21373, 22036, 17484, 26186, 26767, 23356, 27147, 27637, 24026, 20060, 24056, 23904, 21041, 24257, 24627, 25026, 21966, μάρκας CITROEN, RENAULT, ΤΟΥΟΤΑ, MITSUBISHI, IVECO, DAIHATSU, FORD, KIA, SEAT, HONDA, HYUNDAI οχημάτων εκτός εγγύησης έτους 2014, ο οποίος αναλαμβάνει αυτή, με τους κατωτέρους όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Το είδος των και η τιμή αυτών ορίζεται από το παράρτημα Α της παρούσης. 2) Τα είδη συντήρησης επισκευής των ανωτέρω οχημάτων να πραγματοποιηθούν πάντα εντός των οικονομικών ορίων της παρούσας σύμβασης τόσο κατά την προγραμματισμένη συντήρησή τους (όπως απαιτηθεί) και σε ποσότητες ανάλογες με αυτές που ορίζει το πρόγραμμα συντήρησης επισκευής έκαστου κατασκευαστή, όσο και κατά τις έκτακτες εκείνες περιπτώσεις κατά τις οποίες εμφανίζονται βλάβες φθορές, οι οποίες είναι αδύνατον να προβλεφθούν, προκαλούν όμως την ακινητοποίηση ως συνέπεια την επιβάρυνση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας μας. 3) Το έργο δεσμεύεται να παραδώσει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτάσσουν παράταση της υφιστάμενης σύμβασης, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί εντός της εγκεκριμένης πίστωσης. 4) οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές έως την 10/01/2015 και δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία, εντός του συμφωνηθέντος ποσού και σύμφωνα με τον κατάλογο

2 2 προσφερομένων τιμών που γίνεται αποδεκτός και εμφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 5) Τα προς προμήθεια είδη να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή έκαστου οχήματος, να είναι αρίστης ποιότητας, καινούργια και γνήσια αντιπροσωπείας η εφάμιλλης ποιότητας με πιστοποίηση I.S.O, C.E 6) Επισημαίνεται ότι, βάσει της ερμηνευτικής εγκυκλίου του γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, «Ο Προμηθευτής» υποχρεούται να προμηθεύσει αντ/κα που απαιτούνται για έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις βλάβης οχημάτων και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από την υπηρεσία. 7) Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ 43_110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και Κ.Α.Ε ) Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κρατήσεις και υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ 6,5% (Μ.Τ.Σ. 2,72% Τ.Π.Α.Σ. 2,72%, Μ.Τ.Π.Υ. 0,96%, Δ.Α.Σ. 0,10%), 3% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α. οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια αντ/κωνόταν η καθαρή αξία αυτών κατά συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 150,00 ευρώ. 9) Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με την χαρτοσήμανση της Σύμβασης.. 10) Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης,επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών. 11) Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (περί δημοσίου λογιστικού Α 247) 12) Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνει συνολικά αφού προσκομισθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (φορολογική ενημερότητα, και ασφαλιστική, οι οποίες να αναγράφουν για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο). Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει από την Διαχείριση Χρηματικού της υπηρεσίας μας. 13) Συμφωνείται ρητά ότι η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει εντός (60) ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ζ5 του ν.4152/ Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, σε τρία πρωτότυπα, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως από τους συμβαλλόμενους. Ένα από τα πρωτότυπα παρελήφθη από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τα άλλα δύο θα παραδοθούν στην Υπηρεσία μας (Διαχείριση Χρηματικού), ως δικαιολογητικό για την αναγνώριση της δαπάνης. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Για το Ελληνικό Δημόσιο Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Αστυν. Διευθυντής Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ Α.Ε

3 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 8036/1/35-Θ από ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΛΑΜΠΑ H7/LL 55W ΦΑΝΟΣ ΕΜ ΔΕΞ C ΦΑΝΟΣ ΕΜ ΑΡ C T22-10W40BL ΛΑΔΙ 1 LT AP ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ N2 ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ ΛΑΜΠΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΚΑ T W ΚΛΙΠΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ KT ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ (ΣΕΤ) F001 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜ NISSAN D10602X80A ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ AW ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΒΑΣΗΣ ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ F026 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΣΕΤ NISSAN ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΕΞ SB421 ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΒΑΣΗΣ CITROEN J2 ΚΙΒΩΤΙΟ (ΜΕΤ/ΝΟ) A2 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ TOTAL75W-80 2L ΒΑΣΗ ΣΑΝΣΜΑΝ ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΝΙΑ N0 ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΠΙΕΛΛΑΣ FY ΘΡΟΣΤ (ΣΕΤ) ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΣΕΤ) AL ΘΡΟΣΤ ΕΓΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ J3 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΛΟΥ ΜΕΤ.ΝΝΟ ΑΝΤ.ΚΟ ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ F00 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ B ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ K1 ΥΓΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ 2L S-4 ΛΑΔΙ 10W-404LT K0 ΥΓΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ

4 ΛΑΜΠΑ H7/LL 55W ΚΛΙΠΣ 01 0, ΛΑΜΠΑ 01 6, A0 ΤΡΟΧΑΛΙΑ A/C ΜΕΤ/ΝΗ 01 86, AP ΜΠΑΛΑΚΙ ΛΕΒΙΕ 01 18,89 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ AR ΝΤΙΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 01 75,39 E ΤΑΚΑΚΙΑ ,21 E ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠ. 106/ ,36 T22-10W40BL ΛΑΔΙ 1LT 01 7, ΒΙΔΑ 01 0, ΠΑΞΙΜΑΔΙ 01 1,15 SB421 ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΒΑΣΗΣ 01 13,01 CITROEN ΒΙΔΑ 01 1, ΠΑΞΙΜΑΔΙ 01 0, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΡ , ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΕΞ. 01 9,86 FC616 ΗΜΙΑΞΩΝΙΟ ,32 FC605 ΗΜΙΑΞΩΝΙΟ XSARA 01 85, ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΣΕΤ TU -10/ , ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΜΑ 01 8, TJ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60AH/640 A EN 01 94,85 (L2) ΛΑΜΠΑ H7/LL 55W 01 8, A1 ΛΑΜΠΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΚΑ T ,76 5W ΛΑΜΠΑ H1 55W 01 5, ΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΟΣ 01 1, ΛΑΣΤΙΧΟ 01 0, ΠΑΡΑΦΛΟΥ , T4 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 01 95,00 (ΜΕΤ/ΝΗ) G6 ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 01 75, VG ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟ , ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 01 72, T2 ΚΛΙΠ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 01 0, J8 ΒΑΣΗ ΔΥΝΑΜΟ (ΜΕΤ/ΝΗ) 01 70, T0 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 01 8, TJ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60AH/640 A EN 01 94,65 (L2) ΤΑΠΑ 01 1, C2 ΛΑΜΠΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ R5W 01 0, A4 ΛΑΜΠΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 21W 01 0, E1 ΦΥΣΣΑ 01 2, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 01 0, L0 ΠΡΙΖΑ 01 15, E0 ΒΙΔΑ 01 6, ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 01 1, ΒΙΔΑ 01 0,13

5 KT ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ (ΣΕΤ) 01 18,68 106/ΣΠΟΙΛΕΡ 1156 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 01 19,15 RBA001 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 01 4, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 01 7,27 016RU ΜΠΟΥΖΙ 01 3, ΤΑΠΑ 01 7, J3 ΚΛΙΠΣ 01 2, ΛΑΜΠΑ 01 0,52 T22-5W30BL ΛΑΔΙ 1 BLT 01 10, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 01 5, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 01 10, ΜΠΕΤΟΥΠΑ ΕΞΩΤ ΔΕΞ FIAT 01 22,32 DUCATO YE ΙΜΑΝΤΑΣ K6-LE , R4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 01 2,88 MOD4462 ΑΜΟ-ΤΟΡΝΟΣ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ 01 43, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 01 63,20 FR6D13 ΜΠΟΥΖΙ 01 23, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 01 12,76 T1922 ΤΑΚΑΚΙΑ 01 55,85 LA462 ΦΙΛΤΡΟ A/C 01 20,58 LS350 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 01 7, S6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 01 0, T4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 01 0, ΦΑΝΑΡΙ ΟΠ 01 37, ΦΙΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 01 12, ΠΡΙΖΑ ΤΡΙΠ/ΚΙΑ 01 15, ΠΡΙΖΑ ΚΟΤΣΑΔΟΥΡΑΣ 01 5, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 01 0, ΑΣΦΑΛΕΙΑ E0 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ N4 ΠΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΒΙΔΑ T22-5W30BL ΛΑΔΙ 1 BLT S18408 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ DECO ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ JV ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ T3 ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ T22-10W40BL ΛΑΔΙ 1 LT ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ (ΟΦΑΛΟΣ) ΦΛΑΝΤΖΑ T22-10W40BL ΛΑΔΙ 1 LT ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ

6 ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΟΣ MOD8026 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜ ΚΙΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠ ΚΙΑ SORENTO ΛΑΜΠΑ H7/LL 55W ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ ,19 ML ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ FORD , ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ BOXER , ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ 01 0, L0 ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ 01 1, N2 ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 01 1, ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΜΕ ΒΟΛΑΝ ,18 FORD TRANZIT ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ,98 FORD TRANZIT ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ EM 01 72,39 HONDA JAZZ ΣΠΟΙΛΕΡ ΕΜ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤ 01 30,78 HONDA JAZZ ΚΛΙΠΣ 01 0, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 01 4, ΚΛΙΠΣ 01 0, ΤΑΠΑ 01 1, Q8 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 01 0, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 5ΗΣ 01 29,00 01